Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 3

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

160
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hồi 3: THIÊN NHẤT THẦN THỦY Tiểu Phi chận lời nàng : -Sở dĩ, hắn làm như thế, là để cho thiên hạ tin rằng năm nạn nhân này tự tàn diệt lẫn nhau, ngoài họ ra, không còn ai khác nữa, và họ chết rồi thì sự việc cũng kết thúc với cái chết của họ, dù đệ tử của họ có muốn báo hận cho sư môn, cũng không còn đối tượng nữa. Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 3

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BA THIEÂN NHAÁT THAÀN THUÛY Tieåu Phi chaän lôøi naøng : -Sôû dó, haén laøm nhö theá, laø ñeå cho thieân haï tin raèng naêm naïn nhaân naøy töï taøn dieät laãn nhau, ngoaøi hoï ra, khoâng coøn ai khaùc nöõa, vaø hoï cheát roài thì söï vieäc cuõng keát thuùc vôùi caùi cheát cuûa hoï, duø ñeä töû cuûa hoï coù muoán baùo haän cho sö moân, cuõng khoâng coøn ñoái töôïng nöõa. Ñaõ khoâng coù ñoái töôïng, thì söï vieäc keát thuùc vónh vieãn. Lyù Hoàng Tuï thôû ra: -Keû ñoù nghó nhö theá raát ñuùng, nhöng haén coøn queân, queân raèng tr6en ñôøi naøy vaãn coøn coù nhöõng ngöôøi chuyeân moân gaùnh vaùc vieäc thieân haï, chuyeân moân bôùi leân nhöõng caùi gì ñaùng lyù ra phaûi ñeå vuøi laáp muoân ñôøi. Tieåu Phi cöôøi lôùn : -Dó nhieân laø keû ñoù khoâng heà töôûng ñeán ! maø coøn nhieàu ngöôøi khaùc cuõng queân nhö keû ñoù ! Lyù Hoàng Tuï traàm ngaâm moät chuùt : -Ñieàu ñaùng löu yù laø phaûi bieát keû ñoù laø ai ? Ai cuõng coù theå laø haén, haén coù theå laø moïi ngöôøi, bôûi haén laø keû voâ danh…Hieän taïi, chuùng ta khoâng naém ñöôïc moät manh moái naøo, giuùp chuùng ta phaêng laàn ngoïn ñeán goác. Naøng cao gioïng tieáp: -Löu huynh ! Löu huynh ñònh tìm moät muõi kim giöõa loøng bieån saâu chaêng ? Tieåu Phi thaûn nhieân : -Ñuùng vaäy ! Gnu huynh seõ laøm caùi coâng vieäc taùt bieån caïn, cho muõi kim phoâ baøy döôùi aùnh döông quang. Ñoät nhieân, chaøng nhaûy vuùt leân khoâng, cheânh cheânh thaân hình, ñaùp xuoáng maët bieån. Lyù Hoàng Tuï keâu to : -Löu huynh laøm gì theá ? Tieåu Phi cöôøi lôùn : -Thöû vaøo loøng bieån moø kim, may ra mình khoûi phí coâng taùt caïn ! Boøm ! Nöôùc bieån baén leân tung toeù, Tieåu Phi ñaõ chìm laëng döôùi bieån saâu. Lyù Hoàng Tuï daäm chaân: -Trôøi ! Dung thô ñaønh laáy maét maø nhìn Löu huynh aø ? Toâ Dung Dung laéc ñaàu: -Khoâng nhìn cuõng khoâng theå laøm gì khaùc hôn. Treân ñôøi naøy, coøn ai coù theå ngaên trôû ñöôïc chaøng ta ? *** 25 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Toâ Dung Dung tìm moät maûnh buoàm phuû leân naêm xaùc cheát. Ñeán luùc ñoù, Toáng Ñieàm Nhi môùi daùm xuaát hieän. Naøng xuaát hieän vôùi moät loàng ñeøn nôi tay taû, moät gioû traùi caây nôi tay höõu. AÙnh taø döông dfaàn daàn môø nhaït, sao trôøi ñaõ ñieåm löa thöa. Maët bieån laø moät taám thaûm xanh bieác coù oùng aùnh maøu vaøng. Gioù thoaûng qua nheï quaù duø laø gioù truøng döông, khoâng ñuû gôïn maët nöôùc thaønh soùng to, soùng nhoû, song thöøa gieo maùt dòu cho caùc nöõ khaùch treân du thuyeàn. Hoï caûm thaáy tinh thaàn saûng khoaùi laï. Nhöng hoï khoâng taän höôûng nieàm saûng khoaùi, bôûi beân caïnh hoï coù naêm chieác xaùc laï. Hoï laëng leõ ñôïi chôø Tieåu Phi trôû laïi. Xa xa, treân maët bieån coù aùnh ñeøn ngö thuyeàn, aùnh ñeøn le loùi nhö moät ngoâi tinh tuù boàng beành treân maët nöôùc. Lyù Hoàng Tuï nhìn aùnh ñeøn ngö thuyeàn ñieåm moät nuï cöôøi: -Toâi hy voïng chaøng ta seõ loït vaøo meû löôùi cuûa ngö thuyeàn kia, ngö phuû seõ phaûi moät phen haõi huøng khi nhaän ra mình thu hoaïch ñöôïc moät con quaùi ngö ! Toáng Ñieàm Nhi cöôøi hì hì : -Neáu ngö thuyeàn löôùi ñöôïc quaùi ngö, thì ngö phuû phaûi laø moät huynh tröôûn g cuûa Lyù thô thô ! Lyù Hoàng Tuï tröøng maét nhìn naøng Toáng: -Kyø quaùi thaät ! Thoå ngöõ vuøng Toâ chaâu coù thanh aâm dòu laém chöù, taïi sao khoâng duøng maø chæ noùi tieáng Quaûng Ñoâng nghe nhö chimchí choeùt ? Vaäy maø coù keû noùi maõi, khoâng ngaïi choái tai ngöôøi nghe ! Toáng Ñieàm Nhi bieát mình bò xoû ngoït, caøng coá yù treâu töùc: -khoâng phaûi laø ngöôøi ta thích caùi gioïng líu lo nhö chim ñaâu. Ngöôøi ta chæ thích duøng gioïng ñoù, laø vì coù theå laøm khoù chòu cho moät vaøi keû naøo vaäy thoâi ! taùnh cuûa ta hay laøm khoù chòu cho keû khaùc, neáu keû ñoù khoù chòu maø cheát, ta cuõng chaúng maøng ! Thoát xong, naøng nhaûy luøi, huïp xuoáng, roài nhaûy leân nhö moät treû nít thích chí reo hoø, nhaûy nhoùt quaù maõn nguyeän. Nhöng thoaït ñaàu, naøng nhaûy nhoùt vì thích mieäng naøng coøn gaén nuï cöôøi. Sau cuøng thì naøng xanh maët, naøng nhaûy nhanh hôn, caøng heùt vang thay vì reo hoø, moàm meùo xeäch thay vì cöôøi. Moät con caù aùc oân töø döôùi nöôùc phoùng mình leân, rôi toït vaøo tay aùo naøng, gaây caûm giaùc nhoät nhoät, nhôùt nhôùt, laøm naøng sôï cuoáng cuoàng leân. Ñeán löôït Lyù Hoàng Tuï voã tay cöôøi lôùn: -Thích quaù ! Ta chöa cheát töùc, ñaõ coù keû saép cheát hoaûng leân roài ! Ha ha ! Phaûi chöù ? Ai baûo treâu ta ? Ta khoâng traû ñuõa, vaãn coù ngöôøi thay ta maø traû. Khoâng roõ ñaõ leân thuyeàn töø luùc naøo, Tieåu Phi ñöùng ñoù, nhìn cuïc dieän maø cöôøi, cöôøi moät luùc roài thoø tay vaøo tay aùo Toáng Ñieàm Nhi baét con caù boû ra ngoaøi. Toáng Ñieàm Nhi maët coøn traéng nhôït, vöøa daäm chaân vöøa keâu trôøi, baát thình lình nhaøo tôùi ñaám chaøng. 26 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi vöøa cöôøi vöøa neù traùnh: -Vöøa roài ta troâng thaáy moät ngöôøi maø Toáng muoäi haèng mô töôûng, ta ñònh noùi cho Toáng nghe ñaáy, neáu ñaám maõi, ta chaúng noùi ñaâu ! Toáng Ñieàm Nhi nghæ ñaùnh, choàm chaân voøng tay qua coå chaøng, ñeo cöùng hoûi nhanh : -Ai ? Ai ? Löu huynh thaáy ai ? Tieåu Phi nheo maét : -Ngöôøi maø Toáng muoäi mô töôûng, öôùc ao ñöôïc troâng thaáy, laø ai ? trong thieân haï ngaøy nay, ai gioûi ñaøn caàm nhaát ? trong thieân haï ngaøy nay, ai xöùng ñaùng laø moät nhaø danh hoïa ? Ai taïo nhöõng doøng thô laâm ly tieâu hoàn ? Lyù Hoàng Tuï voã tay reo leân : -Toâi bieát ! Toâi bieát ! Dieäu Taêng Voâ Hoùa ! Toáng Ñieàm Nhi buoâng coå chaøng, naém hai tay chaøng daët daët: -Thaät vaäy aø ? Löu huynh ñaõ gaëp ngöôøi ñoù aø ? Tieåu Phi mæm cöôøi : -Y ngoài treân thuyeàn moät mình, möôøng töôïng nieäm kinh, möôøng töôïng laøm thi, ta töø döôùi nöôùc voït leân ! Neáu caùc ngöôøi ñöôïc troâng thaáy veû maët cuûa y luùc ñoù ! Toáng Ñieàm Nhi troá maét : -Löu huynh nhaän ra y ? Tieåu Phi tieáp noái : -Ta chæ gaëp y ba laàn. Laàn thöù nhaát ta cuøng y uoáng röôïu suoát ba ngaøy ba ñeâm. Laàn thöù hai, ta cuøng y gaây cuoäc côø suoát naêm ngaøy naêm ñeâm. Laàn thöù ba, ta cuøng y baøn veà giaùo lyù nhaø Phaät suoát baûy ngaøy baûy ñeâm ! Chaøng cöôøi vag moät tieáng, tieáp noái : -Baøn veà Phaät giaùo, töï nhieân ta keùm y. Coøn uoáng röôïu töï nhieân y keùn ta ! Lyù Hoàng Tuï nheo nheo maét : -Coøn côø ? Tieåu Phi thôû daøi : -Ta cho laø hoøa, nhöng caùi laõo hoøa thöôïng ñoù khoâng baèng loøng ! Lyù Hoàng Tuï baät cöôøi khanh khaùch: -Theá nghóa laø baïi ! Thì ra, tröø caùi vieäc ñaám ñaù nhau, Löu huynh keùm thieân haï veà caùc maët khaùc ! AØ queân Löu huynh coøn voâ ñòch veà röôïu nöõa chöù ! Tieåu Phi nghieâm saéc maët: -Ñöøng khinh thöôøng ngöôøi ta chöù: Ngu huynh coøn gioûi moät khoa nöõa ñaáy ! Lyù Hoàng Tuï bóu moâi: -Khoa gì ? Tieåu Phi thaûn nhieân : -AÊn ! Khoa aên cuûa ta cuõng coù haïn g laém ñoù ! Lyù Hoàng Tuï gaäp löng laïi maø cöôøi. 27 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Toáng Ñieàm Nhi naém aùo chaøng giaät giaät : -Sao Löu huynh khoâng môøi laõo ñeán ñaây ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Coù chöù ! Thoaït ñaàu thì y muoán ñeán lieàn. Nhöng khi nghe ta noùi laø treân thuyeàn coù maáy naøng tieân nöõ, y ruøng mình, leø löôõi laéc ñaàu y nhö con thoû bò teân moät laàn, giôø nghe noùi ñeán caây cung ! Toáng Ñieàm Nhi vaåu moàm : -Ñaõ laø hoøa thöôïng, coøn sôï nöõ nhaân laø sôï laøm sao ? Tieåu Phi cöôøi khoå: -Vì laø hoøa thöôïng, neân y sôï nöõ nhaân ! Neáu khoâng, thì y ñeán gaáp ! Bôûi hoøa thöôïng gaàn saéc ñeïp phoûng coù thích thuù gì nöõa ? Lyù Hoàng Tuï cöôøi gioøn: -Neáukhoâng laø hoøa thöôïng thì con thoû ñaõ toû caùi taøi chaïy nhanh roài ? Tieåu Phi nheo nheo maét : -Töï nhieân ! Töï nhieân ! Toâ Dung Dung laùi caâu chuyeän sang ñeà khaùc: -Nghe noùi caùi laõo aáy laø moät danh só trong Phaät moân, chaúng nhöõng caàm kyø thi hoïa ñeàu gioûi, maø voõ coâng cuûa laõo cuõng cao sieâu voâ töôûng ! Tieåu Phi thôû daøi : -Neáu chæ coù voõ coâng cao tuyeät, thì ai noùi laøm gì ? laõo coøn hôn theá, hôn xa ! Laõo laø baäc taøi cao ñeä nhaát trong haøng ñeä töû Thieáu Laâm, raát tieác, laõo thoâng minnh tuyeät ñænh, coù danh voïng tuyeät ñænh, vaäy maø caùi laõo Taâm Hoà ñaïi sö trong Thieáu laâm phaùi, luùc choïn vò Chöôûng moân töông lai, laïi khoâng choïn Toân Voâ Hoa, maø choïn moät ñeä töû khaùc quaù taàm thöôøng ! Lyù Hoàng Tuï mô maøng moät luùc: -Cöù nhö tö caùch cuûa Toân Hoøa thöôïng thì nhöõng söï kieän naøy taát khoâng laøm cho ngöôøi löu yù roài ! Tieåu Phi ñoàng yù : -Khoâng ngôø Lyù Hoàng Tuï laïi laø tri kyû cuûa Toân Voâ Hoa ! Toâ Dung Dung tieáp noái : -Ñaønh laø laõo hoøa thöôïng ñoù khoâng lieân quan ñeán nhöõng gì ta phaùt hieän hoâm nay, nhöng Löu huynh coøn thaáy ngöôøi naøo khaùc nöõa chaêng ? Tieåu Phi gaät ñaàu : -Nhöõng chieác xaùc naøy töø höôùng Ñoâng troâi ñeán, ta coù quan saùt taát caû nhöõng con thuyeàn töø höôùng ñoù xuaát hieän, phaàn ñoâng ñeàu laø thöông thuyeàn, hoaëc ngö thuyeàn, chæ coù hai chieác cuûa ngöôøi trong voõ laâm. Moät laø cuûa Toân Voâ Hoa, coøn chieác kia laø cuûa… Toâ Dung Dung chaän nhanh: -Ai ? 28 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi ñaùp : -Caùi bang. Treân thuyeàn coù boán vò Ñaïi hoä phaùp, boán vò Ñaïi tröôûng laõo cuøng vò Bang chuû taân nhaäm. Vò Bang chuû naêm xöa ñaõ cheát Caùi bang vöøa tuyeån choïn vò môùi. Caùc ngöôøi ñoaùn thöû xem vò taân Bang chuû Caùi bang laø ai ? Toâ Dung Dung laéc ñaàu: -Chòu thoâi ! Ai maø ñoaùn ñöôïc ! Löu huynh noùi gaáp cho nghe ñi ! Tieåu Phi mæm cöôøi : -Taân Bang chuû laø moät baèng höõu cuûa ta, töûu löôïng ngang ta, khoa aên cuõng ngang ta vaø moät ngaøy naøo ñoù haén seõ hoïa taëng caùc ngöôøi moät böùc truyeàn thaàn. Toâ Dung Dung keâu leân : -A ! Coù phaûi laø Nam Cung Linh chaêng ? Tieåu Phi gaät ñaàu : -Chính haén ! Toâ Dung Dung traàm ngaâm moät chuùt : -Nhö Nam Cung Linh maø laø Bang chuû Caùi bang, thì caùi phong khí cuûa giang hoà ñaõ khôûi bieán caûi roài ñoù. Cuoäc tuyeån choïn baäc thuû laõnh khoâng döïa vaøo caên baûn laõo thaønh maø chæ baèng vaøo taøi ngheä, vaøo trí thoâng minh cuûa moãi ngöôøi, duø ngöôøi ñoù coøn ít tuoåi, söï kieän ñoù ñaùng möøng cho kieáp vaän voõ laâm laém ! Toâi daùm chaéc giang hoà seõ khôûi saéc töø ñaây ! Lyù Hoàng Tuï traàm ngaâm moät chuùt : -Toâi töôûng Nam Cung Linh khoâng maûy may lieân quan ñeán söï tình naøy, sôû dó… Tieåu Phi laéc ñaàu cöôøi khoå: -Sôû dó, ngu huynh khoâng coøn bieän phaùp naøo… Toâ Dung Dung chaän lôøi: -Khoâng bieän phaùp laø moät caùi lôïi, chính toâi mong nhö theá ! Taïi sao mình maõi baän taâm vì nhöõng vieäc vieãn voâng, nhöõng vieäc chieám raát nhieàu thôøi gian cuûa haïn ñònh moät kieáp ngöôøi khi mình caàn taän höôûng troïn veïn, khoâng theå phí moät giaây, moät phuùt? Tieåu Phi nhìn ra maûnh buoàm phuû kín naêm chieác thi haøi, mô maøng hoûi : -caùc ngöôøi coù nhaän ra nhöõng keû yeân nghæ muoân ñôøi kia coù moät ñieåm töông ñoàng chaêng ? Giaû nhö … Lyù Hoàng Tuï nheo maét : -Coù ! Caùi ñieåm töông ñoàng cuûa hoï: taát caû ñeàu laø con ngöôøi ! Hoï laø con ngöôøi nhö nhau ! Löu huynh nhaän xeùt chí lyù ! Tieåu Phi phôùt qua söï boâng ñuøa cuûa naøng : -Boû caùi ñieåm ñoù qua moät beân, lyù muoäi khoâng nhaän ra ñieåm naøo khaùc nöõa chaêng ? Haõy coá thöû suy nghó xem ! Toâ Dung Dung ueå oaûi ñöùng leân : 29 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Muoán suy nghó, haõy xuoáng khoang thuyeàn maø suy nghó, khoâng neân höùn gmaõi gioù loäng cuûa truøng döông luùc hoaøng hoân ruû boùng. Ñi ! Toâi seõ pha traø thôm cho caùc ngöôøi nhaáp nhaùp, roài cöù suy nghó bvao nhieâu laâu baèng thích. Khoang thuyeàn laø moät gian phoøng noåi cuûa khaùch du thuûy thöøa tieàn laém baïc, chaúng nhöõng tieän nghi khoâng thieáu, caùch trang trí laïi hoa myõ caàu kyø. Töø saøn thuyeàn xuoáng khoang, phaûi do moät chieác thang ngaén, nhoû hôn moät chieác thang laàu. Moät vaøi ngoïn ñeøn kính ñaùo toûa aùnh saùng maùt dòu khaép gian phoøng moät thöù aùnh sang khoân ghuy hoaøng nhö caûnh phoàn hoa oà aït maø laø aùnh saùng cuûa moäng mô, gieo caùi aám eâm ngaây thô cho nhöõng taâm hoàn caàn laéng dòu sau nhöõng soùng gioù cuûa caûm hoaøi. Tieåu Phi xuoáng khoang tröôùc heát. Ñeán ñaàu thang, chaøng ñoät nhieân döøng chaân laïi, roài ñöùng ñôø ra ñoù, khoân gkhaùc naøo chaân ñoùng ñinh taïi choã. Ñoâi maét chaøng môû to, aùnh maét ngôøi leân söï kinh dò, höôùng thaúng vaøo gian phoøng. beân trong ñaõ coù ngöôøi ! moät ngöôøi thoâi, ngöôøi ñoù laø moät nöõ nhaân ! Nöõ nhaân ñöa löng ra cöûa, ngoâi nôi chieác gheá cuûa chaøng ngoài thöôøng ngaøy. Töø phía sau nhìn tôùi, Tieåu Phi khoâng troâng thaáy gì khaùc hôn laø maùi toùc vaán cao cuûa naøng, moät maùi toùc chæ coù loaïi myõ nhaân môùi coù. Chaøng coøn thaáy ñöôïc moät baøn tay. Baøn tay ñoù dó nhieân phaûi ñeïp, ñeïp môùi xöùng vôùi maùi toùc huyeàn, môùi bieåu loä ñöôïc nhöõng öu ñieåm maø hoùa coâng rieâng daønh cho nhöõng trang thieân höông quoác saéc. Baøn tay ñoù, hieän ñang naâng chieác cheùn,cuõng laïi laø chieác cheùn Tieåu Phi thích duøng nhaát, thöôøng duøng nhaát nhöõng khi caàn meàm moâi chuoác men noàng. Vaø hieän taïi, naøng choïn caùi gheá cuûa chaøng, naøng choïn caùi cheùn cuûa chaøng, naøng ung dung ngoài, ung dung uoáng, khoâng heà khaùch khí, naøng nghieãm nhieân laø chuû nhaân cuûa du thuyeàn ! Tieåu Phi döøng laïi, thì Toâ Dung Dung, Lyù Hoàng Tuï vaø Toáng Ñieàm Nhi cuõng döøng laïi, chaøng kinh dò, ba naøng cuõng kinh dò nhö chaøng. Taát caû ñeàu laëng thinh nhìn vò khaùch baát ngôø, khoâng roõ töø ñaâu ñeán, ñeán töø luùc naøo, nhaát laø ñòa ñieåm cuûa cuoäc vieáng thaêm naèm treân moät con thuyeàn chung quanh laø truøng döông soùng nöôùc bao la. Naøng laø ai ? Naøng ñeán vôùi muïc ñích gì ? Coù phaûi naøng ñeán luùc Tieåu Phi nhaûy xuoáng nöôùc chaêng ? Coù phaûi Toâ Dung Dung, Lyù Hoàng Tuï vaø Toáng Ñieàm Nhi khoâng ñuû thính giaùc nhaän ra söï xuaát hieän cuûa naøng chaêng ? Moät gioïng noùi vöøa dòu vöøa laïnh vang leân: -Vaøo ñaây chöù ! Vaøo ñi ! coù phaûi laø Ñaïo Soaùi Löu Höông ñoù khoâng ? Naøng thoát, naøng khoâng quay ñaàu laïi, tay vaàn coøn naâng cheùn röôïu. Tieåu Phi ñaõ laáy laïi bình tænh. Chaøng thaûn nhieân ñaùp: 30 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chính taïi haï ! Coù leõ taïi haï laàm phoøng roài ! Nöõ nhaân vaãn laïnh luøng: -Khoâng ! Khoâng laàm ñaâu ! Ñaây laø ñòa phöông, laø laõnh thoå cuûa ngöôøi maø 1 Tieåu Phi mæm cöôøi : -Neáu laø ñòa phöông. laø laõnh thoå cuûa taïi haï, thì söï coù maët cuûa coâ nöông seõ ñöôïc giaûi thích nhö theá naøo ! Nöõ nhaân ñieàm nhieân : -Raát deã ! Ngöôi haõy coi ñaây laø moät caùi höùng ngaãu nhieân ! khoân ghô khoâng keùm ! Tieåu Phi cöôøi lôùn : -Hay qua ! Coâ nöông noùi ñuùng 1 Ñuùng laém ! Nöõ nhaân tieáp : -Vaû laïi, neáu ta khoân glaàm thì Ñaïo Soaùi Löu Höông xöa nay khoâng heà cöï tuyeät nöõ nhaân. Ñoät nhieân naøng xoay chieác gheá, ñoái dieän vôùi Tieåu Phi ñeán luùc ñoù chaøng môùi nhìn roõ maët naøng. Duøng danh töø ñeïp, dieãn taû nhan saéc naøng, danh töø ñoù khoâng dieãn taû moät phaàn nhoû naøo caùi nhan saéc cuûa naøng. Töø ngöôøi naøng moät ma löïc boác hoûa, huùt daãn caùi hoâ haáp cuûa ñoái töôïng, laøm cho con timngöøng nhòp, cho taâm hoàn keát ñoäng. Vaø neáu aùnh saùng maét naøng chôm chôùp moät chuùt, thì khoâng gian seõ bò khuaáy maïnh, baõo seõ daäy, gioâng seõ noåi. Töøng laø moät phong löu coâng töû nöùc tieáng haøo hoa, moãi caùi vung tay, caàm treân vaïn löôïng, bình sinh Tieåu Phi chöa heà troâng thaáy moät saéc ñeïp naøo baèng, cho duø Laâm Tieân Nhi cuûa nhöõng ngaøy xöa cuû… Naøng tieáp goïn: -Lyù do ñoù ñuû giaûi thích chöa hôû Ñaïo soaùi ? Ñaõ nhìn maët naøng roài töï nhieân Tieåu Phi khoâng theå khoâng quan saùt nhöõng ñieåm khaùc nôi naøng. Naøng vaän chieác aùo baèng sa moûng, maøu tuyeát, ngang löng coù thaét sôïi daây maøu baïc. Naøng khoâng ñeå Tieåu Phi coù qua thöøa thì giôø laøm moät cuoäc söu taàm baèng aùnh maét treân ngöôøi naøng, ung dung thoát: -Coù leõ hieän taïi ngöôi ñang töï hoûi ta töø ñaâu ñeán. Tieåu Phi laéc ñaàu: -Khoâng ñaâu 1 Thaø taïi haï khoâng bieát laø hôn ! Vì khoâng muoán bieát, neân chaúng caàn töï hoûi, cuõng nhö hoûi thaúng nôi ngöôøi ñaùng hoûi ! Nöõ nhaân thoaùng kinh dò : -A ! Taïi sao ? Tieåu Phi laïnh luøng : 31 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Treân theá gian naøy, neáu coù moät nöõ nhaân naøo maø taïi haï khoâng thích giao du thì nöõ nhaân ñoù haún xuaát xöù töø Thaàn Thuûy cung ! Nöõ nhaân chôùp maét : -Nghóa laø ngöôøi khoâng chaáp nhaän giao tieáp vôùi moân haï Thaàn Thuûy Cung ! Tieåu Phi thaûn nhieân : -Coù leõ theá ! Nöõ nhaân vuït ñöùng leân, quay mình, vôùi tay laáy chieác bình baèng baïc ñaët nôi ngaên vaùch, môû nuùt, roùt ñaày cheùn, caïn. Tieåu Phi thôû daøi: -Bieát laøm sao hôn, hôû coâ nöông ? YÙ chí ñaõ coá ñònh nhö theá roài, taïi haï phaûi giöõ laáy noù ñeán hôi thôû cuoái cuøng ! ch2ng nhìn cheùn röôïu trong tay naøng, tieáp hoûi: -Coâ nöông caàn laøm maáy cheùn maø ñeán ñaây, hay coøn muïc ñích naøo khaùc ? Chaøng böôùc tôùi, keùo moät chieác gheá ngoài xuoáng. Nöõ nhaân nghieân ñaàu, nhìn xeùo, gaèn töøng tieáng: -Ngaïo maïn ! Voâ leã ! Taøn khoác ! Laïnh luøng ! Coøn gì nöõa ? Nhöng cuõng coù moät vaøi ñieåm vôùt laïi, khieán cho boån coâ nöông coù theå chòu ñöôïc ! Ñuùng nhö truyeàn thuyeát giang hoà ! Raát ñuùng ! Tieåu Phi voøng tay: -Ña taï ! Nhöng khoâng roõ treân giang hoà, thieân haï coù queân moät ñieåm khaùc cuûa taïi haï chaêng ? Nöõ nhaân ruøn vai : -Ñieåm gì ? Tieåu Phi nheách moät nuï cöôøi: -Neáu coù moät nöõ nhaân xa laï ñeán thuyeàn, ngoài ngay treân chieác gheá cuûa taïi haï, naâng cheùn cuûa taïi haï, uoáng röôïu cuûa taïi haï, thì nöõ nhaân ñoù seõ bò taïi haï quaêng ngay xuoáng bieån, duø nöõ nhaân ñoù laø baäc tuyeät theá dieãm kieàu. Chaøng duoãi hai chaân ra, toû caùi veû thoaûi maùi, chaøng thôû phaøo toû caùi khoan khoaùi saün saøng muïc kích moät côn giaän bieåu loä treân göông maët ñeïp meâ hoàn. Quaû nhieân, nöõ nhaân bieán saéc maët traéng nhôït, tay naøng rung rung. Lyù Hoàng Tuï voäi böôùc tôùi, chuïp nhanh cheùn röôïu trong tay nöõ nhaân, ñieåm moät nuï cöôøi: -Neáu coâ nöông caàn boùp vôõ moät vaät gì, toâi seõ tìm cho moät chieác cheùn baèng saét, chöù cheùn naøy baèng ngoïc. Quyù laém ! Mình khoâng neân phí coâ nöông aï ! Nöõ nhaân caøng xaùm maët hôn. Roài töø xaùm, trôû veà maøu traéng ñeå cuoái cuøng chuyeån qua maø hoàng, maøu cuûa söï theïn. Theïn maø xanh maët laø coù söï uaát hôøn, phaãn noä chöù theïn maø ñoû maët laø coù söï hoøa dòu roài. Nöõ nhaân cöôøi mæm: 32 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Khaù laém ! Caùc ngöôi toaøn laø nhöõng con ngöôøi khaù, noùi naêng coù yù nhò laém ! Nhöng giai ñoaïn boâng ñuøa chaám döùt roài ! Tieåu Phi nheo maét : -Theá laø mình khoâng coøn cöôøi ñöôïc nöõa ! Mình khoâng cöôøi thì phaûi khoùc hay sao hôû coâ nöông ? Nöõ nhaân laïnh luøng : -Neáu ngöôi khoâng trao traû laïi cho ta, chæ sôï muoán khoùc cuõng khoâng khoùc ñöôïc ? Tieåu Phi troá maét : -Trao traû ? Taïi haï vay gì cuûa coâ nöông ? Nöõ nhaân ñieàm nhieân : -Ñuùng ! Ngöôi khoâng vay ! Töï nhieân laø ngöôi khoâng vay roài ! Moïi ngöôøi ñeàu bieát vaäy roài ! Coù bao giôø Ñaïo Soaùi Löu Höông môû mieäng vay gì nôi ai ? Naøng cöôøi gaèn maáy tieáng, roài ruøn vai ; -Ngöôi troäm ! Ngöôi laáy troäm ! Tieåu Phi cau maøy : -Troäm ? Coâ nöông ñuøa aø ? Troäm cuûa coâ nöông vaät gì ? Nöõ nhaân buoâng goïn: -Moät gioït Thieân Nhaát Thaàn Thuûy ! Ñoâi maét Tieåu Phi troïn troøn, loài ra nhö ha hoøn ñaïn, chaøng keâu leân thaát thanh: -Coâ nöông noùi sao ? Nöõ nhaân gaèn maïnh töøng tieáng : -Thieân Nhaát Thaàn Thuûy ! Tieåu Phi söõng soát ; -Coâ nöông muoán noùi laø coù keû ñoät nhaäp vaøo cung troäm Thieân Nhaát Thaàn Thuûy ! Nöõ nhaân bóu moâi: -Khoâng leõ ta töø ngaøn daëm xa vöôït truøng döông ñeán ñaây ñeå doái ngöôi ! Duø sao thì Tieåu Phi cuõng caûm thaáy khoan khoaùi tron gloøng. Bôûi vì, loït vaøo Thaàn Thuûy cung laø thöïc hieän ñöôïc moät söï kieän phi thöôøng maø nöõ nhaân khoâng chòu tìm nôi naøo ñeå hoûi, laïi tìm ñeán chaøng, nhö vaäy laø naøng cho raèng treân ñôøi naøy chæ coù chaøng môùi laøm noåi vieäc phi thöôøng ñoù. Troäm ñaønh raèng laø moät vieäc xaáu, nhöng troäm ôû nhöõng nôi khoâng theå toäm ñöôïc, môùi oai chöù ? Chaúng haïn, vaøo hoaøng thaønh, troäm chieác aán cuûa nhaø vua ñoù môùi laø moät kyø coâng ! Chaøng laåm nhaåm : -Hay laém 1 Hay laém ! taát caû moïi chuyeän ñeàu gaây thích thuù ! Nhöõng vieäc hoâm nay, nhöõng vieäc chieàu nay, ngay treân chieác thuyeàn naøy ! Chaøng vuït hoûi : -Coâ nöông baûo laø maát moät gioït Thieân Nhaát Thaàn Thuûy ? Hay maát nhieáu hôn ? Nöõ nhaân laïnh luøng: 33 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Tieáng laø moät gioït, chöù thaät söï laøm sao troäm ñöôïc moät gioït, duy nhaát ? Caàn moät gioït, chæ troäm moät gioït thì laáy ñaâu buø vaøo choã hao huït ? Cho neân phaûi noùi laø maát vaøi gioït môùi ñuùng hôn ! Vaøi gioït ñoù coù theå haïi hôn ba möôi sinh maïng. Neáu söû duïng ñuùng phöông phaùp thì haïi ñuùng ba möôi baûy ngöôøi ! Toâ Dung Dung thôû daøi : -Coâ nöông nghó laø chaøng laáy troäm vaät ñoù ? Nöõ nhaân cöôøi laïnh: -Treân ñôøi naøy, ngoaïi tröø Ñaïo Soaùi Löu Höông ra, coøn ai ñuû taøi, ñuû can ñaûm vaøo Thaàn Thuûy cungtroäm moät vaät gì chöù ? Tieåu Phi cöôøi nheï: -Ña taï coâ nöông quaù khen ! Baây giôø, neáu taïi haï noùi raèng, mình chöa laøm ñeán vieäc ñoù, chaéc chaén coâ nöông khoâng tin ? Nöõ nhaân höø moät tieáng: -Ngöôi laïi coù theå laøm cho ta tin ñöôïc ngöôi khoâng ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñöôïc chöù ! Ñöôïc chöù ! Chaøng vuït ñöùng leân, chuïp laáy baøn tay nöõ nhaân, thoát: -Ít nhaát, taïi haï cuõng phaûi cho coâ nöông thaáy moät caùi gì, vaø taïi haï cam keát laø caùi ñoù seõ gaây nhieàu thích thuù cho coâ nöông laém ! Moät loaïi thích thuù phi thöôøng ! Bình sinh coâ nöông khoâng heà gaëp ! Nöõ nhaân laúng laëng ñeå cho chaøng loâi ñi. Toâ Dung Dung cöôøi nheï: -Chaøng maø naém tay moät nöõ nhaân naøo chaéc chaén nöõ nhaânñoù khoâng heá cöï tuyeät ! Toáng Ñieàm Nhi chôùp maét: -Moân haï Thaàn thuûy cung, neáu laø nam nhaân thì… Lyù Hoàng Tuï chaän lôøi: -Nöõ nhaân thì ñaõ sao ? Baát quaù, chæ khaù cnhau ôû ñieåm ñeïp hay xaáu maø thoâi ! Toáng Ñieàm Nhi cöôøi mæa: -Toâi thì nhaän ngay nöõ nhaân naøy ñeïp laém ! Lyù Hoàng Tuï cöôøi vang ñaïi löôïng : -Maø Ñaïo Soaùi Löu Höông cuõng khoâng xí trai ! Maûnh buoàm ñöôïc dôû toác ra, baøy naêm chieác xaùc nhaên raêng ñaùng sôï. Tieåu Phi chæ xaùc nöõ nhaân : -Coâ nöông coù nhaänra laø ai chaêng ? Nöõ nhaân khoâng bieåu loä moät caûm nghó naøo caû. Naøng nhìn chieác xaùc nhö nhìn moät taûng ñaù beân ñöôøng. Naøng laïnh luøng thoát: -Khoâng phaûi laø ñeä töû Thaàn Thuûy cung ! Tieåu Phi giaät mình : 34 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Khoâng phaûi ? Nöõ nhaân laéc ñaàu: -Bình sinh, ta chöa troâng thaáy naøng laàn naøo ! Tieåu Phi vuoát vuoát choùt muõi, moät luùc laâu, chaøng ñieåm moät nuï cöôøi khoå: -Taïi haï chæ töôûng laø chính ngöôøi trong cung troäm vaät ñoù mang ñi. taïi haï töôûng chính naøng naøy laáy troäm ! Hieän taïi thì… Nöõ nhaân chôùp maét: -Hieän taïi thì caùi höùng ñaõ tan bieán roài. Tieåu Phi mô maøng: -Khoâng phaûi laø moân haï Thaøn Thuûy cung, taïi sao naøng laïi aên maëc nhö theá naøy ? Hay laø naøng vì “haén” ? Vì haén maø naøng aên maëc nhö theá, ñeå ñaùnh laïc höôùng moïi cuoäc theo doõi ! Nöõ nhaân laáy laøm laï: -Ñaùnh laïc höôùng ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -“Haén” muoán cho moïi ngöôøi ñeàu tin laø Traùc Moäc Hôïp bò naøng haï saùt roài chính naøng cuõng bò Traùc Moäc Hôïp gieát haïi. Caû hai cuøng cheát, caû hai cheát laø söï vieäc keát thuùc, khoâng coøn ai truy cöùu söï tình chæ thöông haïi cho naøng ! Nöõ nhaân traàm ngaâm moät chuùt: -Theo khaåu khí cuûa ngöôi coù leõ ngöôi ñaõ bieát haén laø ai ! Tieåu Phi laïi mô maøng: -Neáu ñaõ bieát ñöôïc thì noùi gì ! Haén ? Haén laø ai ? Haén laø keû troäm Thieân Nhaát Thaàn Thuûy ! oOo 35 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2