Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 16

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

69
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 16: DIỆU TĂNG VÔ HOA Còn lại một mình Tiểu Phi ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao sáng trầm ngâm suy nghĩ … Chàng muốn tìm cái êm ả của trăng sao vằng vặc để tìm lấy cái êm ả cho tâm tình, để cho đầu óc mình sáng suốt trở lại... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 16

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI SAÙU DIEÄU TAÊNG VOÂ HOA Coøn laïi moät mình Tieåu Phi ngöôùc maët nhìn baàu trôøi ñaày sao saùng traàm ngaâm suy nghó … Chaøng muoán tìm caùi eâm aû cuûa traêng sao vaèng vaëc ñeå tìm laáy caùi eâm aû cho taâm tình, ñeå cho ñaàu oùc mình saùng suoát trôû laïi. Bình thöôøng, moãi khi coù nhieàu chuyeän phaûi nghó ngôïi Tieåu Phi cöù naèm ngöõa thoaûi maùi treân saïp thuyeàn, nhìn nhöõng vì sao laáp laùnh treân cao, nhö nhöõng haït kim cöông ñính leân taám maøn nhung ñen thaúm laø bao nhieâu vaán ñeà ñöôïc giaûi quyeát oån thoûa. Nhöng aùnh sao laáp laùnh cuûa ñeâm nay, khoâng giuùp chaøng ñöôïc moät chuùt gì laáy laïi quaân bình cho caân naõo. Ñaàu oùc vaãn cöù roái bung bung, khoâng laøm sao nghó ra moät ñieàu gì, chaøng laéc ñaàu cöôøi thaûm naõo: -Khoâng leõ baàu trôøi nôi ñaây khaùc haún vôùi baàu trôøi nôi bieån caû ? Chaøng vöôn vai ñöùng leân. Vaø nhö ñaõ coù moät söï quyeát ñònh, raûo nhanh böôùc trôû laïi phía höông ñöôøng cuûa Caùi bang. Beân trong ñaïi saûnh, ñeøn ñuoác vaãn saùng choang, Tieåu Phi tung mình nhaûy xuoáng, nhöng khoâng moät ai töø trong boùng toái löôùt ra ñeå hoûi caâu “treân trôøi döôùi ñaát” nöõa … Vaø Tieåu Phi chæ coøn caùch ñaèng haéng leân moät tieáng, caát cao gioïng goïi: -Nam Cung huynh coù ñaáy khoâng ? Töø trong ñaïi saûnh lieàn coù tieáng ñaùp : -Môøi vaøo ! Nhöõng chieác gheá choûng goïng ñaõ ñöôïc laät leân, khung cöûa soå bò tung vôõ ñaõ ñöôïc daùn laïi, nhöõng maûnh ngoùi beå döôùi ñaát cuõng ñaõ ñöôïc queùt doïn saïch seõ. Gian ñaïi saûnh vaãn goïn gaøng töôm taát y nhö chöa coù moät chuyeän gì xaûy ra ! Gian ñaïi saûnh ñöôøng roäng theânh thang chæ coù moät mình Nam Cung Linh ngoài. Treân baøn ñaõ baøy saün maáy ñoâi ñuõa cheùn, döôùi baøn cuõng ñeå saün maáy voø röôïu to. Y nhö Nam Cung Linh söûa soaïn saün ñeå ñôïi Tieåu Phi ñeán, neân duø thaáy chaøng tieán vaøo, haén khoâng moät chuùt gì toû veû kinh ngaïc treân neùt maët, chæ ñöùng daäy voøng tay: -Quaû nhieân, Löu huynh ñeán ñoøi nôï röôïu roài, may laø tieåu ñeä sôùm ñaõ chuaån bò maáy voø röôïu, baèng khoâng, Löu huynh maø ñeán, tieåu ñeä chæ coøn coù nöôùc troán luoân ! Tieåu Phi cöôøi ha haû: -Nam Cung huynh bieát toâi coù theå tìm ñeán ñaây aø ? Nam Cung huynh khoâng chuùt naøo ngaïc nhieân sao ? Nam Cung Linh cöôøi ñaùp laïi: -Neáu Löu huynh muoán ñoøi nôï röôïu, coù ai treân ñôøi maø troán cho khoûi ? Tieåu ñeä duø coù troán taän chaân trôøi, Löu huynh coù tìm ñeán ñöôïc cuõng chaúng coù gì laáy laøm laï ! 170 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi voã tay cöôøi xoøa: -Ñuùng, ñuùng laém ! Caùi loå muõi cuûa tieåu ñeä coù caùi taä, heå nôi ñaâu coù röôïu ngon, ñeä ñaùnh hôi ra ñöôïc ngay, huoáng hoà laø bao nhieâu voø Truùc dieäp thanh thöôïng haïng naøy! Chaúng ñôïi ai môøi ngoài, Tieåu Phi gieo mình cheåm cheä ngoài xuoáng gheá, queùt maét nhìn leân maët baøn vaø noùi tieáp: -Chæ tieác coù röôïu maø khoâng coù ñoà nhaém, ñoâi vôùi keû haùo aên nhö ñeä, baèng nhö laø moät ñieàu ngöôïc ñaõi vaäy ! Nam Cung Linh mæm cöôøi: -Ñoà nhaém voán ra coù ñuû, tieåu ñeä coù chuaån bò saün maáy con gaø beùo, moät chieác gioø heo baép thaûo, laïi coøn maáy caân thòt laïp caù khoâ ! Tieåu Phi laïi nhìn quanh : -Khoâng leõ gaø, caù, thòt laïp laïi ñeàu bieát pheùp taøng hình ? Sao tieåu ñeä chaúng thaáy ñaâu caû ? Nam Cung Linh phì cöôøi : -Löu huynh chaúng thaáy laø vì vöøa coù ngöôøi ñeán ñem caùc moùn nhaém ñoù ñoå xuoáng loå coáng heát roài ! Tieåu Phi thôû daøi huøi huïi: -Khoâng leõ ngöôøi ñoù coù thaâm thuø ñaïi haän gì vôùi ñeä ? Nam Cung Linh coá daèn tieáng cöôøi : -Y bieát ngöôøi maø ñeä ñôïi laø Löu huynh, neân maéng cho tieåu ñeä moät traän laø duøng nhöõng moùn aên xoaøng xænh theá naøy ñeå tieáp ñaõi Löu huynh, khoâng khoûi quaù ngöôïc ñaõi caùi mieäng löôõi cuûa Ñaïo Soaùi Löu Höông quaù ! Tieåu Phi cöôøi meáu : -Löu Höông naøy khoâng aên thòt aên caù, chaúng leõ hôùp gioù ñeå maø nhaém röôïu aø ? -Hoàng traàn khoå nhoïc ñaõ khieán linh tính cuûa con ngöôøi coøn laïi chaúng bao nhieâu, neáu nhö cöù aên maõi gaø ngon thòt beùo, chuùt linh tính coøn laïi e raèng cuõng taét luïn maát ! Lieàn theo gioïng noùi töø hoùa ñoù, moät ngöôøi ung dung töø haäu ñöôøng böôùc ra, aùo quaàn tuyeàn traéng khoâng vöông moät chuùt buïi, cho ñeán nuï cöôøi nheï treân vaønh moâi cuõng nhö laâng laâng xuaát traàn noát. Nhaän ra laø Dieäu Taêng Voâ Hoa, Tieåu Phi cöôøi to leân: -Thì ra laø caùi laõo Dieäu Taêng khoâng heà neám chuùt muøi tanh naøy, khoâng leõ ngöôi muoán ta cuõng baét chöôùc ngöôi laøm hoøa thöôïng hay sao ? Maø duø cho ta coù laøm hoøa thöôïng cuõng laø hoøa thöôïng thòt choù maø thoâi, thaáy caù ngon thòt beùo, laäp töùc ñoäng ngay loøng traàn ! Voâ Hoa cöôøi döûng döng : -AÊn thòt theùt roài cuõng chaùn, khoâng leõ ngöôi khoâng muoán ñoåi moùn aø ? Tieåu Phi saùng maét leân : -Hay laø ngöôi ñaõ chòu xuoáng nhaø beáp ? 171 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Voâ Hoa mæm cöôøi: -Gaãy ñaøn caàn coù tri aâm, myõ vò cuõng caàn ñöôïc keû trí vò ñeå thöôûng thöùc, tröø phi laø keû saønh aên nhö ngöôi ra, baàn taêng ñaâu phaûi khoå nhieãm mình trong löûa cuûi nhö theá naøy ? Tieåu Phi cöôøi leân: -Neáu hoøa thöôïng mi maø nhieãm muøi cuûa löûa, chuùng ta chaéc thaønh loï lem heát ! Nam Cung Linh cöôøi phuï hoïa: -Keå ra cuõng thaät laø laï, Voâ Hoa ñaïi sö baát luaän töø nôi naøo chui ra, xem ra cuõng saïch seõ töôm taát hôn chuùng ta gaáp möôøi laàn. Buïi baäm treân traàn th61 naøy hình nhöñeàu khoâng nhieãm ñeán ngöôøi y, “Thieân nöõ taùn hoa, duy ma baát nhieãm” phaûi chaêng cuõng laø nghóa lyù aø ? Chaâm röôïu ñaày vaøo coác, Nam Cung Linh naâng coác leân noùi tieáp: -May laø röôïu voán laø moät chaát raát thuaàn, baèng khoâng, neáu cho ñeán röôïu ñaïi sö cuõng chaúng uoáng, tình chuùng toâi bieát traõi cho ai ? Tieåu Phi day sang Voâ Hoa mæm cöôøi : -Neáu maø trong ba ngöôøi uoáng röôïu, chæ coù mình ngöôi khoâng say, ta môùi thaät tình khaâm phuïc hoøa thöôïng mi ñaáy ! *** Töûu löôïng ba ngöôøi thaät laø deã khieáp. Giaù maø coù ngöôøi thöù tö ñöùng beân caïnh nhìn xem hoï uoáng, nhaát ñònh laø phaûi hoaøi nghi trong nhöõng voø röôïu kia chöa toaøn nöôùc laû. Hai voø röôïu to ñaõ chui vaøo buïng, saéc maët ba ngöôøi vaãn cöù tænh khoâ. Tieåu Phi vuït hoûi: -Nghe ñoàn trong giang hoà coù moät ngöôøi, töûu löôïng xöng voâ ñòch thieân haï, coù theå uoáng ngaøn cheùn chaúng say. Coù moät hoâm uoáng luoân moät hôi ba traêm cheùn “Nhò Oa Ñaàu” cuûa mieàn quan ngoaïi vaãn coù theå ñöùng daäy ñi veà vöõng vaøng ! Nam Cung Linh troøn maét : -Gheâ nhæ ? Ngöôøi ñoù laø ai ? Tieåu Phi ñaùp: -Chính laø Traùc Moäc Hôïp ñöôïc moïi ngöôøi hieäu xöng laø Sa Maïc Chi Vöông. Vöøa noùi ñoâi maét Tieåu Phi vöøa nhìn xoaùy vaøo maët Nam Cung Linh öôùc löôøng phaûn öùng. Nam Cung Linh cöôøi to leân : -Noùi laø ba traêm cheùn, nhöng thaät söï chöøng phaân nöõa soá aáy cuõng ñaõ laø quaù cao roài. Baát kyø tay ma men naøo trong thieân haï, chaúng moät ai khoûi hueânh hoang theâm hpaàn naøo töûuu löôïng cuûa mình. Theo tieåu ñeä thaáy, thì chöa chaéc y ñaõ uoáng hôn Löu huynh ! 172 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long AÙnh maét Tieåu Phi vuït ngôøi leân: -Nam Cung huynh coù gaëp qua haén ? Coù cuøng haén chung baøn uoáng röôïu khoâng ? Nam Cung Linh mæm cöôøi: -Raát tieác laø tieåu ñeä chöa heà gaëp y, baèng khoâng cuõng quyeát uoáng ñua vôùi y xem ai hôn ai keùm ! Tieåu Phi vuoát nheï choùt muõi mình: -Sôï raèng cô hoäi ñoù khoâng bao giôø coù ! Nam Cung Linh nhöôùng maøy: -Chæ caàn haén chöa cheát, thieáu gì cô hoäi sau naøy ! Tieåu Phi ñaët chung röôïu xuoáng baøn, coá yù noùi töøng tieáng moät: -Ai baûo laø y chöa cheát ? Nam Cung Linh ruùng ñoäng: -Cheát roài ? Laøm sao y cheát ? Taïi sao giang hoà khoâng moät ai hay bieát ? Tieåu Phi hoûi vaën laïi: -Taïi sao Nam Cung huynh bieát laø trong giang hoà khoâng moät ai hay bieát ? Voâ Hoa nheï mæm cöôøi ñôõ lôøi : -Tin töùc cuûa Caùi bang laø nhanh nhaát neân trong giang hoà coù ngöôøi hay bieát tin töùc ñoù, thì Caùi bang Bang chuû khoâng leõ laïi chaúng hay ? Tieåu Phi kheõ thôû daøi: -Ñuùng theá ! Trong giang hoà quaõ thaät khoâng moät ai hay bieát hung tin ñoù. Chæ vì ñeä ñaõ choân giaáu thi haøi y, coát yù khoâng muoán cho giang hoà bieát ñöôïc tin töùc caùi cheát cuûa y ! Nam Cung Linh trôïn maét: -Taïi sao laïi laøm theá ? AÙnh maét cuûa Tieåu Phi nhö nhöõng tia duøi nhoïn hoaéc xoaùy vaøo ñoái töôïng : -Vì hung thuû gieát cheát y, coá yù saép baøy nghi traän, muoán laøm cho ngöôøi trong giang hoà ngôø laø hoï töï taøn saùt nhau vaø cuõng cheát saïch caû. Neáu toâi chaúng choân giaáu thi haøi cuûa boïn hoï, laïi ñem tin töùc thaáu loä moïi nôi, coù phaûi laø giuùp teân hung thuû noï tha hoà tieâu dao ngoaøi phaùp lyù chaêng ? Taïi sao ta laïi ñeå cho haén an nhieân nhö theá chöù ? Nam Cung Linh gaät ñaàu: -Ñuùng theá ! Löu huynh laøm nhö vaäy, ñaùm moân nhaân thaân thuoäc cuûa hoï khoâng hay laø hoï ñaõ cheát, taát seõ coá söùc maø ñoå xoâ khaép nôi truy xeùt toâng tích hoï, teân hung phaïm ñoù ñöøng mong ñöôïc moät ngaøy höôûng an nhaøn ! Voâ Hoa mæm cöôøi : -Baàn taêng ñaõ noùi qua, boïn hung ñoà, maø gaëp Ñaïo Soaùi Löu Höông, baèng nhö laø gaëp saùt tinh, ñöøng hoøng cöïa quaäy ! Tieåu Phi nhìn thaúng vaøo maët Nam Cung Linh: -Nam Cung huynh coù khöùng giuùp ñeä tìm ra teân hung ñoà ñoù chaêng ? Nam Cung Linh phì cöôøi : 173 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Löu huynh ñöøng neân queân raèng, ñeä töû Caùi bang coù tieáng laø nhöõng keû raát hay gaùnh vaùc vieäc ngöôøi nhaát, so vôùi Ñaïo Soaùi Löu Höông cuõng chaúng keùm laø bao nhieâu ! Tieåu Phi noùi: -Ñaõ theá , xin nam Cung huynh cho bieát vò phu nhaân cuûa Nhaäm laõo bang chuû hieän giôø ôû ñaâu ? Nam Cung Linh kinh ngaïc : -Khoâng leõ Nhaäm phu nhaân coù lieân quan ñeán vuï naøy ? Tieåu Phi ñaùp: -AÅn tình beân trong, sau naøy roà Nam Cung huynh seõ hieåu. Baây giôø chæ caàn nam Cung huynh noùi ra nôi truù nguï cuûa Nhaäm phu nhaân baèng nhö giuùp ñeä moät chuyeän raát to vaäy ! Ñoâi maét vaãn nhìn thaúng Nam Cung Linh, Tieåu Phi cöôøi heà heà noùi tieáp: -Baèng nhö Nam Cung huynh chaúng chòu noùi, e raèng ñeä seõ cho laø Nam Cung huynh coù yù che giaáu chaân hung, ñeä maø noùi tuøm lum baäy baï ra, thì bang chuû Caùi bang khoù maø chòu noåi. Voâ Hoa baät cöôøi: -Choå ñaùng meán nhaát cuûa Löu huynh chính laø nhöõng luùc ñaâm ra böôùng bænh chaúng khaùc chi laø … con nít ! Nam Cung Linh thôû daøi toû veû khoù xöû : -Nhaäm laõo bang chuû sau khi maát ñi, Nhaäm phu nhaân lieàn phaùt nguyeän thuû tieát, tieåu ñeä thaân laø Caùi bang ñeä töû caøng chaúng neân daãn ngöôøi tôùi quaáy raày ngöôøi ! Ngöøng laïi ñöa maét nhìn Tieåu Phi, Nam Cung Linh göôïng cöôøi noùi tieáp : -Vôùi ai thì tieåu ñeä cuõng chaúng heà sôï, nhöng gaëp Löu huynh thaät laø voâ phöông ! Tieåu Phi möøng rôõ: -Nam Cung huynh ñaõ baèng loøng ? Nam Cung Linh cöôøi thaàm : -Caùi toäi danh giaáu dieám chaân hung, tieåu ñeä laøm sao maø gaùnh noåi ? Tieåu Phi cöôøi heành heäch, hoûi nhanh: -Nhaäm phu nhaân hieän giôø ôû ñaâu ? Nam Cung Linh thôû moät hôi daøi : -Choå ôû cuûa Nhaäm phu nhaân raát kín ñaùo, ngöôøi ngoaøi khoù maø tìm ñöôïc. Neáu nhö Löu huynh chòu khoù uoáng heát hôn nöõa voø röôïu coøn laïi naày, tieåu ñeä seõ ñöa Löu huynh ñi gaëp ! Voâ Hoa cöôøi baûo: -Bang chuû muoán laøm khoù Löu huynh ñaùng lyù neân tìm chuyeän gì khaùc môùi ñöôïc, baét haén uoáng röôïu khaùc naøo gaûi ñuùng choå ngöùa cuûa haén ? Tieåu Phi cöôøi to : -Roát cuoäc laø chæ coù Voâ Hoa hieåu hôn heát ! 174 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tay naâng laáy ñít voø, Tieåu Phi ngöûa coå öïc luoân moät hôi saïch caïn, maët vaãn khoâng ñoåi saéc: -Baây giôø ñi ñöôïc roài chöù ? Nam Cung Linh nhíu maøy traàm ngaâm moät luùc: -Löu huynh coù theå naùn ñöôïc chöøng nöûa tieáng ñoàng hoà ñeå tieåu ñeä lo chuùt vieäc trong bang ñöôïc chaêng ? Tieåu Phi vuït hoûi: -Nôi chuùng ta ñeán, khoaûng hai ngaøy coù theå trôû veà ñöôïc khoâng ? Nam Cung Linh ñaùp : -Hai ngaøy laø quaù nhieàu ! Voâ Hoa mæm cöôøi : -Löu huynh noùng trôû veà nhö theá, phaûi chaêng coù heïn tröôùc vôùi giai nhaân ? Tieåu Phi cöôøi ha haû : -Moïi ngöôøi ñeàu cho laø chuyeän chi cuõng khoù giaáu noåi ñöôïc ta, nhöng caâu noùi aáy neân nhöôøng laïi cho hoøa thöôïng ngöôi môùi phaûi ! Ngöôùc maét nhìn khung song daùn giaáy, beân ngoaøi trôøi ñaõ röøng röïng maøu traéng xam xaùm, Tieåu Phi day sang Nam Cung Linh noùi tieáp : -Ñöôïc roài, moät tieáng ñoàng hoà sau, ñeä seõ trôû laïi tìm Nam Cung huynh ! Chaøng vöôn vai ñöùng daäy, lau sô mieäng, thuaän tay rôø laáy chung röôïu cuûa Voâ Hoa Dieäu Taêng caàm theo ra ngoaøi … Gioïng cöôøi cuûa chaøng töø ngoaøi cöûa sang saûng voïng vaøo: -Voâ Hoa naáu moùn ngon, Nam Cung ñaõi röôïu, cöù ñeán laø coù aên, aên xong laø ñi, cuoäc ñôøi nhö theá, coøn muoán gì hôn nöõa. Côm no, röôïu ñuû, vui thuù thanh nhaøn … Caâu noùi chöa döùt, ngöôøi ñaõ vuùt xa, nhöng chung röôïu noï laïi töø ngoaøi cöûa soå laø ñaø bay trôû vaøo, vöøa vaën ñaùp nheï xuoáng tröôùc maët Voâ Hoa, y nhö laø coù baøn tay voâ hình ñaët vaøo choå cuû. Röôïu trong chung ñaõ uoáng caïn, nhöng beân trong chung coù theâm moät vaät: vieân ngoïc nhö yù nho nhoû ñeå caøi nôi thaét löng. Nam Cung Linh ruùng ñoäng buoät mieäng: -Ñaïo Soaùi Löu Höông thuû phaùp quaû laø nhanh ! Nhöng Voâ Hoa döûng döng caát tieáng: -Neáu khoâng phaûi laø vaät chaúng ñaùng, baàn taêng deã ñaâu ñeå cho haén laáy ñi ? Giaù maø haén chòu bôùt loä lieåu taøi naêng, coù leõ haén seõ coøn soáng dai hôn nöõa ! *** Buoåi saùng beân hoà Ñaïi Minh, söông muø giaêng giaêng traéng xoùa. Tieåu Phi lanh quanh treân bôø chaúng maáy laâu ñaõ nghe coù tieáng ngöïa hí vang leân ñaâu ñaáy. 175 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieáp ñoù, tieáng voù ngöïa neän nheï töø ven bôø hoà tröôùc maët tieán laïi. Tuy trong laøn söông muø muø, saéc ngöïa vaãn ngôøi ngôøi ñen nhaùnh leân, Tieåu Phi löôùt tôùi mæm cöôøi: -Ngöïa ôi, ñaùng tieác ngöôi laø vaät sôû höõu cuûa baïn ta, baèng khoâng, ta khoâng laøm sao ñaønh ñeå cho ngöôøi khaùc cöôõi treân löng ngöôi ! Con vaät hình nhö hieåu ñöôïc tieáng ngöôøi, heách heách chieác muõi saùt vaøo maù chaøng. Tieåu Phi noùi nhö laåm baåm vôùi chính mình: -Vôùi ngöïa saønh chæ caàn ñoái xöû toát cuøng noù moät laàn, noù seõ maõi khoâng queân caùi yù toát ñoù, nhöng vôùi con ngöôøi, duø ñoái xöû toát cuøng hoï caùch maáy, khoâng maáy choác laø hoï queân saïch saønh sanh. Chaøng keà beân tai ngöïa noùi ñuùng ba caâu: -Ñöa ta ñeán gaëp Haéc Traân Chaâu ! Sau ñoù, keùo nheï vaønh tai con vaät ñuùng ba löôït. Neáu ñoåi keû naøo khaùc, taù6t nhieân theá naøo cuõng keùo boán löôït thaät maïnh thöû xem sao ? Nhöng Tieåu Phi laïi laø ngöôøi tuyeät ñoái giöõ chuû tröông khoâng khi naøo chôi aùc vôùi vaät, tröø phi keû ñoù ñaõ gaàn gioáng nhö suùc vaät ! Quaû nhieân con ngöïa lieàn quay ñaàu löûng thöûng ñi tröôùc daãn ñöôøng. Tieåu Phi khoâng treøo leân cöôõi ngöïa maø ñi theo ôû phía sau, ngaém nghía töøng söï chuyeån ñoäng thöïc ñeàu ñaën vaø nhòp nhaøng. Tieåu Phi caûm thaáy khoan khoaùi coøn hôn laø cöôõi treân löng ngöïa. Caùi chuyeån ñoäng cuûa baép thòt laø caùi tieát taáu baát taän cuûa söï soáng. Moät böùc tranh thaät ñôn giaûn, nhöng ñaõ ñöôïc taát caû chaân thieän, chaân myõ cuûa cuoäc ñôøi. Moät keû ñaõ bieát höôûng thuï kieáp soáng, taát nhieân khoâng bao giôø boû qua duø moät cô hoäi nhoû, ñeå ngaém ngía moät caùi ñeïp treân ñôøi . Döôùi moät raëng lieåu daøy, moät chieác thuyeàn nan ñang ñaäu. Thieáu nieân aùo ñen Haéc Traân Chaâu ñang ngoài boù goái treân thuyeàn nhìn ra maët hoà boác traéng hôi söông, nghó ngôïi ñeán xuaát thaàn. Beân ngoaøi cuûa gaõ xem ra raát laûnh ñaïm döûng döng, döûng döng ñeán möùc haàu nhö khoâng moät chuyeän gì treân ñôøi naøy coù theå laøm gaõ löu yù ñeán. Nhöng kyø thaät taâm söï cuûa gaõ coøn nhieàu hôn caû moät ai ! Tieåu Phi ñaèng haéng leân tieáng: -Caùc haï ñang nghó gì theá ? Haéc Traân Chaâu quay laïi: -Ta ñang nghó ñeán ngöôi ! gaõ tung ngöôøi nhaûy leân bôø, ñoái dieän vôùi Tieåu Phi vaø hoûi tieáp: -Nghó xem ngöôi ñaõ hoûi ra ñöôïc chöa ? Tieåu Phi laéc ñaàu: -Chöa hoûi ra ! Haéc Traân Chaâu cöôøi laït: 176 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ta sôùm bieát laø haén khoâng khi naøo chòu noùi ra ! Tieåu Phi noùi thaät chaäm : -Phaûi tuy haén khoâng chòu noùi ra, nhöng laïi baèng loøng ñöa ta ñi ! Ñoâi maét Haéc Traân Chaâu saùng leân : -Toát laém ! Caùc ngöôøi ñi phía tröôùc, ta theo ôû phía sau vaäy ! Tieåu Phi cöôøi nheï : -Caùc haï muoán theo sau Nam Cung Linh maø khoâng bò haén phaùt giaùc, sôï raèng khinh coâng chöa ñuû trình ñoä ! Haéc Traân Chaâu haát maët: -Duø haén coù phaùt giaùc ñaõ laøm gì ñöôïc ta ? Tieåu Phi thôû ra: -Chaúng laøm gì ñöôïc roài, nhöng caùc haï cuõng nhö toâi, ñöøng hoøng tìm gaëp Nhaäm phu nhaân ! Haéc Traân Chaâu mím moâi, moät luùc: -Vaäy ngöôi ñi doä bao laâu ? Tieåu Phi ñaùp : -Hai ngaøy ! Haéc Traân Chaâu gaät ñaàu : -Toát laém, hai ngaøy sau ta vaãn ñôïi ngöôi taïi ñaây ! Tieåu Phi nghó ngôïi moät thoaùng vaø noùi : -Hai ngaøy, hoaøng hoân seõ coù moät thieáu nöõ aùo traéng ñeán töø Ñaïi Minh hoà, luùc ñoù neáu toâi chöa veà, xin caùc haï baûo naøng haõy ñôïi toâi ! Haéc Traân Chaâu vuït cöôøi to leân : -Cuøng giai nhaân hoø heïn vaøo chieàu hoâm, Ñaïo Soaùi Löu Höông quaû laø tay phong löu ñaùo ñeå, chæ tieác laø ta khoâng nhaän ñöôïc maët vò giai nhaân ñoù, laøm sao maø chuyeån caùo laïi lôøi cuûa ngöôi ? Tieåu Phi mæm cöôøi : -Naøng hoï Toâ, caùc haï thaáy naøng coù theå bieát ngay. Ñaïi Minh hoà tuy raèng laø nôi ñòa linh nhaân kieät nhöng caùc coâ gaùi nhö naøng cuõng chaúng nhieàu laém ñaâu. Ñoâi maét saâu thaúm, cuûa Haéc Traân Chaâu vuït nhìn thaúng vaøo Tieåu Phi: -Naøng ñeïp laém aø ? Tieåu Phi cheùp mieäng : -Chæ ñôn thuaàn moat tieáng ñeïp, laøm sao hình dung noåi ñöôïc naøng ? Ñoâi maét Haéc Traân Chaâu caøng môû to leân: -Naøng laø ngöôøi chi cuûa ngöôi ? Tieåu Phi cöôøi cöôøi: -Caùc haï khoâng caûm thaáy raèng, hoûi hôi nhieàu sao ? Haéc Traân Chaâu xuï ngay neùt maët : -Toát laém ! Ngöôi ñi ñi .. nhöng neáu nhö naøng khoâng chòu ñôïi ngöôi thì sao ? 177 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi ñaùp : -Neáu nhö naøng khoâng chòu ñôïi toâi, toâi seõ nhaûy ngay xuoáng hoà Ñaïi Minh naøy töï vaän. Haéc Traân Chaâu ñöa maét nhìn ra maët hoà ñaày hôi söông, nheø nheï thou ra: -Ngöôi töï tin quaù ! Tieåu Phi cöôøi to: -Neáu baét boû ñi caùi töï tin, Löu Höông naøy chaéc laø chæ coøn laïi moät vuõng nöôùc thuùi thoâi ! Ñi ñöôïc vaøi böôùc, chaøng vuït quay laïi : -Caùc haï coù thaáy raèng caùi teân mình gioáng con gaùi laém khoâng ? Haéc Traân Chaâu laïnh luøng: -Neáu ta laø con gaùi, coù leõ ta ñaõ gieát ngöôi roài ! Tieåu Phi nheo maét : -Neáu caùc haï laø con gaùi, chaéc khoâng ñeán ñoåi haèn hoïc vôùi ta nhö vaäy ! *** Caùch Khuùc phoá, höôùng Ñoâng nam maáy daëm, coù hoøn nuùi teân goïi Mi Sôn. Theá nuùi tuy khoâng cao, nhöng caûnh saéc quaû u nhaøn, coû caây dieãm tuyeät, Tieåu Phi môùi ñaët böôùc leân nuùi ñaõ caûm thaáy taâm hoàn mình phieâu phieâu nhö thoaùt tuïc. Naéng vaøng môùi röøng röïng ôû chaân sôn, boùng laù taøng caây roïi aùnh choäp ñaù suoái nguoàn thaønh moät maøu bieân bieác xanh, gioù ñan keû laù, chim hoùt ñaàu caønh, böôùc chaân cuûa Nam Cung Linh ñaïp treân nhöõng vaàng söông saùng vöøa boác leân y nhö ñang cöôõi leân vaàng traêng. Tieåu Phi chôït hoûi: -Chuùng mình ñaõ rôøi khoûi Teá nam bao laâu roài ? Nam Cung Linh cöôøi ñaùp: -Môùi coù moät ngaøy, khoâng leõ Löu huynh laïi queân ? Tieåu Phi kheõ thôû daøi : -Tuy ñeä môùi ñaët chaân ñeán ñaây, nhöng nghó ñeán nhöõng söï tranh giaønh tuïc luïy nôi thaønh Teá Nam, töôûng chöøng nhö mình ñaõ soáng qua kieáp khaùc. Giaù maø ñöôïc ôû maõi nôi ñaây, thì keû tuïc Löu Höông aét seõ trôû thaønh nhaõ só ! Nam Cung Linh cuõng laây daùng neùt mô maøng: -Luùc Nhaäm bang chuû coøn soáng, thöôøng öôùc ao ñeán ñaây caát leàu aån cö, tieác vì suoát ñôøi ngöôøi baän roän chaúng luùc naøo nhaøn, chí nguyeän ñoù, chôø ñeán luùc cheát môùi ñöôïc thöïc hieän ! Tieåu Phi buoâng moät caâu öôùm doø : -Coù leõ Nam Cung huynh raát töôûng nhôù ñeán ngöôøi ? Nam Cung Linh maët ñöôïm neùt buoàn : 178 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -OÂng laø moät ngöôøi raát möïc nhaân töø, raát möïc hoøa nhaõ, maø trong ñôøi toâi chöa thaáy coù moät ai hôn. Toâi voán laø moät ñöùa con moà coâi, khoâng coù oâng, toâi laøm sao coù ngaøy nay ! Tieåu Phi aùnh maét thoaùng ngôøi leân: -Cuøng Nam Cung huynh quen bieát ñaõ laâu nhöng ñaây môùi laø laàn ñaàu nghe Nam Cung huynh noùi leân caâu ñoù ! Nam Cung Linh buoàn buoàn noùi tieáp: -Trong giang hoà maïnh ñöôïc yeáu thua, taán tuoàng caïnh tranh khoâng luùc naøo ngöøng. Coù laém chuyeän mình khoâng coù thì giôø maø nghó ñeán maø cuõng chaúng daùm nghó ñeán. Tieåu Phi mæm cöôøi : -Phaûi laøm, coù laém chuyeän maø mình nghó nhieàu quaù, loøng coù theå bieán caûi maát. Vaø nhöõng keû loøng daï yeáu meàm, khoù maø sinh toàn giöõa choán giang hoà ñaày loïc löøa man traù. Nam Cung Linh döûng döng mæm cöôøi thay caâu ñaùp. Hai ngöôøi moät tröôùc,moät sau noi theo con ñöôøng moøn khuùc khuyûu tieán laàn leân nuùi. Moät beân laø vaùch ñaù cheo leo, moät beân vöïc saâu truøng truøng caûnh saéc tuy thaät u nhaõ, nhöng ñòa theá cuõng cöïc kyø hieåm aùc. Tieåu Phi vuït hoûi: -Nhaäm phu nhaân ôû treân ñænh nuùi phaûi chaêng ? Nam Cung Linh ñaùp: -Nhaäm phu nhaân phong tö tuyeät theá, ñaùng lieät vaøo haøng ñeä nhaát myõ nhaân, deã ñaâu chòu ôû döôùi ngöôøi ? Tieåu Phi cöôøi nheï: -Ñeä xöa nay voán khoâng heà noân noùng moät chuyeän gì, nhöng nhôù ñeán moïi lôøi thieân haï ñoàn ñaõi veà saéc lòch cuûa baø ta, laïi nghó ñeán choác nöõa ñaây mình seõ ñöôïc gaëp, tim cuûa ñeä cöù nhö muoán voït ra ngoaøi ! oOo 179 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2