Loại khoảng cách phát hiện dài

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
26
download

Loại khoảng cách phát hiện dài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cảm biến tiệm cận loại khoảng cách phát hiện dài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Loại khoảng cách phát hiện dài

  1. Loaïi Khoaûng Caùch Phaùt Hieän Daøi Caûm bieán tieäm caän loaïi khoaûng caùch phaùt hieän daøi Ñaëc ñieåm Coù theå phaùt hieän phía treân vôùi khoaûng caùch 50mm Ñöôïc caûi tieán choáng nhieãu thoâng qua IC ñöôïc thieát keá rieâng bieät Coù maïch baûo veä choáng noái ngöôïc cöïc nguoàn, Maïch baûo veä quùa aùp, Maïch baûo veä quùa doøng Daûi nguoàn caáp roäng: 12 - 48VDC (Daûi ñieän aùp: 10 - 65VDC) Coù 2 ngoõ ra ñoàng thôøi Thöôøng Môû + Thöôøng Ñoùng Coù LED chæ thò nguoàn vaø chæ thò hoaït ñoäng Caáu truùc baûo veä choáng thaám nöôùc IP67 (Chuaån IEC) Phaân loaïi Loaïi khoaûng caùch phaùt hieän daøi DC-4 daây Hình daùng Model Thoâng soá kyõ thuaät Loaïi ngoõ ra NPN Thöôøng Môû + Thöôøng Ñoùng PNP Thöôøng Môû + Thöôøng Ñoùng Khoaûng caùch phaùt hieän Ñoä treã Max. 10% khoaûng caùch phaùt hieän Kích thöôùc cuûa vaät Khoaûng caùch caøi ñaët Nguoàn caáp (Ñieän aùp hoaït ñoäng) Doøng ñieän tieâu thuï Taàn soá ñaùp öùng Ñieän aùp dö AÛnh höôûng bôûi nhieät ñoä Max. khoaûng caùch phaùt hieän ôû trong phaïm vi daûi nhieät ñoä: Ngoõ ra ñieàu khieån Ñieän trôû caùch ñieän (ôû 500VDC) Ñoä beàn ñieän moâi 1500VAC 50/60Hz trong 1 phuùt Chaán ñoäng 1mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 2 giôø Va chaïm (50G) treân moãi phöông X, Y, Z trong 3 laàn Hieån thò Chæ thò hoaït ñoäng baèng LED vaøng Nhieät ñoä moâi tröôøng (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Nhieät ñoä löu tröõ (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Ñoä aåm moâi tröôøng Maïch baûo veä Maïch baûo veä quùa aùp, Maïch baûo veä choáng noái ngöôïc cöïc, Maïch baûo veä quùa taûi & ngaén maïch Thoâng soá caùp noái Caáu truùc baûo veä IP67 (Chuaån IEC) Tieâu chuaån Troïng löôïng Khoaûng. 470g Taàn soá ñaùp öùng laø giaù trò trung bình. Chuaån phaùt hieän vaät ñöôïc söû duïng vaø ñoä roäng ñöôïc caøi ñaët gaáp 2 laàn chuaån phaùt hieän vaät, khoaûng caùch baèng 1/2 khoaûng caùch phaùt hieän.
  2. Kích thöôùc Chæ thò hoaït ñoäng (LED vaøng) Chæ thò nguoàn caáp (LED xanh) Ñôn vò: mm Sô ñoà ngoõ ra ñieàu khieån Phaùt hieän vaät Coù vaät Phaùt hieän vaät Coù vaät Khoâng Khoâng Chæ thò Chæ thò hoaït ñoäng hoaït ñoäng Taûi Hoaït ñoäng Taûi Hoaït ñoäng (Naâu-Ñen) Traû laïi (Naâu-Traéng) Traû laïi Ñieän aùp ngoõ ra Ñieän aùp ngoõ ra (Ñen-Xanh) (Traéng-Xanh) Phaùt hieän vaät Coù vaät Phaùt hieän vaät Coù vaät Khoâng Khoâng Chæ thò Chæ thò hoaït ñoäng hoaït ñoäng Taûi Hoaït ñoäng Taûi Hoaït ñoäng (Ñen-Xanh) Traû laïi (Traéng-Xanh) Traû laïi Ñieän aùp ngoõ ra Ñieän aùp ngoõ ra (Ñen-Xanh) (Traéng-Xanh) Söï giao thoa & AÛnh höôûng bôûi kim loaïi xung quanh Söï giao thoa AÛnh höôûng bôûi kim loaïi xung quanh Khi coù vaøi caûm bieán tieäm caän ñöôïc ñaët saùt nhau, söï Khi caùc caûm bieán ñöôïc ñaët treân baûng kim loaïi, noù ñoøi laøm vieäc sai cuûa caûm bieán coù theå laø do nguyeân nhaân hoûi che chaén caûm bieán ñeå traùnh aûnh höôûng bôûi caùc ñoà giao thoa. Vì theá, haõy chaéc chaén quy ñònh moät khoaûng vaät baèng kim loaïi ngoaïi tröø vaät caàn phaùt hieän. Vì theá, caùch nhoû giöõa 2 caûm bieán, nhö caùc hình döôùi ñaây: haõy chaéc chaén quy ñònh moät khoaûng caùch nhoû nhö caùc hình döôùi ñaây: Kim loaïi Song song Baûng baèng kim loaïi Maët ñoái maët Ñôn vò: mm
Đồng bộ tài khoản