intTypePromotion=1

Lao động và thể dục thể thao

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

3
1.203
lượt xem
251
download

Lao động và thể dục thể thao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thể dục thể thao được biết đến và phổ biến đối với con người hàng thế kỉ qua. Lao động đã có các hình thức từ sơ khai đến phức tạp phát triển dần theo thời gian cùng với con người. Lao động và thể thao là hai phạm trù tuy thời gian xuất hiện cách xa nhau nhưng gần gũi, luôn đi cùng nhau. Bởi lẽ, thể dục thể thao xuất phát từ lao động mà ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lao động và thể dục thể thao

  1. BÀI BÁO CÁO MÔN THỂ DỤC Thể dục thể thao được biết đến và phổ biến đối với con người hàng thế kỉ qua. Lao động đã có các hình thức từ sơ khai đến phức tạp phát triển dần theo thời gian cùng với con người. Lao động và thể thao là hai ph ạm trù tuy th ời gian xuất hiện cách xa nhau nhưng gần gũi, luôn đi cùng nhau. Bởi lẽ, thể dục th ể thao xuất phát từ lao động mà ra. Mầm mống của thể dục thể thao đã n ẩy sinh chính từ thực tế của những hoạt động sống và kết hợp tự nhiên ngay trong quá trình lao động. Do đó, một số quan niệm cho rằng lao động có th ể thay th ế th ể dục thể thao. Từ thực tiên cho thấy, lao động không thể thay thế thể dục th ể thao. Vì th ể dục thể thao là bước phát triển mới của lao động, mang nh ững đ ặc đi ểm, ch ức năng mới mà lao động không thể có được. Điều này làm cho thể dục thể thao dù có rất nhiều điểm tương đồng với lao động nhưng vẫn có th ể tồn t ại mà không bị hòa lẫn, hòa tan trong lao động. Vậy thể dục thể thao là gì và có tiến bộ hơn lao động ở chỗ nào, chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này. Thể dục thể thao là một bộ phận của nền văn hóa xã hội, một loại hình hoạt động mà phương tiện cơ bản là các bài tập th ể lực nhằm tăng cường thể chất cho con người, năng cao thành tích thể thao, góp phần làm phong phú sinh hoạt văn hóa và giáo dục con ng ười phát tri ển cân đ ối, hợp lý. Dễ thấy thể dục thể thao chỉ thực sự ra đời khi con người ý th ức được về tác dụng và sự chuẩn bị của họ cho cuộc sống tương lai, đ ặc bi ệt là th ế h ệ trẻ:cụ thể là sự kế thừa, truyền thụ và tiếp thu những kinh nghiệm và kỹ năng vận động (lao động).. Thể dục thể thao còn là phương tiện, hiện tượng xã hội mà chỉ xã hội loài người mới có, loài vật không có. Mặt khác, lao động là hoạt động có mục đích nhằm tạo ra các loại sản phẩm vật chất. Lao động xuất hiện từ rất sớm, khi các loài vật và con người mới 1
  2. BÀI BÁO CÁO MÔN THỂ DỤC được hình thành trên trái đất. Lao động không chỉ tồn tại ở xã hội loài người mà các loài động vật khác cũng có. Bởi lẽ mọi loài vật đều cần phải lao động để tồn tại, phát triển và duy trì nòi giống. Lao động là hoạt động thực tiễn cơ bản nhất, là cơ sở của mọi hoạt động sinh tồn. Bên cạnh tính cụ thể và đặc trưng của xã hội loài người, thể dục th ể thao còn là hoạt động của động vật bậc cao bởi con người đến v ới th ể d ục th ể thao với mục đích tốt đẹp, nhằm nâng cao thể lực, sức chịu đựng và thích nghi của con người với môi trường. Thể dục thể thao mang lại cho con người những tố chất mà lao động chưa chắc mang lại được như: kỹ năng vận động, sự khéo léo, … Kỹ năng vận động được bổ sung cho con người thông qua một quá trình t ập luyện thể dục thể thao lâu dài, các hoạt động được hình thành theo c ơ ch ế ph ản xạ có điều kiện nhờ quá trình tập luyện thường xuyên và có thể trở thành thói quen. Khi kĩ năng vận động phát triển tới mức không cần sự chú ý của ý th ức, cho phép con người có thể thực hiện chính xác nhiều động tác khác nhau cùng lúc. Đỉnh cao kĩ năng còn có thể trở thành kĩ xảo. Một số tố chất vận động khác như: nhanh, bền, mạnh… cũng có đ ược thông qua thể dục thể thao. Việc luyện tập đem lại sức mạnh vì làm cho sợi cơ phát triển. Sức bền được nâng cao do khả năng chống đỡ của cơ thể đối với những biến đổi bên ngoài khi hoạt động cơ bắp kéo dài. Ngoài ra, khả năng thực hi ện động tác phức tạp về phối hợp vận động trong điều kiên môi trường thay đổi phát triển kéo theo sự khéo léo tăng. Thể dục thể thao mang lại nhiều kỹ năng, tố chất hơn lao động vì thể dục thể thao luôn gắn kết vận động với sự phát triển thể chất và hoạt đ ộng sống của con người. 2
  3. BÀI BÁO CÁO MÔN THỂ DỤC Sự tập luyện thể dục thể thao theo những nguyên tắc. Đẩu tiên là nguyên tắc hệ thống. Thể dục thể thao phải được con người duy trì tập luyện thưởng xuyên thì mới mang lại hiệu quả như mong đợi. Tập luyện h ợp lý gây nên những biến đổi dương tính về chức năng và cấu trúc. Ch ỉ cần ngừng t ập luy ện, những phản xạ có điều kiên mới hình thành sẽ dần biến mất, th ể lực gi ảm, … Nguyên tắc hệ thống trong thể dục thể thao đòi hỏi người tập luy ện ph ải kết hợp tập luyện và nghỉ ngơi, chế độ dinh dưỡng thích h ợp. Đó là đi ểm then ch ốt. Thể dục thể thao là những bài tập với lượng vận động thích h ợp lên c ơ th ể người tập, có sự tiêu hao năng lượng phù hợp, cần có kế hoạch luy ện t ập đ ể đạt hiệu quả tối đa. Điều này lao động không có được vì lao động không tác động đồng đều lên cơ thể con người, không mang giá trị tinh th ần to l ớn nh ư thể dục thể thao. Tập luyện thể dục thể thao mang lại sự hưng ph ấn, là hình thức giải trí và vận động toàn diện. Lao động thường mang tính cứng nh ắc, nặng nề và ít linh động như thể dục thể thao. Nguyên tắc thích hợp và cá biệt hóa cho ta th ấy r ằng không ph ải bài t ập nào cũng phù hợp với mọi người ở mọi độ tuổi, mọi lúc… Mỗi cá nhân có một năng lực vận động khác nhau phụ thuộc vào vóc dáng, thể lực, …Nếu áp d ụng không đúng nguyên tắc này trong tập luyện thể dục thể thao thì có thể sẽ mang đến tác dụng ngược cho người tập, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thứ ba là nguyên tắc tự giác, tích cực. Tính tích c ực c ủa ng ười t ập th ể hi ện qua hoạt động tự giác, gắng sức hoàn thành nhiệm vụ. Nó b ắt ngu ồn t ừ thái đ ộ học tập tốt, sự cố gắng vươn lên trong học tập. Cuối cùng là nguyên tắc trực quan. Nguyên tắc này cho rằng hoạt động của người tập phải mang tính chất thực hành và có nhiệm vụ phát triển toàn diện cơ quan cảm giác. Tính trực quan là một đặc tính không th ể tách rời trong vận động. 3
  4. BÀI BÁO CÁO MÔN THỂ DỤC Kết hợp nhiều nguyên tắc trong thể dục thể thao nhằm đảm bảo cho người tập phát triển toàn diện và hạn chế rủi ro trong quá trình luyện tập. Thể dục thể thao là một quá trình tác động có chủ đích, có tổ chức theo những nhu cầu, lợi ích của con người. Đặc điểm cơ bản nhất, chuyên bi ệt c ủa thể dục thể thao là sự vận động tích cực của con người nhằm ch ủ y ếu giữ gìn sức khỏe và phát triển sức lực. Thể dục th ể thao được sinh ra còn nh ằm h ỗ tr ợ lao động, giúp con người lao động hiệu quả hơn. Không có thể dục th ể thao, con người sẽ không thể phân phối sức lao động một cách thích h ợp nh ất đ ể đ ạt năng suất cao nhất có thể. Nếu lao động tập trung vào một số hoạt động s ản xuất của cải vật chất nhất định, thực hiện một số hoạt động c ơ th ể th ường xuyên và lâu dài gây ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của cơ th ể thì th ể dục thể thao sẽ bổ sung vào khuyết điểm đó, th ể dục th ể thao có nh ững bài t ập kích thích sự phát triển của cơ thể toàn diện hơn. Thể dục thể thao còn là một tổng thể có tính đối tượng rõ, nh ững thành tựu về vật chất, tinh thần và thể chất do xã h ội tạo nên. Ngày nay nh ững tiêu chu ẩn quan trọng để đánh giá trình độ thể dục thể thaocủa mỗi nước là trình độ sức khoẻ và thể chất của nhân dân; tính phổ cập của phong trào th ể dục th ể thao quần chúng, trình độ thể thao nóí chung và kỷ lục thể thaơ nói riêng, các ch ủ trương, chính sách, chế độ về thể dục thể thao và sự thực hi ện; c ơ sở trang thiết bị về thể dục thể thao. Thể thao nâng cao và th ể dục th ể thao qu ần chúng nói chung về cơ bản là thống nhất, hỗ trợ, thúc đẩy l ẫn nhau nh ưng không ph ải là một, lúc nào cũng tương thích, cái này làm tốt thì tự nhiên cái kia sẽ tốt. Tính giai cấp của thể dục thể thao cũng tương đối rõ. Th ể dục thể thao là phương tiện để giai cấp thống trị phát triển quân đội của h ọ, tăng c ường đ ộ và chất lượng sản xuất , là công cụ để lôi kéo, tuyên truy ền, giáo d ục qu ần chúng đi theo đường lối của họ. Ngày nay, thể dục thể thao còn mang tính giai cấp ở chỗ các trang thiết bị phục vụ thể thao như các cơ s ở, trung tâm th ể thao ở h ầu 4
  5. BÀI BÁO CÁO MÔN THỂ DỤC hết các nước đều giành cho những người có tiền, có địa vị, sẵn lòng trả nhiều tiền để được tập luyện ở đó. Muốn thể dục thể thao phát tri ển một cách khách quan thì ta cần loại bỏ xã hội có giai cấp, hướng tới xã hội bình đẳng, tự do. Tính dân tộc thể hiện rất rõ trong lối sống, nếp nghĩ, tập tục, truyền thống và văn hoá nói chung (trong đó có thể dục thể thao) của từng dân tộc. Nó được hình thành và phát triển trong quá trình dựng nước và giữ n ước, đ ấu tranh trong tự nhiên và xã hội, trong phát triển thể dục thể thao của t ừng dân t ộc ở từng điều kiện cụ thể. Tính dân tộc của thể dục thể thao Việt Nam như thượng võ, mang đậm tính chất nhân văn, liên kết cộng đồng... th ể hi ện rất rõ qua kho tàng của dân tộc về mặt này, từ triết lý rèn luyện thân thể cho đến các trò ch ơi dân gian, các môn võ dân tộc... và cả ở sự cải biên, sử dụng thể thao dân tộc cho phù hợp với nhu cầu và điều kiện hiện đại của mình. Tuy v ậy, cũng không nên nghĩ một đặc trưng dân tộc trong nền thể dục thể thao của nước nào đó không th ể có trong các dân tộc khác. Trong quá trình phát triển, các dân tộc (đặc bi ệt là các dân tộc sống gần và có điều kiện tương tự) luôn tiếp thu cái hay, cái đ ẹp của các dân tộc khác và giữa họ ngày càng có nhiều điểm giao hoà. Thể dục thể thao mang tính lịch sử bởi vì những cuộc xung đột, chiến tranh hầu như liên miên giữa các bộ lạc, lãnh chúa, quốc gia cũng thúc đẩy thể d ục thể thao phát triển nhanh để phục vụ cho quân sự. Những tư liệu lịch sử để lại cho thấy trình độ phát triển thể dục thể thao thời cổ đại khá cao, (hệ thống tổ chức huấn luy ện th ể lực - quân sự chặt chẽ và quy mô trong các nhà nước Spact ơ, Aten; s ự ra đ ời và phát triển của các đại hội Ôlimpic; các tác phẩm nghệ thuật th ể hiện lý tưởng phát triển thể chất cân đối cho con người …). Thể dục thể thao mang giá trị tinh thần to l ớn đối v ới con ng ười. M ỗi cu ộc thi đấu thể thao, thế vận hội, World cup … đều thu hút được sự theo dõi c ủa 5
  6. BÀI BÁO CÁO MÔN THỂ DỤC hàng tỷ người say mmê thể thao trên thế giới. Họ vui buồn cùng thể thao, những cảm xúc đối với thể thao là nhưng cảm xúa đầy giá trị, chân thật mà không có gì khác có thể tạo nên. Thể dục thể thao mang con người đến gần nhau hơn, xây dựng tập thể, xã hội thân thiện hơn nữa. Nó thúc đẩy việc h ọc h ỏi lẫn nhau, ứng dụng các bài tập vào thực tiên cuộc sống và quan trọng hơn là còn góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao chất lượng con người nh ằm dựng và giữ nước. Tác dụng của thể dục thể thao mang tính nhân hóa, nhập nội, luôn tác động vào bản thân con người và tạo ra những thay đổi trong con ngừơi đó. Đ ối t ượng tác động chuyên biệt để đạt hiệu quả chính là th ể ch ất của con ng ười. Th ể d ục thể thao giúp con người hoàn thiện thể chất, phát triển toàn diện, phù hợp với yêu cầu hoạt động con người trong điều kiên cụ thể của lao đ ộng s ản xu ất, quốc phòng, đời sống xã hội nhằm đảm bảo năng suất cao, kéo dài tuổi thọ. Tất cả những đặc điểm của thể dục thể thao đều cho th ấy nó phát tri ển vượt bậc so với lao động, mang nhiều đặc trưng ti ến b ộ c ủa xã h ội loài ng ười, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển hơn nữa. con người cần lao động đ ể song nhưng cần thể dục thể thao để thấy cuộc sống có ý nghĩa h ơn.Vì vậy, th ể d ục thể thao và lao động luôn tồn tại song song, bổ sung cho nhau nh ưng không th ể thay thế được nhau. HẾT 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2