Lịch sử 5 - VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
173
lượt xem
21
download

Lịch sử 5 - VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hoàn cảnh vô cùng khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945 như “nghìn cân treo sợi tóc”. - Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã vượt qua tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” như thế nào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử 5 - VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO

  1. Bài 12: VƯ T QUA TÌNH TH HI M NGHÈO I. M C TIÊU Sau bài h c, HS nêu ư c: - Hoàn c nh vô cùng khó khăn c a nư c ta sau Cách m ng tháng Tám 1945 như “nghìn cân treo s i tóc”. - Nhân dân ta dư i s lãnh oc a ng và Bác H ã vư t qua tình th “nghìn cân treo s i tóc” như th nào. II. DÙNG D Y H C - Các hình nh minh ho trong SGK. - Phi u th o lu n cho các nhóm . - HS sưu t m các câu chuy n v Bác H trong nh ng ngày toàn dân quy t tâm di t “gi c ói, gi c d t, gi c ngo i xâm”. III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U HO T NG D Y HO T NG H C 1. Gi i thi u bài m i: - GV gi i thi u bài: Cách m ng tháng Tám thành
  2. công, nư c ta tr thành nư c c l p, xong th c dân - HS l ng nghe. Pháp âm mưu xâm lư c nư c ta 1 l n n a. Dân t c Vi t Nam dư i s lãnh oc a ng và chính ph quy t tâm ng lên ti n hành cu c kháng chi n b o v c l p và ch quy n t nư c. Ho t ng 1:Làm vi c nhóm. M c tiêu: Giúp HS bi t hoàn c nh Vi t Nam sau Cách m ng tháng Tám. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS th o lu n nhóm, cùng c SGK - HS chia thành nhóm nh , c o n”t cu i năm1945… nghìn cân treo s i tóc” và tr sách, th o lu n theo các câu g i l i câu h i: ý: Vì sao nói: ngay sau Cách m ng tháng Tám, nư c ta - Nói nư c ta trong tình th trong tình th “nghìn cân treo s i tóc” “nghìn cân treo s i tóc” – t c tình hình vô cùng b p bênh, nguy hi m - GV nêu thêm các câu h i g i ý: vì: + Em hi u th nào là nghìn cân treo s i tóc? + Cách m ng v a thành công nhưng t nư c g p muôn vàn khó khăn. + Hoàn c nh nư c ta lúc ó có nh ng khó khăn, nguy + N n ói năm 1945 làm hơn 2 hi m gì? tri u ngư i ch t, nông ngi p ình - GV cho HS phát bi u ý ki n. n… - GV theo dõi, nh n xét ý ki n c a HS. - i di n HS 1 nhóm nêu ý ki n, các nhóm khác b sung. - GV t ch c cho HS àm tho i c l p tr l i câu
  3. h i: - 2 HS c nh nhau trao i, tr l i, sau ó 1 HS phát bi u, c l p theo dõi, b sung. + S có càng nhi u ng bào ta ch t ói, nhân dân không hi u bi t + N u không y lùi ư c n n ói và n n d t thì i u tham gia cách m ng, xây d ng t gì có th x y ra v i t nư c ta? nư c… + Vì chúng cũng nguy hi m như + Vì sao Bác H g i n n ói và n n d t là “gi c”? gi c ngo i xâm... - GV gi ng thêm v n n gi c ngo i xâm. Hoat ng 2:Làm vi c c l p. M c tiêu: giúp HS hi u v vi c y lùi gi c ói, gi c d t. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS quan sát hình minh ho 2, 3 tr25, - 2 HS l n lư t nêu trư c l p: SGK và h i: hình ch p c nh gì? + H2: ch p c nh nhân dân quyên góp g o. + H3:ch p l p h c bình dân h c v .. - GV h i: em hi u th nào là bình dân h c v ? - Là l p dành cho ngư i l n tu i, h c ngoài gi . - GV nêu: ó là 2 trong nh ng vi c mà ng và chính
  4. ph ta ã lãnh o nhân dân y lùi gi c ói và gi c d t. - GV yêu c u HS nêu ý ki n, sau ó b sung. - HS n i ti p nhau nêu ý ki n. Hoat ng 3:Làm vi c nhóm. M c tiêu: giúp HS bi t ý nghĩa c a vi c y lùi “gi c ói, gi c d t, gi c ngo i xâm”. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS th o lu n theo nhóm tìm ý nghĩa - HS th o lu n theo nhóm, m i c a vi c nhân dân ta, dư i s lãnh oc a ng, Bác nhóm 4 HS, l n lư t t ng em nêu H ã ch ng l i ư c gi c ói, gi c d t. trư c nhóm, các b n b sung ý - GV nêu câu h i g i ý cho HS tìm ý ngiã: ki n. + Ch trong vòng 1 th i gian ng n, nhân dân ta ã làm ư c nh ng công vi c y lùi khó khăn; vi c ó cho th y s c m nh c a nhân dân ta như th nào? + Khi lãnh o cách m ng vư t qua ư c cơn hi m nghèo, uy tín c a chính ph và Bác H như th nào? - GV k t lu n: trong th i gian ng n, nhân dân ta ã làm ư c nh ng công vi c phi tthư ng là nh tinh th n oàn k t trên dư i, m t lòng tin tư ng vào chính ph và vào Bác H và cho th y s c m nh to l n c a nhân dân ta.
  5. Hoat ng 4:Làm vi c cá nhân. M c tiêu: giúp HS bi t v công vi c c a Bác H trong nh ng ngày di t” gi c ói, gi c d t, gi c ngo i xâm”. Cách ti n hành: - GV g i 1 HS c câu chuy n v Bác H trong - 1 HS c, l p c th m trong o n”Bác Hoàng Văn Tí…làm gương cho ai ư c” SGK. - GV h i HS: em có c m nghĩ gì v vi c làm c a Bác H qua câu chuy n trên? - 2 HS tr l i. - GV t ch c cho HS k thêm v các câu chuy n v Bác H trong nh ng ngày cùng toàn dân di t” gi c ói, gi c d t, gi c ngo i xâm”(1945-1946) - 3 HS k trư c l p. - GV k t lu n : Bác H có 1 tình yêu sâu s c, thiêng liêng giành cho nhân dân ta, t nư c ta. Hình nh Bác H nh n ăn góp g o c u ói cho dân khi n toàn dân c m ng, m t lòng theo ng, theo Bác làm cách m ng . 2. C ng c –d n dò: - GV h i: ng và Bác H ã phát huy ư c i u gì - HS n i ti p tr l i. trong nhân dân vư t qua tình th hi m nghèo. - GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà h c thu c bài cũ và chu n b bài sau.
  6. RÚT KINH NGHI M TI T D Y: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
Đồng bộ tài khoản