LÀM VIỆC VỚI CONTROL

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
90
lượt xem
37
download

LÀM VIỆC VỚI CONTROL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học LÀM VIỆC VỚI CONTROL Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thiết kế & Lập trình WEB 2 Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Làm việc với Control Nội dung Server Control ASP.NET Server control vs HTML control Simple control – Label, Button (Button, LinkButton, ImageButton), TextBox – List Control (ListBox, DropDownList, Table,DataGrid, DataList, Repeater ) Validation control Một số control khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LÀM VIỆC VỚI CONTROL

 1. Bài giảng môn học LÀM VIỆC VỚI CONTROL Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thiết kế & Lập trình WEB 2
 2. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Làm việc với Control Nội dung Server Control ASP.NET Server control vs HTML control Simple control – Label, Button (Button, LinkButton, ImageButton), TextBox – List Control (ListBox, DropDownList, Table,DataGrid, DataList, Repeater ) Validation control Một số control khác © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 3. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Làm việc với Control Nội dung Server Control ASP.NET Server control vs HTML control Simple control – Label, Button (Button, LinkButton, ImageButton), TextBox – List Control (ListBox, DropDownList, Table,DataGrid, DataList, Repeater ) Validation control Một số control khác © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 4. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Làm việc với Control Server Control Server control là những control mà Web server (IIS) có thể “hiểu được”. Các loại server control – HTML Server Control – ASP.NET Server Control Dùng để thể hiện giao diện web © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 5. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Làm việc với Control HTML Server Control HTML Server control là những tag HTML tạo ra Duy trì tương thích với các tag HTML cũ. Thêm vào thuộc tính run at = “server” Tất cả HTML Server Control phải được đặt trong tag với thuộc tính run at = “server” © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 6. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Làm việc với Control ASP.NET Server Control ASP.NET Server Control là những tag đặc biệt của riêng ASP.NET. Các control này cũng sẽ được xử lý trên server, và đòi hỏi phải có thuộc tính runat = “server” Không tương ứng với HTML tag nào. Có thể dùng thể hiện các thành phần phức tạp. © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 7. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Làm việc với Control Nội dung Server Control ASP.NET Server control vs HTML control Simple control – Label, Button (Button, LinkButton, ImageButton), TextBox – List Control (ListBox, DropDownList, Table,DataGrid, DataList, Repeater ) Validation control Một số control khác © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 8. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Làm việc với Control ASP.NET Server control vs HTML control Tính năng ASP.NET Server control HTML control Chỉ có thể kích hoạt các sự Kích hoạt được một số sự kiện cụ thể Server event kiện mức trang trên server trên Server (post-back) Dữ liệu không được lưu giữ lại, Quản lý trạng Dữ liệu nhập vào control được lưu giữ phải tự lưu và điền vào sử thái lại sau mỗi request dụng script Tự động nhận diện loại trình duyệt và Không tự động nhận diện trình Tương thích tạo hiển thị cho phù hợp duyệt .NET Framework cung cấp một tập Các thuộc các thuộc tính cho mỗi control, cho Chỉ có các thuộc tính chuẩn tính phép thay đổi phần hiển thị và hành vi của HTML thông qua mã lệnh © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 9. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Làm việc với Control Tại sao sử dụng HTML control ??? Sử dụng HTML control khi: Nâng cấp từ ASP Không phải tất cả các control đều cần các sự kiện server-side hoặc quản lý trạng thái © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 10. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Làm việc với Control Khác biệt trong HTML tag Server control: – HTML control: – HTML tag Ví dụ: – – – – © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 11. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Làm việc với Control Server Control & HTML Control Server control HTML control Hiển thị Label, Text Field, Text Area, Label, TextBox, Literal Text Password Field Hiển thị Table, DataGrid Table Table DropDownList, ListBox, DataList, List List Box, Dropdown Repeater Thực hiện Button, Reset Button, Submit Button, LinkButton, ImageButton lệnh Button CheckBox, CheckBoxList, RadioButton, Đặt giá trị Checkbox, Radio Button RadioButtonList Hiển thị Image, ImageButton Image Image Liên kết Hyperlink Anchor © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 12. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Làm việc với Control Server Control & HTML Control Flow Layout, Group control Panel, Placeholder Grid Layout Ngày tháng Calendar none Quảng cáo AdRotator none Đường kẻ none Horizontal Rule Lấy tên file từ none File Field client Lưu dữ liệu trên (sử dụng quản lý trạng thái) Input Hidden trang Kiểm tra tính RequiredFieldValidator, CompareValidator, none (sử dụng đúng đắn của RangeValidator, RegularExpressionValidator, client script) dữ liệu nhập CustomValidator,ValidationSummary © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 13. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Làm việc với Control Nội dung Server Control ASP.NET Server control vs HTML control Simple control – Label, Button (Button, LinkButton, ImageButton), TextBox – List Control (ListBox, DropDownList, Table,DataGrid, DataList, Repeater ) Validation control Một số control khác © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 14. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Làm việc với Control Simple control Label, Buttons, TextBox - HTML tag Label – Please input text Buttons (Button, LinkButton, ImageButton) – – LinkButton – TextBox – © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 15. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Làm việc với Control Simple control Chỉnh sửa Thuộc tính lúc Thiết kế Button Image Button Link Button © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 16. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Làm việc với Control Simple control Một số thuộc tính quan trọng Label, Buttons – Thuộc tính Text TextBox Thuộc tính Sử dụng đề Text Lấy/Đặt dữ liệu choTextBox. TextMode SingleLine, MultiLine (scrollable), Hoặc Password. Enabled Enable/Disable TextBox Visible Show/Hide TextBox ReadOnly Ngăn không cho người dùng thay đổi dữ liệu trong TextBox. Khi được thiết lập là True, mỗi khi người dùng thay đổi dữ liệu AutoPostBack TextChanged trong TextBox sẽ kích hoạt sự kiện post-back về server © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 17. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Làm việc với Control List Control ListBox, DropDownList, Table Control Sử dụng khi Hiển thị danh sách dữ liệu read-only đơn giản, sử dụng ListBox scroll Hiển thị danh sách dữ liệu read-only đơn giản, sử dụng cửa DropDownList sổ sổ xuống Hiển thị thông tin dưới dạng dòng và cột. Table control Table cho phép xây dựng các bảng động bằng mã lệnh sử dụng các thuộc tính tập hợp TableRows và TableCells © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 18. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Làm việc với Control List Control: HTML tag ListBox – DropDownList – Table – © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 19. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Làm việc với Control List Controls Chỉnh sửa Thuộc tính lúc Thiết kế © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 20. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Làm việc với Control List Control Thêm các mục dữ liệu vào thời điểm chạy ứng dụng ListBox và DropDownList: – Sử dụng phương thức Add và danh sách Items của control – Ví dụ: protected void btnShow_Click(object sender, EventArgs e) { ListBox1.Items.Add(txtSource.Text); DropDownList1.Items.Add(txtSource.Text); } © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản