Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 44

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

69
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 44: MƯU THÂM KẾ ĐỘC Hồ Thiết Hoa cau mày: -Nàng làm thế để làm gì? Tiểu Phi giải thích: -Nếu chúng ta liên kết với Quy Tư Vương thì đương nhiên trở thành đối lập của nàng, và như vậy là đại bất lợi cho nàng. Cho nên nàng làm thế là để ly gián chúng ta với Quy Tư Vương biến chúng ta thành cừu nhân của Quy Tư Vương. Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 44

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI BOÁN MÖU THAÂM KEÁ ÑOÄC Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Naøng laøm theá ñeå laøm gì? Tieåu Phi giaûi thích: -Neáu chuùng ta lieân keát vôùi Quy Tö Vöông thì ñöông nhieân trôû thaønh ñoái laäp cuûa naøng, vaø nhö vaäy laø ñaïi baát lôïi cho naøng. Cho neân naøng laøm theá laø ñeå ly giaùn chuùng ta vôùi Quy Tö Vöông bieán chuùng ta thaønh cöøu nhaân cuûa Quy Tö Vöông. Naøng bieát duø ngöôi bieän minh caùch naøo cuõng chaúng ai tin cho ngöôi vaø neáu ngöôi giaän quaù boû ñi, thì chaéc chaén laø ngöôi phaûi cheát giöõa sa maïc. Hoà Thieát Hoa laép baép: -Theá thì... naøng laø... laø... Tieåu Phi gaèn töøng tieáng: -Raát coù theå laø Thaïch Quan AÂm. Hoà Thieát Hoa nghe ñieän laïnh chaïm vaøo mình. Tieåu Phi tieáp: -Nghe noùi baø aáy laø con ngöôøi ñeïp nhaát treân theá gian, tuoåi ñaõ cao nhöng nhôø coù bí thuaät, neân baø aáy giöõ ñöôïc nhan saéc nhö luùc thanh xuaân. Haø huoáng trong ñeâm toái, maø ngöôi thì say khöôùt, laùm sao phaân bieät ñöôïc giaø vôùi treû! Hoà Thieát Hoa ñöa tay oâm maët keâu leân: -Trôøi ôi! Ta laáy phaûi moät baø giaø! Roài y ngaát xæu. Hoï ñaõ vaøo leàu, vaø Hoà Thieát Hoa ngaõ ñuùng treân giöôøng, ñeø leân mình Cô Baêng Nhaïn vaãn coøn nguû say nhö cheát trong chaên. Cô Baêng Nhaïn khoâng heà thöùc daäy, maëc duø Hoà Thieát Hoa ñeø naëng. Tieåu Phi bieán saéc. Chaøng voäi keùo Hoà Thieát Hoa ñöùng leân, roài caû hai nhìn nhau, laïi nhìn chieác giöôøng. Boãng Hoà Thieát Hoa giaät maïnh chieác chaên quaêng vaøo moät goùc. Naøo coù phaûi Cô Baêng Nhaïn naèm ñoù! Cô Baêng Nhaïn di ñaâu? Keû ñang naèm ñaây, laø moät voõ só cuûa Quy Tö Vöông, haén coøn vaän boä y phuïc môùi cuûa ñeâm roài, boä y phuïc döï leã. Hoà Thieát Hoa chuïp haén, leân cao gioïng hoûi: -Ngöôi noùi mau, taïi sao ngöôi laïi naèm ñaây? 461 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Voõ só nhö khoâng coù xöông, thaân theå haén meàm nhuõn. Haén khoâng ñaïp, khoâng môû maét. Tieåu Phi cau maøy: -Haén bò ñieåm huyeät nguû! Hoà Thieát Hoa ñöa tay kia ñieåm khai huyeät ñaïo. Ñoaïn y tieáp tuïc hoûi: -Taïi sao ngöôi naèm ñaây? Voõ só môû maét khoâng ñaùp maø laïi keâu leân thaùt thanh: -Taïi sao toâi laïi ôû ñaây? Vieäc gì laï theá? Hoà Thieát Hoa noåi giaän: -Vieäc gì? Vieäc gì thì ngöôi bieát laùy, chöù hoûi ai? Voõ só laéc ñaàu. Haén coøn say, nghe ñaàu naëng nhöùc. Haén ñöa tay coác coác leân ñaàu naêm baûy löôït. Sau cuøng, nhö ñaõ tænh, haén beøn to tieáng thoát: -Toâi nhôù roài! Ñeâm qua uoáng röôïu quaù nhieàu, roài ñi tieåu tieän, xong roài ñònh veà leàu nguû luoân. Baát ngôø ñi ngang qua ñaây, boãng coù ngöôøi ñaåy toâi vaøo leàu. Töø ñoù toâi khoâng coøn bieát chi nöõa! Hoà Thieát Hoa hoûi: -Ai ñaåy ngöôi vaøo ñaây? Voõ só ñaùp: -Ngöôøi ñoù xuaát thuû nhanh quaù, toâi laïi say neân voâ phöông nhaän dieän! Hoà Thieát Hoa laïi heùt: -Voâ lyù! Voâ lyù! Y ñöa tay leân, ñònh taùt vaøo maët voõ só. Tieåu Phi ngaên laïi: -Cho haén ñi ñi! Hoà Thieát Hoa khoâng muoán buoâng tha voõ só ngay, song phaûi chieàu theo yù cuûa Tieåu Phi. Voõ só rôi xuoáng ñaát, vuït ñöùng daäy, chaïy ñi lieàn. Hoà Thieát Hoa daäm chaân: -Tieåu töû ñoù ñoàng möu vôùi Thaïch Quan AÂm! Chaúng bieát Töû Coâng Keâ... Boãng y nhaän ra, trong phuùt giaây naøy, noùi ñeán tieáng töû e baát thöôøng neân y voäi chöõa: -Laõo Cô ñaõ sa vaøo tay keû naøo ñoù roài! Keû ñoù cho voõ só vaøo ñaây, traùm loã troáng cho chuùng ta ñöøng ngôø sôùm! Tieåu Phi laéc ñaàu: -Gaõ voõ só bò ñieåm huyeät, vöøa ñöôïc giaûi cöùu laø tænh lieàn, nhö vaäy ngöôøi ñieåm huyeät haén coù thuû phaùp khoâng laøm thöông toån tinh thaàn cuûa ñoái phöông. Thuû phaùp ñoù, chæ coù moät Cô Baêng Nhaïn bieát maø thoâi! Hoà Thieát Hoa troá maét: 462 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi noùi... ngöôi noùi tieåu töû doù bò laõo Cô ñieåm huyeät? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñuùng! Hoà Thieát Hoa daäm chaân: -Taïi sao Töû Coâng Keâ laøm nhö theá? Trong tình theá naøy, haén coøn loøng daï ñuøa côït aø? Coøn haén, haén ñi ñaâu? Baây giôø, y khoâng coøn coá kî caùi tieáng töû nöõa. Tieåu Phi thôû daøi, nheách nuï cöôøi khoå: -Ngöôi töôûng laõo Cô traàm tònh laém sao? Thöïc ra, haén laø con ngöôøi maët laïnh maø loøng noùng, haén noùng naûy khoâng keùm ngöôi ñaâu! Ñeâm roài, ta baûo haén ñeå caùi teân ñoái ñaàu lôïi haïi ñoù cho ta, haén khoâng noùi gì, song ta bieát laø haén khoâng phuïc. Ta ñoaùn laø haén ñi tìm teân ñoù ñeå so taøi! Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Song bieát teân ñoù ôû ñaâu maø haén ñi tìm? Tieåu Phi laïi thôû daøi: -Tö ñoà Löu Tinh ñaõ chæ roõ phöông höôùng, töï nhieân Cô Baêng Nhaïn phaûi tìm ra! Hoà Thieát Hoa suy nghó moät chuùt, voäi quay mình lchaïy ra ngoaøi. Tieåu Phi nbaém y laïi hoûi: -Ngöôi ñònhk laøm gì? Hoà Thieát Hoa daäm chaân: -Chaéc gì Cô Baêng Nhaïn laø ñoái thuû cuûa tieåu töû ñoù? Ta phaûi tieáp trôï haén! Tieåu Phi höø moät tieáng: -Ngöôi queân nhöõng gì daõ höùa vöøa roài vôùi ngöôøi ta aø? Hoà Thieát Hoa laïi daäm chaân: -Theá thì ta phaûi laøm sao? Tieåu Phi laïnh luøng: -Coøn laøm sao? Ngöôi phaûi ôû ñaây, ñeå ta ñi. Hoà Thieát Hoa troá maét: -Ba chuùng ta, phaân taùn moãi ngöôøi moät nôi, neáu Thaïch Quan AÂm baát thaàn... Tieåu Phi mæm cöôøi: -Moät ñeâm choàng vôï baèng aân nghóa ba naêm! Leõ naøo baø ta saùt haïi ngöôi ngay sau ñeâm taân hoân? Hoà Thieát Hoa ñoû maët heùt leân: -Laõo xuù truøn, neáu ngöôi muoán ñuøa, tröôùc heát haõy ñeå ta thí maïng vôùi ngöôi. Tieåu Phi cöôøi nheï: -Caùi yù cuûa baø ta nhö theá naøy: baø aáy khoâng tieác gì mang thaân xaùc ñeán hieán cho ngöôi, chaúng qua ñeå thöïc hieän caùi keá ly giaùn giöõa chuùng ta vaø Quy Tö Vöông, chöù chaúng muoán xuaát hieän ñoái ñaàu vôùi chuùng ta, baø aáy bieát roõ chuùng ta khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi deã chaïm! 463 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa bóu moâi: -Höø! Tieåu Phi voã nheï tay leân ñaàu vai y: -Ngöôi cöù ôû ñaây, buoàn thì uoáng röôïu, ta ñi moät choác trôû laïi lieàn! Tieåu Phi ñi roài, ngöôøi khoång loà Coân Di böôùc vaøo. Hoà Thieát Hoa tröøng maét: -Ngöôi ñeán ñaây laøm gì? Coân Di ñöa tay che ngöïc tröøng maét laïi khoâng ñaùp. Hoà Thieát Hoa gaèn gioïng: -Ngöôi ñeán ñeå canh chöøng ta? Coân Di buoâng goïn: -ÖØ ! Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Ta noùi khoâng ñi laø khoâng ñi. Ta muoán ñi, lieäu ngöôi giöõ noåi ta chaêng? Caâu noùi vöøa buoâng döùt, tay y ñaùnh tôùi. Coân Di ñöa baøn tay to baèng caùnh quaït, chuïp tay y. Hoà Thieát Hoa ñaûo baøn tay, loøn döôùi naùch gaõ. Coân Di xem thì nhö theùp duùc thaønh ngöôøi, töôûng chöøng buùa ñaäp cuõng chaúng ñau, theá maø bò tay Hoà Thieát Hoa thoït vaøo phaûi nhoät. Hoà Thieát Hoa baät cöôøi saèng saëc, gaäp löng maø cöôøi. Coân Di ngoät quaù, cuõng baät cöôøi, uoán mình laïi maø cöôøi. Hoà Thieát Hoa nghieâng vai, uûi tôùi. Thaân hình hôn hai traêm caân cuûa Coân Di bò baén tung ra ngoaøi leàu. Roài Hoà Thieát Hoa voã tay boâm boáp, heùt to: -Röôïu! Mang ñeán ñaây cho ta! Caùc ngöôi muoán ta ôû laïi, taát phaûi cung caáp ñaày ñuû cho ta, aên ngon, uoáng ngon, khoâng ngon laø ta ñi lieàn, thieáu thoán laø ta ñi lieàn! oOo Tuy ñoái thoaïi vôùi Hoà Thieát Hoa, Tieåu Phi cöôøi vui, song ra ñi roài moät mình treân daëm ñöôøng, chaøng lo nghó naëng neà. Duø raèng chaøng ñaõ khaùm phaù ra aâm möu cuûa Thaïch Quaân AÂm, nhöng chaøng khoâng sao giaûi toaû ñöôïc söï nghi ngôø nôi taâm tö cuûa laõo Vöông gia, chaøng khoâng naém ñöôïc moät chöùng minh cuï theå naøo. Chaøng cuõng bieát laø Thaïch Quan AÂm ñang coù maët trong vuøng phuï caän, song laøm sao bieát ñöôïc baø ta thöïc söï ôû taïi ñòa ñieåm naøo? Haø huoáng, keá ñaàu tieân thaát baïi, baø ta seõ thöïc hieän keá thöù hai, baø cöù ôû trong boùng toái, haønh ñoäng, baø coøn traêm ngaøn keá khaùc, nhö vaäy chaøng laøm sao phoøng bò kòp? 464 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tröø ra, chaøng vaø hai baèng höõu rôøi sa maïc, trôû laïi Trung Nguyeân thì moïi vieäc ñeàu eâm. Nhöng chaøng laøm sao troán traùnh baø ta ñöôïc? Maø chaøng sôï gì ñeán noãi phaûi troán traùnh? Tieåu Phieân ñaõ cheát roài, Thaùch Ñaø thì maát tung, Hoà Thieát Hoa mang oan uoång naëng neà, Cô Baêng Nhaïn ñang lieàu thaân xaâm nhaäp vaøo hang coïp, roài coøn caùi vieäc quan troïng, muïc ñích cuûa chuyeán vieãn haønh taän sa maïc naøy, laø cöùu naïn Lyù Hoàng Xuaân, Toáng Ñieàm Nhi, Toâ Dung Dung! Ra ñi taát caû naêm ngöôi, nay moät cheát, moät maát, moät oan, moät nguy, ba coøn thoï naïn thì khoâng keå, chaøng coù theå naøo nhaän baïi maø boû cuoäc chaêng? Hieän taïi, baàu taâm söï cuûa chaøng to nhö bieån, naëng nhö nuùi. Theâm vaøo ñoù, chaúng nhöõng chaøng phaûi töï baûo veä, phaûi cöùu naïn moïi ngöôøi, phaûi öùn g phoù cho moïi ngöôøi, chaøng coøn baûo veä sanh maïng cho cha con Quy Tö Vöông. Boïn veä só cuûa laõo Vöông gia, chung quy chæ laø luõ voâ duïng, coù giuùp ích gì cho Vöông gia ñaâu? Duø sao chaøng cuõng khoâng theå ñeå cha con Quy Tö Vöông cheát nôi tay ñoái phöông. Laïi coøn caùi vieäc Tyø Baø Coâng Chuùa nöûa ñeâm ra taän coäi caây tìm chaøng, laøm caùi troø trong daâu traân boäc, naøng coù yù töù gì? Naøng coù aâm möu gì chaêng, neân ñinh duï chaøng vôùi saéc duïc? Naøng muoán caàm chaân chang, khoâng cho chaøng doøm ngoù ñeán söï vieäc gì khaùc? Nhöõng söï vieäc trong ñeâm roài, hay nhöõng söï vieäc trong töông laïi? Tieåu Phi thôû daøi, quyeát ñònh khoâng heà suy nghó vaån vô gì ñeán vieäc naøo khaùc ngoaøi vieäc ñi tìm Cô baêng Nhaïn, tieáp tay haén. Haéc Haàu Toân Khoâng, Tö Ñoà Löu Tinh ñaõ noùi theá, caû hai chöøng nhö noùi söï thaät, thì ñoái phöông phaûi laø tay ñaïi taøi. Ñaønh raèng Cô Baêng Nhaïn coù tính thaâm traàm, öùng bieán nhanh, möu moâ linh dieäu, song luaän veà voõ coâng, haén coøn keùm Hoà Thieát Hoa moät baäc. Tìm moät ngöôøi giöõa sa maïc meânh moâng, nhìn taän maét chaúng thaáy moät chöôùng ngaïi nhö coû caây, ñoài nuùi thì deã chaêng? Tieåu Phi khoâng daùm khinh thöôøng, sôï sai leäch phöông höôùng, chaøng deø daët tieán tôùi, thaúng ñöôøng maø tieán. Nôi ñaây, chaúng coù vaät gì giuùp ñònh höôùng cho khaùch löõ haønh, ngoaøi taâm trí cuûa mình, sai leäch moät chuùt laø xa rôøi ñích. aùnh döông leân cao, khoâng khí chöa noùng, vì caùi laïnh coøn vöông khaép nôi, thaùi döông phaûi maát moät thôøi gian môùi laøm tieâu tan caùi laïnh ñeå baét ñaàu thieâu ñoát nhö haøng ngaøy. Nôi ñaây khoâng coù vaïn vaät neân caùt traéng höùng troïn nhieät ñoä bieán thaønh moät loø löûa voâ hình, nhöng hôn löûa höõu hình. 465 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi thi trieån thuaät khinh coâng thöôïng thaëng cuûa chaøng, chaïy ñi hôn maáy daëm ñöôøng, quan saùt boán phía, aùnh maét chaøng khoâng boû soùt ñeán moät hoøn soûi nhoû. Boãng coù tieáng vo vo voïng ñeán tai chaøng. Chaøng giaät mình ñaûo maét nhìn veà höôùng coù tieáng ñoäng, nhaän ra moät chieác noài töø ñaâu bay tôùi. Giöõa sa maïc chung quanh laïi khoâng ngöôi, noài ñaâu maø bay theo gioù nhö theá? Noài töø xa bay ñeán, roài ñaùp xuoáng caùt, laên troøn, gioù luøa ñi chaïm caùt keâu soaït soaït. Tieåu Phi löôùt theo, döøng chaân chaën chieác noài laïi, chaøng xem moät luùc roài chaïy ngöôïc chieàu gioù cuoán chieác noài ñeán chaøng. Laàn naøy, chaøng heát söùc löu yù, ñaûo maét nhìn ra boán phía, chaïy ñi moät luùc, baèng thôøi gian thoåi chín noài côm, thaáy tröôùc maët coù ñaù, coù caây. Taïi sa maïc, vuøng naøo coù ñaù, coù caây duø ít, cuõng laø moät caûnh thieân ñaøng caû. Coù ñaù laø ít caùt, coù caây laø coù nöôùc. Taïi sa maïc, khoâng coù caùt laø ít noùng, coù nöôùc laø khoâng sôï aùnh thaùi döông thieâu ñoát ñeán khoâ ngöôøi. Nôi ñaây laø baûn dinh cuûa boïn phaûn thaàn Quy Tö quoác? Nhöng chaøng nhìn maõi chaúng thaáy noùc leàu. Tieåu Phi caøng theâm nghi hoaëc. Chaøng moïp ngöôøi saùt neàn caùt, nhö con choù saên duøng tai maét muõi quan saùt, tìm toøi, nghe ngoùng. Boãng chaøng laáy ngoùn tay moi caùt. Duø tay khoâng, chaøng cuõng moi ñöôïc saâu nhö thöôøng nhôø coâng löïc quaù maïnh. Chæ maáy phuùt sau, chaøng nhaët leân maáy thanh cuûi, nhöõng thanh cuûi chaùy dôû, ñöôïc daäp taét vì naáu nöôùng ñaõ xong. Chaøng nhaët ñöôïc noài, chaøng tìm ñöôïc cuûi, chöùng toû nôi ñaây coù ngöôøi ôû. Maø ngöôøi thì haún laø boïn phaûn thaàn cuûa Quy Tö quoác, coù leõ haønh tung baïi loä neân chuùng taûn cö voäi vaøng ñi nöôi khaùc. Chuùng ñi, leàu cuoán, ñoà vaät doïn, chaúng coøn löu laïi moät daáu veát naøo. Cô Baêng Nhaïn coù tìm ra nôi naøy chaêng? Haén coù chaïm maët boïn naøy chaêng? Neáu chaïm maët roài, haén ñôn ñoäc, chuùng laïi ñoâng, haén coù bò chuùng haõm haïi chaêng? Tieåu Phi khaån tröông voâ cuøng. Chôït chaøng nhaän ra hai daáu chaân. Taïi sa maïc, daáu chaân in treân caùt chæ trong moät thôøi gian ngaén bò xoaù maát, vì gioù luøa caùt môùi, khoaû laáp nhanh choùng. Nhöng hai daáu chaân naøy laïi in ngay treân ñoù, tuy khoâng saâu laém cuõng thaáy ñöôïc roõ raøng. AÁn chaân treân ñaù, löu daáu laïi, ngöôøi naøo ñoù haún coù coâng löïc phi thöôøng. Nhöng ngöôøi ñoù vì muïc ñòch gì laïi coá yù löu daáu chaân? Bôûi, coù coá yù môùi aán chaân löu daáu treân ñaù, chöù neáu khoâng thì laøm chi cho phí coâng? 466 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi nghó thaàm: -Coù phaûi Cô Baêng Nhaïn chaêng? Ta öôùc ñoaùn nhö theá naøy, haén ñeán ñaây, naáp mình nôi taûng ñaù do thaùm, baát ngôø cao thuû trong caùnh ñoái laäp phaùt hieän ra haén. Haén chôït nghó ra haén ñôn thaân ñoäc maõ khoâng traùnh khoûi ñoäng thuû. Haén beøn aán chaân ghi daáu cho ta bieát laø haén coù ñeán ñaây. Chaøng ñngs leân böôùc ñeán xim, thaáy ñoâi chaân chæ veà höôùng Taây. Tieåu Phi laïi nghó: -Ñuùng laø ldaáu chaân cuûa Cô Baêng Nhaïn. Haén ñang chuyeân chuù giao ñaáu, tinh thaàn khaån tröông, neùu khoâng aán maïnh chaân, daáu löu laïi raát caïn, daáu chæ veà höông Taây, ñieàu ñoù chöùng toû haén vaø ñòch ñi veà höông Taây. Laäp töùc chaøng theo höôùng Taây chaïy ñi. Nhöng vöøa chaïy ñöôïc vaøi möôi tröôïng, chaøng döøng chaân laïi keâu kheõ: -Khoâng phaûi! Cô Baêng Nhaïn cuõng coù caùi taät raát naëng nhö Hoà Thieát Hoa. Khi haén quyeát töû chieán vôùi ai, thì khoâng muoán baèng höõu tieáp söùc, moät mình haén giao ñaáu, thaéng baïi maëc haén. Haén möôïn teân voõ só cuûa Quy Tö Vöông thay theá treân giöôøng laø khoâng muoán cho Tieåu Phi phaùt giaùc ra söï vaéng maët cuûa haén sôùm, vaø nhö vaäy laø haén khoâng muoán Tieåu Phi can thieäp vaøo vieäc laøm cuûa haén. Thì laøm gì haén löu daáu chaân laïi chæ daãn phöông höôùng cho chaøng chaïy theo haén? Tieåu Phi thôû daøi, quay mình trôû laïi choã cuõ. Chaøng ñaët chaân leân dai daáu chaân, maët höôùng veà phía Taây, nghó ngôïi moâng lung. Cô Baêng Nhaïn thöøa hieåu theá naøo ta cuõng tìm ñeán ñaây neân löu daáu chaân ñeå ngaàm cho ta bieát laø haén coù maët taïi nôi ñaây. Nhöng haén khoâng muoán ta can thieäp vaøo haønh ñoäng cuûa haén. Do ñoù, haén coá yù löu daáu chaân ñeå laøm sai leäch söï truy tìm cuûa ta. Nhö theá, haén vaø teân cao thuû thích khaùch kia ñöa nhau ñeán nôi naøo? Phía Nam, ñöông nhieân chaøng khoâng theå ñi veà phía ñoù bôùi chaøng töø phía ñoù ñeán ñaây. Phía Taây, ñöông nhieân cuõng chaúng phaûi. Chæ coøn höông Ñoâng vaø höôùng Baéc. Trong hai höôùng ñoù, chaøng phaûi choïn höôùng naøo? Boãng chaøng nghó ñeán moät vieäc. Bình sinh, Cô Baêng Nhaïn raát sôï aùnh thaùi döông chieáu vaøo maét. Taïi nhaø haén coù taät nguû quaù tröa, caøng tröa caøng toát, coát traùnh döông quang. Coù khi haén coøn thöùc troøn ñeâm, ñeå nguû tröø vaøo ngaøy, nhö vaäy haén traùnh ñöôïc aùnh naéng laøm xoán maét. Vaø hieän taïi, ngaøy vöøa leân, döông quang töø höôùng Ñoâng chieáu tôùi, hieån nhieân Cô Baêng Nhaïn khoâng theå chaïy veà höôùng Ñoâng. Chæ coøn höôùng Baéc thoâi. Tuy söï suy luaän ñoù khoâng hoaøn toaøn ñuùng, ong ít ra cuõng hôïp lyù vaø Tieåu Phi phaûi thöû xem. Chaøng lieàn giôû thuaät khinh coâng phoùng mình veà höôùng Baéc. 467 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Maáy hoâm nay, chaøng ñaõ bieát caùi khoå thieáu nöôùc taïi sa maïc nhö theá naøo, neân duø ôû taïi leàu cuûa Quy Tö Vöông, chaøng vaãn ñeo beân mình moät chieác baàu baèng da deâ chöùa ñaày nöôùc. Chaøng vöøa nguïm maáy hôi nöôùc, vöøa chaïy ñi. Ñoä hai daëm ñöôøng, chaøng troâng thaáy maáy buïi caây xöông roàng. Nhöõng buïi caây ñoù bò daäp, bò quaät ngaõ nhieàu ñoaïn vaêng ra xa xa. Tieåu Phi nhaët moät ñoaïn, caàm leân xem. Choã ñöùt trôn tru chöùng toû vaät gì saéc beùn cheùm phôùt qua. Nhìn moät luùc, chaøng thôû daøi thoát vôùi mình: -Kieám! Moät nhaùt kieám tuyeät dieäu! Keû naøo cheùm ra moät nhaùt kieám naøy, haén phaûi laø moät kieám khaùch kyø taøi, moät ñoái thuû ñaùng sôï cho Cô Baêng Nhaïn! Chaøng ñaâm lo cho Cô Baêng Nhaïn. Chaøng nhaët moät ñoaïn xöông roàng khaùc, caàm leân xem. Choã ñöùt baày nhaày, chöùng toû moät vaät gì thoâ, to hôn kieám quaät ngang, maø Cô Baêng Nhaïn laïi söû duïng phaùn quan buùt. Chaøng quan saùt moät luùc, roài thôû phaøo töï thoát: -Ñaùnh nhau nöûa ngaøy maø Cô Baêng Nhaïn khoâng maûy may giaûm suùt coâng löïc. Thì ra trong maáy naêm nay haén vaãn luyeän taäp khoâng ngöøng. Ta cöù töôûng haén giaøu roài, lo höôûng hôn lo luyeän voõ! Hoï ñang côn aùc ñaáu vôùi nhau, voâ tình chaïm phaûi maáy buïi xöông roàng. Hay laø hoï quaät ngaõ xöông roàng vôùi muïc ñích khaùc? Coù leõ hoï tìm nöôùc uoáng? Nöôùc trong xöông roàng uoáng ñöôïc sao? Tieåu Phi khoâng caàn bieát vieäc ñoù, chaøng chæ mong laø mình choïn höôùng khoâng sai. Chaøng laïi nguïm maáy hôi nöôùc, chaøng uoáng döï phoøng chöù khoâng phaûi quaù khaùt vì môùi uoáng caùch khoâng laâu. Chaøng ñoaùn laø seõ gaëp Cô baêng Nhaïn trong phuùt giaây vaø raát coù theå chaøng thay theá Cô Baêng Nhaïn, giao ñaáu vôùi thích khaùch cao thuû ñoù, neân uoáng nöôùc tröôùc cho thoaû ngöôøi, vaø chòu ñöïng laâu hôn neáu cuoäc ñaáu keùo daøi. Roài chaøng chaïy ñi, dó nhieân vaãn theo höôùng Baéc. Khoâng laâu laém, chaøng thaáy tröôùc maët moät goø caùt cao chöøng möôøi laêm tröôïng. Taïi sa maïc, troø thöông haûi lang ñieàn luoân khai dieãn, moãi ngaøy moãi coù, coù nhieàu ôû klhaép nôi. Gioù tröôùc luøa caùt taïo thaønh goø, gioù sau xoaù nhoaø taïo neân goø khaùc. Goø caùt nhö coá chaân du lòch khaép sa maïc, goø caùt nhe coù pheùp hoaù thaân, luùc to, luùc nhoû, luùc hieän thaønh ñoaøn, luùc moät ñöùng trô trô... Goø caùt nôi sa maïc bieán ñoåi nhanh choùng hôn boït beå. Ñöông nhieân nhöõng goø caùt ñoù raát bôû, ai ñöùng treân goø, neáu khoâng theo caùt luùn maø chìm saâu trong caùt, thì cuõng phaûi rôi chuoài. 468 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Maø bò rôi chuoài nhö theá, laø coù nhieàu khaû naêng bò caùt choân vuøi. Moät caùi nguy trong muoân ngaøn caùi nguy khaùc, cho neân khaùch löõ haønh veà vuøng quan ngoaïi xem sa maïc nhö caûnh cheát. Caûnh töï noù, cheát ñaõ ñaønh, maø ngöôøi laïc loõng trong caûnh ñoù cuõng cheát luoân. Noù coù nhieàu saùt cô, chöù khoâng nhö vuøng moä ñòa traàm traàm töû khí. Vaän khí ñeà thaân, Tieåu Phi bay mình leân ngoïn ñoài, ñaùp xuoáng nheï hôn chieác laø rôi. Töø nôi ñoù, chaøng nhìn ra xa xa khaép boán phía. Trong taàm maét chaøng coù voâ soá goø caùt nhoû to nhoâ leân. Trong soá ñoù, coù moät goø coù ñaù, coù caây, nhö ñòa ñieåm chaøng khaùm phaù vöøa roài. Ñuùng ra taïi sa maïc, chaúng phaûi laø moïi caây coû khoâng phaùt sanh ñöôïc, coù ñieàu nhöõng caây coû moïc taïi ñaây, thuoäc moät vaøi loaïi khaùc thöôøng, vaø caây coû naøo moïc ñöôïc, dó nhieân khoâng naûy nôû cao lôùn noåi. Boãng, moät tieáng coong ngaân leân, roài moät aùnh baïc chôùp leân nôi phía sau maáy taûng ñaù, chôùp leân roài taét lieàn. Moät laøn kieám chôùp. Tieåu Phi nhö con eùn lieäng, bay vuùt xuoáng ñoài caùt roài voït mình chaïy tôùi. Chaøng khoâng daùm caát tieáng goïi, bôûi khi cao thuû giao ñaáu, ñieàu toái kî laø moät söï phaân taâm. Neáu chaøng leân tieáng laø Cô Baêng Nhaïn seõ bò kinh ñoäng maïnh, taâm thaàn maát ngöng troïng laø loä sô hôû lieàn. Nhö vaäy laø khoâng traùnh ñöôïc nguy hieåm! Nhöng laï luøng thay, chaïy ñeán nôi, Tieåu Phi khoâng thaáy moät boùng ngöôøi naøo caû. ÔÛ taïi ñoù moïc löa thöa, bò kieám cheùm ta ñaàu moät khoaûng roäng. Tieåu Phi phaûi thaùn phuïc kieám phaùp cuûa ngöôøi naøo ñoù. Vaø chaøng nhìn nhaän Haéc Haàu Toân Khoâng, Tö Ñoà Löu Tinh khoâng khoa tröông chuùt naøo. Boãng moät tieáng coong nöõa vang leân. Tieáng vang cuûa hai vaät baèng theùp chaïm vaøo nhau. Tieåu Phi voït mình veà phía coù tieáng vang. Nôi ñoù, vaãn khoâng coù moät boùng ngöôøi. Ñaù vôõ vuïn loûng choûng rôïp maët ñaát. Coù leõ moät taûng ñaùt ñaõ bò phaùn quan buùt cuûa Cô Baêng Nhaïn ñaäp truùng môùi vôõ vuïn nhö vaäy, chöù kieám thì chæ laùt taûng ñaù thoâi, khoâng vôõ vuïn ñöôïc. Ñoaùn nhö vaäy, Tieåu Phi ñôõ lo, bôûi khí löïc cuûa Cô Baêng Nhaïn vaãn coøn doài daøo. Vaø chaøng cuõng nhaän ra laø coâng löïc cuûa Cô Baêng Nhaïn vöôït tieán xa hôn möùc ñoä ngaøy tröôùc. Duø chaøng chöa thaáy ngöôøi cuõng ñoaùn ra laø cuoäc chieán aùc lieät phi thöôøng. Hoï vöøa ñaùnh vöøa di chuyeån traän ñòa, hoï ñaõ ñi qua maáy daëm ñöôøng, trong khoaûng ñöôøng ñoù, hoï vaãn khoâng ngöøng giao thuû. Hôn nöõa hoï ñaùnh nhau quaù haêng, traän ñòa caøng di ñoäng, thôøi gian caøng troâi qua, hoï caøng ñaùnh nhau caøng haêng say, qua moãi nôi, hoï ñeàu löu daáu nhöõng xuaát löïc phi thöôøng. 469 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoï ñaõ giao ñaáu hôn nöûa ngaøy roài, töø luùc bình minh chöa leân, maõi ñeán baây giôø. Vaø hoï nhö ñoàng taøi, ñoàng söùc, chöa baän naøo chieám ñöôïc theá thöôïng phong. Tieåu Phi khoâng coøn khaån caáp nöõa, bôûi chaøng coù khaån caáp cuõng voâ ích. Ñaõ khoâng tìm ra hoï ngay, maø duø coù tìm ra, chaøng cuõng chaúng laøm ñöôïc gì hôn laø baøng quan toaï thò. Cô Baêng Nhaïn coù khi naøo chaáp nhaän cho chaøng tieáp söùc? Hôn nöõa haén sôï chaøng tieáp söùc, roài böïc doïc, roài lo ngaïi, ñaâm ra hoang mang... Cho neân Tieåu Phi traàm tónh laïi, laëng leõ nghe ngoùng, moät luùc sau chaøng laïi nghe tieáng theùp chaïm nhau, töø phí aût voïng laïi. Laàn naøy, chaøng khoâng voït ñeán nöõa, maø chæ qua phía höõu ñi voøng qua, chaøng ñònh xuaát hieän thình lình ngaên chaën, baét buoäc hoï phaûi döøng tay. Nhöng, cuõng nhö hai laàn tröôùc, chaøng chaúng thaáy moät boùng ngöôøi naøo. Caû hai ñaõ di chuyeån maët traän ñeán moät nôi khaùc. Tieåu Phi cöôøi khoå laéc ñaàu. Ñoät nhieân chaøng bieán saéc maët, treân maët caùt coù maáy daáu maùu, maùu ñaõ bieán maøu. Neáu laø Hoà Thieát Hoa, thì y khoâng khaån caáp nhö Tieåu Phi, chæ vì y cho nhöõng daáu maùu ñoù laø cuûa thích khaùch. Nhöng Tieåu Phi laïi nghó khaùc. Chaøng cho raèng phaùn quan buùt cuûa Cô Baêng Nhaïn chaïm truùng ñòch, thì ñòch phaûi ngaõ, ngaõ roài thì ñöùng leân khoâng noåi maø chaïy ñi. Nhö vaäy neáu maùu laø cuûa ñòch, thì maùu phaûi ñoïng laïi moät choã, chaúng khi naøo rôi raûi khaép nôi, keùo thaønh moät ñöôøng daøi. Chaøng chaøng khaån caáp, song khoâng daùm hoâ hoaùn leân, bôûi hieän taïi Cô Baêng Nhaïn ñaõ thoï thöông, vaø bieát ñaâu thöông theá laïi khoâng naëng? Neáu haén phaân taâm thì töùc khaéc haén phaûi bò ñoái phöông haï. Chaøng ñang quan saùt nhöõng daáu maùu, chôït hai boùng ngöôøi töø phía sau ñoài caùt phía tröôùc maët voït ra. Caû hai vuõ loäng binh khí nhö baõo luøa gioù cuoán. Vuõ khí cuûa hoï taïo thaønh böùc töôøng daøy, bao boïc quanh hoï moät gioït nöôùc khoâng loït vaøo noåi. Tuy vaäy, vuõ khí khoâng chaïm vaøo nhau chaúng coù moät tieáng ñoäng naøo vang leân ngoaøi tieáng gioù vuø vuø. Hoï giao ñaáu vôùi nhau hôn nöûa ngaøy, hoï ñaõ hieåu chieâu thöùc cuûa nhau. Ñoái phöông vöøa chôùp tay laø ñaáu thuû bieát ngay chieâu gì seõ ñöôïc phaùt xuaát, neân caû hai hoaù giaûi chieâu coâng cuûa nhau raát deã daøng. Do ñoù muoán chieám phaàn thaéng, hoï phaûi xuaát thuû nhanh vaø muoán giöõ khoûi baïi, hoï phaûi hoaù giaûi nhanh. Hoï ñaùnh nhau toaøn duøng chieâu ñoäc. Tieåu Phi nhaän ra, caû hai coù phaàn caøo hoaûng loaïn, hoï quaù haêng say, neân khoâng coøn giöõ ñuùng quy cuû. 470 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Y phuïc cuûa hoï xoác xeách troâng thaûm voâ cuøng. Ñaàu mình, maët nuõi, nôi naøo cuõng coù caùt baùm, caùt quyeän moà hoâi ñoùng beät laïi laøm caû hai maát caû oai phong cuûa cao thuû voõ laâm. Hoï nhö hai con choù nhöùng nöôùc laên mình treân caùt cho mau khoâ mình, nhöng hoï laø ngöôøi neân gioáng hai con quyû hôn laø choù. Neáu khoâng nhaän ra chieác phaùn quan buùt, thì Tieåu Phi khoâng theå nhìn ñöôïc ngöôøi naøo Cô baêng Nhaïn. Cô Baêng Nhaïn xeù cheùo aùo ròt veát thöông, nôi ñaàu vai chieác aùo ñaãm öôùt maùu. Ñuùng laø haén bò ñoái phöông cheùm truùng moät nhaùt kieám. Nhöng, ñang luùc giao ñaáu, haén laøm sao ròt veát thöông? Chaúng leõ ñoái phöông döøng tay, chôø haén baêng boù xong môùi tieáp tuïc cuoäc chieán? Hoï ñaùnh nhau hôn nöûa ngaøy, roài hoï meán taøi nhau, hoï tieác thöông nhau? Thaønh ra moät ngöôøi thoï thöông, ngöôøi kia khoâng thöøa theá haï thuû. Nhìn vaøo cuoäc ñaáu, Tieåu Phi laïi thaáy hoï trí maïng vôùi nhau, roõ raøng chaúng beân naøo chòu nhöôïng beân naøo, hoï khoâng coù veû gì goïi laø nöông tình cho nhau caû. Nhö vaäy nghóa laø sao? Tieåu Phi heát söùc kyø quaùi. Chaøng nhaän ra Cô Baêng Nhaïn thöøa söùc caàm cöï moät luùc nöõa, neáu chaøng ra maët tieáp trôï, haén seõ cöï nöï. Chaøng quan saùt kieám phaùp cuûa ngöôøi kia, thaáy y chæ duøng hai coå tay vaø baøn tay vung kieám, coøn thì töø khuyûu tay trôû vaøo, khoâng nhuùc nhích. Kieám phaùp ñoù, taïi Trung Nguyeân chæ coù moät ngöôøi sôû tröôøng, ngöôøi ñoù laø Trung Nguyeân Nhaát Ñieåm Hoàng. Baát quaù y khoâng coù tuyeät chieâu Nhaát kieám phong haàu nhö Nhaát Ñieåm Hoàng. Ngaøy tröôùc chaøng töøng thaáy Nhaát Ñieåm Hoàng gieát ngöôøi chæ baèng moät chieâu duy nhaát, muõi kieám ñaâm vaøo yeát haàu, khoâng sai leäch moät ly, khoâng saâu hay caïn hôn moät ly. Vaø keû bò gieát chæ chaûy moät gioït maùu thoâi. Tieåu Phi heát söùc hoaøi nghi. Chaøng töï hoûi ngöôøi naøy coùquan heä chi chaêng vôùi Nhaát Ñieåm Hoàng! Duø khoâng laø ñoàng moân cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng, ít ra caû hai cuøng coù moät töông quan naøo ñoù. Vöøa luùc ñoù, chaøng baét gaëp aùnh maét cuûa y. AÙnh maét vöøa laïnh luøng, vöøa taøn khoác, ñoâi troøng traéng daõ chaúng coù moät ñieåm ñen. aùnh maét ñoù ngoaøi Trung Nguyeân Nhaát Ñieåm Hoàng ra, chaúng moät ai khaùc coù ñöôïc. Tieåu Phi vöøa möøng vöøa sôï. Chaøng suyùt buoäc mieäng keâu leân. Boãng Nhaát Ñieåm Hoàng chong kieám nôi ngöïc, roài töø ngöïc ñaâm tôùi. Cô Baêng Nhaïn laäp töùc chaép song buùt thaønh chöõ thaäp. Ñoù laø chieâu Thaäp töï phong moân. 471 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chieâu ñoù laø moät chieâu chuyeân veà thuû, song Cô Baêng Nhaïn phaùt xuaát thì noù laïi khaùc, goàm caû thuû laãn coâng. Tieåu Phi thaáy Cô Baêng Nhaïn phaùt xuaát moät chieâu kyø dieäu nhö vaäy, thay vì möøng, chaøng laïi sôï haõi ñeán toaùt moà hoâi laïnh bôûi theá coâng cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng laø moät theá duï ñòch. Kieám phaùp cuûa y khaùc haún caùc loaïi kieám phaùp khaùc treân giang hoà. Y duøng coå tay vung kieám, chöù khoâng duøng troïn caùnh tay neân nhöõng nhaùt kieám ñaùnh ra, tuyø thôøi tuyø theá maø bieán hoaù heát söùc nhanh choùng, y chæ caàn nhích coå tay moät chuùt laø thanh kieám chuyeån mình, ñöông nhieân phaûi nhanh hôn moät ngöôøi nhaác ñoäng troïn caùnh tay. Caùi chieâu cuûa Cô Baêng Nhaïn voán laø moät chieâu thuû, maø haén laïi kieâm luoân coâng, dieäu thì coù dieäu thaät, song coâng löïc cuûa haén khoâng taäp trung vaøo moät theá thuû troïn veïn, traùi laïi phaûi phaân chia cho theá coâng phaàn naøo, do ñoù coâng thì yeáu maø thuû cuõng khoâng ñuû. Ñem chieâu Thaäp töï phong moân ñoái phoù vôùi tay kieám naøo khaùc thì coù theå thuû thaéng, bôûi kieám phaùp xuaát troïn caùi ñaø vaø hai chieác phaùn quan buùt nhaáp laïi ñuùng luùc nhö hai löôõi keùo keïp cöùng thanh kieám. Song Nhaát Ñieåm Hoàng khi naøo laïi ñeå cho thanh kieám ñi troïn ñaø. Y ñaâm ra nöûa chöøng laø nhích coå tay, chuyeån höôùng muõi kieám, thay vì ñaâm thaúng, y laïi laùch kieám qua moät beân roài töø ñoù ñaâm thoác leân. Nhö vaäy chieâu thöùc cuûa Cô Baêng Nhaïn gaàn nhö voâ duïng, goïng keùo coù nhaáp laïi cuõng chæ nhaáp trong khoaûng khoâng, coøn muõi kieám cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng laïi ñaâm thaúng vaøo yeát haàu Cô Baêng Nhaïn. ------------------------oOo------------------------ 472 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2