Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 5

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

118
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hồi 5: BA MƯƠI VẠN LƯỢNG Sát Thủ Ngọc Lang Phấn Diện Mạnh Thường Lãnh Thu Hồn đang xoay quanh khách chơi, thi triển tài xã giao, bỗng một trang hán vận y phục hoa lệ, đầu sói, mắt chuột, có vẻ hấp tấp, xuất hiện trên màn cửa, vừa nghiêng mình, vừa điểm một nụ cười, thốt:... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 5

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ NAÊM BA MÖÔI VAÏN LÖÔÏNG Saùt Thuû Ngoïc Lang Phaán Dieän Maïnh Thöôøng Laõnh Thu Hoàn ñang xoay quanh khaùch chôi, thi trieån taøi xaõ giao, boãng moät trang haùn vaän y phuïc hoa leä, ñaàu soùi, maét chuoät, coù veû haáp taáp, xuaát hieän treân maøn cöûa, vöøa nghieâng mình, vöøa ñieåm moät nuï cöôøi, thoát: -Chaøo thieáu trang chuû ! Laõnh Thu Hoàn thoaùng traàm göông maët, chaáp tay sau löng thuûng thaúng böôùc ra, maøy cau laïi: -Trình Tam ! Nôi ñaây laø cho ngöôi lai vaûng aø ? Trình Tam cuùi raïp mình xuoáng, cöïc ñoä cung kính: -Tieåu nhaân naøo daùm tuøy höùng maø ñeán ñaây ? Chæ vì … Haén taëc löôõi, gaõi tay, coá veû moät nuï cöôøi duyeân daùng, tieáp: -Ñeâm qua, coù moät vò haøo khaùch, taïi Tieåu Tuùy Laâu trong moät côn höùng boác leân, daùm vung ra ba vaïn löôïng trong tieäc röôïu coù caû maù ñaøo ! Tieåu nhaân ñaõ doï bieát chaéc chaén, tuùi haén coøn naëng laém, maø tay haén laïi ñang ngöùa, haén laïi tìm moät canh baïc to. Ta nhaän thaáy moùn bôû neân ñöa haén ñeán ñaây cho thieáu gia ! Laõnh Thu Hoàn troá maét: -A ! Haén laø ai ? Trình Tam ñaùp nhanh: -Hoï Tröông teân Khieáu Laâm. Laõnh Thu Hoàn voã traùn: -Tröông Khieáu Laâm ? Caùi teân laï ? Laï laém ! Trình Tam voäi tieáp: -Nghe noùi haén ít khi vaøo Trung thoå ! Vì vaäy maø … Laõnh Thu Hoàn chaën ngang: -Ngöôi bieát nhöõng ngöôøi ñang tôùi taïi ñaây laø nhöõng ai chöù ? Caùi qui leä ñaõ ñònh nhö vaäy roài, khoâng theå tieáp ñoùn nhöõng ngöôøi khoâng coù lai lòch roõ raøng. Trình Tam nhoeûn mieäng cöôøi: -Thieáu gia cöù yeân trí ! Haén coù lai lòch to laém ñaáy. Haén laø moät tay buoân saâm coù uy theá raát lôùn taïi Tröôøng baïch sôn, vuøng Quan ngoaïi. Ñaây laø moät trong nhöõng chuyeán du haønh cuûa haén vaøo Teá Nam tìm mua caùc loaïi thuoác quùy ! Laõnh Thu Hoàn gaät ñaàu: -Vaäy ra haén laø moät laùi buoân saâm vaø döôïc lieäu khaùc ? Ñöôïc roài, ñeå ta nhìn qua haén moät tyù, roài seõ quyeát ñònh. 47 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Y ñöa tay veït taám maøn cöûa qua moät beân, thoø ñaàu ra ngoaøi. Tröôùc maët y hieän ra moät ñaïi haùn, coù veû ñöôøng hoaøng laém, maët tím saäm, raâu ngaén, tay chaáp sau löng, ung dung ñöùng nôi xa xa, choác choác laéc nheï coå tay, khua vang hai quaû caàu baèng saét ñeo luûng laúng. Ñaïi haùn coù caùi phong ñoä sieâu phaøm, vöôït xa maáy baäc nhöõng ngöôøi hieän dieän quanh ñaáy. Coù theå, vò ñaïi haùn laø moät con phuïng, caùc ngöôøi kia laø ñaøn gaø con chöa ñuû loâng daøi caùnh. Laõnh Thu Hoàn bò daùng daáp beân ngoaøi cuûa khaùch haáp daãn ngay. Haén ñöa tay veït roäng böùc maøn, böôùc nhanh ra tieán tôùi tröôùc maët voøng tay, mæm cöôøi: -Tröông huynh töø xa ñeán, tieåu ñeä khoâng hay bieát thaønh treå tieáp ñoùn, thaät loåi voâ cuøng ! Y khoâng ñôïi khaùch ñaùp laïi maáy tieáng xaõ giao, naém tay thaân maät daãn vaøo trong lieàn. Tröông Khieáu Laâm ñaùng laø moät tay vung tieàn nhö caùt, moãi moät tieáng baïc, keå töø soá vaïn trôû leân, thua cuõng nhö ñöôïc, thua khoâng chôùp maét, ñöôïc khoâng reo hoø, mieäng luoân luoân ñieåm nuï cöôøi töôi, möôïn ñen ñoû laøm tieâu khieån ñeå qua ñeâm daøi, daøi quaù vôùi taøi saûn to quaù, to ñeán ñoä neáu khoâng vung tay töøng moãi phuùt giaây laø chaúng laøm sao cho vôi ñöôïc. Haén khoâng caàn caàm ñeán laù baøi, ñaõ coù nhöõng thieáu nöõ vaây quanh laøm hoä caùi vieäc ñoù cho haén. Moät tay haén duøng ñaåy baïc ra, coøn tay kia voøn g qua thaân hình heát naøng naøy ñeán naøng khaùc, taùy maùy, maân meâ, coù theå baûo haén thích laøm nhöõng ñoäng taùc hôn laø, chuù yù ñeán laù baøi. Nhöõng tay ñoàng cuoäc laùc maét ñaõ ñaønh, maø ngöôøi ngoaïi cuoäc laø Laõnh Thu Hoàn cuõng voâ cuøng kinh khieáp tröôùc caùi haøo saûng cuûa Tröông Khieáu Laâm. Dó nhieân, trong canh baïc töø soá vaïn trôû leân, khaùch chôi khoâng duøng tieàn maët, vaøo thôøi gian ñoù, coù caùi loái duøng ngaân tieâu, nhö hieän nay ngöôøi ta duøng chi phieáu. Khaùc hôn chi phieáu, ghi soá tieàn theo yù muoán, ngaân tieâu thì coù giaù trò höõu haïn cuûa noù, nhieàu loaïi, hoaëc moät vaïn, hoaëc naêm vaïn, möôøi vaïn, hoaëc haøng maáy möôi vaïn. Caàm ngaân phieáu ñoù, ñeán nôi phaùt xuaát, laõnh baïc ra, cuõng nhö ngaân haøng. Ngöôøi chi duïng lôùn, khoâng theå mang moät soá baïc khoång loà theo mình, chæ duøng loaïi ngaân tieâu ñoù maø thoâi. Qua vaøi tieáng baïc thöôøng, Tröông Khieáu Laâm laáy ra moät ngaân tieâu, daèn tröôùc maët, ñieåm moät nuï cöôøi : -Ba möôi vaïn löôïng ! Moät tieáng thoâi ! Ñöôïc thua cuõng maëc. Moät tieáng ba möôi vaïn löôïng ! Coù leõ töø ngaøy khai tröông daonh nghieäp ñeán nay Khoaùi yù ñöôøng môùi coù moät tieáng to nhö vaäy. Quanh baøn khoâng ai daùm baét tieáng baïc ñoù. Do döï moät chuùt, Laõnh Thu Hoàn thoát: 48 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Khoâng ai giuùp vui Tröông huynh, thì tieåu ñeä vaäy ! Duø sao, tieåu ñeä cuõng laø chuû nhaân cuûa ñoã tröôøng, boån phaän cuûa tieåu ñeä phaûi laøm vöøa loøng taát caû caùc quyù khaùch ! Chuû nhaân maø vaøo cuoäc laø ñieåu baát ñaéc dó laém, neáu khoâng vì caâu khaùch cho nhöõng laàn sau, thì cuõng coù moät sôû caäy gì, choå sôû caäy ñoù seõ ñaûm baûo caùi ñöôïc cuoäc cho y, bôûi moät tieáng baïc to voâ töôûng khoâng phaûi moãi tay moãi daùm lieàu. Quaân baøi chia ra, Laõnh Thu Hoàn xem xong, y laät ngöõa quaân baøi leân baøn. Tröông Khieáu Laâm ung dung caàm quaân baøi leân, lieác qua, ñoaïn boû saáp xuoáng buoâng goïn: -Thua ! Haén ñöa chieác ngaân tieâu sang Laõnh Thu Hoàn, ñoaïn ñöùng leân, ñieåm moät nuï cöôøi: -Nghæ moät chuùt, roài seõ gaày laïi ! Haén vöôn vai, uoán mình, ueå oaûi voâ cuøng. Ñoät nhieân, Laõnh Thu Hoàn ñöa tay höõu, choàm qua ruùt thanh ñao giaêt löng cuûa haén, laïnh luøng hoûi: -Thuïc söï ngöôi laø ai ? Ñeán ñaây coù muïc ñích gì ? Tröông Khieáu Laâm thaûn nhieân baät cöôøi ha haû: -Laõo ñeä ñònh ñuøa ñaáy aø ? Vaøo ñoã tröôøng laø coù muïc ñích nhö theá naøo, laïi caàn phaûi hoûi nöõa sao ? Ñoáp ! Baøn tay cuûa Laõnh Thu Hoàn vuït ñaám maïnh xuoáng maët baøn. Maáy quaân baøi cuûa Tröông Khieáu Laâm nhaûy voït leân cuøng laät nhöõa ra thaät thaúng loái ngay haøng, nhö ñöôïc baøn tay voâ hình saép seáp ! baén ñoâi m aét saùng laïnh nhìn Tröông Khieáu Laâm, Laõnh Thu Hoàn traàm gioïng hoûi: -Tieáng baïc naøy ngöôi ñöôïc, sao laïi baûo thua ? -A !… Tröông Khieáu Laâm chôm chôùp maét vaø noái lôøi: -Vaäy aø ! maét cuûa ta keùm maát roài coøn gì ! Laõnh Thu Hoàn heùt to: -Duïng yù cuûa ngöôi nhö theá naøo ? Toát hôn noùi thieät cho ta bieát. Tröông Khieáu Laâm ñieàm nhieân gaät ñaàu: -Ñuùng ! Ta coù duïng yù thaät söï ! Baát quaù moät vaøi canh baïc laø caùi côù ñeå doïn ñöôøng cho ta thöïc hieän duïng yù ñoù ! Ta coù vieäc caàn baøn luaän vôùi ngöôi moät vieäc coù lôïi cho caû hai chuùng ta !… Vaø boû löûng caâu noùi vôùi moät nuï cöôøi bí hieåm, ngöôøi laùi saâm hoï Tröông hình nhö coá yù nung ñoát theâm ñoä hieáu kyø cuûa ñoái töôïng. AÙnh maét Laõnh Thu Hoàn vaãn nhìn thaúng laáy khaùch laï khoâng chôùp, nhöng tia nhìn ñaõ bôùt ñi phaàn nghieâm laïnh luùc ñaàu. Caàm thanh ñao nhoû trong tay, xoay qua xoay laïi moät luùc Laõnh Thu Hoàn tra trôû vaøo hoâng vaø töø töø caát tieáng: 49 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñaõ theá sao caùc haï khoâng ñöôøng hoaøng xin yeát kieán ta ? Tröông Khieáu Laâm moâi ñieåm moät nuï cöôøi : -Muoán laøm vieäc phi thöôøng phaûi duøng phöông phaùp phi thöôøng môùi ñöôïc ! Vaø ñoåi sang gioïng leå ñoä hôn, ngöôøi khaùch buoân saâm noùi tieáp: -Neáu taïi haï khoâng gaây neân moät aán töôïng hpi thöôøng cho Laõnh huynh, vò taát Laõnh huynh chòu tin lôøi taïi haï ? Laõnh Thu Hoàn cöôøi nheï: -Gaây moät aán töôïng vôùi giaù ba möôi vaïn löôïng, thaät baèng höõu laø moät tay khaù can ñaûm ñaáy ! Tröông Khieáu Laâm traàm gioïng: -Neáu caùi vieäc phi thöôøng naøy thaønh coâng, thì ba möôi vaïn löôïng baïc caàm nhö moät ñuoâi traâu, trong soá lôïi to baèng ñaøn traâu luùc nhuùc ! Ñoâi maét cuûa Laõnh Thu Hoàn chôùp ngôøi, nhöng aâm thinh vaãn moät möïc laïnh baêng nhö cuõ: -Boån bang töø luùc naøo ñeán giôø, chaúng heà nhuùng tay vaøo nhöõng haønh ñoäng phi phaùp ! Tröông Khieáu Laâm mæm cöôøi : -Taïi haï duø ngheøo, nhöng luoân luoân giöõ ñuùng gia phong, tai coøn khoâng thích nghe ai baøn ñeán vieäc phi phaùp, noùi gì ñeán laøm nhöõng vieäc ñoù ! Ñoät nhieân, Laõnh Thu Hoàn voã aïmnh tay xuoáng maët baøn, cao gioïng: -Ñaõ khoâng phi phaùp, laïi coù lôïi to, taïi sao baèng höõu khoâng töï laøm, hoaëc tìm keû khaùc tieáp trôï, maø laïi ñaëc bieät tìm boån bang ? Tröông Khieáu Laâm gaät ñaàu: -Nghi vaán ñoù neâu ra raát ñuùng, song chæ ñuùng moät phaàn, phaàn cuûa ngoaïi vieän. Coøn noäi dung thì sai, bôûi caùc haï chöa hieåu taàm quan troïng cuûa söï kieän nhö theá naøo !Caân nhaéc caùc yeáu toá khaû dó taïo thaønh coâng, taïi haï nhaän thaáy caàn coù moät vò tröôûng laõo trong quyù bang xuaát ñaàu chuû trì moïi vieäc môùi xong. Baèng khoâng, khoù khaên seõ doàn daäp, trôû ngaïi lieân mieân, neáu khoâng noùi laø khoâng hy voïng thu hoaïch keát quaû mong muoán. Laõnh Thu Hoàn ñaõ coù veû chuù yù: -Baèng höõu ñònh noùi ñeán vò naøo ? Tröông Khieáu Laâm buoâng goïn: -“Saùt Nhaân Thö Sinh” Taây Moân Thieân ! Laõnh Thu Hoàn khoâng voäi ñaùp, chaäm raõi xoay ngöôøi böôùc ñeán chieác gheá, thong thaû ngoài xuoáng! Tröông Khieáu Laâm aùnh maét doõi theo ñoái phöông doø xeùt töøng cöû chæ bieåu loä, töø töø thoát tieáp: 50 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chæ coù Taây Moân Thieân tieàn boái xuaát ñaàu, thì môùi mong thaønh coâng ñöôïc ! Bôûi theá, taïi haï trình baøy xong moïi vieäc, quyeát chaúng khi naøo Taây moân tieàn boái cöï tuyeät caû. Laõnh Thu Hoàn ñaùp sau giaây phuùt traàm ngaâm: -Gia sö khoâng khinh xuaát tieáp baát cöù ai ! Neáu caàn, baèng höõu coù theå cho taïi haï bieát, taïi haï seõ trình laïi vôùi ngöôøi ! Tröông Khieáu Laâm nheách nheï nuï cöôøi : -Khoâng theå ñöôïc Laõnh huynh aï ! Taïi haï caàn phaûi gaëp Taây moân tieàn boái, neáu khoâng thì ñaønh boû dòp may vaäy ! Saéc maët ñaõ phôùt leân neùt giaän, Laõnh Thu Hoàn nhìn thaúng vaøo maët Tröông Khieáu Laâm gaèn gioïng: -Phaûi cvhaêng baèng höõu ñeán ñaây coù yù ñeå ñuøa ta ? Tröông Khieáu Laâm baät cöôøi vang: -Ñem ba möôi vaïn löôïng ñeå mua moät troø ñuøa, sôï raèng treân theá gian naøy chöa coù ai laøm noåi ! AÙnh maét nhìn choøng choïc vaøo chaøng moät giaây, Laõnh Thu Hoàn nghieâm gioïng : -Baèng höõu ñeán thaät khoâng may, gia sö hieän nay khoâng coù ôû thaønh Teá nam naøy ! Tröông Khieáu Laâm taét ngay nuï cöôøi : -Thaät aø ? Laõnh Thu Hoàn laïnh maët: -Taïi haï xöa nay khoâng quen noùi doái ai caû ! Tröông Khieáu Laâm ñöùng laëng giaây laâu, söï thaát voïng loä haún ra khuoân, nhìn trôøi thôû daøi: -Thaät ñaùng tieác ! Ba traêm vaïn löôïng saép ñöôïc vaøo tay, laïi boãng choác trôû thaønh khoâng ! Chôït voøng tay thaønh cöû chæ taï töø ngöôøi laùi buoân saâm kyø dò gaàm ñaàu luûi thuûi böôùc ra. Laõnh Thu Hoàn voäi keùo tay khaùch trôû laïi : -Baèng höõu baûo laø ba traêm vaïn löôïng ? Tröông Khieáu Laâm mæm cöôøi chua chaùt : -Taïi haï laø moät con ngöôøi thöông maõi, neáu nhö chaúng coù soá lôïi gaáp möôøi laàn laøm ñoäng cô thuùc ñaåy, taïi haï deã ñaâu chòu phí tröôùc ba möôi vaïn löôïng kia ? Laõnh Thu Hoàn ñaõ hoaøn toaøn tin töôûng : -Baèng höõu khoâng theå ñôïi gia sö trôû veà aø ? Tröông Khieáu Laâm laéc ñaàu tieác reû : -Chuyeän naøy khoâng theå ñôïi ñöôïc. Tröø phi… Laõnh Thu Hoàn hoûi doàn: -Tröø phi theá naøo ? Tröông Khieáu Laâm coá yù daèn roõ töøng tieáng: 51 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Tröø phi Taây Moân tieàn boái tröôùc khi ñi, coù daën roõ laïi laø ñeán nôi naøo, ñeå chuùng ta cuøng töùc khaéc ñi tìm may ra coøn kòp ! Tröôùc moùn lôïi quaù keách suø, Laõnh Thu Hoàn nhö queân haún moïi deø daët, daäm chaân tieác reû: -Gia sö moãi laàn ñi ñaâu, ñeàu daën laïi cho bieát, chæ coù laàn naøy, sau khi tieáp ñöôïc phong thö, saùng buoåi sau ngöôøi laäp töùc leân ñöôøng ! AÙnh maét Tröông Khieáu Laâm vuït ngôøi leân: -Moät phong thö ? Phong thö ñaâu ? Laõnh Thu Hoàn keùo tay khaùch, haáp taáp : -Baèng höõu theo ta ! -Nhöng ñeå ñaâu ? -Ñeán tìm “Laäp ñòa truy hoàn thuûû” Döông Tuøn g ! Baèng höõu haún ñaõ nghe qua danh hieäu aáy ! Tröông Khieáu Laâm hoûi gaën: -Phong thö aáy hieän ôû trong nhaø Döông tieàn boái ? Laõnh Thu Hoàn gaät ñaàu: -Phaûi ! Ta nhôù roõ luùc gia sö saép leân ñöôøng ñaõ xeáp laù thö aáy boû vaøo phong bì nieâm phong laïi, trao cho Döông thuùc giöõ gìn ! Neáu ñoïc ñöôïc phong thö aáy chaéc coù theå bieát höôùng ñi cuûa gia sö ! Tröông Khieáu Laâm e ngaïi: -Nhöng bieát Döông tieàn boái coù baèng loøng trao thö ra cho chuùng ta xem khoâng ? Laõnh Thu Hoàn cöôøi tin töôûng: -Ba traêm löôïng, duø baát cöù vôùi ai, khoâng phaûi laø moät soá muïc nhoû ñöôïc ! *** Hoï khoâng caàn ñi xe, chæ baêng qua hai con ñöôøng laø ñeán ngoâi nhaø maø hoï ñònh ñeán ! Laõnh Thu Hoàn vöøa ñi vöøa giaûi thích: -Gia sö vaø Döông sö thuùc töø tröôùc tôùi nay ôû chung nhau moät nôi ! Ñeán tröôùc moät ngoâi vieän oác to lôùn, gaõ döøng böôùc ! Caùnh cöûa sôn ñen boùngnhoaùng chæ kheùp hôø chöù khoâng ñoùng ! Laõnh Thu Hoàn ñaåy cöûa böôùc vaøo tröôùc, beân trong laëng trang, khoâng moät tieáng ngöôøi. Ngoïn neán to nôùi ñaïi saûnh ñaõ ñöôïc ai xeùn bôùt tim. Moät caên 9daïi saûnh bao la, qua aùnh neán baäp buøng môø môø nöõa toái nöõa saùng, khieán ngöôøi coù moät caûm giaùc rôøn rôïn gai gai… Laõnh Thu Hoàn cheùp mieäng caát lôøi: 52 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Vì thích tónh mòch neân gia sö vaø Döông sö thuùc khoâng chòu möôùn ngöôøi phuï vieäc ! Hai ngöôøi vöôït qua ñaïi saûnh, löôùt vaøo haäu vieän. Nôi ñ6ay caøng vaúng laëng hôn ! Xa xa, nôi söông phoøng höôùng taây cuûa saân vieän, coù aùnh ñeøn le loùi haét ra. Tröông Khieáu Laâm leõo ñeõo böôùc theo phía sau, laëng thinh khoâng phaùt bieåu moät lôøi. Laõnh Thu Hoàn chæ tay veà phía aùnh ñeøn, quay ñaàu laïi baûo: -Döông sö thuùc ñang coøn thöùc kia chuùng ta ñeán ñoù ngay ! Vöøa ñònh vöôït qua khoaûng saân troàng ñaày ngoâ ñoàng, chôït nghe moät gioït nöôùc nheãu treân ñaàu vai laønh laïnh… Moät gioït nöôùc do söông ñeâm ñaãm öôùt laù caønh nheãu xuoáng, 9daâu phaûi laø ñieàu ñaùng chuù yù. Laõnh Thu Hoàn ñöa tay phuûi nheï qua, moät phaûn öùng töï nhieân ! Nhöng … kìa ! Maùu ! Qua aùnh ñeøn töø cöûa soå chieáu haét laïi baøn tay chaøng ñoû loøm maøu maùu deã sôï ! Laõnh Thu Hoàn giaät baén mình kinh haõi ngaång ñaàu leân… Treân ngoïn ngoâ ñoàng hình nhö coù baøn tay ai ñang vaãy vaãy goïi chaøng. Boãng moät thaân phaùp cöïc kyø thaàn toác, Laõnh Thu Hoàn nhaác mình vuùt leân choäp laáy baøn tay keû laï. -Trôøi ! Khoâng daèn ñöôïc haõi huøng Laõnh Thu Hoàn buoät mieäng keâu leân thaønh tieáng. Vì caùi maø chaøng giöõ chaët ñöôïc trong tay chæ moät caùnh tay ngöôøi khoâng hôn khoâng keùm, Moät caùnh tay ngöôøi maø maùu töôi coøn ñaàm ñìa nhoû gioït ! Laõnh Thu Hoàn thaát thanh keâu leân : -Sö thuùc, Döông sö thuùc ! Nhöng trong phoøng khoâng moät tieáng ñaùp voïng ra. Laõnh Thu Hoàn nhuùn chaân voït ñi nhö moät laø ñieän chôùp … Bình ! Taám cöûa bò ngoïn ñaù cuûa Laõnh Thu Hoàn baät tung vaøo trong, treân giöôøng Döông Tung vaãn naèm im in hình say nguû. Chieác meàn boâng sang troïng ñöôïc keùo truøm kín ñeán ñaàu, chæ loä ra moät ñoám toùc baïc phô. Ñaùng laï moät ñieàu laø moïi vaät baøy bieän tron gphoøng bò xaùo troän tung toeù döôøng nhö coù keû naøo luïc phaù, cho ñeán ba chieác röôøng caây to beân giöôøng cuõng bò baät ñaùy, ñoà vaät ñeå ngoån ngang. Phoùng nhanh ñeán caïnh giöôøng, Laõnh Thu Hoàn haát maïnh chieác meàn sang moät phía… Maùu, toaøn laø maùu ! Döôùi chieác meàn laø moät thi theå beâ beát maùu töôi, tay chaân ñeàu bò chaët maát ! 53 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhö moät keû chôït teù nhaøo xuoáng baêng laïnh ngaét, Laõnh Thu Hoàn thaân hình laåy baåy rung leân: -Nguû Quyû phaân thaây ? Khoâng leõ ñaây laø haønh ñoäng cuûa Nguõ Quyû phaân thaây… Vaø vuït thoaùt ngöôøi tuoát ra cöûa, quaû ñuùng nhö döï ñoaùn cuûa gaõ, moät caùnh tay thöù hai ñöôïc treo luûng laúng döôùi hieân nhaø, maùu vaãn coøn roøng roøng nhoû gioït, chöùng toû laø Döông Tuøng naïn phaân thaây thôøi gian chöa quaù nöûa tieáng ñoàng hoà ! In hình quaù sôï haõi, Tröông Khieáu Laâm ñöùng cheát dí moät nôi ! Laõnh Thu Hoàn sau giaây phuùt ñònh thaàn, quaéc maét rít leân: -Chu sa moân cuøng Nguõ Quyû Huyeát Saùt xöa nay khoâng thuø haän, taïi sao chuùng laïi haï ñoäc thuû vôùi Döông sö thuùc theá naøy ? Tröông Khieáu Laâm hoûi leân moät caâu laõng nhaùch: -Do ñaâu maø…Laõnh huynh bieát laø Huyeát Saùt Nguõ Quyû haï ñoäc thuû ? -Xaùc cheát chaët ñöùt heát chaân tay ñuùng laø chieâu baøi cuûa luõ chuùng. Tröông Khieáu Laâm nhö laåm baåm vôùi chính mình: -Nhöng bieát ñaâu chieâu baøi bò keû khaùc möôïn duøng ? Laõnh Thu Hoàn ñang suïc saïo moïi nôi tìm moät vaät chi neân khoâng ñeå yù tôùi lôøi hoï Tröông vöøa thoát. Khe kheõ laéc ñaàu, hoï Tröông laåm baåm tieáp: -Laõnh huynh coøn tìm nöõa laøm gì, phong thö aáy nhaát ñònh laø maát ñi roài ! Saéc maët cuûa Laõnh Thu Hoàn caøng traéng beäch deã sôï, baát thaàn quay laïi tuùm vaït aùo hoï Tröông, gaèn gaèn quaùt lôùn: -Ngöôi cuøng söï kieän naøy phaûi chaêng coù lieân quan ? Tröông Khieáu Laâm ñieàm nhieân cöôøi laïnh : -Neáu coù lieân quan, deå chi taïi haï coøn luaån quaån nôi ñaây ! Haàm haàm tröøng maét nhìn ñoái phöông moät luùc, Laõnh Thu Hoàn daàn daàn bôùt noùng buoâng loûng tay ra: -Nhöng taïi sao ngöôi ñeán nhaèm luùc theá naøy ? Tröông Khieáu Laâm nheách nheï nuï cöôøi : -Chæ vì maáy hoâm nay taïi haï gaëp phaûi vaän xui ? AÙnh maét thoaùng ngôøi leân chaøng noùi tieáp: -Sao Laõnh huynh chaúng vaøo phoøng rieâng cuûa lònh sö xem thöû bieát ñaâu laïi khoâng khaùm phaù ñöôïc ñieàu chi khaùc thöôøng ? Ngaãm nghó moät luùc, Laõnh Thu Hoàn gaät ñaàu vaø caàm ñeøn ñi thaúng veà höôùng caên phoøng ôû phía ñoâng. Cöûa chæ kheùp hôø khoâng khoùa, phía beân trong tröø nhöõng vaät caàn thieát ra, boán beà troáng trôn, khoâng moät baøi trí chi caâu kyø hay hoa leä. Vò tröôûng laõo cuûa Chu sa moân, neáp soáng quaû coâ tòch giaûn ñôn. Quanh boán maët töôøng. Khoâng moät böùc tranh hay hoïa phaåm naøo trang trí, ngoaøi duy nhaát moät böùc töôïng baùn thaân cuûa moät myõ nhaân treo nôi phía ñaàu giöôøng. 54 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Neùt hoïa treân böùc töôïng linh ñoäng nhö ngöôøi soáng, caøng ngaém caøng thaáy veû ñeïp tuyeät vôøi cuûa ngöôøi trong böùc hoïa, Tröông Khieáu Laâm khoâng khoûi ñaâm ngô ng6aûn baøng hoaøng, buoät mieäng khen ngôïi: -Khoâng ngôø leänh sö maãu laø moät myõ nhaân tuyeät theá ! Laõnh Thu Hoàn nheách moâi laïnh luøng: -Gia sö cho ñeán hieän giôø vaãn coøn ñoäc thaân ! Tröông Khieáu Laâm thoaùng rung ñoäng: -OÀ … thaûo naøo ngöôøi cuøng Döông tieàn boái soáng chung nhau moät nôi vaø cuõng khoâng coù ngöôøi phuï vieäc. Ñaàu oùc haøng ñang laøm vieäc döõõ doäi: -Cho ñeán baây giôø Taây Moân Thieân vaãn coøn ñoäc thaân, theá taïi sao laõo ta treo böùc töôïng ôû ñaàu giöôøng ? Vaäy thì ngöôøi ñaøn baø aáy cuøng laõo coù lieân quan gì ? Hay chæ laø böùc hoïa thoâng thöôøng ? Nhöng neáu laø böùc hoaï thoâng thöôøng, taïi sao laïi laø böùc hoïa baùn thaân. Moät loái hoïa raát hieám thaáy ñöông thôøi ? Giôø ñaây, Tröông Khieáu Laâm ñaõ trôû veà khaùc h saïn. Quanh gian phoøng troï cuûa haén coù baûy taùm teân ñaïi haùn, y phuïc ñen, giaây löng ñoû, ñi tôùi ñi lui, canh tuaàn. Tröông Khieáu Laâm khoâng laï gì thaâm yù cuûa Laõnh Thu Hoàn! Ñöa thuoäc haï veà ñaây, ngoaøi thì baûo veä an ninh cho haén, trong thì theo doõi haønh ñoäng cuûa haén ! Chuùng laø moät ñoäi giaùm thò hôn laø moät ñoäi veä só. Thöïc ra, khoâng phaûi Laõnh Thu Hoàn nghi kî gì gì chaøng trong thaûm aùn taïi nhaø “laäp Ñòa Truy hoàn thuû” Döông Tuøng. Y cho thuoäc haï baùm saùt chaøng vì soá baïc hôn ba traêm vaïn löôïng. Duø sö phuï y vaéng maët, duø Döông sö thuùc y boû maïng, y vaãn nhôù ñeán soá baïc to. Y khoâng muoán soá baïc ñoù veà tay ngöôøi khaùc, bôûi raát coù theå Tröông Khieáu Laâm seõ ñem moái lôïi ñoù hieán ho ngöôøi khaùc. Vaø Tröông Khieáu Laâm thöøa hieåu caùi thaâm yù cuûa Laõnh Thu Hoàn neân chaøng khoâng heà thaéc maéc veà söï hieän dieän cuûa boïn ñaïi haùn coù ñeo giaây löng ñoû. Chaøng cöôøi thaàm, thích thuù voâ cuøng. Neáu chaøng muoán, thì taùm chieác ñaàu kia khoù coøn gaén chaët treân taùm thaân hình chuùng. Neáu chaøng muoán laøm moät söï taàm thöôøng maø moãi khaùch giang hoà ñeàu coù theå laøm, ñeàu phaûi laøm, moãi khi phaùt hieän coù ngöôøi theo doõi. Chaøng thoåi taét ngoïn ñeøn phoøng, côûi phaêng y phuïc, ñeå traàn truoàng, naèm thaúng caúng treân giöôøng, thoaûi maùi voâ cuøng. Chaøng ñang mieân man vôùi muoân ngaøn taïp nieäm cuoàn cuoän daâng leân, boãng coù tieáng ñoäng treân maùi ngoùi. Moät maûnh ngoùi ñöôïc toác ra. AÙnh traêng theo loã hoång roïi vaøo, Tröông Khieáu Laâm ñieåm moät nuï cöôøi. AØ ! Khaùch daï haønh ñaõ ñeán ! 55 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Khaù laém ! khinh coâng cuûa keû ñoù khaù cao ! Ñoäng taùc cuûa keû ñoù cöïc kyø caån thaän. Roài taám ngoùi thöù hai ñöôïc toác ra, roài ñeán taám ngoùi thöù ba. Cuoái cuøn g, coù moät loå troáng vöøa cho moät ngöôøi chui qua. Khoâng laâu laém, moät boùng ngöôøi töø loå troáng rôi xuoáng phoøng. Tröông Khieáu Laâm baát ñoäng. Boùng ngöôøi ñoù, maët bao vaûi ñen, vaän y phuïc ñen. Boùng ñoù laø moät nöõ nhaân. Moät thieáu nöõ ñuùng hôn. Tay thieáu nöõ coù caàm moät thanh lieãu dieäp ñao, thanh ñao chôùp ngôøi döôùi aùnh traêng, ñoâi maét saùng quaéc. Naøng nhìn choøng choïc nôi giöôøng. Naøng xuaát hieän nhö theá naøy, naøng laïi coù ñao beùn trong tay, neáu khoâng laøm caùi vieäc cuûa keû thích khaùch, thì naøng coøn laøm gì khaùc hôn. Tröông Khieáu Laâm thôû ñeàu, thôû ra tieáng, chöùng toû haén ñang say nguû, nhöng khoâng ñeán noåi phaûi ngaùy. Nhöng laï laøm sao, chöøng nhö naøng khoâng coù yù gieát haén, naøng moø moø boä y phuïc cuûa haén vöøa côûi ra, boû döôùi neàn, naøng laáy ra moät taám ngaân phieáu, roài nheùt voäi vaøo y phuïc. Naøng khoâng gieát ngöôøi, naøng khoâng troäm vaät. Naøng ñeán ñaây laøm gì ? Naøng nhìn taû, höõu, chôït thaáy chieác röông, lieàn roùn reùn böôùc tôùi môû naép ra ! oOo 56 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2