Lệnh số 21/2004/L-CTN

Chia sẻ: Tung Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
67
lượt xem
6
download

Lệnh số 21/2004/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 21/2004/L-CTN về việc công bố Nghị quyết về việc thi hành Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 21/2004/L-CTN

  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 21/2004/L-CTN Hà Nội , ngày 30 tháng 08 năm 2004 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiếp pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội Khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Điều 19 của Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Điều 51 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ: Nghị quyết về việc thi hành Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự. Đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI thông qua ngày 20 tháng 08 năm 2004./. CHỦ TỊCH NƯỚC Trần Đức Lương
Đồng bộ tài khoản