Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 32

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

84
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 32: PHONG QUANG SA MẠC Sa mạc ! Cuối cùng bọn Tiểu Phi cũng đến sa mạc ! Bên ven sa mạc, có một thị trấn nhỏ, trong thị trấn chỉ có mỗi một khách sạn, tựa cửa khách sạn, có thể nhìn ra vùng sa mạc bao la trải tận đến chân trời. Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 32

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI HAI PHONG QUANG SA MAÏC Sa maïc ! Cuoái cuøng boïn Tieåu Phi cuõng ñeán sa maïc ! Beân ven sa maïc, coù moät thò traán nhoû, trong thò traán chæ coù moãi moät khaùch saïn, töïa cöûa khaùch saïn, coù theå nhìn ra vuøng sa maïc bao la traûi taän ñeán chaân trôøi. Taïi thò traán, chæ coù maáy, noùc nhaø, vì sinh hoaït maø phaûi ôû taïi ñaây, moät nôi chæ coù gioù, coù naéng, gioù laïi laø gioù caùt, naéng thì luoân luoân thieâu ñoát, veà ñeâm thì khí laïnh nhö caét da. Moät thöù raát quyù, quyù hôn vaøng baïc ngoïc ngaø ôû nôi naøy laø moät mieäng gieáng. Ñeán ñaây tìm vaøng, tìm baïc, tìm chaâu baùu ngoïc ngaø, qua ngheà nghieäp naøo ñoù, qua sinh hoaït naøo ñoù, tìm moät söï nghieäp, muoán soáng phaûi coù nöôùc, nöôùc caàn hôn luùa, cho neân baïc vaøng chaâu baùu khoâng quyù baèng nöôùc duø ñeán ñaây tìm söï nghieäp chöù chaúng phaûi tìm nöôùc. Nhöng, rôøi khoûi nôi naøy, ly khai vuøng sa maïc, nöôùc phaûi traû laïi ngoâi vò ñoäc toân cho vaøng, cho baïc, cho chaâu baùu ngoïc ngaø. Tieàn mua röôïu, Cô Baêng Nhaïn tieác, nhöng mua nöôùc, thì giaù bao nhieâu, haén cuõng chaúng heà than, trong xe, trong ñoaøn, caùi gì chöùa nöôùc ñöôïc laø haén cho chöùa ñaày, vaø ñi sa maïc, vaät chöùa nöôùc luoân luoân laøm baèng da deâ, hoaëc baèng thöù da naøo ñoù thích hôïp. Coù bao nhieâu ngöïa, haén baùn heát, laáy tieàn mua nöôùc, nöôùc ñöôïc chöùa ñöïng trong boïc da deâ, chaát leân mình laïc ñaø, ñoà vaät thöôøng duøng cuõng ñöôïc giao cho laïc ñaø, ñoaïn haén noåi löûa ñoát chieác xe. Haén khoâng mang xe vaøo sa maïc, haén khoâng baùn xe, bôûi coù ai ôû ñaây mua xe ? Haén khoâng theå boû, cho neân haén ñoát. Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Ta bieát taïi sao ngöôi baùn ngöïa, taïi sao ngöôi ñoát xe ! Cô Baêng Nhaïn thoát: -Mang ngöïa vaøo sa maïc, khoâng hôn ba ngaøy, chuùng cheát saïch ! Hoà Thieát Hoa hoûi : -Mang ñi khoâng ñöôïc, thì thaû chuùng cho roài, chuùng laø loaïi thuoäc ñöôøng nhaát ñònh chuùng seõ trôû veà Lan Chaâu. Cô Baêng Nhaïn laéc ñaàu: -Nhaát ñònh chuùng khoâng veà ñeán nôi. Hoà Thieát Hoa laáy laøm laï: -Taïi sao ? Cô Baêng Nhaïn ñaùp : 334 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Loä trình naøy coù nhieàu ñaïo taëc nhaát, hôn nöõa, daân cö ñoùi khoù quanh naêm, neáu ta thaû chuùng trôû veà, chuùng seõ bò ngöôøi chaän laïi, laøm thòt ! Hoà Thieát Hoa laïi hoûi: -Ngöôi cho raèng, ngöôøi taïi tieåu traán naøy seõ öu ñaõi chuùng ? Cô Baêng Nhaïn gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy ! Ngöôøi daân taïi ñaây, coù taùnh caùch tieát kieäm vaø thieän löông, hoï raát meán loaøi vaät, nhaát laø ngöïa. Theá naøo hoï cuõng nuoâi döôõng chuùng chu ñaùo ! Nhöng, haén laïi giôû gioïng traøo phuùng, tieáp : -Ngöïa maäp roài, hoï laïi baùn, baùn vôùi giaù cao, hoï thu laõi coù khi baèng hai baèng ba soá voán boû ra. Chöù neáu khoâng thì khi naøo hoï phí tieàn mua ngöïa boû khoâng ? Vaø chaéc chaén laø mua ngöïa chaúng phaûi ñeå laøm thòt ! Hoà Thieát Hoa laïi hoûi: -Khoâng thaû ñöôïc, taïi sao ngöôi chaúng cho quaùch luoân hoï, baùn laøm chi vaäy ? Cô Baêng Nhaïn mæm cöôøi : -Ngöôi cho ta laø keo kieät aø ? Phaøm vaät gì ngöôi mua thì ngöôi môùi quyù, môùi giöõ gìn, saên soùc, caùi giaù trò cuûa vaät laø do ñoàng tieàn boû ra, tieác tieàn phaûi tieác vaät. Chöù khoâng. Coù quyù, hoï môùi nuoâi ñaày ñuû. Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät luùc, roài thôû daøi tieáp : -Khoâng ngôø ngöôi tính toaùn chu ñaùo ñeán caû vaán ñeà caùc con ngöïa ! Ngöôi thay ñoåi raát nhieàu ! Cô Baêng Nhaïn cöôøi laïnh : -Ngöôi töôûng ñoù laø chuû yù cuûa ta ? Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Khoâng cuûa ngöôi thì cuûa ai ? Y khoâng ñôïi Cô Baêng Nhaïn ñaùp, chæ vì y vöøa nhìn ra Thaïch Ñaø, vaø y ñaõ hieåu söï tình roài. Coøn ai thöông loaøi vaät hôn Thaïch Ñaø thöông ? *** Giôø ñaây, Tieåu Phi, Hoà Thieát Hoa vaø Cô Baêng Nhaïn ñaõ hoaøn toaøn bieán ñoåi thaønh nhöõng khaùch thöông, gioáng baát cöù khaùch thöông naøo, nhaát laø nhöõng khaùch thöông caàn vaõng lai sa maïc. Thaïch Ñaø aên vaän nhö ngöôøi Moâng Coå, aùo roäng thuøng thình, maøu traéng toaùt, ñaàu vaán khaên troäng vaønh, khaên khoâng che ñaàu, maø laø che maét, bôûi ñaàu khoâng sôï aùnh naéng thaùi döông, chæ coù maét môùi caàn ñeán söï baûo veä. Coøn Tieåu Phi ? Haén coù theå tuøy tieän thay ñoåi, voâ luaän caûi bieán haén thaønh moâ daïng naøo haén cuõng hoøa hôïp nhö thöôøng, chaúng chuùt gì xoán maét cuûa baát kyø ai. 335 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoï vaøo sa maïc ñuùng luùc hoaøng hoân xuoáng. Thaùi döông ñaõ khuaát döôùi chaân trôøi, khí noùng vaãn coøn naëng ñoïng trong khoâng gian, noùng ñeán ñoä ai ai cuõng muoán côûi traàn truoàng, côûi taát caû nhöõng gì ñaõ khoaùt leân mình, baét buoäc hoï phaûi khoaùt ñeå phaân bieät vôùi loaøi vaät. Nhöng, vaéng boùng thaùi döông roài, duù khí noùng naëng ñoïng, khí noùng ñoù mau nguoäi, nguoäi gaáp ñeå cho khí laïnh trôû laïi, khi khí laïnh xuoáng roài, ai ai cuõng muoán laáy taát caû y phuïc maëc vaøo, coù bao nhieâu y phuïc cuõng daáp leân mình, vì caùi laïnh caét da, chít xöông … Hoà Thieát Hoa haän khoâng theå naáp sau caùi löng guø cuûa con laïc ñaø, y ngoài nôi choå höùng troïn ngoïn gioù loäng, thaân hình chao chao, nhö chieác thuyeàn nhoû giöõa doøng soâng, ñang hoài soùng voã maïnh. Tieåu Phi, Cô Baêng Nhaïn, Tieåu Phieân troâng thaáy Hoà Thieát Hoa laéc lö, khoù nín cöôøi ñöôïc ! Thöïa ra, coù ai ngoài treân löng laïc ñaø maø taïo ñöôïc caùi tö theá ñeïp nhö ngoài treân löng ngöïa ñaâu. Thaïch Ñaø khoâng ngoài laïc ñaø, ñi tröôùc, hoaëc ñi sau cuõng theá, ñi nhö thöôøng, böôùc ñi raát oån, duø laø sa maïc, duø laø ñaát baèng, duø laø ao vuõng, duø noùng duø laïnh, ñoái vôùi haén, chaúng coù gì gaây aûnh höôûng vôùi haén ñöôïc ! Giaû nhö tröôùc ñoù, thì Hoà Thieát Hoa khoâng khoûi khoâng hoûi: -Taïi sao ngöôi khoâng cöôõi laïc ñaø ? Nhöng baây giôø y khoâng caàn hoûi. Thaïch Ñaø chaúng khi naøo côûi löøa, côûi ngöïa, côûi laïc ñaø. Bôûi nhöõng con thuù ñoù laø baèng höõu cuûa haén. Ñeâm caøng xuoáng, khí trôøi caøng laïnh. Tieåu Phieân ñaõ rung roài. Cô Baêng Nhaïn tìm choå khuaát gioù, sau moät goø caùt, caêng leàu, ñoát löûa. Thaïch Ñaø gom laïc ñaø laïi, vaây quanh ñoáng löûa. Löng laïc ñaø bao voøng, taïo thaønh moät taám bình phong vöøa che aùnh löûa, vöøa chaén gioù. Coù löûa hoï naáu moùn aên, hoï aên, hoï uoáng röôïu, hoï coá nuoát nhöõng thöù cay, cho theâm nhieät ñoä trong ngöôøi. Ñeán luùc ñoù, Hoà Thieát Hoa môùi khoan khoaùi. Thaïch Ñaø vaãn ngoài rieâng moät goùc xa xa, döôùi aùnh sao baøng baïc, göông maët haén hieän ra, laïnh luøng, xaáu xí, kyø dò … Haén coù veû töï ti, maø cuõng cao ngaïo, chöøng nhö khoâng daùm höôûng thuï söï hoan laïc cuûa boïn Tieåu Phi, maø cuõng möôøng töôïng khoâng muoán hoøa mình vôùi hoï. Tòch mòch ! Haén ngoài moät goùc xa xa, qua khung caûnh sa maïc, toû roõ caùi coâ ñôn lanh luøng cuûa haén. 336 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Haén laø moät quoác vöông löu vong, nhôù tieác ngai vaøng. Haén bieát ñònh meänh, aâm thaàm ñau khoå, chòu ñöïng caùi ñònh meänh ñoù. Tieåu Phi cuõng heát söùc kyø quaùi veà con ngöôøi cuûa haén. Chaøng ñaønh chòu, khoâng theå tìm hieåu noåi maãu ngöôøi cuûa haén. Nhöng, chaøng khoâng heà hoûi Cô Baêng Nhaïn veà haén, chaøng bieát chaéc laø chaúng khi naøo Cô Baêng Nhaïn chòu noùi. Roài caû boïn vaøo leàu nguû, tröø Thaïch Ñaø laáy moät chieác chaên cuoän troøn naèm beân caïnh laïc ñaø. Haén ñöa maët leân ñoái chieáu vôùi trôøi, haén nguû, hay haén thöùc, chaúng ai bieát ! Hoà Thieát Hoa cuõng coù löu yù ñeán haén, Tieåu Phi khoâng hoûi, song y hoûi. Y goïi Cô Baêng Nhaïn: -Taïi sao haén khoâng naèm chung vôùi chuùng ta ? Cô Baêng Nhaïn ñaùp : -Chæ vì haén khinh chuùng ta ! Hoà Thieát Hoa noåi giaän: -Thöïc söï haén khinh ai ? Cô Baêng Nhaïn ñieàm nhieân: -Ai haén cuõng khinh caû ! Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Ñeán caû ngöôi ? Cô Baêng Nhaïn mæm cöôøi: -Ñuùng vaäy ! Hoà Thieát Hoa troá maét : -Theá taïi sao haén baèng loøng laøm vieäc cho ngöôi ? Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Giaû nhö ngöôi laøm moät vieäc gì cho ai ñoù, nhaát ñònh khoâng haún laø vì ngöôi jkình neå ngöôøi ñoù chöù ? Haén möôøng töôïng thôû daøi, ñoaïn tieáp: -Thaïch Ñaø chòu laøm vieäc cho ta, laø vì coù thieáu nôï ta, moät moùn nôï tình caûm. Khi naøo haén thaáy ñaõ laøm ñuû vôùi moùn nôï roài, duø ta coù quyø xuoáng van caàu haén, haén cuõng boû ta maø ñi nhö thöôøng ! Hoà Thieát Hoa söõng sôø. Y roùt moät cheùn röôïu lôùn, ñònh uoáng nhieàu cho deå nguû. Nhöng uoáng roài, y vaãn laên loän, traên trôû maõi, khoâng laøm sao nguû gaáp ñöôïc. Ta ñaõ aùm naëng y. Y töï hoûi: -Haén laø ai ? Vaø ai ñaõ haïi haén ra thaân theå ñoù ? Y thôû daøi laåm nhaåm: Caùi xöù quyû naøy , thaät khoù haáp daån ta noåi ! Cô Baêng Nhaïn ñaõ nguû roài, chôït thöùc giaác laïnh luøng thoát: 337 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi ñang khoù chòu phaûi khoâng ? Cho ngöôi bieát, caùi khoù chòu môùi baét ñaàu thoâi! *** Môùi baét ñaàu nghóa laø coøn nhieàu, coøn laâu ! Hoà Thieát Hoa raát thích aùnh döông quang, y töøng ngaém thaùi döông ñuû boán muøa, ñuû taùm tieát, ôû khaép moïi nôi, beân bôø soâng Döông töû, treân laàu Hoaøng Haïc taïi Thaønh Sôn, Hoa sôn, Thaùi sôn. Nhöng, y chöa töøng ngaém thaùi döông nôi sa maïc. Y chòu ñöïng noåi thaùi döông ôû baát cöù nôi naøo, nhöng khoâng chòu noåi thaùi döông taïi sa maïc. Thaùi döông ôû ñaây laø loø löûa, thaùi döông vaãn ôû cao song löûa taùp raát gaàn, gaàn moät beân ngöôøi, taùp suoát ngaøy, suoát thaùng, suoát naêm, suoát ñôøi. Thaùi döông laøm cho y maát caùi höùng uoáng röôïu. Maõi ñeán luùc thaùi döông maát roài, caùi höùng ñoù môùi daùm vöôn leân. Khoâng moät ngoïn gioù, neáu coù gioù laø caùt boác leân, khoâng coù gioù, ñaõ khoå, coù gioù roài caøng khoå hôn. Ñang ñi, boãn g Hoà Thieát Hoa nghe coù tieáng reân raát gaàn. Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn cuõng nghe nhö vaäy. Hoà Thieát Hoa nhìn daùo daùc: -Caùc ngöôi coù nghe chöù ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -ÖØ ! Hoà Thieát Hoa hoûi: -AÂm thinh nhö theá naøo ? Tieåu Phi ñaùp: -Gaàn ñaây, haún coù ngöôøi ! Tieáng ngöôøi reân ! Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Ñuùng laø tieáng ngöôøi reân ! Moät ngöôøi saép cheát ñeán nôi ! Cô Baêng Nhaïn höø laïnh: -Sao ngöôi bieát ? Hoà Thieát Hoa thoát gaáp: Tuy ta khoâng thích gieát ngöôøi, song ta töøng nghe tieáng reân cuûa nhöõng ngöôøi saép cheát. Ta quen thuoäc nhöõng tieáng reân nhö vaäy quaù chöøng ! Tieáng reân laïi vang leân. Hoà Thieát Hoa nhaän höôùng, tieáng vang leân töø phía sau moät ñoài caùt beân taû, caùch khoâng xa laém. Y nhaûy xuoáng ñaát, thoát: 338 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chuùng ta ñeán ñoù xem … Cô Baêng Nhaïn hoûi: -Moät ngöôøi saép cheát coù gì ñaùng xem ? Hoà Thieát Hoa keâu to: -Phaûi ñôïi coù caùi gì ñaùng xem aø ? Ngöôøi ta saép cheát, ngöôi bieát döôïc maø vaãn ñieàm nhieân aø ? Cô Baêng Nhaïn töø töø thoát: -Ta ñaõ noùi vôùi ngöôi, taïi sa maïc, moãi ngaøy, ngöôi gaëp ít nhaát cuõng möôi ngöôøi saép cheát. Neáu ngöôi muoán cöùu hoï, thì ñöøng mong laøm döôïc gì caû ! Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Chaúng leõ ngöôi thaáy coù keû saép cheát maø khoâng cöùu ? cnm laïnh luøng : -Chuùng ta ñeán sa maïc ñeå laøm caùi vieäc ñoù aø ? Hoà Thieát Hoa leâu leân: -Sao ngöôi aùc quaù vaäy ? Cô Baêng Nhaïn ñieàm nhieân: -ÔÛ nhöõng ñòa phöông nhö theá naøy, neáu muoán soáng, ngöôi phaûi coù caùi taâm taøn nhaån. Ñaønh raèn g, ngöôi khoâng neân gieát ai, neáu khoâng ai muoán gieát ngöôi, song, ai soáng cheát maëc ai, ngöôi khoâng coù quyeàn thöông haïi ! Ngöôi cöùu moät ngöôøi saép cheát laø ngöôi seõ cheát thay, ñoù laø caùi chaéc ! Giuùp cho ngöôøi moät cheùn nöôùc taïi sa maïc, laø töï saùt ñaáy ! Ngöôi seõ cheát khaùt sau ñoù khoâng laâu ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Nhöng hieän taïi chuùng ta thöøa nöôùc ! Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Taïi sa maïc coù haïng ngöôøi, ngöôi cöùu hoï, hoï soáng laïi, khí löïc ñöôïc khoâi phuïc roài, hoï seõ ngöôi ñeå chieám ñoaït vaät aên, thöùc uoáng ! Tieåu Phi laïi cöôøi: -Treân theá gian naøy coù ai gieát noåi ba chuùng ta ? Hoà Thieát Hoa cao gioïng: -Ñuùng vaäy ! Ai gieát noåi chuùng ta ? Y tröøng maét nhìn Cô Baêng Nhaïn: -Xem ra caùi taâm cuûa ngöôi, caøng ngaøy caøng ñoäc, maø caùi gan cuûa ngöôi caøng ngaøy caøng nhoû. Chæ væ hieän taïi, ngöôi ñaõ coù quaù nhieàu tieàn. Nhöõng keû naøo thu goùp quaù nhieàu tieàn trong tay, ñeàu nhö vaäy caû ! Cô Baêng Nhaïn traàm laïnh göông maët, khoâng ñaùp. Hoà Thieát Hoa nhaán maïnh: -Baát chaáp ngöôi nhö theá naøo, ta khoâng ñi khoâng ñöôïc. Tieåu Phi gaät ñaàu: -Muoán ñi taát caû phaûi cuøng ñi chöù ! 339 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Caâu noùi ñoù, dó nhieân höôùng veà Cô Baêng Nhaïn. Haén traàm ngaâm moät luùc laâu, roài thôû daøi, roài ra lònh cho ñoaøn laïc ñaø chuyeån höôùng ñeán ñoù. Goø caùt khoâng lôùn laém, hoï troâng thaáy deå daøng hai ngöôøi ôû phía sau. Troâng thaáy hai ngöôøi ñoù, Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa rôïn ngöôøi. Hai ngöôøi ñoù, khoâng coøn hình töôïng con ngöôøi nöõa, hoï khoâ ñeùt nhö caùt treo treân löûa maø nöôùng, nhöng hoï khoâng ôû treân cao, maø laïi ñoùng cöùng nôi maët ñaát. Coå tay, coå chaân, traùn, bò bòt baèng giaây da traâu, giaây coù nhuùng nöôùc, döôùi aùnh naéng sa maïc giaây khoâ vaét laïi, eùp saùt aøo da thòt hoï. Hoï traàn truoàng, naéng ñoát chaùy da, moâi khoâ boác khoùi maét môû ti hí, troøng maét traéng ñuïc, laïi buûng saâu vaøo, troâng nhö caùi loå nhoû. *** Da traâu ñöôïc caét ñöùt. Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa duøng daây vaûi nhuùng nöôùc, nheåu töøng gioït nhoû cho hai ngöôøi ñoù thaám gioïng, roài laáy chaên boâng bao caû hai. Coù nöôùc, caû hai tænh taùo hôn, reân ö öû. -Nöôùc ! … Nöôùc ! … Baây giôø, caû hai keâu cöùu roõ hôn, gaáp hôn. Tieåu Phi thöøa hieåu, cho hoï uoáng nhieàu, hoï seõ cheát, voâ phöông cöùu. Hoà Thieát Hoa thôû daøi dòu gioïng thoát: -Baèng höõu yeân trí ! Nöôùc coù thöøa, muoán uoáng bao nhieâu cuõng coù ! Caû hai laïi reân: -Nöôùc ! Nöôùc ! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Baèng höõu khoâng yeân trí ? Y ñöùng leân, voã tay vaøo chieác tuùi da ñöïng nöôùc, keâu bình bòch thoát: -Baèng höõu nghe chöa ! Nöôùc coù thöøa maø ! Cô Baêng Nhaïn vuït cao gioïng: -Caùc vò bò ai coät troùi taïi ñaây ? Caùc vò bò phaïm toäi gì ? Caû hai laéc daàu: -Khoâng …gì heát ! … cöôøng ñaïo ! … Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Cöôøng ñaïo ? Ô ñaâu ? Hoï ñöa tay chæ veà höôùng ñoâng. Roài hoï rung ngöôøi rung ñeán khieáp. Cô Baêng Nhaïn hoûi tieáp: 340 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Theo taïi haï hieåu, quanh caùc vuøng phuï caän, khoâng heà coù cöôøng ñaïo, theá caùc vò coù laàm khoâng ? Hai ngöôøi ñoù cuøng laéc ñaàu. Hoï muoán khoùc. Hoà Thieát Hoa cao gioïng: -Ngöôøi ta ñaõ khoå laém roài, coøn böùc hoûi ngöôøi ta laøm gì nöõa ? Duø cho hoï coù ngoa, hoï ñaõ ra thaân theå ñoù, coøn laøm gì haïi cho chuùng ta ñöôïc ? Cô Baêng Nhaïn khoâng ñaùp. Vì Hoà Thieát Hoa noùi ñuùng. Naïn nhaân tay khoâng taác saêt, laïi taàm thöôøng, duø hoï khoâng bò thöông, joï cuõng khoâng theå laøm gì cho Cô Baêng Nhaïn phaûi sôï noåi. Hoà Thieát Hoa quay sang Tieåu Phi: -Baây giôø, cho hoï uoáng nhieàu ñöôïc chöa ? Tieåu Phi ñaùp: -Moät ít thoâi ! Chaøng vöøa böôùc ñeán caùi tuùi nöôùc, ñoät nhieân hai naïn nhaân vuït ñöùng leân. Caû hai vung tay leân, töø baøn tay baén ra hôn möôøi laøn haéc quang nhanh hôn ñieän chôùp. AÙm khí ! Baén baèng oáng ñoàng nhoû, baén ñaïn cuõng ñöôïc maø teân cuõng ñöôïc, giaáu trong toùc hoï, vöøa laáy ra. Tieåu Phi, Hoà Thieát Hoa vaø Cô Baêng Nhaïn vöøa troâng thaáy haéc quang loeù leân, caû ba nhö nhöõng con yeán, tung boång ngöôøi leân khoâng. Nhöng, caû ba cuøng laàm, bôûi aùm khí khoâng baén veà höôøng cuûa hoï maø laïi nhaém vaøo chieác tuùi ñöïng nöôùc. Bòch ! Bòch ! Aùm khí truùng tuùi nöôùc voït ra thaønh voøi. Phoùng aùm khí xong, hai naïn nhaân chaïy ñi lieàn. Hoà Thieát Hoa heùt leân: -Hai teân khoán kieáp ! Ñònh chaïy ñi ñaâu ? Töø treân khoâng, y vöøa ñaùp xuoáng vöøa nhaøo theo hai ngöôøi ñoù. Cô Baêng Nhaïn khoâng ñuoåi theo, chæ coù Tieåu Phi tieáp trôï Hoà Thieát Hoa thoâi. Cô Baêng Nhaïn ñeán caïnh caùc tuùi ñöïng nöôùc, haén thöøa hieåu Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa dö söùc baét hai teân ñoù. Vaø, töï nhieân, hai ngöôøi ñoù khoâng theå chaïy thoaùt. Hoï chöa ñi ñöôïc möôi tröôïng, hoï ngaõ nhaøo xuoáng lieàn, Hoà Thieát Hoa vaø Tieåu Phi ñaõ phoùng chöôûng phong haï hoï tröôùc khi caû hai voït mình ñeán nôi. Hoà Thieát Hoa ñeø leân mình moät ngöôøi, ngöôøi ñoù bò y voâ hoài voâ traän taùt tay vaøo maët, vöøa taùt y vöøa quaùt: -ta cöùu caùc ngöôi, sao caùc ngöôi toan haõm haïi ta ? Taïi sao ? Taïi sao chöù ? 341 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ngöôøi ñoù khoâng ñaùp, vónh vieãn khoâng ñaùp , bôûi coå haén ñaõ ñöùt lìa nhö ngoïn coû non. Coøn ngöôøi kia bò Tieåu Phi baét, chaøng khoâng laøm gì ñoäng maïnh ñeán haén, baát quaù chaøng ñöùng aùn tröôùc maët haén, nhìn haén khoâng hoûi moät tieáng. Khi thaáy ñoàng baïn cuûa haén taét thôû roài co ruùm mình laïi thaønh moät voøng troøn, haén ruù leân nhö ñieân cuoàng: -Gieát ta ñi ! Gieát ! ta cheát, chaúng quan heä gì, song caùc ngöôi cuõng chaúng soáng laâu hôn, ta seõ chôø caùc ngöôi nôi tuyeàn ñaøi ! Tieåu Phi bình tænh thoát: -Taïi haï khoâng gieát baèng höõu ñaâu, chæ muoán bieát ngöôøi naøo sai baèng höõu laøm caùi vieäc nhö theá naøy ! Ngöôøi ñoù boång baät cöôøi ha ha hoûi: -Ngöôi muoán bieát ngöôøi aøo sai ta ñeán ñaây ? Coù phaûi ngöôi ñònh tìm ngöôøi ñoù chaêng ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Phaûi ñoù, neáu bieát ñöôïc y laø ai, taïi haï seõ ñi tìm. Tìm moät ngöôøi toan haõm haïi mình, coù gì ñaùng cöôøi ñaâu, sao baèng höõu cöôøi ? Ngöôøi ñoù cöôøi ñeán chaûy nöôùc maét, vöøa cöôøi vöøa thoát: -Ñaùng cöôøi chöù ! Bôûi, phaøm moät ngöôøi chöa ñeán ñoåi ñieân cuoàng ngöôøi ñoù chaúng heà coù yù nghó tìm keû ñaõ sai ta ! Tröø ra ngöôøi ñoù chaùn soáng ! Hoà Thieát Hoa böôùc tôùi heùt to: -Coù phaûi laø con trai cuûa Traùc Moäc Hôïp sai ngöôi ñeán ñaây chaêng ? Ngöôøi ñoù vaãn cöôøi vang: -Traùc Moäc Hôïp ? Traùc Moäc Hôïp laø caùi quaùi gì ? Teân ñoù khoâng xöùng ñaùng laøm keû xaùch giaøy cho laõo nhaân gia cuûa ta ! Tieåu Phi cau maøy: -Khoâng phaûi cha con Traùc Moäc hôïp thì laø ai ? Ngöôøi ñoù thoát: -Ngöôi yeân trí, roài seõ bieát laø ai, nhöng luùc bieát ñöôïc laø luùc saép cheát ñaáy nheù, bieát sôùm cheát sôùm, bieát muoän cheát muoän. Ta daùm ñaùnh cuoäc vôùi ngöôi, duø sao thì caùc ngöôi khoâng soáng quaù naêm hoâm nöõa ! Hoà Thieát Hoa soâi giaän: -Cho ngöôi bieát, neáu ngöôi khoâng chòu noùi, ngöôi seõ cheát, cheát ngay baây giôø ! Ngöôøi ñoù vaãn cöôøi: -Ta coù muoán soáng nöõa ñaâu ? Duø ngöôi cho ta soáng, ta cuõng chaúng caàn soáng. Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Ngöôi chaùn soáng hay ngöôi khoâng sôï cheát ? Ngöôøi ñoù baät cöôøi vang: 342 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñaøng naøo cuõng theá thoâi, ñaøng naøo cuõng ñöa ta ñeán caùi cheát thoâi ! Taïi sao ta sôï cheát chöù ? Cheát vì laõo nhaân gia laø moät caùi cheát vinh, cheát söôùng, ñöông nhieân ta thích cheát ! Boãng, gioïng noùi cuûa haén nhoû d6aøn, roài aùnh maét cuûa haén chôùp leân kyø dò. Tieåu Phi giaät mình: -Khoâng xong ! Haén coù ngaäm thuoác ñoäc saün trong mieäng ! Hoà Thieát Hoa chuù yù ñeán haén, haén ñaõ taét thôû roài. Laâu laém, Hoà Thieát Hoa môùi day qua Tieåu Phi hoûi: -Ngöôi töøng thaáy coù ngöôøi khoâng sôï cheát nhö haén chaêng ? Tieåu Phi laéc ñaàu: -Chöa töøng thaáy ! Hoà Thieát Hoa tieáp: -Coù ngöôøi bò baét roài, laäp töùc uoáng ñoäc döôïctöï saùt, chaúng qua laâm vaøo tröôøng hôïp baát khaû khaùng maø laøm nhö vaäy, bôûi voâ voïng soáng soùt. Con ngöôøi naøy, chöa ñeán ñoåi tuyeät voïng maø ! Nhöng haén vaãnt vui veû maø cheát, sung söôùng maø cheát ! … Tieåu Phi thôû daøi, khoâng noùi gì. Uoáng ñoäc döôïc töï töû ! Ñi62u ñoù laøm chaøng nhôù ñeán Voâ Hoa. Nhôù ñeán Voâ Hoa, dó vaõng hieän ra tröôùc maët, chaøng man maùc u hoaøi, neân thôû daøi. Hoà Thieát Hoa cuõng thôû daøi nhö chaøng. Y thoát: -Gaõ naøy cuõng coù moät caùi taät gì naëng laém ñaây ! Neáu khoâng thì … Boãng, y nhìn Cô Baêng Nhaïn, nhìn roài ñöa tay sôø choùt muõi, roài nín luoân. Cô Baêng Nhaïn ñaõ ñeán gaàn, haén cuùi nhìn hai caùi xaùc ngöôøi, haén khoâng löu yù ñeán Hoà Thieát Hoa. Moät luùc sau, Hoà Thieát Hoa laåm nhaåm: -AÙm khí cuûa chuùng giaáu treân ñaàu ! ta nghó, chuùng bò coät troùi nhö vaäy, haún phaûi khoå sôû laém chöù ? Theá taïi sao chuùng laïi coøn khí löïc ñeå tung aùm khí ? khoâng moät ai daùm cho raèng chuùng coøn nguyeân coâng löïc. Vaø duø cho moät ñöùa treû leân naêm cuõng bieát maø khoâng sôï laàm laø chuùng dôû soáng dôû cheát, chuùng hoaøn toaøn laø ngöôøi voâ duïng, chôø cheát ! Nhöng chuùng laïi haønh ñoäng ñöôïc ! Cô Baêng Nhaïn khoâng ñöa ra moät caûm nghó naøo caû, baèng neùt maët hay baèng lôøi noùi. Haén tìm hieåu, haén quan saùt chieác ñaàu xaùc cheát. Moät vaøi maûnh da rôi xuoáng, cuøng theo maûnh da, coù toùc, roài vaøi maûnh da nôi maët rôi xuoáng … Cuoái cuøng thì chieác ñaàu, göông maët, hieän thaønh ñaàu vaø maët moät ngöôøi thöôøng, chaúng coù gì quaùi dò nhö tröôùc, hoaøn toaøn khaùc haún tröôùc. oOo 343 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2