intTypePromotion=1

Làm nổi ảnh part 3

Chia sẻ: Asg Ahsva | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
5
download

Làm nổi ảnh part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xấp xỉ hai đoạn thẳng. Các dạng phân phối khác. Có một số dạng phân phối khác cũng được sử dụng để nâng cao chất lượng ảnh. Các dạng này được cho dưới đây. Với những dạng này chúng ta có thể có được một giải pháp gần nhất với công thức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm nổi ảnh part 3

  1. Vµ víi m  z  255 R h ( z  255)   R p z ( z)  255  m Tham sè  H ,  H , m vµ h cã thÓ ®­îc ®iÒu chØnh xÊp xØ víi ph©n phèi mong muèn. VÝ dô, nÕu chóng ta ®Æt  H   H  m  h  1.0 th× ta sÏ thu ®­îc ph©n bè ®ång ®Òu. pz(z) L H h 0 m 255 z H×nh 4.16 XÊp xØ hai ®o¹n th¼ng. C¸c d¹ng ph©n phèi kh¸c. Cã mét sè d¹ng ph©n phèi kh¸c còng ®­îc sö dông ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ¶nh. C¸c d¹ng nµy ®­îc cho d­íi ®©y. Víi nh÷ng d¹ng nµy chóng ta cã thÓ cã ®­îc mét gi¶i ph¸p gÇn nhÊt víi c«ng thøc (4.26).  Hµm mò: p z ( z )  e  ( z  z min ) z  z min (4.34) Hµm chuyÓn ®æi ®­îc cho bëi r 1  ln 1   p r ( )d  r  rmin  0  (4.35)  Hµm Rayleigh:  ( z  zmin ) 2   z min  2 2  z e    p z ( z)  z  z min 2  (4.36) Hµm chuyÓn ®æi ®­îc cho bëi 63
  2. 1   2        1  2  2 ln  r  r  rmin     1   p r ( )d      0   (4.37)  Hµm hyperbolic (c¨n bËc 3): z 2 / 3 1 pz (z)  3 z1/ 3  z1/ 3 max min (4.38)  Hµm hyperbolic (logarit) 1 p z ( z)  zln( z max )  ln( z min ) (4.40) Hµm chuyÓn ®æi ®­îc cho bëi r p ( ) d  rmax   r 0 (4.41) r  rmin    rmin  Thùc tÕ khi thùc hiÖn c«ng thøc trªn chóng ta sÏ thay thÕ p r (r ) b»ng h(i). B©y giê lµ lóc chóng ta ph¸t triÓn c¸c ch­¬ng tr×nh biÕn ®æi l­îc ®å møc x¸m. Bµi tËp 4.3 1. ViÕt ch­¬ng tr×nh C ®Ó thay ®æi l­îc ®å møc x¸m trªn c¬ së hµm tuyÕn tÝnh møc ®é bé phËn h×nh 4.15. KiÓm tra ch­¬ng tr×nh trªn ¶nh "ISLAM.IMG". 2. T­¬ng tù nh­ c©u 1, nh­ng xuÊt ph¸t tõ c¸c c«ng thøc (4.35), (4.37), (4.39), vµ (4.41). 3. LËp ch­¬ng tr×nh cho phÐp b¹n chän hµm san b»ng, gaussian, mò, Rayleigh, hyperbolic (c¨n bËc 3), hoÆc hyperbolic (logarith), sau ®ã ¸nh x¹ ¶nh thÝch hîp. H×nh 4.17 lµ ¶nh "ISLAM.IMG" sau khi sö dông ph©n phèi gaussian víi   125 vµ  / 1.073  150 . Chó ý r»ng ¶nh nµy cã hiÓn thÞ nhiÒu chi tiÕt 64
  3. h¬n ¶nh san b»ng møc x¸m trªn h×nh 4.12b. Tuy nhiªn, b¹n sÏ thö nghiÖm víi  vµ  kh¸c nhau ®Ó ph¸t hiÖn ra ­u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy. H×nh 4.17 ¶nh xö lý dïng ph©n phèi Gauss ®Ó biÕn ®æi l­îc ®å møc x¸m. 4.6 Läc trung vÞ Trung vÞ M cña mét tËp hîp sè ®­îc x¸c ®Þnh sao cho mét nöa c¸c gi¸ trÞ trong tËp lín h¬n M hoÆc mét nöa c¸c gi¸ trÞ nhá h¬n M. Läc trung vÞ trong ¶nh ®­îc ¸p dông bëi ®Çu tiªn chän mét cöa sæ cã kÝch th­íc N, ë ®©y N ch½n. Cöa sæ nµy hoÆc miÒn cung cÊp sÏ ®­îc quÐt qua ¶nh. §iÓm trung t©m cña miÒn cung cÊp, t¹i bÊt kú n¬i nµo trong ¶nh, ®­îc thay thÕ b»ng trung vÞ cña c¸c gi¸ trÞ ®iÓm cña c¸c miÒn l©n cËn. Läc trung vÞ lµm cho ®iÓm ¶nh trë nªn næi tréi h¬n so víi c¸c ®iÓm xung quanh. Nã lo¹i trõ ¶nh h­ëng cña c¸c nhiÔu kim, c¶i thiÖn kh¶ n¨ng chèng nhiÔu cña tÝn hiÖu. Läc trung vÞ cã thÓ ®­îc bæ xung b»ng c¸c biÖn ph¸p ®· ®­îc ph¸t triÓn cho bé läc FIR. Bµi tËp 4.4 ViÕt mét ch­¬ng tr×nh dùa trªn s¬ ®å h×nh 4.18 ®Ó ®­a ra läc trung vÞ. KiÓm tra läc trung vÞ trªn ¶nh thu ®­îc khi dïng biÓu thøc l­îc ®å møc x¸m vµ giíi thiÖu trªn h×nh 4.12b. Chó ý r»ng mét ¶nh thu ®­îc khi dïng biÓu thøc l­îc ®å møc x¸m lµ mét ¶nh cã nhiÔu. 65
  4. KÕt qu¶ cña sö dông bé läc trung vÞ kÝch th­íc 5  5 ®­îc thÓ hiÖn trªn h×nh 4.19. Cã mét vµi c¶i thiÖn vÒ chÊt l­îng ¶nh ®­îc hiÓn thÞ ë ®©y. Tuy nhiªn, chÊt l­îng ¶nh sÏ tèt h¬n nÕu ta ®em trung b×nh ¶nh gèc víi ¶nh kÕt qu¶ läc trung vÞ. Hµng thø n1 tõ file ¶nh vµo ®Õn hµng cuèi cïng cña bé ®Öm chuyÓn ®æi ¶nh (vÝ dô n1 tõ 0 ®Õn ®é dµi ¶nh - 1) Shift Bé ®Öm chuyÓn ®æi ¶nh N File ¶nh vµo N  §é réng ¶nh yn2= trung b×nh {W(N1-k1,n2-k2)}; N1=(N-1)/2; k1=-N1®Õn N1, vµ k2=-N1 ®Õn N1, n2=0 ®Õn (®é réng ¶nh-1) §Õn file ¶nh ra Bé ®Öm Vïng hç trî cho bé läc trung vÞ. N k1,k2 Trong vÝ dô nµy N=3 N H×nh 4.18 Läc trung vÞ 66
  5. H×nh 4.19 KÕt qu¶ thu ®­îc sau khi ¸p dông läc trung vÞ kÝch th­íc 5 5 trªn ¶nh ®· ®­îc biÕn ®æi l­îc ®å møc x¸m. 67
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2