Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 23

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

77
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 23:HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN Chiếc roi trên tay của Hắc Trân Châu đã thắt chặt đến độ thẳng băng như đường giây cung. Hai tay gã đang cố sức kéo chặt lấy đầu roi, tựa như trạo phu kéo thuyền to mắc cạn trên sông dài, thân hình gần như cúi sát mặt đất, bàn tay thon thon gân xanh đã nổi vồng. Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 23

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI BA HUYNH ÑEÄ TÖÔNG TAØN Chieác roi treân tay cuûa Haéc Traân Chaâu ñaõ thaét chaët ñeán ñoä thaúng baêng nhö ñöôøng giaây cung. Hai tay gaõ ñang coá söùc keùo chaët laáy ñaàu roi, töïa nhö traïo phu keùo thuyeàn to maéc caïn treân soâng daøi, thaân hình gaàn nhö cuùi saùt maët ñaát, baøn tay thon thon gaân xanh ñaõ noåi voàng. Tuy Haéc Traân Chaâu ñaõ vaän toaøn söùc maïnh, nhöng gaõ ñaïi haùn vaãn trô trô moät choå. Meùp roi cô hoà ñaõ khaûm saâu quanh chieác gaùy to nhö coå thuù röøng cuûa ñaïi haùn, ñoâi maét man daïi hung haêng cuûa haén gaàn nhö troài loïi ra ngoaøi. Theá nhöng gaõ vaãn ñöùng im moät nôi, cuõng chaúng giô tay leân giaät roi laïi, cuõng chaúng böôùc veà phía Haéc Traân Chaâu. Trong coå gaõ khoâng ngôùt keâu leân khoø kheø, nhöng gaõ vaãn coá cöôøi leân haêng haéc: -Oaét con ôi, keùo khoâng ngaõ noåi ta ñaâu ! Chöa bao giôø gaëp qua moät con ngöôøi coù söùc maïnh khuûng khieáp nhö theá, maø cuõng thaät laø quaù ngu nhö theá, Haéc Traân Chaâu khoâng khoûi vöøa kinh haõi vöøa laï luøng ! Ñoät nhieân haén noùi to leân: -Keùo khoâng ngaõ noåi ngöôi, nhöng ngöôi coù theå keùo ngaõ noåi ta khoâng ? Gaõ ñaïi haùn chaønh mieäng cöôøi nghoâ ngheâ. Vaø quaû nhieân, duøng caàn coå cuûa mình ñeå keùo maïnh giaây roi… Caû hai beân keû trì ngöôøi keùo, vaän duïng baèng taát caû söùc maïnh cuûa mình. Moät tieáng buïc vang leân, chieác baèng theùp bò vaën ñöùt ngang thaønh hai ñoaïn. Haéc Traân Chaâu maát ñaø teù vaêng vaøo chaân töôøng, gaõ hoát hoaûng nhaûy phaét ngay daäy vaø phoùn g nhanh leân trính nhaø aån mình. Nhìn laïi xuoáng phía döôùi, thaân hình nhö ngoâi thaùp cuûa ñaïi haùn töø töø ñoå xuoáng, da maët ñaõ tím baàm, löôõi le haún ra ngoaøi, hai troøng maét cuõng loä ra khoûi hoá maét, hình nhö vaãn cöù tröøng tröøng nhìn veà phía Haéc Traân Chaâu. Haéc Traân Chaâu khoâng khoûi ruøng mình ôn ôùn, göôïng cöôøi : -Nhöõng keû tay chaân phaùt ñaït, ñaàu oùc taïi sao luoân luoân keùm nhö heá ? Töø treân trính nhaø nhìn xuoáng, Nhaát Ñieåm Hoàng vaø Nam Cung Linh hai ngöôøi vaãn ñöùng im moät choå y nhö hai pho töôïng goå. Caû hai chöa moät ai ñoäng ñaäy hay nhích böôùc. Nam Cung Linh aùnh maét cöù daùn chaët leân muõi kieám treân tay Nhaát Ñieåm Hoàng, khoâng daùm nhìn laûng ñi moät nôi naøo khaùc. Tuy vaäy, nhöõng vieäc xaûy ra xung quanh, Nam Cung Linh vaãn coù theå ñoaùn ra ñöôïc. 244 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Treân traùn ñaõ daàn daàn laám taám boùng löôûng moà hoâi, Nam Cung Linh baát chôït cöôøi to leân: -Nhaát Ñieåm Hoàng, nghe ñoàn ngöôi chæ vì tieàn, môùi chòu gieát ngöôøi coù phaûi theá khoâng ? Ñoâi maét trô trô nhö baêng laïnh cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng vaãn moät möïc baén thaúng vaøo Nam Cung Linh, vaønh moâi moûng cuûa gaõ vaãn mím chaët khoâng ñaùp. Nam Cung Linh rít leân: -Neáu nhö ngöôi chòu giuùp ta gieát cheát Löu Höông, ta seõ traû cho ngöôi möôøi vaïn löôïng baïc ! Nhaát Ñieåm Hoàng nheách nheï vaønh moâi moûng vaùnh: -Möôøi vaïn löôïng ? Ñaïo Soaùi Löu Höông laïi ñaùng giaù ñeán theá aø ? Nam Cung Linh ñaùnh theâm moät ñoøn taâm lyù: -Ngöôi gieát ñöôïc ta, quyeát nhieân khoâng coù ai traû cho ngöôi möôøi vaïn löôïng caû, phaûi theá khoâng ? Nhaát Ñieåm Hoàng cöôøi laïnh : -Ñuùng laém, chæ vì maïng cuûa ngöôi chaúng ñaùng moät xu naøo caû ! Nam Cung Linh thaûn nhieân: -Ñaõ theá, ngöôi laïi caøng khoâng neân gieát ta ! Khoeù moâi baêng laïnh cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng nhö aùnh leân moät tia cöôøi: -Nhöng neân bieát, duø laø kyû nöõ, nhöng ñoâi gaëp khaùch, cuõng coù theå moät chuyeán hieán khoâng … vaø ta laàn naøy cuõng chæ ñeå hieán khoâng ñoù vaäy ! Caâu noùi chöa döùt, thanh kieám ñaõ nhaán maïnh tôùi tröôùc… Da maët cuûa Haéc Traân Chaâu hình nhö ñoû röïc leân, nhöng gaõ cuõng phaûi baät cöôøi: -Caâu thí duï vöøa dô daùng laïi vöøa thoâ loå, nhöng thaät laø ñuùng voâ cuøng ! Trong khoaûnh khaéc cuûa caâu noùi Haéc Traân Chaâu, Nhaát Ñieåm Hoàng ñieåm ra luoân baûy kieám, baûy kieám ñoäc ñaùo cuûa kieám phaùp ñoäc ñaùo cuûa haén, töø khuyûu tay trôû leân tuyeät nhieân khoâng thaáy ñoäng ñaäy, nhöng kieám quang traûi roäng töïa möa giaêng … Nam Cung Linh thaùo lui luoân baûy böôùc, cöôøi gaèn gaèn: -Nhaát Ñieåm Hoàng, ngöôi töôûng ta sôï ngöôi aø ? Nhaát Ñieåm Hoàng laïnh luøng: -Ta khoâng caàn ngöôi sôï, maø chæ muoán ngöôi cheát thoâi ! Nam Cung Linh vuït quaùt leân: -E raèng keû cheát chính laø ngöôi ! Tay traùi gaõ sôùt nhanh chieác gheá neùm thaúng, ra tröôùc tay phaûi leï nhö chôùp thoø vaøo hoâng laáy ra thanh ñao deïp … AÙnh ñao theo ñoù ngôøi leân nhö tuyeát traéng, ba ñao veøo veøo phaûn coâng … Ñao phaùp cuûa Nam Cung Linh tuyeät khoâng coù chuùt gì hueâ daïng cuûa beân ngoaøi, nhöng caùi nhanh vaø caùi ñoäc cuûa ñöôøng ñao ñöôïc phaùt huy baèng taát caû höõu hieäu cuûa thöïc duïng. 245 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhaát Ñieåm Hoàng bình sinh töøng giao thuû khoâng bieát bao nhieâu laø cao nhaân, taât nhieân phaûi bieát chæ coù nhöõng voõ coâng nhö theá môùi thaät laø ñaùng sôï. Keû naøo daïi doät cho raèng ñao phaùp aáy chaúng ñeïp maét chuùt naøo, thì caùi y nghó ñoù chöa kòp troïn, löôõi ñao treân tay ñòch ñaõ ñöa hoàn haén qua beân kia bôø theá giôùi. Cuõng coù theå laø ñao phaùp ñoù khoâng coù moät öu ñieåm naøo, cuõng chaúng coù moät ích duïng naøo, nhöng thöïc duïng duy nhaát cuûa noù, chính laø gieát ngöôøi heát söùc höõu hieäu ! Nhaát Ñieåm Hoàng aùnh maét ngôøi leân, phaán khôûi: -Khoâng ngôø hoâm nay ta gaëp ñoái thuû côõ nhö ngöôi, quaû khoâng uoång coâng chuyeán ñeán nôi naøy ! AÙnh ñao vaø aùnh kieám laøm cho Haéc Traân Chaâu laïnh ñeán phaùt run. Ñaõ töøng muïc kích bao nhieâu traän giao ñaáu, nhöng chöa bao giôø thöôûng thöùc ñöôïc traän ñaáu theá naøy. Hoï, hai ngöôøi gaàn nhö khoâng coøn laø cuoäc giao thuû cuûa con ngöôøi maø laø traän ñaáu cuûa hai con cho soùi hung haêng, moãi chieâu xuaát thuû, ñeàu laêm le ñöa ñoái phöông vaøo caùi cheát, ngoaøi ra tuyeät khoâng coù moät mong muoán gì khaùc hôn. Ñao quang, boùng kieám giao chuyeàn nhau nhö maéc cöûi, tuy chaúng nghe tieáng binh khí va chaïm nhau, nhöng saùt khí toûa ra laïnh caêm caêm khieán Haéc Traân Chaâu naëm treân trính nhaø cuõng khoâng laøm sao chòu noåi. Gaõ phaûi löôùt xa ngoaøi ba tröôïng, buoâng mình ñaùp nheï treân ñaát. Nhìn thaáy Tieåu Phi ñang xoa boùp huyeät ñaïo cho Toâ Dung Dung, khuoân maët taùi traéng cuûa naøng ñaõ daàn daàn öûng hoàng saéc maùu. Haéc Traân Chaâu khoâng daèn ñöôïc, tieán tôùi voã nheï vai Tieåu Phi: -Ngöôi coù bieát laø keû khaùc ñang vì ngöôi maø lieàu maïng chaêng ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Bieát ! Haéc Traân Chaâu gaèn gioïng: -Ngöôi khoâng ñeám xæa aø ? Tieåu Phi vaãn chaêm chuù xoa boùp huyeät ñaïo cho Toâ Dung Dung : -Trung Nguyeân Nhaát Ñieåm Hoàng ñaõ ra tay, caàn gì ñeán ai can thieäp ? Haéc Traân Chaâu cöôøi laït: -Xem ra ngöôi taâm döõ ? Tieåu Phi nheách moâi cöôøi: -Kieám phaùp cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng laøm Haéc huynh yeân taâm sao ? Nhöng ñaùp laïi chaøng laø moät tieáng soaït vang leân, Nhaát Ñieåm Hoàng lieàn theo ñoù taït ngang baûy thöôùc, lôùp aùo treân chaû vai, hình nhö bò löôõi ñao raïch teùt moät ñöôøng, maùu töôi ñaõ töø töø phuùn ra. Nam Cung Linh cöôøi ha haû ñaéc yù : -Nhaát Ñieåm Hoàng, ngöôi coøn chöa sôï aø ? 246 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng buoàn ñaùp, nhoå moät nguïm nöôùc mieáng leân baøn tay, xoa xoa vaøo veát thöông treân vai, vaø … tröôøng kieám laäp töùc nhoaùng leân vun vuùt. Haéc Traân Chaâu bieán saéc rít leân: -Baây giôø ngöôi coøn yeân taâm ñöôïc chaêng ? Tieåu Phi cöôøi thaûm naõo: -Khi Nhaát Ñieåm Hoàng ra tay, neáu keû naøo ñeán giuùp söùc, haén seõ xem keû ñoù nhö thuø nghòch. Huoáng hoà, voõ coâng hai ngöôøi suyùt soaùt nhau, khoù loøng ai gieát ñöôïc ai ! Haéc Traân Chaâu mím moâi: -Do ñoù, ngöôi nhaát quyeát khoâng can thieäp phaûi chaêng ? Tieåu Phi kheõ gaät ñaàu: -Chöa ñaày möôøi chieâu, Nam Cung Linh seõ laõnh phaûi moät nhaùt kieám cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng. Vaø trong voøng ba möôi chieâu nhaát ñònh Nam Cung Linh phaûi leân tieáng caàu hoøa. Khoâng phaûi luùc, duø coù muoán can thieäp cuõng voâ ích ! Haéc Traân Chaâu cöôøi laït: -Ñuùng hôn laø caû traùi tim cuûa ngöôi ñeàu truùt caû vaøo vò coâ nöông naøy, coøn ñaâu maø lo ñeán söï soáng cheát cuûa keû khaùc. Ta quaû thaät khoâng ngôø, ñöôøng ñöôøng moät Ñaïo Soaùi Löu Höông laïi laø phöôøng troïng saéc hôn caû tình baïn ! … Nhöng lôøi gaõ chöa troïn, laïi moät tieáng “soaït” vang leân thaät goïn, Nam Cung Linh laïong choaïng thaùo lui ra sau, vaït aùo tröôùc raùch xaû moät ñöôøng, hình nhö maùu hoàng ñang phuùn voït ra. Tieåu Phi nheo maét nhìn Haéc Traân Chaâu: -Chöa ñaày möôøi chieâu phaûi theá khoâng ? Haéc Traân Chaâu laëng thinh khoâng ñaùp, aùnh maét chaàm chaäm löôùt leân khuoân maët cuûa Toâ Dung Dung… Trong ñoâi maét saâu thaúm cuûa gaõ, hình nhö bao nhieâu laø bieán ñoåi phöùc taïp kieân tieáp dieãn ra. Cuoái cuøng, gaõ thoát leân moät caâu thaät … laõng nhaùch: -Keå ra naøng cuõng khaù ñeïp chöù ? Tieåu Phi nheách moâi cöôøi: -Ñaâu phaûi chæ ñeïp maø thoâi ! Haéc Traân Chaâu laïnh luøng : -Nhöng theo ta thaáy, coøn raát nhieàu coâ gaùi ñeïp hôn naøng nhieàu ! Tieåu Phi moâi vaãn dính nuï cöôøi: -Coù theå laø naøng chöa phaûi ñeïp laém. Nhöng naøng laø coâ gaùi thaät hieàn haäu, thaät oân hoøa, thaät teá nhò maø cuõng thaät bao dung. Theo ta bieát, thì veà caùi ñeïp cuûa taâm hoàn, chöa coù moät coâ gaùi naøo hôn naøng noåi ! Saéc maët Haéc Traân Chaâu vuït traéng taùi theâm, g4 ñònh noùi gì nhöng laïi mím moâi coá neùn, quay ngoaéc ñaàu sang phía khaùc, hình nhö chaúng muoán nhìn caûnh thaân maät cuûa hai ngöôøi. Nam Cung Linh ñang giao ñaáu chôït quaùt to leân: 247 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Löu Höông, chuyeän naøy phaûi do hai chuùng ta ñôn ñoäc giaûi quyeát nhau toát hôn. Caâu noùi ñoù, chính luùc naõy ngöôi thoát ra, ngöôi coøn nhôù ñaáy chöù ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Taát nhieân laø phaûi nhôù ! Nam Cung Linh noùi tieáp: -Neáu ngöôi muoán bieát nhaân vaät thaàn bí ñoù laø ai, phaûi mau goïi caùi teân hoï Laõnh naøy ngöøng tay ! Tieåu Phi thôû ra: -Tieác laø ta khoâng theå goïi haén ñoäng thuû, laïi caøng khoâng theå goïi haén döøng tay … moät khi Nhaát Ñieåm Hoàng muoán gieát ngöôøi khoâng moät ai khieán haén döøng tay ñöôïc ! Khoâng ngôø Nhaát Ñieåm Hoàng daït tuoát ra ngoaøi non moät tröôïng, laïnh luøng leân tieáng: -Ta döøng tay roài ñaáy. Chæ vì haén khoâng gieát ñöôïc ta, maø ta cuõng khoâng gieát noåi haén. Traän ñaáu coù keùo daøi theâm, cuõng chaúng coù yù nghóa gì, nhöôøng laïi cho Löu baèng höõu ñoù ! Tieåu Phi cöôøi doøn: -Caùm ôn ! Nhaát Ñieåm Hoàng nhìn chaøng moät thoaùng, chaäm raõi leân tieáng: -Khoâng caàn ngöôi phaûi caùm ôn. Chæ caàn ngöôi nhôù raèng Nhaát Ñieåm Hoàng luoân luoân laø baïn cuûa Löu Höông ! Lôøi vöøa döùt, thaân hình ñaõ loän qua cöûa soå maát daïng. Tieåu Phi chaéc löôõi: -Thaät laø con ngöôøi tieâu dieâu töï taïi, muoán ñeán laø ñeán, muoán ñi laø ñi. Nam Cung Linh luùc aáy môùi ñieàu hoøa ñöôïc khí köïc heùt leân: -Löu Höông, neáu ngöôi ñònh giaûi quyeát chuyeän naøy, phaûi ñi theo ta môùi ñöôïc ! Tieåu Phi ñöa maét nhìn Toâ Dung Dung hoûi gaën laïi -Theo ngöôi ? Haéc Traân Chaâu vuït buoâng tieáng cöôøi to: -Ñaïo Soaùi Löu Höông baây giôø khoâng ñaønh ñi ñaâu. Vì ngöôøi con gaùi naøy, haén khoâng coøn ñaâu loøng daï ñeå döï vaøo vieäc khaùc. Nam Cung Linh xoaùy troøn aùnh maét, laïnh luøng: -Neáu ngöôi khoâng chòu ñi thì ñöøng traùch ta ! Döùt lôøi, haén xiay mình chaàm chaäm caát böôùc. Vì bieát raèng coù muoán chaïy troán cuõng chaúng ñöôïc, haén coá giöõ veû bình thaûn chaàm chaäm leâ böôùc. Giaù maø coù theå troán ñi, haén ñaõ phoùng nhanh töø laâu. Nhöng Tieåu Phi ñaâu theå trô maét ñeå rôøi ñi nhö theá, chaøng thôû moät hôi daøi, quay sang Haéc Traân Chaâu: -Haéc huynh, xem chöøng chæ coøn caùch giao naøng nhôø huynh troâng hoä vaäy ! Haéc Traân Chaâu haát maët nhìn trôøi laïnh luøng: 248 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi yeân taâm aø ? Tieåu Phi cöôøi nhöng khoâng ñaùp vaøo caâu hoûi: -Naøng bò ñieåm vaøo huyeät ñaïo raát naëng tay, nhöng qua msöï xoa boùp cuûa ñeä, chæ choác sau laø coù theå tænh laïi, chæ caàn Haéc huynh cho naøng bieát, baûo naøng mau trôû veà ñi, moïi chuyeän khaùc chaúng caàn lo ñeán ! Haéc Traân Chaâu suy nghó moät luùc, gaät ñaàu : -Ñöôïc roài, ngöôi ñi ñi, ta coù theå baûo naøng ñi ñöôïc. Nhöng ta vaãn ôû ñaây chôø. Vì ta caàn hoûi ngöôi moät caâu chuyeän ! *** Nam Cung Linh chôø Tieåu Phi böôùc haún ra ngoaøi môùi thi trieån thaân phaùp vöôït ñi. Chaïy moät khoaûng khaù xa, Nam Cung Linh chôït leân tieáng: -Keå ra ngöôi quaù yeân taâm maø ñem giao naøng cho ngöôøi khaùc ! Tieåu Phi ñaùp: -Coù chi maø khoâng yeân taâm ? Nam Cung Linh laïi hoûi: -Ngöôi laøm sao bieát ñöôïc raéng tieåu töû ñoù khoâng haïi naøng ? Tieåu Phi cöôøi laït: -Ngöôi ngôø laø loøng daï cuûa ai naáy ñeàu aùc ñoäc nhö ngöôi heát sao ? Nam Cung Linh nheách moâi: -Ta töôûng ngöôi laø con ngöôøi thaät caån thaän, khoâng ngôø ngöôi cuõng coù luùc sô xuaát nhö ai ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Ta bao giôø cuõng vaãn laø ngöôøi caån thaän. Neáu ta coù theå nghó ra moät ñieåm lyù do gì Haéc Traân Chaâu coù theå laøm haïi Toâ Dung Dung thì duø cho tình theá baát ñaéc dó theá naøo, ta cuõng khoâng bao giôø trao naøng cho gaõ troâng nom hoä. Vaø neáu nhö ngöôi ñònh döïa vaøo ñaáy ñeå lung laïc tinh thaàn ta, cho ta phaûi trí oùc roái loaïn, thì ta khuyeân ngöôi, neân deïp boû caùi chuû yù aáy ñi laø hôn ! Quaû nhieân, Nam Cung Linh cöôøi laït leân maáy tieáng roài laøm thinh luoân. Phía tröôùc maët hai ngöôøi ñaõ hieän leân moät vuøng nöôùc maây baùt ngaùt: caûnh hoà Ñaïi Minh ! Döôùi raëng thuøy döông, moät chieác thuyeàn con beân trong vaãn coøn le loùi aùnh ñeøn. Qua pheân cöûa soå he heù choáng leân, coù theå nhìn thaáy ñöôïc beân trong, döôùi aùnh neán ñöôïc khôi toû ngoïn, moät coå tieäc röôïu ñaõ baøy saün treân baøn … Nam Cung Linh chôø Tieåu Phi böôùc vaøo khoang xong, laäp töùc nhoå saøo cho thuyeàn löôùt nhanh ra giöõa hoà … Boán beà chæ coøn muø mòt söông traéng töïa khoùi töïa maây, thuyeàn theo löôïn soùng nhaáp nhoâ troâi daït, giöõa caûnh ñaát trôøi meânh moâng vaéng laëng, moät khoâng khí ñaày 249 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long laõng maïn vaø thaàn bí phuû truøm, khieán loøng ngöôøi laâng laâng nhö say maø laïi vöøa nghe da löng rôøn rôïn. Trong khoang thuyeàn, Tieåu Phi löïa moät chieác gheá eâm aùi nhaát ngoài xuoáng, nhöng loøng chaøng thaät ra khoâng moät chuùt eâm aùi naøo. Linh caûm chaøng nhaän thaáy raèng, söï tình caøng luùc caøng coù nhieàu hieåm nguy ñaùng ngaïi … Taïi sao Nam Cung Linh ñöa chaøng ñeán choán naøy ? Phaûi chaêng gaõ hung thuû thaàn bí kia ñang ôû trong thuyeàn naøy ? Nhöng treân thuyeàn tröø Tieåu Phi vaø Nam Cung Linh ra, nhaát ñònh khoâng coù moät nhaân vaät thöù ba. Ñieàu naøy, Tieåu Phi töø luùc ñaët chaân ñaàu tieân xuoáng vaùn thuyeàn, chaøng ñaõ nhaän ñoaùn ñöôïc ngay. Trong laøn gioù ñeâm maùt röôøi röôïi, mang theo hôi haùm cuûa muøi röôïu, muøi thöùc aên, laãn caû muøi thôm trong laønh cuûa lieåu xanh, nhöng Tieåu Phi ngöûi vaøo nghe y nhö noàng cay muøi töû khí. Treân chieác thuyeàn con voán khoâng ngöôøi naøy, phaûi chaêng ñaõ aån taøng voâ soá saùt cô? Nam Cung Linh cuõng ñaõ buoâng saøo, böôùc vaøo mui, ngoài xuoáng ñoái dieän vôùi Tieåu Phi: -Ngöôi coù bieát taïi sao ta ñöa ngöôi ñeán ñaây khoâng ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Taát nhieân ngöôi khoâng coù yù nghæ gieát ta ôû ñaây. Vì neáu ngöôi thaät söï muoán gieát ta, töï nhieân caøng xa khoûi maët nöôùc caøng hay ! Nam Cung Linh cöôøi to: -Phaûi, khoâng ai coù theå gieát Ñaïo Soaùi Löu Höông ngay treân maët nöôùc noåi ! Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc, kheõ laåm baåm: -Khoâng leõ, chính haén muoân ngöôi ñöa ta ñeán ñaây ? Nam Cung Linh cöôøi laïnh: -Ñuùng laém ! Haén daën tröôùc ta, chôø khi ta moät mình khoâng giaûi quyeát ñöôïc coâng vieäc, phaûi ñöa ngöôi ñeán nôi ñaây, chôø haén ñeán giaûi quyeát ! Tieåu Phi vuït hoûi : -Ngöôi cho laø haén seõ ñeán ? Nam Cung Linh quaû quyeát: -Ñöông nhieân ! Tieåu Phi laïi hoûi: -Ngöôi töôûng laø haén ñeán ñaây coù theå giaûi quyeát ñöôïc moïi vieäc aø ? Nam Cung Linh cöôøi nöûa meùp: -Treân ñôøi neáu coù moät ngöôøi ñoái phoù noåi Ñaïo Soaùi Löu Höông thì ngöôøi ñoù phaûi laø haén ! Tieåu Phi thôû phaøo moät hôi daøi: -Baát luaän haén laø ai, ta thaät khoâng nghó ra laø haén coù ñöôïc phöông caùch gì ? 250 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nam Cung Linh nhöôùng maøy töï ñaéc: -Phöông caùch cuûa haén, khoâng moät ai coù theå nghó ra noåi ! Tieåu Phi laïi cöôøi: -Ngöôi keå ra tín nhieäm haén hôi nhieàu ñaáy ! Nam Cung Linh ñaùp: -Neáu treân ñôøi chæ coù moät keû coù theå laøm ta tín nhieäm ñöôïc, thì ngöôøi ñoù chính laø haén ! Tieåu Phi chôùp maét, laåm baåm : -Moät ngöôøi nhö theá laø ai nhæ ? Haén ñaõ bieát roõ muoán gieát ta treân maët nöôùc, coøn khoù khaên hôn baát cöù nôi naøo. Thì taïi sao haén muoán ñöa ta ñeán nôi naøy ? Haén laøm theá vôùi duïng yù gì ? Phaûi chaêng haén ñaõ saép ñaët xong moät phöông phaùp taân kyø, cao dieäu ñeå haï thuû mình ? Haén laøm mình noân nao khoâng chòu ñöôïc ! Nghó ñeán söï aâm hieåm kyø bí vaø taøn ñoäc cuûa hung thuû coøn aån trong boùng toái, Tieåu Phi duø laø moät keû töøng giôûn vôùi caùi cheát, cuõng khoâng khoûi rôøn rôïn sôï thaàm. Ñaây quaû laø moät ñòch thuû maø Tieåu Phi phaûi gôùm nhaát treân ñôøi. Nam Cung Linh roùt röôïu ñaày ra hai chung röôïu thö thaû leân tieáng: -Neáu ta laø ngöôi trong tröôøng hôïp naøy, thì toát hôn heát laø hieän giôø uoáng moät chung röôïu cho aám loøng tröôùc ñaõ, vì nghó ngôïi nhieàu cuõng chaúng ích chi, huoáng hoà, thôøi gian ngöôi coøn soáng ñöôïc sôï raèng chaúng bao laâu nöõa ! Chaát röôïu maøu ngoïc bích trong xanh, ñöôïc ñöïng trong chung vaøng, hình nhö caøng oùng aùnh theâm leân. Nam Cung Linh nhaác cao chung röôïu uoáng caïn vaø noùi tieáp: -Nhöng ta cöù hy voïng caùi ngöôøi phaùt giaùc ra bí maät naøy khoâng phaûi laø ngöôi. Vì baát luaän laø ai trong tröôøng hôïp naøy, muoán gieát cheát moät keû ñaõ töøng cuøng mình uoáng röôïu say meøm, ñaõ töøng cuøng mình loi ngoi döôùi bieån baét ruøa, thì thaät laø moät chuyeän khoâng thích thuù chuùt naøo ! Tieåu Phi khoâng heà chaïm tay leân chung röôïu: -Ta cuõng raát hy voïng ngöôi maõi maõi laø gaõ Nam Cung Linh ñaõ cuøng ta baét ruøa daïo noï ! Nam Cung Linh ñang cöôøi chôït nhíu maøy : -Röôïu cuûa ngöôi … Tieåu Phi cöôøi cöôøi : -Thôøi gian ta uoáng coøn daøi laém, baây giôø voäi chi ? Nam Cung Linh cöôøi to: -Ñaïo Soaùi Löu Höông maø cheâ röôïu thaät laø moät chuyeän heát söùc laï luøng ! Tieåu Phi nheo nheo chuoâi maét: -Ngöôi ñöøng queân raèng, ta luoân luoân laø con ngöôøi raát caån thaän ! Nam Cung Linh cuõng nhöôùng maét ñaùp traû: 251 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chung röôïu naøy cuõng trong moät bình roùt ra, neáu ngöôi khoâng yeân taâm, thì ñeå ta uoáng thay vaäy ! Vaø quaû nhieân, gaõ naâng chung cuûa Tieåu Phi roùt caïn vaøo hoïng mình. Xem ra keû caån thaän tuy raèng ñöôïc soáng dai theâm moät chuùt, nhöng khoâng traùnh khoûi lôû ñi raát nhieàu cô hoäi ñöôïc uoáng röôïu ! Nam Cung Linh cöôøi saèng saëc: -Ñaùng lyù ngöôi khoâng neân tin laø trong röôïu coù ñoäc, treân ñôøi coù ai ngu daïi nghó raèng moät chung röôïu ñoäc xoaøng xænh coù theå thuoác cheát ñöôïc Ñaïo Soaùi Löu Höông ? Thì … haén leõ ñaâu boû … Tieáng ñoäc chöa kòp thoaùt ra khoûi mieäng, da maët cuûa Nam Cung Linh vuøng ñoåi saéc, baøn tay, goùc traùn, caàn coå, gaân xanh moïi nôi ñeàu noåi voàng leân. Tieåu Phi voâ cuøng kinh haõi: -OÀ ! Ngöôi laøm sao theá ? Nam Cung Linh gioïng ñaõ laïc ñi: -Röôïu naøy … Tieåu Phi baät thaúng ngöôøi daäy: -Khoâng leõ trong röôïu naøy quaû coù ñoäc ? Chaøng choàm ngöôøi tôùi tröôùc, vaïch mi maét Nam Cung Linh ra xem, tuyeät nhieân khoâng moät trieäu chöùng bò ñoäc naøo trong khoeù maét. Nhöng laøn da Nam Cung Linh laïinoùng höøng höïc nhö bò löûa thieâu. Tieåu Phi chôït keâunleân thaûng thoát: -Thieân Nhaát Thaàn Thuûy, trong röôïu naøy coù boû Thieân Nhaát Thaàn Thuûy ! Nam Cung Linh töø töø ruû ngöôøi xuoáng, hoån heån: -Haén … haén leõ ñaâu boû ñoäc vaøo röôïu ? Ta khoâng tin ! Ta … ta khoâng laøm sao tin ! Tieåu Phi töùc toái noùi to: -Cho ñeán baây giôø ngöôi cuõng roõ nöõa aø ? haén boû ñoäc trong röôïu, khoâng phaûi muïc ñích ñeå haïi ta maø chính laø ngöôi. Haén bieát raèng ta d8eà phoøng ñuû khía caïnh, maø ngöôi, ngöôi tuyeät khoâng coù chuùt gì giôùi bò haén ! Chaøng vuït ngaång ñaàu leân, thôû daøi tieác reû: -ta voán caûm thaáy treân chieác thuyeàn naøy aån taøng ñaày nguy cô nhöng nghó maõi khoâng ra, haén ñònh duøng phöông phaùp naøo ñoái phoù ta. Baây giôø thì ta ñaõ hieåu: Teù ra ngöôøi maø haén caàn ñoái phoù, khoâng phaûi laø ta, maø laø ngöôi ! Nam Cung Linh rít leân: -Nhöng … nhöng taïi sao haén muoán haïi ta ? Tieåu Phi cöôøi gaèn: -Vì, chæ caàn ngöôi cheát, thì bao nhieâu moái manh keå nhö bò caét ñöùt heát, vaø moät khi ngöôi cheát roài, haén seõ ñöôïc thung dung ngoaøi voøng phaùp luaät. Vì tröø duy nhaát ngöôi ra, khoâng moät keû thöù hai naøo bieát ñöôïc haén laø ai ! Nam Cung Linh laïi moät phen ruùng ñoäng ngöôøi ra. 252 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Khaép mình y luùc aáy ñeàu vôõ tung, khoeù maét, muõi, tai vaø töø nhöõng keõ moùng tay maùu ñaõ baét ñaàu töôm ròn … Tieåu Phi quaùt leân: -haén ñaõ khoâng ngaïi xuoáng ñoäc thuû haïi ngöôi, taïi sao ngöôi coøn giöõ gìn bí maät giuøm haén ? Baây giôø ngöôi coøn chaàn chôø gì maø chöa noùi haén ra ? Haén laø ai ? Ñoâi maét ñaõ loä haún ra ngoaøi y nhö maét caù cheát, Nam Cung Linh hoån heån töøng hôi: -Ngöôi baûo laø haén ñònh haïi ta … ta khoâng tin … Tieåu Phi quaùt leân nhö rít: -Taát nhieân laø haén muoán haïi ngöôi. Baèng khoâng, haén bieát roõ laø khoâng khi naøo ta uoáng chaát röôïu ñoù, taïi sao haén coøn boû ñoäc trong röôïu ? Ñaõ boû ñoäc trong röôïu, taïi sao haén khoâng noùi cho ngöôi bieát ? Nam Cung Linh hình nhö khoâng coøn nghe chaøng ñaõ noùi gì, chæ cöù laåm baåm : -Ta khoâng tin … ta khoâng tin … Tieåu Phi vuït tuùm laáy ngöïc aùo y, giaät giaät: -Taïi sao ngöôi khoâng tin … khoâng leõ … Khoaù mieäng ñaõ meùo xeäch cuûa Nam Cung Linh, vuït nheách leân nuï cöôøi nhö khoùc: -Ngöôi coù bieát haén laø ai khoâng ? Tieåu Phi ñoâi maét saùng leân: -Ai ? Haén laø ai ? Nam Cung Linh coá gaéng baät ra nhöõng tieáng cuoái cuøng: -Ñieàu bí maät naøy, khoâng moät ai treân ñôøi bieát ñöôïc, ta … ta coøn coù moät ngöôøi anh ruoät thòt. “Haén” chính laø anh ruoät cuûa ta ! *** Tieåu Phi caû ngöôøi nhö cöùng ñoïng laïi ! Chaøng xöûng vöûng baät luøi laïi, tay naém chaët gheá, y nhö laø muoán teù. Moät hoài laâu sau, moâi chaøng môùi nheách noåi nuï cöôøi. Nhöng laø moät nuï cöôøi thaät thaûm naõo, thaät chua chaùt: -Chaúng traùch ngöôi heát söùc tin töôûng haén ! Chaúng traùch ngöôi môùi nghe lôøi haén nhö theá. Nhöng … anh ruoät cuûa ngöôi laø ai ? Cho ñeán baây giôø sao ngöôi cuõng chöa chòu noùi teân cuûa haén ra ? Chieác mieäng cuûa Nam Cung Linh ñaõ haù hoác ra, nhöng trong mieäng ñaày moät hoïng maùu, chieác löôõi cuûa y cuõng ñaõ vôõ tung. Cho duø coù muoán noùi, y cuõng khoâng coøn noùi ñöôïc nöõa ! *** Tieåu Phi ngoài im lìm trong chieác gheá, khoâng bieát ñaõ töø bao laâu roài ! 253 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baây giôø, taát caû moái manh laïi ñeàu bò caét ñöùt heát. Chaøng laïi phaûi baét ñaàu laïi töø ñaàu. Chaøng ñaõ gaëp khoâng bieát bao nhieâu laø hung hieåm, phí khoâng bieát bao nhieâu laø taâm huyeát, môùi phaùt giaùc ñöôïc chuyeän Taû Höïu Tranh, Taây Moân Thieân, Linh Töïu Töû, Traùc Moäc Hôïp sau khi tieáp nhaän phong thö môùi ñi khoûi nhaø … Vaø qua bao nhieâu gian nan khoå aûi, chaøn g môùi tìm ra ñöôïc chuû nhaân cuûa nhöõng böùc thö kia, vaïch toû ñöôïc nhöõng bí maät taøy trôøi cuûa Caùi bang. Ñoaïn gian khoå traûi qua ñoù, neáu khoâng coù ñöôïc moät trí tueä vaø moät duõng khí hôn ngöôøi, khoâng laøm sao chòu ñöïng noåi. Baây giôø keát quaû coøn laïi ñöôïc laø caùi cheát cuûa Nam Cung Linh ! Bao nhieâu taâm huyeát cuûa chaøng ñeàu trôû thaønh coâng coác ! Chaøng vaãn chöa tìm ra teân chuû möu chaùnh kia laø ai ? AÙnh bình minh ñaõ daàn daàn nhuoäm traéng lôùp giaáy treân khung cöûa soå. Söông xaùm treân maët hoà caøng toûa theâm daøy, taát caû caûnh vaät ñeàu im lìm, im lìm nhö nhöõng tia moái manh laïi vöøa ñöôïc dìm saâu trôû vaøo bí maät. Tieåu Phi nheø nheï thôû ra, laéc ñaàu laåm baåm : -Baây giôø, nhöõng ñieàu ta coøn bieát ñöôïc laø nhöõng gì ? Quaû thaät, baây giôø nhöõng ñieàu chaøng bieát ñöôïc veà haén chæ coù moät ñieåm duy nhaát : Haén laø anh ruoät cuûa Nam Cung Linh ! Vaø chaát Thieân Nhaát Thaàn Thuûy maø haén giöõ trong mình coøn ñuû ñeå gieát ba möôi ba maïng ngöôøi nöõa. Nhöng haén laø ai ? Haén ñaõ duøng Thieân Nhaát Thaàn Thuûy gieát cheát nt, Nam Cung Linh vaø Traùc Moäc Hôïp, ñoái töôïng ñeå haén haï thuû keá tieáp ñoù seõ laø ai ? Taát nhieân, keû ñoù phaûi coù voõ coâng cöïc cao, phaûi laø nhaân vaät sieâu vöôït trong voõ laâm. Vaø keû ñoù, nhaát ñònh phaûi lieân quan maät thieát vôùi haén, ít ra khoâng theå hoaøi nghi haén muoán haïi mình, baèng khoâng, haén laøm gì coù theå nheåu Thieân Nhaát Thaàn Thuûy vaøo chung röôïu ? oOo 254 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2