intTypePromotion=3

Làm đẹp bằng trà

Chia sẻ: ViDili2711 ViDili2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

0
57
lượt xem
0
download

Làm đẹp bằng trà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm đẹp bằng trà do tác giả Hướng Tiểu Huệ biên soạn nhằm giúp các chị em phụ nữ có được các bí kíp quan trọng để làm đẹp, và chăm sóc sức khỏe gia đình thông qua các loại trà.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm đẹp bằng trà

 1. HƯỚNG TIẼƠ HUI N h à x u ỡ 't b ả n PHỤ NỮ
 2. )
 3. Nguyên tác: Mỹ nữ huơng trà NXB Quảng Châu, năm 2004
 4. HƯỚNG TIỂU HUỆ đ í3 p b ằ n Biên dịch: N g u y ề n Kim D â n v à n h ó m c ộ n g sự Nhà xuất bản PHỤ NỮ
 5. J^m ẩep Ổầnỹ írà - HUÓNG TIỂU HUỆ - Chịu trách nhiệnn xuốt bản ; MAI QUỲNH GIAO Chịu trách nhiệm bỏn thảo : NGUYỄN THU HÀ Biên tộp Minh Hà Trình bày & bìa Họa sĩ Quổc An Sửa bỏn in Xuân Nương NHÀ XUẤT BẤN PHỰ NỨ 39 Hàng Chuối' - Hò Nội ĐT: 9.7ỉ 7979 - 9.7ì 7980 - 9.7ỉ 071 7 -9 .7 ỈỐ 7 2 7 -9 .7 Ỉ 2832 * Fax. : 9.712830 CN : 16 Alexondre De Rhodes ■ Q. ỉ - TP HCM Đ ĩ : 8.294459 - 8228467 * Fox : 8.294459 Liên kết xuất bản : CTY VĂN H Ó A M IN H TRÍ - NS. VĂN LANG 25 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. TRHCM ĐT : 8.242157 ■ 8233022 - Fax 84.8.235079 In 1000 cuốn khổ 13xl9cm lại Xưởng in CN Trung Tôm Hội Chợ Triển Lõm Việt Nam. Giấy phép số 7-1 448/XB-QLXB Cục Xuất bản cốp ngày 11.1 0.2004. Trích ngang kế hoạch xuất bản số 2Ũ9/PN Nhò xuất bản Phụ Nữ cốp ngày 24.10.2004. In xong vò nộp lưu chiểu quý 4 năm 2004.
 6. L ể ờ i đ ầ M V ăn h ó a thưởng trà tữ lâ u đ ã đi s â u vào dời số n g c ủ a n h iều người Á Đông. Đ ầ u tiên, người ta x e m trà là thức uống g iả i k h á t đ ặ c biệt, d ầ n d ầ n nó trở th à n h th ú thưởng n g o ạ n tao nhã, thông q u a c h é n trà con người đ ã c ả m n h ậ n ra cá i đ ẹp, cái đ á n g y ê u c ủ a cuộc sống. Q u a thời g ia n ưà n g h iê n cứu, thự c nghiệm , các n h à k h o a học đ á chứng m inh trong trà có nh ữ n g hỢp c h ấ t có tác d ụ n g tốt cho sứ c k h ỏ e và s ắ c đ ẹ p c ủ a giới nữ. Từ đó s ố lượng người d ù n g trà n g à y m ộ t tă n g cao v á d ĩ n h iê n cá c h ã n g trà, loại trà c ủ n g n g à y c á n g phong phú. Q u y ể n s á c h " L à m đ ẹ p b à n g trà" giới th iệ u tỉ m ỉ các đ ặ c tính và cõng hiệu c ủ a từng loại trà cũng n h ư cá c h p h a chế, liều lượng và thời g ia n s ử d ụ n g sa o cho hỢp li d ể d ạ t được h iệu q u ả mong m uốn. N ghệ th u ậ t là m đ ẹ p được hỗ trỢ vá k ế t hỢp với nghệ th u ậ t uống trà n h ư m ở ra m ột cá c h thức mới lạ cho các b ạ n g á i trên con dường chinh p h ụ c và giữ gìn n h a n sắc.
 7. i^ T h d m CHƯƠNG I Uống trà giảm cân, có phải là suy nghĩ viển vông? Lá t r à có c h ứ a hỢp c h ấ t caffein , ílavonol, v ita m in ..., có th ể th ú c đ ẩ y q u á trìn h oxy h ó a lipid, loại bỏ lượng lipiđ dư th ừ a tro n g cơ th ể . Có th ể vữa ngồi u ố n g trà , đ à m đ ạ o v ữ a g iảm cân m ột cách nhẹ nhàng, phải c h ă n g n h ư th ế là suy n g h ĩ có c h ú t v iển vông?
 8. Thúy hoa, trà xanh thượng họng, giànn câ n HỢp c h ấ t n h ó m b e n z e n có tro n g trà x a n h có th ể h ò a ta n lipid, p h ò n g tr á n h việc lipid tíc h tụ tro n g cơ th ể; c ò n v ỉta m in B j, v ita m in c và caffein có th ể th ú c đ ẩy quá trìn h b à i tiế t đ ịch vị, hỗ trỢ tiêu h ó a và loại bỏ lipid. C h ấ t s a p o n in tro n g lá c h è x a n h cũ n g có th ể hỗ trỢ cho q u á trìn h lu yện tậ p đ ể có th â n h ìn h th o n th ả . Ngoài ra, tr à x a n h có th ể là m tă n g q u á trìn h ch u y ể n h ó a d ịch cơ th ể , c h ấ t d in h dường và n h iệ t lượng, tă n g cường tu ầ n h o à n c ủ a m ạ c h m áu siê u n h ỏ , giảm lượng lipid lắ n g đ ộ n g tro n g cơ th ể . C ông d ụ n g c ủ a tr à t h ậ t vô cù n g h ấ p đ ẫ n .
 9. I^ lh c h ì Trà xanh sơn tra giúp thon thả B ột tr à x a n h và sơ n tra th ê m vào b a c h é n nước n ấ u sôi tro n g 6 p h ú t, uống vào m ỗi b ữ a ă n , có th ể loại bỏ lipid, có h iệu quả r ấ t tố t đối với việc loại bỏ m á u b ầ m . S au dó có th ể p h a th ê m lầ n n ữ a với nước sôi tiế p tụ c uống, r ấ t tiế t k iệm . Trò xanh giúp đen tóc và khỏe mạnh B ột tr à x a n h , h à th ủ ô, trạ c h tả và đ a n s â m cho vào nước s ắ c th à n h nước cốt, uống sẽ có tá c d ụ n g là m d a hồng h ào , tó c đ e n n h á n h . C hú ỹ tỷ lệ giữa nước và nước cố t là 3:1, uống h ằ n g n g à y m ới có h iệ u quả.
 10. Trà xanh giảm côn D ùng nước sôi p h a trà xanh và đại h o à n g uống có th ể trị được b ệ n h m iệ n g th ố i, tró c d a tro n g k h o a n g m iệ n g , th ịt dư; đ ồ n g th ờ i cò n có th ể h ạ h ỏ a và n h u ậ n trư ờng. T hường xu y ên uống tr à n à y có th ể k éo d à i tuổi th ọ . Bí quyết dể pha trà ngon. C h ú n g ta có th ể uống n h iề u nước trà n h ư n g p h ả i chú ý đ ế n việc p h a c h ế đ ể đ ả m b ả o n g u ồ n d in h dưỡng cho cơ th ể . P h a tr à với nước sôi ở n h iệ t độ 80 - 9 0 °c là th íc h hỢp n h ấ t, n ế u p h a b ộ t tr à x a n h th ì nước sôi ở n h iệ t độ 4 0 - 6 0 °c là được. Lượng dùng: 2g b ộ t tr à x a n h p h a với 0,51ít nước sôi. Nước p h a đ ầ u tiê n k h ô n g n ê n uống, sa u k h i p h a nước sôi th ì lác n h ẹ rồi đổ đi. N goài ra , n h ấ t t h iế t p h ả i u ố n g h ế t tro n g m ộ t giờ, n ế u k h ô n g th à n h phần d in h dưỡ ng có tro n g tr à sẽ b iế n đổi th à n h n h â n tố có h ạ i cho cơ th ể .
 11. tỢ : \r é r i Kết hỢp bom (táo) với trò xanh để có cơ thể thon thả tươi đẹp Nếu b ạ n th u ộ c n h ó m người b é o phì và lúc n à o cũ n g th è m ă n , m ỗi n g à y b ạ n chí c ầ n é p m ộ t quả bom th à n h nước, rồi th ê m vào m ộ t m u ỗ n g b ộ t tr à x a n h , uống m ộ t lầ n vào buổi s á n g và tối, đ ừ n g q u ê n là h ã y u ố n g c ả xác c ủ a quả bom . N hư vậy sẽ giúp b ạ n th o n th ả và tươi đ ẹp . Y ế u t ố g iả m b é o : Vì q u ả b o m có c h ứ a n h iề u p o tassiu m , có th ể loại bỏ n h ữ n g th à n h p h ầ n nước dư tro n g cơ th ể . T rong nước é p bom k è m th e o x á c có c h ứ a n h iề u cellulos và p e c tin , có th ể hỗ trỢ cho quá trin h tiêu h ó a và h ấ p th u c ủ a ru ộ t - d ạ d ày, giúp b ạ n tr á n h n h ữ n g p h iề n n ã o do h iệ n tư ợ ng tá o b ó n . N hững n h à d in h dưỡng k h u y ê n rằn g : d ể tă n g cường h iệu quả g iả m cán, tô 't nhất uống m ộ t ly tr à với nước bom trư ớ c giờ ă n 15 - 20 p h ú t, đợi khi tin h iệu no tru y ề n đ ến đại não th ì h ã y b ắ t đầu ăn. 10
 12. 'V * uống trà ô long đ ể giảm côn Uống m ộ t ly tr à ô long trư ớ c v à sa u b ữ a ă n có th ể làm cho lượng lipid dư - k h ô n g được cơ th ể h ấ p th u - tự dộng b à i t iế t r a n g o à i, giúp b ạ n cả m giác n h ẹ n h à n g , th o ả i m ái. Vì nó là loại tr à lê n m en , g ầ n n h ư k h ô n g c h ứ a v ita m in c , n h ư n g lại giàu c á c k h o á n g c h ấ t n h ư s ắ t, calci, enzym... th ú c đ ẩy tiê u h ó a c á c t h à n h p h ầ n th ứ c ă n , p h â n giải lipid. Trà Cát Mẩu Nại Ma B iệ t h iệu c ủ a tr à C á t M ẫu N ại Ma là "tiêu d iệ t đường". S au khi n h a i lá c ủ a nó rồi ă n đường, th ì dù đường có n g ọ t đ ế n d â u cũ n g k h ô n g c ò n cảm giác n g ọ t n ữ a. Lượng h ấ p th u dường và hỢ p chất c a rb o h y d r a t tự n h iê n g iả m n h iề u , lượ ng đư ờ n g c h u y ể n h ó a t h à n h lipỉd c ũ n g g iảm tương dối. Ngoài ra , nó còn có tá c d ụ n g hỗ trỢ cho việc đ iều trị b ệ n h tiểu đường. 11
 13. iP ^ ln d T ì K Trà đen (Hắc trà) giúp giảm bụng to Khi bị b ệ n h b é o phì, đ iều m à b ạ n lo lắn g n h ấ t là b ị to bụng. X in m á c h n h ỏ với b ạ n , tr à đ e n có th ể tr á n h sự h ìn h th à n h b ụ n g to. Sở dĩ tr à đ e n lại có h iệ u q u ả m ạ n h n h ư vậy là n h ờ tá c d ụ n g c ủ a th à n h p h ầ n s in h r a tro n g q u á trìn h lê n m en . N hưng b ạ n p h ả i chú ỷ, d ù n g tr à đ e n đ ể g iảm c â n tố t n h ấ t là u ố n g trà d ậ m k hi vừa m ới p h a. Trò ló sen giảm côn Rẽ và lá s e n đ ề u có tá c d ụ n g lợi tiể u và n h u ậ n trư ờ n g , n h ư n g m u ố n lợi d ụ n g h ế t h iệu quả giảm c â n c ủ a trà lá s e n th ì n h ấ t đ ịn h p h ả i là nước tr à đ ậ m p h a lầ n đ ầu . Nước tr à p h a lầ n h a i k h ô n g có h iệ u q uả. N hiíng n g o ài nước tr à p h a lầ n đ ầu , c ò n nước c ủ a n h ữ n g lầ n p h a s a u đ ề u uống tố t chỉ k h ô n g có h iệ u q u ả g iảm c â n . M ột gói tr à s e n n h ỏ có th ể p h a m ộ t ly trà . 12
 14. l^ lv ÌT ì Pha trà M ột n g à y có th ể p h a 3 - 4 gói trà , c h ia uống h ế t tro n g 3 - 4 lầ n . Nếu b ạ n có d ấ u h iệ u tá o b ó n , tu ầ n đ ầ u tiê n có th ể uống b ố n gói tro n g m ộ t n g à y , c h ia là m b ố n lầ n uống. T ố t n h ấ t là uống k h i ch ư a ă n . Uống tn íớ c k h i ă n cho h iệ u q u ả tố t n h ấ t. K hông c ầ n ă n k iên g , sa u khi u ố n g tr à được m ộ t th ờ i gian, b ạ n sẽ có n h ữ n g th a y đổi đổi với sở th íc h về th ứ c ă n , r ấ t n h iề u ngư ờ i k h ô n g th íc h ă n th ứ c ă n d ầ u m ỡ và có m ùi ta n h . Cách pha trà lá sen Ngoài ra, tr à lá s e n k h ô n g c ầ n p h ả i n ấ u sôi. C ho m ộ t gói trà vào b ìn h tr à h o ặ c ly trà lớn, đổ nước sôi vào là có th ể uống. Chỉ đơ n g iản th ế th ô i, p h a 5 - 6 p h ú t c à n g tố t. Hơn n ữ a, cho dù tr à nguội đi, h iệu quả c ủ a nó c ũ n g k h ô n g th a y đ ổ i, vì v ậy m ù a h è có th ể uống lạ n h . 13
 15. Trà thơm giảm cân 1. C h ế độ ă n uống và ngủ b ạ n đ ề u b ìn h thườ ng, n h ư n g g ầ n đ â y lạ i p h á t m ậ p lẽ n , b ạ n có th ể th ử d ù n g s ơ n tr a , t r ạ c h tả , m ạc h n h a, h ạ khô th ả o , t r ầ n b ì, sa o ta m x ũ , th ả o q u y ế t m in h , v â n p h ụ c linh, xích tiể u đ ậ u , h o ắ c hươ ng và lá tr à m ỗi loại 7g đ ể p h a tr à uống, sẽ có tá c d ụ n g r ấ t tốt. 14
 16. 2. B ạ n là người b é o phì k è m th eo h u y ế t á p hơi cao, tín h tin h n ó n g n ảy , d ù n g th ủ ô tươi, h ạ khô th ảo , sơ n tra , trạ c h tả và t h ạ c h q u y ế t m in h pha trà u ố n g s ẽ th u y ê n giảm . 3. B ạ n là người b é o p hì k è m th eo phù chân, dùng th ư ơ n g bạch t r u ậ t, t r ạ c h tả , v â n linh, x a tiề n tử , tr ư lin h , p h ò n g kỷ và lá tr à m ỗi loại lOg p h a th à n h trà sẽ r ấ t th íc h hỢp. 15
 17. ■pR^lbdhn 4. B ạ n b ị tá o b ó n , d ù n g đ ạ i h o àn g , chí th ự c, b ạ c h tru ậ t, ca m th ả o và lá tr à m ỗi loại 20g p h a tr à uống. 5. B ạ n chí hơi m ậ p th ô i và k h ô n g có v ấ n đ ề gì k h á c , d ù n g v â n p h ụ c lin h , tr ầ n bì, x u y ê n đ à i, ch ỉ x ác, đ ạ i p h ú c bì, đ ỏ n g q u a bì, c h ế hươ ng p h ụ , sa o trạ c h tả , x a tiề n tử, sa o thư ơ ng b ạ c h tru ậ t, n h â n tr ầ n và lá tr à m ỗi loại 5g p h a t h à n h trà . 6. B ạ n m u ố n loại bỏ triglycerin, d ù n g 40g sơ n tr a k ế t hỢp với phư ơ ng tr à th ứ n h ấ t. 7. Nếu b ạ n b é o p h ì lượng lipid tro n g m á u cao, đ ù n g 5g lá s e n tươi, 5g sơ n tra , 3g ý dĩ tươi s ắ c với nước sôi uống. 16
 18. l^ ììĩÌT Ì 8. Nếu b ạ n p h iề n n ă o , p h á n và m iệ n g khô d ù n g 6g th ả o q u y ế t m in h và 6g lá trà , n g â m tro n g nước sôi uống n h ư trà . 9. Nếu b ạ n bị b é o phì, d ù n g 4g rong b iể n , 6g hổ trư ợ ng và 6g tr ầ n bì, s ắ c lấy nước cố t đ ể uống, m ỗi n g à y 1 - 2 lản . 17
 19. ír v ^ '. l ;í i i 10. Nếu b ạ n bị b ệ n h đ ộ n g m ạ c h v à n h , d ù n g lOg sơ n tra , 6g ngọc trú c và 3g p h ổ h o àn g , s ắ c sơ n tr a v à ngọc trú c với nước tro n g 2 0 p h ú t, rồi th ê m p h ổ h o à n g vào k h u ấ y đ ều có th ể uống nước cốt. 11. Nếu b ạ n th ư ờ n g x u y ên ch ó n g m ặ t, n h ứ c đ ẩ u và h u y ế t á p hơi cao có th ể d ù n g rau c ầ n tươi lấy th á n bỏ lá, luộc sơ với nước sôi, n g h iề n lấy nước uống. 18
 20. Ị^ H ìd h ì' CHƯƠNG II Uống trà mỗi ngày, dể luôn trẻ trung. u ố n g trà kh ô n g nh ữ n g g iú p b ạ n g iả m căn, m à còn giúp b ạ n luôn trẻ đẹp. Uống trà ướp hoa giúp bạn đẹp hơn Mỗi loại tr à b i ế t lo ạ i tr à ướp h o a đ ề u ướp h o a n à o có có n h ữ n g hỗ h iệ u q u ả dưỡng trỢ k h á tố t và là m đẹp đối với cơ th ể , cho là n d a củ a n h ư n g b ạ n có b ạ n không? 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản