Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 45

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

54
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 45:MẾN TIẾC CHÂN TÀI Nhất Điểm Hồng quả là tay kiếm phi phàm. Y đã thấy Cơ Băng Nhạn sử dụng chiêu Thập tự phong môn một lần rồi, nên y cố dụ hắn sử dụng chiêu đó một lần nữa. Và đúng như ý của y, Cơ Băng Nhạn đã phát xuất chiêu đó ngay khi thấy y chong kiếm. Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 45

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI LAÊM MEÁN TIEÁC CHAÂN TAØI Nhaát Ñieåm Hoàng quaû laø tay kieám phi phaøm. Y ñaõ thaáy Cô Baêng Nhaïn söû duïng chieâu Thaäp töï phong moân moät laàn roài, neân y coá duï haén söû duïng chieâu ñoù moät laàn nöõa. Vaø ñuùng nhö yù cuûa y, Cô Baêng Nhaïn ñaõ phaùt xuaát chieâu ñoù ngay khi thaáy y chong kieám. Tieåu Phi heát söùc khaån tröông, song laøm sao chaøng can thieäp ñöôïc? Bôûi kieám phaùp cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng nhanh hôn gioù, chaøng duø coù taøi cao cuõng khoâng laøm caùc h naøo ngaên chaën kòp luùc. Ngôø ñaâu, thay vì ñaâm thoác leân, Nhaát Ñieåm Hoàng ñaûo kieám thaønh moät voøng troøn quanh ñoâi buùt. Roài y ñoåi höôùng ñaâm, thay vì ñaâm vaøo yeát haàu thì y laïi ñaâm vaøo caùnh tay Cô Baêng Nhaïn. Muõi kieám raïch moät ñöôøng daøi, chöøng nhö chæ phôùt qua thoâi. Roõ raøng laø y ñaõ haï ñöôïc Cô Baêng Nhaïn, song y laïi bieán chieâu. Taïi sao y buoâng tha Cô baêng Nhaïn? Tieåu Phi thaáy heát söùc möøng. Maø roài chaøng cuõng kinh haõi voâ cuøng. Töø bao laâu roài, Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng heà coù thaùi ñoä nhaân ñaïo nhö vaäy. Sao baây giôø y laïi ñoåi tính? Chính Cô Baêng Nhaïn cuõng bieát laø mình thaát cô, caàm chaéc caùi cheát roài. Haén heát söùc kyø quaùi, chaúng bieát taïi sao ñoái phöông boû caùi cô taát thaéng ñeå ñaùnh laïi baèng chieâu khaùc, maø caùi chieâu sau naøy laïi loä sô hôû raát nhieàu. Song Cô Baêng Nhaïn coù caàn gì suy nghó laâu hôn, laäp töùc phaân ñoâi phaùn quan buùt roài baát thình lình ñaâm tôùi. Ñoâi phaùn quan buùt chaïm vaøo hai huyeät kieân linh treân vai Nhaát Ñieåm Hoàng, y ngaõ xuoáng, maët ngaång leân. Ngaõ xuoáng roài, Nhaát Ñieåm Hoàng giöông ñoâi maét traéng nhìn haén laïnh luøng, aùnh maét khoâng bieåu loä moät yù töù naøo chöùng toû y chòu baïi. Traùi laïi, aùnh maét ñoù ngôøi leân yù chí cao ngaïo phi thöôøng. Cô Baêng Nhaïn mæm cöôøi: -Kieám phaùp cuûa ngöôi, tuy hi höõu trong thieân haï, song duø sao thì caùi chieâu vöøa roài cuûa ngöôi coøn troáng quaù traûi quaù, voâ luaän laø ai söû duïng chieâu ñoù taát phaûi baïi. Ngöôi... Haén queân maát laø vöøa roài haén laáy laøm laï taïi sao ñoái phöông ñang naém caùi cô taát thaéng laïi boû ñi ñeá ñeán ñoãi phaûi baïi! Boãng haén bieán saéc. 473 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Haén thaáy nôi muõi kieám cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng coù moät con reát. Taïi sa maïc khoâng khí khoâ khan, loaøi reát vaãn sinh soáng ñöôïc. Reát ôû ñaây vöøa to lôùn, vöøa ñoäc. Voâ luaän laø ai, bò noù caén roài laø chæ coøn chôø cheát... Nhaát Ñieåm Hoàng boû haén, caùi cô taát thaúng ñeå haï saùt con reát cöùu maïng y? Kyø quaùi! Ñaùn h ra chieâu kieám laø coát gieát ñoái phöông, saép gieát ñöôïc roài laïi khoâng gieát, ñeå gieát con reát cöùu maïng ñoái phöông. Con reát baùm nôi tay Cô Baêng Nhaïn, thay vì ñaâm vaøo yeát haàu, y ñaûo kieám ñaâm phôùt qua caùnh tay truùng con reát, ai cuõng töôûng laø y roïc muõi kieám theo caùnh tay Cô Baêng Nhaïn, qua caùi phôùt ñoù. Y haát con reát khoûi caùnh tay Cô Baêng Nhaïn, muõi kieám mang theo con reát, y ngaõ xuoáng, con reát coøn dính nôi muõi kieám. Tieåu Phi cuõng thaáy roõ nhö vaäy. Chaøng thôû daøi, nhaän ra Nhaát Ñieåm Hoàng laø moät con ngöôøi quaù toát! Taâm ñòa cuûa y toát nhö vaäy coøn Cô Baêng Nhaïn thì sao? Coù phaûi haén muoán haï saùt Nhaát Ñieåm Hoàng ñeå dieätkhaåu? Tieåu Phi naûy sinh caùi yù chôø xem Cô Baêng Nhaïn seõ haønh ñoäng nhö theá naøo... Chaøng nhaët saün moät vieân soûi, thuû nôi tay, neáu Cô Baêng Nhaïn haï thuû, chaøng can thieäp lieàn. Cô Baêng Nhaïn ngaây ngöôøi moät luùc, ñoaïn töø töø noùi: -Taïi sao ngöôi laøm theá? Ngöôi khoâng coá yù gieát ta? Nhaát Ñieåm Hoàng tuy khoâng cöû ñoäng ñöôïc, vaãn coøn noùi ñöôïc nhö thöôøng. Y laïnh luøng thoát: -Ta coù muoán gieát ngöôi, cuõng khoâng nôõ ñeå ngöôi cheát vì con reát. Cô Baêng Nhaïn ngaång maët leân khoâng, baät cöôøi roøn: -Toát! Toát! Toát! Haén thoát luoân moät luùc haèng möôi tieáng. Haén laáy chaân haát thanh kieám leân, ñöa tay höùng roài quaønh muõi kieám nhö ñaâm vaøo ñuøi. Haén khoâng chòu haøm ôn ai, haén töï ñaâm vaøo ñuøi ñeå traû laïi caûm tình cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng daønh cho haén. Nhaát Ñieåm Hoàng laïnh luøng laø theá, vaãn phaûi giaät mình keâu leân thaát thanh: -Ngöôi ñieân aø? Ñuùng luùc ñoù, moät tieáng reït vang leân, moät ñaïo kình phong töø xa lao vuùt ñeán, roài moät tieáng coong tieáp noái, kình phong chaïm truùng thanh kieám nôi tay Cô Baêng Nhaïn. Löûa baén tung toeù, thanh kieám vuoät khoûi tay Cô Baêng Nhaïn vaêng ra xa. Cô Baêng Nhaïn bieán saéc luøi laïi moät böôùc, caáp toác laáy phaùn quan buùt do moät tay caàm chung laïi, moãi tay thuû saün moät chieác ñoàng thôøi heùt lôùn: -Ai? Moät ngöôøi töø töø cöôøi, roài töø töø thoát: 474 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Caùi tính khí nhö löûa cuûa hai ngöôi, quaû thaät ñaùng khieáp! Tieåu Phi xuaát hieän nhaët thanh kieám, roài böôùc tôùi giaûi huyeät cho Nhaát Ñieåm Hoàng. Cô Baêng Nhaïn daäm chaân keâu leân: -Cuoái cuøng roài ngöôi cuõng ñeán! Nhaát Ñieåm Hoàng cuõng keâu leân: -Cuoái cuøng roài ngöôi cuõng ñeán! Caû hai moãi ngöôøi buoâng moät caâu nhö nhau, baát quaù caâu noùi cuûa Cô Baêng Nhaïn hôïp lyù hôn, bôûi haén ñoaùn ñònh laø theá naøo Tieåu Phi cuõng tìm haén. Nhöng Nhaát Ñieåm Hoàng cuõng noùi nhö vaäy, theá laø nghóa gì? Tieåu Phi laáy laøm laï chöa kòp noùi gì, Cô Baêng Nhaïn laïi keâu leân: -Ngöôi quen haén? Nhaát Ñieåm Hoàng cuõng keâu leân: -Ngöôi quen haén? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Caû hai ta ñeàu quen! Caû hai ñeàu laø baèng höõu cuûa ta. Cho neân ngöôi ñöøng laáy laøm khoù chòu khi haén daønh cho ngöôi moät caùi tình qua nhaùt kieám ñoù. Traùi laïi, haén seõ coù nhieàu cô hoäi bò thieân haï laøm thòt haén, ngöôi neân tìm caùch cöùu naïn haén, hôn laø tìm caùch haï saùt haén. Caâu ñoù ñöông nhieân höôùng veà Cô Baêng Nhaïn. Cô Baêng Nhaïn söõng sôø moät luùc ñoaïn buoâng goïn: -ÖØ ! Tieåu Phi tieáp: -Coøn ngöôi, laøm sao ngöôi laïi ñeán ñaây? Caâu ñoù ñöông nhieân höôùn g veà Nhaát Ñieåm Hoàng, vaø ñeán ñaây laø ñeán sa maïc. Nhaát Ñieåm Hoàng loä veû kinh dò, hoûi laïi: -Taïi sao ta ñeán ñaây? Chöù khoâng phaûi ngöôi goïi ta ñeán aø? Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn cuõng kinh haõi. Tieåu Phi ñöa tay vuoát vuoát choùp muõi nheách moät nuï cöôøi khoå: -Ta goïi ngöôi ñeán ñaây? Ta goïi ngöôi ñeå laøm gì? Nhaát Ñieåm Hoàng cöôøi laïnh: -Ñeå gieát Quy Tö Vöông chöù laøm gì? Thay vì kinh ngaïc, Tieåu Phi traàm tuï khí giöõ bình tònh nhö thöôøng. Chaøng thaáy roõ chaúng phaûi laø moät söï nhaàm laãn maø chaéc chaén laø beân trong söï tình coù nhieàu uaån khuùc. Taát caû noùi leân moät aâm möu, moät aâm möu voâ cuøng thaâm ñoäc. Chaøng ngoài xuoáng moät phieán ñaù baûo: -Ngoài xuoáng ñi, Nhaát Ñieåm Hoàng! Chuùng ta thong thaû noùi chuyeän. Söï vieäc naøy coù nhieàu uaån khuùc laém? Roài chaøng tieáp: 475 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ta bieát ngöôi khoâng thích noùi, vaäy ñeå ta cöù hoûi ngöôi, hoûi ñeán ñaâu, ngöôi ñaùp ñeán ñoù, ngöôi traùnh ñöôïc noùi nhieàu! Nhaát Ñieåm Hoàng bieán saéc: -Uaån khuùc?... Hoûi ta?... Khoâng leõ ngöôi... Tieåu Phi mæm cöôøi: -Tröôùc heát, ta hoûi ngöôi, ai ñeán tìm ngöôi noùi raèng chính ta nhôø ngöôi laøm vieäc aùm saùt Quy Tö Vöông? Nhaát Ñieåm Hoàng ñaùp: -Töø sau ngaøy ta cuøng ngöôi chia tay, ta caûm thaáy ñaát Trung Nguyeân khoâng coøn haáp daãn ta nöõa, ta khoâng coøn lyù do gì löu luyeán laïi moät laõnh thoå maø ñi ñeán ñaâu ta cuõng thaáy chaùn quaù, cho neân ta naûy sanh caùi yù ra taän vuøng Quan Ngoaïi, kieám khung trôøi xa laï mong khuaây khoaû söï loøng... Tieåu Phi bieát roõ y laø con ngöôøi cao ngaïo, sau hai laàn so kieám vôùi chaøng ñeàu thaát baïi, do ñoù naûn chí, khoâng coøn muoán löu laïi Trung thoå neân tìm ra Quan Ngoaïi soáng caùi kieáp phieâu laõng cho queân ñi nhöõng chaùn chöôøng treân tröôøng tranh ñaáu. Chaøng nghó vaäy song khoâng noùi ra, chæ mæm cöôøi hoûi tieáp: -Nhö vaäy laø ngöôi rôøi Trung Nguyeân töø laâu vaø môùi ñeán ñaây tröôùc ta? Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng ñaùp laøm sao, chæ tieáp noùi chuyeän cuûa y: -Ta ñeán ñaây roài, maáy hoâm sau ta phaùt giaùc ra coù ngöôøi theo doõi ta, ta ñi ñeán ñaâu, ngöôøi aáy ñi ñeán ñoù, haén baùm theo ta nhö boùng vôùi hình. Tieåu Phi cöôøi nheï: -Gaõ ñoù haún ñui muø môùi laàm ngöôi laø moät ngöôøi ñeå treâu vaøo. Gaõ ñoù hình daùng ra sao? Tieåu Phi coù caùi choã hôn ngöôi laø baát cöù trong caûnh nguy nan naøo, chaøng cuõng giöõ ñöôïc bình tónh, chaøng toû ra thaùi ñoä phoùng khoaùng, thaûn nhieân, nhöng chaøng cuõng bieát roõ laø ngöôøi khaùc ñaâu coù ñöôïc nhö chaøng? Trong khi chaøng thaûn nhieân thì Nhaát Ñieåm Hoàng laïi khaån tröông. Ñeå xoùa nhoaø söï khaån tröông nôi Nhaát Ñieåm Hoàng, chaøng noùi moät vaøi caâu qua loa, sau ñoù môùi ñi vaøo ñeà chính. Quaû ñuùng nhö chaøng toan tính, noãi khaån tröông nôi Nhaát Ñieåm Hoàng tan bieán, y ñieåm moät nuï cöôøi thoát: -Ngöôøi ñoù raát taàm thöôøng, chaúng coù moät ñaëc ñieåm gì ñaùng cho ta löu yù. Haén taàm thöôøng ñeán ñoä thaáy haén roài laø chuùng ta queân haén ngay, maãu ngöôøi ñoù ñi ñeán ñaâu maø ta chaúng gaëp? Tieåu Phi thaàm than, roài nheách nuï cöôøi khoå: -Dieän maïo caøng taàm thöôøng thì caøng deã haønh ñoäng baïi hoaïi. Nhöõng ngöôøi nhö theá ñaùng sôï laém chöù? Neáu nhö ta caàn ñoàng loaõ thì chaéc chaén laø ta choïn maãu ngöôøi ñoù, deã laøm coäng söï vieân trong aâm möu bí hieåm. Nhaát Ñieåm Hoàng tieáp: 476 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Luùc ñoù ta khoâng muoán sanh söï, nhöng haén cöù baùm theo ta maõi, cuoái cuøng ta cuõng phaûi böïc. Sau hai ngaøy bò theo saùt nhö vaäy, ta khoâng chòu noåi nöõa ñònh chaïm maët haén ñeå hoûi lyù do. Ngôø ñaâu ta chöa tìm ñeán haén, haén laïi tìm ñeán ta tröôùc. Tieåu Phi keâu leân: -A! Nhaát Ñieåm Hoàng tieáp: -Haén hoûi ta: Caùc haï laø Trung Nguyeân Nhaát Ñieåm Hoàng? Ta khoâng bieát haén coù yù töù gì, chæ gaät ñaàu. Haén baûo haén laø baèng höõu cuûa ngöôi, haén caàn tìm gaëp ta. Tieåu Phi cöôøi nheï: -Haén cuõng baûo luoân laø ta chôø ngöôi haønh thích Quy Tö Vöông? Nhaát Ñieåm Hoàng gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy! Haén noùi: Quy Tö Vöông haïi daân haïi nöôùc, Ñaïo Soaùi Löu Höông coù yù dieät tröø laõo, song vì baän vieäc neân khoâng theå ra tay, neân caàn nhôø ta giuùp vieäc ñoù. Tieåu Phi hoûi: -Ngöôi tin ngay baèng lôøi? Nhaát Ñieåm Hoàng ñaùp: -Ta khoâng tin ngay, haén noùi theâm moät caâu ta khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa. Tieåu Phi troá maét: -Haén noùi nhö theá naøo? Nhaát Ñieåm Hoàng traàm ngaâm moät chuùt töø töø thoát: -Haén noùi: Ñaïo Soaùi Löu Höông xem caùc haï nhö moät baèng höõu toát, cho neân môùi nhôø caùc haï laøm vieäc ñoù. Haø huoáng ñaïi tröôïng phu aân oaùn phaûi phaân minh, caùc haï leõ naøo laïi queân caùi ôn tha cheát cho caùc haï ngaøy naøo? Tieåu Phi cöôøi khoå: -Ngöôi coù theå tin ñöôïc laø ta noùi moät caâu nhö vaäy aø? Nhaát Ñieåm Hoàng tieáp: -Ta bieát laø ngöôi chaúng bao giôø ñem söï vieäc giöõa chuùng ta truyeàn baù khaép nôi, nhöng ta nghó coù theå laø ngöôi coù noùi nhö vaäy, chöù neáu khoâng thì laøm sao haén bieát? Tieåu Phi giaät mình: -Ngöôi noùi ñuùng ñaáy! Treân giang hoà khoâng maáy ai bieát ñöôïc söï vieäc giöõa chuùng ta. Maø cuõng chaúng ai bieát ñöôïc laø chuùng ta vì coù ñaùnh nhau môùi trôû thaønh baèng höõu! Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Chính ta ñaây maø chaúng bieát ñöôïc gì caû! Nhaát Ñieåm Hoàng laïi tieáp: -Haø huoáng caùc chöùc nghieäp cuûa ta laø gieát ngöôøi. Neáu haén caàn keû gieát ngöôøi thì haén cöù mang vaøng baïc ñeán thueâ ta, caàn gì phaûi löøa ta? Tröø ra, haén bieát ñöôïc laø ta ñaõ ñoåi ngheà. Nhöng... Tieåu Phi chaën lôøi: 477 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Treân theá gian bieát ñöôïc ngöôi ñoåi ngheà, thieát töôûng chaúng coù maáy ngöôøi! Nhaát Ñieåm Hoàng gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy! Tieåu Phi thôû daøi: -Neáu ta ôû vaøo ñòa vò ngöôi chaéc chaén laø ta cuõng tin nhö ngöôi. Cô Baêng Nhaïn vuït hoûi: -Thöïc söï coù bao nhieâu ngöôi bieát ñöôïc moái quan heä cuûa caùc ngöôi? Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc : -Nam Cung Linh, Voâ Hoa, Dung Nhi vaø Haéc Traân Chaâu. Boán ngöôøi thoâi! Cô Baêng Nhaïn mô maøng: -Nam Cung Linh vaø Voâ Hoa ñaõ cheát. Dung Nhi thì khoâng theå laøm moät vieäc nhö vaäy. Cho neân... Haén ngöng caâu noùi, nhìn söõng Tieåu Phi. Tieåu Phi laïi thôû daøi maáy löôït: -Suy ra, chæ coøn moät Haéc Traân Chaâu. Khoâng leõ Haéc Traân Chaâu coù nhuùng ta vaøo vuï phaån thaàn Quy Tö quoác möu saùt Quy Tö Vöông. Khoâng leõ haén laø ngöôøi chuû söï? Cô Baêng Nhaïn töø töø thoát: -Chuùng ta ñeàu bieát laø coù ngöôøi Haùn tieáp tay boïn phaûn thaàn Quy Tö quoác, nhöng ngöôøi Haùn laïi daùm phaùt ñoäng moät söï soaùn nghòch moät quoác gia laï, thì vieäc laøm ñoù chaúng phaûi deã daøng gì. Tröø ra ngöôøi Haùn ñoù raát coù theá löïc taïi ñaây, neáu khoâng thì duø söï giuùp söùc cuûa y coù mang laïi keát quaû hoaøn toaøn, cuõng khoâng laøm sao y soáng soùt noåi sau luùc thaønh coâng! Haén khoâng noùi nöõa, song Tieåu Phi vaø Nhaát Ñieåm Hoàng cuõng hieåu laø haén muoán noùi gì. Bôûi taïi sa maïc, coøn ai coù theá löïc hôn Sa Maïc Vöông? Vaø con trai cuûa Sa Maïc Vöông laø Haéc Traân Chaâu laïi laø ngöôøi ñang ñöôïc hoï chuù yù, thì neáu ñuùng laø Haéc Traân Chaâu coù nhuùng tay vaøo vuï, keå ra cuõng chaúng phaûi laø vieäc laï luøng gì! Moät luùc sau, Tieåu Phi hoûi: -Ngöôøi aáy hieän giôø ôû ñaâu? Nhaát Ñieåm Hoàng ñaùp: -Haén cuøng ta rôøi Trung Thoå ra ñeán Quan Ngoaïi roài haén laäp töùc ly khai ta, haén noùi haén ñi tìm ngöôi. Töø phuùt giaây ñoù, ta luoân luoân ñöôïc ngöôøi hoä toáng ôû moãi chaëng ñöôøng, cuoái cuøng roài ta ñeán nôi naøy. Nhöõng ngöôøi hoä toáng ta laø söù giaû cuûa Quy Tö quoác. Tieåu Phi laïi hoûi: -Taïi nôi ñaây, ngöôi ñaõ gaëp nhöõng ai? Nhaát Ñieåm Hoàng suy nghó moät chuùt: -Hai ñaïi thaàn xöù Quy Tö coù chöùc phaän cöïc cao, hoï laø ngöôøi phuï traùch giuùp aân vöông chaêm daân trò nöôùc. 478 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi cau maøy: -Coù moät ngöôøi Haùn chöù? Nhaát Ñieåm Hoàng gaät ñaàu: -Phaûi. Song ngöôøi ñoù chaúng phaûi laø Haéc Traân Chaâu. Tieåu Phi hoûi tieáp: -Ngöôøi ñoù laø ai? Hoaëc y coù hình daùng nhö theá naøo? Nhaát Ñieåm Hoàng tieáp: -Y teân laø Ngoâ Cuùc Hieân, nghe noùi laø moät baäc vaên voõ kieâm toaøn, möu trí hôn ngöôøi, nhöng theo ta nhaän xeùt thì y laø ngöôøi khoù chòu nhaát, ñaàu thì ñaàu lang, maét thì maét chuoät, khoâng ai thích gaàn y duø chæ trong moät phuùt giaây neáu khoâng bò baét buoäc. Tieåu Phi thôû daøi: -Chính y muoán laøm nhö vaäy ñoù, khi ngöôøi ta khoâng thích gaàn y thì y ñôõ phaûi giöõ mình quaù ñoä, ñôõ phaûi deø daët töøng phuùt töøng giaây. Coù nhö vaäy y môùi che daáu ñöôïc haønh tung deã daøng, khoâng phí coâng laém. Caùi veû khoù chòu cuûa y laø laù buøa hoä maïng cuûa y ñoù. Cô Baêng Nhaïn thoát: -Phaûi! Ngöôøi ta caûm thaáy khoù chòu khi gaàn y, thì ñöông nhieân chaúng ai chòu nhìn y laâu, vaø bieát ñaâu y khoâng duøng thuaät caûi söûa dung maïo? Cuõng nhôø theá maø chöa ai khaùm phaù ra dung maïo giaû cuûa y chaêng? Tieåu Phi hoûi: -Ngoâi leàu cuûa y ñaõ ñöôïc dôøi ñi trong ñeâm roài phaûi khoâng? Nhaát Ñieåm Hoàng cuøng Cô baêng Nhaïn ñoàng ñaùp: -Phaûi! Tieåu Phi laïi hoûi: -Bieát hoï ñi ñaâu chaêng? Nhaát Ñieåm Hoàng tieáp: -Hoï ñeán moät nôi khoâng caùch ñaây xa laém, nôi ñoù laø moät khaùch saïn taïi sa maïc, do moät ñaïi ñaïo khai thaùc. Gaõ ñaïi ñaïo ñoù coù ngoaïi hieäu laø Baùn Thieân Phong, chöøng nhö coù caáu keát vôùi hoï. Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc: -Chaéc laø trong voøng moät vaøi ngaøy chuùng vaãn coøn ôû ñoù chöù? Nhaát Ñieåm Hoàng gaät ñaàu: -Coù theå laø vaäy. Vaø baây giôø chuùng ta ñeán ñoù, laøm thòt chuùng ñaõ! Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Gieát chuùng laø ñieàu raát deã, song neáu chuùng khoâng phaûi laø nhöõng tay ñaàu naõo, thì mình laøm vaäy e baát lôïi, bôûi ñaàu soû seõ hoaûng sôï, caøng chaïy xa hôn! Tieåu Phi tieáp: 479 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Haø huoáng chuùng coù theå hieåu laø söï tình ñaõ bò khaùm phaù ra roài! Sôû dó chuùng daùm ñeå cho ngöôi ñeán gaëp chuùng laø vì chuùng coù choã döïa maïnh meõ, chuùng khoâng ngaùn. Nhaát Ñieåm Hoàng cau maøy: -Coù choã döïa? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Phaûi! Caùi choã döïa cuûa chuùng coù lieân quan ñeán ta. Ngöôi bieát khoâng, ba vò baèng höõu cuûa ta hieän ôû trong tay chuùng! Roài chaøng mæm cöôøi tieáp: -Ta ñeán sa maïc, laø vì ba vò baèng höõu do chuùng quaûn thuùc, ngôø ñaâu ñeán ñaây roài, vieäc choàng vieäc, ngoaøi coâng vieäc rieâng cuûa ta, laïi coøn caùi vieäc cuûa Quy Tö quoác. Ñuùng laø moät caùi vaï gioù. Thaønh ra, ta luoân luoân phaûi caån thaän. Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Bieát ñaâu, ngöôøi ñoù thænh vò nhaân huynh naøy ñeán sa maïc, ñeå giaùn tieáp caûnh caùo ngöôi, giaû nhö ngöôi lôø ñi vieäc cuûa hoï thì hoï cuõng nöông tay cho ngöôi. Tieåu Phi laéc ñaàu: -Giaû nhö hoï muoán caûnh caùo ta, thì hoï cöù baûo Dung Nhi gôûi cho ta moät phong thô, nhö vaäy raát tieän, côù sao hoï phaûi duøng taâm cô daøn caûnh phieàn phöùc nhö theá naøy? Cô Baêng Nhaïn traàm ngaâm moät chuùt: -Ngöôi coù lyù. Ta chaúng hieåu hoï daøn caûnh vôùi Nhaát Ñieåm Hoàng ñeå laøm gì, bôûi moät khi ngöôi vaø Nhaát Ñieåm Hoàng gaëp nhau roài thì caùi do hoï ñöa ra phaûi bò khaùm phaù, vaø nhö vaäy hoï coù thu hoaïch ñöôïc gì thieát thöïc ñaâu? Tieåu Phi suy nghó raát laâu: -Coù leõ hoï chöa bieát mình ñang laøm caùi vieäc baûo veä Quy Tö Vöông. Thì chính chuùng ta ñaây, ba hoâm tröôùc cuõng coù bieát ñaâu laø mình seõ gaëp Quy Tö Vöông? Cô baêng Nhaïn laëng thinh. Tieåu Phi laïi tieáp: -Ngöôøi ta noùi raèng duø maïnh, cuõng phaûi ngaùn sôï con roàng khi roàng loït vaøo ñòa phöông cuûa roàng. Ñoái phöông naém ñöôïc caû thieân thôøi, ñòa lôïi, coøn chuùng ta chaúng coù moät phöông tieän nhoû moïn, baát quaù... Cô Baêng Nhaïn chaën lôøi: -Baát quaù, chuùng ta nhaän ra ñöôïc chuùng, trong khi chuùng chöa nhaän ra chuùng ta! Tieåu Phi gaät ñaàu: -Y chuùng chöa bieát maët boïn mình, chöa bieát haønh tung cuûa mình, neân chuùn g ñaõ thaát baïi moät laàn roài. Baây giôø mình chæ coøn coù caùch laø lôïi duïng gaáp caùi lôïi ñoù, ñeå haønh ñoäng tröôùc khi Haéc Traân Chaâu ñeán nôi. Neáu chaàn chôø mai haén ñeán kòp thôøi, thì moïi vieäc gaàn nhö voâ voïng. Cô Baêng Nhaïn hoûi: -Ngöôi ñònh thöøa luùc Haéc Traân Chaâu chöa ñeán, mình laøm moät cuoäc do thaùm taïi sa maïc khaùch saïn? 480 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi gaät ñaàu: -Phaûi! Nhaát Ñieåm Hoàng thôû daøi: -Coù dòp laø phaûi chuïp lieàn, ñi ñöôïc laø neân ñi gaáp, baát quaù... Chaøng döøng laïi moät chuùt, traàm gioïng tieáp: -Hieän taïi chuùng ta chaúng nhöõng phaûi ñoái phoù vôùi hoï, maø laïi coøn lo ñöông ñaàu vôùi Thaïch Quan ¢m, chuùng ta chaúng khaùc naøo hai ñaàu ñeàu bò ñòch chaën, neáu khoâng thaän troïng thì seõ maát maïng ñaáy. Cô Baêng Nhaïn thöøa hieåu taâm taùnh cuûa ngöôøi baèng höõu, neân chaúng laáy laøm laï veà söï lo ngaïi cuûa Tieåu Phi. Nhöng Nhaát Ñieåm Hoàng thì chaúng hieåu chaøng coù yù töù gì neân do döï voäi hoûi: -Ngöôi muoán... Tieåu Phi thoát: -Duø hoï khoân g bieát maët boïn mình, song boãng nhieân coù hai ngöôøi laï maët xuaát hieän beân caïnh hoï, hoï phaûi nghi ngôø, hoï theo doõi. Vaø nhö vaäy mình laøm sao hoaït ñoäng ñöôïc, khoâng noùi laø raát coù theå hoï tìm caùch haïi ngaàm boïn mình! Chaøng laïi thôû daøi maáy tieáng, tieáp: -Tuy nhieân, neáu hai ngöôøi laï maët ñoù laø... Nhaát Ñieåm Hoàng chaën lôøi: -Laø baèng höõu cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng? Chuùng bieát vaäy seõ khoâng daùm ñoängthuû? Tieåu Phi cöôøi khoå: -Nhöng Trung Nguyeân Nhaát Ñieåm Hoàng xöa nay laø con ngöôøi thích ñôn ñoäc, ñi ñöùng moät mình, haønh söï moät mình, coù leõ naøo boãng nhieân vöøa ñeán sa maïc, moät nôi vaéng veû hoang daïi, laïi coù ngay hai baèng höõu? Nhaùt Ñieåm Hoàng söõng sôø. Laâu laém y thoát: -Ñuùng vaäy. ôû taïi queâ nhaø, ngöôøi ñoâng nhö bieån ta coøn khoâng coù laáy moät baèng höõu thì laøm sao taïi vuøng caùt traéng bao la naøy laïi coù moät luùc ñeán hai baèng höõu. Tröôùc kia, khi coøn taïi Trung Nguyeân, y noùi caâu ñoù vôùi veû cao ngaïo, vì y nghó raèng treân theá gian chaúng coù ai xöùng ñaùng cho y keát giao baèng höõu. Giôø ñaây y noùi caâu ñoù vôùi gioïng buoàn thaûm laøm sao! Thì ra con ngöôøi duø taâm taùnh cao ngaïo theá naøo cuõng khoâng chòu noåi caûnh ñôn ñoäc laâu daøi. Cô Baêng Nhaïn nhìn y moät thoaùng, ñoaïn thoát: -Baèng höõu caøng ít caøng coù lôïi chöù! Maø duø chaúng coù baèng höõu thieát töôûng chaúng sao! Nhaát Ñieåm Hoàng nhìn sang Cô baêng Nhaïn, mieäng khoâng cöôøi song maét cöôøi. Tieåu Phi voã tay reo leân: 481 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Vôùi caùi taät cuûa hai ngöôi, ta ñoaùn chaéc chaén tröôùc sau gì hai ngöôi cuõng trôû thaønh ñoâi baèng höõu töû sanh. Duø caùc ngöôi coù chui xuoáng ñaát maø troán nhau, caùi tình baèng höõu cuõng vaãn buoäc chaët caùc ngöôi nhö thöôøng. Chaøng voã tay leân vai caû hai traàm gioïng tieáp: -Hieän taïi chuùng ta khoâng theå maïo hieåm ñeán taän sa maïc khaùch saïn, maø cuõng chaúng daùm maïo nhaän laø baèng höõu cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng thì... Gioïng noùi vaãn coøn tieáp tuïc nhöng töø töø nhoû ñeán ñoä khoâng nghe roõ, baát quaù chæ thaáy ñoâi moâi maáp maùy. oOo Chaùnh ngoï. Taïi sa maïc vaøo giôø ngoï, con ngöôøi nhö haáp hoái. Ai ai cuõng sôï giôø ñoù, nhöng laï laøm sao coù maáy con laïc ñaø ñuûng ñænh böôùc ñi döôùi aùnh naéng nhö thieâu ñoát. Laïc ñaø ñöôïc goïi laø nhöõng con thuyeàn sa maïc, chaúng meät nhoïc gì, song ngöôøi treân mình laïc ñaø ñaâu coù caùi söùc chòu ñöïng cuûa con vaät phaûi ngaát ngö döôùi aùnh naéng ñoù. Nhöõng ngöôøi ngoài treân löng laïc ñaø, moâi khoâ, maét ñoû, hoï gaàn nhö maát heát trí giaùc, hoï chæ mô coù moät ñieàu laø: nöôùc! Boãng töø xa xa, moät ñôït khoùi cuoän leân khoâng trung. Boïn ngöôi ñoù vuït saùng maét leân, nieàm haân hoan trôû laïi nhanh choùng nôi göông maët. Coù khoùi, laø coù ngöôi, maø nôi naøo coù ngöôi laïi chaúng coù nöôùc? ------------------------oOo------------------------ 482 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2