Làm gì để kích thích khả năng của trẻ?

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
210
lượt xem
24
download

Làm gì để kích thích khả năng của trẻ?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngay từ năm đầu, trẻ đã hình thành khả năng giải quyết vấn đề từ những biểu hiện đơn giản… Điều này trái ngược với quan niệm rằng, trẻ em, nhất là trẻ dưới một tuổi thì chưa hình thành, biểu hiện khả năng xử lý và giải quyết vấn đề. Khả năng giải quyết vấn đề là cách suy nghĩ và những hành động của trẻ nhằm xử lý tình huống đang diễn ra trước mắt. Không phải khi trẻ lên 3 – 4 tuổi kỹ năng này mới hình thành. Khả năng giải quyết vấn đề sẽ giúp trẻ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm gì để kích thích khả năng của trẻ?

  1. Làm gì kích thích kh năng c a tr ? Kh năng t l thu n v i ch s IQ
  2. Ngay t năm u, tr ã hình thành kh năng gi i quy t v n t nh ng bi u hi n ơn gi n… i u này trái ngư c v i quan ni m r ng, tr em, nh t là tr dư i m t tu i thì chưa hình thành, bi u hi n kh năng x lý và gi i quy t v n . Kh năng gi i quy t v n là cách suy nghĩ và nh ng hành ng c a tr nh m x lý tình hu ng ang di n ra trư c m t. Không ph i khi tr lên 3 – 4 tu i k năng này m i hình thành. Kh năng gi i quy t v n s giúp tr d dàng ti p thu và thích nghi v i nh ng di n bi n và thay i bên ngoài, ng th i, hình thành nh ng k năng c n thi t khi l n lên, như kh năng h c h i, ti p thu, và vi c x lý v n t t s tăng h ng thú khám phá, tìm tòi tr . ánh giá kh năng gi i quy t v n tr 9 tháng tu i, các nhà nghiên c u cho tr chơi chi c l c l c, sau ó, chi c l c l c ra xa t m v i c a tr và dùng m t t m v i che l i. K t qu cho th y, a tr có kh năng gi i quy t v n t t hơn s tìm cách kéo t m v i l i g n, l t t m v i ph lên l y món chơi; còn a tr có kh năng gi i quy t v n kém thì s m t phương hư ng, ho c lúng túng v i vi c không bi t làm th nào l y l i món chơi c a mình.
  3. Ngay t nh ng tháng u i, tr ã có bi u hi n c a kh năng gi i quy t v n và th hi n qua nh ng hành ng h t s c b n năng như khóc khi mu n th hi n nhu c u, ưa m t dõi theo nh ng hình nh màu s c sinh ng, bi t m m cư i khi th y khuôn m t quen thu c c a m lúc 3 tháng, bi t phân bi t l quen khi ư c 7-8 tháng. n 9 tháng tu i, tr ã hình thành kh năng này t t hơn thông qua nh ng bi u hi n c a kh năng ghi nh , chú ý, ngôn ng … Nh ng kh năng này s hoàn thi n và khéo léo hơn khi tr l n lên. Cha m c n làm gì? Trư c tiên, cha m c n ph i ý n nh ng bi u hi n c a tr , ý n nh ng hành ng (dù nh nh t) c a tr . Bên c nh ó, cha m nên dành nhi u th i gian chơi, trò chuy n v i tr , t ó, kích thích tr phát tri n t t nh t nh ng k năng, kh năng x lý và gi i quy t v n ngay t nh ng năm tháng u i. Ngoài ra, cũng c n lưu ý, vi c kích thích s phát tri n kh năng x lý tình hu ng c a tr ph i d a trên các m c phát tri n trí não theo tu i.
  4. Ví d v i tr sơ sinh cho n 4 tháng, b n hãy t o nơi an toàn và thân thi t cho bé, t bé nơi bé có th nhìn th y m i ngư i và m i v t xung quanh. t bé n m ng a cho tay chân bé c ng tho i mái, bé t khám phá chơi v i bàn tay, bàn chân c a mình. V i bé l n hơn, t 8 n 12 tháng, b n hãy dùng l i di n t nói chuy n khi chơi; s p t m t góc nhà ho c giang sơn riêng c a bé tho i mái nhưng m cúng phù h p, bé có th bò vào trong, chui ra ngoài ho c n p vào ó quan sát nh ng gì bé mu n; hát nh ng bài hát quen thu c, tr s thích thú nhìn cũng như v tay nhún nh y theo i u nh c. V i tr 18 – 24 tháng, b n hãy t o i u ki n cho tr tìm hi u không gian xung quanh chúng, hư ng d n tr bi t cách chăm sóc, an i, quan tâm n ngư i khác, như khi th y tr t ra chú ý n nh ng tr khác ang khóc, b n giúp tr s nh nhàng lên vai ho c ưa chơi an i b n… i u quan tr ng không kém chính là cha m nên chú ý n ch dinh dư ng h p lý giúp tr t n d ng ư c cơ h i phát tri n t t nh t vào các th i i m quan tr ng, b i ây là m t trong nh ng y u t quy t nh nh hư ng n s phát tri n não b c a tr v sau.
Đồng bộ tài khoản