intTypePromotion=3

LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 3

Chia sẻ: Mr. Lonely | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
116
lượt xem
61
download

LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Component là một loại thành phần mở rộng trong Joomla. § Component là tập hợp các trang web có liên quan với nhau. Mỗi chức năng trong website đều liên quan đến một component nào đó § Có 2 loại component: – Component ở Front End – Component ở Back End

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 3

 1. TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN-TP.HCM LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA 1
 2. TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN-TP.HCM Bài 3: Bước đầu làm quen Component Giới thiệu 1. Tạo component đơn giản 2. Truy xuất cơ sở dữ liệu 3. 4. Front End Component 2
 3. Bài 3: Bước đầu làm quen Component 1. Giới thiệu § Component là một loại thành phần mở rộng trong Joomla. § Component là tập hợp các trang web có liên quan với nhau. Mỗi chức năng trong website đều liên quan đến một component nào đó § Có 2 loại component: – Component ở Front End – Component ở Back End 3
 4. Bài 3: Bước đầu làm quen Component 2. Tạo component đơn giản § Front End Component – Ví dụ: com_hello xuất ra câu “chào các bạn” hello.php Chào các bạn Minh họa 4
 5. Bài 3: Bước đầu làm quen Component 2. Tạo component đơn giản § Front End Component – Cú pháp truy xuất component từ url: http://ten_website/index.php?option=com_ten com Ví dụ: truy xuất com_hello từ localhost http://localhost/index.php?option=com_hello Minh họa 5
 6. Bài 3: Bước đầu làm quen Component 2. Tạo component đơn giản § Thực hành – Tạo com_hello 6
 7. Bài 3: Bước đầu làm quen Component 3. Truy xuất Cơ sở dữ liệu – Để truy xuất cơ sở dữ liệu trong Joomla, ta cần thực hiện các bước sau: • Bước 1: Tham chiếu biến kết nối $db =& JFactory::getDBO(); • Bước 2: Tạo chuỗi truy vấn $query = "SELECT * FROM #__KHACH_HANG" • Bước 3: Truyền lệnh truy vấn cho biến kết nối $db->setQuery($query); • Bước 4: Thực hiện lệnh truy vấn và nhận kết quả trả về 7
 8. Bài 3: Bước đầu làm quen Component 3. Truy xuất Cơ sở dữ liệu § Thực hiện lệnh SQL lấy dữ liệu: dùng các phương thức sau: – loadResult( ) : • Ý nghĩa: truy vấn lấy 1 giá trị. • Kết quả trả về: là 1 chuỗi Ví dụ: tìm tên khách hàng khi biết mã khách hàng $query = "SELECT Ten_khach_hang FROM #__KHACH_HANG WHERE Mkh=$mkh"; $db =& JFactory::getDBO(); $db->setQuery($query); $ten_khach_hang = $db->loadResult(); 8
 9. Bài 3: Bước đầu làm quen Component 3. Truy xuất Cơ sở dữ liệu § Thực hiện lệnh SQL lấy dữ liệu: dùng các phương thức sau: – loadObject( ) : • Ý nghĩa: truy vấn lấy 1 dòng trong bảng. • Kết quả trả về: là 1 đối tượng thuộc class stdClass Ví dụ: tìm khách hàng khi biết mã khách hàng $query = ''SELECT * FROM #__KHACH_HANG WHERE Mkh=$mkh''; $db =& JFactory::getDBO(); $db->setQuery($query); print_r($db->loadObject()); 9
 10. Bài 3: Bước đầu làm quen Component 3. Truy xuất Cơ sở dữ liệu § Thực hiện lệnh SQL lấy dữ liệu: dùng các phương thức sau: – loadObjectList( ) : • Ý nghĩa: truy vấn lấy nhiều dòng. • Kết quả trả về: là 1 mảng các đối tượng Ví dụ: lấy danh sách khách hàng $query = “SELECT * FROM '#__KHACH_HANG”; $db =& JFactory::getDBO(); $db->setQuery($query); print_r($db->loadObjectList()); 10
 11. Bài 3: Bước đầu làm quen Component 3. Truy xuất cơ sở dữ liệu § Thực hiện lệnh SQL cập nhật dữ liệu, ta dùng phương thức query: • Ý nghĩa: thực hiện 1 lệnh SQL bất kỳ (~mysql_query). • Kết quả trả về: true hoặc false Ví dụ: tăng đơn giá sách 10% $query = “UPDATE #__SACH SET DON_GIA=DON_GIA*1.1”; $db =& JFactory::getDBO(); $db->setQuery($query); $db->query(); 11
 12. Bài 3: Bước đầu làm quen Component 4. Front End Component § Cấu trúc: – Front end component gồm: • Thư mục com_tencom nằm ở joomla/components • Trong thư mục com_tencom, có ít nhất 1 file là ten_component.php, là file xử lý chính của component Cú pháp truy xuất component từ url: http://ten_website/index.php?option=com_te ncom 12
 13. Bài 3: Bước đầu làm quen Component 4. Front End Component § Các bước thực hiện: – Bước 1: Khởi tạo component: • Tạo cấu trúc component • Giải thích: – tencom.html.php: file này chứa 1 class cung cấp các phương thức hiển thị giao diện – tencom.php: là file xử lý chính của component. Trong file này sẽ gọi các phương thức hiển thị giao diện bên file tencom.html.php 13
 14. Bài 3: Bước đầu làm quen Component 4. Front End Component § Các bước thực hiện: – Bước 2: Khởi tạo các file tencom.php và tencom.html.php. • File tencom.php gồm các xử lý chính sau: – Tham chiếu file xử lý giao diện – Lấy giá trị của các tham số từ url – Xét các tham số để gọi các xử lý phù hợp 14
 15. Bài 3: Bước đầu làm quen Component 15
 16. Bài 3: Bước đầu làm quen Component 4. Front End Component § Các bước thực hiện: – Bước 2: Khởi tạo các file tencom.php và tencom.html.php. • File tencom.html.php là 1 class cung cấp các phương thức để hiển thị giao diện ứng với các chức năng của component 16
 17. Bài 3: Bước đầu làm quen Component tencom.html.php Minh họa 17
 18. Bài 3: Bước đầu làm quen Component 4. Front End Component § Các bước thực hiện: – Bước 3: Viết code cho các file tencom.php và tencom.html.php. Ví dụ: Hiển thị danh sách khách hàng 18
 19. Bài 3: Bước đầu làm quen Component khach_hang.php
 20. Bài 3: Bước đầu làm quen Component khach_hang.html.php Minh họa 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản