intTypePromotion=1

LẬP TRÌNH WINDOWS Toolbar - Menubar DialogBar

Chia sẻ: Lê Quảng Vàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
53
lượt xem
4
download

LẬP TRÌNH WINDOWS Toolbar - Menubar DialogBar

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lập trình windows toolbar - menubar dialogbar', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LẬP TRÌNH WINDOWS Toolbar - Menubar DialogBar

 1. Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS Toolbar - Menubar DialogBar ™ Tạo và xử lý Toolbar ™ Tạo và xử lý Menubar ™ Tạo và xử lý Dialogbar Trần Ngọc Bảo Email: tnbao.dhsp@gmail.com
 2. Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS Toolbar - Menubar DialogBar Lập trình với Toolbar
 3. NỘI DUNG ™ Giới thiệu về Tool bar và Dialog bar ™ Tạo và xử lý tool bar ™ Radio & Check Box buttons trên tool bar ™ Thêm combo box vào Tool bar ™ Thêm Flyby và ToolTip ™ Dialog bar ™ Resizable dialog bar Tran Ngoc Bao 3 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 4. Tool bar – Dialog bar Tool bar Dialog bar Tree Tool bar control Tool bar Tool bar Tool bar Tran Ngoc Bao 4 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 5. Tool bar – Dialog bar Tool bar (Docked to Top) Dialog bar (docked to Left) Tool bar Tool Bar (Floated) (Docked To Right) Tool bar (Docked to Left) Tool bar (Docked to bottom) Tree control Tran Ngoc Bao 5 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 6. Các thành phần trên Tool bar Push button Bitmap button Check box button Separator Radio button Radio button Close button Tool bar Caption Separator Combo box Separator Check box button Tran Ngoc Bao 6 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 7. Tạo và xử lý Tool bar ™ Tạo một ứng dụng có Tool bar mặc định bằng AppWizard ™ Tạo và xử lý Tool bar bằng lớp CToolBar Tran Ngoc Bao 7 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 8. Tool bar - Tạo ứng dụng bằng AppWizard ™ Chọn menu File Æ New ™ Chọn Tab Projects ™ Chọn loại project “MFC AppWizard (exe)” ™ Đặt tên project trong ô “Project name” ™ Xác định đường dẫn thư mục trong “Location” ™ Step 1: Chọn loại ứng dụng “Single Document”, bỏ option “Document/View architecture support” ™ Nhấn “Next” đến “Step 4 of 6” Tran Ngoc Bao 8 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 9. Tool bar - Tạo ứng dụng bằng AppWizard Chọn option “Docking toolbar” để AppWizard tự động tạo ra tool bar mặc định Tran Ngoc Bao 9 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 10. Tool bar - Tạo ứng dụng bằng AppWizard Tool bar mặc định Kết quả chạy chương trình tạo tool bar bằng AppWizard Tran Ngoc Bao 10 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 11. Tool bar - Các xử lý trong lớp CMainFrame ™ Khai báo biến CToolBar class CMainFrame : public CFrameWnd { …. protected: //khai báo biến xử lý default tool bar CToolBar m_wndToolBar; …. } ™ Các xử lý trong hàm OnCreate ƒ Bước 1: Gọi hàm tạo lập cửa sổ tool bar CToolBar::Create(…) ƒ Bước 2: Load resource tool bar CToolBar::LoadToolBar(…) ƒ Bước 3: Thiết lập thuộc tính tool bar CToolBar::SetBarStyle(…) ƒ Bước 4: Gọi hàm CToolBar::EnableDocking(…) ƒ Bước 5: Gọi hàm CToolBar::EnableDocking(…) để gắn tool bar Tran Ngoc Bao 11 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 12. Tool bar - Các xử lý trong hàm OnCreate int CMainFrame::OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct) { …... if (!m_wndToolBar.CreateEx(this, TBSTYLE_FLAT, WS_CHILD | WS_VISIBLE | CBRS_TOP | CBRS_GRIPPER | CBRS_TOOLTIPS | CBRS_FLYBY | CBRS_SIZE_DYNAMIC) || !m_wndToolBar.LoadToolBar(IDR_MAINFRAME)) { TRACE0("Failed to create toolbar\n"); return -1; // fail to create } m_wndToolBar.EnableDocking(CBRS_ALIGN_ANY); EnableDocking(CBRS_ALIGN_ANY); DockControlBar(&m_wndToolBar); ….. } Tran Ngoc Bao 12 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 13. Thêm Tool bar vào ứng dụng ™ Thêm mới Tool bar resource ™ Khai báo biến CToolBar ™ Tạo tool bar ™ Thiết lập thuộc tính tool bar ™ Gắn tool bar ™ Xử lý message Tran Ngoc Bao 13 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 14. Thêm mới tool bar resource Tool bar resource Tran Ngoc Bao 14 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 15. Thêm mới tool bar resource (tt) Chọn mục Insert Toolbar để thêm mới tool bar resource vào ứng dụng Tran Ngoc Bao 15 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 16. Thêm mới tool bar resource (tt) New tool bar resource Tran Ngoc Bao 16 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 17. Thêm mới tool bar resource (tt) Tran Ngoc Bao 17 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 18. Thêm mới tool bar resource (tt) Resource editor Tran Ngoc Bao 18 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 19. Thêm mới tool bar resource (tt) Separator Bitmap ID Tool bar button Current item Tran Ngoc Bao 19 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 20. Khai báo biến quản lý tool bar class CMainFrame : public CFrameWnd { protected: // control bar embedded members CStatusBar m_wndStatusBar; CToolBar m_wndToolBar; CToolBar m_wndDrawBox; }; Tran Ngoc Bao 20 Dai hoc Su Pham TP.HCM
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2