LỊCH SỬ (Tiết13) - CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG LẦN THỨ HAI (1075--1077)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
326
lượt xem
26
download

LỊCH SỬ (Tiết13) - CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG LẦN THỨ HAI (1075--1077)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trình bày sơ lược nguyên nhân ,diễn biến ,kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống dưới thời Lý. - Tường thuật sinh động trận quyết chiến trên phòng tuyến sông Cầu . - Ta thắng được quân Tống bởi tinh thần dũng cảm và trí thông minh của quân dân .Người anh hùng tiêu biểu của cuộc kháng chiến này là Lý Thường Kiệt .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LỊCH SỬ (Tiết13) - CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG LẦN THỨ HAI (1075--1077)

  1. L CH S (Ti t13) CU C KHÁNG CHI N CH NG QUÂN T NG L N TH HAI (1075--1077) I-/ M C TIÊU : H c xong bài này HS bi t : - Trình bày sơ lư c nguyên nhân ,di n bi n ,k t qu c a cu c kháng chi n ch ng quân T ng dư i th i Lý. - Tư ng thu t sinh ng tr n quy t chi n trên phòng tuy n sông C u. - Ta th ng ư c quân T ng b i tinh th n dũng c m và trí thông minh c a quân dân .Ngư i anh hùng tiêu bi u c a cu c kháng chi n này là Lý Thư ng Ki t . II-/ DÙNG D Y -H C : - Phi u h c t p c a HS. - Lư c cu c kháng chi n ch ng quân T ng l n th hai .
  2. III-/CÁC HO T NG D Y -H C T/gian Ho t ng d y Ho t ng h c A-/Ki m tra bài cũ H i :Vì sao dư i th i Lý nhi u chùa ư c xây d ng G i 2 HS lên tr l i ? Chùa g n v i sinh ho t văn hoá c a nhân dân ta như th nào ? GV nh n xét -ghi i m B-/ D y bài m i : Gi i thi u :Sau l n th t b i u tiên c a cu c t n công xâm lư c nư c ta l n th I năm 981,nhà T ng luôn p âm mưu xâm lư c nư c ta m t l n n a.Năm 1072,vua Lý Thánh Tông t Tr n ,vua Lý HS l ng nghe Nhân Tông lên ngôi khi mói 7 tu i .Nhà T ng coi ó là m t cơ h i t t ,li n xúc ti n vi c chu n b xâm lư c nư c ta .Trong hoàn c nh vô cùng khó khăn y ,ai là ngư i lãnh o nhân dân ta kháng chi n.Cu c kháng chi n ch ng quân T ng l n th hai di n ra như th nào?Bài h c hôm nay s giúp các em tr l i ư c câu h i này ? *Ho t ng 1:Lý Thư ng Ki t ch ng t n công quân xâm lư c T ng .
  3. GV yêu c u HS c SGK , o n "Cu i năm 1072.............r i rútv " GV tv n Cho HS th o lu n :"Vi c Lý Thư ng Ki t cho quân sang t T ng có 2 ý ki n khác nhau . + xâm lư c nư c T ng . Ho t ng cá nhân . + phá âm mưu xâm lư c nư c ta c a nhà T ng . 1 HS c GV k t lu n :Lý Thư ng Ki t ch ng t n công nơi t p trung lương th o c a quân T ng phá âm mưu xâm lư c nư c ta c a nhà T ng .Vì trư c ó ,khi nghe tin vua Lý Thông m t ,vua Lý Nhân Tông còn -Ý ki n th hai úng nh ,nhà T ng ã l i d ng tình hình khó khăn c a + phá tan âm mưu nư c ta chu n b kéo quân sang xâm lư c nư c ta xâm lư c nư c ta . . B i vì:Trư c ó l i *Ho t ng 2:Tr n chi n trên sông Như Nguy t d ng vi c vua Lý lên -GV treo lư c sau ó trình bày tóm t t di n bi n ngôi còn quá nh quân cu c kháng chi n . T ng ã chu n b xâm lư c -GV h i : +Lý Thư ng ki t ã làm gì chu n b chi n u v i gi c ? -HS l ng nghe +Quân T ng kéo quân sang xâm lư c nư c ta vào th i gian nào ? -HS theo dõi
  4. +L c lư ng c a quân T ng khi sang xâm lư c nư c +Lý Thư ng Ki t xây ta như th nào ?Do ai ch huy ? d ng phòng tuy n C u(ngày nay là sông +Tr n quy t chi n gi a ta và gi c di n ra âu ? C u) Nêu v trí quân gi c và quân ta trong tr n náy. . +Vào cu i năm 1076. +Chúng kéo 10 v n b +K l i tr n quy t chi n trên phòng tuy n sông Như binh, 1v n ng a ,20 ngưy t ? v n dân phu , dư i s ch huy c a Quách Quỳ +Tr n quy t chi n di n ra trên phòng tuy n sông Như Nguy t +Khi ã nb B c sông Như Nguy t .Quách Qùy nóng lòng ch quân thu ti n vào ph i h p vư t sông nhưng quân thu c a chúng ã b quân ta ch n ng ngoài b bi n Quách Quỳ li u m ng cho quân óng bè t ch c ti n công ta .Hai bên giao chi n ác li t ,phòng tuy n sông Như Nguy t tư ng như s p v .Lý Thư ng Ki t
  5. t mình thúc quân xông t i tiêu di t k thù -GV yêu c u 2HS ng i c nh nhau cùng trao i và trình .Tr n Như Nguy t quân bày l i di n bi nc a cu c kháng chi n cho nhau ta i th ng. nghe -HS làm vi c theo c p -G i i di n các nhóm lên trình bày -1HS trình bày ,HS khác theo dõi b sung ý *Ho t ng 3:K tqu c a vi c và nguyên nhân qu c a ki n cu c lháng chi n -1HS c ,c l p theo GV yêu c u HS c SGK t : "Sau hơn 3 tháng...... dõi trong SGK . .N n c l p c a nư c ta ư c gi v ng " HS phát bi u ý ki n ,các HS khác b sung GV h i:Em hãy trình bày k t qu c a cu c kháng chi ncho ý:Quân T ng ch ng quân T ng xâm lư c l n th hai. ch t quá n a và ph i rút v nư c ,n n c l p c a nư c i Vi t ư c gi v ng. +HS trao i v i nhau và tr l i +Theo em, vì sao nhân dân ta có th giành ư c chi n th ng v vang y? HS l ng nghe K t lu n :Cu c kháng chi n ch ng quân T ng xâm -HS c l p c 3 câu lư c l n th hai ã k t thúc th ng l i v vang,n n u,c l p ng thanh c l p c a nư c ta ư c gi v ng .Có ư c th ng c câu cu i cùng . l i y là vì nhân dân ta có m t lòng n ng nàn yêu
  6. nư c ,tinh th n dũng c m, ý chí quy t tâm ánh gi c ,bên c nh ó l i có s lãnh o tài gi i c a Lý M t vài HS nêu ý ki n Thư ng Ki t C-/C ng c ,d n dò: GV gi i thi u bài thơ Nam qu c sơn hà ,sau ó cho HS c di n c m -GV h i :Em có suy nghĩ gì v bài thơ này ? -GV t ng k t gi h c Chu n b bài sau:Nhà Tr n thành l p . -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản