Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 42

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

61
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 42: PHÚC TỪ ĐÂU ĐẾN Đêm xuống sâu. Rượu vẫn uống thơm, tiếng cười tiếng nói vẫn ồn ào, song một nhóm người dù đông, cũng quá ít giữa sa mạc mênh mang, không lam sao lấn át được cái lạnh lùng tịch mịch của bao la. Hơn nữa, cái lạnh lùng tịch mịch đó lại nặng đọng sát khí. Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 42

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI HAI PHUÙC TÖØ ÑAÂU ÑEÁN Ñeâm xuoáng saâu. Röôïu vaãn uoáng thôm, tieáng cöôøi tieáng noùi vaãn oàn aøo, song moät nhoùm ngöôøi duø ñoâng, cuõng quaù ít giöõa sa maïc meânh mang, khoâng lam sao laán aùt ñöôïc caùi laïnh luøng tòch mòch cuûa bao la. Hôn nöõa, caùi laïnh luøng tòch mòch ñoù laïi naëng ñoïng saùt khí. Cô Baêng Nhaïn quaán chieác chaên quanh mình, ngoài nôi coäi caây döïa bôø ao nhìn khoâng chôùp nhöõng aùnh sao ñeâm. Vaø sao ñaõ baét ñaàu nhaït saùng, thöa daàn. Haén ngoài ñoù baát ñoäng, chöøng nhö haén ñònh thi gan cuøng tueá nguyeät, haén seõ ngoài ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa vuõ truï, neáu haén coù theå soáng baèng vuõ truï. Haén khoâng bao giôø ngaùn tòch mòch, khoâng bao giôø bieát sôï. Boãng moät bình röôïu töø ñaâu quaêng ñeán, coù theå laø ngöôøi quaêng bình röôïu nhaém ngay ñaàu Cô Baêng Nhaïn maø lao tôùi. Haén vaãn ngoài baát ñoäng, song chieác bình laïi naèm goïn trong tay haén. Tieåu Phi böôùc tôùi lieàn. Chaøng nhìn leân khoâng, roài thôû daøi: -ÔÛ ñaây, caùi laïnh raát laï kyø, moät caùi laïnh ñöôïm naëng taø khí... Chôït y vöøa thaáy toùc cuûa Cô Baêng Nhaïn nhö coù ñoùng moät lôùp baêng moûng cau maøy tieáp: -Ngöôi khoâng uoáng röôïu, laïi khoâng ñöùng leân, böôùc tôùi böôùc lui, vaän ñoäng cô theå, cöù ngoài yø moät choã, khoâng kheùo laïi bò reùt coùng ngöôøi ñaáy! Cô Baêng Nhaïn cöôøi nhaït: -Caùi laïnh khoâng laøm cheát noåi ta! Roài haén môû nuùt bình, noác moät hôi röôïu, ñoaïn töø töø tieáp: -Ta ngoài ñaây, baát ñoäng nhö vaäy, môùi coù theå phaùt giaùc ra moät xuaát hieän baát ngôø. Neáu ta ñöùng leân, ñi tôùi ñi lui thì khoâng theå naøo quan saùt ñuû moïi phía. Tieåu Phi nhìn haén, thôû daøi: -Treân theá gian naøy, coù ai thaáy ñöôïc ngöôi vì baèng höõu maø chòu ñoùi, chòu laïnh? Cô Baêng Nhaïn traàm göông maët laïnh luøng: -Ta chæ laøm nhöõng vieäc ta thích laøm, ai xem ta nhö theá naøo, maëc keû aáy bôûi ñieàu ñoù chaúng quan heä gì ñeán ta! 441 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi mæm cöôøi khoâng noùi gì caû. Chaøng bieát caùi tính cuûa Cô Baêng Nhaïn, khi haén traàm göông maët roài thì ñöøng hoøng ai noùi gì cho haén nghe. Moät luùc sau, haén hoûi: -Gaõ Hoà? Tieåu Phi ñaùp: -Vaøo ñoäng phoøng! Cô Baêng Nhaïn laïi hoûi: -Khieâng? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Nhö con lôïn, coù ñieàu khoâng la heùt! Cô Baêng Nhaïn cöôøi moät tieáng, roài laåm nhaåm: -Coù ñöôïc nhöõng luùc say ñeán baát tænh nhaân söï, keå ra cuõngdaøy phuùc ñöùc ñaáy! Tieåu Phi vôùi tay laáy chieác bình, noác moät nguïm, roài hoûi: -Ngoaøi naøy, ñoäng tónh nhö theá naøo? Cô Baêng Nhaïn ñaùp: -Coù leõ keû ñoù ñi roài? Giöõa choán ñoâng ngöôøi, haén daùm löu laïi moät maûnh giaáy nhö vaäy, keå ra haén cuõng coù taøi ñaáy! Chính ta cuõng muoán gaëp haén moät laàn! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Ngöôi bò kích thích töø luùc naøo theá? Hieám coù laém laém? Cô Baêng Nhaïn ngaång maët leân: -Theá ngöôi cho ta laø moät ngöôøi cheát? Tieåu Phi khoâng ñaùp, chæ thoát: -Voâ luaän theá naøo, ngöôøi ñoù vaãn laø cuûa ta. Caùc ngöôi khoâng ñöôïc giao thuû vôùi y. Cô Baêng Nhaïn cöôøi laïnhk: -Ngöôi sôï haén laøm thòt ta? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Traùi laïi thì coù. Maãu ngöôøi ñoù coù cheát ñi thì thöïc laø ñaùng tieác! Cô Baêng Nhaïn bóu moâi: -Höø! Haén chuïp bình röôïu, tu moät hôi, vuït hoûi: -Cuïc thòt ñaâu? Tieåu Phi laáy cuïc thòt trong tay aùo ra, thòt bò laïnh ñoâng laïi raén nhö ñaù. Chaøng thoát: -Muõi dao ñaâm saâu ñoä nöûa taác, daáu ñaâm to baèng haït gaïo, chæ coù choã ñoù vaøng vaøng, coøn caùc nôi khaùc vaãn traéng. Ta nghó choã maø vaøng coù ñoäc, caùc nôi coøn laïi thì khoâng. Cô Baêng Nhaïn caàm cuïc thòt moät luùc roài laáy moät con dao nhoû baèng baïc giaáu trong toùc raïch cuïc thòt laøm nhieàu ñöôøng. 442 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Beân trong cuïc thòt, coù moät muõi chaâm to baèng sôïi raâu. Haén laáy con dao nhoû kheàu muõi chaâm, ñaàu thanh dao bieán maøu ñen lieàn. Tieåu Phi thôû daøi, cöôøi nheï: -Lôïi haïi thaät! Cô Baêng Nhaïn cuõng cöôøi: -Nhöng ngöôi phaùt giaùc ñöôïc thì ngöôi coøn lôïi haïi hôn haén! Boãng haén traàm göông maët hoûi: -Chính Quy Tö Vöông trao cho ngöôi! Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy! Cô Baêng Nhaïn laïi hoûi: -Chaúng leõ chính laõo ta haï ñoäc? Bôûi tröø laõo ra, coøn ai bieát ñöôïc phaàn thòt ñoù laõo seõ caét vaø trao cho ngöôi? Tieåu Phi laéc ñaàu: -Neáu laø laõo, thì laõo caàn gì ñeán muõi dao ñaåy cuïc thòt sang qua ta? Chaøng traàm ngaâm moät chuùt roài tieáp: -Chæ coù nhöõng teân ñaàu beáp môùi coù cô hoäi haï ñoäc! Cô Baêng Nhaïn laéc ñaàu: -Khoâng phaûi boïn ñaàu beáp! Tieåu Phi troá maét: -Ngöôi coù hoûi chuùng? Cô Baêng Nhaïn gaät ñaàu: -öø! Tieåu Phi cau maøy: -Sao ngöôi daùm chaéc laø chuùng khoâng noùi ngoa? Cô baêng Nhaïn buoâng goïn: -Ta daùm chaéc! Tieåu Phi khoâng hoûi nöõa. Chaøng bieát neáu Cô Baêng Nhaïn khaúng ñònh, laø söï vieäc khoâng thaønh vaán ñeà nöõa. Haén coù caùch laøm cho ñoái phöông tieát loä nhöõng gì bí maät nhaát, duø tieát loä maø maát maïng cuõng tieát loä nhö thöôøng. Cô Baêng Nhaïn tieáp: -Khoâng haún chæ co boïn ñaàu beáp môùi coù cô hoäi haï ñoäc. Maø nhöõng keû khaùc vaãn laøm ñöôïc nhö thöôøng. Baát quaù, ngöôøi haï ñoäc phaûi laø keû thöôøng thaân caän Quy Tö Vöông... Haén boãng tröøng maét hoûi: -Ngöôi ñoaùn xem, ngöôøi ñoù laø ai? Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc laâu: -Hieän taïi ta khoâng theå nghi ai caû. Baây giôø ngöôi cöù ñi nguû ñi. 443 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cô Baêng Nhaïn hoûi: -Ngöôi? Tieåu Phi gaät daàu: -Ngöôi canh nöûa ñeâm, phaàn ñeâm coøn laïi ñeå cho ta! oOo Nöûa ñeâm sau, trôøi laïnh hôn nöûa ñeâm tröôùc. Cô Baêng Nhaïn ngoài baát ñoäng trong nöûa ñeâm ñaàu, deã chòu hôn Tieåu Phi ngoài baát ñoäng nöûa ñeâm coøn laïi. Nôi chaøng ngoài caùch ngoâi leàu cuõng khaù xa, aùnh ñeøn khoâng chieáu ñeán. Khoâng ai troâng thaáy chaøng, song chaøng troâng thaáy roõ moïi ngöôøi. Ngöôøi trong leàu thöa daàn. Thænh thoaûng coù vaøi ngöôøi dìu nhau böôùc ra. Ai coøn laïi vaãn aên maïnh uoáng ñaäm. Caùi huyeân naùo dòu daàn, roài tieáng ca haùt, tieáng nhaïc im baët. Tónh mòch cuûa sa maïc xaâm chieám trôû laïi caùc ngoâi leàu. Gioù ñeâm loäng maïnh. Ñöông nhieân, ngoài moät mình giöõa caûnh vaéng laïnh, chaøng khoâng traùnh khoûi xuùc ñoäng bao noãi nieàm. Vaø chaøng nhôù ñeán Toâ Dung Dung, Lyù Hoàng Xuaân, Toáng Ñieàm Nhi, chaøng lo laéng cho caùc naøng... Chaøng nghó ñeán Thaïch Quan ¢m, con ngöôøi lôïi haïi, kyø bí. Chaøng nghó ñeán soá phaän chaøng, coù theå naøo chaøng vuøi thaân döôùi lôùp caùt traéng naøy chaêng? Chaøng noác moät nguïm röôïu, ñoaïn cöôøi nheï, roài nghó thaàm: -Hoà Thieát Hoa toát phuùc quaù chöøng! Boãng chaøng phaùt hieän coù ngöôøi tieán veà phía chaøng. Ngöôøi ñoù quaán quanh mình moät chieác chaên daøy. Chaøng hoûi kheõ song raát oai nghieâm: -Ai? Ngöôøi ñoù khoâng ñaùp, chæ cöôøi saèng saëc maáy tieáng. Ngöôøi ñoù laø Tyø Baø Coâng Chuùa, taân nöông, rôøi ñoäng phoøng ra ñaây. Tieåu Phi nghieâm saéc maët hoûi gaáp: -Coâng chuùa ra ñaây laøm gì? Tyø Baø Coâng Chuùa cöôøi khanh khaùch: -Ngöôi ra ñaây ñöôïc, sao ta khoâng ra ñöôïc? Tieåu Phi laïnh luøng: -Nôi ñaây khoâng phaûi laø nôi coâng chuùa neân ñeán, ít nhaát cuõng trong phuùt giaây naøy. Tyø Baø Coâng Chuùa chôùp maét: -Taïi sao? 444 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi gaèn tönöøng tieáng: -Neáu coâng chuùa khoâng trôû veà ñoäng phoøng, taïi haï... Tyø Baø Coâng Chuùa baät cöôøi: -Ngöôi muoán ta veà ñeå laøm gì? Tieåu Phi thoát gaáp: -Veà ñoäng phoøng ñeå maø... ñeå maø... Chaøng laøm sao noùi roõ ñöôïc caùi gì naøng phaûi laøm taïi ñoäng phoøng? Chaúng leõ moät taân nöông khoâng bieát bieát seõ laøm gì trong ñeâm ñoäng phoøng aø? Tyø Baø Coâng Chuùa nhìn chaøng, cöôøi nheï: -Noùi ñi chöù? Ta ñeán ñoäng phoøng ñeå laøm gì? Tieåu Phi caøng boái roái. Tyø Baø Coâng Chuùa laïi cöôøi tieáp: -Neáu ta ñeán ñoù, seõ bò taân nöông ñuoåi chaïy vaét chaân leân coå ñaáy! Tieåu Phi cô hoà thoát khoâng thaønh tieáng: -Taân nöông? Taân nöông naøo nöõa? Coâng chuùa khoâng phaûi laø taân nöông sao? Tyø Baø Coâng Chuùa cöôøi hì hì: -Ai noùi ta laø taân nöông Tieåu Phi troá maét: -Roõ raøng... Tyø Baø Coâng Chuùa chaën laïi: -Coâng chuùa cuûa Quy Tö Vöông, naøo chæ coù moãi moät mình ta? Laáy Hoà Thieát Hoa, chính laø thô thô ta ñoù! Ngöôi ngoác quaù! Tieåu Phi keâu leân: -Thô thô cuûa coâng chuùa? Taïi sao khoâng ai noùi tröôùc cho bieát ñieàu ñoù? Tyø Baø Coâng Chuùa chôùp chôùp aùnh maét saùng nhö sao, caén moâi roài ñaùp: -Taïi sao laïi phaûi noùi tröôùc? Ta muoán cho ngöôi phaãn noä, ta muoán cho ngöôi khaån caáp... Roài naøng baät cöôøi roøn, cöôøi raát laâu... Cöôøi moät luùc, naøng ñöa tay ra khoûi chieác chaên. Nôi tay coù moät bình röôïu. Naøng trao bình röôïu qua chaøng vöøa cöôøi, vöøa noùi: -Ngoác töû chöa chòu tieáp nhaän aø? Ñöùn g ñoù maø vuoát maët, vuoát maø gaõy choùp muõi ra ñaáy. Tieåu Phi nhìn naøng töø töø thoát: -Coâng chuùa lì quaù! Ñaõ lì laïi thích ñuøa dai! Taïi haï khoâng töôûng töôïng noåi! AÙc laém! AÙc laém! Chaøng vöøa thoát, vöøa ñöùng leân, vöøa ñöa tay. Tyø Baø Coâng Chuùa laïi cöôøi roøn: -Ngöôi... ngöôi muoán gì? Tieåu Phi tröøng maét: 445 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Coâng chuùa ñoaùn thöû xem! Tyø Baø Coâng Chuùa thoát: -Ta khoâng sôï ngöôi! Ta khoâng sôï ñaâu! Ta khoâng... Naøng muoán luøi laïi, nhöng naøng khoâng luøi. Baát thình lình, Tieåu Phi chuïp tay naøng. Naøng ngaõ troïn thaân hình vaøo ngöôøi chaøng. Chieác chaên nhö muoán rôi tuoät xuoáng ñaát. Chieác chaên tuoät xuoáng moät chuùt, baøy hai bôø vai naøng. Laøn da hieän ra, traéng mòn. Rôøi chieác khaêc tuoät xuoáng moät chuùt nöõa. Phaàn treân boä ngöïc loä roõ. Thì ra, naøng traàn nhö nhoäng, chaúng bieát beân döôùi coù traàn truoàng khoâng, bôûi chaên chöa tuoät troïn veïn, chaên coøn che giaáu. Nhöng chieác chaên tuoät daàn daàn... Tieåu Phi nghe con tim ñöùng laïi. Tay chaøng khoâng coøn cöû ñoäng ñöôïc nöõa, tay nhö nhuõn laïi... Tyø Baø Coâng Chuùa run run gioïng: -Ngoác töû muoán cho ta cheát laïnh aø? Naøng dang hai tay ra, chieác chaên cuõng môû roäng theo tay naøng. Baây giôø thì treân caùi hình haøi traéng mòn vôùi nhöõng ñöôøng cong tuyeät myõ, chaúng coøn moät caùi gì nhoû nhaët che khuaát moät boä phaän nhoû nhaët nöõa. Roài, hai tay naøng kheùp laïi. Toaø thieân nhieân ñuùc keát vôùi troïn veïn nhöõng tinh tuyù cuûa ñaát trôøi hieän ra tröôùc maét Tieåu Phi trong moät giaây, laïi trôû vaøo loøng chieác chaên. Quanh naøng, giôø ñaây laø moät chieác chaên cuoän troøn, chaën cuoän laïi nhöng Tieåu Phi coøn mô maøng vôùi hình aûnh vöøa qua. Hình aûnh ñoù giôø ñaây chæ laø aûo aûnh... Roài caû hai ngaõ xuoáng, ñuùng laø hoï cuõng ngaõ chöù khoâng phaûi töï ñoäng ngoài. Hoï ngaõ ngay treân chieác chaên cuûa Tieåu Phi, chieác chaên baát thaàn höùng laáy hai thaân hình... Chung quanh, khoâng gian ñoïng laïi... Thôøi gian nhö ngöng laïi vôùi nhòp tim ngöøng ñaäp cuûa hoï... Töø trong chaên, Tyø Baø Coâng Chuùa cöôøi khuùc khích, vöøa cöôøi vöøa thoát: -Ta khoâng sôï ngöôi! Ngöôi laïi sôï ta aø? Tieåu Phi thôû daøi: --Lì ôi laø lì! Baïi hoaïi ôi laø baïi hoaïi! Tyø Baø Coâng Chuùa hoûi: -Ngöôi coù thaáy treân theá gian naøy, coù thieáu nöõ naøo lì lôïm, baïi hoaïi maø ñeïp nhö ta chaêng? Tieåu Phi thôû daøi: -Khoâng. Tyø Baø Coâng Chuùa baät cöôøi khanh khaùch: 446 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Coøn ta, ta cuõng chöa töøng thaáy treân theá gian naøy, moät ngoác töû ñaùng yeâu nhö ngöôi! Ngoác töû ôi... ngoác töû ôi... ñaùng yeâu quaù ñi... Gioïng naøng nhoû daàn, cuoái cuøng naøng vaãn coøn noùi, nhöng chæ laø nhöõng tieáng theàu thaøo chaúng nghe roõ chi caû... Laâu laém, töø trong chaên, moät chieác bình röôïu bay vuït ra ngoaøi. Roài moät chieác bình nöõa cuõng bò quaêng ra, duø bình röôïu sau coøn nöûa phaàn röôïu chöù chieác bình tröôùc thì caïn khoâ. Neáu coøn vaät gì trong chaên, hoï cuõng lieäng phaêng ra ngoaøi cho troáng choã. Doïn saïch ñaát chieán roài, caû hai nhaáp nhoâ trong chaên nhö nhöõng löôïng soùng thaàn ngaàm laøm doïn maët bieån. Roài ñoâi chaân no troøn, traéng mòn cuûa Tyø Baø Coâng Chuùa choi choi loù ra ngoaøi meùp chaên, naøng ruùt vaøo ñeå loù ra laïi ruùt vaøo. Moãi laàn co ruùt, naøng dao ñoäng maïnh chieác chaên, Tieåu Phi cuõng dao ñoäng maïnh chieác chaên... ÔÛ trong chaên, hoï laïnh laém sao maø caû hai rung leân nhö bò ñieän chaïm? oOo Ñeâm roài cuõng taøn, laâu bao nhieâu, daøi bao nhieâu roài cuõng taøn. Thaùi döông ñaõ laën. Khoâng coù gì aám dòu, raïng rôõ baèng aùnh thaùi döông vöøa leân. Tieåu Phi thoát vaêng vaúng trong chaên: -Trôøi saùng roài? Nhanh quaù! Tyø Baø Coâng Chuùa gaét: -Khoâng! Khoâng! Duø sao trôøi saùng cuõng chaúng quan heä gì. Ñem vöøa qua, ai cuõng uoáng say chaéc giôø coù xoác hoï daäy hoï cuõng chaúng môû maét noåi! Naøng thoát, gioïng naøng nhö reân ræ. Coù ai ñaùnh ñaäp naøng ñaâu maø naøng reân ræ? Tieåu Phi khoâng ñaùp, maø chaúng noùi gì. Tyø Baø Coâng Chuùa laïi hoûi: -Ta ñoái xöû vôùi ngöôi nhe vaäy ñoù, ngöôi coù bieát taïi laøm sao chaêng? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Taïi haï laøm sao bieát ñöôïc? Baát quaù taïi haï nghó raèng sôû dó moät nöõ nhaân laøm nhö theá vì thích nam nhaân maø thoâi... Tyø Baø Coâng Chuùa loä veû u buoàn: -Töï nhieân ta thích ngöôi, thích ngay töø luùc ñaàu. Nhöng neáu khoâng do moät nguyeân nhaân khaùc thì ta chöa ñeán vôi ngöôi nhö vaäy ñaâu! Tieåu Phi hoûi: -Coâng chuùa coøn ñoäng cô naøo khaùc nöõa? Tyø Baø Coâng Chuùa thôû daøi: 447 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chæ vì... ta khoâng theå trôû thaønh vôï ngöôi! Tieåu Phi keâu leân: -A! Tyø Baø Coâng Chuùa tieáp: -Chaúng nhöõng chuùng ta khoâng theå laáy nhau, maø töø nay chuùng ta seõ khoâng coøn nhieàu cô hoäi gaëp nhau! Tieåu Phi keâu leân: -A! Boãng coâng chuùa keâu leân: -A! A! Khoâng leõ ngöôi chæ noùi ñöôïc coù moät tieáng ñoù thoâi ö, ngöôi khoâng bieát moät tieáng naøo khaùc? Tieåu Phi thôû daøi: -Coâng chuùa muoán taïi haï noùi gì? Tyø Baø Coâng Chuùa rít kheõ: -Ngöôi... ít nhaát ngöôi cuõng hoûi ta, hoûi taïi sao ta khoâng theå trôû thaønh vôï ngöôi! Tieåu Phi traàm gioïng: -Giaû nhö taïi haï hoi, coâng chuùa coù chòu noùi hay khoâng? Tyø Baø Coâng Chuùa giaät mình, laâu laém naøng laïi thôû daøi thoát: -Ta khoâng theå noùi, ñuùng vaäy! Tieåu Phi cöôøi buoàn: -Bôûi bieát coâng chuùa khoâng theå noùi, neân taïi haï khoâng hoûi. Tyø Baø Coâng Chuùa laïi höø moït tieáng: -Theá ngöôi cuõng khoâng bieát toû ra ñau khoå nöõa aø? Duø caùi taâm khoâng ñau khoå, caùi mieäng cuõng phaûi noùi gì chöù? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Taïi haï ñaõ noùi vôùi coâng chuùa roài, taïi haï khoâng thích noùi ngoa! Tyø Baø Coâng Chuùa run gioïng: -Ngöôi... ngöôi laø moät teân coân ñoà! Moät teân du ñaõng, thöïc söï ngöôi khoâng ñau khoå aø? Tieåu Phi thôû daøi: -Noùi thöïc vôùi coâng chuùa, duø vöông gia coù gaû coâng chuùa cho taïi haï, duø coâng chuùa coù thieát tha laøm vôï cuûa taïi haï, ñoù laø moät vieäc. Coøn nhö taïi haï coù öng thuaän hay khoâng, ñoù laø moät vaán ñeà khaùc. Boãng moät tieáng teùt vang leân, tieáng moät baøn tay taùt vaøo vaät gì ñoù. Moät ngöôøi töø trong chaên voït ra. Thoaït nhieân, nhìn thì möôøng töôïng laø Tieåu Phi, nhöng sao Tieåu Phi laïi coù toùc daøi? Neáu toùc daøi thì laø Tyø Baø Coâng Chuùa. Nhöng sao coâng chuùa laïi vaän y phuïc Tieåu Phi? Naøng vöïa chaïy vöøa maéng: 448 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Doà du coân! Ñoà du ñaõng! Löu manh! Duø treân ñôøi naøy nam nhaân cheát heát, duø ta phaûi laáy choàng ta cuõng khoâng laáy ngöôi... oOo Khoâng gian im laëng quaù, chaúng coù moät boùng ngöôøi, chaúng coù moät tieáng ñoäng. Tieåu Phi cuoän chieác chaên hoàn quanh mình, chaïy nhanh bveà leàu. Cuõng may, Cô Baêng Nhaïn coøn say nguû, neáu khoâng thì chaøng phaûi moät phen bò haén hoûi cung. Haén cuoän troøn mình trong chieác chaên, haén nguû say quaù, say ñeán queân caùi ngoät ngaït, hôi thôû nghe coù phaàn khoù khaên. Tieåu Phi tìm y phuïc maëc vaøo. Chaøng luïc ñuïc soät soaït nhö vaäy maø Cô Baêng Nhaïn vaãn chaúng hay bieát chi caû, cöù nguû nhö cheát. Tieåu Phi mæm cöôøi thoát: -Ta bieát ngöôi ñaõ thöùc roài. Thoâi ñi, ñöøng giaû vôø nöõa, Töû Coâng Keâ. Ta laøm vieäc chi naøo coù giaáu ngöôi ñaâu! Ta chuaån bò giaáu ngöôi thì ngöôi cuõng ñöøng vôø, bôûi vieäc ñoù naøo phaûi vieäc laøm maát maët ta? Hoà Thieát Hoa cuõng ñang laøm caùi vieäc ñoù, raát tieác laø chaúng coù moät naøng naøo thöøa cho ngöôi! Cô baêng Nhaïn vaãn laëng thinh. Tieåu Phi cöôøi khoå: -Moät nam nhaân chaân chaùnh vaø moät nöõ nhaân chaân chaùnh, gaëp nhau taïi moät nôi vaéng veû, nôi ñoù laïi laïnh, töï nhieân roài cuõng phaûi xaûy ra vieäc ñoù, ngöôi nghó chaúng phaûi vaäy sao? Cô Baêng Nhaïn vaãn im laëng. Tieåu Phi laïi thôû daøi: -Nghó cho cuøng, chæ khoå cho laõo Hoà! Bò löøa hoân! Taân nöông töû cuûa y, giaáu ñaàu giaáu ñuoâi chaúng daùm chöôøng maët nhìn ai, chaúng daùm cho ai thaáy maët maøy. Neáu khoâng laø moät nöõ doaï xoa, thì laø gì? Vöøa luùc ñoù, moät ngöôøi töø beân ngoaøi lao vuùt vaøo. Ngöôøi ñoù laø Hoà Thieát Hoa. Tieåu Phi ñinh ninh laø neáu y khoâng phaãn noä cuøng cöïc, ít nhaát y cuõng bieán saéc. Ngôø ñaâu göông maët y saùng rôõ, saùng nhö hoa muøa xuaân nôû sôùm luùc bình minh vöøa leân, hoa ñoùn aùnh thaùi döông ban mai, töôi khoâng theå töôûng. Mieäng y ñieåm nuï cöôøi, cuõng töôi nhö hoa. Tieåu Phi giaät mình, khoâng hieåu noåi ngöôøi laõo baèng höõu naøy laø ngöôøi hay quaùi vaät! Treân theá gian naøy, coù ai bò löøa hoân maø khoâng töùc, khoâng giaän? Coù ai chaáp nhaän khi cöôùi vôï thì cöôùi tieân, khi ñoäng phoøng laïi naèm vôùi quyû? Hoà Thieát Hoa cöôøi hì hì, ngoài xuoáng, ñoái dieän vôùi Tieåu Phi, y vöøa cöôøi vöøa nhìn chaøng. 449 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nieàm cao höùng ñang boác töø thaân theå y, boác khaép nôi, toaû ra, lan roäng quanh y. ------------------------oOo------------------------ 450 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2