Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 35

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

95
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 35:LỤC CHÂU HOANG MẠC Hồ Thiết Hoa hoang mang: đúng vậy ! Nhưng … Cơ Băng Nhạn không cần nghe tiếp, chạy đến bên cạnh xác của Bành Nhất Hổ. Y phục của Bành Nhất Hổ đã bị bọn người kia tháo tung ra gần như lõa lồ. Chỉ nhìn thoáng qua, Cơ Băng Nhạn cũng thấy rõ mọi bộ phận. Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 35

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI LAÊM LUÏC CHAÂU HOANG MAÏC Hoà Thieát Hoa hoang mang: -Ñuùng vaäy ! Nhöng … Cô Baêng Nhaïn khoâng caàn nghe tieáp, chaïy ñeán beân caïnh xaùc cuûa Baønh Nhaát Hoå. Y phuïc cuûa Baønh Nhaát Hoå ñaõ bò boïn ngöôøi kia thaùo tung ra gaàn nhö loõa loà. Chæ nhìn thoaùng qua, Cô Baêng Nhaïn cuõng thaáy roõ moïi boä phaän. Haén coù caàn nhìn nôi naøo khaùc hôn laø ñaàu vai cuûa Baønh Nhaát Hoå ? Nôi ñoù naøo coù gì ? Caùi choå coäm coäm troøn troøn, cöùng raén ñoù, baây giôø ñaõ laën xuoáng maát roài, ñaàu vai baèng thaúng nhö vai ngöôøi thöôøng. Song Cô Baêng Nhaïn ñaõ coù chuû yù, haén ngoài xuoáng, naén noùt moät luùc duøng moùng tay roïc lôùp da. Döôùi aùnh sao, nôi ñoù chôùp chôùp leân, nhö coù vaät gì phaûn chieáu. Cô Baêng Nhaïn laáy moùng tay roïc saâu, roïc roäng hôn. Moät vieân ñaù troøn, to baèng quaû tröùng gaø, hieän roõ raøng hôn, Cô Baêng Nhaïn moi laáy vieân ñaù ñoù laäp töùc. Thì ra, Cöïc Laïc Tinh naèm ngay trong da thòt cuûa Baønh Nhaát Hoå. Taát caû ñeàu söõng sôø. Treân trôøi, muoân ngaøn sao, lôùn coù, nhoû coù, muoân ngaøn sao ñang chieáu saùng, nhöng muoân ngaøn vì sao ñoù môø haún ñi, qua aùnh saùng cuûa Cöïc Laïc Tinh. Chính Cô Baêng Nhaïn cuõng phaûi giaät mình buoät mieäng keâu leân: -Moät vieân kim cöông voâ giaù ! Thaûo naøo maø chaúng coù nhieàu ngöôøi boû maïng vì noù! Ngöôøi ñoù nhö con choù ñoùi voà maûnh thòt, voäi nhaûy tôùi, cöôùp ngay vieân kim cöông trong tay Cô Baêng Nhaïn. Cô Baêng Nhaïn nhö moät ngoác töû ñöùng thöø ngöôøi ra, nhìn keû khaùc cöôùp vaät treân tay mình. Ngöôøi ñoù khoâng töôûng laø söï vieäc quaù deã daøng nhö vaäy, haén haù roäng mieäng cöôøi suyùt teùt khoeù. Hoà Thieát Hoa heát söùc kyø quaùi, phaån uaát voâ cuøng, song chöa daùm phaùt taùc. Cô Baêng Nhaïn ñieàm nhieân: -Cöïc Laïc Tinh ñaõ coù roài ñoù, coøn nöôùc ñaâu ? Ngöôøi kia baät cöôøi cuoàng daïi: -Boïn chuùng ta ñöôïc lònh laø caáp toác ñaêng trình, thi haønh lònh laøm gì coù mang nöôùc theo ? Ngöôi caàn nöôùc, thì töï tìm laáy maø duøng, boïn ta khoâng haï thòt caùc ngöôi laø phuùc baûy möôi hai ñôøi cho caùc ngöôi ñoù ! 364 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Haén vöøa thoát, vöøa vaãy tay ra hieäu cho ñoàng boïn. Taát caû cuøng roä leân cöôøi lôùn, roài cuøng huù voïng moät tieáng daøi. Hoà Thieát Hoa töùc uaát traøn hoâng, khí uaát loàng leân, suyùt vôõ buoàng ngöïc. Y muoán xuaát thuû maáy löôït roài, song Tieåu Phi cöù ngaên chaën y maõi. Roài y muoán ñuoåi theo, Cô Baêng Nhaïn laïi naém y giöõ laïi. Y chaúng hieåu noåi yù töù cuûa Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn nhö theá naøo, haàu nhö y muoán nghi ngôø laø hieän taïi, hai vò baèng höõu cuûa y ñaõ maát caû can ñaûm cuûa thuôû naøo. Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn ñieàm nhieân ñöa maét nhìn boïn ngöôøi ñoù chaïy ñi, khoâng heà noåi giaän. Sau cuøng, Hoà Thieát Hoa baät cöôøi, gioïng cöôøi laïnh nhöng vang to: -Buoàn cöôøi thaät ! Ñaùng cöôøi thaät ! Ñöôøng ñöôøng laø moät Ñaïo Soaùi Löu Höông, ñöôøng ñöôøng ;aø moät Töû Coâng Keâ, laïi coù gan nhoû nhö gan chuoät. Ñaùng cöôøi thaät ! Baây giôø, ta môùi bieát con ngöôøi can laø sao, con ngöôøi thoâng minh laø sao ! Cô Baêng Nhaïn ñieàm nhieân: -Ngöôi nghó sao ? Hoà Thieát Hoa laïi höø moät tieáng: -Ta nghó laø caøng thoâng minh caøng deã bò löøa ! Cô Baêng Nhaïn hoûi: -Ai bò löøa ? Hoà Thieát Hoa bóu moâi: -Ngöôi ñaõ bieát ñöôïc Baønh Nhaát Hoå giaáu vieân kim cöông nôi naøo, taïi sao ngöôi laïi chaúng bieát chuùng khoâng khi naøo trao nöôùc cho ngöôi ? Cô Baêng Nhaïn mæm cöôøi: -Theá ngöôi cho raèng ta ñui, chaúng troâng thaáy roõ laø chuùng ñeán ñaây vôùi moät thaân xaùc goïn loûn nhö vaäy sao ? Vôùi thaân xaùc ñoù, chuùng giaáu nöôùc nôi naøo ? Ñaõ bieát nhö vaäy, taát nhieân phaûi bieát luoân laø chuùng khi naøo trao nöôùc, vì chuùng ñaâu coù nöôùc maø trao ? Hoà Thieát Hoa noåi giaän : -Ñaõ bieát chuùng khoâng coù nöôùc, taïi sao ngöôi laïi trao vieân Cöïc Laïc Tinh cho chuùng ? Cô Baêng Nhaïn khoâng löu yù ñeán y, day qua Tieåu Phi, hoûi: -Vöôït sa maïc, con ngöôøi khoâng theå thieáu hai moùn, moùn thöù nhaát laø nöôùc, moùn thöù hai laø laïc ñaø. trong hai moùn, chæ thieáu moät thoâi laø khoù baûo toaøn taùnh maïng. Ngöôi coù ñoàng yù chaêng ? Tieåu Phi cöôøi nheï: -Ñuùng vaäy ! Cô Baêng Nhaïn tieáp: 365 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Boïn ñoù, trong mình khoâng coù moät bnình nöôùc nhoû, maø chuùng laïi khoâng duøng ñeán ngöïa, chöù ñöøng noùi laø laïc ñaø, nhö theá hieån nhieân laø chuùng ôû raát gaàn ñaây ! Coù ôû gaàn neân khoâng caàn mang nöôùc theo, khoâng caàn côûi laïc ñaø. Coù ñuùng vaäy khoâng ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Ñuùng vaäy ! Cô Baêng Nhaïn laïi tieáp: -Tìm ñöôïc vaät muoán tìm roài, haún chuùng chaúng coøn thì giôø ñaâu nghó ñeán boïn ta nöõa, chuùng hoái haû chaïy veà baùo coâng, coù ñuùng aäy khoâng ? Laàn naøy Tieåu Phi khoâng caàn taùn ñoàng, vì Hoà Thieát Hoa ñaõ voã tay reo leân: -Ñuùng ! Ñuùng ! vaø baây giôø, chuùng ta chæ coøn coù vieäc laø theo doõi boïn ñoù. Tìm aùc ma taän oå, vaãn coù lôïi hôn ôû ñaây maø chôø aùc ma ñeán. Coù phaûi laø yù ngöôi nhö theá ñoù chaêng ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Thoâng minh ñoù laïi Mieâu ! Cô Baêng Nhaïn ñònh duøng chieán thuaät tieân phaùt cheá nhaân, hay tien haï thuû vi cöôøng cuõng theá ! Hoà Thieát Hoa vuït nhaûy döïng leân: -Theá thì chuùng ta coøn chôø gì ? Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Taïi sa maïc, ñuoåi theo ngöôøi khoâng neân ñuoåi quaù gaàn. Bôûi chuùng chaúng laøm sao chaïy thoaùt ñöôïc maø phaûi gaáp ! Haén laéng tai nghe gioù, cöôøi nheï tieáp: -Baây giôø, thì chuùng ta coù theå khôûi söï roài ñoù, neáu ngöôi thaáy ngöùa ngaùy ! *** Khoaûng caùch thôøi gian ñoä nöûa khaéc sau khi caû ba rôøi choå cuõ, hoï ñaõ ñeán moät nôi. Nôi ñoù coù maáy gian nhaø goã, khi xöa duøng laøm nôi aån naùu cuûa toaùn quaân tuaàn thuù, nôi ñoù coù theå goïi laø moät cöûa aûi, duø quanh aûi vaéng boùng daân cö. Giôø ñaây, nôi ñoù bieán thaønh saøo huyeät cuûa luïc laâm cöôøng baïo hay moät traïm döøng chaân cuûa aùc baø cöôøng haøo vuøng sa maïc. Nhaø baèng goã, goã quaù cuõ, coù moät vaøi voïng cöûa khoâng ñoùng, ñeøn beân trong chieáu ra, töø xa coù theå thaáy roõ aùnh saùng. Nhaø coù ñeøn, haún phaûi coù ngöôøi. Nôi coù nhaø, haún coù caây. Coøn caùch nhaø ñoä möôøi tröôïng, boïn Cô Baêng Nhaïn döøng chaân döôùi coäi caây. Taøng caây khoâ truïi laù, khoù aån naáp, moãi ngöôøi neùp mình sau moät thaân caây. Boïn ñaïi haùn aùo ñen veà ñeán ñoù, hoø reo cuoàng daïi vaøo nhaø. Nhöng vaøo nhaø roài chuùng im baët tieáng reo hoø. 366 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñöùng beân ngoaøi, nhìn qua cöûa soå boïn Cô Baêng Nhaïn thaáy taát caû ñeàu ngöng troïng thaàn saéc, cung cung kính kính, taát caû ñeàu cuùi thaáp ñaàu. Hoà Thieát Hoa möøng, thoát kheõ: -Ñaàu lónh cuûa chuùng coù maët ! Cô Baêng Nhaïn gaät ñaàu: -ÖØ ! Hoà Thieát Hoa tieáp: -Chuùng ta vaøo ñi chöù ! vaøo xem aùc ma seõ coù bieán ñoåi gì chaêng ? Cô Baêng Nhaïn traàm gioïng: -Chôø moät chuùt nöõa ! Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Taïi sao ? Cô Baêng Nhaïn thoát: -Tình theá chöa thuaän tieän ! Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Chuû yù ñeán ñaây laø do ngöôøi maø ? taïi sao baây giôø ngöôi cho laø baát lôïi ? Cô Baêng Nhaïn töø töø giaûi thích: -Chæ vì vöøa thaáy ngoâi nhaø naøy, ta lieàn coù moät suy töôûng môùi meû ! Ngöôi phaûi bieát, theá löïc aùc ma raát lôùn, chaúng moät nhaân vaät quan troïng naøo laïi coù moät caên cöù ñôn giaûn nhö theá naøy ? laøm gì haén laïi coù maët moät nôi quaù ngheøo naøn ? Hoà Thieát Hoa giaät mình. Vöøa luùc ñoù, tieáng nhaïc töø trong nhaø vang leân, voïng ra, tieáng nhaïc uyeån chuyeån du döông, nghe ra phaûi meâ maån taâm hoàn ! Tieáng nhaïc vang leân, hai möôi ñaïi haùn aùo ñen rung chuyeån thaân hình, chöøng nhö tieáng nhaïc coù maõnh löïc khích ñoäng chuùng saép söûa muùa leân. Nhöng chuùng khoâng muùa, traùi laïi taát caû cuøng nhaøo xuoáng. Nhaïc vaãn coøn vang, song nhoû tieáng laïi. Chuùng ngaõ ñaõ laâu chöa coù teân naøo ñöùng leân. Hoà Thieát Hoa nghe tieáng nhaïc, tim ñaäp maïnh, maët noùng böøng. Y troá maét nhìn, vöøa kinh ngaïc, vöøa kyø quaùi, haáp taáp hoûi: -Caùi gì kyø laï theá ? Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng khoâng thoát tieáng naøo. Boãng Tieåu Phi bieán saéc maët keâu leân: -Khoâng xong ! Chaøng phi thaân ñeán ngoâi nhaø coå lieàn. Hoà Thieát Hoa chaúng chaäm treã moät phuùt giaây voït theo. Tieåu Phi coøn ñöùng beân ngoaøi cöûa soå nhìn vaøo, Hoà Thieát Hoa ñaõ tung cöûa, heùt to: -Ngöôi ñöøng töôûng … Chæ heùt ñöôïc ba tieáng, y nghe coå hoïng ngheïn laïi. 367 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Trong nhaø, khoâng coøn moät boùng ngöôøi. *** Thöïc söï maø noùi, trong nhaø khoâng coù moät ngöôøi soáng ! Hai möôi ñaïi haùn vöøa roài, ñaõ ngaõ cheát ! Luùc thaân hình chuùng rung leân, thì göông maët chuùng chôùp ngôøi kyø dò. Chuùng cheát ñoät ngoät khoâng ñau ñôùn, maø chöøng nhö chuùng cheát vui cheát sung söôùng. Hoà Thieát Hoa söõng sôø moät luùc, roài thôû daøi: -Ñieân ! Moät luõ ñieân ! Tieåu Phi daäm chaân: -Ta neân nghó ra sôùm laø chuùng coù theå töï saùt ! Ngoâi nhaø, chaúng coøn gì nöõa, chæ coù moät buït thôø, treân buït coù töôïng phaät, caûnh nguïy dò caøng theâm huyeàn bí. Gioù ñeâm loäng veà, rung ñoäng böùc maøn vaøng tröôùc buït thôø, gioù rôïn ngöôøi, khung caûnh rôïn ngöôøi, Hoà Thieát Hoa rung gioïng keâu leân: -Nhöng … nhöng taïi sao chuùng töï saùt ? Tieåu Phi thôû ra: -AÙc ma ñaõ phaùt giaùc ra haønh tung cuûa chuùng ñaõ bò boïn ta phaùt hieän, vaø chuùng bò theo doõi ñeán ñaây. coù leõ chuùng coøn ñi nôi naøo nöõa, cho neân y böùc töû chuùng, cho cuoäc theo doõi cuûa boïn ta döøng laïi nôi naøy. Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Ñaõ bò böùc töû nhö vaäy, taïi sao chuùng vui veû maø cheát ? Chöøng nhö nieàm sôï haõi hieän leân trong maét Tieåu Phi, chaøng laåm nhaåm: -Coù moät nguyeân nhaân thaàn bí, maø chuùng ta khoâng hieåu ñöôïc ! Nhö tieáng nhaïc tieâu hoàn kia … nhö … Vöøa luùc ñoù, coù tieáng Tieåu Phieân keâu leân cuoàng loaïn. -Thaïch Ñaø noåi ñieân ! Thaïch Ñaø noåi ñieân roài ! Tieáng keâu cuûa gaõ co veû haõi huøng quaù, laøm cho ai cuõng rôïn ngöôøi ! Hoà Thieát Hoa bieán saéc, cuøng Tieåu Phi, Cô Baêng Nhaïn nhaûy voït ra ngoaøi. Tieåu Phieân run baàn baät, moà hoâi ñaåm öôùt ñaàu. Gaõ vaãn keâu maõi maáy tieáng: -Thaïch Ñaø noåi ñieân ! Thaïch Ñaø noåi ñieân ! Cô Baêng Nhaïn vung tay taùt maïnh vaøo maët gaõ, cao gioïng hoûi: -Vieäc gì ñaõ xaûy ra ! Theá ngöôi cuõng ñieân luoân nöõa phaûi khoâng ? Tieåu Phieân söõng sôø, maát maáy phuùt gaõ môùi hoaøn hoàn run gioïng ñaùp: -Caùc vò vaøo nhaø roài, toâi cuõng muoán ñi theo caùc vò xem coù gì laï chaêng, sôï Thaïch Ñaø coøn laïi moät mình taïi choå, toâi khoâng yeân taâm chuùt naøo neân keùo haén theo … 368 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cô Baêng Nhaïn cöôøi laïnh: -Ngöôi noùi raèng khoâng yeân taâm cho haén, nhöng thöïc ra ngöôi loâi haén theo cho theâm can ñaûm ? Tieåu Phieân cuùi ñaàu, luùng tuùng: -Ngôø ñaâu, ñeán tröôùc nhaø haén laøm nhö gaëp quyû, haén quay mình laïi, chaïy ñi. Troâng haén luùc ñoù ñaùng sôï quaù, toâi thì chaúng thaáy gì caû, nhöng haén laøm nhö vaäy, töï nhieân toâi phaûi sôï, roài toâi môùi keâu leân… Ngöôøi coù maét chaúng troâng thaáy gì, ngöôøi ñui laøm sao thaáy ñöôïc gì ! Boïn Tieåu Phi khoâng coøn thì giôø nghieân cöùu söï tình nöõa, Tieåu Phieân chöa noùi döùt caâu, hoï ñaõ phi thaân chaïy ñuoåi theo Thaïch Ñaø. Gioù thoåi vuø vuø. Caùt cuoán theo gioù raøo raøo. Ñeâm sa maïc coù nhieàu ñieàu ñaùng sôï hôn ñeâm truøng döông coù gioù lôùn ! Hoï ñaõ thaáy Thaïch Ñaø ñang chaïy cheát. Ñaõ ñui, ñaõ ñieác, ñaõ caâm, Thaïch Ñaø thaáy gì, nghe gì ? taïi sao haén chaïy baát keå cheát trong ñeâm sa maïc ? Kyø bí thaät ! Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn löôùt tôùi, moãi ngöôøi moät beân keàm haén laïi. Song haén nhö con thuù bò thöông, vuøng thoaùt ñöôïc, chaïy ñi. Haén chaïy ñieân, ñeán Tieåu Phi cuõng khoâng theo kòp. Hoà Thieát Hoa ôû phía sau voït leân, oâm ngang hoâng haén ! Caû hai cuøng ngaõ nhaøo. Cô Baêng Nhaïn nhanh tay, chuïp xuoáng ñaàu vai haén, haén coøn toan vuøng vaãy, song Cô Baêng Nhaïn naém ta haén, haén môùi chòu yeân laëng, vaø haén thôû maïnh. Veû kinh hoaøng coøn hieän roû nôi maët haén. Hoà Thieát Hoa heùt leân: -Hoûi gaáp haén, xem haén ñaõ thaáy gì ! Maët Thaïch Ñaø öôùt ñaãm moà hoâi. Haén kinh haõi phi thöôøng. Bình sinh, Hoà Thieát Hoa chöa töøng thaáy moät ngöôøi naøo quaù sôï nhö haén sôï. Moät luùc laâu, Cô Baêng Nhaïn ngaãng ñaàu leân, thoát: -Ta ñaõ hoûi haén ! Haén khoâng chòu cho bieát gì caû ! Tieåu Phi nhìn ra xa xa, trong boùng ñeâm daøy, töø töø thoát: -Hay laø haén coù moät xuùc giaùc ñaëc bieät, haén linh caûm laø aùc ma ôû trong ngoâi nhaø coå! Hoà Thieát Hoa thoát: -Nhöng trong nhaø khoâng coù ngöôøi soáng ! Ngoâi nhaø chaúng coù gì caû ! AÙc ma muoán aån naáp taïi ñoù cuõng khoâng coù choå naáp ! Tieåu Phi gaèn töøng tieáng: -Chaúng coù chi caû trong nhaø aø ? Hoà Thieát Hoa chöõa laïi: -Baát quaù, moät vaøi chieác baøn gheá gaõy, moät buït thôø … 369 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi laïi hoûi: -Ngöôi coù nhaän roõ treân buït thôø coù nhöõng gì chaêng ? Hoà Thieát Hoa ñaùp nhanh: -Moät pho töôïng Quan AÂm Boà Taùt baèng ñaù, raát lôùn. Boãng y ngöng ñoïng thaàn saéc. Roài y vuùt mình ñi, trôû laïi ngoâi nhaø. Trong gian nhaø, chaúng coù gì thay ñoåi. Gioù vaãn lay ñoäng böùc maøn maøu vaøng tröôùc buït thôø. Nhöng buït thôø baây giôø troáng traûi, töôïng phaät Quan aâm bieán maát. Moà hoâi to baèng haït ñaäu rôi töø ñaàu Hoà Thieát Hoa xuoáng, y söõng ngöôøi taïi choå raát laâu. Sau ñoù, y môùi phaùt giaùc ra, treân maët baøn, coù moät chieác noài baèng saét. Hôi noùng töø chieác noài boác leân, thoang thoaûng coù muøi thòt trong khoâng khí. Döôùi chieác noài coù maûnh giaáy. Giaáy coù maáy haøng chöõ: -Caùc vò quaân töû, töø ngaøn daëm ñeán ñaây, ñaùng leõ tieän thieáp phaûi töï tay lau cheùn saïch ñeå haàu röôïu caùc vò, song tieän thieáp thì baän vieäc, coøn boïn thuoäc haï quaù löôøi, quaù doát, quaù ngu, khoâng nhaän thöùc ra nhöõng baäc phi phaøm, duø sao thì söï sô soùt naøy, thieáp phaûi chòu traùch nhieäm. Vaäy coù moùn thòt moïn daønh ñaây, chôø quyù khaùch, mong caùc vò khoâng ñeán ñoåi xem khinh ! Beân döôùi coù, haøn g chöõ: -Ngöôøi trong buït kính baùi ! Ngöôøi trong buït ? Ngöôøi trong buït laø ai ? Hoà Thieát Hoa quay mình laïi thaáy Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn daùn maét vaøo maûnh giaáy ! Caû hai coù veû xuaát thaàn. Laâu laém, Cô Baêng Nhaïn nheách nuï cöôøi khoå thoát: -Haønh tung cuûa chuùng ta ñaõ bò khaùm phaù roài ! Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Nhöng ngöôøi trong buït laø ai ? Chuùng ta khoâng thaáy boùng ra sao ñöøng noùi laø thaáy ngöôøi ! Tieåu Phi nhìn buït thôø moät luùc, traàm gioïng buoâng töøng tieáng: -Thaïch Quan AÂm ! Hoà Thieát Hoa keâu leân thaát thanh: -Thaïch Quan AÂm ! Coù phaûi laø nöõ nhaân naêm xöa, döôïc giang hoà cho caùi xöng “toái” chaêng ? Toái myõ leä, toái cay ñoäc, toái voâ tình, toái taøi ba ? Tieåu Phi cöôøi khoå: 370 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngoaøi baø aáy ra, coøn ai coù loaïi aùm khí tinh xaûo nhö vaäy chöù ? Coøn ai xöû duïng thuaät caûi söûa dung maïo moät caùch cao minh nhö vaäy chöù ! Coøn ai haønh söï chu ñaùo caån maät nhö vaäy chöù ? Cô Baêng Nhaïn tieáp: -Tröø baø ta, coøn ai bieát ngöng tinh, tuï khí, hoùa thaân thaønh coå ñaù, bieán neân pho töôïng phaät man traù chuùng ta ? Hoà Thieát Hoa söõng sôø. Y chöa töøng troâng thaáy Thaïch Quan AÂm, song y nghe quaù nhieàu veà baø. Boãng y cöôøi lôùn: -Giang hoà truyeàn thuyeát veà baø khoâng sai moät ñieåm nhoû ? baø haïi ngöôøi raát caån maät. Baø khoâng löu laïi chi caû, baø chæ löu moät noài thòt, nhìn roû daõi, song chaúng daùm ñoäng ñeán ! Moät con choù vaøng töø ngoaøi ngoaéc ñuoâi tieán vaøo, nhaûy leân baøn ñaàu vaøo roài, ñöa löôõi lieám. Noù ngoaïm moät maûnh xöông lôùn. Hoà Thieát Hoa vöøa cöôøi vöøa maéng: -Ngöôi ñoùi ñeán ñieân aø ? Khoâng sôï truùng ñoäc sao ? Con choù vaøng nuoát troïn maûnh xöông. Boïn Tieåu Phi troá maét nhìn con choù chôø bieán, qua moät luùc laâu, Cô Baêng Nhaïn nhìn maét noù, roài quan saùt ñeán löôõi cuûa noù, ñoaïn töø töø thoát: -Noài thòt khoâng coù ñoäc ! Hoà Thieát Hoa keâu leân : -Baø aáy thöøa hieåu chuùng ta khoâng daùm aên noài thòt neân daøn caûnh cho con choù ñeán aên, ñeå choïc töùc chuùng ta. Baø muoán cho chuùng ta aên ñoà dö cuûa con choù ! Cô Baêng Nhaïn ñieàm nhieân: -Cho aên trong noài, chaúng leõ ngöôøi aên khoâng ñöôïc aø ? Haén nhìn Tieåu Phi. Tieåu Phi chaúng noùi gì. Hoà Thieát Hoa böng chieác noài quaêng ngang cöûa soå, heùt lôùn: -Chuùng ta tuyeät ñoái khoâng aên ñoà thöøa cuûa choù ! Thaø ñoùi maø cheát, chöù khoâng theå quaù ñeâ heøn ! Cô Baêng Nhaïn thôû daøi: -Neáu ta coøn soáng trôû veà Trung nguyeân, nhaát ñònh ta laäp mieáu thôø ngöôi, thôø moät baäc ñaày tieát thaùo, trung trinh, ta seõ khaéc moät taám bieån ghi taùnh khí cao vôøi cuûa ngöôi ! Ñoùi laø vieäc nhoû, maát maët laø vieäc lôùn ! Hoà Thieát Hoa cöôøi vang: -Neáu ta coøn soáng trôû veà, ta seõ … ta seõ … Y muoán noùi moät caâu, ñaùp leã Cô Baêng Nhaïn, song trong nhaát thôøi khoâng tìm ra lôøi. 371 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Nhö ngöôi, möôøng töôïng moät con gaáu choù, laïi coù laém taät, taâm taùnh kyø laï, laøm gì ngöôi soáng ñöôïc ñeå trôû veà maø ham ? Hoà Thieát Hoa cöôøi hì hì: -Naøo ai bieát ñöôïc … Boãng, moät tieáng keâu thaûm vang leân beân ngoaøi, nhaø goå, voïng vaøo. Caû ba cuøng voït mình ra, thaáy Thaïch Ñaø vaø Tieåu Phieân ñaõ nhaøo xuoáng ñaát. Noài thòt beân caïnh hoï, mieäng hoï coøn vaáy môõ, göông maët ñaõ tím baàm. Hoï nhaøo xuoáng, hoï coøn keâu: -Thòt … ñoäc … Noài thòt vaêng ra, thòt ñoå, rôi raûi maát heát, chæ coøn chuùt nöôùc, hoï uoáng nöôùc ñoù. Thöïc ra, chæ coù Tieåu Phieân uoáng thoâi. Tieåu Phi böôùc ñeán, quan saùt ñoäc cheá. Tieåu Phieân co ruùt thaân mình, gaân giaät töøng hoài. Taïi sa maïc sanh maïng con ngöôøi nhoû moïn quaù, cheát deã daøng hôn laù ruïng. Tieåu Phi thôû daøi: -Loaïi ñoäc lôïi haïi phi thöôøng ! Caàm nhö voâ cöùu ! Cô Baêng Nhaïn suy tö moï6t luùc: -Lôïi haïi thaät ! Ñaët vieân ñoäc döôïc tan trong moûm choù ñeán aên vieân ñoäc döôïc rôi trong noài, choù aên trong khi ñoäc chöa tan trong noài thòt, choù khoâng vieäc gì, vieân ñoäc döôïc gaëp noùng, saùp boïc beân ngoaøi chaûy ra thuoác loaûng trong thòt. Noài thòt nhieåm ñoäc ngay ! Hoà Thieát Hoa kinh haõi: -Theá con choù ñaõ ñöôïc huaán luyeän ? Cô Baêng Nhaïn gaät ñaàu : -ÖØ ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Xem ra, con gaáu choù laém taät, laùm taùnh ñaõ cöùu chuùng ta khoûi cheát vì noài thòt ! Ñuùng laø moät caùi keá lieân hoaøn ! haï ñoäc nhö Thaïch Quan AÂm, coøn ai khoâng laàm ? Caû ba laïnh mình. *** Hoâm sau, ngaøy thöù hai, khoâng nöôùc ! Hoï khoâng daùm ñi ban ngaøy, sôï söùc noùng sa maïc laøm tan bieán phaàn nöôùc trong cô theå. Khi thaùi döông ngaõ veà taây, hoï môùi baét ñaàu hoaït ñoäng. Thaïch Ñaø khoâng truùng ñoäc, vì khoâng uoáng nöôùc trong noài thòt . 372 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ngöôøi duø coù voõ coâng cao, voõ coâng ñoù chæ coù theå mang ra xöû duïng vôùi ñoàng loaïi, chöù tröôùc oai löïc thieân nhieân, con ngöôøi vaãn coøn laø haït caùt. Thaïch Ñaø ngoài thu hình nôi moät choå, choác choác ñöa muõi ngöûi caùt. Khi ñoaøn ngöôøi vaéng moät leân ñöôøng, gaõ cuõng ngöûi caùt nhö theá. Gaõ laøm nhö con choù ngöûi ñöôøng, nhö con hoà ly tìm daáu veát … Hoà Thieát Hoa laáy laøm laï, hoûi: -Haén laøm gì theá ? Cô Baêng Nhaïn ñaùp: -Haén tìm maïch nöôùc. Hoà Thieát Hoa troá maét: -Haén nghe ñöôïc nöôùc chaûy ? Haén ñaùnh hôi ñöôïc nöôùc ? Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Beân döôùi coù nöôùc thì beân treân aám vaø dòu hôn caùc nôi khaùc, haén tìm caùi aám dòu ñoù. Hoà Thieát Hoa muoán noùi nöõa, song chaúng ai ñeå yù ñeán y, y ñaønh nín laëng. Khoâng phaûi caùc baïn khinh y, chæ vì caøng noùi nhieàu, caøng tieâu hao khí löïc, hoï daønh khí löïc ñoù, choáng laïi caùi khaùt. Maõi ñeán chieàu, boãng Thaïch Ñaø nhö ñieân cuoàng leân, duøng hai tay moi caùt gaáp. Hoà Thieát Hoa möøng quaù cuõng suyùt ñieân luoân, keâu leân: -Coù nöôùc ! Taát caû ba ngöôøi nhaûy xuoáng ñaát, tieáp söùc vôùi Thaïch Ñaø, moi nhanh. Nhöng hoï phí coâng moät luùc laâu, cuoái cuøng roài cuõng thaát voïng. Bôûi chaúng coù nöôùc. Hoà Thieát Hoa cöôøi thaûm: -Loå muõi cuûa Thaïch Ñaø chæ sôï heát linh roài. Cô Baêng Nhaïn traàm göông maët, khoâng ñaùp. Ba ngöôøi döøng tay, nhöng Thaïch Ñaø cöù moi. Boãng gaõ tung mình leân trong tay gaõ coù moät voác caùt gaõ mang voác caùt ñeán tröôùc maët Cô Baêng Nhaïn. Cô Baêng Nhaïn laáy caùt boû vcaøo mieäng, moät luùc laâu, maët loä veû möøng. Theo kinh nghieäm sa maïc, laøm nhö vaäy laø coù theå bieát nôi ñoù coù caùt aám nhö caùt naøy laø beân döôùi phaûi coù nöôùc. Noùi nöôùc keå ra cuõng khoâng ñuùn g, bôûi chæ coù caùt öôn öôùt thoâi vaø ñang luùc khaùt, gaëp ñöôïc caùi gì öôn öôùt saïch seõ laø quyù laém roài. Cô Baêng Nhaïn töøng noùi, coù ngöôøi vöôït sa maïc, khaùt quaù daùm uoáng caû nöôùc tieåu laïc ñaø, daùm nhaáp nhaùp phaân laïc ñaø, vì phaân laø chaát öôn öôùt … Ñeâm ñoù, hoï naèm nôi truûng caùt, hoï ñöa löôõi kieám maõi caùt öôùt. Cô Baêng Nhaïn öùc ñoaùn: 373 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Thaïch Ñaø theo maïch nöôùc, töø nôi nhoû ñeán nôi lôùn, neáu theo caùi ñaø naøy, chuùng ta ñi tôùi nöõa, chaéc chaén seõ coù noäi nöôùc thöïc söï. Hoï naèm ñoù, lieám moät luùc, roài ñöùng leân, tieáp tuïc haønh trình. Hoï caàn ñi ban ñeâm, maø cuõng gaáp tìm maïch nöôùc, nhö Cô Baêng Nhaïn vöøa neâu hy voïng. oOo 374 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2