Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 28

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

50
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 28: BẠN XƯA ĐẤT LẠ Tiểu Phi trở về thuyền, y như trở về ngôi nhà xưa thân mến. Mùi gió mặn của biển khơi tuy ướt át nhưng thật là ấm dịu, ấm dịu y như tâm tình chàng hiện giờ.... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ Long không miêu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 28

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI TAÙM BAÏN XÖA ÑAÁT LAÏ Tieåu Phi trôû veà thuyeàn, y nhö trôû veà ngoâi nhaø xöa thaân meán. Muøi gioù maën cuûa bieån khôi tuy öôùt aùt nhöng thaät laø aám dòu, aám dòu y nhö taâm tình chaøng hieän giôø. Töø xa thaúm cuûa neàn trôøi troøn xanh nhö uùp troïn laáy vuøng bieån xanh, moät vaït maây traéng lôø ñôø troâi laïi, thuyeàn leânh ñeânh treân soùng bieác nhaáp hnoâ, aùnh naéng choùi chang chieáu haét leân vaùn saïp nhaün laùng, troâng caøng boùng loän hôn caû maët göông. Tieåu Phi côûi y phuïc, thaùo caû deùp giaøy, hôi noùng cuûa vaùn saïp boác leân, nhö ñoát chaùy ñoâi chaân traàn, ñoát chaùy caû caûm giaùc ueå oaûi trong loøng, caû ngöôøi chaøng hình nhö muoán bay boång leân cao. Chaøng khoâng daèn ñöôïc, caát tieáng goïi to leân: -Toâ Dung Dung, Lyù Hoàng Tuï, Toáng Ñieàm Nhi ñaâu ? Neáu caùc coâ chöa doïn röôïu thòt leân, ta seõ nuoát luoân chieác thuyeàn ñaáy ! Nhöng khoâng moät tieáng ñaùp laïi, cuõng tuyeät nhieân khoâng nghe moät tieáng ñoäng nhoû. Treân thuyeàn, hình nhö khoâng coù laáy moät ngöôøi, Toâ Dung Dung, Lyù Hoàng Tuï luoân caû coâ beù lieán thoaéng Toáng Ñieàm Nhi ñeàu ñaâu maát. Nhöng caûm giaùc eâm ñeàm vaø khoan khoaùi trong ngöôøi Tieåu Phi vuït bieán nhanh choùng. Y nhö moät con chuoät suïc saïo ñaùnh hôi, Tieåu Phi luïc soaùt khoâng coøn soùt moät goùc naøo treân thuyeàn, thaäm chí trong tuû aùo cho caû ñeán thaïp gaïo chaøng cuõng khoâng queân tìm qua ! Nhöng tuyeät nhieân, khoâng coù moät daáu veát gì ba naøng ñeå laïi ! Vaäy hoï ñaõ ñi ñaâu ? Daãu raèng, cuõng coù luùc Lyù Hoàng Tuï leân bôø mua vaøi neùn nhang traàm, hay Toáng Ñieàm Nhi leân bôø ngoâng ngoáng cho ñôû cuoàng chaân. Nhöng nhaát ñònh laø khoâng bao giôø coù chuyeän ba ngöôøi cuøng rôøi thuyeàn moät luùc ? Khoâng leõ hoï laëng leõ boû chaøng maø ñi ? Ñieàu ñoù laïi caøng voâ lyù ! Vì bao naêm nay, nhöõng ñeâm ngaøy soáng beân nhau, hoï cuøng Tieåu Phi haàu nhö ñaõ dính lieàn nhau thaønh moät khoái, gaàn nhö laø moät boä phaän sinh maïng cuûa Tieåu Phi, taát nhieân, khoâng coù moät söï kieän gì coù theå chia lìa nhau ñöôïc ! Vaäy thì, taïi sao hoï khoâng coù treân thuyeàn ? Phaûi chaêng hoï ñeàu bò ñoäc thuû cuûa ñòch ? Tieåu Phi laïi xoàng xoäc tuoát trôû vaøo mui thuyeàn. 293 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chaøng raát möïc tin töôûng voõ coâng vaø cô trí cuûa ba naøng dö ñuû ñoái phoù baát cöù bieán coá naøo, huoáng chi, treân chuyeán thuyeàn cuûa chaøng, daùng daáp duø in heät nhö muoân ngaøn chieác du thuyeàn khaùc, nhöng chaøng ñaõ ngaàm boá trí khaép nôi boán möôi chín cô quan tuyeät xaûo. Nhöõng cô quan ñoù, coù theå chæ trong khoaûng khaéc laøm cho ngöôøi maát ñi söùc phaûn khaùng taïm thôøi, hoaëc coù theå khoùa cöùng töù chi cuûa ngöôøi, hoaëc coù theå haát vaêng ngöôøi xuoáng bieån. Nhöng taát caû cô quan ñeàu khoâng heà bò chaïm tôùi, trong thuyeàn cuõng khoâng coù moät chuùt chi loän xoän chöùng toû laø coù moät söï giao tranh hay khaùng cöï naøo ? Trong gian beáp nhoû, ba con gaø ñaõ ñöôïc raùm vang thaä ngon laønh, voø röôïu Boà Ñaøo maø Tieåu Phi raát öa thích vaãn ñöôïc treo ngaâm döôùi loøng bieån saâu, chung maø chaøng quyù troïng, cuõng ñaõ ñöôïc chuøi röûa boùng loän leân. Treân ñaàu giöôøng cuûa Lyù Hoàng Tuï, quyeån tieåu thuyeát Hoäi Traân Kyù ñöôïc giôû ñeán ñoaïn noùi veà giaác moäng kinh hoàn, vaø treân ñaàu giöôøng Toâ Dung Dung vaãn coøn ñeå ñoâi bít taát naøng coøn ñang dôû. Baèng bao nhieâu söï kieän ñoù, chöùng toû hoï ñaõ rôøi khoûi thuyeàn moät caùch an laønh, tröø phi coù keû naøo trong khoaûng khaéc coù theå cheá phuïc moät löôït ba ngöôøi vaø mang hoï rôøi khoûi thuyeàn. Nhöng con ngöôøi gheâ gôùm nhö theá aáy, cho ñeán baây giôø trong voõ laâm chöa heà coù ñöôïc moät ai ! Caøng nghó, Tieåu Phi caøng caûm ñieân ñaàu, caøng noân noùng lo aâu ! Y nhö moät con kieán boø trong chaûo noùng, Tieåu Phi khoâng ngôùt ñi tôùi ñi lui töø ñaàu thuyeàn ñeán laùi thuyeàn, chui vaøo mui roài laïi chui trôû ra. Cuoái cuøng chaøng phaùt hieän ra moät söï kieän laï: Treân chieác gheá maø chaøng thích ngoài, coù moät ñuïn caùt vaøng oùng aùnh. Vaø treân ñoáng caùt vaøng ñoù, loùng laùnh moät haït traân chaâu ñen tuyeàn. Treân chieác gheá, voán laø moät nôi deã phaùt hieän nhaát nhöng taâm lyù moät con ngöôøi trong côn lo laéng, bao giôø cuõng lô ñeånh ñeán nhöõng nôi deå thaáy nhaát ! Tieåu Phi tay buïm laáy ñuïn caùt, aùnh maét chaøng saùng leân hy voïng … Vì nhöõng haït caùt theo keû tay chaøng chaûy maát vaø cuoái cuøng ñeå laïi moät maûnh giaáy traéng giaáu kín giöõa ñoáng caùt beân treân voûn veïn hai haøng chöõ thaûo, neùt buùt tuy raát tung hoaønh, nhöng buùt phaùp thaät meàm maïi töïa nhö laø neùt chöõ cuûa ngöôøi con gaùi: “Löu Ñaïo Soaùi beân hoà troäm ngöïa quyù. Haéc Traân Chaâu treân bieån cöôùp gia nhaân !” *** Giôø ñaây, Tieåu Phi ñaõ ngoài treân löng con ngöïa cuûa Haéc Traân Chaâu phi ñöôøng daøi. Vaø, ngöôøi ngöïa ñaõ ñeán moät nôi ñeøo heo gioù huùt ! 294 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nôi ñaây, vaãn ñöôïc goïi laø moät thò traán, duø beù nhoû theá naøo, cuõng laø moät thò traán bôûi ngoaøi moät vaøi ngoâi khaùch saïn, bôûi naêm ba ngoâi haøng quaùn, ñoä möôi cöûa hieäu taïphoùa, vôùi moät soá nhaø san saùt doïc theo vaøi con ñöôøng ! Nôi ñaây, thaùi döông thieâu ñoát boán muøa, caây coû khoâ caèn, ñaát ñai nöùt neû, luùc naøo coù gioù laø gioù boác caùt vaøng, buïi ñoû cuoán leân, xoaùy thaønh troát loác leân khoâng coù troát xoaén vaøo nhaø, ñoà vaät nhö queùt moät löôït phaán moûng nhieàu lôùp moûng choàng leân nhau trôû neân daøy. Ngöôøi lôùn, aùo quaàn chaâm vaù, treû nhoû, buïng oûng maët teo, moät thò traán raát ngheøo, daân cö sinh hoaït trong khaéc khoaûi. Nhöng thò traán tuy ngheøo, maø ngöôøi ôû laïi ñoâng, haàu nhö nôi ñaây quy tuï troïn nhaân soá quanh vuøng, bôûi trong vuøng cao nguyeân traêm daëm, chæ coù nôi ñaây laø coù nöôïc uoáng ! Vaø ñeán nôi ñaây, Tieåu Phi cho laø mình ñeán thieân ñaøng ! Maáy hoâm lieân tieáp vöøa qua, ngöïa khoâng döøng voù, ngöôøi chaúng keå ngaøy ñeâm, cöù boân ba, cöù xoâng löôùt, ñoùi ñaõ ñaønh, maø khaùt cuõng phaûi chòu, bôûi chaúng coøn laøm sao hôn ! Neáu khoâng phaûi laø tuaán maõ chôû chaøng, thì chöa chaéc hoâm nay chaøng ñeán ñöôïc nôi ñaây ! Beân trong moät ngoâi haøng quaùn, moät ngöôøi thuû ñuû vai troø, vöøa laø chuû nhaân, vöøa laø thuû quyõ, vöøa tieåu nhò, ngoài nôi quaày, treân quaày coù maáy ñóa baùnh, haén cöù luoân tay vaãy chieác quaït, cho buïi caùt bay nôi khaùc, song buïi caùt ñaõ baùm quaù nhieàu, bieán maát maøu baùnh nguyeân thuûy. Coù leõ maøu baùnh ñoù cuõng laø moät maøu ñòa phöông, neáu khoâng khoaùc maøu saéc ñoû, thì baùnh phaûi maát caùi ñaëc ñieåm cuûa noù ! Tieåu Phi voã tay nheï leân gaùy con ngöïa, thôû daøi: -Hai hoâm roài ! Ngöôi cöïc khoå quaù, giôø thì ngöôi ñöôïc quyeàn nghæ ngôi, ñöôïc quyeàn aên baèng thích, uoáng baèng thích, ñeå buø tröø ! Ta cuõng theá ! Moät coå xe ñieâu taøn löôùt tôùi, con ngöïa keùo xe nhö khoâng coøn sinh löïc chuyeàn sang noù ! Ngoïn roi saûn xuaát coâng löïc cho noù, moät coâng löïc maø chính con vaät cuõng chaúng bieát taïi sao noù coù ñöôïc ! Coå xe vöøa ñeán ngoâi haøng quaùn, moät con meøo töø trong quaùn chaïy ra, baêng qua ñöôøng. Meøo voâ yù, ngöïa voâ tình, coå xe laïi laø vaät voâ tri, chaéc chaén ngöïa seõ ñaïp daäp con meøo, neáu khoâng thì baùnh xe cuõng nghieàn naùt xaùc noù. Nhöng khoâng, töø trong quaùn, moät boùng ngöôøi lao vuùt ra, nhanh hôn muõi teân, ngöôøi ñoù ngaõ saáp treân maët ñöôøng, che leân treân mình con meøo. Ngöïa chaïy qua daãm leân mình y. Baùnh xe qua, laên treân mình y. Ngöôøi ñi ñöôøng, ngöôøi trong nhaø, ñeàu keâu leân raäp moät tieáng: 295 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Trôøi ! Tieåu Phi cuõng bieán saéc luoân nhö moïi ngöôøi ! Treân ñôøi naøy, coù ai ngu xuaån laáy thaân che chôû cho moät con meøo ! Vaû laïi meøo soáng maø ngöôi cheát thì che chôû laøm gì ? Coù hoïa chaêng ñoù laø moät gaõ ñieân ! Xa phu thaáy mình gaây neân aùn maïng, maët xanh dôøn, caét khoâng coøn haït maùu, caáp toác giaät cöông, goø ngöïa. Coå xe döøng laïi, y nhaûy xuoáng ñöôøng, chaïy ñeán beân caïnh naïn nhaân. Naïn nhaân vaãn naèm nguyeân taïi choå, oâm con meøo trong loøng cöôøi hì hì thoát: -Mieâu mieâu ! Huù hoàn cho ngöôi ñaáy nheù ! Laàn sau coù baêng qua ñöôøngphaûi troâng tröôùc troâng sau, neáu khoâng thì maát maïng ñaáy ! Ngaøy nay nhöõng keû ñaùnh xe phaàn nhieàu ñeàu muø maét caû, ngöôi voâ yù moät chuùt laø cheát oan uoång ñaáy ! Ñaïi haùn ñaùnh xe vöøa giaät mình, vöøa giaän, quaùt to: -Ngöôi baûo ai muø ? Ngöôi lieàu maïng nhö vaäy, neáu cheát ñi coù phaûi laø phieàn phöùc cho ta chaêng ? Y giaän quaù ñoä, co chaân ñaù maïnh vaøo ngöôøi ñoù. Ngöôøi ñoù oâm con meøo trong tay höûu, maét khoâng caàn nhìn gaõ ñaùnh xe, tay taû nheï khoaùt ra. Ñaïi haùn ñaùnh xe, bò caùi khoaùt tay ñoù tung boång leân noùc nhaø ñoái dieän. Khaùch baøng quan baät cöôøi roä. Ñaïi haùn treân noùc nha sôï toaùt moà hoâi, coøn ngöôøi ñoù loàm coàm ngoài daäy, roài ñöùng leân, chaäm chaïp böôùc vaøo quaùn. Luùc ra, y voït nhanh nhö teân, luùc vaøo, y haàu nhö giôû chaân khoâng muoán noåi ! Nhìn y, khoâng ai töôûng laø coù söï gì vöøa phaùt sinh ra, maø y laø ñieåm coát yeáu cuûa söï vieäc ñoù ! Göông maët cuûa y quaù xanh, laïi caøng xanh hôn döôùi aùnh döông quang chieáu röïc, boä ria meùp laøm taêng theâm veû theâ thaûm cuûa maøu xanh ñoù, moät maøu saéc noùi leân caùi aûm ñaïm cuûa moät kieáp ngöôøi hay ít nhaát cuõng moät giai ñoaïn. Ñoâi maét möôøng töôïng ñieåm moät nuï cöôøi, song nuï cöôøi quaù heùo hon, nhö khoâng coøn sinh khí ñeå naåy nôû thaønh hình troïn veïn. Chæ coù ñoâi maét cuûa y vöøa ñen vöøa saùng, bieåu loä moät tinh thaàn duõng maõnh phi thöôøng. Tieåu Phi nhìn y moät luùc, vuït nhaûy xuoáng ngöïa, keâu leân: -Hoà Thieát Hoa ! Hoà ñieân ! Laøm sao ngöôi laïi coù maët taïi ñòa phöông naøy ? Ngöôøi ñoù quay ñaàu nhìn laïi, boãng nhaûy döïng leân reo to: -Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Laøm sao ngöôi löu laïc ñeán ñaây ? Y nhö queân haún con meøo trong tay, y voït mình tôùi caïnh Tieåu Phi ñaäp maïnh moät tay xuoáng vai Tieåu Phi. 296 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi ñeå nguyeân vai, höùng troïn caùi ñaäp ñoù, ñoàng thôøi thoït naém tay thoi maïnh vaøo buïng Hoà Thieát Hoa ! Caû hai cuøng ñau, cuøng keâu oaùi leân, roài cuøng gaäp löng laïi maø cöôøi, cöôøi ñeán chaûy nöôùc maét ! Roài Tieåu Phi caát tieáng tröôùc: -Thaûo naøo, maø suoát maáy naêm daøi, ta khoâng gaëp ngöôi ôû ñaâu caû ! ta cöù töôûng ngöôi chaùn ñôøi, töï saùt töø laâu roài, thì ra, ngöôi chui ruùc ôû caùi choán hang cuøng ñoäng cuït naøy ! Hoà Thieát Hoa cöôøi vang: -Coøn ngöôi, boân ba ñeán taän nôi naøy, aét haún ñaõ bò caùi boïn ñeä töû thaàn maøy traéng ñoøi nôï löu nieân, khoâng traû noåi neân boû troán ? Caû hai laïi cöôøi. Hoï vöøa cöôøi, vöøa soùng böôùc vaøo quaùn. Hoï keùo gheá ngoài xuoáng caïnh chieác baøn vöøa cuõ kyõ, vöøa söùt meû. Hoà Thieát Hoa ñaám tay xuoáng maët baøn, keâu aàm leân: -Chuùng ta phaûi laøm maáy cheùn môùi ñöôïc ! Y goïi to: -Röôïu ! Röôïu ñaâu ? May ñem ra ñaây ! Baèng höõu cuûa ta saép khoâ ñeán nôi roài ! Phaûi töôùi nöôùc gaáp ! Moät nöõ nhaân töø trong nhaø böôùc ra, tay caàm bình röôïu, bình baèng saét, cheùn baèng saønh, naøng ñaët bình traø vaø cheùn xuoáng maët baøn vang coâm coáp. Naøng vöøa oám, vöøa ñen, dung nhan döôùi möùc taàm thöôøng, khoâng ñaùng cho ai löu yù caû. Naøng böôùc ra, roài naøng trôû vaøo, khoâng heà nhìn Hoà Thieát Hoa ñeán nöûa maét ! Nhöng Hoà Thieát Hoa, traùi laïi, nhìn naøng hau haùu, nhìn nhö moät gaõ haùo saéc boãng gaëp moät tuyeät theá giai nhaân. Tieåu Phi cöôøi thaàm: -Coù leõ töø laâu laém, haén khoâng troâng thaáy moät ñoùa hoa naøo neân gaëp moät nuï hoa coû daïi nôi ñeøo heo gioù huùt naøy, haén laùc maét ñeán roõ daõi ! Thöïc ra, nöõ nhaân ñoù cuõng chaúng xaáu xí laém, ñeán ñoä phaûi cho naøng laø moät nöõ daï xoa ! Coù ñieàu naøng gaày khoâ nhö que cuûi ! Maø moät nöõ nhaân gaày ñeùt nhö con caù khoâ, thì coøn veû gì haáp daãn ? Hoà Thieát Hoa nhìn naøng, töø luùc naøng vaøo khuaát mình sau khung cöûa vaùch ngaên ñoâi gian quaùn, y môùi quay ñaàu laïi, roùt ñaày hai cheùn röôïu, mæm cöôøi thoát: -Löu Höông ! Caån thaän nheù ! Ngaøy nay, töûu löôïng cuûa Hoà Thieát Hoa khoâng coøn keùm nhö ngaøy xöa nöûa ñaâu ! Ta coøn nhôù ngöôi ñaõ phuïc röôïu ta say taát caû laø taùm möôi laàn. Baét ñaàu töø hoâm nay ta baùo thuø, vaø maõi maõi baùo thuø, cho ñeán khi naøo ñuû soá ! Tieåu Phi cöôøi nheï: 297 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chöa ñaâu ! Vaø ngöôi phaûi say luoân laàn naøy , laàn thöù taùm möôi chín ! Ngöôi coøn nhôù caùi laàn ngöôi say khöôùt nhö theá naøo chöù ? Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Queân laøm sao ñöôïc, Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Baát quaù, laàn ñoù, ta leùn boû baû ñaäu vaøo röôïu cuûa ngöôi, coøn ngöôi thì quaêng luoân ta vaøo haàm röôïu, baùo haïi ta say maát ba ngaøy môùi tænh ! Tieåu Phi laïi hoûi : -Nhöõng coá söï, ngöôi coù nhôù xa töø thôøi gian naøo ! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Töø luùc ta töø trong buïng meï chui ra ! Tieåu Phi gaät guø : -Theá thì caùi laàn ngöôi say ñuùng ba hoâm ñoù, laø vaøo thôøi gian naøo chaêng ? Hoà Thieát Hoa ñaùp ngay: -Möôøi taùm naêm tröôùc ! Khoâng, möôùi chín naêm ñuùng hôn ! Vaøo luùc ñoù, ta vöøa ñöôïc taùm hay chín tuoåi, neáu ta khoâng keát giao vôùi ngöôøi baïn xaáu laø ngöôi, thì laøm gì ta bieát uoáng röôïu ! Tieåu Phi cöôøi vang: -Ngöôi queân ñaáy, ta cuõng nhö ngöôi laàn ñoù laø laàn ñaàu tieân trong ñôøi ta uoáng röôïu! Maø röôïu laïi laø röôïu troäm ! Hoà Thieát Hoa taëc löôõi: -Thaät vaäy aø ? Ñieàu ñoù thì ta queân maát ! Roài y voã traùn, baät cöôøi, tieáp luoân : -Thöïc ra, röôïu naøo cuõng coù vò cay noàng, song caùi thöù röôïu troï6m, uoáng vaøo nghe ngon kyø laï ! Bình sanh, ta chöa uoáng loaïi naøo ngon baèng. Y ngaãng maët leân, haù mieäng, ñoå troïn cheùn röôïu vaøo. Tieåu Phi cuõng noác moät nguïm, roài nhíu maøy hoûi: -Theá naøy maø goïi laø röôïu ñöôïc sao ? Hoà Thieát Hoa gaèn gioïng: -Khoâng röôïu thì laø gì ! Tieåu Phi cöôøi nuûa mieäng: -Ta cöù töôûng laø saâm ! Hoà Thieát Hoa cöôøi ha haû: -Taïi caùi qui höông cuûa quyû naøy, coù röôïu ñeå uoáng laø phuùc ba möôi ñôøi ñeå laïi, coøn cheâ khen noåi gì nöõa, Ñaïo Soaùi Löu Höông ? Tieåu Phi cöôøi mæa: -Xem ra, ngöôi chaúng nhöõng queân muøi vò cuûa gaùi ñeïp, maø laïi coøn queân muøi vò cuûa röôïu ! Ngaøy nay ñoáimvôùi ngöôi, mieãn coù gaùi laø ñöôïc roài ! Mieãn coù röôïu laø ñöôïc roài ! Khoâng caàn giaù trò ! 298 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Caû hai noác caïn hôn möôøi bình röôïu. Nöõ nhaân xuaát hieän hôn möôøi laàn. Hoà Thieát Hoa nhìn hôn möôøi laàn, nhìn tröôùc khi goïi röôïu, nhìn naøng ra, naøng trôû vaøo, ñeán khuaát daïng naøng môùi thoâi ! Hoà Thieát Hoa caøng nhìn caøng thích thuù, Tieåu Phi caøng thaáy naøng xuaát hieän caøng böïc doïc ! Tieåu Phi baát giaùc thôû daøi: -Ñaùng thöông cho ngöôi voâ cuøng ! Boãng chaøng hoûi: -Ngöôi ôû ñaây ñöôïc bao laâu roài ? Hoà Thieát Hoa chôùp maét: -Ngöôi coøn nhôù chuùng ta, xa nhau laàn cuoái, caùch ñaây bao laâu chaêng ? Tieåu Phi nhaåm tính: -Baûy naêm ! Khoâng ngôø chôùp maét ñaõ baûy naêm qua roài ! Hoà Thieát Hoa ñöa maét nhìn ra phöông trôøi xa thaúm thoát qua mô maøng: -Luùc ñoù, thôøi gian vaøo tieát haï, ñòa ñieåm laø Maïc Saàu Hoà ! … Sen treân hoà phoàn thònh hôn caùc naêm, chuùng ta haùi laù sen cuoán laïi thaønh cheùn, moãi laàn uoáng, moãi thay laù môùi, chuùng ta uoáng maõi, khoâng löu yù laù sen ñaõ ñaày thuyeàn ! Beân caïnh ngöôi laù sen choàng cao ngang muõi ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Muøa haï naêm ñoù ngaøy raát choùng taøn ! Hoà Thieát Hoa vuït hoûi: -Ngöôi coøn nhô hoâm ñoù, coù ai treân thuyeàn vôùi chuùng ta chaêng ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ta coù theå queân baát cöù ai, song khoâng theå queân Cao AÙ Nam ! Luùc ñoù naøng vöøa töø Hoa Sôn ñeán, sau khi ñaõ hoïc xong Hoài Phong Voâ Lieåu kieám phaùp. Cöù moãi laàn uoáng moät cheùn röôïu laø moãi löôït naøng muoán bieåu dieãn kieám phaùp ñoù cho chuùng ta xem ! Thaønh ra, ngöôøi trong voõ laâm taïi ñaát Kim Laêng cöù chöïc chôø quanh hoà suoát ngaøy, coát nhìn troäm kieám phaùp cuûa naøng ! Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Coâng bình maø luaän, ta nhaän thaáy kieám phaùp cuûa naøng chaúng coù gì cao minh cho laém ! Sau cuøng, moãi laàn naøng bieåu dieãn laø ta phaûi ñi tieåu tieän, duø khoâng thaáy caàn ñi cuõng phaûi ñi ! Toài y traàm gioïng tieáp: -Taïi sao ngöôøi ñôøi laïi goïi naøng laø Thanh Phong Nöõ kieám khaùch ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Ngöôi cheâ kieám phaùp cuûa naøng, traùi laïi Cô Baêng Nhaïn laïi khen quaù chöøng, cho raèng taøi naøng cao hôn Töø Thuïc Chaân, chöôûng moân phaùi Hoa Sôn ngaøy xöa ñeán ba baäc ! 299 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa voã tay: -Ñuùng ! Con gaø troáng cheát ñoù, ba ngaøy khoâng gaùy, heå gaùy leân laø duøng caùi gioïng vuoát gaáu quaàn naøng ! ta xem, haén meâ tít naøng, meâ nhö ñieáu ñoå ! Tieåu Phi gaät ñaàu: -Nhöng naøng laïi yeâu ngöôi ! Neáu khoâng thì laøm gì naøng tìm gaëp chuùng ta, tìm caùi boïn töûu quyû naøy ? Ngöôi coøn nhôù chöù, hoâm ñoù ngöôi say quaù, roài höùa böôùng laø seõ laáy naøng laøm vôï ! … Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå: -Laøm sao ta queân ñöôïc ñieàu ñoù ? Cho neân, qua ngaøy sau, khi ta tænh laïi roài, ta thì chöa kòp nhôù laïi, naøng thì cöù ghi khaéc trong taâm, naøng nhaéc, naøng böùc baùch ta phaûi laáy ngay naøng, naøng coøn traùch ta nuoát lôøi höùa ! Naøng noùi, neáu ta boû qua vuï ñoù, naøng seõ töï töû ! laøm cho ñeâm ñoù, phaûi nhaûy xuoáng hoà, laën vaøo bôø, troán ñi ! … Tieåu Phi cöôøi ñeán chaûy nöôùc maét, vöøa cöôøi vöøa thoát: -Thaûo naøo, saùng ra hai ngöôøi ñeàu vaéng boùng ! Ta cöù töôûng laø ngöôi ñöa naøng ñi nôi naøo ñoù xaây toå uyeân öông ! Baùo haïi Cô Baêng Nhaïn noác maõi röôïu ñeå tieâu saàu ! Haén uoáng theá naøo laïi say voâ töôûng suyùt cheát ! Roài haén laïi boû ñi, cho ñeán ngaøy nay, thôøi gian ñaõ baûy naêm roài, ta khoâng gaëp laïi haén laàn naøo ! Hoà Thieát Hoa thôû ra: -Neáu khoâng bò naøng ñuoåi baét trí maïng, thì laøm gì ta ñeán taän caùi xöù quyû naøy ? Tieåu Phi keâu leân: -Ngöôi ôû ñaây laâu ñeán baûy naêm aø ? Ngöôi khoâng ñi nôinaøo khaùc ? Trôøi ! Ngöôi coù theå soáng taïi choán cuøng taän cuûa theá gian suoát baûy naêm daøi ? Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu : -Boán naêm thoâi ! Boán naêm sau cuøng ! Coøn ba naêm ñaàu ta daønh cho söï cuùt baét ! Tieåu Phi troá maét: -Boán naêm cuõng khoâng phaûi laø ít ! Hoà Thieát Hoa laåm nhaåm: -Ba naêm, theâm möôøi thaùng, noùi cho ñuùng vaäy ! Tieåu Phi traàm gioïng: -Nôi ñaây coù gì haáp daån, caàm chaân ngöôi quaù laâu ? Ta khoâng tin laø vì ñoùa hoa heùo ñoù ! Hoà Thieát Hoa öïc xong cheùn röôïu, khaø moät tieáng roài tröøng maét nhìn Tieåu Phi: -Ngöôi muoán nghe khoâng ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Cöù noùi ! Hoà Thieát Hoa choàm ñaàu tôùi, gaàn tai Tieåu Phi hôn: -Ngöôi coù nhìn kyõ coâ haøng röôïu chöù ? Tieåu Phi suyùt nhaûy döïng leân: -Vì naøng ? Ngöôi vì naøng ñoù ? 300 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå: -Söï thaät laø vaäy ! Tieåu Phi töôûng mình vöøa töø cung trôøi rôi xuoáng ! Chaøng nhìn kyõ Hoà Thieát Hoa, töø chaânleân ñaàu, töø ñaàu xuoáng chaân tôùi möôøi löôït, tìm moät ñieåm naøo chöùng toû con ngöôøi ñoái dieän laø moät gaõ ñieân. Sau cuøng, chaøng roùt moät cheùn röôïu noác caïn, töø töø thoát: -Ta ñònh yeâu caàu ngöôi moät vieäc ! Hoà Thieát Hoa buoâng goïn: -Cho bieát ñi ! Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Cho ta bieát, naøng aáy hôn Cao AÙ Nam ôû nhöõng ñieån naøo ? Hoà Thieát Hoa laïi noác moät cheùn röôïu, ung dung ñaùp: -Cao AÙ Nam saên ñuoåi ta, ta saên ñuoåi naøng vaø ta saên ñuoåi suoát boán naêm daøi, naøng khoâng heà nhìn ta nöûa maét. Naøng hôn Cao AÙ Nam ôû ñieåm ñoù ! Ngöôi hieåu roài chöù ? Tieåu Phi giöông troøn maét nhìn Hoà Thieát Hoa, nhìn moät luùc laâu, roài baät cöôøi vang, thoát: -Baùo öùng ! Baây giôø ta môùi tin laø coù söï baùo öùng ! Hoà Thieát Hoa caêm haän: -Ngöôi cöôøi gì ? Ta bieát loaïi caûm tình ñoù raát vó ñaïi, ngöôi laø moät tuïc töû, hieåu l2m sao noåi ? Tieåu Phi vuoát nheï ñoâi maù: -Cao thieân ôi ! Vó ñaïi ! Caûm tình vó ñaïi ! Ta van ngöôi, Hoà Thieát Hoa ! Buoâng tha ta ! Ñöøng laøm ta cheát maát ! Hoà Thieát Hoa khoâng noùi gì, uoáng ñuùng ba cheùn röôïu nöõa, roài baät cöôøi lôùn. Tieåu Phi cuõng cöôøi theo. Roài Tieåu Phi hoûi: -Theá caùi moái tình vó ñaïi ñoù, phaùt sinh nhö theá naøo ? Ngöôi thuaät laïi cho ta xem ? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Caám ngöôi cöôøi nheù ! Tieåu Phi cam keát: -Nhaát ñònh khoâng cöôøi ñaâu, tuyeät ñoái nín cöôøi ! Hoà Thieát Hoa thaáp gioïng: -Ta ñeán ñaây, suoát ba thaùng trôøi chaúng thaáy boùng daùng moät nöõ nhaân ! Ngöôi phaûi hieåu söï thieáu vaéng ñoù giaøy voø ta nhö theá naøo. Boãng döng ta gaëp naøng ! Ngöôi cho laø naøng khoâng ñeïp gì ñoù, nhöng ngöôi phaûi nhìn nhaän naøng laø hoa khoâi caû vuøng naøy ! Ta thaùch ngöôi tìm chung quanh ñaây, coù moät nöõ nhaân naøo hôn naøng ! Vaø ngöôi cuõng neân hieåu luoân laø ta caàn ôû ñaây ñeå troán Cao AÙ Nam ! Tieåu Phi ñaùp: -Ta nhìn nhaän naøng laø soá moät taïi caùi nôi quyû ôû ñaây ! 301 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa tieáp: -Cho neân, ta muoán cuøng naøng ñuøa cho qua ngaøy thaùng, ngôø ñaâu naøng chaúng phaûi laø vaät vöøa taàm tay, ñöa tay ra laø naém ñöôïc ! Naøng xem ta nhö caùi thaây cheát troâi soâng, khoâng nhìn ta ñeán nöûa maét ! Tieåu Phi ngöng cöôøi thaät: -Ñöôøng ñöôøng laø moät giaùo chuû, Phong löu giaùo chuû Hoa Hoà Ñieäp laïi si meâ moät nöõ nhaân, bò nöõ nhaân ñoù coi nhö xaùc cheát thoái, theá maø ngöôi nhaãn nhuïc ñöôïc aø ? Chính ta nghe ngöôi noùi roài cuõng phaûi töùc thay ngöôi ! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Naøng caøng phôùt tænh ta, ta caøng thích thuù, ta chuaån bò moät thaùng coâng phu, ngôø ñaâu caùi thaùng coâng phu ñoù chaúng ñem laïi keát quaû naøo, ta chuaån bò theâm moät thaùng nöõa, cuõng vaãn khoâng thu nhaäp keát quaû, roài ta chuaån bò thaùng thöù ba, thaùng thöù tö, thaùng thöù naêm, … Y cöôøi khoå tieáp: -Ta maát troïn ba naêm leû möôi thaùng ñuùng, tröôùc con maét naøng, ta chaúng laøm sao bieán mình töø caùi xaùc cheát trôû thaønh moät con ngöôøi soáng, öa nhìn … Y cheùp mieäng thôû daøi: -Naøng khoâng cöôøi vôùi ta nöûa nuï, naøng khoâng noùi vôùi ta nöûa lôøi, naøng khoâng nhìn nöûa maét ! Duø Hoà Thieát Hoa khoâng caám, Tieåu Phi luùc ñoù muoán cöôøi cuõng chaúng cöôøi noåi ! Hoà Thieát Hoa laïi laøm moät luùc ba cheùn röôïu, roài cao gioïng: -Neáu ngöôi noùi raèng, ta laø keû ñaùng thöông thì ta seõ ñoå bình röôïu naøy vaøo muõi ngöôi ngay ! Tieåu Phi laéc daàu: -Ta khoâng noùi ngöôi ñaùng thöông ñaâu, ta chæ noùi laø ta raát khaâm phuïc ngöôi, ta khaâm phuïc ngöôi troïn veïn ! Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Baây giôø ñeán löôït ta hoûi ngöôi, laøm sao maø ngöôi laïi luaân laïc ñeán taän nôi naøy ? khoâng leû cuõng coù ngöôøi böùc baùch ngöôi thaønh thaân nhö ta bò caùi naøng Cao AÙ Nam böùc baùch ? Tieåu Phi vuït traàm göông maët, laâu laém môùi caát tieáng: -Ngöôi chöa queân boïn Toâ Dung Dung, Lyù Hoàng Tuï vaø Toáng Ñieàm Nhi chöù ? Hoà Thieát Hoa cöôøi nheï: -Queân laøm sao ñöôïc ? Ta bieát caùc naøng luùc caùc naøng coøn ñeå choûm, giôø ñaây taát caû ñeàu tröôûng thaønh, hay laø taát caû caùc naøng ñeàu muoán laáy ngöôi. Vaø chaéc vì chuyeän ñoù neân ngöôi chaïy vaét chaân leân coå ? Tieåu Phi thôû daøi: -Thieân haï cho raèng söï lieân heä cuûa ta vôùi caùc naøng khoâng ñöôïc minh baïch, do ño hoï hieåu laàm. Hoï coù hieåu ñaâu, caùc naøng ñaõ theo ta ngay töø luùc caû ba vöøa troøn möôøi 302 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long hai tuoåi ? Ba naøng cho ta laø moät vò ñaïi ca, hoaëc xem ta nhö vò baèng höõu toát, coøn ta thì … ta cöù tin laø luùc naøo ta cuõng xem caùc naøng nhö nhöõng tieåu muoäi … Hoà Thieát Hoa chính saéc maët: -Thieân haï khoâng tin ngöôi, song ta tin ngöôi, ta tin ngöôi nhö ta tin ta ! Ngöôi coù hai cöïc ñoan, xaáu thì ñeán caû saéc ñaù cuõng phaûi nhöùc ñaàu vì ngöôi, maø toát thì ñeán coû caây cuõng phaûi thoát lôøi caûm taï ngöôi ! Tieåu Phi laïi thôû daøi: -Hieän taïi, caû ba naøng ñeàu bò cöôùp maát ! Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Bò ngöôøi cöôùp maát ? Keû naøo to gan daùm laøm caùi vieäc ñoù ? Tieåu Phi hoûi laïi: -Ngöôi coù nghe ñeán Sa Maïc Vöông Traùc Moäc Hôïp chöù ? Hoà Thieát Hoa soâi giaän: -Tieåu töû ñoù daùm treâu ñeán ngöôi aø ? ta seõ ñaâm xaùc cuûa haén naùt nhö quaû döa thoái ! Tieåu Phi laéc ñaàu: -Khoâng phaûi laõo ta, maø thöïc söï thì chính laø con trai laõo ta, laø Haéc Traân Chaâu. ta giaän haén neân goïi con ngöïa cuûa haén laø Haéc Traân Chaâu ñeå maõi maõi nhôù ñeán haén ! Hoà Thieát Hoa heùt lôùn: -Baát chaáp haén laø ai, haén laøm gì daùm ñoäng chaïm ñeán anh em chuùng ta chöù ? Y voã tay xuoáng baøn, chaân baøn suyùt gaõy, y quaùt lôùn: -Ñi ! Ñi ngay, chuùng ta tìm haén, tröøng trò caùi toäi xaác laùo cuûa haén ! Tieåu Phi nhìn söõng y : -Ngöôi muoán theo ta ? Hoà Thieát Hoa phaãn noä: -Ngöôi khinh ta chaêng ? Ngöôi ñang luùc coù vieäc lo, neáu ta khoâng giuùp ngöôi, thì coøn ai giuùp ngöôi ? Y ñöùng leân lieàn. Tieåu Phi cuõng ñöùng leân theo, baät cöôøi ha haû: -Coù ngöôi theo ta, nhaát ñònh phen naøy vuøng sa maïc seõ bò moät traän cuoàng phong queùt maïnh, bao nhieâu caùt traéng caùt vaøng seõ bay luoân ra bieån caû ! Boãng, chaøng ngöøng cöôøi ñöa maét nhìn nôi khung cöûa vaùch nhö tìm boùng ngöôøi beân trong, thaáp gioïng hoûi: -Coøn naøng ? Ngöôi tính sao ? oOo 303 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2