Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 53

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

97
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hồi 53: CỐT CÁCH TRỜI SANH ....Nàng áo vàng lại hỏi : -Ngươi có biết là hoa gì chăng ? Tiểu Phi lắc đầu: -Bình sanh tại hạ chưa từng thấy ! Nàng áo vàng đắc ý : -Cho ngươi biết, hoa là Anh Phiêu Hoa, cỏ là Đại Ma Thảo, sư phó ta mang từ Thiên Trúc về, nơi nào nóng như thiêu đốt mới sanh trưởng được. .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 53

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MÖÔI BA COÁT CAÙCH TRÔØI SANH Naøng aùo vaøng laïi hoûi : -Ngöôi coù bieát laø hoa gì chaêng ? Tieåu Phi laéc ñaàu: -Bình sanh taïi haï chöa töøng thaáy ! Naøng aùo vaøng ñaéc yù : -Cho ngöôi bieát, hoa laø Anh Phieâu Hoa, coû laø Ñaïi Ma Thaûo, sö phoù ta mang töø Thieân Truùc veà, nôi naøo noùng nhö thieâu ñoát môùi sanh tröôûng ñöôïc. Tieåu Phi giaät mình keâu leân: -Anh Phieâu ? Ñaïi Ma ? Kyø quaùi ! Caùi teân raát laï ! Naøng aùo vaøng tieáp: -Ngöôi truùng phaûi meâ döôïc do Anh Phieâu Hoa vaø Ñaïi Ma thaûo phoái luyeän. Truùng loaïi meâ döôïc ñoù quaù ñoä, coù theå phaùt ñieân, nhöng noù cuõng coù coâng hieäu laøm cho con ngöôøi khoan khoaùi nheï nhaøng nhö phieâu phöôûng leân tieân ! Tieåu Phi giaû vôø kinh haõi: -Ngöûi nhieàu quaù laïi phaùt ñieân ? Naøng aùo vaøng cao haõnh : -Chaúng nhöõng ñieân, maø maét laïi coøn thaáy nhieàu aûo aûnh, thaønh con ngöôøi maát haún tröïc giaùc ! Naøng aùo xanh thaáy Tieåu Phi chæ chuù yù ñeán coâ baïn naøng, boû rôi naøng, töôûng chöøng phaùt ñieân leân ñöôïc, voäi hôùt lôøi coâ baïn: -Truùng phaûi meâ döôïc ñoù, taâm thaàn roái loaïn nhöng caùc ngöôi laïi thaáy haêng say, muoán tìm moät ngöôøi khoâng coøn laø ngöôøi nöõa maø ñaùnh nhau, ñaùnh ñeán khi naøo khoâng coøn cöû ñoäng noåi nöõa môùi thoâi. Naøng cöôøi cöôøi döùt laïi tieáp: -Con ngöôøi khoâng coøn laø ngöôøi nöõa, maát caû tri giaùc roài, khoâng ai ñaùnh ngaõ, maø caùc ngöôi laïi bò meâ döôïc haønh haï, laïi caøng khoù ñaùnh ngaõ con ngöôøi ñoù, cuoái cuøng roài caùc ngöôi phaûi ngaõ. Cho neân, duø laø ñeä nhaát cao thuû, maø truùng phaûi meâ döôïc ñoù, chæ duy trì ñöôïc moät luùc, khoâng ñaùnh nhau vôùi ai, cuõng phaûi ngaõ ! Töï nhieân maø ngaõ. Naøng aùo vaøng laïi chaän: -Meâ döôïc ñoù, duøng quaù ñoä laø hö haïi, duøng vöøa phaûi laø ngöôi trôû thaønh moät keû baát khaû baïi, choã lôïi vaø choã haïi cuûa meâ döôïc ñoù laø vaäy, cho neân bieát duøng noù laø khoûi 557 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long caàn hoïc voõ coâng, cuõng ñaùnh ngaõ ñòch, duøng laäm quaù laø hö haïi mình. Noù quyù hôn baát cöù loaïi voõ coâng naøo laø theá ñoù. Cô Baêng Nhaïn kinh haõi thaät söï. Tieåu Phi mæm cöôøi: -Taïi haï chæ thaáy hai coâ nöông raát ñaùng yeâu, chöù chaúng thaáy ñaùng sôï nhö moät keû ñòch lôïi haïi. Taïi haï mong ñöøng coù caùi aûo giaùc naøo ñoù ñeå maõi maõi yeâu hai coâ nöông! Naøng aùo xanh cöôøi haéc haéc: -Vì ngöôi truùng meâ döôïc khoâng nhieàu laém neân chæ meàm nhuûn ngöôøi thoâi chöù khoâng ñeán ñoåi coù aûo giaùc ! Naøng aùo vaøng tieáp: -Loaïi meâ döôïc ñoù, coù nhöõng ñieåm thaàn kyø nhö vaäy tuøy theo phaân löôïng maø sanh hieäu quaû. Nhieàu phaân löôïng, noù laø loaïi ñoäc döôïc ít phaân löôïng, noù trôû thaønh tieân döôïc ! Tieåu Phi taùn moät caâu: -Hai coâ nöông quaû laø nhöõng baäc baùc hoï ñaïi taøi … Moät gioïng noùi laïnh nhaït vang leân ñaùp lôøi chaøng: -Nhöng raát tieác hai naøng ñaõ noùi quaù nhieàu ! AÂm thinh laïnh nhaït nhöng raát eâm, raát dòu, raát thanh nhaõ, coù caùi ma löïc thu huùt phi thöôøng. Tieåu Phi nghe, taâm thaàn voâ cuøng saûng khoaùi. Hai thieáu nöõ nghe bieán saéc ngay. Moät boùng hoàng tha thöôùt böôùc vaøo, khoaùc beân ngoaøi moät chieác aùo daøi maøu traéng. Ngöôøi ñoù laø moät nöõ nhaân, daùng ñi khoâng coù gì ñaëc bieät, nhöng toû roõ phong thaùi taân kyø myõ leäm khoâng moät danh töø naøo treân theá gian dieãn taû noåi. Chieác aùo traéng baèng sa moûng, laûm noåi baät caùi chaát cao quyù cuûa nöõ nhaân. Nôi maët, coù vuoâng sa che phuû, khoâng ai troâng roõ dung maïo chính caùi kín ñaùo ñoù taïo chon öõ nhaân veû huyeàn aûo laøm taêng theâm daùng ngöôøi dieãm kieàu. Khuùc Voâ Dung cuõng coù phong thaùi nhö vaäy, baûo naøng trang ñuùng nhö nöõ nhaân, thì khoâng laøm sao ai phaân bieät noåi hai ngöôøi. Caùi phong tö ñoù do trôøi sinh, treân ñôøi chaúng coù ai hoïc taäp ñöôïc duø phaûi hoïc taäp suoát ñôøi. Tieåu Phi thôû daøi: -Thaïch Quan AÂm ! Chung quy, taïi haï cuõng gaëp ñöôïc baø ! Moät nam nhaân gaëp ñöôïc moät nöõ nhaân nhö baø, keå ra ñoâi maét coù dieãm phuùc laém ! Nhöng taïi haï mong muoán, treân theá gian naøy ñöøng bao giôø coù baø ! Hai thieáu nöõ suïp laïy: -Kính chaøo sö phoù ! Thaïch Quan AÂm laïnh luøng: 558 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ta ñoái vôùi taát caû moân ñoà, ñeàu coù moät loøng nhaân, khoâng hôn khoâng keùm, khoâng rieâng vôùi baát cö naøng naøo, nhö hai ngöôi vöøa noùi. Coù ñuùng vaäy khoâng ? Hai thieáu nöõ vaãn coøn naèm saùt ñaát run run gioïng: -Ñoù laø laõo nhaân gia ban boá töø bi cho taát caû ! Thaïch Quan AÂm gaät ñaàu: -Toát laém ! Boång, baø vaãy tay veà Khuùc Voâ Dung ñang ñöùng beân ngoaøi laïnh luøng baûo: -Ngöôi khoâng gieát noåi chuùng noù, thì ñeå cho chuùng gieát ngöôi ! Moät gioïng noùi heát söùc thaûn nhieân, gioïng noùi quyeát ñònh sanh maïng con ngöôøi ! Thaûn nhieân xem maïng soáng con ngöôøi nhö moät moùn ñoà, duøng thì giöõ, khoâng duøn thì boû ! Giaù trò moät sanh maïng, ñoái vôùi baø ta reû quaù ! Khuùc Voâ Dung böôùc vaøo. Naøng khoâng bieåu hieän moät caûm tình naøo nôi göông maët ñieàm nhieân hoûi: -Hai ngöôi chöa ñöùng leân sao ? Tieåu Phi khoâng ñieàm nhieân noåi: -Hai naøng ñoù baát quaù coù noùi moät vaøi caâu, theá maø phun nhaân khoâng ñeå cho hoï soáng ! Nhö vaäy coù taøn nhaãn laém khoâng ? Thaïch Quan AÂm laïnh luøng: -Ta ñoái vôùi moân ñoà baèng moät loøng nhaân nhö nhau, cheát hay soáng, do chuùng, nhö vaäy laø coâng bình, sao goïi laø taøn nhaãn ? Baø thaûn nhieân quaù, baø coù lyù quaù, coâng bình nhö vaäy coøn ai noùi ñöôïc gì ? Tieåu Phi ñöa tay vuoát choùt muõi, cöôøi khoå: -Voâ luaän laøm sao, taïi haï mong phu nhaân tha thöù cho hoï ! Thaïch Quan AÂm so vai: -Ngöôi coù bieát taïi sao hai naøng khoâng van caàu ta ? Quaû nhieân hai thieáu nöõ ñaõ ñöùng leân, caû hai khoâng noùi gì, thaân hình run run, nhöng chuaån bò theá giao ñaáu. Tieåu Phi thôû daøi, khoâng noùi gì nöõa. Thaïch Quan AÂm töø töø tieáp: -Chæ vì hai naøng bieát roõ, ta ñaõ noùi gi, vónh vieãn khoâng heà bieán caûi lôøi noùi ! Tieåu Phi thôû daøi: -Nhö theá hai naøng cheát laø vì taïi haï maø ñaéc toäi ! Thaïch Quan AÂm laïnh nhaït: -Ngöôi khoâng neân khoù chòu ! Ngöôi ñöøng töôûng, sôû dó chuùng phaûi cheát vì ñaõ noùi ra moät bí maät vôùi ngöôi ! Neáu ta khoâng muoán cho ngöôi nghe ñieàu bí maät ñoù, thì ta ñaõ khoùa mieäng chuùng roài ! Tieåu Phi laïi thôû daøi theâm moät tieáng: 559 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Phaûi ñaáy ! Moät keû saép cheát coù lôõ nghe ñieàu bí maät, cuõng chaúng quan heä gì. Bôûi sau khi nghe roài, keû ñoù coøn ñem tieát loä laïi vôùi ai ñöôïc nöõa ? Nghe ñeå mang theo veà loøng ñaát thì coù sao ? Thaïch Quan AÂm gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy ! Tieåu Phi laïi noùi: -Neáu theá, vì sao phu nhaân muoán cho hai naøng cheát ? Thaïch Quan AÂm laïnh luøng: -Naøo phaûi ta muoán ? Chính chuùng töï tìm caùi cheát ! Tieåu Phi kinh ngaïc: -Chính hai naøng töï tìm caùi cheát ? Thaïch Quan AÂm khoâng ñaùp. Cô Baêng Nhaïn thôû daøi than thaàm : -Taïi sao ngöôi boãng nhieân laïi bieán thaønh ngoác töû ? Baø aáy ñaõ meâ tít ngöôi roài, maø hai lieãu ñaàu thì leùn luùt vaøo ñaây, toû tröôùc caùi chuû yù cuûa chuùng, theá chaúng phaûi laø töï chuùng tìm caùi cheát chaêng ? Khi naøo baø aáy dung tha cho ai phoãng tay treân ? Luùc ñoù naøng aùo vaøng vaø naøng aùo xanh ñaõ xuaát thuû. Coâng löïc cuûa hai naøng coøn non keùm, cho neân Tieåu Phi baûo raèng hai naøng môùi nhaäp moân, nhöng chieâu thöùc caû hai ñöa ra, vöøa gaáp laïi vöøa nguïy dò, ngoaøi choã töôûng cuûa moïi ngöôøi. Moät ngöôøi khoâng coù coâng löïc thaâm haäu, quyeát chaúng khi naøo xuaát thuû aùc ñoäc nhö vaäy noåi. Nghó cho kyõ, taát thaáy chaúng coù chi laï caû. Bôûi cuoäc ñaáu hoâm nay, chaúng phaûi vì tranh giaønh taøi , lôïi, hoaëc ñòa vò danh voïng gì maø chính laø moät cuoäc ñaáu tranh giaønh söï soáng, thaéng laø soáng, baïi laø cheát, ñöông nhieân hai naøng phaûi doác toaøn löïc maø ñaùnh, coù theå baûo laø ñaùnh nhö ñieân. Do ñoù, loái xuaát thuû cuûa hai naøng phaûi aùc ñoäc. Naøng aùo xanh vöôn hai baøn tay ra möôøi ngoùn xoeø thaúng nhö möôøi muõi duøi, naøng caén raêng, giöông troøn maét, phoùng möôøi ngoùn tay tôùi yeát haàu cuûa Khuùc Voâ Dung. Möôøi ngoùn tay ñoù, ñi ñöôïc nöûa taàm, bieán thaønh moùc caâu, neáu chuïp truùng yeát haàu ñoái phöông, laø möôøi moùc caâu seõ moùc ñöùt khí quaûn. Trong hai baøn tay naøng vöôn ra vôùi möôøi moùc caâu , ngöôøi ta coù caûm töôûng con chim öng choàm hai chaân chuïp moät con gaø, moät con thoû. Naøng aùo vaøng thì ñoâi maét ñoû röïc, vöôn caùnh tay höõu, baøn tay xoeø thaúng, naêm ngoùn kheùp cöùng taïo thaønh moät löôõi ñao, naøng choït löôõi ñao ñoù thaúng tôùingöïc Khuùc Voâ Dung. Ñoàng thôøi, baøn tay taû naém cöùng laïi, cöùng ñeán ñoä maáy moùng tay maát haún maùu bieán thaønh traéng nhôït, tay quyeàn ñoù tung vaøo huyeät ñan ñieàn cuûa ñoái phöông, nôi daï döôùi. 560 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Moät chöôûng vaø moät quyeàn ñoù, xem ra chaúng coù gì ñaëc bieät, song loái xuaát thuû töø tö theá ñeán boä vò, heát söùc nguïy dò, bôûi nhanh quaù neân ngöôøi xem chaúng bieát naøng phaùt xuaát töø nôi naøo, tay ñöa cao ñaùnh tôùi hai tay tuø döôùi ñaùnh thoác leân, hoaëc ôû nöûa chöøng ñaùnh thaúng sang ñòch. Tieåu Phi thôû daøi, thaàm nghó: -Voõ coâng cuûa Thaïch Quan AÂm quaû nhieân khaùc thöôøng ! Caùi khaùc thöôøng thaàn dieäu chöù chaúng phaûi kieåu caùch. Ñeä töû môùi nhaäp moân cuûa baø ta coøn phaùt huy ñöôïc oai löïc nhö vaäy, thì baø ta gheâ gôùm ñeán baäc naøo ? Nhöng Khuùc Voâ Dung khoâng hoaøn thuû, traùi laïi naøng chæ neù traùnh thoâi. Vaø naøng neù traùnh ñuùng ba chieâu cuûa ñòch. Voõ coâng cuûa naøng cao hôn hai ñoái phöông maáy böïc, chöøng nhö naøng khoâng muoán nghinh ñoùn theá coâng cuûa nhöõng keû lieàu maïng, do ñoù, naøng neù traùnh, ñôõ phaûi tieâu hao coâng löïc chaïm ñoøn vôùi nhau. Naøng thuû, coù leõ ñeå chôø ñoái phöông kieät löïc roài, môùi phaûn coâng. Hai thieáu nöõ kia caøng ñaùnh caøng huøng hoå, chieâu thöùc sau luoân luoân taøn ñoäc hôn nhöõng chieâu thöùc tröôùc, chaúng nhöõng theá, laïi coøn quaùi khoâng töôûng noåi. Ñeán Tieåu Phi cuõng chaúng nhaän ra lai lòch cuûa nhöõng chieâu thöùc hai naøng xöû duïng. Nhöõng chieâu thöùc ñoù, nhöõng moân phaùi trong giang hoà khoâng coù, veà naøng aùo xanh thì möôøng töôïng naøng aùp duïng Öng Traûo coâng maø cuõng coù theå baûo laø naøng xuaát thuû theo pheùp caàm naõ, nhöng nhìn kyõ laïi thì phaûng phaát pheùp Suaát Giaûo cuûa voõ laâm Moâng Coå, coù ñieàu khoâng hung haõn cho laém thoâi. Naøng aùo vaøng coù loái xuaát thuû nhö chaët, cheùm hoaëc haát, luùc phaùt chieâu thì nhö vaäy, song sau ñoù laïi bieán hoùa lieàn. Loái ñaùnh ñoù coù theå goïi laø Traûm, nhöng voõ hoïc cuûa Trung Nguyeân khoâng heà duøng Traûm laøm thuû quyeát. Bôûi khi naøo duøng ñao môùi aùp duïng thuû quyeát Traûm. Tieåu Phi kinh ngaïc, thaàm nghó: -Nhö theá thì voõ coâng cuûa Thaïch Quan AÂm xuaát xöù töø ngoaïi quoác hay sao ? Thuû phaùp cuûa baø ta truyeàn daïy cho ñeä töû hoaøn toaøn baát ñoàng vôùi thuû phaùp baát cöù moân phaùi naøo taïi Trung Nguyeân. Song phöông hai choïi moät, ñaõ giao tieáp vôùi nhau ñoä vaøi möôi chieâu roài. Khuùc Voâ Dung vaãn traùnh neù, chöa chòu phaûn coâng. Thaïch Quan AÂm laïnh luøng hoûi: -Voâ Dung ! Ngöôi baét ñaàu meàm loøng töø luùc naøo theá ? Khoâng leû ngöôi chaúng nôõ haï thuû ? Baø vöøa döùt caâu, Khuùc Voâ Dung laäp töùc ñaùnh traû laïi hai thieáu nöõ. Chieâu thöùc naøng ñaùnh ra, laïi hoaøn toaøn baát ñoàng vôùi chieâu thöùc cuûa ñoái phöông. 561 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Naøng aùo vaøng nghinh ñoùn chieâu ñoù, thöøa luùc song phöông va chaïm chöôûng kình, naøng uoán löng moät chuùt , loøn tôùi, doïc theo phía vai taû cuûa ñòch, leûn ra sau löng. Töø ñoù, naøng duøng caïnh baøn tay cheùm taït vaøo löng Khuùc Voâ Dung. Boä phaùp linh hoaït, thaân phaùp nheï nhaøng, moät naøng phía tröôùc, moät naøng phía sau, doàn Khuùc Voâ Dung vaøo caûnh löôõng ñaàu thoï ñòch. Thuû phaùp phaûi ñöôïc linh dieäu, töï nhieân, neáu khoâng thì thaønh ra mieãn cöôõng, chaúng nhöõng toû roõ mình keùm taøi, maø coøn caàm nhö chôø baïi. Nhöng, Khuùc Voâ Dung dieàm nhieân nhö thöôøng. Naøng aùo vaøng vöøa cheùm soáng tay tôùi, naøng taït qua moät beân, khoâng caàn quay maët laïi nhöng naøng luøi moät böôùc. Naøng luøi moät böôùc, naøng aùo vaøng huït tay, tôùi moät böôùc. Caû hai ngang maët nhau. Thaïch Quan AÂm gaät ñaàu: -Ñaùnh ra ñöôïc chieâu ñoù, quaû khoâng uoång phí ba naêm hoïc taäp ! Baø vöøa döùt caâu naøng aùo vaøng ngaõ xuoáng. Trong khi ñoù, naøng aùo xanh cuõng bò böùc thoaùi. Nhìn thaáy naøng aùo vaøng ñaõ gaõy moät caùnh tay, naøng aùo xanh heùt leân moät tieáng, lao ngöôøi vaøo Khuùc Voâ Dung. Khuùc Voâ Dung laïnh luøng traøn qua moät beân, hoaønh tay chaët xuoáng. Ñaàu laø phaàn ñöôïc naøng aùo xanh phoøng veä nhaát, ngôø ñaâu, Khuùc Voâ Dung laïi chaët xuoáng ñaàu! Chaët ñuùng luùc naøng aùo xanh bieán ñoåi chieâu thöùc ! Trong luùc bieán ñoåi chieâu thöùc, söï phoøng veä phaûi toái nghieâm maät. Duø chæ lôi trong moät giaây, naøng aùo xanh phaûi maát maïng tröôùc thuû phaùp nhanh nhö ñieän cuûa Khuùc Voâ Dung. Caùi tuyeät dieäu cuûa Khuùc Voâ Dung laø naøng duøng chieâu thöùc cuûa naøng aùo xanh haï naøng aùo vaøng, sau ñoù laïi duøng chieâu thöùc cuûa naøng aùo vaøng haï luoân naøng aùo xanh. Nhaát Ñieåm Hoàng vaø Cô Baêng Nhaïn cuøng nhìn nhau, caû hai cuøng giaät mình. Tieåu Phi thì nheï cau ñoâi maøy, chöøng nhö chaøng khoâng töôûng noåi coù söï tình nhö theá. Khuùc Voâ Dung laïnh luøng nhö chaúng coù vieäc chi xaûy ra böôùc tôùi caïnh Thaïch Quan AÂm nghieâng mình: -Laõo nhaân gia coøn ñieàu chi phaân phoù ? Thaïch Quan AÂm traàm laëng moät luùc raát laâu, boãng baät cöôøi khanh khaùch: -Laâu laém roài ta khoâng thaáy ngöôi xuaát thuû ! Khoâng ngôø voõ coâng cuûa ngöôi tieán boä ñeán möùc ñoä ñoù ! Hieám coù ! Thöïc hieám coù ! Khuùc Voâ Dung cuùi ñaàu : -Khoâng phaûi voõ coâng cuûa ñeä töû tieán boä, maø laø vì hai naøng ñoù löôøi luyeän taäp. Thaïch Quan AÂm cöôøi nhaït. Thaïch Quan AÂm nhìn thoaùng qua Tieåu Phi cöôøi nheï: -Khoâng tin, ngöôi cöù hoûi Ñaïo Soaùi Löu Höông xem ! Con ngöôøi danh chaán caøn khoân coøn phaûi ngôïi khen thì ngöôi neân coâng nhaän laø phaûi hôn ! 562 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Khuùc Voâ Dung ñieàm nhieân: -Duø sao thì cuõng nhôø laõo nhaân gia giaùo huaán ! Thaïch Quan AÂm traàm ngaâm moät luùc, roài baät cöôøi: -Ngöôi ñoäng môû mieäng laø goïi ta laõo nhaân gia. Chaúng leõ ta quaù giaø roài ? Khuùc Voâ Dung cuùi ñaàu chaúng daùm noùi gì ? Thaïch Quan AÂm thôû daøi: -Maø phaûi ñaáy ! Ta giaø roài ! Coøn gì ! Giaø laø saép cheát ta coù coøn höôûng ñöôïc bao nhieâu naêm nöõa ñaâu ! Raát coù theå moät ngaøy naøo ñoù, ngöôi laïi gieát ta ! Coù phaûi vaäy khoâng ? Khuùc Voâ Dung ñieàm nhieân: -Ñeä töû khoâng daùm ! Thaïch Quan AÂm cöôøi laïnh: -Coù gì maø ngöôi khoâng daùm ! Luaän veà voõ coâng hieän taïi cuûa ngöôi ñeán Tröôøng Toân Hoàng cuûng khoâng tieáp noåi ba traêm chieâu cuûa ngöôi ! Thì trong voøng vaøi naêm nöõa, neáu muoán gieát ta, ngöôi chæ trôû baøn tay ! Coù nhoïc meät gì ? Khuùc Voâ Dung cuùi ñaàu suy nghó moät luùc laâu, ñoaïn laáy trong tay aùo ra moät thanh ngaân dao nhoû, loaïi dao cuûa Tröôøng Toân Hoàng xöû duïng taïi khaùch saïn sa maïc, tay taû caàm dao, chaët ñöùt baøn tay höõu cuûa naøng. Maùu hoàng voït ra thaønh voøi. Khuùc Voâ Dung laïnh luøng khoâng bieåu loä moät caûm giaùc naøo, töø töø hoûi: -Baây giôø sö phoù ñuû tin ñeä töû chöa ? Leä thaûm theo caâu noùi traøo ra, duø göông maët laïnh luøng. Leä bi hoaøi chöù khoâng phaûi leä ñau ñôùn. Göông maët naøng bieán saéc daàn daàn, bieán ñeán xanh rôøn. Luùc ñoù naøng môùi ngaõ xuoáng. Tieåu Phi, Cô Baêng Nhaïn thôû daøi nhaém maét laïi. Nhaát Ñieåm Hoàng traùi laïi, môû troøn ñoâi maét nhìn tröøng tröøng Thaïch Quan AÂm. Thaïch Quan AÂm ñieàm nhieân: -Lieãu ñaàu töï chaët tay, taïi sao ngöôi tröøng maét vôùi ta ? Khoâng ngöôi cho laø ta böùc naøng ? Nhaát Ñieåm Hoàng traàm gioïng : -ÖØ ! Thaïch Quan AÂm cöôøi lôùn: -Ta khoâng ngôø moät keû gieát ngöôøi nhö cheùm coû, laø Trung Nguyeân Nhaát Ñieåm Hoàng laïi ñoäng loøng traéc aån ! Hay ngöôi coù yù gì vôùi lieãu ñaàu ? Nhaát Ñieåm Hoàng gaèn tieáng : -Ta chæ coù yù vôùi ngöôi thoâi ! Coù yù muoán gieát ngöôi ? Thaïch Quan AÂm cöôøi lôùn hôn : -Raát tieác laø vónh vieãn ngöôi khoâng hoaøn thaønh noåi taâm nguyeän ! 563 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baø khoâng maøng ñeán Nhaát Ñieåm Hoàng, höôùng sang Tieåu Phi. -Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Ngöôi coøn ñi ñöôïc chöù ? Tieåu Phi cöôøi nheï: -Phu nhaân muoán cho taïi haï ñi, duø ñi khoâng noåi taïi haï cuõng leát maø ñi ! Thaïch Quan AÂm gaät ñaàu: -Neáu vaäy, haõy theo ta ! Böôùc ra ñeán cöûa, baø quay ñaàu laïi, hoûi Nhaát Ñieåm Hoàng: -Trong mình, coù thuoác gòt veát thöông chöù ? Nhaát Ñieåm Hoàng tröøng maét nhìn baø, khoâng ñaùp. Thaïch Quan AÂm ñieàm nhieân tieáp: -Phaøm nhöõng keû gieát ngöôøi, ñeàu ñeà phoøng bò ngöôøi saùt haïi. Do ñoù, hoï thöôøng mang trong ngöôøi loaïi thuoác chöûa trò caùc veát thöông do ñao kieám gaây neân. Ngöôi ñaõ coù yù vôùi lieãu ñaàu ta, thì cuõng neân chieáu coá ñeán naøng, saên soùc naøng ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Phaûi roài ! Neân saên soùc naøng. Vónh vieãn naøng khoâng theå maïnh hôn phu nhaân, thì phu nhaân coøn sôï gì maø khoâng cöùu soáng naøng ñeå duøng ? Thaïch Quan AÂm baät cöôøi khanh khaùch: -Ñaïo Soaùi saønh taâm lyù quaù ! Thaûo naøo caùc nöõ nhaân khoâng meâ say Ñaïo Soaùi ? oOo Nhaát Ñieåm Hoàng roài cuõng baêng boù veát thöông cho Khuùc Voâ Dung. Gieát ngöôøi y khoâng maûy may phí löïc. Song baêng boù cho ngöôøi, y laïi vaát vaû voâ cuøng ! Cô Baêng Nhaïn thôû daøi: -Anh Phieâu hoa ! … Anh Phieâu hoa ! … Moät loaïi hoa ñeïp voâ song ! Moät loaïi hoa ñoäc voâ song ! Nhaát Ñieåm Hoàng laïnh luøng: -Ta khoâng ngôø haén ñi theo Thaïch Quan AÂm thaät söï ? Cô Baêng Nhaïn höø moät tieáng: -Ngöôi cho raèng haén khoâng coù yù töù gì ? Nhaát Ñieåm Hoàng buoâng goïn: -ÖØ ! Cô Baêng Nhaïn laïi höø moät tieáng: -Neáu laø ngöôi duø gieát cheát ngöôi, ngöôi cuõng khoâng ñi theo baø ta ? Nhaát Ñieåm Hoàng gaät ñaàu: -ÖØ ! Cô Baêng Nhaïn thôû daøi: 564 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôøi nhö ngöôi vónh vieãn chaúng laøm sao hieåu noåi Ñaïo Soaùi Löu Höông. Cho ngöôi bieát, treân theá gian naøy, chaúng moät ai cöôõng baùch ñöôïc haén laøm moät vieäc maø haén khoâng thích laøm ! Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng ñaùp. Cô Baêng Nhaïn laïi tieáp: -Cho ngöôi bieát luoân, noùi xem thì ai ai cuõng töôûng laø haén haønh ñoäng tuøy tieän song bình sanh haén chöa heà laøm moät vieäc maát maët baèng höõu. Coù moät baèng höõu nhö haén, laø ngöôi höôûng phuùc baûy möôi ñôøi ñoù ! Boãng, Khuùc Voâ Dung reân nheï moät tieáng. Naøng ñaõ tænh laïi. Luùc hoân meâ naøng loä veû thoáng khoå roõ reät. Luùc tænh laïi, naøng laïnh luøng nhö thöôøng. Naøng chaúng khi naøo bieåu loä moät caûm tình, moät yù nghó. Nhaát Ñieåm Hoàng hoûi: -Coâ nöông coøn nghe ñau chaêng ? Ñoái vôùi con ngöôøi thoï thöông naëng, hoûi nhö theá chaúng nhöõng laø laøm moät vieäc thöøa, maø coøn toû ra raát laïnh nhaït, xa xoâi quaù ! Nhöng ñoù laïi laø moät caâu noùi oân toàn, traàm aám nhaát cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng maø y thoát leân laàn ñaàu tieân suoát moät ñôøi ! Ngôø ñaàu Khuùc Voâ Dung coøn laïnh luøng hôn y nöõa. -Ta ñau hay khoâng ñau, ñieàu ñoù coù can chi ñeán ngöôi ? Nhaát Ñieåm Hoàng traàm ngaâm moät luùc laâu. Sau cuøn g y böôùc ra xa xa. Khuùc Voâ Dung cöïa mình muoán ñöùng leân, boãng nhìn xuoáng coå tay thaáy coù quaán boá traéng, cao gioïng hoûi: -Phaûi ngöôi baêng boù cho ta chaêng ? Nhaát Ñieåm Hoàng ñieàm nhieân: -ÖØ ! Khuùc Voâ Dung höø moät tieáng: -Ai baûo ngöôi nhieàu chuyeän theá ? Nhaát Ñieåm Hoàng vaãn ñieàm nhieân: -Khoâng ai caû ! Khuùc Voâ Dung thaùo maûnh boá ngay, roài lau saïch lôùp thuoác, boâi nôi veát thöông. Thuoác rôi xuoáng, maùu voït ra lieàn. Laøm caùi vieäc ñoù ñöông nhieân Khuùc Voâ Dung nghe ñau ñôùn laém, ñau ñôùn hôn luùc môùi chaët baøn tay. Moà hoâi ñaàu, moà hoâi traùn thi nhau traøo ra, rôi loäp ñoäp xuoáng ngöïc naøng. Maûnh boá cuoái cuøng rôi xuoáng, lôùp thuoác cuoái cuøng saïch roài naøng nhìn thaúng vaøo maët Nhaát Ñieåm Hoàng. -Vieäc cuûa ta, chaúng caàn keû naøo nhuùng tay vaøo ! Thoát xong, naøng ñöùng leân, böôùc ra ngoaøi ngay. 565 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cô Baêng Nhaïn thôû daøi: -Quaät cöôøng nhö theá, bình sanh ta chöa thaáy ! Nhaát laø moät nöõ nhaân ! Nhaát Ñieåm Hoàng traàm ngaâm laâu laém. Sau cuøng, y laïnh luøng buoâng goïn: -Naøng raát toát ! Cô Baêng Nhaïn cau maøy: -Raát toát ? Toát ôû ñieåm naøo ? Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng ñaùp chæ laäp laïi caâu noùi ba tieáng: -Naøng raát toát ! Cô Baêng Nhaïn höø nheï: -Voâ luaän laøm sao, naøng khoâng neân coù thaùi ñoä ñoù ñoái vôùi ngöôi ! Ngöôi xöû toát vôùi naøng quaù, maø naøng phuû nhaän taøn nhaãn ! Nhaát Ñieåm Hoàng nhaém maét laïi khoâng noùi gì. Cô Baêng Nhaïn nhìn y, roài baät cöôøi, töï thoát: -Trôøi sanh hai ngöôøi naøy laø ñeå phoái hôïp vôùi nhau maø ! Ñuùng laø moät ñoâi ! Raát xöùng ! oOo Khoâng ñaøi trang, khoâng goái theâu, khoâng maøn nhung tröôùng gaám, khoâng coù chi hoa leä caû. Nhöng trang nhaõ, thanh khieát phi thöôøng. Khoâng moät ñieåm buïi ñôøi, laøm hoen oá caùi thanh cao bao quanh cuïc dieän. Tieåu Phi ñang ôû trong caûnh ñoù, moät khung caûnh laøm cho chaøng khoan khoaùi voâ cuøng. Bình sanh, chaøng chöa coù luùc naøo khoan khoaùi baèng luùc naày. Vaø nhö vaäy, chöa coù nôi naøo saùnh baèng nôi naày. Chaøng thôû daøi. Voâ luaän laøm sao, Thaïch Quan AÂm laø con ngöôøi, ñaëc bieät quaù ! Baø coù laø tieân hay khoâng chöa bieát, chöù chaéc chaén baø baát tuïc. Chaøng ñang mô öôùc troâng thaáy göông maët cuûa Thaïch Quan AÂm. Ñeå xem göông maët moät kyø nöõ coù gì khaùc bieät hôn göông maët cuûa moät ngöôøi thöôøng ? Nhöng, thaáy maët baø roài, Tieåu Phi khoâng coøn nghi gì nöõa. Ñuùng hôn chaøng khoâng töôûng noåi ? Baø laø moät hình thaønh cuûa danh töø ñeïp. Khoâng moät neùt naøo tuïc treân con ngöôøi baø. Taû caùi ñeïp, ngöôøi ta ñeà caäp ñeán aùnh maét ñuoâi maøy, maùi toùc khoeù mieäng, boä ngöïc, baøn tay, ñoâi ñuøi. 566 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Khoâng moät myõ nhaân naøo gom tuï ñaày ñuû caùc ñaëc ñieåm ñoù. Thaïch Quan AÂm gom tuï ñuû ! Raát ñaày ñuû, raát hoaøn toaøn ! Tieåu Phi thôû daøi. Thaïch Quan AÂm cöôøi nheï: -Ñaïo Soaùi muoán thaáy maët ta ? Ñaõ thaáy roài, sao laïi thôû than ? AÂm thinh cuûa baø cuõng ñeïp voâ song ! Tieåu Phi ñang say, say ngöôøi, say gioïng ! Laàn thöù nhaát chaøng say daät say döø ! ---------------------oOo--------------------- 567 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2