Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 22

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

103
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 22: PHƠI BÀY MẶT THẬT Tiểu Phi quay về thành Tế nam với một tâm trạng nặng trĩu bi thương. Chính mắt chàng mục kích thân hình Nhậm phu nhân rơi thẳng xuống vực sâu muôn trượng và chàng đã trơ mắt ra mà nhìn lớp mây sương đùn đục nuốt mất lấy người nàng, muốn cứu cũng không sao cứu kịp. Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 22

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI HAI PHÔI BAØY MAËT THAÄT Tieåu Phi quay veà thaønh Teá nam vôùi moät taâm traïng naëng tróu bi thöông. Chính maét chaøng muïc kích thaân hình Nhaäm phu nhaân rôi thaúng xuoáng vöïc saâu muoân tröôïng vaø chaøng ñaõ trô maét ra maø nhìn lôùp maây söông ñuøn ñuïc nuoát maát laáy ngöôøi naøng, muoán cöùu cuõng khoâng sao cöùu kòp. Tuy chaøng nhìn thaáy thaät roõ aùnh maét cuûa nhaäm phu nhaân tröôùc khi cheát vaãn heát söùc bình thaûn, heát söùc eâm laëng, khoâng heà gôïn moät chi nuoái tieác hay bi thöông. vaø tuy hieåu raèng, ñoái vôùi moät keû eâ cheà, moûi meät ôû cuoäc soáng nhö Nhaäm phu nhaân, thì caùi cheát quaû laø moät ñieàu giaûi thoaùt moät an nghæ vónh vieãn, nhöng Tieåu Phi vaãn cöù khoâng laøm sao vôi ñöôïc bi ai cuõng nhö phaån noä … Chaøng mím chaët vaønh moâi trong nhöõng tieáng böôùc naëng neà, nhaát ñònh phaûi tìm cho ñöôïc Nam Cung Linh. Vaø tìm haén laøm gì ? Tieåu Phi cuõng chöa bieát mình seõ phaûi laøm gì khi tìm döôïc Nam Cung Linh, nhöng chaøng vaãn cöù quyeát tìm ! *** Ñeâm duø ñaõ quaù khuya, nhöng trong höông ñöôøng cuûa Caùi bang, ñeøn ñuoác vaãn saùng choang röïc rôõ. Tieåu Phi trôû laïi nôi ñaây chæ laø ñeå caàu may, chöù tuyeät khoâng hy voïng tìm gaëp Nam Cung Linh. Chaøng chæ mong vôù ñöôïc teân ñeä töû Caùi bang naøo ñoù, hoûi ra choå Nam Cung Linh maø thoâi. Nhöng döôùi aùnh neán saùng choang, treân chieác gheá baèng ñaøn moäc beä veä, roõ raøng ncl vaãn ngoài ñoù, ngoài im lìm nhö pho töôïng baèng thaïch cao. Tay choáng laáy caèm, maét ñaêm ñaêm nhìn vaøo aùnh neán baäp buøng, nhö ñang traàm tö maø cuõng nhö ñang ñôïi ai. Tieåu Phi naèm treân maùi nhaø ñoái dieän, neân troâng thaáy haén thaät deã daøng. Trong oùc chaøng laäp töùc ñaùnh leân moät daáu hoûi to töôùng: -Haén ñang ñôïi ai ? Taát nhieân Baïch Ngoïc Ma ñaõ quay veà ñaây, vaø taát nhieân Nam Cung Linh phaûi bieát Thu Linh Toá ñaõ noùi chuyeän rieâng ñöôïc cuøng Tieåu Phi ! Theá thì, taïi sao haén chöa troán ñi ? Taïi sao vaãn ngoài yeân nôi ñaáy ? Moät caùi baãy giöông ra ñeå ñôïi chaøng chaêng ? … 234 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long beân trong nhaø phaûi chaêng ñaâu ñaâu cuõng ñaày nhöõng mai phuïc gieát ngöôøi, vaø Nam Cung Linh ñaõ khoâng ngaïi duøng chính baûn thaân mình laøm mieáng moài ngon ñeå ñöa chaøng vaøo baãy raäp ? Nhöng beân trong saân nhaø vaãn im lìm laëng trang, khoâng moät daïng ngöôøi thaáp thoaùng, cuõng khoâng moät daáu veát gì cuûa hieåm nguy cheát choùc. AÙnh sao vaãn lung linh haét leân nhöõng vieân ñaù xanh nhaün boùng ngôøi nhö maët göông. Nam Cung Linh chôït ngaång ñaàu leân mæm cöôøi: -Löu huynh ñaõ ñeán ñaáy chaêng ? Tieåu ñeä ñôïi ôû ñaây ñaõ laâu ! Tieåu Phi ruùng ñoäng chöa kòp ñaùp, Nam Cung Linh ñaõ noái lôøi: -Xin Löu huynh yeân taâm, nôi ñaây chæ coù moät mình tieåu ñeä maø thoâi, tuyeät khoâng coù mai phuïc chi heát ! Tieåu Phi cöôøi to: -Neáu quaû chaúng coù mai phuïc, ta taát nhieân heát söùc an taâm. Taát nhieân Nam Cung huynh khoâng muoán ñeå chuyeän naøy kinh ñoäng ñeán ngöôøi khaùc, vaø taát nhieân Nam Cung huynh cuõng hieåu roõ, ñôn ñoäc hai ta giaûi quyeát nhau laø toát nhaát ! Loàng theo aâm thanh, Tieåu Phi ñaõ löôùt nhanh vaøo ñaïi saûnh, aùnh maét ngôøi ngôøi nhìn thaúng vaøo Nam Cung Linh. Nam Cung Linh cuõng ñöa tia maét beùn laïnh nhö maét soùi nhìn traû laïi chaøng… Khaù laâu sau, Nam Cung Linh thôû daøi caát tieáng : -Löu huynh ñaõ bieát heát caû roài phaûi khoâng ? Tieåu Phi gaät ñaàu, hoûi laïi: -Nam Cung huynh cuõng ñaõ bieát laø toâi ñaõ bieát roài chöù ? Nam Cung Linh gaät ñaàu ñieåm nheï nuï cöôøi: -Nhöng tieåu ñeä vaãn chöa ñi, vaãn ñôïi ôû nôi ñaây, haún Löu huynh raát ngaïc nhieân ! Tieåu Phi nheách meùp laïnh luøng: -Nam Cung huynh khoâng ñi vì bieát coù ñi cuõng khoâng xong ! Nam Cung Linh cöôøi to leân: -Ñeä khoâng ñi, vì ñeä khoâng muoán ñi theá thoâi ! Baèng khoâng trôøi ñaát bao la nhö theá kia, nôi ñaâu maø chaúng ñöôïc ? Tieåu Phi töï keùo gheá ngoài xuoáng: -Muoán ñi Nam Cung huynh phaûi vöùt boû taát caû, soáng moät cuoäc ñôøi nhö moät keû bò boû ñi, nhöng neáu baét Nam Cung huynh vöùt boû taát caû thanh danh quyeàn theá nhö hieän thôøi, ñoái vôùi Nam Cung huynh thaät coøn thoáng khoå hôn caû caùi cheát ! Nam Cung Linh cöôøi caøng theâm to: -Löu huynh ñaùng goïi laø tri kyû cuûa tieåu ñeä laém ! Haén vuït döùt ngay tieáng cöôøi, gaèn gaèn töøng caâu moät: -Löu huynh ñaõ hieåu roõ loøng daï cuûa ñeä nhö theá, taát Löu huynh cuõng caàn neân bieát laø, ñeä duø cheát cuõng quyeát chaúng boû nhöõng gì maø ñeä ñaõ phí caû taâm huyeát suoát moät ñôøi môùi ñaït ñöôïc, khoâng ai coù theå buoäc ñeä phaûi vöùt boû caû ! 235 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi ñieàm nhieân hoûi: -Nam Cung huynh nhaém coù theå khoâng vöùt boû ñöôïc aø ? Nam Cung Linh vuït ñöùng phaét daäy lôùn tieáng: -Taïi sao ñeä khoâng theå khoâng vöùt boû ? Cho duø ñeä coù gieát Nhaäm Töø, nhöng ñoù cuõng chaúng qua vì cha maø baùo thuø. “Thuø cha chaúng ñoäi trôøi chung”, trong giang hoà ai daùm noùi tieåu ñeä laø khoâng phaûi chöù ? Tieåu Phi thaát thanh: -Nam Cung huynh ñaõ bieát roõ ñieàu bí maät ñoù ? Nam Cung Linh cöôøi thaûm naõo: -Nhaäm Töø töôûng ñaâu giaáu ñöôïc tieåu ñeä, baây giôø khoâng leõ Löu huynh laïi cuõng coù yù nghó ñoù ? Tieåu Phi thôû ra: -cho duø Nam Cung huynh laøm theá thaät söï vì baùo thuø cha, cho duø ngöôøi trong giang hoà chaúng ai can thieäp ñeán. Nhöng Caùi bang ñeä töû, neáu bieát chính Nam Cung huynh gieát cheát Nhaäm Töø, hoï coù theå ñeå yeân cho Nam Cung huynh laøm Bang chuû aø? Nam Cung Linh ruùng ñoäng, gieo mình naëng neà trôû xuoáng gheá. Caâu noùi cuûa Tieåu Phi y nhö moät nhaùt ñao beùn chích thaúng vaøo tim haén. Da maët cuûa Nam Cung Linh vuït co ruùm laïi nhö giaø ñi theâm maáy tuoåi, haén gaàm ñaàu thaûm naõo: -Löu huynh, taïi laøm sao Löu huynh cöù maõi böùc baùch toâi ? Toâi naøo coù yù laøm haïi Löu huynh ñaâu ? Taïi sao Löu huynh cöù hay gaùnh laáy vieäc ngöôøi ? Tieåu Phi laëng thinh moät luùc nheách moâi cöôøi : -Coù leõ vì trôøi sinh ñeä laø moät ngöôøi hay gaùnh vaùc vieäc thieân haï ! Nam Cung Linh chaàm chaäm tieáp lôøi: -Töø khi môùi gaëp maët laàn ñaàu, tieåu ñeä ñaõ xem Löu huynh nhö ngöôøi baïn toát suoát ñôøi mình, Löu huynh coøn nhôù caùi laàn ñaàu tieân chuùng ta ga95p nhau laø nôi naøo chaêng ? Tieåu Phi ñaùp: -Treân trieàn Thaùi Sôn, khi ñoù Loå Teà Töù Huøng khoâng nhöõng cöôùp ñi soá haøng hoùa baûo tieâu cuûa Song Nghóa Tieâu Cuïc ôû thaønh Kim Laêng, laïi coøn baét coùc caû con gaùi cuûa Toåâng tieâu ñaàu laø Sa Thieân Nghóa. Ñeä nghe ñöôïc tin aáy, vuït noåi leân caùi taät hay gaùnh vaùc vieäc ngöôøi, laäp töùc ñeán ngay Thaùi Sôn, khoâng ngôø Nam Cung huynh ñaõ ñeán tröôùc ñeä roài. AÙnh maét ñang saùng quaéc cuûa chaøng boãng töø töø dòu laïi, chaøng noùi tieáp: -Khi ñeä ñeán nôi, thì Nam Cung huynh ñaõ vôùi moät ñoäi nhuïc chöôûng ñaùnh troïng thöông Teà Loå Töù Huøng roài. Ñeä thaáy voõ coâng phi phaøm cuûa Nam Cung huynh laïi theâm treû tuoåi maø haøo huøng, khoâng khoûi ñem loøng meán phuïc. Giaù nhö luùc aáy, neáu coù 236 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long ai hoûi, ai laø ñeä nhaát thieáu nieân anh huøng trong thieân haï, ñeä taát seõ khoâng chuùt truø tröø maø chæ ngay laø Nam Cung Linh ! Cho ñeán baây giôø vaønh moâi cuûa Nam Cung Linh môùi thoaùngnuï cöôøi: -Roài töø ñaáy veà sau, Löu huynh vaø toâi ñaõ trôû thaønh ñoâi baïn taâm giao. Moãi khi raûnh roãi, ñeä ñeán ngay thuyeàn cuûa Löu huynh ôû laïi ñoâi ngaøy. Löu huynh chaéc coøn nhôù caùi laàn maø ñeä hoïa töôïng cho Toâ Dung Dung… Tieåu Phi khoeù moâi hieän leân nuï cöôøi: -Caùi laàn ñoù laø laàn Nam Cung huynh ôû laïi thuyeàn ñeä laâu nhaát, luoân naêm ngaøy hai chuùng ta uoáng caïn taát caû nhöõng voø röôïu chöùa trong thuyeàn. Coù laàn ñeä uoáng say meøm, nhaøo xuoáng bieån ñònh chuïp maët traêng, Nam Cung huynh cuõng nhaûy theo giuùp söùc. Traêng tuy khoâng baét ñöôïc nhöng laïi chuïp ñöôïc con ruøa bieån thaät laø to ! Nam Cung Linh khoaùi traù cöôøi to leân: -Con ruøa bieån ñoù thaät laø moät myõ vò maø ñeä chöa bao giôø thöôûng thöùc qua, chuùng ta thi taøi aên vôùi nhau, xem ai aên ñöôïc nhieàu, moät con ruøa to chöøng aáy, theá maø bò chuùng ta aên moätngaøy heát raùo. Nhöng cuõng vì ñoù maø caû hai ngöôøi bò ñau buïng suoát hai ngaøy ! Hai ngöôøi nhìn nhau maø cöôøi leân, cöôøi thaät côûi môû, hình nhö ñaõ queân ñi taát caû nhöõng gì ngaên caùch vöøa xaûy ra, nhöng roài chaúng hieåu vì sao, gioïng cöôøi cuûa hoï yeáu daàn … vaø boãng trôû thaønh chai cöùng ! Tieåu Phi laåm baåm nhö noùi vôùi chính mình: -Nhöõng chuoåi ngaøy aáy, quaû laø nhöõng chuoåi ngaøy thaät vui veû … laém luùc ñeä laï luøng töï hoûi : taïi sao nhöõng ngaøy vui bao giôø cuõng raát choùng taøn ? Nam Cung Linh buoàn buoàn ñaùp: -Chæ caàn Löu huynh ñöøng phaù hoaïi noù thì nhöõng ngaøy vui töôi cuûa chuùng ta vaãn coøn maõi. Chæ caàn Löu huynh ñöøng noùi ra, thì söï bí maät kia seõ maõi maõi naèm trong voøng bí maät khoâng moät ai bieát ! Tieåu Phi mím moâi moät luùc vaø thôû daøi: -Treân ñôøi neáu noùi caùi chi laøm xieâu loøng Löu Höông naøy, thì ñoù laø tình baïn ! Nam Cung Linh saùng maét leân: -Löu huynh baèng loøng … baèng loøng khoâng noùi ra ? Tieåu Phi ñaùp thaät chaäm : -Ñeä khoâng noùi … Nam Cung Linh möøng quaù ngaét ngang: -Löu huynh … ñeä bieát laém maø ! Ñeä choïn Löu huynh laøm baïn khoâng bao giôø laàm ! Nhöng Tieåu Phi ñaõ traàm gioïng: -Ñeä khoân g noùi vôùi ñieàu kieän laø Nam Cung huynh phaûi öng thuaän hai vieäc ! Nam Cung Linh ruùng ñoäng: -Hai vieäc chi ? Tieåu Phi ñaùp roõ töøng tieáng: 237 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Tuy Nam Cung huynh vì cha maø baùo thuø, nhöng thuû ñoaïn lyù ra khoâng neân taøn khoác nhö theá, caøngg khoâng neân saùt haïi nhieàu ngöôøi voâ can nhö theá. Ñeä yeâu caàu Nam Cung huynh taïm thôøi töø chöùc Bang chuû, tìm moät nôi thanh vaéng ñoùng cöûa saùm hoái. Nam Cung huynh tuoåi vaãn coøn raát treû, vaãn coù theå sau naøy baét ñaàu laøm laïi töông lai vôùi taøi caùn nhö Nam Cung huynh hieän thôøi, sôï chi maø chaúng ñöôïc ? Nam Cung Linh saéc maët vuït taùi xanh, ngöûa ñaàu cöôøi to : -Löu Höông … ha ha, ngöôøi baïn thaân cuûa ñeä ! Keå ra Löu huynh chöa noùi huîch teït laø muoán gieát ñeä thoâi , maø chæ noùi laø baét ñaàu laøm laïi töông lai sau naøy, nhöng sau naøy laø chöøng naøo ? Möôøi naêm ? Hai möôi naêm ? Vò Bang chuû Caùi bang vuït ñöùng phaét daäy, thaân hình rung leân gioïng noùi cuõng rung leân: -Trong moät ñôøi ngöôøi thöû hoûi coù ñöôïc maáy caùi hai möôi naêm ? Taïi sao Löu huynh laïi buoäc toâi phaûi hy sinh caùi khoaûng thôøi gian d0eïp nhaât cuûa cuoäc ñôøi ? Taïi sao Löu huynh khoâng noùi traéng ra laø muoán gieát toâi ? Tieåu Phi laéc ñaàu thôû ra: -Ñeä chæ muoán Nam Cung huynh chuoäc laïi nhöõng loãi mình ñaõ laøm. Chæ caàn Nam Cung huynh chòu caûi hoùa, khoâng caàn Nam Cung huynh phaûi cheát. Vì cheát ñaâu phaûi laø moät phöông phaùp hay ñeå cho ngöôøi ta chuoäc loãi ñöôïc ? Nam Cung Linh cöôøi nhaït: -Vaäy ñieàu kieän thöù hai cuûa Löu huynh theá naøo ? Ñeä caàn nghe cho bieát luoân. Tieåu Phi nghieâm gioïng: -Ñeä chæ caàn Nam Cung huynh cho bieát haén laø ai ? Nam Cung Linh nhíu maøy: -Haén ? Tieåu Phi gaät ñaàu : -Haén laø keû gieát cheát Thieân Öng Töû, gieát cheát Toáng Cang. Haén laø keû maïo trang Thieân Phong Thaäp Töù Lang ñeå muoán gieát cheát ñeä, cuõng laø keû troäm Thieân Nhaát Thaàn Thuûy nôi Thaàn Thuûy Cung ! Nam Cung Linh laïi ruùng ñoäng nhöng haén ngaäm mieäng laøm thinh. Tieåu Phi noùi tieáp: -Taát nhieân Nam Cung huynh phaûi hieåu, haén laøm nhö theá, nhaát ñònh khoâng phaûi chæ vì gieát cheát Nhaäm Töø thoâi, maø coøn daån theo nhieàu aâm möu vó ñaïi khaùc. Ñeä khoâng theå trô maét maø nhìn caùi aâm möu cuûa haén phaùt trieån theâm, ñeä nhaát ñònh phaûi ngaên caûn tôùi cuøng ! Nam Cung Linh nghieán chaët hai haøm raêng, töøng tieáng noùi thoaùt qua hai keõ raêng rít chaët: -Löu huynh khoâng laøm sao ngaên caûn noåi haén, maø cuõng khoâng moät ai treân ñôøi ngaên caûn noåi haén ! Tieåu Phi noùi to leân: 238 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Cho ñeán giôø phuùt naøy, Nam Cung huynh vaõn coøn muoán giöõ bí maät cho haén sao ? Nam Cung huynh caàn phaûi hieåu: Gieát cheát Nhaäm Töø chaúng qua laø moät nöôùc côø naèm trong aâm möu cuûa haén thoâi. Vaø chính Nam Cung huynh baát quaù chæ laø moät coâng cuï ñeå haén lôïi duïng gieát cheát Nhaäm Töø thoâi, ñeán luùc caàn, haén coù theå gieát cheát Nam Cung huynh khoâng moät chuùt tieác tay ! Nam Cung Linh baät cöôøi lanh laûnh: -Haén lôïi duïng ñeä ? Haén coù theå gieát ñeä ? Ha ha, ha ha ! Löu huynh coù bieát haén laø ai chöa ? Tieåu Phi gaèn gioïng: -Vì khoâng bieát, neân ñeä môùi caàn hoûi ñeán Nam Cung huynh ! Khoeù moâi Nam Cung Linh thoaùng nheách leân laïnh luøng: -Vaø Löu huynh töôûng raèng toâi seõ noùi ra ? Tieåu Phi ñoâi maét vuït quaéc leân nhö dao beùn: -Nam Cung huynh, thaät ra toâi khoâng coù yù muoán laøm haïi Nam Cung huynh, ñöøng buoäc toâi phaûi haønh ñoäng ñieàu maø toâi khoâng thích ! Nam Cung Linh cuõng ñöa maét quaéc laïi: -Chính laø Löu huynh buoäc toâi, chöù khoâng phaûi toâi buoäc Löu huynh. Tuy toâi chöa heà coù laøm haïi Löu huynh, nhöng ñeán luùc vaïn baát ñaéc dó, cuõng chæ coøn caùch phaûi ra tay thoâi ! Tieåu Phi chaäm raõi: -Nam Cung huynh khoâng theå ra tay ñöôïc vì voõ coâng cuûa Nam Cung huynh khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa ñeä ! Nam Cung Linh nhöôùng maét: -Thaät vaäy aø ? Loàøng theo caâu noùi, thaânhình cuûa vò Bang chuû Caùi bang vaãn khoâng moät chuùt nhuùc nhích, nhöng töï döng nhaác rôøi khoûi maët gheá taø taø bay tôùi. Vaø gaàn nhö cuøng luùc ñoù, thaân hình cuûa Tieåu Phi cuõng khoâng heà thaáy nhuùc nhích, cuõng lôø ñôø nhaác leân cao … Nhöng khi caû hai ñeàu nhôùm rôøi khoûi maët ñaát, Tieåu Phi vaãn trong tö theá ngoài, chieác gheá töû ñaøn moäc naëng neà to lôùn nhö bò daùn chaët vaøo moâng … Thaân hình hai ngöôøi vöøa xoaén vaøo nhau, tieáng chöôûng va chaïm lieân tieáp baûy löôït… Trong thoaùng maét nhö voù ngöïa löôùt qua keû hôû ñoù, ñoâi beân ñaõ trao nhau ñuùng baûy chöôûng vaø ñoâi beân laäp töùc dang ra… Tieåu Phi vaãn vôùi chieác gheâ dính trong ngöôøi, laø ñaø ñaùp nheï xuoáng ñaát gaàn nhö ñuùng vaøo vò trí cuõ, khoâng moät chuùt sai leäch, boán chieác chaân gheá nhö ñöôïc ai naâng ñaët nheï xuoáng neàn gaïch khoâng moät aâm vang. 239 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nam Cung Linh cuõng loän ngöôøi rôi ñuùng trôû leân chieác gheá cuûa mình, nhöng khi gieo ngöôøi trôû xuoáng ñaõ khieán chieác gheá cöùng chaéc vang leân moät tieáng “raéc” khoâ naëng, saéc maët cuõng bieán sang maøu tai taùi. Tuy khoâng moät ai bò thöông, nhöng söï cao thaáp ñaõ phaân ranh, thôøi gian giao thuû duø ngaén, nhöng coù theå noùi laø ñaõ quyeát ñònh ñöôïc theá cuoäc cuûa caû voøm trôøi voõ laâm ñöông kim ! Traän ñaáu xem ra tuy nheï nhaøng ñôn giaûn, nhöng tính chaát troïng yeáu cuûa noù, quaû thaät khoâng thua baát cöù traän ñaáu naøo trong lòch söû voõ laâm töø xöa chí nay ! Tieåu Phi nheï thôû ra: -Nam Cung huynh, khoâng leõ coøn muoán buoäc ñeä phaûi ra tay nöõa sao ? Nhöng haén vuït ñöùng leân, quaéc maét: -Löu Höông, ñöøng töôûng nhö theá roài ñaéc yù voäi ! Nam Cung Linh daùm ñôïi mi ôû ñaây, taïi sao laïi khoâng coù thuû ñoaïn khaùc döï saün chöù ? Tay vò Bang chuû Caùi bang phaát nheï leân ra daáu, töø haäu ñöôøng moät teân ñaïi haùn soùi ñaàu coåi traàn truøng truïc, chieàu cao coù hôn taùm thöôùc, vaïm vôõ laàm lyø y nhö con maûnh thuù xoàng xoäc böôùc ra, treân tay naâng cao moät chieác gheá … *** AÙnh ñeøn röïc rôõ cuûa saûnh ñöôøng, chieáu dieäu leân moät con ngöôøi ngoài trô nhö pho töôïng goã, treân chieác gheá, saéc maët taùi traéng vôùi ñoâi maét dieãm kieàu nhö hai khoaûng hö voâ nhìn söõng ra phía tröôùc. Tieåu Phi giaät baén mình keâu leân: -Dung Dung … sao Dung Dung laïi ôû ñaây ? Hình nhö khoâng nghe tieáng chaøng goïi, Dung Dung vaãn im lìm nhö pho töôïng ñaù! Nam Cung Linh cöôøi rôïn laïnh: -Taát nhieân laø do ta môøi Toâ coâ nöông ñeán. Tröø ta ra, coøn ai môøi ñöôïc naøng ñi ? Tieåu Phi mím moâi: -Treân ñình phong vuõ nôi bôø hoà Ñaïi Minh, boán teân ñaïi haùn kia phaûi chaêng do ngöôi phaùi ñeán ? Nam Cung Linh gaät ñaàu; -Phaûi ! Tieåu Phi laïi hoûi: -Taïi sao ngöôi bieát naøn g ôû ñaáy ! Nam Cung Linh cöôøi ha haû: -Naéng xeá hoà Ñaïi minh, döôùi traêng ñôïi ngöôøi ñeïp, Voâ Hoa ñaïi sö ñaõ caûnh tænh ta baèng caâu noùi aáy, taát nhieân ta phaûi ñeán ñoù maø xem ! Ta ñaõ chính tay hoïa töôïng cho naøng, thì taïi sao ta laïi khoâng nhaän ra naøng ? Tieåu Phi ñaõ laáy laïi veû bình tænh coá höûu cuûa mình, gaät guø nheách meùp : 240 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Vì sôï naøng ñaõ doø ra bí maät cuûa Thaàn Thuûy Cung cho neân baát thaàn haï ñoäc thuû ñeå dieät naøng. Nhöng do ñaâu, caùc ngöôi laïi bieát naøng chöa cheát ? Nam Cung Linh ñaéc yù cöôøi : -Ta bieát teân thieáu nieân ñöùng muïc kích moïi vieäc xaûy ra ôû gaàn ñaáy, neân coá yù lôïi duïng haén ñeå thuaät laïi söï tình cho ngöôi bieát. Nhöng khi ngöôi trôû laïi ñaây, neùt maët khoâng toû loä chuùt ñau thöông naøo. Nhö theá ñuû thaáy, Toâ Dung Dung vò taát ñaõ cheát ? Cho neân, khi ngöôi möôïn côù ñi tieåu ñeå troán ñi, ta khoâng ñuoåi theo ngöôi maø traùi laïi ñuoåi theo naøng. Vì ñuoåi theo ngöôi khoâng deã, nhöng ñuoåi theo naøng khoâng khoù ! Tieåu Phi laïi gaät guø : -Hôn nöõa ñoái vôùi ngöôi naøng khoâng chuùt nghi ngôø, baèng khoâng laøm sao loït vcaøo tay ngöôi ñöôïc ? Nam Cung Linh baät cöôøi to: -Naøng laøm sao daùm hoaøi nghi ngöôøi baïn cuûa Ñaïo Soaùi Löu Höông ? Chôït nghó ra moät ñieàu gì, Tieåu Phi quaùt to leân: -Khoâng phaûi ! Khi boán teân ñaïi haùn haï thuû naøng, thì ñang luùc ngöôi ñöa ta leân tìm Nhaäm phu nhaân, chuyeän naøy hieån nhieân do moät keû khaùc chuû söû ! Haén laø ai ? Taïi sao haén nhaän ra Dung muoäi ? Nam Cung Linh thoaùng bieán saéc, nhöng lieàn noùi to: -Ta ñaõ haï lònh coøn caàn gì phaûi chính tay mình ra traän ? Vaø khoâng ñeå cho Tieåu Phi kòp noùi gì, haén quaùt leân: -Ñeå naøng xuoáng ! Gaõ ñaïi haùn voùc daùng nhö maõnh thuù kia laäp töùc töø töø haï ñoâi tay, ñaët chieác gheá xuoáng ñaát. Nam Cung Linh noùi tieáp: -Taïi sao ngöôi khoâng hieån loäng chuùt söùc maïnh cuûa ñoâi tay, cho oâng baïn cuûa ta ñaây xem chôi ? Gaõ ñaïi haùn to con chaønh chieác mieäng ra cöôøi haéc leân moät tieáng, hai caùnh tay loâng laù xuø xuø vöôn ra chuïp vaøo chieác gheá döïa ñaët caïnh ñaáy, töø töø boùp maïnh … Raéc … raéc, raéc ! Moät chuoåi aâm thanh khoâ khoác noái tieáp vang leân, chieác gheá baèng goå ñaøn moäc raén chaéc qua söùc boùp cuûa hai baøn tay haén naùt thaønh buïi vuïn . Söùc maïnh ñoù, quaû khoâng phaûi laø söùc maïnh cuûa con ngöôøi, maø laø söùc maïnh cuûa moät loaïi thuù töø ñôøi tieàn söû ! Nam Cung Linh laïi cöôøi to leân: -Hay laém ! Baây giôø, cuõng baèng ñoâi tay ñoù, ngöôi ñaët leân treân ñaàu vò coâ nöông naøy , nhöng caån thaän ñaáy nheù, ñöøng ñeø beïp maát chieác ñaàu xinh xaén cuûa naøng. Gaõ ñaïi haùn y nhö con ngöôøi maùy döôù söï ñieàu khieån cuûa chuû nhaân, hai baøn tay quaû nhieân töø töø ñaët leân ñaàu Toâ Dung Dung. Chæ vaøo Tieåu Phi, Nam Cung Linh noùi tieáp vôùi gaõ ñaïi haùn: 241 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Baây giôø, ngöôi giöông to maét ra maø nhìn chöøng caùi ngöôøi naøy, baát luaän, tay, chaân, mình maåy cuûa haén coù chuùt gì ñoäng ñaäy, ngöôi cöù ñaäp naùt vò coâ nöông ñoù ra ! Teân ñaïi haùn chaønh chieác mieäng roäng lôûm chôûm raêng nhoïn ra cöôøi leân khanh khaùch, y nhö ñöôïc thöôûng thöùc moät troø vui thích thuù. Traùi laïi, Tieåu Phi caûm thaáy chaân tay ñeàu laïnh ngaét, ngöûa maët thôû daøi: -Nam Cung Linh, quaû khoâng ngôø ngöôi coù theå laøm ñöôïc nhöõng vieäc heøn haï voâ lieâm sæ ñeán theá naøy, ngöôi … ngöôi ñaõ laøm ta thaát voïng veà ngöôi quaù nhieàu ! Nam Cung Linh quay ngoaét laïi rít leân: -Thaät söï loøng ta khoâng khi naøo muoán laøm nhö theá, nhöng taïi sao ngöôi cöù maõi baét buoäc ta ? Tieåu Phi chôùp maét: -Baây giôø … ngöôi muoán theá naøo ? Nam Cung Linh gaèn gaèn ñaùp: -Ta muoán ngöôi bieát raèng, Toâ Dung Dung hieän giôø naèm trong tay ta neáu ngöôi muoán naøng coøn soáng, thì ñöøng bao giôø xen vaøo coâng chuyeän cuûa ta laøm ! Tieåu Phi traàm ngaâm giaây luùc, mím moâi: -Neáu ta khoâng maøng ñeán tính maïng cuûa naøng vaø cöù xen vaøo vieäc cuûa ngöôi thì sao ? Nam Cung Linh ngoaûnh nhìn sang phía Toâ Dung Dung nheách moâi nhö thaùch ñoá: -Ta daùm quyeát chaéc laø con ngöôøi cuûa Löu Höông khoâng bao giôø nhö theá caû ! Tieåu Phi lieám meùp: -Vaø nhö theá thì … thì phaûi chaêng ngöôi giöõ Toâ Dung Dung maõi ôû nôi ñaây ? Nam Cung Linh ñaùp: -Duø baát cöù nôi naøo, ta cuõng coù theå luoân luoân cho ngöôi bieát tin laø naøng vaãn coøn soáng ñöôïc chöù ? Tieåu Phi noùi thaät chaäm : -Nhöng ta vaãn coøn soáng, khi ta vaãn coøn soáng, caùc ngöôi khoâng laøm sao yeân taâm, cho neân duø baây giôø ta coù öng thuaän, caùc ngöôi cuõng quyeát doàn ta vaøo töû ñòa nhö thöôøng, coù phaûi theá khoâng ? Neùt maët cuûa Nam Cung Linh caøng luùc caøng naëng xuoáng: -Ñoù laø vaán ñeà khaùc, söï soáng cheát cuûa ngöôi khoâng lieân quan gì ñeán söï soáng cheát cuûa naøng. Neáu nhö ngöôi muoán naøng coøn soáng ngay baây giôø phaûi höùa moät tieáng baèng loøng ! Tieåu Phi khoâng ñaùp ngay caâu hoûi: -Sau khi ta cheát roài, ngöôi vaãn gieát naøng nhö thöôøng ! Nam Cung Linh cöôøi nöûa meùp: -Ngöôi cheát roài, thì naøng cheát hay soáng, khoâng coøn thaønh vaán ñeà vôùi ngöôi nöõa. Nhöng ngay baây giôø, ngöôi vaãn coøn soáng taát nhieân ngöôi khoâng nôõ nhìn naøng phaûi cheát. Nhö theá cuõng quaù ñuû roài ! 242 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi cöôøi buoàn: -Moät hoøa öôùc khoâng coâng bình chuùt naøo caû ! Nam Cung Linh buoâng tieáng cöôøi to: -Trong giôø phuùt naøy, ngöôi coøn hy voïng gì moät hoøa öôùc coâng bình chöù ? Huoáng hoà, tröôùc khi ngöôi chöa cheát, coøn thieáu gì cô hoäi ñeå cöùu naøng ra ? AÙnh maét cuûa Tieåu Phi cöù chaèm chaëp nhìn veà phía Toâ Dung Dung, ñaàu ngoùn tay ñaõ baát giaùc run run. Giaù nhö coù ai baûo laû Tieåu Phi cuõng bieát phaùt run, chaéc treân ñôøi khoâng moät ngöôøi naøo chòu tin laø thaät ! Nam Cung Linh laïi cöôøi to: -Ñaïo Soaùi Löu Höông, ta ñaõ nhìn thaáy tim ñen cuûa ngöôi roài, ta bieát theá naøo laø ngöôi cuõng phaûi öng thuaän, khoâng coøn can ñaûm ñaâu ñeå maø löïa choïn ! Tieåu Phi hình nhö lieác thaät nhanh ra ngoaøi phía cöûa soå, vaø nheø nheï thôû daøi : -Nam Cung Linh, ngöôi ñaõ laøm ta quaù thaát voïng vaø raát coù theå ta cuõng seõ laøm cho ngöôi phaûi thaát voïng laïi ! Moät tieáng veùo ñoät nhieân vang leân, keïp theo moät ñaïo oâ quang cuoàn cuoän nhö con ñoäc xaø baén thaúng vaøo yeát haàu cuûa gaõ ñaïi haùn to con. Gaõ ñaïi haùn roáng oeân nhö thuù döõ bò thöông, hai tay chôùi vôùi ñöa leân … Hai caùnh tay gaõ môùi vöøa nhaác leân, Tieåu Phi ñaõ nhö moät traän gioù nheï löôùt tôùi, ñaåy nhanh Toâ Dung Dung caû ngöôøi laån gheâ ra xa. Nam Cung Linh caû kinh, ñònh phoùng tôùi cöùu vaõn tình theá, nhöng moät ñaïo kieám quang laïnh toaùt ñaõ nhö moät sôïi raøo theùp choïn laáy loái ñi cuûa haén. Tieåu Phi ñaåy Toâ Dung Dung ñeán cuoái goùc nhaø, môùi thôû phaøo moät hôi, mæm cöôøi laåm baåm: -Haéc Traân Chaâu, Nhaát Ñieåm Hoàng ! Ta quen ñöôïc nhò vò quaû laø moät ñieàu may maén cho ta ! oOo 243 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2