Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 17

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

60
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 17: THIÊN PHONG THẬP TỨ LANG Chợt nghe tiếng nước chảy róc rách xa xa, trước mắt hai người dần dần hiện ra một bờ núi cheo leo, bên dưới nước chảy cuồn cuộn bọt tung trắng xóa.... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ Long không miêu tả kỹ về...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 17

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI BAÛY THIEÂN PHONG THAÄP TÖÙ LANG Chôït nghe tieáng nöôùc chaûy roùc raùch xa xa, tröôùc maét hai ngöôøi daàn daàn hieän ra moät bôø nuùi cheo leo, beân döôùi nöôùc chaûy cuoàn cuoän boït tung traéng xoùa. Noái lieàn khoaûng caùch möôøi tröôïng cuûa hai bôø nuùi laø moät chieác caàu treo laéc leûo, chieàu ngang khoâng quaù hai thöôùc. Treân caàu coù moät ngöôøi ñang ngoâi xeáp baèng, gioù nuùi thoåi boàng lôùp aùo, troâng nhö coù theå thoåi rôùt y xuoáng caàu baát cöù luùc naøo. Vaø moät khi roù7t xuoáng, vôùi chieàu saâu thaêm thaúm ñoù, xöông thòt duø baèng theùp nguoäi cuõng khoù noåi veïn toaøn. Nhöng ngöôøi aáy, ñoâi maét ñang kheùp kín, hình nhö ñaõ nguû. Tieåu Phi tieán ñeán gaàn nhìn kyõ ngöôøi aáy, thaáy da maët gaõ nhö saùp vaøng, maøy raäm muõi khoaèm, tuy maét nhaém laïi, nhöng saùt khí nhö vaãn toaùt ra böøng böøng qua khuoân maët. Gaõ ngoài xeáp baèng, ñeå loä ñoâi chaân traàn moác theách, phía tröôùc maët laïi ñeå ñoâi guoác baèng caây ñen goùt khaù cao, treân ñoâi guoác gaùc ngang moät thanh tröôøng kieám voû cuõng maøu ñen vaø hình daùng raát kyø dò. Gioù nuùi lay taø aùo gaõ keâu leân phaàn phaät, treân chieác baøo ñen hình nhö duøng kim tuyeán moät haøng chöõ thaûo, neùt buùt tung hoaønh nhöng roàng bay phöôïng muùa: “Kieám ra khoûi voû, ñoái phöông khoù soáng” Giöõa khung caûnh aâm u thanh tuù c3a sôn khueâ, vuït hieän leân moät con ngöôøi nguïy dò nhö theá khieán cho caûnh vaät boãng choác ñöôïm ñaày veû thaàn bí. Tieåu Phi thoaùng ruøng mình, quay sang Nam Cung Linh thaáp gioïng hoûi: -Ai theá ? Nam Cung Linh laéc ñaàu. Tieåu Phi laïi hoûi: -Nhaäm phu nhaân phaûi chaêng ôû beân kia bôø ñoâi dieän ? Vaãn khoâng leân tieáng Nam Cung Linh laïi gaät ñaàu. Tieåu Phi maïnh daïn böôùc tôùi tröôùc voøng tay: -Xin baèng höõu cho möôïn loái moät tyù ñöôïc chaêng ? Nhöng ngöôøi noï vaãn nhaém maét ngoài im, hình nhö khoâng heà nghe tieáng hoûi. Tieåu Phi ñaønh nhaéc laïi laàn nöõa: -Baèng höõu coù theå cho chuùng toâi möôïn ñöôøng moät chuùt ñöôïc chaêng ? Tieáng noùi cuûa chaøng ñaõ doàn theo noäi löïc, loàn gloäng vang reàn boán höôùng nuùi, nhöngngöôøi noï vaãn im lìm baát ñoäng. Tieåu Phi quay sang Nam Cung Linh, cöôøi thaûm naõo: 180 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Vò baèng höõu naøy chæ coøn chöa noùi laø: “nuùi naøy do ta môû, röøng naøy do ta vun, neáu muoán qua ñöôøngnaøy, phaûi naïp tieàn maõi loä” ñoù thoâi ! Chaøng coá yù noùi thaät to, hình nhö ñònh khích ngöôøi noï ! Quaû nhieân haén vuït môû maét ra nhìn chaøng. Tieåu Phi caûm thaáy nhö vöøa bò moät nhaùt dao beùn löôùt qua khuoân maët, da lön gkhoâng khoûi ôn ôùn. Ngöôøi noï chaàm chaäm caát tieáng: -Meânh moâng theá gian, nôi naøo chaúng ñöôïc, taïi sao nhò vò cöù naèng naëc ñi ñöôøng naøy ? Thanh aâm cuûa gaõ thaät laø chaäm, thaät roõ töøng tieáng moät maø cuõng thaät cöùng beùn xoùi tai, y nhö tieáng saét theùp giuõa maøi, tieáng tre nöùa coï vaø o nhau ken keùt. Tieåu Phi chôït ruùng ñoäng, buoät mieäng hoûi: -Xin caùc haï cho bieát quyù danh ! -Thieân Phong Thaäp Töù Lang ! ngöôøi noï ñaùp goïn. Tieåu Phi laïi hoûi: -Caùc haï khoâng phaûi laø ngöôøi Trung thoå ? Ngöôøi noï ñaùp: -Ta töø Y Gia coác, nôi Ñoâng doanh chaâu ñeán ñaây ! Tieåu Phi thoaùng bieán saéc: -Caùc haï laø Nhaãn Hieäp Y Giaù ? Thieân Phong Thaäp Töù Lang nhaém maét laøm thinh. Tieåu Phi nhôù ñeán quaùi nhaân ñeâm noï ñaõ duøng khoùi laï che maét chaøng ñeå bieán maát vaøo ñaùy hoà, loøng chaøng khoâng khoûi töï ôn ôùn laïnh. Phaûi chaêng chính laø gaõ ta ? Nam Cung Linh cung kính nghieâng mình: -Y Giaù Nhaãn Hieäp voâ ñòch thieán haï, hai möôi tröôùc ñaõ töøng xuaát hieän taïi vuøng Maân Trieát, phaûi chaêng laø tieàn boái ñaây ? Thieân Phong Thaäp Töù Lang nheách meùp laïnh luøng: -Phaûi ! Nam Cung Linh laïi hoûi : -Tieàn boái laàn thöù hai taùi nhaäp trung thoå, boïn treû tuoåi chuùng toâi laïi ñöôïc dòp chieâm ngöôõng tuyeät kyõ cuûa Y Giaù quaû laø moät ñieäu ñaïi phuùc. Nhöng chaúng hay tieàn boái vöôït bieån trôû laïi töø bo laâu roài ? Caâu hoûi thaät truùng yù Tieåu Phi, chaøng laøm thinh laéng chôø caâu ñaùp. Thieân Phong Thaäp Töù Lang chaäm raõi traû lôøi: -Möôøi hoâm tröôùc ñaây, boû thuyeàn leân bôø, ñeán nôi ñaây ñaõ ñoä naêm ngaøy ! Tieåu Phi buoät mieäng hoûi: -Laï thaät, taïi sao vaõn boái hình nhö coù gaëp tieàn boái nôøi hoà Ñaïi Minh ? Thieân Phong Thaäp Töù Lang laïnh luøng: 181 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Coù leõ ngöôi hoa maét ! Tieåu Phi coøn ñònh hoûi, nhöng Nam Cung Linh ñaõ laùy maét chaän lôøi vaø röôùc noùi: -Vaõn boâi raát nghe theâm vaøi lôøi chæ giaùo höõu ích, nhöng vì coù vieäc gaáp beân mình, xin tieàn boái vui loøng nhöôïng loái, chôø khi trôû veà vaõn boái xin ñöôïc nghe theâm lôøi vaøng ngoïc ! Thieân Phong Thaäp Töù Lang vuït trôïn maét quaùt lôùn : -Caùc ngöôi nhaát ñònh ñi con ñöôøng naøy, phaûi chaêng ñònh tìm Thu Linh Toá ? Tieåu Phi moät phen giaät mình ruùng ñoäng: -Taïi sao laõo Y Giaù naøy cuõng bieát caû caùi teân Thu Linh Toá, phaûi chaêng laïi laø tình nhaân cuõ cuûa naøng ? Nam Cung Linh nhíu maøy hoûi gaën: -Thu Linh Toá ?Phaûi chaêng tieàn boái ñònh noùi ñeán Nhaäm phu nhaân ? -ÖØ ! Thieân Phong Thaäp Töù Lang mím mieäng laïnh luøng. Nam Cung Linh giaät mình hoûi tieáp : -Tieàn boái coù quen vôùi ngöôøi ? Thieân Phong Thaäp Töù Lang vuït ngöûa coå cöôøi leân lanh laûnh, gioïng cöôøi ñöôïm ñaày theâ löông oaùn hôøn, lay ñoäng caû röøng caây hoác ñaù, laù xanh lìa cuoáng laû taû rôi cuøng. Tieåu Phi, Nam Cung Linh khoâng khoûi döa maét nhìn nhau, chaúng hieåu ñoái phöông sao laïi cöôøi. Thieân Phong Thaäp Töù Lang chôït ngöng ngay gioïng cöôøi, tieáng noùi nghe chöøng laø tieáng rít: -Ngöôi hoûi ta coù quen bieát naøng khoâng aø ? Ta vì naøng maø cam loøng chòu nhuïc vôùi laõo hoï Nhaäm, oâm haän trôû veà Ñoâng doanh, theà ñoäc ngaøy naøo Nhaäm Töø coøn soáng, nhaát ñònh chaúng bao giôø ta ñaët chaân leân trung thoå, vì haïnh phuùc cuûa naøng, ta ñaønh nhaän laáy moät hcöôûng cuûa Nhaäm Töø, maø chaúng ñaùnh laïi, vì naøng maø ta ñeân baây giôø vaãn chòu ôû giaù, theá maø baây giôø … baây giôøngöôi laïi hoûi ta coù quen bieát vôùi naøng hay khoâng ? Tieåu Phi nhö söõng ra moät choå. Quaû thaät khoâng ngôø caùi laõo Y Giaù, ngoaïi danh Nhaãn Hieäp tröôùc maët laïi coù moät ñoaïn tình cöøu oan traùi vôùi vôï choàng Nhaäm Töø. Caøng khoâng ngôø hôn nöõa, moät con ngöôøi daùng daáp nhö quaùi nhaân, beà ngoaøi lnh5 hôn baêng khoái, laïi laø moät keû raát möïc si tình, si tình khoâng thua gì boïn Traùc Moäc Hôïp ! Vaø duø naêm keû ôû naêm phöông khaùc nhau, Traùc Moäc Hôïp, Linh Töïu Töû, Taû Höïu Tranh, Taây Moân Thieân cuõng nhö laõo Y Giaùnaøy cuøng chung moät taâm traïng, toân thôø moái tình ñôn phöông, quyeát moät ñôøi coâ ñoäc ñeå oâm laáy moù6i khoå töông tö ! Khaùc hôn moät ñieàu laø boán ngöôøi kia ñeàu cheát, chæ coù Y Giaù vaãn soáng sôø sôø kia ! 182 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieáng cöôøi theâ thieát vuït döùt ngay, Thieân Phong Thaäp Töù Lang gaèn gaèn noùi tieáp: -Baây giôø Nhaäm Töø ñaõ cheát, Thu Linh Toá keå nhö hoaøn toaøn thuoäc veà ta, tröø ta ra, khaép thieân haï ñöøng hoøng ai troâng thaáy maët naøng ! Nam Cung Linh voäi noùi: -nhöng Nhaäm phu nhaân … Thieân Phong Thaäp Töù Lang chaän ngay: -Chính naøng cuõng chaúng muoán thaáy maët ai khaùc, caùc ngöôi cuùt ñi laø vöøa ! Nam Cung Linh nhíu maøy leân tieáng: -Taïi haï thaân laø ñeä töû Caùi bang voán ra phaûi toân troïng yù kieán cuûa Nhaäm phu nhaân, chæ vì bò Löu huynh ñaây … Nam Cung Linh vuït boû löûng caâu noùi vaø day maët sang höôùng Tieåu Phi nhö nhöôøng lôøi. Tieåu Phi noùi ngay: -Nhaäm phu nhaân coù phaûi chaúng muoán tieáp ngöôøi ngoaøi hay khoâng, caàn phaûi nghe chính mieäng baø ta thoát ra, taïi haï môùi tin ñöôïc ! Nam Cung Linh chôït keà mieäng saùt tai chaøng: -Bò laõo quaùi vaät ñoù chaän ngang caàu, chuùng ta laøm sao böôùc qua ñaây ? Tieåu Phi ñaûo maét nhìn quanh ñòa theá, beân döôùi chieác caàulaø moät vöïc thaúm muø muø, hai beân bôø vaùch nuùi cheo leo töø beân naøy ñeán beân kia bôø chieàu roäng khoâng döôùi möôøi tröôïng, duø cho baát cöù moät tay khinh coâng tuyeät theá naøo cuõng khoù maø bay vöôït qua. Nhöng beân ngoaøi Tieåu Phi vaãn giöõ troïn nuï cöôøi: -Baát luaän theá naøo, ñeä cuõng haát quyeát vöôït qua cho ñöôïc ! Lôøi chaøng vöøa döùt, chôït nghe moät tieáng caûng vang leân keøm theo moät aùnh chôùp ngôøi töø trong oáng tay aùo cuûa Thieân Phong Thaäp Töù Lang tuoân ra, chuïp thaúng vaøo moät coäi caây to ñoä mieäng toâ döïa beân bôø nuùi. Tieåu Phi xoay maét nhìn theo, hình nhö laø moä chieác voøng maøu baïc laáp laùnh khôùp troïn laáy voøng thaân caây, nhöng chöa kòp nhìn kyõ, thì vuït “raéc” leân moät tieáng thaân caây noï boãng gaõy ngang laøm ñoâi vaø chieác voøng baïc nhanh nhö laøn chôùp chui goïn trôû vaøo tay aùo cuûa Thieân Phong Thaäp Töù Lang. Voõ laâm Trung nguyeân, hình daïng aùm khí khoâng döôùi muoân ngaøn thöù, cuõng khoâng thieáu chi haïng cao thuû tuyeät luaân nhöng thuû phaùp cuûa Thieân Phong Thaäp Töù Lang hoaøn toaøn khaù chaún, chieác voøng baïc cuûa y coù theå löôïn voøng lui tôùi, linh hoaït y nhö vaät soáng, caøng noùi leân moät thuû phaùp kyø ñaëc nguïy dò khaùc thöôøng. Tieåu Phi khoâng daèn ñöôïc tieáng khen: -Thuû phaùp cuûa Y Giaù, quaû khoâng hoå tieáng ñoàn ! Thieân Phong Thaäp Töù Lang cöôøi hieåm aùc: 183 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñaây chính laø thuaät “Töû Uyeån Thuaät” moät trong chín bí thuaät cuûa Nhaãn coâng chuùng ta. Giaù nhö ta chaúng nöông tay, thaân caây kia ñaõ laø caàn coå cuûa ngöôi ! Theá naøo ? Chöa cuùt ñi coøn ñôïi luùc naøo ? Tieåu Phi cöôøi nöûa meùp: -Chaø ! Caùi danh töø Töû Uyeån thuaät nghe khaù khieáp ngöôøi ñaáy, nhöng caây laø vaät cheát, coøn ngöôøi laø vaät soáng, khoâng leõ ta vöôn coå ra ñeå ñôïi ngöôi troøng laáy aø ? Thieân Phong Thaäp Töù Lang rít leân: -Coù leõ ngöôi muoán thöû ? Tieáng rít lieàn theo moät aùnh saùng chôùp thaúng tôùi tröôùc. Tieåu Phi chæ kòp nhaän thaáy tröôùc maét boãng choùi loøa leân, moät ngaân quang hình chieác moùc lao ñeán nhö ñieän chôùp, nhanh hôn caû söùc töôûng töôïng cuûa mình. Chaøgnlaäp töùc xoay ngöôøi traùnh xa baûy thöôùc. khoân gnô laøn ngaân quang aáy nhö laø vaät soáng, baùm saùt theo chaøng töïa boùng ñuoåi hình. Lieân tieáp baûy laàn dòch ngöôøi traùnh neù, laøn ngaân quang no vaãn chôm chôùp baùm saùt chaúng rôøi, taïo thaønh moät maøn löôùi baïc giaêng giaêng chaúng coøn bieát ñaâu ñeå maø traùnh. Veøo … veøo … Töø loøng baøn tay Tieåu Phi vuït bay ra ba ñieåm ñen nhaùnh, hai ñieåm bay tuoát ra ngoaøi, coøn laïi moät ñieåm laïi truùngngay vaøo vuøng ngaân quang keâu choang leân moät tieáng. Vöøng ngaân quang töùc khaéc bieán maát, hai chieác moùc caâu khôùp laïi dính lieàn nhau bieán thaønh moät voøng troøn rôi treân maët ñaát, naåy baät leân moät caùi vaø bay nhanh trôû veà phía chuû. Thieân Phong Thaäp Töù Lang bieán saéc quaùt to: -Gioûi laém ! Daùm phaù “Töû Uyeån Thuaät” cuûa ta ! Haõy xem Ñônn Taâm Thuaät tieáp noái … Lieàn vôùi tieáng quaùt, moät löôïng khoùi uøn uøn nhö soùng bieån cuoän tôùi, trong vaàng khoùi tím hinh nhö nhaáp nhaùy nhöõng haït nhoû oùng aùnh töïa thuûy tinh. Tieåu Phi döøng böôùc suït luøi vaø baát thaàn nhaác boång ngöôøi leân khoaûng khoâng. AÀm ! … Vöøa vaën moät tieáng noå vang leân döõ doäi nhö tieáng seùt, laøn khoùi tím laû taûn bay, coäi caây to phía sau löng Tieåu Phi gaãy ñöùt laøm ñoâi ñoaïn ñoå aàm xuoáng ñaát, thaân caây y nhö moät ngoïn seùt quaät ngang, goã beân trong chaùy naïm, laù uùa taû tôi theo chieàu gioù tung bay … Tieåu Phi khoâng khoûi thaàm ruùng ñoäng: -Moân nhaãn thuaät quaû laø moät taø phaùp ñaùng keå ! Chaøng nhaác ngöôøi leân ba tröôïng vaø laø ñaø ñaùp xuoáng treân chieác caàu treo, caùch gaõ Thieân Phong Thaäp Töù Lang ñöôïm ñaày thaàn bí kia khoâng ñaày maáy thöôùc. 184 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nam Cung Linh thaát thanh goïi lôùn: -Nhaãn Thuaät Y Giaù lôïi haïi phi thöôøng, Löu huynh phaûi ñeà phoøng cho laém ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Nhaãn thuaät taïi haï ñaõ laõnh giaùo qua, baây giôø muoán ñöôïc laõnh giaùo löôõi kieám voâ ñòch cuûa toân giaù ! Thieân Phong Thaäp Töù Lang rít leân töøng tieáng moät: -Ngöôi ñònh xem tuyeät kyõ Nghòch Vaân Nhaát Ñao Traûm cuûa ta ? Tieåu Phi cöôøi cöôøi : -Baây giôø duø cho toân giaù coù baèng loøng cho toâi qua, toâi cuõng chaúng qua, caùi höùng thuù ñoái vôùi caùc haï hieän giôø, coøn maïnh hôn ñoái vôùi Nhaäm phu nhaân, laõnh giaùo xong Nghòch Vaân Nhaát Ñao Traûm cuûa toân giaù, toâi coøn muoán ñaømm luaän vôùi toân giaù moät caâu chuyeän. Thieân Phong Thaäp Töù Lang cöôøi rôøn rôïn: -Nghòch Vaân Nhaát Ñao Traûm laø moät söï un ñuùc cuûa taát caû tinh hoa trong kieám ñaïo, kieám tuoát khoûi voû laø ñòch thuû khoù soáng. Sau khi ngöôi xem ñöôïc roài, thì ñöøng hoøn coøn noùi chuyeän vôùi ai ? Mieäng noùi nhöng ñoâi maét cöù nhìn xoaùy vaøo Tieåu Phi trong aùnh maét nhö boác leân moät tia nhìn yeâu hoaëc, vaø trong gioïng noùi chaàm chaäm kia cuõng möôøng töôïng mang theo hôi aùm thoâi mieân ma quaùi ! Treân vaønh moâi Tieåu Phi tuy khoâng taét nuï cöôøi, nhöng toaøn thaân chaøng khoâng moät phaân taác naøo khoâng traøn ñaày caûnh giaùc, tia maét chaêm chuù vaøo thanh ñao chaúng daùm rôøi ! Hình theá thanh ñao raát dò kyø, chieàu daøi khoaûng naêm thöôùc, nhöng chieàu ngang, nhoû heïp in hình thaân kieám. Löôõi ñao ñaëc bieät, taát nhieân chieâu theá cuõng cöïc kyø ñaëc dò taân kyø. Thieân Phong Thaäp Töù Lang caùnh tay vöa chôùp ñoäng, ngöôøi ñoàng nhaác leân theo, thanh ñao ñaõ töùc toác tuoát ra khoûi bao, aùnh ñao chôùp chôùp nhö nöôùc bieác traêng thu, ngaäp ngôøi loùe maét. Tay traùi caàm laáy chuoâi ñao buoâng theo bôø hoâng, tay phaûi nhaác cao thanh ñao ngang taàm maét, Thieân Phong Thaäp Töù Lang cho beà löôõi höôùng ra ngoaøi, nhö coù theå cheùm ra baát cöù luùc naøo. Thaân hình laõo ngay ñô nhö pho töôïng baát ñoäng, chæ coù tia maét yeâu quaùi cöù chaäp chôøn nhìn xoaùy vaøo Tieåu Phi aùnh ñao vaø tia maét haàu nhö ñaõ chuïp toûa khaép ñoái thuû. Theá ñao duø chöa nhích ñoäng, nhöng Tieåu Phi ñaõ caûm thaáy saùt khí böùc ra böøng böøng, moãi luùc theâm traàm troïng, chaøng caøng truï thaàn ñöùng yeân khoâng daùm nhuùc nhích. Vì chaøng thöøa hieåu, chæ moät caùi di ñoäng nhoû nhaët thoâi, söï caûnh giaùc chaâu thaân khoù traùnh khoûi sô hôû, theá kieám “taát saùt” cuûa ñoái phöông seõ laäp töùc cheùm tôùi ! 185 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chaøng ñaõ duøng phöông thöùc “laáy tònh cheá ñoäng”, chính laø tinh hoa trong kieám ñaïo cuûa Ñoâng doanh. Ñòch khoâng ñoäng, ta baát ñoäng, ñòch nhích ñoäng, ta ñoäng tröôùc, khoâng phaùt laø thoâi, phaùt ra taát truùng ! Gioù nuùi vuït nhö ngöøng reo, boán beà phaêng phaéc, khoâng khí caøng nhö naëng chìm trong saùt khí ! Tieáng nöôùc rì raøo beân döôùi caàu cuõng nghe nhö xa vôøi vôïi mô hoà, chæ coøn laïi tieáng thôû coù tieát taáu cuûa Thieân Phong vaø Tieåu Phi, moãi luùc theâm phaàn naëng neà. Duøng caùi tònh ñeå giaèng co nhau, thaät ra coøn deå sôï hôn treân phöông dieän tranh nhau cheùm gieát cuûa caùi ñoäng. Vì trong caùi tö theá tònh ñoù, ñaày daãy nguy cô, hung hieåm khoù löôøng, cho duø moät cao thuû tuyeät ñænh naøo, cuõng khoù maø öôùc löôïng noåi ñöôøng ñao cuûa Thieân Phong Thaäp Töù Lang töø vò trí naøo cheùm xuoáng ! *** Tieåu Phi ñaõ caûm thaáy choùt muõi cuûa mình töøng haït moà hoâi töôm öôùt nhöng khuoân maët vaøng ngheäch cuûa Thieân Phong Thaäp Töù Lang vaãn trô trô nhö maët ngöôøi cheát . Ñoät nhieân, Thieân Phong vung chaân ñaù bay ñoâi guoác mình xuoáng khe saâu, töø töø nhích tôùi … Ñaõ tôùi giai ñoaïn phaûi ñoäng vì ñoái phöông ñaõ ñoäng, nhöng Tieåu Phi quaû thaät khoâng bieát phaûi ñoäng baèng caùch naøo ? Baøn chaân khoâng cuûa Thieân Phong Thaäp Töù Lang keùo saøn saït treân maët caàu treo vang thaønh moät aâm ba naëng neà, töøng veát maùu loám ñoám theo daáu chaân chöùng toû, khí huyeát ñoái phöông ñaõ doàn leân toät ñoä vaøo chieâu coâng saép ñeán. Tuy nhieân, thanh ñao treân tay gaõ vaãn vöõng vaøng cöûa ngang taàm maét, cho ñeán choùt muõi ñao cuõng khoâng heà moät chuùt lay ñoäng, haàu nhö taát caû tinh thaàn ñeàu truùt caû leân theá ñao. Vaø cuõng ngay luùc aáy, moät luoàng gioù nhoïn vuït xoaùy leân chieáu thaúng vaøo eo löng cuûa Tieåu Phi. Löôõi ñao treân tay Thieân Phong chöa ñoäng, nhöng voû ñao ñöôïc ñöa ra coâng tröôùc, moät theá coâng xuaát kyø baát yù khoù ai ngôø. Bao nhieâu tinh thaàn cuûa Tieåu Phi ñeàu ñoå doàn leân thanh ñao, baát thaàn bò ñoái phöông duøng voû ñao taán coâng tröôùc, trong côn kinh haõi chaøng chæ coøn caùch nhaác ngöôøi thaùo lui. Döôøng nhö chæ ñôïi coù theá, Thieân Phong Thaäp Töù Lang quaùt leân moät tieáng xeù khoâng, ñöôøng ñao treân tay vuùt boài theo nhö chôùp ! 186 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñöôøng ñao cheùm xuoáng cöïc kyø hieåm aùc öôùc löôïng chuaån xaùc vò trí thaùo lui cuûa Tieåu Phi, doàn Tieåu Phi vaøo caùi theá khoâng theå lui cuõng khoâng theå traùnh, thaät ñuùng danh hieäu chieâu thöùc Nghòch Vaân Nhaát Ñao Traûm cuûa Thieân Phong. Ñöôøng ñao tuy beà ngoaøi raát taàm thöôøng, nhöng thaät ra laø caû moät tinh hoa cuûa kieám thuaät, coäng theâm trí tueä khi laâm ñòch bao haøm taát caû keát tinh cuûa nhöõng voõ coâng treân theá nhaân dung hôïp laïi. Ñoâi maét cuûa Thieân Phong Thaäp Töù Lang long leân ñoû ngaàu. Y phuïc treân ngöôøi qua luoàng noäi löïc phaùt xuaát phoàng leân phaàn phaät, quaû laø moät ñöôøng ñao doác theo vôùi taát caû coâng löïc treân ngöôøi ! Ñöôøng ñao rít gioù phaït qua, thaân hình Tieåu Phi cuõng theo ñoù loän nhaøo xuoáng döôùi … Vì lui ñaõ khoâng ñöôøng, traùnh cuõng khoâng coøn choå traùnh, Tieåu Phi chæ coøn buoâng mình xuoáng vöïc. Nhöng duø traùnh khoûi ñöùt ñoâi vì theá ñao “Nghòch Vaân Nhaát Ñao Traûm”, Tieåu Phi cuõng khoù thoaùt ñöôïc naùt thaây döôùi khe saâu. Nam Cung Linh khoâng khoûi nhíu maét döïng maøy, thaát thanh suyùt ruù to leân … Khoâng ngôø tieáng ruù chöa kòp phaùt ra, Tieåu Phi ñaõ töø beân döôùi ñoät ngoät tung boång trôû leân … Thì ra tuy loän nhaøo xuoáng beân döôùi, nhöng baøn chaân cuûa Tieåu Phi vaãn moùc dính vaøo thaân caàu, chôø cho ñöôøng ñao löôùt qua, chaøng moùc chaân laáy ñaø tung ngöôøi leân cao boán tröôïng vaø nhö moät con où voà moài, Tieåu Phi loä moät voøng, chuïp aøo xuoáng ñænh ñaàu Thieân Phong Thaäp Töù Lang. Coá yù ñaïp chaân leân caàu treo, xem ra tuy cöïc kyø maïo hieåm, nhöng Tieåu Phi ñaõ nhaém ñònh tröôùc choå ruùt lui baèng loái moùc chaân loän xuoáng daï caàu. Tröôùc khi ñoâi beân chöa ñoäng thuû, Tieåu Phi sôùm ñaõ ñoaùn ñònh chieâu thöùc cuûa ñoái phöông coù theå dieãn tieán. Töø caùi moùc loän ngöôøi xuoáng döôùi cho ñeán caùi loän mình ngöôïc giöõa khoâng trung, khoâng nhöõng ñôn thuaàn ôû khinh coâng tuyeät dieäu maø coøn caû moät söï nhanh trí, caû moät taøi öùng bieán thaät kheùo leùo trong côn laâm ñòch. Tuy ñoâi beân chæ giao thuû vôùi nhau chæ coù moät chieâu, nhöng laø moät chieâu keát tinh cuûa trí tueä cuøng voõ coâng moãi ngöôøi. Vì quyeát ñöa ñoái phöông vaøo choå töû ñòa, Thieân Phong Thaäp Töù Lang theá ñao coâng ra ñaõ khoâng chöøa laïi moät chuùt dö löïc naøo. laõo khoâng ngôø Tieåu Phi khinh coâng quaù cao maø söï öùng bieán cöïc kyø thaàn toác. Laõo caøng khoâng ngôø chính mình ñònh lôïi duïng caùi ñòa theá tuyeät hieåm chuûa chieác caàu treo, baát thaàn tung ra moät ñoøn saùt thuû ñeå ñoái phöông khoâng laøm sao kòp trôû tay, thì baây giôø theá côø laïi laät ngöôïc, chính laõo laïi gaùnh laáy haäu quaû cuûa mình … Töø treân cao, Tieåu Phi loän ngöôøi chuïp xuoáng, Thieân Phong Thaäp Töù Lang boái roái khoâng bieát lui ñaâu troán ñaâu ? 187 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñöôøng ñao ñi tröôït muïc tieâu, dö kình khoâng sao thu laïi ñöôïc löôûi ñao cheùm saû vaøo sôïi xích saét to baèng naém tay ngöôøi, sao löûa baén tung toeù nhö phaùo boâng, sôïi xích bò vaën cong ñi moät ñoaïn, khieán chieác caàu treo veânh nghieâng moät phía, ñong ñöa nhö chieác voõng … Giöõa luùc nhòp caàu lao chao lay ñoäng, thaân hình Tieåu Phi cuõng vöøa haï thaáp tuùm laáy ñaàu toùc daøi xaäp xoøa cuûa Thieân Phong Thaäp Töù Lang, Tieåu Phi caát tieáng cöôøi: -Caùc haï ñònh chaïy … Nhöng vaønh moâi chaøng vuït cöùng ngay, gioïng cöôøi ngöng baët nöûa chöøng … Vì trong baøn tay chaøng chæ coøn laø moät naém toùc giaû dính theo cuøgn chieác maët naï da ngöôøi vaøng ngheäch maø thoâi ! nhìn laïi Thieân Phong Thaäp Töù Lang ñang loän troøn rôùi nhanh xuoâng phía döôùi vaø moät tieáng “coïc” vuït vang leân, töø trong oáng tay aùo laõo bay vuø ra moät caùi xích nhoû vôùi chieác khoanh baïc caém saâu vaøo vaùch ñaù. Thình lình laõo ñong ñöa maáy löôït theo ñaø sôïi giaây xích, ñoàng thôøi tung xuoáng thaät nhanh, an nhaøn ñaùp xuoáng taän gioøng khe, theo gioøng nöôùc bôi ñi coøn buoâng laïi chuoãi cöôøi xoùc oùc: -Ñaïo Soaùi Löu Höông, “Khoâng Thieàn Thuaät” cuûa Y Giaù ñaùng goïi laø dieäu tuyeät trong thieân haï ñaáy chöù ? AÂm ba tieáng cöôøi chöa döùt, thaân hình cuûa Thieân phong ñaõ ñöôïc doøng nöôùc cuoán ñi muùt xa … *** Tieåu Phi chæ coøn caùch trô maét nhìn theo, tay giöõ chaët laáy boä toùc giaû vôùi chieác maët naï, ñöùng thöø ra moät choå. Chôït nhaän ra, töø trong chieác maët naï töøng haït nöôùc rôi xuoáng loác boác, Tieåu Phi boãng buoâng tieáng cöôøi to: -Duø sao, mình cuõng laøm cho gaõ phaûi moät phen toaùt moà hoâi, luùc naõy vì coù chieác maët naï naøy ngaên laïi, laøm ta cöù töôûng laø haén cöù trô trô, cho ñeán moà hoâi cuõng chaúng coù. Nam Cung Linh khi aáy môùi thôû phaøo nheï nhoõm, töôi cöôøi böôùc tôùi: -Voõ coâng cuûa Y Giaù quaû nhieân nguïy dò hung hieåm khoù löôøng. Giaù maø thuaät khinh coâng cuûa Löu huynh chaúng ñoäc ñaùo thieân haï, thì e raèng hoâm nay khoâng thoaùt khoûi ñöôøng ñao kinh hoàn kia. Tieåu Phi vuït nhìn thaúng vaøo maët Nam Cung Linh, cöôøi ñaùp laïi: -Tuy voõ coâng cuûa haén truyeàn töø Y Giaù, nhöng ngöôøi haén khoâng phaûi töø Y Giaù coác ñeán ? Nam Cung Linh söõng soát: -Löu huynh laøm sao bieát ñöôïc ? 188 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi nheách moâi: -Neáu haén thaät söï töø Y Giaù ñeán, thì laøm sao bieát ñuùng teân vaø ngoaïi hieäu ñeä laø Ñaïo Soaùi Löu Höông ? Nam Cung Linh gaät ñaàu vaø keâu leân: -Ñuùng, ñuùng laém ! Vì tieåu ñeä töø naõy giôø cuõng chaúng coù keâu leân teân cuûa Löu huynh ! Tieåu Phi cöôøi noùi tieáp: -Huoáng hoà, neáu haén thaät söï töø Y Giaù ñeán, ñeä vôùi haén voán chaúng heà quen bieát nhau, taïi sao laïi phaûi mang thaâm thöù maët naï giaû ñeå laøm chi ? Nam Cung Linh gaën laïi: -Neáu khoâng phaûi Nhaãn Hieäp Y Giaù thì laø ai ? Ñoâi maét ngôøi leân nhö ñieän laïnh , Tieåu Phi noùi roõ töøng tieáng: -Tuy chöa bieát ñích xaùc laø ai, nhöng ñeä coù theå quaû quyeát haén nhaát ñònh bieát ñeä cuõng nhö ñeä bieát haén ! Ñoâi maét chaøng caøng ngôøi leân qua nuï cöôøi tieáp noái: -Vaø nhö vaäy, phaïm vi cuûa söï kieän khoâng coøn lôùn laém, vì trong thieân haï voõ laâm, coù theå bieát ñöôïc maët thaät cuûa ñeä cuõng chaúng maáy ngöôøi vaø voõ coâng côõ nhö ngöôøi ñoù laïi caøng khoâng bao nhieâu. Nam Cung Linh xen lôøi: -Theo tieåu ñeä bieát thì trong soá cao thuû voõ laâm thieân haï, tinh thoâng ñöôïc “Nhaãn thuaät” cuûa Y Giaù, chaúng coù moät ngöôøi naøo ! Tieåu Phi ruøn vai cöôøi: -Taát nhieân Nhaãn thuaät khoâng phaûi laø coâng phu boån moân cuûa haén nhöng trong côn nguy caáp haén cuõng chaúng chòu söû duïng coâng phu cuûa baûn moân ra, chæ vì y thöøa hieåu laø moät khi giôû coâng phu phu baûn moân , thì ta seû ñoaùn ñöôïc ngay haén laø ai ! Nam Cung Linh saùng maét leân: -Theá thì keû ñoù laø ai, hình nhö Löu huynh ñaõ phaàn naøo ñoaùn ñöôïc roài thì phaûi ? Tieåu Phi cöôøi bí maät : -Thieân cô baát khaû laäu. Phaät daïy raèng: Ñöøng neân noùi ñöøng neân noùi ! Nam Cung Linh phì cöôøi : -Khoâng ngôø Löu huynh cuõng gioûi caùch baét bí döõ haù ? Tieåu Phi vöôn vai ueå oaûi : -Baát luaän theá naøo , hoâm nay ñeä keå nhö coù theå gaëp maët ñöôïc Nhaäm phu nhaân roài vaäy ! Nam Cung Linh ñaønh cöôøi theo: -Neáu maø Löu huynh khoâng gaëp ñöôïc baø ta, thì chaéc laø tieåu ñeä cuõng phaûi noân ruoät theo maát ! Hai ngöôøi nhìn nhau cöôøi to leân vaø Nam Cung Linh tieán leân tröôùc daãn ñöôøng. 189 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Qua khoûi chieác caàu treo, doác nuùi ñaõ heát thaúng ñöùng, töøng daõy röøng xanh baùt ngaùt hieän ra, laáp loù vaøi maùi nhaø tranh ñôn sô coâ tòch. Ñeán tröôùc pheân raøo truùc cuûa moät ngoâi nhaø tranh Nam Cung Linh döøng laïi sang saûng caát tieáng: -Ñeä töû Nam Cung Linh, xin vieáng thaêm phu nhaân bình an ! Giaây laâu sau, töø beân trong nhaø coù tieáng ngöôøi chaäm raõi caát leân: -Ngöôi ñaõ ñeán ñaây, haõy töï xoâ cöûa maø vaøo ! *** Gioïng noùi thaät eâm nheï thaät dòu daøng, maø cuõng thaät trong thanh, chæ nghe qua gioïng noùi cuõng ñuû töôûng töôïng ñöôïc hình daùng xinh lòch cuûa chuû nhaân ! Tieåu Phi tinh thaàn vuït nghe phaán chaán, mæm cöôøi kheõ gioïng: -Khoâng thaáy ñöôïc ngöôøi, chæ nghe gioïng noùi cuõng ñuû laøm tinh thaàn thö thaùi roài ! Nam Cung Linh khoâng ñaùp, nheø nheï môû raøo truùc, roùn reùn böôùc vaøo. Ñaët böôùc ñeán nôi ñaây, vò Caùi bang Bang chuû töøng heùt ra löûa baây giôø chaúng khaùc chi moät caäu hoïc troø ñi hoïc veå treå chæ nôm nôùp sôï thaày raày, caû ñeán thôû maïnh cuõng chaúng daùm. Caùnh cöûa goå cuûa gian tòch xeù nöûa kheùp nöûa hôû, moät muøi höông töø ñoù nheø nheï thoaûng ra. Treân moät caønh choùt voùt ngoïn coå tuøng, moät con chim saéc loâng bieân bieác ñang ñaäu, maét lim dim nhö nguû. Tieåu Phi ñang ñi treân maët loái moøng rôïp boùng maùt, hình nhö cuõng sôï laøm vôõ ñi khung caûnh ñaày an laønh tænh mòch, chaân chaøng töï döng nheø nheï nhaác böôùc y nhö Nam Cung Linh. Gioïngnoùi dòu daøng eâm aùi noï laïi vang leân: -Cöûa môû saün ñaáy, taïi sao caùc ngöôi vaãn chöa böôùc vaøo ? *** Moät tieáng “keùt” vang leân khe kheõ, chim xanh tænh giaác ngaång ñaàu nhìn quanh. Caùnh cöûa ñöôïc môû toang ra quaù nöûa. Caûnh vaät ñaäp vaøo maét Tieåu Phi laø voùc daùng myõ nhaân saéc phuïc ñen tuyeàn, toùc xoûa sau vai, quyø im lìm tröôùc höông aùn, nhö moät pho töôïng ñieâu khaéc tuyeät myõ. Löng naøng höôùng ra phía cöûa, cho neân Tieåu Phi khoâng laøm sao nhìn ñöôïc maët maøy. Nhöng caùi tö thaùicao sang, caùi voùc theå tha thöôùt qua voøng löng thon kiañaõ laøm cho Tieåu Phi cô hoà cheát söõng … -Laâm Tieân Nhi … 190 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Moâi chaøng vuït giaät giaät lieân hoài vaø suyùt nöûa ñaõ keâu leân thaønh tieáng. Vì mnaùi toùc ñoù chieác löng thon thon, bôø vai troøn trónh nhö toaùt ra nhieàu ma löïc thu huùt caûm quan ngöôøi ñoù, ñuùng laøø hình daùng cuûa Laâm Tieân Nhi ngaøy cuõ. Vaø neáu khoâng kòp thôøi söïc nhôù raèng, ngöôøi ñaøn baø tröôùc maët lôùntuoåi hôn Laâm Tieân Nhi vaø coù leõ lôn hôn tuoåi mình, söïc nhôù ñeán muõi kieám run run cuûa mình ghim luùt vaøo yeát haàu cuûa Laâm Tieân Nhi ngaøy noï, coù leõ Tieåu Phi ñaõ khoâng sao keàm ñöôïc loøng mình maø khuïy ngay nôi ngöôõng cöûa. Khoùi höông khoùi traàm khoângngôùt guoàn guoän queän vaøo nhau, Nhaäm phu nhaân vaãn quyø im lìm, ñaàu vaãn khoâng quay laïi: -Nam Cung Linh, ngöôi mang ai ñeán theá ? Tieåu Phi nghieâng mình leân tieáng: -Taïi haï laø Löu Höông, ñeán ñeå baùi kieán phu nhaân ! Nhaäm phu nhaân se seõ laäp laïi: -Löu Höông … AÂm thanh cuûa naøng thaät bình thaûn, thaät chaäm raõi, y nhö laø khoâng maûy may bieát gì veà nhöõng thaønh tích cöïc phong löu, cöïc laõng maïn vaø raát nhieàu tröôøng kyø tính qua caùi danh töø Löu Höông maø ai nghe qua cuõng phaûi neå nang ñoù caû. Ñaây cuõng laø laàn ñaàu tieân maø Tieåu Phi gaëp ñöôïc moät ngöôøi ñaõ nhaéc ñeán teân mình moät caùch döûng döng, hôn nöõa ngöôøi aáy laïi laø moät nöõ nhaân ! Nam Cung Linh cung kính cuùi ñaàu: -Ñeä töû voán chaúng daùm mang khaùch ngoaøi ñeán laøm roän phu nhaân, nhöng Löu coâng töû ñaây vôùi boån bang raát nhieàu giao tình saâu xa vaø vieäc ñeán ñaây hoâm nay, coù nhieàu chuyeän quan heä ñeán boån bang … Nhaäm phu nhaân chaäm raõi ngaét lôøi : -Chuyeän trong bang vôùi ta ñaõ khoâng coøn quan heä, taïi sao laïi ñeán tìm ta ? Tieåu Phi ñôõ lôøi: -Nhöng chuyeän naøy laïi coù nhieàu quan heä troïng ñaïi vôùi phu nhaân ! Nhaäm phu nhaân hoûi: -Chuyeän gì ? Lieác maét nhìn sang Nam Cung Linh moät thoaùng, Tieåu Phi traû lôøi thaät chaäm : -Taây Moân Thieân, Taû Höïu Tranh, Linh Töïu Töû, Traùc Moäc boán vò tieàn boái ñoù coù leõ phu nhaân coù bieát qua, taïi haï ñeán ñaây hoâm nay laø vì vieäc lieân quan ñeán boán vò aáy ! Vöøa noùi, Tieåu Phi heát söùc theo doõi töøng traïng thaùi bieán chuyeån cuûa thaàn saéc Nhaäm phu nhaân. Tuy khoâng nhìn ñöôïc maët muõi, nhöng chaøng vaãn thaáy ñöôïc ñoâi bôø vai cuûa naøng hinh nhö thoang thoaûng rung leân. Vaø naøng vuït ñöùng phaét daäy quay ñaàu laïi … ñieàu ao öôùc duy nhaát cuûa Tieåu Phi hieän thôøi laø mong Nhaäm phu nhaân seõ quay ñaàu laïi, mong ñöôïc nhìn dung maïo dieãm tuyeät cuûa naøng ñaõ töøng laøm ñieân ñaûo 191 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 13. Long Hoå Phong Vaân Coå Long chuùng sanh, cho neân khi thaáy naøng quay ñaàu, Tieåu Phi vuït nghe nhö tim mình nhòp nhaán theâm maïnh. Nhöng Tieåu Phi ñaõ hoaøn toaøn thaát voïng ! Vì khuoân maët naøy ñöôïc truøm kín sau lôùp ra ñen, cho ñeán ñoâi maét cuõng bò che maát, hình nhö naøng raát quyù tieác caùi veû thieân kieàu baù mò cuûa mình, neân khoâng muoán cho baát kyø ngöôøi naøo trong thaáy. Duø vaäy, Tieåu Phi vaãn caûm thaáy aùnh maét saùng ngôøi saéc kia ñang xuyeân qua lôùp sa baén thaúng vaøo maët chaøng, töïa hoà coù theå thaáu suoát vaøo tim chaøng. Nhöng Tieåu Phi vaãn cöù ngang nhieân ngöõng ñaàu, vì trong thieân haï khoâng coù moät keû naøo coù theå laøm cho Tieåu Phi phaûi kheùp neùp cuùi ñaàu. Khaù laâu sau, khi ñaõ laáy laïi ñöôïc söï bình tænh Nhaäm phu nhaân traû lôøi thaät chaäm vaø cuõng thaät dòu daøng: -Phaûi, ta nhìn nhaän coù quen boán ngöôøi ñoù, nhöng laø chuyeän cuûa hai möôi naêm tröôùc, taïi sao ñem caùi chuyeän maø ta ñaõ boû queân ñeán laøm phieàn ta theá ? Tieåu Phi khoâng moät chuùt nao nuùng: -Nhöng gaàn ñaây phu nhaân coù vieát thô cho hoï, phaûi theá khoâng ? Nhaäm phu nhaân coù veû hoang mang: -Thô ? AÙnh maét saéc beùn cuûa Tieåu Phi nhìn thaúng vaøo ñoái töôïng: -Phaûi, thô ! Trong thô noùi laø phu nhaân coù chuyeän khoù khaên caàn hoï ñeán giuùp, taïi haï ñeán ñaây khoâng ngoaøi yù thænh giaùo phu nhaân cho bieát chuyeän khoù khaên ñoù laø chuyeän chi ? Nhaäm phu nhaân suy nhó thaät laâu môùi traû lôøi: -Ta khoâng nhôù laø mình coù vieát böùc thô aáy, tuùc haï xem laàm roài ! Nhö bò ai nhaän vaøo hoïng mình moät traùi thò coøn xanh, Tieåu Phi chôït nghe hoïng mình chaùt ñaéng, khoù chòu laï luøng, chaøng khoâng hieåu taïi sao Nhaäm phu nhaân chaúng chòu noùi ra ñieàu bí maät trong böùc thô ? Caén moâi moät thoaùng, chaøng lôùn tieáng noùi : -Phu nhaân quaû coù vieát böùc thô aáy, taïi haï quyeát khoâng xem laàm ñaâu ! Nhaäm phu nhaân hoûi gaën: -Taïi sao tuùc haï bieát laø khoâng laàm ? Caùc haï bieát ñöôïc buùt tích cuûa ta aø ? Tieåu Phi ngheïn hoïng khoâng laøm sao ñaùp ñöôïc. Nhaäm phu nhaân xoay maët laïi phía baøn thôø, quyø trôû xuoáng: -Nam Cung Linh, chöøng naøo ra ñi, nhôù kheùp cöûa laïi, ta khoâng theå tieãn ñöôïc. Keùo nheï Tieåu Phi ñang coøn ñöùng cheát traân ra ñoù, Nam Cung Linh noùi: -Phu nhaân ñaõ noùi khoâng coù vieát böùc thô ñoù, coù leõ ngöôøi khaùc ñaõ maïo danh cuõng neân. Chuùng ta ñi thoâi ! Tieåu Phi thôû daøi laåm baåm: -Maïo danh ! Cuõng coù theå laém ! 192 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 14. Long Hoå Phong Vaân Coå Long AÙnh maét chaøng ñoät nhieân dôøi leân chieác loï söù xöa ñaët treân baøn thôø: -Di theå cuûa Nhaäm bang chuû phaûi chaêng ñaõ hoûa taùng ? Nhaäm phu nhaân chöa kòp traû lôøi, Nam Cung Linh ñaõ röôùc noùi: -Moân haï Caùi bang sau khi cheát ñeàu ñöôïc hoûa taùng. Ñoù laø truyeàn thoáng xöa nay trong Caùi bang. Tieåu Phi nheách moâi nhö tieác reû: -Tieác thay cho ñeán nhìn maët Nhaäm bang chuû laàn cuoái cuõng chaúng ñöôïc, thaät laø ñaùng aân haän ! Nhaäm phu nhaân vuït noùi : -Tuùc haï cuõng chaúng caàn aân haän, tieân phu bònh hoaïn lieânmieân bao naêm trôøi, ñoät nhieân cheát ñi, ñöôïc nhìn thaáy maët ngöôøi laàn cuoái, cuõng chaúng coù maáy ai, tuùc haï coù theå rôøi ñi roài chöù ? Ñoâi maét Tieåu Phi vuït aùnh leân thaät nhanh: -Ña taï phu nhaân ! Nhaäm phu nhaân ñaùp: -Ta cuõng chaúng giuùp ích gì cho tuùc haï, khoâng caàn phaûi ña taï laøm chi ! -Phaûi ! Tieåu Phi ñaùp xong, seõ böôùc lui trôû ra ngoaøi, loøng cöù nghieàn ngaãm hai caâu noùi cuoái cuøng cuûa Nhaäm phu nhaân. Tuy laø hai caâu noùi raát bình thöôøng, nhöng linh caûm ñaõ cho Tieåu Phi bieát beân trong aån öôùc nhieàu yù vò ! oOo 193 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2