Long hổ phong vân - tập 13

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
59
lượt xem
3
download

Long hổ phong vân - tập 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hồi 13: BẠCH NGỌC MA CÁI Thiếu niên áo đen khi nãy, bỗng từ bên ngoài như một trận gió lao nhanh vào. Sau khi phong thư bị huỷ, Tiểu Phi nghĩ chỉ còn cách đi tìm hỏi lại thiếu niên, không ngờ gã tự ý quay lại, chàng mừng rỡ kêu lên: -Các hạ trở lại thật đúng lúc, tại hạ đang có điều muốn thỉnh giáo ! Ngờ đâu, thiếu niên hình như không hề nghe thấy, sắc mặt lộ đầy hãi hùng, dao dác nhìn quanh bốn phía, rồi đột nhiên phóng mình nép kín sau bức rèm song... Tiểu thuyết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 13

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI BA BAÏCH NGOÏC MA CAÙI Thieáu nieân aùo ñen khi naõy, boãng töø beân ngoaøi nhö moät traän gioù lao nhanh vaøo. Sau khi phong thö bò huyû, Tieåu Phi nghó chæ coøn caùch ñi tìm hoûi laïi thieáu nieân, khoâng ngôø gaõ töï yù quay laïi, chaøng möøng rôõ keâu leân: -Caùc haï trôû laïi thaät ñuùng luùc, taïi haï ñang coù ñieàu muoán thænh giaùo ! Ngôø ñaâu, thieáu nieân hình nhö khoâng heà nghe thaáy, saéc maët loä ñaày haõi huøng, dao daùc nhìn quanh boán phía, roài ñoät nhieân phoùng mình neùp kín sau böùc reøm song. Toøa Khoaùi YÙ ñöôøng ñöôïc trang trí heát söùc hoa leä maø cuõng thaät laø ñaïc bieät, tröôùc moãi khung cöûa soå ñöôïc treo töøng böùc reøm raát daøi, hình nhö ñeå cho nhöõng con baïc veà khuya ñöôïc theâm phaàn kín ñaùo, aùnh ñeøn khoâng loä ra ngoaøi. Thôøi gian luùc baáy giôø coøn raát sôùm, reøm cöûa ñöôïc veùn sang moät phía chöù chöa ruû xuoáng, thieáu nieân nhôø thaân hình oám nhoû, neân khi laån mình vaøo trong ñoù xong, khoù ai coù theå nhìn thaáy ! Tieåu Phi vaø Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng khoûi ñöa maét nhìn nhau thaéc maéc. Taïi sao thieáu nieân ñi roài trôû laïi, trôû laïi baèng moät daùng saéc heát söùc kinh hoaøng ? Baøn tính cao ngaïo cuûa gaõ nhö theá, thì coù chuyeän gì, keû naøo coù theå laøm cho chaøng phaûi sôï haõi döôøng aáy ? Moät gioïng lanh laûnh töø xa chôït voïng laïi, thanh aâm cao vuùt beùn nhoïn, ngaén nguõn, nhö töøng haït soûi noái tieáp nôi xa, trong thoaùng maét nhöõng thanh aâm ñoù ñaõ vaây chaët quanh boán phía toøa Khoaùi yù ñöôøng. Tieáp theo ñoù, muøi tanh thoaûng theo hôi gioù ñöa vaøo, hôn hai möôi con raén lôùn nhoû ñuû côõ, da laám taám saëc sôõ naêm maøu, moät loaïi raén hieám coù vaø cöïc ñoäc, töø ngoaøi cöûa luùc nhuùc boø vaøo. Tieåu Phi ñoâi maøy raäm nhíu chaët, daäm chaân phoùng leân maët baøn ñaùnh baïc, xeáp baèng ngoài yeân. Nhaát Ñieåm Hoàng mím moâi cau maët, thoùt tuoát leân trính nhaø ruùt thanh kieám gaõy luùc naõy, vung tay phoùng xuoáng. Moät con raén to nhaát trong soá, hình nhö laø con ñaàu ñaøn, laäp töùc bò ghim cöùng treân maët ñaát. Tuy moät khuùc mình bò ghim chaët, nhöng con raén söùc maïnh cöïc cuøng, chieác löôõi ñoû choùt theø ra thuït vaøo khoâng ngôùt, khuùc thaân coøn laïi phía sau nhö moät chieác roi khoång loà ñaäp chan chaùt leân maët ñaát töøng khoái gaïch raén chaéc bò ñaäp vôõ tung. Nhöng thuû kình cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng neùm ra ñaâu phaûi vöøa, nöõa chuoâi kieám ghim vaøo thaân raén vaø luùt saâu döôùi maët ñaát chæ coøn laïi khuùc ñuoâi maøu ñen buoäc nôi chuoâi kieám maëc duø con raén vaën veïo thaân mình caùch naøo, cuõng khoâng laøm böùng noåi thanh kieám leân. 139 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhöõng con raén coøn laïi laäp töùc tröôøn nhanh tôùi, ñua nhau gaäm nhaám thaân hình ñoàng baïn khoâng may cuûa mình. Trong nhoaùng maét, con raén chæ coøn laïi boä xöông vaø lôùp da laám taám hoa beân ngoaøi bao nhieâu maùu thòt chui vaøo buïng baày raén ñoùi. Nhaát Ñieåm Hoàng vöøa kinh sôï vöøa gôùm nhôøm, treo luûng laúng ngöôøi treân xaø nhaø, cau maët: -Ñaùm raén naøy thaät ñaùng gôøm, chaúng bieát laø cuûa ai ? Tieåu Phi kheõ thôû daøi: -Hoàng huynh ñaõ gaây hoïa roài ! Lôøi chaøng vöøa döùt, töø beân ngoaøi cöûa coù ba ngöôøi xoàng xoäc böôùc vaøo. ngöôøi ñi ñaàu, thaân hình khoâi vó, chieác aùo treân ngöôøi vaù ñuøm vaù ñuïp chaúng bieát bao nhieâu laø mieáng, nhöng saïch seõ chaúng ai baèng. tuy trang phuïc theo loái aên maøy, nhöng ñoâi maét ngôøi ngôøi uy vuõ. Veû maët hung aùc, khí theá nghinh ngang, xem nhö chaúng coù ai treân ñôøi. Hai keû ñi sau cuõng aùo quaàn vaù ñuøm vaù khieáu, dieän maïo nhö aùc saùt oân thaàn, sau löng baûy taùm chieác tuùi vaûi, chöùng toû ñòa vò khaù cao trong Caùi Bang. Tuy laø moät bang hoäi aên maøy, nhöng quy luaät cuûa Caùi Bang raát nghieâm chaët, ton ty caáp böïc phaân chia raát roõ raøng. Nhöng laï laøm sao teân ñeä töû Caùi bang vaïm vôõ ñi tröôùc sau löng khoâng moät tuùi vaûi, neáu so veà ñòa vò, thì chæ laø moät teân ñoà ñeä truø bò, chöa ñöôïc gia nhaäp chaùnh thöùc vaøo Caùi bang. Song le, hai teân ñeä töû baûy taùm tuùi ñi ôû phía sau, qua thaùi ñoä thì hình nhö raát kính neå, sôï haõi teân ñeä töû vaïm vôõ chaúng tuùi naøo, thaät laø moät chuyeän maø duø cho ai thaáy cuõng khoâng khoûi laï luøng. Caøng laï hôn nöûa laø caùi teân aên maøy hung baïo ñi tröôùc kia, lyù ra trong neáp soáng haønh khaát daïn daøy gioù buïi, taát phaûi da deû ñen ñuûi, saàn suøi môùi phaûi. Nhöng, traùi laïi, maøu da cuûa gaõ thaät traéng thaät mòn, mòn nhö ngoïc, so ra coøn töôi hôn, coøn mòn hôn caû laøn da caùc thieáu nöõ trong laàu son. Tieåu Phi nheï buoâng tieáng thôû daøi: -Phieàn phöùc ñeán nôi roài ñoù ! Laõo aên maøy hung aùc queùt nhanh ñoâi maét ba goùc ngôøi ngôøi hung quang khaép boán phía saûnh ñöôøng moät löôït … Vaø aùnh maét vuït döøng laïi treân ngöôøi Tieåu Phi, laõo haàm haàm caát tieáng: -Ngöôi daùm gieát cheát linh xaø cuûa boån bang, coøn chöa cuùi ñaàu chòu toäi nöõa aø ? Nhaát Ñieåm Hoàng vöøa ñònh leân tieáng, nhöng Tieåu Phi ñaõ cöôùp lôøi: -Boån bang ? Boån bang maø caùc haï vöøa thoát ñoù, chaúng hay laø bang hoäi naøo ? Laõo aên maøy hung aùc tröøng tröøng ñoâi maét: -Höøm ! Mi ñui roài chaêng ?cho ñeán moân haï Caùi bang maø cuõng chaúng nhìn ra aø ? Tieåu Phi ñaùp thaät ung dung: 140 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñeä töû cuûa Caùi bang, taát nhi6n laø taïi haï phaûi nhìn ra, chæ vì caùc haï hôn möôøi naêm tröôùc ñaõ bò truïc xuaát Caùi bang, baây giôø taïi sao laïi daùm xöng laø Caùi bang ñeä töû ? Laõo aên maøy hung aùc lieàn ñoåi saéc, ngöûa coå cöôøi to: -Khoâng ngôø caùi teân beù con naøy laïi hieåu roõ lai lòch cuûa oâng döõ heù ? Tieåu Phi vaãn chaäm raõi noùi tieáp: -Neáu taïi haï khoâng bieát thì coøn ai bieát ñaây ? Caùc haï voán hoï Baïch, chæ vì haønh ñoäng hung aùc, laïi theâm trôøi sanh da thòt traéng treûo, cho neân giang hoà môùi goïi caùc haï laø Baïch Ngoïc Ma Caùi. Caùc haï laïi hiu hiu töï ñaïi, boû ñi tieáng Caùi cuoái cuøng, töï xöng mình laø Baïch Ngoïc Ma ! Baïch Ngoïc Ma rít leân: -Gioûi laém ! Coøn gì nöõa keå noát ñi ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Möôøi naêm veà tröôùc, thuù tính caùc haï noåi leân, nôi Hoå khaáu taïi Töø chaâu, caùc haï lieân tieáp cöôõng hieáp moät ñeâm möôøi baûy coâ gaùi nhaø laønh. Nhaäm bang chuû noåi giaän, quyeát ñöa caùc haï rra toång ñaøn theo moân quy xöû traûm, nhöng caùc haï sôùm bieát tröôùc thôøi cô, troán ñi bieàn bieät, Nhaäm bang chuû khoâng sao tìm ra, chæ coøn caùch tuyeân boá truïc xuaát caùc haï ra khoûi bang … Baïch Ngoïc Ma cöôøi ñanh aùc: -Ñuùng, ñuùng laém ! Nhöng hieän giôø laõo hoï Nhaäm ñaõ cheát, taân nhieäm Bang chuû khoâng ngoan coá voâ trí nhö laõo ta, thaáy roõ raèng neáu muoán chaán höng laïi uy danh cuûa boån bang, caàn phaûi coù ñoâi tay kyø dieäu cuûa oâng ra giuùp söùc, tuy oâng chaúng thích laõnh chi caùi lôùp aên maøy, nhöng vò neå ôû haõo yù taân bang hcuû, ñaønh mieãn cöôõng trôû veà ñoù thoâi ! Bò ñoái phöông phôi baøy caû haønh vi bæ oåi cuûa mình, Baïch Ngoïc Ma khoâng moät chuùt gì khoù chòu hoå theïn, traùi laïi coøn döông döông ñaéc yù khaùc thöôøng, quaû laø moät gaõ hoaøn toaøn maát haún thieân löông, khoâng coøn bieát chi laø só nhuïc treân ñôøi. Tieåu Phi thôû daøi söôøn söôït: -Nam Cung Linh tuy taùnh tình khoan ñaïi, nhöng vieäc laøm naøy ñaõ thieáu phaàn suy xeùt ! Baïch Ngoïc Ma chöa kòp ñaùp lôøi, teân Caùi bang baûy tuùi ñöùng ôû phía sau ñaõ lôùn tieáng ñaùp: -Keá saùch cuûa Bang chuû boån bang khoâng moät ai treân ñôøi daùm xía mieäng pheâ bình! Tieåu Phi nhöôùng maét: -Ngöôøi khaùc thì quaû thaät khoâng daùm, nhöng coù theå laø taïi haï laïi daùm ! Teân ñeä töû baûy tuùi cöôøi gaèn: -Mi laø caùi gioáng chi maø noùi nghe lôùn loái nhö theá ? Tieåu Phi laïi huøi huïi thôû daøi: 141 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Taïi sao ôû ñaâu cuõng ñeàu goïi ta laø caùi gioáng chi ? Ta roõ raøng laø ngöôøi naøo phaûi gioáng chi ñaâu ? Cuõng tai, maét, muõi y nhö caùc vò. Maø khoâng chöøng coù phaàn deã nhìn hôn laø ñaèng khaùc. Chaû leõ cho ñeán ñieåm ñoù, caùc vò cuõng khoâng phaân bieät ñöôïc ? Baïch Ngoïc Ma cöôøi rôøn rôïn: -Theá thì, laõo caàn thænh giaùo caùc haï laø haïng ngöôøi naøo daùm tröôùc maët laõo noùi naêng nhö theá, hay laø heát muoán soáng roài ? Tieåu Phi nheách meùp: -Taïi sao laïi heát muoán soáng chöù ? Taïi haï coøn caûm thaáy soáng thích thuù laém kia maø. Röôïu ôû treân theá chæ ñuû cho taïi haï uoáng caû moät ñôøi, huoáng hoà coù ñöôïc ngöôøi baïn nhö Nam Cung Linh roùt röôïu cho mình ! Gaõ ñeä töû baûy tuùi hôi bieán saéc: -Ngöôi coù quen vôùi Nam Cung bang chuû chuùng ta ? Tieåu Phi cöôøi nöûa mieäng: -Tuy ta muoán noùi laø khoâng coù quen vôùi haén, nhöng khoå noåi laø con ngöôøi ta khoâng noùi doái ñöôïc ! Baïch Ngoïc Ma xoaùy ñoâi maét ba goùc nhìn thaúng vaøo maët chaøng, hình nhö ñeå öôùc xem chaøng noùi doái hay laø thaät ? Gaõ ñeä töû taùm tuùi naõy giôû im lìm vuït leân tieáng: -Khoâng chöøng ñoù laø keá hoaõn binh cuûa y, ñeå cho teân khoán kia deã daøng taåu thoaùt ? Baïch Ngoïc Ma cöôøi nhö ma huù : -Teân khoán ñoù khoâng chaïy ñi ñaâu ñöôïc, vì nôi ñaây ta ñaõ saün mai phuïc moät thöù gieát ngöôøi … Vaø nhìn thaúng vaøo Tieåu Phi laõo haát haøm noùi tieáp: -Vaø chính caû ngöôi cuõng vaäy, trong nhaø naøy ñöøng hoøng moät ai soáng soùt böôùc ra ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Giaù maø Nam Cung Linh nghe ñöôïc caâu noùi cuûa caùc haï ñoái vôùi ta nhö theá, nhaát ñònh laø y seõ noåi giaän leân ! Baïch Ngoïc Ma baät cöôøi lanh laûnh: -Ñaõ vaäy thì, laõo phu seõ laøm cho y giaän luoân. Döùt lôøi, laõo vuït chuù moâi huyùt saùo maáy tieáng, baày raén ñoäc hôn hai möôi con ñang ngoùc ñaàu phuøn mang thôû khì khòt kia, laäp töùc nhö nhöõng ñöôøng teân baén thaúng ñeán choå Tieåu Phi … Tieåu Phi vaãn ngoài yeân baát ñoäng, gaät guø cöôøi : -Tuy ta chaúng öa gieát ngöôøi, nhönf ñoái vôùi vieäc gieát raén ñoäc, thì … xöa nay khoâng heà töø choái ! Loàng trong tieán g cöôøi cuûa chaøng, baày raén ñaõ aøo aøo tuûa tôùi, Nhaát Ñieåm Hoàng ngoài vaét veûo treân xaø nhaø voán ñònh chôø xem chaøng ra tay, cuõng khoâng khoûi phaäp phoàng lo ngaïi … 142 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Maõi ñeán luùc aáy, Tieåu Phi môùi chòu ra tay,. Vaø baøn tay chaøng vöøa chôùp leân, y nhö moät tay phuø thuyû nuoâi raén laønh ngheà, choäp thaät ngay ngaén nôi döôùi mang cuûa con raén vaät maïnh xuoáng ñaát. Con vaät heát thôû naèm im ngay ! Maëc cho baày raén töø boán phía buûa tôùi, baøn tay Tieåu Phi cöù thoaên thoaét nhö thoi chuyeàn, choäp phaûi vaät traùi, choäp traùi vaät phaûi, baøn tay chôùp leânlaø y nhö raèng boáp ñuùng ngay mang, tay buoâng ra laø con vaät heát coøn cuïc cöïa ! Trong thoaùng maét, hai möôi con raén cöïc ñoäc to to nhoû nhoû naèm leânh laùng treân neàn gaïch, hoaëc vôõ ñaàu, hoaëc loïi xöông, khoâng moät con naøo soáng soùt. Queùt maét nhìn sô xaùc baày raén, Tieåu Phi thôû daøi laåm baåm: -Muøa thu ñeán, ñuùng laø luùc caàn phaûi boå döông cho cô theå, ñaùng tieác laø khoâng coù Toáng Ñieàm Nhi ôû ñaây, baèng khoâng thaät laø vöøa ñuùng luùc nhôø naøng naáu cho moät böõa raén ba moùn vöøa töôi laïi vöøa maäp ! Gaân xanh ñaõ noåi voøng ñaày traùn, ñoâi maét Baïch Ngoïc Ma cô hoà tuùa ra löûa ñöôïc. Baày raén ñoäc kia, moãi moät con la ø moät coâng trình cuûa laõo laën loäi khaép röøng saâu hang thaúm baét veà, ñaëc cheá theâm bao nhieâu ñoäc vaät cho aên, roài qua bao nhieâu giai ñoaïn thôøi gian khoù nhoïc huaán luyeän môùi thaønh. Laõo voán yù ñònh caäy vaøo baày ñoäc vaät ñoù ñeå tung hoaønh trong giang hoà, khoâng ngôø chæ trong caùi nhaác tay cuûa ñoái phöông laø bò gieát saïch, khoâng coøn moät moáng, ñaõ theá ñoái phöông laïi coøn ñoøi ñem naáu ba moùn raén ñeå aên ! Ñöùng cheát söõng moät luùc, gaân coát chaâu thaân Baïch Ngoïc Ma vuït keâu leân raêng raéc, chaân laõo chaàm chaäm tieán veà phía Tieåu Phi, hai haøm raêng ken keùt nghieán vaøo nhau. Tieåu Phi vôø troá maét: -OÀ, laï khoâng ! Hình nhö trong buïng caùc haï coù ai ñoå suùc saéc keâu leân loäp boäp ñaáy, nhöng treân maët caùc haï loä ñaày khí xui, e raèng ñoå ra thaønh maët “meøo” moät, hai ba ñaáy ! Tuy vaãn noùi cöôøi, nhöng Tieåu Phi ngaàm hieåu coâng löïc cuûa Baïch Ngoïc Ma chaúng phaûi taàm thöôøng, söï chuyeån ñoäng gaân coát trong ngöôøi cuûa laõo vöøa roài laø moät moân coâng phu ñaëc bieät ñang ñöôïc tích theå vaø saün saøng phaùt xuaát … AÙnh maét chaøng khoâng heà rôøi töøng cöû ñoäng cuûa Baïch Ngoïc Ma vaø khi ñoâi baøn tay traéng mòn cuûa laõo ta vöøa caát leân, Tieåu Phi ñaõ thaáy lôø môø moät luoàn khí xanh aån hieän… Nhaát Ñieåm Hoàng cuõng vuït keâu leân: -Treân chöôûng ñoù coù ñoäc caån thaän ñaáy ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Hoàng huynh yeân taâm, ñoäc khoâng gieát noåi ñeä ñaâu ! Baïch Ngoïc Ma cöôøi ñanh aùc: -Ai baûo laø khoâng gieát noåi ngöôi ? Caâu noùi vöøa thoaùt ra, baøn tay ñaõ haát theo vaø tôùi tröôùc … 143 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhöng Tieåu Phi ñaõ coù döï ñoaùn saün, caâu traû lôøi cuûa laõo chæ ñeå keàm theo caùi ñoäng thuû maø thoâi, chaøng nheách moâi cöôøi chôø ñôïi ! -Döøng tay laïi ! Moät gioïng quaùt uy nghi vang leân vaø moät boùng ngöôøi nhö chôùp xeït lao vaøo … Keû vöøa hieän ra, maët maøy anh tuaán maét sao maøy kieám, chieác aùo haén maøu xanh vaø chaâm maáy mieáng, khoaùc leân moät voùc theå thaät kieâu huøng. Vaønh moâi haén tuy dính nuï cöôøi, nhöng toaøn khuoân maët boác leân moät khí theá khoâng giaän maø nghieâm, moät khí theá khieáp ngöôøi maø ít keû trang löùa nhö haén coù ñöôïc. Hai teân ñeä töû Caùi bang vöøa nhaùc thaáy haén, laäp töùc cuùi ñaàu laøm thinh, cho ñeán Baïch Ngoïc Ma cuõng lui laïi moät beân, xuoâi tay ñöùng nghieâm. Nhaát Ñieåm Hoàng tuy chöa gaëp qua keû môùi ñeán, nhöng baèng vaøo phong thaùi cuûa haén, baèng vaøo cöû chæ cuûa ba teân ñeä töû Caùi bang, Nhaát Ñieåm Hoàng ñoaùn ra ñöôïc ngay haén laø vò taân nhieäm Caùi bang bang chuû: Nam Cung Linh ! *** Tieåu Phi cöôøi leân ha haû: -Nam Cung huynh ñeán thaät vöøa ñuùng luùc, giaù maø luùc naõy tieåu ñeä bieán thaønh moùn doài soáng cho baày raén ñoäc naøy, chaéc laø Nam Cung huynh seõ vónh vieãn maát ñi moät ngöôøi baïn röôïu ! Nam Cung Linh chaáp tay töôi cöôøi: -May laø tieåu ñeä ñeán sôùm moät böôùc, baèng khoâng ba teân ñeä töû co maét khoâng troøng cuûa boån bang ñaây, e raèng ñaõ bieán thaønh “ngöôøi ba moùn” cuûa Löu huynh roài ! Tieåu Phi saëc cöôøi: -Höø, nam Cung huynh laøm bang chuû maø noùi naêng chaúng ñöôøng hoaøng chuùt naøo ! Nam Cung Linh cöôøi ñaùp laïi: -Vôùi con ngöôøi nhö Löu huynh, neáu maø aên noùi khoân khan thì sau naøy Löu huynh ñeå chi chòu laøm baïn vôùi ñeä ? Nhöng baát luaän theá naøo, caùi toäi voâ leå cuûa ñeä töû boån bang, daùm xin nhò vò dung thöù cho ! Vaø vò bang chuû Caùi bang vuït nghieâm maët quay sang ba teân ñeä töû boån bang, lôùn tieáng traùch cöù: -Caùc ngöôi tuoåi ñaâu phaûi coøn nhoû nöõa, sao laïi haønh ñoäng hoà ñoà ñeán theá ? Chaúng chòu hoûi roõ ñoái phöông laø ai, ñaõ hoâ haøo ra tay khoâng leõ queân ñi roài quy cuû cuûa boån bang ? Baïch Ngoïc Ma thöøa hieåu, tuy caâu maéng khoâng chæ ñích danh, nhöng roõ raøng Nam Cung Linh coù yù maéng mình, laõo baät cöôøi khanh khaùch: -Bang chuû caàn chi phaûi chæ choù maéng meøo, hai ngöôøi hoï ñaâu coù ra tay, maø chæ coù laõo ra tay thoâi ! 144 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñöa ñoâi maét nghieâm nghò nhìn thaúng vaøo laõo, Nam Cung Linh traàm gioïng: -Ñaõ theá, boån toøa xin hoûi Baïch sö thuùc, taïi sao chöa hoûi roõ raøng ñaõ ra tay ñaùnh ngöôøi böøa baõi nhö vaäy ? Phaûi chaêng Baïch sö thuùc laïi coù yù muoán lui ra khoûi boån bang ? Tuy goïi Baïch Ngoïc Ma baèng sö thuùc nhöng caùi tröøng maét cuûa Nam Cung Linh ñuû laøm cho teân AÙc caùi nöùc tieáng ñaát Coâ Toâ cuõng phaûi taét maát nuï cöôøi. Laõo ma luùng tuùng thaáy roõ: -Chuùng toâi, thaät ra, vì ñuoåi theo teân aùc ñoà aáy maø tôùi ñaây, nhìn thaáy hai vò naøy ôû ñaây, taát nhieân, phaûi nghi laø hai vò ñaây ñaõ coá tình giaáu maát teân hung ñoà aáy ! Nam Cung Linh hoûi gaën: -Nhöng sö thuùc coù hoûi roõ qua hai vò chöa ? Baïch Ngoïc Ma aáp uùng: -Chöa … chöa coù hoûi ! Nam Cung Linh haàm haàm: -Ñaõ chöa hoûi, taïi sao bieát nhò vò ñaây ñaõ giaáu ñi gaõ aáy ? Huoáng hoà, gaõ aáy laø moät tay cuøng hung cöïc aùc, khoâng ai coù theå dung tha, thì taïi sao nhò vò ñaây laïi che chôû cho gaõ chöù ? Baïch Ngoïc Ma cuùi ñaàu ngheïn hoïng ! Nam Cung Linh cöôøi laïnh noái lôøi: -Vaû laïi, coù Trung Nguyeân Nhaát Ñieåm Hoàng vaø Ñaïo Soaùi Löu Höông ôû ñaây, thì baát luaän nhaân vaät naøo trong thieân haï tôùi nôi naøy cuõng phaûi heát söùc cung kính vaø nhaõ nhaën, coøn ba ngöôi sao laïi daùm voâ leã ñeán theá ? Tuoåi maëc duø coøn raát treû, nhöng Nam Cung Linh quaû chaúng hoå laø Bang chuû cuûa moät ñaïi bang ñeä nhaát thieân haï, chæ maáy caâu vaén taét, vöøa traùch maéng ñeä töû boån bang vöøa neâu roõ thaân phaän cuûa Tieåu Phi cuøng Nhaát Ñieåm Hoàng. Vaø nhö theá, cho duø coù traùch maéng thaäm teä ñeä töû cuûa boån bang, nhöng vaãn khoâng laøm maát ñi theå dieän cuûa Caùi bang. Vaø kheùo hôn nöõa, laø Nam Cung Linh ñaõ raøo tröôùc ñoùn sau, quy taù6t caû nhöõng gì hung aùc vaøo gaõ thieáu nieân aùo ñen, ñeå Tieåu Phi vaø Nhaát Ñieåm Hoàng duø muoán che chôû cuõng khoù maø che chôû. Bò ñoái phöông chæ roõ ngay lai lòch mình, Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng khoûi kinh thaàm: -Gaõ Nam Cung Linh naøy quaû laø moät nhaân vaät lôïi haïi ! Tieåu Phi cuõng ñang ngaàm thaéc maéc … Gaõ thieáu nieân aùo ñen môùi chaân öôùt chaân raùo töø mieàn sa maïc vaøo Trung nguyeân, do ñaâu laïi ñaéc toäi vôùi moân haï Caùi bang, vaø moái thuø haèn kia hình nhö khoâng phaûi nhoû ! *** 145 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hai teân ñeä töû Caùi bang noï khoâng khoûi haù hoác moàm ra kinh dò … Quaû khoâng ngôø caùi con ngöôøi daùng daáp nho nhaõ tröôùc maét laïi laø Ñaïo Soaùi Löu Höông, moät nhaân vaät ñöôïc meänh danh laø “Hieäp Ñaïo” maø tieáng taêm reàn vang trong thieân haï. Ñoâi maét chuùng trôïn troøn nhìn Tieåu Phi haàu nhö queân nhaùy. Baïch Ngoïc Ma traùi laïi ngaãng maët cöôøi daøi : -Thì ra caùc haï laø Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Baïch Ngoïc Ma ta hoâmnay baïi döôùi tay vò Ñaïo soaùi, quaû chaúng coù gì oan uoång. Chuyeän nôi ñaây ñaõ coù bang chuû lo lieäu, khoâng caàn ñeán ta phaûi ra tay … xin heïn gaëp ai ñoù coù ngaøy ! Vaø tröøng tröøng aùnh maét nhìn Tieåu Phi nhö thaùch thöùc, laõo quay mình böôùc ñi moät nöôùc chaúng theøm chaøo ai. Nam Cung Linh laéc ñaàu thôû daøi: -Gaàn ñaây taùnh neát laõo tuy coù phaàn söõa ñoåi, nhöng buïng daï vaãn khoâng traùnh khoûi heïp hoøi, haønh ñoäng vaãn coøn ít nhieàu thoâ thaùo, mong Löu huynh chôù traùch phieàn ! Tieåu Phi cöôøi ha haû: -Thieân haï khoâng traùch mình, mình ñaõ ñuû vui roài, coù ñaâu laïi ñi traùch thieân haï chöù? Nam Cung Linh baät cöôøi theo: -Khoâng ngôø Löu huynh cuøng Hoàng huynh ñeàu ñeán nôi naøy, ñaây tuy khoâng phaûi laø baûn sôû, nhöng cuõng laø nôi ñeä thöôøng lui tôùi, coù theå keå nhö nöõa phaàn ñòa chuû, ñôïi khi raûnh roãi, nhaát ñònh seõ cuøng nhau tuùy luùy moät tieäc. Thaáy Nam Cung Linh khoâng heà nhaéc ñeán gaõ thieáu nieân aùo ñen, Tieåu Phi laïi caøng chaúng ñeà caäp ñeán, chæ ñaùp theo caâu chuyeän ñaõ xoay chieàu: -Caùc ngöôi suoát naêm chuyeân xin côm, khoâng leõ ñònh xin caû röôïu nöõa aø ? Toát laém duø röôïu caùc ngöôi xin veà hay cöôùp veà, heå coù loøngmôøi laø ta ít khi töø choái … maø Hoàng huynh cuõng ñöøng töø choái nöõa nheù, röôïu khoâng phí tieàn, muøi vò khaùc bieät laém ! Nhaát Ñieåm Hoàng vaãn ngoài vaét veûo treân xaø nhaø ñaùp voïng xuoáng: -Ta xöa nay khoâng bieát uoáng röôïu ! Tieåu Phi chaëc chaëc löôõi: -Chaø, chaø, caùi chaát thoâng ruoät thính khaåu nhö theá, neáu maø khoâng uoáng, thaät laø coù loãi vôùi caùi bao töû cuûa chính mình ! Nhaát Ñieåm Hoàng vaãn cöù laïnh luøng: -Röôïu laøm cho tay run, meàm loøng, gieát ngöôøi chaúng ñöôïc nhanh. Tieåu Phi thôû daøi nhö tieác reû: -Neáu vì gieát ngöôøi maø khoâng uoáng röôïu, thì coù khaùc naøo vì ñoå phaân maø chaúng aên côm, chaúng nhöõng vöøa hoang ñöôøng, laïi vöøa voâ nhaân ñaïo … Hoàng huynh … Töø sau khung cöûa haäu, chôït coù hai teân ñeä töû böôùc ra, teân ñi phía beân traùi, tieán ñeán tröôùc maët Nam Cung Linh raïp mình thi leã: 146 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Trình bang chuû, caên nhaø phía sau chuùng ñeä töû ñaõ theo Caùt tröôûng laõo vaø Chö tröôûng laõo luïc soaùt qua. Vò hoï Laõnh cuõng ñaõ trao traû Coâng toân Hoä phaùp laïi, nhöng tuyeät khoâng coù boùng daùng teân aùc ñoà noï ! Nam Cung Linh chôùp chôùp maét vaø höôùng veà phía Tieåu Phi cung tay: -Ñaõ theá, xin Löu huynh trao ngöôøi ñoù ra vaäy ! Tieåu Phi nhöôùng maøy: -Bang chuû ñònh noùi laø ngöôøi naøo theá ? Nam Cung Linh nghieâm maët: -Chaúng giaáu chi Löu huynh, tieåu ñeä cuõng chöa ñöôïc roõ lai lòch cuûa y theá naøo, chæ bieát thaân phaùp cuûa y cöïc nhanh, maø voõ coâng cuõng raát cao. Hai hoâm tröôùc ñaây, nôi Trieäu Quan traán, gaõ ñaõ ñaùnh troïng thöông möôøi maáy teân ñeä töû cuûa boån bang, laïi coøn troäm ñi vaøi vaät troïng yeáu trong bang. Vöøa roài coøn ñaû thöông Toáng hoä phaùp. Cho neân, boån bang khoâng theå naøo dung tha gaõ ñöôïc ! Tieåu Phi thôû ra: -AØ … coù chuyeän nhö theá thaät sao ? Maø coù ngöôøi to gan nhö theá sao ? Nam Cung Linh hoûi gaën: -Löu huynh quaû tình khoâng bieát ngöôøi ñoù ? Tieåu Phi cöôøi nheï : -Ñeä duø tính thích nhieàu chuyeän, nhöng khoâng khi naøo laïi can döï ñeán chuyeän trong quyù bang. Nam Cung Linh cuõng mæm cöôøi: -Ñaõ theá thì … Caùnh tay vò bang chuû Caùi bang baát thaàn chôùp leân, töø trong oáng tay aùo bay vuø ra hai muõi ñoaûn kieám. *** Hai thanh ñoaûn kieám cuûa Nam Cung Linh laø moät loaïi vuõ khí ñaëc dò coù theå duøng ñieåm huyeät nhö Phaùn Quan buùt nhö Phaân Thuûy Thích ñöôïc goïi laø Nhö YÙ Ñaõ, Caáp Phong Thaäp Tam Thích, ñaùng lieät vaøo haøng khí giôùi nhaát tuyeät voõ laâm. Cho ñeán Nhaäm Töø, vò bang chuû Caùi bang quaù coá, voõ coâng döôøng nhö vaãn keùm hôn Nam Cung Linh moät baäc. Boãng nhieân, Nam Cung Linh phoùng thanh vuõ khí ñoù ra khoûi tay, haún coù moät nguyeân nhaân phi thöôøng thuùc ñaåy vò bang chuû Caùi bang haønh ñoäng nhö theá aáy ! Nhaát Ñieåm Hoàng töø beân treân nhìn xuoáng, neân trong thaáy thaät roõ raøng. Döôùi taám reøm song loù ra hai chieác muõi giaøy maøu ñen. Vaø hai tieáng “phuïp, phuïp” vang leân, hai thanh ñoaûn kieám noï nhö ñöôïc moät baøn tay voâ hình ghim ñuùng ñoâi muõi giaøy ñính cöùng treân ñaát. Nam Cung Linh nuï cöôøi vaãn nguyeân veïn treân vaønh moâi: 147 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Cho ñeán giôø phuùt naøy, caùc haï cuõng chöa chòu ra nöõa sao ? Nhöng sau reøm vaãn im lìm khoâng moät tieáng ñaùp. Nam Cung Linh aùnh maét ngôøi ngôøi dôøi sang Tieåu Phi, song ñoái phöông vaãn thaûn nhieân y nhö khoâng coù chuyeän gì xaûy ra tröôùc maét. Nam Cung Linh nheách moâi cöôøi laït: -Khaù laém ! Baøn tay haén laäp töùc vaåy leân ra lònh, hai teân ñeä töû Caùi bang ñao lieàn tuoát khoûi voû löôùt tôùi, khua ñao cheùm xaû vaøo böùc reøm … Nhaát Ñieåm Hoàng duø quen maùu ngöôøi, tim raén nhö ñaù khoái, nhöng cuõng khoâng khoûi thoùt ruoät giaät mình … Gaõ thieáu nieân aùo ñen aáy, neáu laõnh phaûi hai löôõi ñao kia, duø khoäng cheát cuõng cuït maát ñoâi chaân ! Ñöôøng ñao löôùt qua, nöûa böùc reøm rôi uïp xuoáng, nhöng khoâng moät tia maùu baén ra. Chieác cöûa soå môû toan, gioù ñeâm theo ñoù loäng vaøo, nöûa khuùc treân böùc reøm ñoäng lay trong côn gioù, tuyeät nhieân khoâng moät boùng ngöôøi, chæ coù ñoâi giaøy ñen naèm trô trô ra ñoù. Tieåu Phi saëc cöôøi: -Böùc reøm soáng ñeïp ñeõ döôøng aáy laïi bò xaû laøm ñoâi, ñoâi giaøy baèng da boø haûo haïng nhö theá laïi bò khoeùt thuûng hai loå, Nam Cung huynh chaúng thaáy tieác aø ? Nam Cung Linh thoaùng ñoåi saéc, maët haàm haàm: -Reøm song döùt ñi, coù theå khaâu laïi, giaøy thuûng loå, coù theå vaù laïi, ngöôøi duø troán ñi nôi naøo, ñeä töû boån bang cuõng coù theå ñuoåi baét tôùi cuøng ! Teân ñeä töû taùm tuùi buoät mieäng hoûi: -Khoâng leõ haén ñeå chaân traàn chaïy troán ñi ? Nam Cung Linh traàm gioïng gaét: -Ñeä töû tröïc beân ngoaøi cöûa soå laø ai ? Gaõ ñeä töû taùm tuùi ñaùp: -Laø ñaùm anh em Thieân quan mieáu cuûa Teá Nam ! Nam Cung Linh noùi leân nhö heùt: -Mang hoï ñeán nôi Coâng Toân hoä phaùp chôø luaän toäi ! Gaõ ñeä töû taùm tuùi voäi raïp mình: -Tuaân lònh ! Gaõ vöøa laéc mình bay voït qua cöûa soå, tieáng quaùt theùt lieàn ñoù vang leân. Nam Cung Linh quay sang Tieåu Phi göôïng cöôøi, voøng tay: -Tieåu ñeä laém vieäc baän beân mình, ñaønh taïm kieáu Löu huynh ! Tieåu Phi cöôøi kha khaû: -Nam Cung huynh vöøa gheïo cho con saâu röôïu trong buïng ta ngoï nguaäy leân, baây giôø ñònh boû ñi ñaønh aø ? 148 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nam Cung Linh cöôøi traû laïi: -Moùn nôï röôïu vôùi Ñaïo Soaùi Löu Höông, maáy ai treân ñôøi maø daùm thieáu ? Xin heïn trong hai ngaøy, theá naøo tieåu ñeä cuõng ñeán môøi, nhöng Hoàng huynh cuõng ñöøng töø choái ñaáy nheù ! Tay theo ñoù nhaác leân, hai thanh ñoaûn kieám lieán bay trôû vaøo tay aùo, thì ra nôi hai chuoâi kieám, ñöôïc coät dính vaøo cöôøm tay Nam Cung Linh baèng moät sôïi daây xích ñaùnh baèng ñoàng ñen. oOo 149 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
Đồng bộ tài khoản