intTypePromotion=1

LẬP TRÌNH WINDOWS - Lập trình cơ sở dữ liệu với thư viện ADO(ADO – ACTIVEX DATA OBJECT)

Chia sẻ: Lê Quảng Vàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
56
lượt xem
6
download

LẬP TRÌNH WINDOWS - Lập trình cơ sở dữ liệu với thư viện ADO(ADO – ACTIVEX DATA OBJECT)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lập trình windows - lập trình cơ sở dữ liệu với thư viện ado(ado – activex data object)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LẬP TRÌNH WINDOWS - Lập trình cơ sở dữ liệu với thư viện ADO(ADO – ACTIVEX DATA OBJECT)

 1. Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS Lập trình cơ sở dữ liệu với thư viện ADO (ADO – ACTIVEX DATA OBJECT) • Tổng quan về lập trình CSDL • Thư viện ADO • Lập trình CSDL với ADO Trần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com
 2. Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS Lập trình cơ sở dữ liệu với thư viện ADO (ADO – ACTIVEX DATA OBJECT) • Tổng quan về lập trình CSDL • Thư viện ADO • Lập trình CSDL với ADO
 3. RÌNH WINDOWS S Ứng dụng quản lý • Hệ thống quản lý học sinh: lưu trữ thông tin liên DO quan đến học sinh V AD • Hệ thống quản lý sinh viên: lưu trữ thông tin liên CSDL VỚI quan đến sinh viên N LẬP TR • Hệ thống quản lý nhân sự: lưu trữ thông tin liên ỌC PHẦN quan đến đế nhân hâ viênê trong công ô ty RÌNH C • Hệ thống quản lý tiền lương TR BÀI GIIẢNG HỌ • Hệ thống quản lý kế toán LẬP • Hệ thống quản trị dự án L • ….. 3 TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (3)
 4. Ứng dụng Windows (Windows Application) RÌNH WINDOWS S V AD CSDL VỚI DO N LẬP TR ỌC PHẦN RÌNH C TR BÀI GIIẢNG HỌ LẬP L Thông tin học sinh được lưu trữ như thế nào ? 4 TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (4)
 5. Ứng dụng Windows (Windows Application) RÌNH WINDOWS S V AD CSDL VỚI DO N LẬP TR ỌC PHẦN RÌNH C TR BÀI GIIẢNG HỌ LẬP L Thông tin nhân viên được lưu trữ như thế nào ? 5 TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (5)
 6. RÌNH WINDOWS S Mẫu biểu trong các ứng dụng V AD CSDL VỚI DO N LẬP TR ỌC PHẦN RÌNH C TR BÀI GIIẢNG HỌ LẬP L Thông tin thể hiện trên báo cáo được lấy từ đâu ? 6 TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (6)
 7. Mẫu biểu trong các ứng dụng RÌNH WINDOWS S V AD CSDL VỚI DO N LẬP TR ỌC PHẦN RÌNH C TR BÀI GIIẢNG HỌ LẬP L Thông tin thể hiện trên báo cáo được lấy từ đâu ? 7 TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (7)
 8. Dữ liệu trong các ứng dụng quản lý RÌNH WINDOWS S DO Thông tin học sinh được lưu trữ như thế nào ? Tất cả thông tin liên quan đến học sinh như: Lý V AD lịch học sinh, điểm thi, chuyên cần, lớp học, CSDL VỚI khối…. Đượcợ lưu trữ trong g CƠ SỞ DỮ LIỆUỆ N LẬP TR Thông tin nhân viên được lưu trữ như thế nào ? ỌC PHẦN RÌNH C Tất cả thông tin liên quan đến nhân viên như: Lý lịch nhân viên, quá trình công tác, quá trình TR BÀI GIIẢNG HỌ l lương, kh thưởng, khen h ở kỷ luật….Được l ậ luật….Đ Được l lưu trữ ữ trong CƠ SỞ DỮ LIỆU LẬP L Thông tin thể hiện trên báo cáo được lấy từ đâu ? Tất cả thông g tin thể hiện ệ trên báo cáo được ợ lấy y từ CƠ SỞ DỮ LIỆU 8 TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (8)
 9. RÌNH WINDOWS S Tương tác dữ liệu: thêm, xóa,... V AD CSDL VỚI DO N LẬP TR ỌC PHẦN RÌNH C Lấy dữ liệu TR BÀI GIIẢNG HỌ LẬP Thêm dữ L liệu Xó dữ liệ Xóa liệu Sử dữ liệu Sửa liệ 9 TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (9)
 10. RÌNH WINDOWS S Tương tác dữ liệu: thêm, xóa,... DO Thêm dữ liệu ệ V AD CSDL VỚI Cập nhật dữ liệu N LẬP TR Xóa dữ liệu ỌC PHẦN RÌNH C Lấy y dữ liệu ệ TR BÀI GIIẢNG HỌ LẬP L Tất ấ cả các thao tác THÊM, Ê XÓA, Ó SỬA, Ử TRUY VẤN Ấ dữ liệu đều liên quan đến ngôn SQL: INSERT DELETE INSERT, DELETE, UPDATE, UPDATE SELECT TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN10 HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (10 10))
 11. Lệnh INSERT (tt) • Dùng đểể thêm 1 hay nhiều dòng vào RÌNH WINDOWS S Table trongg CSDL V ADDO • Cú pháp (thêm 1 dòng) CSDL VỚI N LẬP TR INSERT INTO () VALUES () ỌC PHẦN RÌNH C – Thêm mới mộtộ nhân viên có họọ = ‘Le’, tên lót = ‘Van’, tên = TR BÀI GIIẢNG HỌ ‘Tuyen’ với mã số = ‘NV001’ vào Table NhanVien LẬP INSERT INTO NHANVIEN(HONV, ( , TENLOT,, TENNV,, MANV)) L VALUES (‘Le’, ‘Van’, ‘Tuyen’, ‘NV001’) TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN11 HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (11 11))
 12. RÌNH WINDOWS S Lệnh DELETE • Dùng để xóa các dòng của bảng DO • Cú pháp há V AD CSDL VỚI DELETE FROM N LẬP TR [WHERE ] ỌC PHẦN RÌNH C –Xoá nhân viên có mã số = ‘345345345’ trong Table NhanVien TR BÀI GIIẢNG HỌ DELETE FROM O NHANVIEN LẬP WHERE MANV=‘345345345’ L –Xoá tất ấ cả nhân viên có trong Table NhanVien DELETE FROM NHANVIEN TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN12 HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (12 12))
 13. RÌNH WINDOWS S Lệnh UPDATE • Dùng để thay đổi giá trị của thuộc DO tính cho các dòng của bảng V AD • Cú pháp CSDL VỚI N LẬP TR UPDATE ỌC PHẦN RÌNH C SET =, =, mới> TR BÀI GIIẢNG HỌ … LẬP L [WHERE ] TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN13 HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (13 13))
 14. RÌNH WINDOWS S Lệnh UPDATE Ví dụ V ADDO – Sửa thuộc tính ngày sinh của nhân viên có mã số = ‘345345345’ trong Table NhanVien là ’08/12/1965’ CSDL VỚI N LẬP TR UPDATE NHANVIEN SET NGSINH=’08/12/1965’ ỌC PHẦN RÌNH C WHERE MANV=‘333445555’ – Sửa thuộc tính lương của tất cả nhân viên bằng lương cũ * 1.1 TR BÀI GIIẢNG HỌ LẬP UPDATE NHANVIEN L SET LUONG=LUONG*1.1 TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN14 HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (14 14))
 15. CÚ PHÁP CÂU LỆNH SELECT RÌNH WINDOWS S SELECT DO FROM < Danh sách các bảng> V AD WHERE CSDL VỚI GROUP BY N LẬP TR HAVING < Điều kiện nhóm> ORDER BY < Danh sách cột cần sắp xếp> ỌC PHẦN RÌNH C Dùng để lấy dữ liệu từ CSDL hiển thị lên màn hình, TR BÀI GIIẢNG HỌ report,… LẬP L TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN15 HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (15 15))
 16. Lập trình CSDL trong ứng dụng quản lý RÌNH WINDOWS S CT Nhân sự ™ Thành phần giao diện V AD CSDL VỚI DO N LẬP TR Kết nối ™ Giao tiếp p dữ liệu ệ ỌC PHẦN RÌNH C CSDL TR BÀI GIIẢNG HỌ LẬP CSDL ™ Thành phần dữ liệu L TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN16 HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (16 16))
 17. Lập trình CSDL trong ứng dụng quản lý RÌNH WINDOWS S ™ Thành phần giao diện: Visual DO CT Nhân sự Basic, Visual C++, C#, VB.NET, V AD Delphi… CSDL VỚI N LẬP TR ™ Giao tiếp dữ liệu: ODBC, Kết nối DAO ADODB, DAO, ADODB ADO.NET,.. ADO NET ỌC PHẦN RÌNH C CSDL TR BÀI GIIẢNG HỌ LẬP ™ Thành phần dữ liệu: MS CSDL L Access, SQL Server, Oracle,… TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN17 HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (17 17))
 18. RÌNH WINDOWS S Một số hệ quản trị CSDL thông dụng ™ Thành phần dữ liệu: MS Access, SQL Server, DO Oracle Oracle,… V AD ™ MS Access 2000/XP/2003 CSDL VỚI N LẬP TR ™ MS SQL Server 7.0/2000/2005 ỌC PHẦN RÌNH C CSDL ™ Oracle 8i/9i/10i/11i TR BÀI GIIẢNG HỌ ™ My SQL LẬP L TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN18 HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (18 18))
 19. Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS Lập trình cơ sở dữ liệu với thư viện ADO (ADO – ACTIVEX DATA OBJECT) • Tổng quan về lập trình CSDL • Thư viện ADO • Lập trình CSDL với ADO
 20. RÌNH WINDOWS S Sử dụng thư viện ADO Làm thế nào để sử dụng được thư viện ADO để kết nối dữ liệu trong Visual C++ ? V ADDO Tạo CMyADO Class : CSDL VỚI // Thêm dòng dưới đây vào đầu Class . N LẬP TR #import "C:\Program Files\Common Files\System\ADO\msado15.dll" \ no_namespace rename("EOF", "EndOfFile") ỌC PHẦN RÌNH C ™ Tạo InitSQLServer() Function trong CMyADO Class : BOOL CMyADO::InitSQLServer() TR BÀI GIIẢNG HỌ { LẬP if(FAILED(CoInitialize(NULL))) return t FALSE FALSE; L return TRUE; } TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN20 HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (20 20))
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2