Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 38

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

69
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 38: CAO XANH XUỐNG PHƯỚC Cơ Băng Nhạn thốt: -Chúng ta nên để ý đến Vương Xung ! Hồ Thiết Hoa gật đầu: đúng rồi ! Và nhất định cái tên Vương Xung không phải là tên thật của hắn ! Cơ Băng Nhạn tiếp:... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ Long...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 38

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI TAÙM CAO XANH XUOÁNG PHÖÔÙC Cô Baêng Nhaïn thoát: -Chuùng ta neân ñeå yù ñeán Vöông Xung ! Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Ñuùng roài ! Vaø nhaát ñònh caùi teân Vöông Xung khoâng phaûi laø teân thaät cuûa haén ! Cô Baêng Nhaïn tieáp: -Chaún g nhöõng haønh tung cuûa haén bí maät maø voõ coâng cuûa haén cuõng ñöôïc giaáu dieám luoân. Haén coá che giaáu thaân theá vaø taøi naêng, chaéc chaén laø do moät möu ñoà gì ñoù… Tieåu Phi mæm cöôøi: -Ngöôi cho raèng haén laø ngöôøi coù voõ coâng cao nhaát trong boïn ? Cô Baêng Nhaïn chôùp maét: -Khoâng leõ ta laàm ? Tieåu Phi laéc ñaàu: -Theo ta nghó haén coøn keùm moät ngöôøi ! Cô Baêng Nhaïn hoûi gaáp: -Ai ? Tieåu Phi buoâng töøng tieáng: -Tyø Baø Coâng Chuùa ! Hoà Thieát Hoa voã ñuøi keâu beùp moät tieáng: -Phaûi ! Neáu naøng chaúng bieát voõ coâng thì chaúng bao giôø coù nhaõn löïc cao minh nhö vaäy ! Tieåu Phi laïi tieáp: -Hôn Vöông Xung, naøng che giaáu kín ñaùo taøi naêng cuûa naøng, toû ra yeáu ñuoái, gioù thoåi cuõng bay, neáu khoâng luyeän ñöôïc noäi coâng ñeán möïc hoûa haàu, thì chaúng khi naøo naøng doàn eùp kình khí ñöôïc nhö vaäy. Hoà Thieát Hoa nhìn quanh ngoâi leàu, boãng cöôøi leân maáy tieáng, roài laåm nhaåm: -Moät naøng coâng chuùa ôû taïi quan aûi xa xoâi, coù voõ coâng cao tuyeät ñuùng laø moät söï kieän thích thuù ñaáy ! Y ñöa cao cheùn röôïu leân, nhìn boïn Cô Baêng Nhaïn, Tieåu Phi, ñoaïn noác moät hôi caïn. Boång coù tieáng haéng daëng vang leân beân ngoaøi leàu. Roài coù tieáng cöôøi, tieáp theo laø moät caâu noùi: -Tam vò chöa nguû aø ? May quaù ! Taïi haï ñeán ñaây baùi kieán ñaáy ! 396 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long *** Ngöôøi vöøa ñeán laø Ngoâ Thanh Thieân, ngoaïi hieäu Thanh Thieân Kieám Khaùch, ngöôøi anh caû trong caëp Gnoâ thò Song Hieäp Du Long Kieám. Y cöôøi luoân, chöøng nhö y coù nieàm haân hoan to lôùn laém. Tieåu Phi cuõng nhö hai ngöôøi baïn, töï hoûi hoï Ngoâ ñeán ñaây vôùi muïc ñích gì. Ngoâ Thanh Thieân khoâng ñeå cho caû ba thaéc maéc laâu thoát: -Chaéc caùc vò khoâng töôûng noåi nguyeân do khieán taïi haï ñeán ñaây ? Hoà Thieát Hoa toû veû hoang mang: -Caùc haï noùi ñuùng ! Boïn taïi haï ñang tìm hieåu ñaây ! Ngoâ Thanh Thieân mæm cöôøi: -Thöïc ra thì coù ngöôøi uûy thaùc taïi haï moät vieäc ! Hoà Thieát Hoa laáy laøm laï: -Coù ngöôøi uûy thaùc ? Ai ? Vaø uûy thaùc vieäc gì ? Ngoâ Thanh Thieân toû veû thaàn bí, ñaùp: -Quy Tö Vöông nhôø taïi haï ñeán ñaây caàu thaân ! Cô Baêng Nhaïn giaät mình: -Caàu thaân ? Hoà Thieát Hoa cöôøi ñeán chaûy nöôùc maét: -Thích thuù quaù ! Caùi vò Vöông gia ñoù theá maø ñaùng yeâu ñaáy ! Chaúng hay, trong ba anh em taïi haï, ngöôøi naøo ñöôïc choïn laøm phoø maõ ? Ngoâ Thanh Thieân cuõng cöôøi theo: -Caùi vieäc caàu thaân naøy, thöïc söï thì khoâng do yù cuûa Vöông gia maø chính laø do nôi taâm höôùng cuûa coâng chuùa, con ñaõ muoán thì cha cuõng thuaän theo ! Cô Baên g Nhaïn lui veà moät goùc ngoài rieâng ra. Haén bieát, chaúng bao giôø Tyø Baø Coâng Chuùa choïn haén laøm choàng. Hoà Thieát Hoa thì loä veû khaån tröông ra maët. Tieåu Phi saùng maét leân, tuy chaúng bieåu hieän moät caûm nghó naøo ngoaøi maët, chaøng cuõng khaån tröông nhö Hoà Thieát Hoa. Cô Baêng Nhaïn nhìn caû hai, cöôøi thaàm. Ngoâ Thanh Thieân laïi daàn daø chöa chòu tieáp. Hoà Thieát Hoa sau cuøng khoâng ñeø neùn ñöôïc boàn choàn, buoät mieäng hoûi: -Chaúng hay … vò coâng chuùa ñoù ñaõ … ñaõ … ñeå yù ñeán ai ? Chaúng phaûi y tha thieát mong moûi ñöôïc laøm phoø maõ, song neáu y khoâng ñöôïc maét xanh nhìn ñeán thì thaät laø beû maët. Bình sinh, y cho laø moät ñieàu maát só dieän nhaát neáu bò moät nöõ nhaân cheâ. Ngoâ Thanh Thieân cöôøi nheï, nhìn y: -Ngöôøi ñöôïc maét xanh nhìn ñeán chính laø caùc haï ! Tieåu Phi cöôøi hì hì: 397 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Hay quaù ! Vò coâng chuùa ñoù bieát choïn baäc anh huøng ! Nhaõn löïc cuûa naøng tinh vi laém laém ! Gioïng noùi cuûa chaøng coù hôi chua chua, chaøng cöôøi song nuï cöôøi nhaït nheõo quaù chöøng. Khoâng phaûi chaøng ganh vôùi Hoà Thieát Hoa. Nhöng Hoà Thieát Hoa ñöôïc choïn, trong khi chaøng coù maët thì ñieàu ñoù laøm cho chaøng maát maët roõ raøng. Bôûi chaøng ñinh ninh laø trong ba ngöôøi, chaøng coù hy voïng nhaát. Neáu baûo laø chaøng tin töôûng cuõng chaúng sai söï thaät ! Hoà Thieát Hoa ñang caàm cheùn röôïu ñaày, cheùn röôïu ñoù nghieâng luùc naøo y cuõng chaúng hay bieát, röôïu ñoå leân mình y, y cuõng khoâng hay bieát. Y quaù möøng, quaù vui ñeán ñoä ngaây ngöôøi. Laâu laém, y cao gioïng hoûi: -Voâ lyù ! Taïi sao naøng laïi choïn taïi haï ? Caùc haï coù laàm chaêng ? Ngoâ Thanh Thieân mæm cöôøi: -Vieäc laø vieäc quan troïng, taïi haï laàm theá naøo ñöôïc ! Hoà Thieát Hoa nhìn thoaùng sang Tieåu Phi, chöøng nhö ñeå thò oai, ñoaïn cao gioïng tieáp: -Nhaát ñònh laø caùc haï laàm ! Caùc haï neân veà hoûi laïi cho kyõ ñi ! Ngoâ Thanh Thieân laéc ñaàu: -Khoâng caàn phaûi hoûi laïi. Baây giôø taïi haï chæ chôø nghe caùc haï ñaùp öùng hay khöôùc töø, taïi haï veà phuïc lònh vôùi Vöông gia thoâi. Hoà Thieát Hoa ñöa cheùn röôïu leân moâi, môùi hay laø cheùn caïn. Cô Baêng Nhaïn cöôøi khanh khaùch: -Moät vieäc quan troïng nhö vaäy, caùc haï laïi baûo haén quyeát ñònh nhanh, laøm sao haén quyeát ñònh ñöôïc ? Caùc haï haõy ñeå cho haén suy nghó chöù ? Ngoâ Thanh Thieân traàm ngaâm moät luùc: -Neáu theá, taïi haï xin caùo töø, sau nöûa khaéc thôøi gian, taïi haï seõ trôû laïi ! Tam vò neân bieát cho, chaúng phaûi taïi haï gaáp, bôûi vieäc naøy coù lieân quan gì ñeán mình maø gaáp ? Chính caùi vò coâng chuùa ñoù gaáp muoán bieát ñaáy ! Y keát thuùc caâu noùi baèng tieáng cöôøi ha haû, roài y ñöùng leân, nghieâng mình chaøo bieät, lui ra khoûi leàu. Tieåu Phi nhìn sang Hoà Thieát Hoa, ñieåm phôùt moät nuï cöôøi: -Möøng cho ngöôi ! Möøng cho ngöôi ñoù ! Bao nhieâu naêm qua, soáng cuoäc ñôøi du ñaûng, voâ gia cö, cuoái cuøng roài phuùc phaàn laïi ñeán, laøm phoø maõ nhö ai ! Thaät ta khoâng töôûng noåi, taïo hoùa veû vôøi nhöõng caûnh oaùi oaêm keå ra cuõng thích thuù cho ngöôøi ñöôïc may maén ! Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: 398 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Töû Coâng Keâ ôi, ngöôi coù nghe haén noùi ñoù khoâng ? Ha ha ! Moät nöõ nhaân laïi ñeå yù ñeán ta, xem thöôøng haén, haén ghen ! Haén ghen Töû Coâng Keâ ôi ! Y cöôøi, gaäp löng cöôøi, cöôøi boø laên treân giöôøng. Y chöïc dòp haï Cô Baêng Nhaïn, y cuõng chöïc dòp haï luoân Tieåu Phi, bôûi luoân luoân y baïi trong baát cöù cuoäc tranh bieän naøo. Baây giôø y ñaùnh baïi ñöôïc Tieåu Phi, vì coâng chuùa choïn y, boû rôi to, y khoâng thích thuù sao ñöôïc ! Phaûi chöù ! Ít nhaát y cuõng phaûi thaéng ñöôïc moät laàn, coù nhö vaäy loøng môùi haû ! Tieåu Phi ñöa tay vuoát muõi, höø moät tieáng: -Ta ghen ? Cô Baêng Nhaïn phì cöôøi: -Ta bieát, chaúng phaûi ngöôi ghen, baát quaù, ngöôi töùc thoâi ! Ngöôi ñang baát bình, baát bình naëng ! Tieåu Phi vuït cöôøi vang. Roài caû ba cuøng cöôøi vang, hoï cöôøi vì caâu chuyeän thaät laø hoang ñöôøng. Maø hoang ñöôøng. Maø hoang ñöôøng moät caùch thích thuù. Tuy hoang ñöôøng, song laïi laø söï thaät ! Hoà Thieát Hoa laïi hoûi: -Taïi sao laïi coù tröôøng hôïp naøy ? Boãng nhieân, moät ñuøi deâ beùo töø ngang trôøi rôi xuoáng, ñaùp ñuùng mieäng ta ? Ñoaïn y hoûi tieáp: -Moät nöõ nhaân khoâ ñeùt, caèn coåi, ôû caùi ñaát ñòa cuõng khoâ ñeùt, caèn coåi trong ngoâi coå quaùn xieâu veïo, toài taøn, maø khoâng buoàn nhìn ta nöûa maét, ñoät nhieân naøng coâng chuùa dieãm leä laïi ñoøi laáy ta laøm choàng ! Laïi böùc ta phaûi öng thuaän gaáp ! Ta laøm sao hieåu ñöôïc, caùi soá cuûa ta roài ñöa ta ñeán ñaâu ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Cô Baêng Nhaïn, ngöôi xem kìa, xem haén ñaéc yù nhö theá naøo ! Baây giôø chuùng ta neân ñi tìm ngay Ngoâ Thanh Thieân baûo cho hoï Ngoâ bieát laø phoø maõ ñang chôø, nhôø Ngoâ Thanh Thieân ñöa ñi gaëp ngay coâng chuùa ! Chaäm moät chuùt laø haén ñieân loaïn leân cho maø xem ! Hoà Thieát Hoa boãng nhieân ngaûy döïng leân, heùt: -Khoâng ñöôïc ! Khoâng theå ñöôïc ! Tieåu Phi giaät mình: -Taïi sao khoâng ñöôïc ? Ngöôi töø khöôùc caùi moái löông duyeân naøy aø ? Hoà Thieát Hoa khoâng cöôøi nöõa, tröøng maét nhìn chaøng: -Ñöông nhieân laø ta khöôùc töø ! Tieåu Phi laáy laøm laï: -Ta thaáy ngöôi haân hoan quaù, giaû nhö baûo ngöôi quyø moïp tröôùc goái coâng chuùa, ngöôi cuõng daùm laøm nhö thöôøng ! Nhöng taïi sao ngöôi laïi ñoåi yù thình lình ? Hoà Thieát Hoa ñaùp: 399 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Thöïc söï thì ta cuõng thích caùi naøng coâng chuùa ñoù laém. Giaû nhö naøng choïn ngöôi, khoâng choïn ta thì ta cuõng khoù chòu vaäy. Song naøng muoán laáy ta, nhaát ñònh vieäc ñoù khoâng theå thaønh, ta chaúng bao giôø ñaùp öùng. Tieåu Phi cau maøy: -Maø taïi sao chöù ? Hoà Thieát Hoa cöôøi nheï: -Khoâng ñaùp öùng laø khoâng ñaùp öùng, chöù coøn taïi sao nöõa ? Cô Baêng Nhaïn ñieàm nhieân: -Ta chæ sôï haén noåi chöùng nhö ngaøy naøo ! Ngöôøi ta thích haén, haén khoâng thích ngöôøi ta. Traùi laïi khi ngöôøi ta khoâng thích haén, haén laïi baùm dính nhö ñæa ñeo chaân traâu ! Hoà Thieát Hoa haáp taáp chaän lôøi: -Ta laøm gì coù yù töù ñoù ? Chaúng qua … chaúng qua .. chæ vì … Y khoâng laøm sao thoát thaønh caâu, y haáp taáp, luùng tuùng troâng thaûm quaù. Cô Baêng Nhaïn ruøn vai: -Chaúng qua laøm sao ? Hoà Thieát Hoa xuaát haïn, öôùt ñaàu, öôùt traùn: -Caùc ngöôi nghó, ngöôøi nhö ta, laøm gì trôû thaønh choàng moät vò coâng chuùa ñöôïc ? Lieäu ta coù nuoâi noåi naøng chaêng ? Maø duø söï theå ñoù coù thaønh töïu ñi nöõa, leõ naøo ta laïi theo naøng laøm phoø maõ, boû caùc ngöôi, boû cuoäc soáng töï do naøy sao ? Tieåu Phi cöôøi lôùn: -Ñöøng nghó ñeán vieäc chöa xaûy ra, ngöôi haõy nghó ñeán hieän taïi. Cô Baêng Nhaïn gaät ñaàu: -Phaûi ñoù, ngöôøi ta daønh yù toát cho mình, neáu mình khoâng ñaùp öùng thì chaúng nhöõng mình khoâng thu hoaïch lôïi ích gì, laïi coøn choïc giaän ngöôøi ta. Ngöôi ñöøng queân caùi keá hoaïch cuûa boïn ta, voâ luaän laøm sao, ngöôi cuõng phaûi ñaùp öùng ñeå coù thôøi gian mình thöïc hieän keá hoaïch ! Hoà Thieát Hoa heùt leân: -Neáu caùc ngöôi böùc ta quaù, ta seõ troán ñi ? Cô Baêng Nhaïn cöôøi nheï: -Coù ta vaø Löu Höông ôû ñaây, ngöôi troán maø thoaùt ñöôïc chaêng ? Hoà Thieát Hoa laïi nhaûy döïng leân: -Hoân nhaân laø vieäc lôùn cuûa moät ñôøi ngöôøi, taïi sao caùc ngöôi böùc ta laøm caùi vieäc khoâng theå laøm ? Caùc ngöôi haønh ñoäng nhö vaäy, thöû hoûi coù coøn xöùng ñaùng laø baèng höõu cuûa ta chaêng ? Caùc ngöôi … caùc ngöôi laø nhöõng teân baùn baïn caàu vinh, ñeå thuû lôïi! Tieåu Phi cuøng Cô Baêng Nhaïn ñöa maét nhìn nhau, roài Tieåu Phi ñöùng daäy thoát: -Neáu vaäy, ta ñi tìm hoï, toû roõ caùi yù töø hoân cho hoï bieát sôùm ! Cô Baêng Nhaïn thôû daøi: 400 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chuùng ta goàm ba ngöôøi, chuùng ta ñang coù vieäc lo chung, maø haén thì chæ nghó ñeán rieâng mình, khoâng nghó ñeán baèng höõu, ta vaø ngöôi coøn bieát noùi sao baây giôø ? Thoâi thì ñaønh vaäy, baát quaù nguû kyõ ñeâm nay, roài saùng ra, chuaån bò saün saøng, chôø ngöôøi ta ñuoåi ñi khoûi nôi naøy ! Tieåu Phi cuõng nheï thôû ra: -Ta thaáy tieác cho haén, moät naøng coâng chuùa, coù nhan saéc khuynh quoác khuynh thaønh, laïi coù voõ coâng cao, saün saøng laøm vôï haén, haén laïi khoâng nhaän ! Neáu say naøy, haén khoâng hoái tieác, thì ta phaûi laáy laøm laï treân theá gian naøy coù moät ngöôøi phi thöôøng! Caû hai moät ñöa qua, moät ñaåy laïi, moät khôûi ñaàu, moät keát thuùc, hoï hoøa dòu nhau, hoï laøm cho Hoà Thieát Hoa söõng sôø. Roài Tieåu Phi kheänh khaïng, böôùc ñi, xem chöøng ueå oaûi, caùi ueå oaûi do söï nuoái tieác maø coù, chaäm böôùc chöøng naøo, thì caùi hoái tieác ít thaám thía, bôûi böôùc chaân caøng nhanh, thì söï vieäc seõ döùt khoaùt nhanh, söï vieäc coøn keùo daøi, hoï chöa haún tuyeät voïng. Chaøng chaäm chaïp böôùc ñi, chaøng cuõng chaäm chaïp thoát: -Ñaùng thöông naøng coâng chuùa ña tình, thaät ñaùng thöông naøng ! Bieát ñöôïc töø hoân, naøng seõ ñau ñôùn laøm sao ! Boãng Hoà Thieát Hoa cao gioïng goïi: -Ngöôi khoan ñi ! Tieåu Phi taëc löôõi: -Taïi sao khoan ñi ? Cho naøng hay sôùm, caøng giaùn tieáp giuùp naøng ñôû khoå, keùo daøi thôøi gian naøng nuoâi theâm hy voïng, thì naøng khoå theâm. Ngöôi khoâng thöông haïi naøng, chöù ta thì ta raát thöông haïi naøng ! Hoà Thieát Hoa voã ngöïc thình thòch: -Ta ñaõ nghó kyõ roài, ta quyeát ñònh phaûi hy sinh cho baèng höõu, tình baèng höõu cuûa chuùng ta ñaõ giaø tuoåi quaù roài, ta khoâng theå boû rôi caùc ngöôi ! Tieåu Phi nhìn Cô Baêng Nhaïn roài laéc ñaàu cao gioïng: -Khoâng ñöôïc ! Khoâng ñöôïc ! Hoân nhaân laø vieäc troïng ñaïi cuûa ñôøi ngöôøi, chuùng ta laø baèng höõu, khi naøo laïi ñeå ngöôi hy sinh ! Ta phaûi ñi tìm hoï töø hoân, cho ngöôøi ñöøng mong moûi nöõa ! Chaøng laïi böôùc ñi. Hoà Thieát Hoa naém chaøng, giöõ laïi, cöôøi töôi, thoát: -Tröø caùi vieäc ñoù ra, coøn … Tieåu Phi cau maøy: -Coøn gì nöõa ? Hoà Thieát Hoa voø ñaàu soaït soaït, laáp vaáp tieáp: -Ta nghó, öng laáy coâng chuùa, laø töï chuoác ñieàu phieàn luïy, nhöng so vôùi caûnh phieâu boàng giöõa sa maïc, thì cuõng coøn deå chòu hôn. Haø huoáng, ta thaät khoâng nôõ ñeå cho ai phaûi thöông taâm vì ta ! 401 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cô Baêng Nhaïn mæm cöôøi: -Ta ñaõ bieát caùi chöùng cuûa ngöôi, röôïu môøi khoâng uoáng, laïi ñoøi uoáng röôïu phaït ! Ngöôøi ta van xin laïi ngoaûnh maët, khi ngöôøi ta lôøi ñi, laïi tha thieát khaån caàu. Coù tieáng noùi beân ngoaøi voïng vaøo, tieáp theo moät traøng cöôøi: -Caùi chi maø laø röôïu môøi röôïu phaït ? Haõy chuaån bò uoáng röôïu möøng laø vöøa ! *** Ñeâm ñaõ xuoáng saâu, song ñeøn coøn chaùy saùng trong caù chieác leàu. Thaïch Ñaø vaãn ôû beân caïnh laïc ñaø, ngöôøi vaø thuù tuï laïi moät choå, gaõ ñaëc bieät chieáu coá ñeán caùc con thuù, chæ khi naøo gaõ chieáu coá ñeán chuùng, gaõ môùi maát veû thoáng khoå. Giôø ñaây, laïc ñaø ñaõ nguû, nhöng gaõ coøn ngoài ñoù vôùi chuùng. Sao caøng saùng caøng chieáu roõ söï ñôn ñoäc cuûa gaõ. Gaõ tòch mòch voâ cuøng ! Gaõ caøng tòch mòch giöõa caûnh theâ löông cöïc ñoä. Coøn caûnh naøo theâ löông hôn sa maïc giöõa ñeâm tröôøng ? Thöïc ra hieän taïi gaõ khoâng ñeán ñoåi quaù coâ ñoäc, vì caùch gaõ xa xa coù moät ngöôøi aâm thaàm theo doûi gaõ. Ngöôøi ñoù chaêm chuù nhìn gaõ raát laâu. Töï nhieân, Thaïch Ñaø khoâng bieát ñöôïc ñieàu ñoù. Gaõ khoâng thaáy, Tieåu Phi thaáy. Vaø ngöôøi nhìn Thaïch Ñaø chaêm chuù chính laø Vöông Xung. Vöông Xung laø moät nhaân vaät thaàn bí giöõa nhoùm ngöôøi naøy. Taïi sao y quan taâm ñeán con ngöôøi taøn pheá ? Tieåu Phi cau maøy toan böôùc ñeán ñoù, Vöông Xung ñaõ phaùt hieän ra chaøng. Y rôøi choå ngoài boû ñi. Tieåu Phi böôùc theo y ñònh hoûi nguyeân do. Nhöng vöøa böôùc ñöôïc vaøi böôùc, chaøng nghe moät traøng cöôøi trong treûo vang leân. Roài gioïng oanh vaøng noái tieáp: -Ngöôi vöøa thöùc giaác ñoù phaûi khoâng ? Taïi sao bieán thaønh moät Daï Du thaàn ? Chaøng mieãn cöôûng ñieåm moät nuï cöôøi: -Nôi ñaây chaúng phaûi chæ coù taïi haï laø Daï Du thaàn ! Tyø Baø Coâng Chuùa baät cöôøi khanh khaùch: -Du Daï thaàn naøo khaùc, ta khoâng quan taâm ñeán. Ta chæ quan taâm ñeán ngöôi ! Ñeâm saâu, canh vaéng, ngöôi khoâng nguû, coù phaûi muoán rình xem ta taém nöõa chaêng ? Tieåu Phi daëng haéng moät tieáng: -Thöïc ra taïi haï cuõng coù yù ñoù. Nhöng hieän taïi thì coù raát nhieàu Daï Du thaàn, cho neân taïi haï khoâng thieát tha nöõa. Taïi haï ñi nguû thoâi ! Tröôùc sau, chaøng khoâng quay ñaàu. Vaø thoát xong, chaøng böôùc ñi luoân. Tyø Baø Coâng Chuùa goïi: -Ngöôi trôû laïi ! 402 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi thôû daøi, döøng chaân, roài töø töø quay mình. Naøng hieän ra döôùi aùnh sao, ñeïp quaù, göông maët coù ñöôïm veû doãi hôøn. Naøng tröøng maét nhìn chaøng, hoûi: -Taïi sao ngöôi khoâng chuù yù ñeán ta ? Tieåu Phi cöôøi khoå: -Taïi sao taïi haï khoâng chuù yù ñeán coâng chuùa ? Baát quaù, chaúng coù söï gì taïi haï nghó neân ñi nguû laø hôn ! Tyø Baø Coâng Chuùa laïi môû maét to hôn: Ai noùi vôùi ngöôi laø ta khoâng coù vieäc gì caàn tìm ngöôi ? Löôït aùo sa moûng cuûa naøng döôùi aùnh sao laïi xem nhö moûng hôn toaøn thaân naøng trong saùng quaù … Gioù sa maïc noåi danh voâ tình ñeán taøn nhaãn luùc ñoù cuõng dòu laïi quanh naøng, chæ môn man taø aùo moûng, chöù khoâng thoåi ñuøa nhö ñaõ vaän chuyeån bao nhieâu hoøn nuùi caùt. Naøng trong saùng nhö thuûy tinh, moät aøng tieân baèng thuûy tinh vöøa töø cung trôøi ñaùp xuoáng. Con tim Tieåu Phi doàn gaáp nhòp, chaøng coá gaéng cheá ngöï cho dìu dòu caùi ñoä phaäp phoàng, nhöng chaøng khoâng sao ngöøng lieân töôûng ñöôïc caùi caûnh taém maùt cuûa naøng luùc hoaøng hoân. Chaøng laïi daëng haéng moät tieáng. Phaûi khoù khaên laém môùi daëng haéng ñöôïc, bôûi traøo loøng ñang daâng maïnh, chöøng nhö ngaên chaën nôi yeát haàu. Ñeå traán aùp nieàm khích ñoäng, chaøng cao gioïng hoûi: -Coâng chuùa tìm taïi haï ñeå daïy baûo ñieàu chi ? Tyø Baø Coâng Chuùa caén moâi, roài ñoät nhieân nôû moät nuï cöôøi. Naøng cöôøi khoâng gian raïng rôõ leân nhö bình minh chôït veà, duø ñeâm chöa daøi quaù nöõa. Naøng cöôøi, sao trôøi tieáp nhaän caùi raïng rôõ cuûa nuï cöôøi ñeå saùng leân huy hoaøng, choùi loïi. Roài naøng thoát: -Ta muoán hoûi ngöôi moät caâu ! naøng tieáp luoân: -Taïi sao baèng höõu ngöôi laïi goïi ngöôi laø laõo Xuù truøn ? Tieåu Phi coá gaéng choáng traû laïi söùc quyeán ruõ boác maïnh töø ngöôøi naøng, duø sao thì naøng cuõng ñaõ ñính öôùc hoân nhaân vôùi baèng höõu chaøng, chaøng khoâng khoâng theå vöôït caùi giôùi haïn leã nghi. Chaøng ñöa tay vuoát choùt muõi khoâng ñaùp. Ñoâi maét Tyø Baø Coâng Chuùa khoâng rôøi chaøng. 403 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi cuùi ñaàu, traùnh aùnh maét ñoù. Nhöng traùnh aùnh maét cuûa naøng chaøng al5i troâng thaáy ñoâi chaân naøng. Coâng chuùa vaãn gioïng oanh vaøng: -Ta hoûi ngöôi, taïi sao ngöôi khoâng ñaùp ? Tieåu Phi baét buoäc phaûi ñieåm moät nuï cöôøi: -Caâu ñoù ñaùng lyù ra, coâng chuùa khoâng neân hoûi taïi haï, coù phaûi vaäy khoâng ? Ngöôøi goïi môùi coù lyù do ñaùp lôøi, chöù ngöôøi bò goïi, laøm sao giaûi ñaùp ? Ngöôøi bò goïi khoâng theå hieåu ñöôïc taâm tö cuûa ngöôøi goïi, do ñoù, khoâng dieãn taû ñuùng caùi nguï yù cuûa ngöôøi goïi ! Tyø Baø Coâng Chuùa ngaãng maët nhìn trôøi, suy nghó moät luùc, chöøng nhö naøng chöa thaáu ñaùo thaâm yù cuûa Tieåu Phi. Vöøa luùc ñoù, mai nhaân Ngoâ Thanh Thieân böôùc ñeán. Tieåu Phi thôû phaøo, baät cöôøi lôùn: -Ngoâ huynh ñaõ thaønh coâng roài chöù ? Ngoâ Thanh Thieân mæm cöôøi: -Taïi haï ñaõ phuïc lònh Vöông gia roài. Vöông gia heát söùc haân hoan, Vöông gia thöøa hieåu tam vò raát nhoïc nhaèn boân taåu trong ngaøy, ñaùng lyù ra, phaûi ñeå cho tam vò nghæ ngôi, song laïi muoán cuøng tam vò ñaøm ñaïo ! Tieåu Phi ñaùp nhanh: -Chaúng sao ! Trong ngaøy vui lôùn, boïn taïi haï chaúng deå chi tìm giaác nguû ! Chaúng roõ voâ tình hay coá yù, chaøng lieác maét sang Tyø Baø Coâng Chuùa. Caùi yù töù ñoù, bieåu loä roõ caùi yù töù cuûa chaøng. Song Tyø Baø Coâng Chuùa hình nhö khoâng hieåu. Naøng cöôøi vôùi chaøng thoát: -Voâ luaän ngöôi noùi theá naøo, caâu ñoù ta phaûi hoûi, hoûi ñeán khi naøo ngöôi baèng loøng giaûi ñaùp, ta môùi buoâng tha ! Tieåu Phi thoaùng giaät mình, töï hoûi naøng coù yù töù gì ? Ngoâ Thanh Thieân mæm cöôøi, caát tieáng: -Neáu vaäy caøng hay ! Vöông gia ñaõ chuaån bò maáy voø röôïu ngon trong leàu, chôø tam vò ñeán ! Mai nhaân ñaõ moûi ruïng goái roài, phaûi uoáng maáy cheùn môùi laáy laïi söùc ! Y böôùc ñi lieàn. Tieåu Phi cuøng Tyø Baø Coâng Chuùa cuõng ñi. *** Trong leàu, ñeøn ñoát theâm maáy ngoïn. Tyø Baø Coâng Chuùa töïa mình vaøo gia gia naøng, ñeå chöïc chôø cheùn caïn, roùt ñaày, roùt cho gia gia, roùt cho khaùch. 404 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thaáy Tieåu Phi, Cô Baêng Nhaïn vaø Hoà Thieát Hoa tieán vaøo, naøng nhoeûn mieäng cöôøi duyeân. Hoà Thieát Hoa ñoû maët. Y khoâng töôûng laø saép laáy choàng maø naøng coøn daùm chöôøng maët, y khoâng töôûng laø naøng coøn töï nhieân hôn maáy phaàn. Quy Tö Vöông cöôøi lôùn: -Caùc vò vaøo ñaây ! Toát laém ! Thöùc aên coøn noùng, haõy ngoài xuoáng uoáng ngay moät cheùn ñi thoâi ! Ngoâ Thanh Thieân mæm cöôøi: -Thö thaû haõy ngoài ! Chaøng reå töông lai muoán ngoài cuõng phaûi baùi kieán nhaïc gia tröôùc, môùi phaûi ñaïo chöù ? Tyø Baø Coâng Chuùa cöôøi töôi: -Phaûi ñoù ! Quyø xuoáng gaáp ! Cuùi xuoáng gaáo ! Hoà Thieát Hoa naèm moäng cuõng khoâng töôûng noåi laø naøng coù theå ñuøa ñöôïc ! Töø bao laâu, y töï haøo laø da maët y daøy hôn böùc töôøng, hieän taïi, thì böùc töôøng ñoù cuõng phaûi ñoû leân, duø töôøng laø voâ tri giaùc ! Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn trao ñoåi nhau moät aùnh maét, roài caû hai ñöa tay ñaåy nheï Hoà Thieát Hoa trôø tôùi. Hoà Thieát Hoa khoâng coøn laøm gì khaùc hôn ñöôïc, ñaønh quyø xuoáng, y nghe da maët chai laïi nhö voû cam khoâ. Quy Tö Vöông cöôøi vang: -Toát ! Toát quaù ! Laõo thoát luoân tieáng toát toát ñeán baûy taùm löôït, roài laáy trong mình ra moät vieân ñaù baùu, troøn vaø to baèng quaû tröùng gaø, trao veà höôùng Hoà Thieát Hoa tieáp: -Thieân Phong Thaïch ñoù ! Mang vaøo ngöôøi, seõ gaëp nhieàu may maén ! Ngöôi caàm laáy ! Baây giôø laõo khoâng caàn goïi Hoà Thieát Hoa vôùi hai tieáng traùng só nöõa ! Vieân ñaù raát quyù, luoân luoân chôùp saùng döôùi aùnh ñeøn. Hoà Thieát Hoa raát saønh xem ngoïc, bieát vieân ñaù coù giaù trò lieân thaønh laåm nhaåm: -Ban moät vaät quyù phi thöôøng, laøm sao daùm nhaän ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Nhaïc gia ñaõ cho vaät, neáu khoâng baùi nhaän thì mang tieáng baát kính ñaáy ! Haõy tieáp thu ñi ! Chaøng cuõng bieát xem ngoïc, cho raèng taïi Trung nguyeân raát hieám, giaù trò khoâng keùm Cöïc Laïc Tinh. Moät vaät quyù nhö vaäy, Quy Tö Vöông taëng Hoà Thieát Hoa, laõo thaûn nhieân trao ra, nhö trao moät vaät taàm thöôøng. Thì taïi sao, laõo laïi tha thieát veà vieân Cöïc Laïc Tinh. Tuy ngoaøi maët, Tieåu Phi giöõ veû töôi vui, trong taâm chaøng baét ñaàu nghi ngôø. 405 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Boãng moät thieáu nöõ töø phía haäu böôùc ra, maét saùng mieäng töôi, daùng yeåu ñieäu, quyø laïy, roài lí nhí nhöõng gì chaúng ai hieåu ñöôïc, song thanh aâm eâm dòu voâ cuøng. Quy Tö Vöông vuoát raâu cöôøi nheï thoát: -Vöông phi ngoïa bònh töø laâu, hoâm nay nghe trong mình ñöôïc khoeû, muoán ra ñaây goùp maët cho vui ! Baïch Vaân Kieám Khaùch Ngoâ Baïch Vaân, ngöôøi thöù hai cuûa caëp Ngoâ Gia Huynh Ñeä Du Long Kieám, ñieåm nheï moät nuï cöôøi: -Hay laø Vöông phi muoán thaáy maët chaøng reå ? Quy Tö Vöông gaät ñaàu: -Phaûi ñoù ! Khoâng ngôø hoâm nay coù vieäc vui möøng, baø aáy khoan khoaùi ñi ñöùng ñöôïc. Chaéc laø ngöôøi Trung thoå coù caùi maàu nhieäm maø daân Haùn goïi laø xung hæ ! Trong luùc laõo cöôøi, coù maáy thieáu nöõ vaän aùo gaám, dìu moät nöõ nhaân böôùc ra. Nöõ nhaân coù nghi thaùi cao quyù phi thöôøng, toùc hôi roái quaên daøi pheát ñaát. Nöõ nhaân ñeïp treân choå töôûng töôïng cuûa boïn Tieåu Phi. Chöøng nhö aùnh maét coù phaàn naøo moûi meät, göông maët coøn phaûng phaát veû bònh hoaïn. Tuoåi nöõ nhaân hôi cao, ôû caùi khoaûng tööø thieáu phuï trôû leân. Taát caû ñeàu cuùi ñaàu tröôùc söï xuaát hieän cuûa nöõ nhaân. Chæ coù Tieåu Phi laø nhìn baø. Chaøng nghó, trôøi sanh ra moät nhan saéc, chaøng phaûi nhìn neáu khoâng nhìn laø voâ leå vôùi trôøi, laø phuû nhaän coâng trình saùng taïo cuûa trôøi ! Tyø Baø Coâng Chuùa cöôøi töôi böôùc ñeán nghinh ñoùn. Quy Tö Vöông cuõng ñöùng leân, laáp vaáp nhö ngöôøi coù taät caø laêm noùi: -Sao khoâng ñôõ Vöông phi ngoài xuoáng ? Sao khoâng keùo maøn beân ngoaøi ? Nhanh leân ñi chöù ! Laõo toû veû raát yeâu chieàu Vöông phi, laõo sôï gioù beân ngoaøi loäng, gioù cuoán maát Vöông phi cuûa laõo ! Vöông phi ngoài xuoáng, baát ñoäng, song aùnh maét, chôùp ngôøi nhö hoà thu gôïn maët ao xanh bieác, phaûn aùnh döông quang, duø veû nhoïc vì beänh hoaïn vaãn coøn. Daùng daáp phong löu, aùnh maét tröõ tình, nhan saéc tuyeät vôøi, nam nhaân naøo laïi khoâng tha thieát tieáp caän con ngöôøi nhö theá ? Tyø Baø Coâng Chuùa vöøa cöôøi, vöøa ñöa tay chæ Hoà Thieát Hoa, thoát: -Haén ñaáy ! Hoà Thieát Hoa nghe maùu voït leân ñænh ñaàu, xöông soï suyùt vôõ buøng. Quy Tö Vöông phi ñieàm nhieân: -Khaù laém ! Ñöôïc laém ! Baø ñöa baøn tay ñeïp leân, vaãy nheï. Moät thieáu nöõ ñöùng phía sau, mang chieác maâm ngoïc ñeán. Baùu ngoïc treân maâm chôùp saùng. Khoâng theå phaân bieät ñöôïc ñoù laø nhöõng vaät gì. Bôûi ai nhìn vaøo cuõng hoa caû maét. 406 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tyø Baø Coâng Chuùa mæm cöôøi: -Meï ta taëng ngöôi ñoù ? Böôùc tôùi maø nhaän ! Hoà Thieát Hoa laàn naøy chaúng daùm khöôùc töø, chaúng nhöõng theá, y cuõng khoâng môû mieäng thoát noåi moät lôøi khaùch saùo hay caûm taï …. oOo 407 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2