Lãnh đạo cùng sự tự lừa dối

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
116
lượt xem
35
download

Lãnh đạo cùng sự tự lừa dối

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong một thời gian dài, vấn đề tự lừa dối đã trở thành đề tài thu hút sự chú ý của nhiều nhà tâm lý, triết gia và cả những học giả uyên thâm. Thế nhưng, điều đáng nói là cho đến nay, nhiều người trong chúng ta vẫn chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này, bất chấp sự phổ biến cùng những tác động tiêu cực của nó. Vì thế, trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ đề cập đến mức độ ảnh hưởng và đưa ra những giải pháp thiết thực để có thể giúp bạn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lãnh đạo cùng sự tự lừa dối

 1. The Arbinger Institute LÃNH O VÀ S T L AD I Gi i pháp giúp b n thoát kh i “chi c h p” c a mình Leadership and Self–Deception [ K thù l n nh t c a b n (t a Catalogue) ] Biên d ch: Thanh Vân – Minh Hà – Vi t Hà – An Bình
 2. L i khen ng i dành cho “Lãnh o và s t l a d i” ây là cu n sách qu n tr sâu s c và thi t th c nh t mà tôi t ng c! Tôi ã gi i thi u cu n sách này cho nhi u ngư i và nh nó, h ã tìm th y gi i pháp cho nh ng v n trong công vi c và cu c s ng. Cu n sách này th t s h u ích cho m i ngư i và nh t nh tôi s t ng nó cho các con mình trư c khi chúng b t u s nghi p. - Tom A. Didonato, Phó Ch t ch Heinz North America Hãy tư ng tư ng b n ang làm vi c trong m t t ch c, nơi mà m c tiêu chung c a t t c m i ngư i là giúp nhau t ư c k t qu cao nh t. Ban u, tôi không tin i u này có th x y ra trên th c t . Nhưng cu n sách này ã làm thay i suy nghĩ c a tôi. Tôi ã mang nó t i Anh gi ng d y cho các h c viên c a mình. Th t là m t cu n sách h u ích. Nó ã mang n cho chúng tôi nhi u bài h c quý giá hoàn thi n b n thân. Cu n sách này ch m t i v n r t cơ b n trong văn hóa ng x , làm vi c nhóm, và làm th nào t ư c thành tích cao nh t. ây là cu n sách c n thi t cho t t c m i ngư i. - Mark Ashworth, Ch t ch và Giám c i u hành, Butcher’s Pet Care, Anh Th t hi m khi tìm ư c cu n sách v doanh nghi p nào t t gi i thi u cho s p, ng nghi p và các nhân viên c a mình, cho n khi tôi c ư c cu n sách này. Các khái ni m trong nó ã thay i c phong cách làm vi c và cu c s ng c a tôi. - Robert W. Edwards, Giám c i u hành, Worldwide Services, FedEx Sau hàng th p k làm lãnh o v trí qu n lý c p cao, cu i cùng tôi ã tìm ư c m t cu n sách c p n nh ng i u mà tôi cho là phương ti n t t nh t t ư c thành công. Lãnh o và s t l a d i ã ch ra con ư ng xây d ng m t môi trư ng làm vi c lành m nh cũng như có ư c m t cu c s ng như mong mu n. - Bruce L. Christensen, nguyên Ch t ch và Giám c i u hành, PBS Hi m có m t cu n sách nào có nh hư ng nhanh chóng và sâu s c t i hàng trăm nhà lãnh o c p cao cùng làm v c v i chúng tôi trong chương trình qu n tr MIT/Inc/YEO như cu n sách này. Nó là m t trong nh ng cu n sách hi m hoi có th ch m t i góc khu t trong i s ng cá nhân và công vi c c a nh ng nhà lãnh o. - Verne Harnish, Ngư i sáng l p T ch c Young Entrepreneurs, Giám c i u hành Gazelles, Inc. Nh ng nguyên t c lãnh o trong cu n sách này ã tác ng l n t i ch t lư ng qu n lý trong công ty chúng tôi, hơn t t c nh ng bi n pháp chúng tôi ã t ng áp d ng trư c ó. Chúng góp ph n quan tr ng trong vi c hình thành môi trư ng làm vi c m i c a công ty, giúp chúng tôi t p trung vào các m c tiêu và tăng cư ng hi u qu công vi c. - Michael Stapley, Ch t ch và giám c i u hành DMBA Lãnh o và s t l a d i ã t o nên m t s khác bi t vĩ i trong i s ng cá nhân cũng như trong s nghi p c a tôi. -R.Douglas Holt, Th m phán, Ch t a Tòa án c p cao h t Graham, Arizona Arbinger ã ánh d u s bi n chuy n trong cách th c lãnh o c a tôi. V i tư cách m t nhà tư v n qu n tr t i châu Âu, tôi ã ư c ch ng ki n nh ng nh hư ng tích c c mà nó mang n cho các khách hàng c a tôi. Hơn t t c nh ng tri t lý lãnh o khác, cu n sách này ã t o c m h ng và khi n h tin tư ng.
 3. - Peter Foggin, Tư v n qu n tr , Anh qu c Trong lúc c cu n sách này, tôi ã nhìn l i cu c i mình và nh n ra nh ng thành công mình ã t ư c ph n l n d a trên n n t ng nh ng nguyên t c c a Arbinger. Cu n sách này là m t công c có kh năng bi n chuy n và c i thi n cách th c lãnh o c a m i cá nhân và t ch c. - Mark W. Cannon, Ch t ch y ban Bicentenial c a Hi n pháp Hoa Kỳ ơn gi n… rõ ràng… nhưng y s c m nh. V i nhi u năm kinh nghi m lãnh o, phát tri n t ch c và ào t o, tôi s ng s t khi tìm ư c m t cu n sách có kh năng t o nh hư ng l n n như v y. - Janet Steinwedel, Ch t ch Deleware Investment Abinger là nơi ào t o nhân l c cho Anasazi su t 10 năm qua. Nh ng tài li u trong cu n sách này là ph n không th thi u trong nh ng thành công c a chúng tôi. C m ơn Arbinger! - Michael J.Merchant, Giám c i u hành Anasazi Foundation Các khái ni m trong cu n sách này có tác d ng th t l n lao. Chúng là n n t ng c a m i thành công trong lĩnh v c th thao, t i công s , và quan tr ng nh t là trong gia ình. Hãy c cu n sách này, b n s th y ư c s c m nh c a nó. - Steve Young, hai l n t gi i NFL cho v n ng viên xu t s c nh t Nh ng nguyên t c trong cu n sách có tác d ng l n n m c b n không th không gi i thi u nó v i m i ngư i xung quanh. Nh ng s th t ây có tác d ng dài lâu, và thay i hoàn toàn cách nhìn nh n cu c s ng c a b n. -M tb n c phê bình tr c tuy n t Berkeley, California Tôi cho r ng ây là m t trong nh ng cu n sách quan tr ng nh t trong th p k này, và tin r ng nh ng khái ni m ư c nh c n ây ch a ng s c m nh có th thay i cu c s ng c a nhi u ngư i. -M tb n c phê bình tr c tuy n t Northen California Tôi ư c mình ã c cu n sách này 10 năm trư c. Nó ã tr thành cu n sách yêu thích c a nh ng ngư i b n thân và ng nghi p c a tôi. Nó ã xây d ng ư c m t văn hóa c n thi t t o nên c m t công ty vĩ i l n m t gia ình h nh phúc. -M tb n c phê bình tr c tuy n t Fort Lauderdale, Florida N u ã t ng c và yêu thích cu n Ai ã l y phomát c a tôi?, b n s th y giá tr c a cu n sách c bi t này cũng không h thua kém. Tôi khuyên b n nên c qua m t lư t, sau ó c l i l n n a. Nó s giúp b n hi u t i sao r t nhi u ngư i t t o ra r c r i cho mình mà l i không th ho c không s n lòng nh n ra i u ó, cũng như t i sao h cư ng l i và t ch i m i s giúp c a ngư i khác. -M tb n c phê bình tr c tuy n t Dallas, Texas
 4. L I GI I THI U Trong m t th i gian dài, v n t l a d i ã tr thành tài thu hút s chú ý c a nhi u nhà tâm lý, tri t gia và c nh ng h c gi uyên thâm. Th nhưng, i u áng nói là cho n nay, nhi u ngư i trong chúng ta v n chưa th c s quan tâm n v n này, b t ch p s ph bi n cùng nh ng tác ng tiêu c c c a nó. Vì th , trong cu n sách này, chúng tôi s c p nm c nh hư ng và ưa ra nh ng gi i pháp thi t th c có th giúp b n thoát kh i tình tr ng này, c trong quá trình lãnh o công s l n trong cu c s ng gia ình. S t l a d i là c m t dùng ch cách ng x khá ph bi n c a nhi u ngư i trư c nh ng v n x y ra trong cu c s ng. b n hình dung rõ hơn v khái ni m t l a d i, chúng ta hãy xét m t ví d sau ây: M t em bé ang t p bò. Bé b t u trư n mình xung quanh ngôi nhà. Do liên t c xoay tròn, bé b k t dư i nh ng c trong phòng. Khi ó, bé c m th y khó ch u và c vùng v y thoát. Bé gi y lên khóc và p cái u bé nh c a mình vào các v t xung quanh. Càng c g ng thoát kh i tình tr ng này b ng cách y m nh và xoay nhanh hơn n a, bé càng khi n cho tình c nh c a mình tr nên t h i. N u bi t nói, em bé ó s l i cho ng c trong nhà. Bé s k n t t c các nguyên nhân, ngo i tr b n thân mình. Nhưng dĩ nhiên, dù em bé có nh n ra i u ó hay không thì sai l m ó v n xu t phát t chính b n thân nó. V y nên, n u không nh n th c ư c i u ó thì dù có n l c như th nào chăng n a, a bé ó v n không th thoát ư c tình th này. S t l a d i cũng tương t như v y. Nó khi n chúng ta không th nh n ra nguyên nhân th t s c a m i r c r i mà mình ang vư ng ph i. Khi ó, t t c nh ng “gi i pháp” mà ta có th nghĩ n ch càng khi n m i th tr nên t i t hơn mà thôi. ó là lý do t i sao s t l a d i l i thu hút s quan tâm c a nhi u nhà lãnh o n v y. B i vì n u rơi vào tình tr ng t l a d i, h s không th ti p t c s nghi p lãnh o c a mình, và th m chí còn phá h ng m i th mà mình ã c công t o d ng. Chúng tôi ã vi t quy n sách này v i m c ích giúp c gi có cái nhìn sâu s c và toàn di n v v n này. Không ch d ng l i ó, quy n sách còn c pt iv n sâu xa hơn: Nó ưa ra gi i pháp cho v n t l a d i. T nh ng kinh nghi m c a b n thân trong lĩnh v c này, chúng tôi mang n cho quý c gi gi i pháp thi t th c có th t gi i phóng mình ra kh i “chi c h p” trong cách ng x v i nh ng ngư i xung quanh, cũng như s t l a d i v i b n thân mình. Gi i pháp này s giúp các b n gi m thi u nh ng mâu thu n, tăng thêm ni m h ng kh i, thúc y tinh th n trách nhi m và nâng cao kh năng t ư c thành công trong t ch c c a b n. Không nh ng th , nó còn giúp b n c m th y hài lòng và h nh phúc hơn v i nh ng gì mình ang có. Chúng tôi hy v ng r ng quy n sách Lãnh o và s t l a d i này s t o nên ng l c m i cho các b n trong t t c các lĩnh v c nh m thoát kh i “chi c h p” c a mình và có ư c m t cu c s ng như mong mu n. - The Arbinger Institute (1) 1 The Arbinger Institute: H c vi n chuyên v tư v n và hu n luy n qu n tr có tr s chính t t i bang Utah, Hoa Kỳ, cùng hàng ch c chi nhánh các nư c tiên ti n trên toàn th gi i. The Arbinger Institute n i ti ng v i i ngũ chuyên gia trong các lĩnh v c kinh doanh, lu t, kinh t , tri t h c, tâm lý h c gia ình, giáo d c và tâm lý con ngư i. The Arbinger Institute ã tư v n thành công cho các t ch c và t p oàn l n trên th gi i như Microsoft, LensCrafters, Raytheon, 3M, Bain Capital, AT & T, i h c Cornell, H i quân M …
 5. Bìa 4 Th t sâu s c và tuy t v i! Cu n sách này là m t ti ng g i ánh th c nh ng ai ang t “nh t mình trong h p” trong cách i x v i ngư i khác, và là cu n-sách-bu c-ph i- c dành cho nh ng ai th y mình c n ph i hoàn thi n b n thân. M t khi tôi ã b t u c, tôi không th buông nó xu ng. —Steven C. Wheelwright, Giáo sư Trư ng Kinh doanh Harvard M t hành trình tuy t v i giúp tôi khám phá và th u hi u sâu s c mình ã tác ng t i ngư i khác ra sao. Cu n sách này ã làm thay i hoàn toàn cách th c ánh giá b n thân c a tôi v i tư cách m t cá nhân cũng như m t ngư i lãnh o. — Louise Francesconi, Phó Ch t ch Raytheon Corporation Th t phi thư ng! Arbinger ã làm ch chi c chìa khóa bí m t có th tăng năng su t và s sáng t o. Hãy c cu n sách này, và b n s th y ư c s kỳ di u c a nó. — Dave Browne, C u Ch t ch và Giám c i u hành Lenscrafters
 6. PH N I “CHI C H P” VÀ S T L AD I
 7. 1 M T NHÂN V T L LÙNG ã hai tháng k t ngày u tiên tôi bư c chân vào tr s chính c a Zagrum v i tư cách là ng viên cho m t v trí qu n lý c p cao trong công ty. Hơn mư i năm qua, k t khi còn làm cho m t trong nh ng i th c a Zagrum, tôi v n thư ng theo dõi công ty này và g n như ã c m th y m t m i khi luôn là ng viên h ng hai ây. Sau tám l n ph ng v n và ba tu n ch i cùng nh ng nghi ng vào năng l c c a b n thân, cu i cùng tôi cũng ư c m i m nh n v trí qu n lý cho m t dây chuy n s n xu t c a Zagrum. Theo nghi th c riêng c a Zagrum, tôi ư c gi i thi u n g p Bud Jefferson, phó ch t ch c a Zagrum, và s tr i qua cu c h p kéo dài m t ngày v i ông. Vì m t lý do nào ó, Bud ư c c làm s p m i c a tôi. Theo thói quen, tôi c g ng tìm hi u trư c v m c ích c a cu c h p s p di n ra. Th nhưng, theo l i c a các ng nghi p thì cu c h p này nh m m c ích tìm hi u và gi i quy t “nh ng v n v con ngư i” cũng như nh ng chi n lư c ã mang n thành công cho Zagrum. Dù ch ng ch i nhi u cu c h p này nhưng tôi l i r t háo h c ư c g p và gây n tư ng v i s p m i c a mình. Trư c ây, tôi ã ư c nghe nói nhi u v Bud nhưng chưa có d p ti p xúc tr c ti p v i ông. Tôi ã nhìn th y ông m t l n t i h i ngh gi i thi u s n ph m c a ngành, nhưng th c s không có n tư ng gì c bi t. Theo nh ng gì tôi bi t, ó là m t ngư i àn ông trông tr hơn tu i năm mươi c a mình v i nh ng cá tính h t s c kỳ l : giàu có nhưng r t bình d ; ã t ng b h c c p ba nhưng sau ó l i t t nghi p i h c Harvard chuyên ngành lu t và kinh doanh v i t m b ng lo i ưu; am hi u ngh thu t và r t thích ban nh c The Beatles. M c cho nh ng s th t có v mâu thu n y, nhưng có th ph n nào vì lý do y, Bud ư c xem là hình tư ng c a công ty, v a bí n v a c i m , quy t li t nhưng r t nhân t , ki u cách nhưng l i r t chân th t, gi ng như tinh th n c a Zagrum. Chính vì l ó, ch ng có gì l khi ông luôn ư c t t c m i ngư i trong công ty kính tr ng và quý m n. Văn phòng c a tôi n m trong tòa nhà s Tám, cách tòa nhà trung tâm kho ng 10 phút i b . Mư i tòa nhà c a Zagrum ư c n i v i nhau b ng hai mươi ba con ư ng nh có mái che làm b ng g s i ho c g thích và u n lư n quanh b sông Kate. Dòng sông tuy t p này do Kate Stenarude thi t k và sau ó ngư i ta ã l y tên bà t cho nó. V a i b lên t ng ba, tôi v a i m l i nh ng i u mình ã làm ư c trong su t hai tháng qua t i Zagrum. Tôi luôn là ngư i n công ty s m nh t và ra v mu n nh t. B ngoài tai nh ng l i phàn nàn c a v , tôi quy t tâm s n l c nhi u hơn n a, s n sàng h tr cho các c ng s c a mình t ư c k t qu cao nh t trong công vi c. Do v y, tôi th y mình ch ng có gì ph i lo l ng khi n g p Bud Jefferson. ón tôi t i ti n s nh chính c a t ng ba là Maria, thư ký c a Bud. – Ông là Tom Callum? - Maria ni m n . – úng v y. Tôi có h n v i ông Bud lúc chín gi . – Vâng. Ông Bud có d n tôi m i ông n phòng h p phía ông. Năm phút n a ông y s có m t. Maria ưa tôi vào m t căn phòng khá l n, thư ng dùng cho các h i ngh c ông. Khi còn l i m t mình, tôi ưa m t nhìn khung c nh bên ngoài qua nh ng t m kính l n. C qu n th tòa nhà n hi n trong nh ng tán lá xanh ngát. Ch ng hơn m t phút sau, có ti ng gõ c a r t to, d t khoát và Bud bư c vào. – Chào Tom. R t vui vì c u ã t i. Nào, ng i xu ng i. C u thích u ng gì nào? Cà phê hay nư c hoa qu ? – Bud tươi cư i ưa tay ra b t tay tôi. – không, c m ơn ngài. Sáng nay tôi ã dùng nhi u cà phê r i. – Tôi áp. Tôi ng i xu ng chi c gh b c da màu en g n mình nh t, lưng xoay v c a s và ch Bud l y nư c khu v c t ph c v t i góc phòng. Ông quay tr l i v i ly nư c trên tay, mang theo chi c bình và m t cái ly khác tay kia. o n, ông t chúng lên chi c bàn gi a hai chúng tôi. – Không khí trong phòng này nhi u lúc r t nóng. Sáng nay, chúng ta có khá nhi u vi c làm nên c u c i t nhiên nhé. – Vâng, c m ơn ngài. – Tôi tr l i, th y tho i mái hơn m t chút dù v n còn c m th y lo l ng b i chưa bi t i u gì s x y n. Th r i Bud lên ti ng: – Tom này, hôm nay chúng ta s bàn v m t v n r t quan tr ng.
 8. – Vâng, ngài c nói . – Tôi c gi u n i lo l ng c a mình b ng gi ng i u u u. – Có m t v n khó khăn mà c u c n ph i gi i quy t ngay n u mu n ti p t c làm vi c t i ây. Tôi có c m giác như mình v a b m t cú m tr c di n. Tôi như ngh n l i, không th tìm th y t nào áp l i Bud ngay lúc này. u óc tôi r i tung v i nhi u ý nghĩ khác nhau. Tim tôi p m nh và m t thì nóng b ng lên. D u là ngư i thành công trong s nghi p, tôi v n không th kh c ph c ư c như c i m c a mình, ó là r t d m t bình tĩnh. Tôi ã c kh c ph c b ng cách luy n t p các cơ vùng m t và vùng m t sao cho chúng không b co rúm l i m i khi lo s i u gì ó. Th nhưng cho n gi , tình hình v n chưa ư c c i thi n bao nhiêu. Lúc này, tôi có c m giác như mình tr l i th i còn là h c sinh l p ba ang vã m hôi khi cô giáo ki m tra bài t p v nhà và ch mong m t l i khen “làm t t” t cô. Cu i cùng tôi cũng l y l i bình tĩnh và áp l i: – M t v n khó khăn ư, thưa ngài? V n gì v y ? – C u th t s mu n bi t ch ? – Bud h i l i tôi. – Vâng ! Tôi nghĩ mình c n ph i bi t ư c nó là gì và nguyên nhân c a nó. – úng v y! C u c n ph i bi t nguyên nhân. – Bud ng tình.
 9. 2 V N – C u ang g p ph i m t v n , Tom . – Bud ti p t c. – T t c m i ngư i u bi t i u này, t v c u, m v c u cho n hàng xóm và các nhân viên c a c u. Nhưng i u áng nói là chính c u l i không h hay bi t. – Ông m m cư i. Tôi không bi t nói gì trong trư ng h p này. Làm sao tôi có th lên ti ng khi mà b n thân tôi cũng không bi t mình ang g p ph i v n gì. – Tôi e là tôi v n chưa hi u rõ ý c a ông cho l m. Có ph i ông mu n nói r ng tôi... r ng tôi.... – Tôi lúng túng b i tôi th m chí còn không bi t Bud ang nh nói t i chuy n gì. – úng v y. Trư c h t, anh hãy nghĩ v nh ng ví d này nhé. – Ông v n nói v i v thích thú. – Hãy nh l i lúc c u nh xăng cho v , nhưng sau ó c u l i không làm như th n a. C u lái chi c s p xe h t xăng v nhà và sáng hôm sau cô y t i ? Tôi h t s c ng c nhiên và t h i t i làm sao Bud bi t ư c i u ó. – Ho c có lúc c u h a s d n b n tr i xem m t tr n u bóng chày nhưng n phút chót l i nu t l i ch vì m t vài lý do v v n nào ó? “Làm sao ông y bi t ư c i u này nh ?” – Tôi t h i. – Ho c có lúc c u th c hi n l i h a ó nhưng l i khi n cho b n tr c m th y chúng có l i khi i? “ nh ?”. – Ho c khi c sách cho con, c u c tình b qua nhi u trang vì thi u kiên nh n và cho r ng “b n tr cũng ch ng chú ý gì t i i u này”? “ úng th , nhưng b n tr không ý th t mà!” – Ho c c u xe khu v c dành cho ngư i tàn t t, r i sau ó gi b i kh p khi ng m i ngư i không nghĩ x u v mình? “Không! Tôi chưa bao gi làm i u ó”. – Ho c c u v n xe ó, nhưng l i ch y ngay ra kh i ô tô nh m ch ng t v i m i ngư i là c u ang r t v i và bu c lòng ph i làm th ? “ úng! Qu th t có lúc tôi ã t ng làm như v y!”. – Còn bây gi hãy nghĩ v phong cách c a c u t i nơi làm vi c. – Ông nói m t m ch. – Có lúc c u h mình trư c ngư i khác nhưng cũng có lúc c u chê trách ho c coi thư ng h , úng không? – Nhưng tôi nghĩ r ng ó là i u c n thi t, thưa ngài. – Tôi ch ng ch . – Nhưng... – Ho c c u thư ng ph i c g ng h t s c m i có th khen ng i ngư i khác, úng không? – Bud ng t l i tôi. – Dù c g ng i x t t v i các nhân viên c a mình b ng “nh ng chiêu th c m m m ng” nhưng chưa bao gi c u th t s tôn tr ng h ? M c ích c a nh ng chiêu th c này c a c u ch nh m sai khi n h d dàng hơn? Nh ng i u Bud v a nói khi n tôi th t s b s c. – Tôi luôn c g ng i x t t v i m i ngư i. – Tôi qu quy t. – Tôi bi t, c u ã làm như v y. – Ông nói. – Nhưng hãy tôi h i c u m t câu. C u c m th y như th nào khi c u “ i x t t v i m i ngư i” theo như l i c u nói? Nó có khác gì v i c m giác khi c u chê trách hay coi thư ng h không? Trong thâm tâm, c u có th y có s khác bi t nào không? – Tôi v n chưa hi u l m ý ông l m. – Tôi áp l i, c không tr l i tr c ti p câu h i. – Ý tôi là: C u có c m th y mình c n bi t “tha th ” cho các nhân viên c a mình không? M t cách th ng th n, c u có c m th y mình c n ph i n l c hơn n a có th lãnh o thành công khi b m c k t gi a h ? – M c k t? – Tôi h i l i. – Hãy suy nghĩ v i u này. C u hi u ý tôi là gì mà. – Bud cư i nói. Th t lòng tôi v n chưa hi u i u ông mu n nói ây là gì. Sau m t h i suy nghĩ, cu i cùng tôi tr l i: – Vâng, tôi cũng nghĩ như v y. Tôi v n cho r ng có r t nhi u ngư i lư i bi ng và kém c i. N u tôi th c hi n úng nhi m v c a mình là khuyên b o h nhưng không mang l i k t qu như ý thì tôi bu c lòng ph i nghĩ ra nh ng cách lãnh o m i. V i nhi u ngư i thì tôi áp d ng bi n pháp khen ng i, khích l nhưng v i m t s khác thì tôi bu c ph i ch cho h th y nh ng i m kém c i c a h . T t c ch có th . Nhưng ngài bi t y, khi
 10. phê bình ai ó, tôi luôn c g ng nói năng nh nhàng không làm h t n thương. Th c lòng mà nói, tôi c m th y mình ã làm úng và tôi r t t hào khi mình ã ki m soát ư c b n thân như v y. Bud nhìn tôi, m m cư i: – Tôi hi u c u. Nhưng tôi nghĩ sau bu i nói chuy n hôm nay, c u s không còn t hào v i u ó n a âu. B i nh ng i u c u ang làm ph n l n u là sai l m. Ngay l p t c, tôi ph n i: – i x t t v i m i ngư i l i là sai l m ư? – úng v y, b i vì v n là c u không h i x t t v i h . C u ang làm cho m i chuy n tr nên nghiêm tr ng hơn nhưng c u l i không h bi t i u ó. – Ý ngài là sao ? Ngài có th gi i thích rõ hơn ư c không? – Tôi h i, c nén cơn gi n d ang sôi lên trong lòng. – Tôi r t vui ư c gi i thích v i c u i u này. – Bud i m tĩnh nói. – Tôi có th giúp c u hi u ư c v n c a c u là gì, cũng như tìm hi u nguyên nhân c a nó. ó chính là lý do chúng ta g p nhau hôm nay. Ông d ng l i m t lát r i nói ti p. – Tôi có th giúp c u b i chính tôi cũng ã t ng tr i qua giai o n này. Bud ch m rãi r i kh i gh , khoan thai bư c d c theo chi c bàn. – b t u, tôi nghĩ trư c tiên c u c n bi t m t v n c t lõi c a ngành khoa h c nhân văn.
 11. 3 S T L AD I – C u có con không Tom? Câu h i t ng t này c a Bud khi n tôi c m th y d ch u hơn r t nhi u. Các cơ m t c a tôi giãn ra. Tôi có c m giác như s s ng ã tr l i trên khuôn m t c a mình. – Có , tôi có m t con trai. Cháu tên Todd và ã ư c mư i sáu tu i. – Th c u có còn nh c m giác c a c u khi Todd chào i không? Có ph i cháu nó ã làm thay i quan i m s ng c a c u không? – Bud h i. ã mư i sáu năm k t ngày Todd chào i. Th nhưng, ngay sau ó, các bác sĩ ã ch n oán Todd m c ph i ch ng r i lo n m t t p trung (attention deficit disorder - ADD). Tôi không th không au lòng m i khi nghĩ n Todd. Trong ng n y năm, cu c s ng c a chúng tôi g p r t nhi u r c r i. Nhưng câu h i c a Bud cũng ã g i l i cho tôi không ít ký c ng t ngào. – Vâng, tôi nh ch . – Tôi b t u tr m ngâm. – Tôi nh l n u tiên ư c ôm Todd vào lòng, t t t c hy v ng và tình thương yêu vào a con trai bé b ng c a mình . – Tôi cũng th . – Bud nói và g t u, v c m thông. – Tôi mu n k cho c u nghe chuy n c a tôi, b t u t s ra i c a a con trai u lòng nhà tôi. Tên cháu là David. Và Bud b t u chìm vào dòng h i tư ng. – Khi ó, tôi ang làm vi c cho m t hãng lu t danh ti ng th gi i. Năm ó, tôi ư c c tham gia m t d án tài chính quan tr ng có liên quan t i ba mươi ngân hàng l n trên toàn c u. Khách hàng c a chúng tôi cũng chính là ngư i cho vay u tiên c a d án. Vì tính ch t quan tr ng c a d án nên r t nhi u lu t sư c a nhi u hãng lu t ã ư c huy ng. Ch riêng hãng c a chúng tôi cũng ã có t i tám ngư i ư c c n t b n văn phòng khác nhau. Lúc ó, tôi là m t trong hai thành viên ít kinh nghi m nh t c nhóm, ch u trách nhi m so n th o năm mươi h p ng con d a trên h p ng chính. ó th t s là m t d án h p d n b i l i nhu n mà nó mang l i là r t cao, kèm theo ó là r t nhi u kho n khen thư ng h p d n như du l ch qu c t mi n phí. M t tu n sau khi tôi nh n l i tham gia d án ó, Nancy – v tôi – báo cho tôi bi t cô y ã mang thai. ó qu là th i gian tuy t v i i v i v ch ng tôi. Tám tháng sau, ngày 16 tháng 12, David chào i. Trư c lúc Nancy sinh, tôi ã làm vi c c t l c có th dành tr n ba tu n bên v con. Cu c i tôi chưa bao gi ư c h nh phúc như th ! Nhưng ch mư i ba ngày sau ó, t c là ngày 29 tháng 12, tôi nh n ư c m t cú i n tho i t phía i tác. H yêu c u tôi ph i có m t trong cu c h p gi a “t t c các bên” t i San Francisco. – Trong bao lâu thưa ông? – Tôi h i l i. – n khi nào k t thúc h p ng, có th là ba tu n mà cũng có th là ba tháng. – Bud tr l i. – C nghĩ n vi c Nancy và David l i Virginia m t mình là tôi l i c m th y b t an. Nhưng tôi không th không i. Sau khi ã hoàn thành m i vi c Washington, tôi mi n cư ng lên máy bay t i San Francisco. Th t khó nói h t c m giác c a tôi khi chia tay gia ình bé nh c a mình. Tôi mang theo t m hình c a v con và ã b t khóc khi ra kh i nhà. Và tôi là ngư i cu i cùng t i văn phòng San Francisco, th m chí sau c anh b n n t London. Do n tr , tôi ành ph i ng i t ng 21, t i căn phòng dành cho nh ng v khách cu i cùng, trong khi ban lãnh o và m i ngư i u t ng 25. – Và trong su t th i gian ó, tôi ã làm vi c m t mình t ng 21 v i khung hình v con trư c m t. Trong khi ó, h u h t các ho t ng àm phán, h i h p gi a các bên… u di n ra t ng 25. Ngày nào tôi cũng làm vi c t b y gi sáng và k t thúc ngày làm vi c c a mình vào m t gi sáng hôm sau. Và u n m i ngày ba l n, tôi xu ng căn-tin dư i ti n s nh mua m t chi c bánh mỳ vòng, m t cái sandwich ho c có khi ch m t ĩa sa-lát r i l i quay v t ng 21 v a ăn v a xem qua các tài li u. Ch t Bud ng ng l i, nhìn sâu vào m t tôi và ti p t c: – N u c u h i m c tiêu c a tôi lúc y là gì, thì ch c ch n tôi s nói r ng: “Tôi mu n so n ra nh ng văn b n t t nh t có th mang l i l i ích cao nh t cho khách hàng c a mình và cũng h p ng này k t thúc th ng l i”, ho c m t i u gì ó tương t như v y. Bây gi , tôi s k cho c u nghe v nh ng i u mà tôi ã ư c tr i nghi m t i văn phòng San Francisco y. T t c các cu c àm phán v n i dung c a nh ng văn b n mà tôi ang so n th o u di n ra t ng 25. M i m t thay i nh trong cu c àm phán u nh hư ng n công vi c c a tôi. Th mà trong su t th i gian ó, tôi ch ng bư c chân lên ó l n nào. Không nh ng th , trong khi m i
 12. ngư i t ng 25 u ư c ph c v ăn u ng úng gi thì tôi l i c m c i m i ngày ba b n xu ng căn-tin phía dư i s nh. Tôi c m th y r t bu n vì không ai b o cho tôi bi t i u ó. Trong mư i ngày, tôi ã b phê bình hai l n vì không c p nh t k p th i nh ng thay i di n ra t ng 25 vào tài li u c a mình. Nhi u ngư i cũng phàn nàn r ng h không bi t tìm tôi âu. Nhưng c u bi t không, th c t thì ch ng có ai thông báo v i tôi v b t kỳ i u gì c . n ây, Bud l i ng i xu ng gh . – y, v i nh ng i u tôi v a k , c u có nghĩ là tôi ã hoàn toàn chú tâm vào vi c “so n ra nh ng tài li u t t nh t có th mang l i l i ích cao nh t cho khách hàng c a mình và cũng h p ng này k t thúc th ng l i” không? – Không, tôi nghĩ là không, thưa ngài. – Tôi tr l i và ng c nhiên th y gi ng nói c a mình ã tr nên nh nhàng hơn so v i lúc trư c. – Tôi nghĩ th m chí ngài còn không thích tham gia vào d án ó. Vì ngài ang còn b n t m vào chuy n khác. – C u nói úng. – Bud ng ý. – Tôi ã không g n bó v i d án ó. Th theo c u, v i tác ng u có nh n ra i u ó không? – Tôi nghĩ ông y ã nh n ra. – Tôi nh n xét. – úng v y. – Bud g t u. – Tôi ã không th t s tham gia vào d án này, không gi úng cam k t, không n m b t ư c ti n trình àm phán và còn gây khó khăn cho ngư i khác. Nhưng hãy xét thêm i u này: làm th nào tôi có th h p tác v i m i ngư i xung quanh n u h k t t i tôi không toàn tâm ho c không tích c c tham gia vào công vi c ư c kia ch ? C u có nghĩ tôi nên ng ý v i h không? Tôi b ng tr m tư trư c câu h i này dù nhìn bên ngoài, tình tr ng lúc y c a Bud rõ ràng là ang có v n trong m t m i ngư i. – Không, tôi cho r ng ngài s có c m giác phòng th khi b nh n xét như th . – C u nói úng. Hãy nghĩ i, ai ã ch p nh n r i xa a con m i sinh t i San Francisco? Là tôi. – Bud nói và t tr l i cho câu h i c a mình. – Ai ã làm vi c liên t c hai mươi ti ng m i ngày? Là tôi. – Gi ng ông b ng sôi n i h n lên. – Ai ã t p trung làm vi c m t mình trong m t gian phòng n m dư i 4 t ng l u so v i m i ngư i? Là tôi. Và ai ã b lãng quên, th m chí không h ư c quan tâm dù ch là m t v n cơ b n là ph c v b a ăn hàng ngày? V n là tôi. V y thì t góc c a tôi, ai m i là ngư i ang làm cho m i vi c tr nên khó khăn hơn i v i ai? – Tôi nghĩ, ngài ã xem chính m i ngư i m i là nguyên nhân gây ra t t c nh ng r c r i này. – Tôi tr l i. – C u hi u ra v n r i y. – Ông ta ng ý. – N u v trí c a tôi, xét v m c cam k t, g n bó và n m b t công vi c, c u có nghĩ r ng chính tôi m i là ngư i th c hi n cam k t t t nh t trong d án ó không? Không m t ai ph i ương u v i nhi u thách th c như tôi, trong khi tôi v n làm vi c c t l c b t ch p nh ng khó khăn ó. – Qu có th , thưa ngài. – Tôi tr l i, th l ng ngư i trên gh và g t u. – Ngài ã ph i ch u ng t t c nh ng i u ó. Bud l i ng d y và b t u i l i trong phòng. – Tôi b coi là không toàn tâm trong công vi c, không tích c c h p tác và th m chí là còn gây khó khăn cho m i ngư i trong d án. T t c nh ng i u ó là s th t và ó là v n l n. Nhưng còn có m t v n khác cũng không kém ph n quan tr ng, và ó là v n mà c u và tôi s bàn hôm nay. Tôi hoàn toàn b thu hút b i nh ng i u Bud s p nói. – ó là vi c tôi ã không th nh n th c ư c v n mà mình ang g p ph i. – Bud d ng l i m t lát, r i hư ng v phía tôi và nói ch m rãi t ng ti ng m t. – Ch c ch n không th có b t kỳ gi i pháp nào cho v n thi u cam k t trong công vi c c a tôi n u tôi không tìm ra gi i pháp cho v n l n hơn ó. t nhiên, tôi b t u c m th y lo l ng. Tôi ã b cu n theo câu chuy n c a Bud mà quên m t d ng ý c a ông ng sau ó. Rõ ràng, câu chuy n này là dành cho tôi. H n ông y ang nghĩ r ng tôi g p ph i m t v n l n. u óc tôi b t u ch y ua v i s lo l ng khi gi ng nói c a Bud ti p t c vang lên. – C u bi t không Tom, nh ng nhà tri t h c g i s mù quáng bư ng b nh mà tôi ã th hi n San Francisco là “s t l a d i”. Còn Zagrum này chúng ta g i nó b ng m t danh t riêng bi t là “nh t mình trong h p”. Nghĩa là, khi chúng ta t l a d i t c là ta ang t “nh t mình trong h p”. – R i c u s hi u rõ hơn v khái ni m này. Trư c h t, như c u th y y, m t góc nào ó, tôi ã b “m c k t” trong chính kinh nghi m c a mình San Francisco. S dĩ như th là do tôi ã không h nghĩ r ng
 13. mình ang có v n . Tôi ch nhìn m i th t góc c a mình và ch i b th ng th ng nh ng góp ý c a m i ngư i xung quanh. Vì th mà tôi ã “nh t mình trong h p” – h n ch , kín mít và mù lòa. C u có hi u không? – Có ch , tôi hi u ngài ang nói gì. – Tôi hư ng ng trong s cu n hút c a câu chuy n. – Không có gì ph bi n hơn s t l a d i c a cá nhân trong các t ch c. T kinh nghi m làm vi c c a mình, tôi có th ch c ch n là c u cũng ã t ng nhìn th y vô s ngư i như v y. úng th t ch ng h khó nh n ra m t ngư i như th . Tôi nghĩ ngay n Chuck Staehli, giám c i u hành cũ c a tôi. Ông ta là m t ngư i ơn gi n và có ph n hơi ng c ngh ch. Th nhưng ông ta l i không coi tr ng ai ngoài b n thân mình. – Vâng, tôi có bi t m t ngư i như v y. – T t, v y c u có nghĩ r ng anh ta bi t mình ang có v n không? – Không, t t nhiên là không r i. – úng như v y. – Bud nói. – Con ngư i chúng ta luôn ch i b s th t là mình ang có v n . ó g i là s t l a d i b n thân. ây là m t hi n tư ng ph bi n và tr thành nguyên nhân gây t n th t l n nh t trong các t ch c. Bud t hai tay lên thành gh và t a lưng vào gh . – C u còn nh m y phút trư c tôi ã b o r ng c u nên bi t v v n c t lõi c a ngành khoa h c nhân văn không? – Có, thưa ngài. – Thì chính là nó y. S t l a d i – chi c h p – là v n ó. Bud ng ng l i, nhìn th ng vào tôi m t h i lâu r i nói b ng gi ng thân tình: – Tom ! T i Zagrum này, m c tiêu mang tính chi n lư c hàng u c a chúng ta chính là h n ch th p nh t s t l a d i c phương di n cá nhân l n t ch c. Và giúp c u hi u ư c vì sao nó l i quan tr ng v i chúng ta như th , tôi s ph i k cho c u nghe m t câu chuy n tương t trong ngành y t .
 14. 4 BÊN DƯ I NH NG V N – Có bao gi c u nghe nói n Ignaz Semmelweis chưa? – Bud h i. – Chưa, thưa ngài. ó là m t căn b nh ư? – Không, không ph i. – Bud nói và b t cư i. – Nhưng cũng g n như v y y. Semmelweis là m t bác sĩ s n khoa ngư i Hungary, s ng th k XIX. Ông làm vi c t i b nh vi n Genaral Vienna, m t b nh vi n chuyên v công tác nghiên c u. Khi ó, t l t vong c a s n ph ây lên t i 10%, m t t l quá cao. C u có th hình dung ư c không Tom, c mư i s n ph thì có m t ngư i b ch t? – Ch c ch n tôi s không v tôi n ó. – Tôi áp l i. – Không ph i ch có mình c u âu. Trong th c t , tai ti ng c a b nh vi n này kh ng khi p n n i nhi u s n ph ch p nh n sinh bên ngoài r i m i n y. – Tôi nghĩ không th trách h ư c. – Tôi nói. – Tôi cũng nghĩ v y. – Bud g t u ng ý. Ông nói ti p: – Sau này, Semmelweis t p h p nh ng tri u ch ng có liên quan t i v n t vong c a s n ph thành m t nghiên c u có tên là “s t h u s n”. Nhưng lúc ó, n n y h c l i áp d ng các phương pháp i u tr riêng bi t cho t ng căn b nh. Tri u ch ng sưng phù do viêm t máu ư c i u tr b ng cách trích máu ho c dùng a hút. Và phương pháp này cũng ư c dùng i u tr tri u ch ng s t. Còn i v i các ch ng b nh liên quan t i ư ng hô h p, h cho nâng c p h th ng thông gió c i thi n môi trư ng s ng. Dù Sammelweis ã ti n hành th nghi m nhi u bi n pháp nhưng k t qu v n không có gì thay i. Ch trong vài ngày, hơn m t n a s s n ph nhi m b nh ã t vong. Trư c m i e d a kh ng khi p này, nhi u b nh nhân ã van xin ư c chuy n qua khu th hai c a khoa s n, nơi t l t vong là 2%. Semmelweis th t s b ám nh b i i u này – nh t là khi i chi u t l t vong gi a hai khu và phát hi n ra s khác bi t c a nó. Các b nh nhân trong khu c a Sammelweis ư c các bác sĩ chuyên khoa thăm khám, còn khu kia là do các n h sinh trông nom. Nhưng vi c phát hi n ra i u này cũng không giúp Semmelweis lý gi i ư c nguyên nhân khi n t l t vong trong khu c a mình cao n v y. Sau ó, ông ã th xem xét n các y u t khác bi t gi a các s n ph , t v trí sinh n t i m c thông gió và kh u ph n ăn. Ông th m chí còn phân lo i c cách th c gi t là. M c dù ã tìm hi u tư ng t n t ng chi ti t nhưng Semmelweis v n không tìm ra ư c áp án. M i phương pháp c a ông u không mang l i k t qu như ông mong mu n. – Tôi nghĩ h n ông y ã r t n n lòng. – Tôi nói. – Tôi cũng nghĩ v y. – Bud tán thành. – Nhưng sau ó, m t s vi c b t ng ã x y ra. Sau b n tháng i công tác t i m t b nh vi n khác tr v , Semmelweis phát hi n ra t l t vong ã gi m i áng k trong khu do các bác sĩ qu n lý. – Th t th ư? – úng v y. Semmelweis không hi u ư c t i sao l i như v y nhưng rõ ràng ó là s th t. Ông l i b t tay vào tìm hi u nguyên nhân. D n d n, ông nghĩ n kh năng nghiên c u trên t thi mà nhi u bác sĩ khác ã và ang ti n hành. – Nghiên c u trên t thi à? – úng. – Bud áp. – C u hãy nh General là m t b nh vi n chuyên v nghiên c u và gi ng d y. y có r t nhi u bác sĩ v a làm nhi m v nghiên c u t thi, v a th c hi n công tác ch a tr cho b nh nhân. Vào th i y, h cho r ng i u ó là bình thư ng b i chưa ai bi t n s t n t i c a các vi trùng – v n là nh ng sinh v t c c nh . Các bác sĩ ch nhìn th y tri u ch ng gây b nh mà chưa xác nh ư c nguyên nhân c a nó. Sau khi xem xét l i cách th c hành ngh c a mình và c a các ng nghi p khác, Semmelweis nh n ra r ng, b n thân ông chính là s khác bi t áng k nh t b i ông là ngư i nghiên c u t thi nhi u nh t b nh vi n. T nh ng quan sát ó, ông ã phát tri n m t h c thuy t v ch ng “s t h u s n”, và h c thuy t này là ti n thân c a các h c thuy t v vi trùng sau này. Ông k t lu n r ng có cái gì ó ã ư c truy n t t thi t i các b nh nhân thông qua bàn tay c a các bác sĩ. Ngay sau ó, ông l p t c ưa ra n i quy yêu c u các bác sĩ ph i r a tay th t s ch b ng dung d ch nư c chanh và clo kh trùng trư c khi khám b nh. – V y theo c u i u gì ã x y ra? – Semmelweis ã úng? – Tôi tò mò h i.
 15. – úng v y! T l t vong ã gi m xu ng còn 1%. – Nghĩa là các bác sĩ chính là trung gian lây b nh? – Tôi ng c nhiên. – úng v y. Chính Semmelweis ã bu n bã nói r ng: “Ch ng bi t có bao nhiêu b nh nhân ã s m qua i do l i c a tôi”. Th t khó tư ng tư ng ph i không? Các bác sĩ ã làm c g ng h t s c c u ch a b nh nhân nhưng do nh ng gi i h n v hi u bi t c a mình, h ã vô tình tr thành trung gian lan truy n b nh t t. Th nhưng, t t c nh ng h u qu áng bu n y l i hoàn toàn có th ngăn ch n k p th i b ng ng tác ơn gi n là r a tay b ng dung d ch nư c chanh và clo ch ng l i m t th mà sau này ư c xác nh là vi trùng. Ông Bud d ng l i, an hai bàn tay vào nhau r i nói ti p. – Tương t , trong các t ch c cũng ang t n t i m t lo i vi trùng như th và t t c chúng ta u ang nhi m ph i nó. Lo i vi trùng ó có kh năng gi t ch t năng l c lãnh o, gây nên nhi u “v n v con ngư i”. Nhưng lo i vi trùng này l i có th b cô l p và vô hi u hóa n u chúng ta th t s quy t tâm. – Lo i vi trùng ó là gì v y, thưa ngài? – Tôi h i. – Chính là i u mà chúng ta v a nói t i. – Bud áp. – S t l a d i và “chi c h p”. C th hơn, s t l a d i là m t căn b nh. Còn bây gi , chúng ta s tìm hi u v lo i vi trùng gây ra căn b nh này. Bud ng lên, nhìn th ng vào m t tôi và nói ti p. – Theo tôi, tương t như vi c phát hi n ra nguyên nhân gây s t h u s n, vi c phát hi n nguyên nhân gây nên s t l a d i trong các t ch c cũng liên quan t i m t thuy t h p nh t. Thuy t này t p h p các nguyên nhân ti m n bên dư i mà chúng ta v n g i là “nh ng v n con ngư i” – t khía c nh lãnh o cho t i ng cơ thúc y và t t c các v n khác. ây chúng ta có m t cách ti p c n và gi i quy t chúng, nhưng không ph i theo hình th c ơn l , Tom . – M t bư c ti n r t quan tr ng. – Tôi nói. – Th c v y. – Bud áp l i. – Và ó còn là m t s khám phá n a. Nhưng tôi không có ý nh gi i thích cho c u âu. ây tôi ch c g ng giúp c u t phát hi n ra v n thôi. i u quan tr ng là b n thân c u c n ph i t khám phá và thông su t b i vì m i chi n lư c xoay quanh v n này u s ư c th c hi n trong b ph n c a c u. – Vâng. – Tôi tán thành. – ư c r i ! – Bud nói – Bây gi , tôi s k cho c u nghe v m t trong nh ng kinh nghi m u tiên c a tôi t i Zagrum.
 16. 5 NG SAU S LÃNH O THI U HI U QU – Sau mư i năm làm vi c hãng lu t, tôi chuy n qua làm trư ng ban c v n cho h th ng s n ph m Sierra. C u còn nh hãng Sierra không? – Ông Bud quay sang h i tôi. Theo tôi ư c bi t, Sierra là ơn v i tiên phong trong vi c ưa ra m t s quy trình s n xu t mà Zagrum ang áp d ng. Nh nh ng phát minh ó, Zagrum ã vươn lên v trí hàng u trong các nhà máy s n xu t công ngh cao. – Tôi bi t nh ng công ngh c a h ã làm thay i c n n công nghi p. Nhưng sau ó thì sao ? – H ã b công ty Zagrum mua l i. – Th t ư? Tôi chưa t ng bi t thông tin này. – Tôi tròn m t ng c nhiên. – B n h p ng ó khá ph c t p. Nhưng cu i cùng thì Zagrum cũng giành ư c quy n s h u h u h t c phi u và các b ng sáng ch c a Sierra. – Mư i sáu năm trư c, theo h p ng, tôi ph i chuy n sang làm vi c cho Zagrum dù khi ó ang là giám c i u hành c a Sierra và ch ng bi t chút gì v Zagrum c . – Ông Bud nh p m t ng m nư c và nói ti p. – Th i i m ó, Zagrum v n là m t n s i v i nhi u ngư i, trong ó có tôi. Th nhưng, ngay t i bu i h p th hai, tôi ã ư c bi t m t s bí m t giúp Zagrum có ư c thành công như v y. Nh nh ng thành công ã t ư c Sierra, tôi ư c i u vào ban qu n lý c a Zagrum. Ngay trong bu i h p u tiên c a mình Zagrum, tôi ư c giao nhi m v ph i tìm hi u v doanh nghi p cùng nh ng v n liên quan khác, và ph i h th ng chúng vào m t b n báo cáo trong th i gian hai tu n - trư c khi bu i h p th hai ư c t ch c. Nhưng c u bi t không, dù ã c g ng nhưng n ngày cu i cùng c a th i h n, tôi v n chưa hoàn thành công vi c ư c giao. Bu i t i trư c khi cu c h p th hai di n ra, tôi ng i xem l i nh ng gì mình ã và chưa làm ư c. Vì lúc ó ã mu n trong khi tôi cũng ã th m m t và công vi c còn l i cũng không quá quan tr ng nên tôi quy t nh b qua. T i bu i h p ngày hôm sau, tôi ã c b n báo cáo, chia s nh ng thông tin quan tr ng mà mình ã thu th p ng th i ưa ra nh ng k t lu n c n thi t. Sau ó, tôi thành th t trình bày v n c a mình, v vi c thi u th i gian cũng như nh ng khó khăn mình ã g p ph i, và c công vi c mà tôi chưa làm xong. Và c u có bi t chuy n gì không Tom ? – R i sao , thưa ngài? – Tôi th c m c. – Tôi s không bao gi quên nh ng gì ã x y ra sau ó. Ngài Lou Herbert, ch t ch c a công ty, quay sang Kate Stenarude, lúc ó ang n m gi v trí c a tôi hi n gi , yêu c u cô y m nhi m công vi c mà tôi ã chưa hoàn thành. Bu i h p ti p t c v i ph n báo cáo c a nh ng ngư i khác. Tôi ng i góc bàn, suy nghĩ v hành ng c a mình. Tôi c m th y x u h và th y mình th t nh bé so v i m i ngư i xung quanh. Hôm ó, tôi là ngư i duy nh t không hoàn thành công vi c ư c giao. Tôi t h i li u mình có m nh n ư c v trí mình ang gi không và li u có mu n làm n a không? K t thúc bu i h p, tôi cho tài li u vào c p như nh ng ngư i khác, th y mình không còn là thành viên c a t p th n a nên l ng l bư c qua m y ng nghi p ang cư i ùa v i nhau. Khi tôi ang hư ng v phía c a thì có m t bàn tay c a ai ó t lên vai tôi. “Bud…” Tôi quay l i và th y ngài Lou ang cư i, chăm chú nhìn tôi b ng ôi m t d u dàng nhưng s c s o. “C u có phi n không n u tôi cùng i v văn phòng v i c u?” – Ngài h i. “D , không sao ”. – Tôi áp, ng c nhiên th y ó úng là i u tôi th t s mu n. ……………..
 17. M CL C Ph n 1: “CHI C H P” VÀ S T L A 1. M t nhân v t l lùng 2. V n 3. S t l a d i 4. Bên dư i nh ng v n 5. ng sau s lãnh o thi u hi u qu 6. Y u t quy t nh m c tác ng 7. Con ngư i hay khách th 8. S nghi ng Ph n 2: CHÚNG TA “T NH T MÌNH TRONG H P” RA SAO? 9. Kate 10. Nh ng câu h i 11. S t ph n b i 12. B n ch t c a s t ph n b i 13. S ng trong h p 14. S liên i 15. Tác ng c a “chi c h p” i v i t ch c 16. Các v n c a “chi c h p” Ph n 3: GI I PHÁP CHO V N “THOÁI RA KH I H P” 17. Ngài Lou 18. Lãnh o trong tr ng thái “nh t mình trong h p” 19. Hư ng “thoát ra kh i h p” 20. Tình tr ng b t c 21. Con ư ng “thoát ra kh i h p” 22. S lãnh o “thoát ra kh i h p” 23. S khai sinh c a m t lãnh o 24. M t cơ h i khác
Đồng bộ tài khoản