Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 55

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

97
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 55: ĐƯỜNG RANH SỐNG CHẾT ....Tỳ Bà công chúa nằm bên cạnh Hồ Thiết Hoa. Hồ Thiết Hoa là khách giang hồ, quen thói phong sương, từng chan nắng gió, dù có mỏi mòn, tiều tụy, phờ phạc xác xơ, trông cũng chưa đến đổi nào. .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 55

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MÖÔI LAÊM ÑÖÔØNG RANH SOÁNG CHEÁT Tyø Baø coâng chuùa naèm beân caïnh Hoà Thieát Hoa. Hoà Thieát Hoa laø khaùch giang hoà, quen thoùi phong söông, töøng chan naéng gioù, duø coù moûi moøn, tieàu tuïy, phôø phaïc xaùc xô, troâng cuõng chöa ñeán ñoåi naøo. Chöù nhö Tyø Baø coâng chuùa, voán laø caønh vaøng laù ngoïc, ñoùng khung trong laàu son, gaùc tía, laâm caùi caûnh naøy thì tình traïng bi ñaùt laøm sao ? Con ngöôøi ñoù, coù ai ngôø laïi coù ngaøy cuõng y phuïc taû tôi, cuõng ñaïp soûi vaøy saønh, cuõng taém sao goäi nguyeät, cuõng bò naéng ñoát söông möa ? … Giô ñaây, naèm caïnh Hoà Thieát Hoa, khí löïc nhö giaû töø naøng, hôi thôû coù theå bò ñöùt ñi baát cöù phuùt giaây naøo. Hoà Thieát Hoa tay che maét laåm baåm: -Chuùng ta khoâng coøn hy voïng gaëp laïi Laõo Xuù Truøn roài ! Chaéc chaén laø phaûi laøm moài cho chim öng tröôùc khi tìm gaëp haén ! Tyø Baø coâng chuùa aûm ñaïm voâ cuøng : -Ñaùng leõ chuùng ta khoâng neân theo con ñöôøng naày ! Nôi aùnh maét cuûa Hoà Thieát Hoa moät tia löûa giaän baén leân, y cao gioïng thoát: -Ñuùng vaäy ! Ñuùng ra, chuùng ta khoâng neân ñi theo con ñöôøng naày ! Tuy nhieân, taïi haï coù gì ñaùng traùch chöù ? Chính coâng chuùa ñaõ noùi, taïi sa maïc, taïi haï khoâng saùnh ñöôïc coâng chuùa kia maø ! Thì, taïi sao coâng chuùa khoâng ñoùng vai höôùng ñaïo ? Taïi sao coâng chuùa laïi ñi theo taïi haï ? Theo nhö con choù ngoan theo chuû ?Theo ñeå roài caû chuû laãn choù ñeàu kieät queä maø naèm ngay ñô ? Tyø Baø coâng chuùa rôi leä, thoát qua ngheïn ngaøo: -Thöïc ra thì ta khoâng neân theo ngöôi, ta theo ngöôi, naøo chæ laøm khoå cho ta maø thoâi, ta coøn gaây phieàn luïy cho ngöôi nöõa ! Neáu khoâng coù ta cuøng ñi theo, chia phaàn, thì bình nöôùc kia, moät mình ngöôi, ngöôi coù theå duøng gaáp ñoâi thôøi gian, vaø nhö vaäy,ít nhaát ngöôi cuõng coù theå chi trì ñeán maáy hoâm nöõa ! Hoà Thieát Hoa traàm ngaâmm oät luùc, roài thôû daøi, nheách nuï cöôøi khoå: -Ta hoà ñoà quaù ! Roài y tieáp: -Söï vieäc nhö vaäy, taïi haï laøm sao traùch ñöôïc coâng chuùa chöù. Taïi haï ñöôøng ñöôøng laø moät nam nhaân, laïi khoâng baûo hoä ñöôïc moät nöõ nhaân, nhö vaäy maø taïi haï coøn traùch coâng chuùa, nghó cuõng ñaùng theïn thaät ! Tyø Baø coâng chuùa ñoät nhieân laên mình ñeán caïnh y, baät khoùc lôùn : 578 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi khoâng ñaùng traùch, chính ta môùi ñaùng traùch ! baây giôø ta muoán cheát ! Ta muoán cheát thoâi ! Ta cheát ngay ! Hoà Thieát Hoa voã nheï leân maùi toùc naøng,laåm nhaåm : -Chuùng ta khoâng theå cheát ! Chuùng ta khoâng neân cheát ! Nhöng chuùng ta cuõng khoâng theå soáng ! Trong tröôøng hôïp naøy, chuùng ta khoâng coøn hy voïng soáng soùt ! Nhìn ra xa, taän maét chæ thaáy toaøn laø caùt, caùt traéng, caùt vaøng. Chöøng nhö döôùi gaàm trôøi naøy chæ coù caùt vaø caùt. Qua phuùt giaây dao ñoäng taâm thaàn, Tyø Baø coâng chuùa ngaång ñaàu leân nuï cöôøi aûm ñaïm hieän heùo haét nôi moâi: -Boãng nhieânta laïi cheát chung choã vôùi ngöôi ! Ñung laø moät söï tình chaúng ai töôûng noåi ! Hoà Thieát Hoa baät cöôøi lôùn: -Cheát chung moät choã vôùi coâng chuùa, laø ñieàu sung söôùng nhaát ! Sôï coù keû mô ñöôïc cheát chung vôùi coâng chuùa, nhöng giaác mô laïi khoâng thaønh ñaáy chöù ! Coâng chuùa laø ngöôøi ñeïp nhaát traàn ñôøi, coâng chuùa … coâng chuùa … Y boãng ngheïn lôøi. Roài y nhìn naøng ñaêm ñaêm, nhìn say meâ, cuoái cuøng y laåm nhaåm: -Tuy nhieân, neáu coù phaûi cheát, chuùng ta cuõng cheát caùch naøo cho khoaùi laïc môùi ñöôïc ! Coù phaûi vaäy khoâng, coâng chuùa ? Tyø Baø coâng chuùa phaùt rung leân: -Ngöôi … ngöôi muoán … ta … Hoà Thieát Hoa ñöa aùnh maét töø ñaàu naøng xuoáng chaân naøng. Ñoâi chaân ñoù, tuy hieän giôø coù daáu maùu vì ñaõ vöôït qua moät ñoaïn ñöôøng quaù daøi, ñaïp leân soûi caùt, ñoâi chaân vaãn ñeïp, ñeïp laøm sao ! Hôi thôû cuûa y khôûi söï doàn daäp, y ñaõ caïn khoâ nöôùc boït, song cöù nuoát khoâng coù nöôùc nuoát, y nuoát hôi, traùi coå hoài hoäp leân xuoáng quaù nhanh, roài loàng ngöïc tieáp noái phaäp phoàng. Maét böøng saùng. Löûa beân ngoaøi ñoát phöøng phöøng, löûa beân trong chaùy höøng höïc. Y gaèn töøng tieáng: -Taïi haï muoán ! Muoán coâng chuùa ! Taïi haï muoán gì, coâng chuùa hieåu chöù ? Giôø ñaây, ngoaøi coâng chuùa, coøn caùi chi nöõa ñaâu ? Tyø Baø coâng chuùa caøng phuùt caøng rung maïnh, göông maët nhôït nhaït öûng hoàng daàn daàn, naøng quôû quaïng tay, nhö tìm nhöõng maûnh vaõi coøn thöøa thaûi treân mình, che kín phaàn naøo caàn che. Ñoâi chaân naøng phoâ baøy loä lieãu quaù, Hoà Thieát Hoa nhìn choøng choïc ñoâi chaân, töø baøn chaân leân ñuøi xa hôn moät chuùt nöûa, roài lô löõng ôû choã ñoù, naøng nhuùt nhít, tìm caùch che giaáu ñoâi chaân, che giaáu caùi choã phaûi che giaáu, duø choã ñoù chöa hieän loä, maø naøng töôûng nhö ñoâi maét cuûa Hoà Thieát Hoa ñaõ loät traàn… 579 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhöng y phuïc ñaõ raùch böôm roài, keùo maûnh naøy laøm ñoäng ñeán maûnh khaùc, che choã naøy kín thì choã khaùc hôû ra. Naøng boái roái maø laøm caùi vieäc che giaáu, luùng tuùng maø laøm, caøng boái roái luùng tuùng, con tim caøng ñaäp maïnh. Con ngöôøi vaãnlaø moät loaøi ñoäng vaät, moät loaøi ñoäng vaät kyø quaùi hôn moïi loaøi. Bôûi kyø quaùi neân coù nhöõng baát thöôøng, chaúng haïn duïc voïng cuûa con ngöôøi, luùc khoâng nghó ñeán, luùc chaúng neân nghó ñeán thì laïi böøng leân, maø coù duïc voïng naøo khoù keàm haõm hôn baèng söï ñoøi hoûi cuûa xaùc thòt ? Khi xaùc thòt buøng leân, thì chaúng coù caùi gì maõnh leïi6t baèng, keå caû saám seùt ! Tyø Baø coâng chuùa coá choáng traû baèng nhöõng cöû chæ che giaáu, söï choáng traû ñoù toá caùo laø beân trong naøng cuõng coù moät ñoøi hoûi maõnh lieät, choáng traû maïnh thì ñoøi hoûi maïnh, thöôøng thöôøng thì ñoøi hoûi thaéng choáng traû. Cuoái cuøng, naøng nhaém maét laïi nhö chuaån bò tieáp nhaän. Naøng nhaém maét chôø, hoài hoäp chôø, chöøng nhö noùng naûy chôø ! Tröôùc khi cheát, coøn coù dòp höôûng hoan laïc thì coù gì khoan khoaùi hôn ? Ngöôi ta cheát vôùi aûo töôûng hoan laïc, coønnaøng cheát vôùi hoan laïc thöïc söï, thì coøn gì khoan khoaùi hôn ? Caùt, tuy khoâng mòn nhö gaám, nhö luïa, song vaãn meàm, naèm treân caùt cuõng eâm dòu nhö treân neäm … Gia dó caùt laïi gaây caûmgiaùc nhoï6t nhaït raát thích thuù. Gia dó, caùt aâm aám laïi caøng nung naáu duïc voïng, bôøi duïc voïng chæ kî caûm giaùc laïnh thoâi. Hoà Thieát Hoa traøn mình qua, ñeø leàn mình naøng. Caû hai, cuøng thöông taâm, cuøng bi ai, cuøng tuyeät voïng, giôø ñaây hoï keát hôïp taát caû nhöõng thöù ñoù, ñeå taïo thaønh moät hoan laïc, nhöõng thöù ñoù tan bieán bôûi duïc voïng ñeå keát thaønh moät hoan laïc. Boãng, Hoà Thieát Hoa ruù leân moät tieáng, baät ñöùng leân, hai tay che choã kín, tröøng maét nhìn naøng: -Taïi sao coâng chuùa laøm theá ? Coâng chuùa khoâng … ham muoán aø ? Tyø Baø coâng chuùa khoùc: -Ham muoán chöù ! Sao ta laïi khoâng ham muoán ? tröôùc khi cheát, ta nguyeän, coøn caùi gì, ta cuõng hieán daâng cho ngöôi, hieán daâng taát caû, song ta khoâng khoâng cho ngöôi bieát moät vieäc ! Cho ngöôi bieát vieäc ñoù roài, chuùng ta coù muoán gì, haõy muoán ! Hoà Thieát Hoa troá maét : -Vieäc gì ? Tyø Baø coâng chuùa kheùp nöûa maët mô maøng: -Thaân theå cuûa ta khoâng coøn nguyeân veïn ! Ta ñaõ troùt hieán daâng cho moät ngöôøi ! Hoà Thieát Hoa naém chaët ñoâi tay : -Ai ? 580 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tyø Baø coâng chuùa gaèn töøng tieáng: -Ta ñaõ hieán daâng cho haén ! laøm sao Hoà Thieát Hoa chaúng bieát haén laø ai ? Y caûm thaáy moät thuøng nöôùc laïnh uïp xuoáng ñaàu, khoâng khí ñang noùng nhö coù löûa ñoát chung quanh, vaäy maø y nghe laïnh khaép ngöôøi laïnh ñeán ñoä coùng thaân hình, thöø ra moät ñoáng. Tyø Baø coâng chuùa theâ thaûm voâ cuøng: -Ta ham muoán, ta khoâng coøn caùch gì keàm haõm noåi söï ham muoán, ta queân heát, ta chæ muoán cheát trong tay ngöôi, nhöng … ta chaúng bieát phaûi che giaáu vieäc ñoù vôùi ngöôøi baèng caùch naøo ! Hoà Thieát Hoa heùt: -Ñöøng noùi nöõa ! Ñöøng ! … Ñöøng ! … Y tung chaân ñaù vaøo goø caùt baén leân, bay muø trôøi. Qua moãi caùi ñaù y maéng moät caâu : laõo Xuù Truøn ! Y ñaù maõi, caùt bay thaønh vaàng, bao boïc y, che khuaát y, y xoay mình ra ñaù boán phöông taùm höôùng. Tyø Baø coâng chuùa caát gioïng u buoàn : -Ngöôi haän haén ? Hoà Thieát Hoa buoâng goïn: -ÖØ ! Tyø Baø coâng chuùa thôû daøi: -Ngöôi haän haén, ta chaúng traùch chi ngöôi ! Cuõng coù luùc ta haän haén, voâ luaän laø ai, hieäp chung vôùi haén, thì ñöøng mong höôûng vinh quang, thaéng lôïi. Taát caû ñeàu veà haén! Naøng döøng moät chuùt roài tieáp: -Voâ luaän laø ai nghó gì, haén nhìn thoaùng qua laø bieát roõ taâm tö. Coøn ñieàu lo nghó cuûa haén, ñöøng mong ai hieåu noåi ! Hoà Thieát Hoa ñaõ döøng chaân ñaù, roài nhìn naøng moät luùc laâu, hoûi: -Coâng chuùa töôûng taïi haï hieäp chung vôùi haén nhö vaày, laø thua thieät chaêng ? Tyø Baø coâng chuùa höø moät tieáng : -Chöù khoâng phaûi vaäy sao ? Hoà Thieát Hoa laïi hoûi: -Nhöng boïn taïi haï cam taâm tình nguyeän theo haén, hieäp chung ñaõ laâu haén khoâng heà böùc baùch boïn taïi haï. Coâng chuùa coù thaáy nhö vaäy chaêng ? Tyø Baø coân g chuùa cuùi ñaàu: -Ñuùng vaäy ! Hoà Thieát Hoa vuït cöôøi khanh khaùch: -Coâng chuùa tình nguyeän, taïi haï cam taâm, roài caû hai chuùng ta cuøng haän haén, caû hai chuùng ta ñoàng taâm bònh, maø ñoàng bònh thì töông lieân, coù ñuùng vaäy khoâng ? 581 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Y loaïi boû Cô Baêng Nhaïn ra, ñeå gheùp Tyø Baø coâng chuùa vaøo vôùi y cho hôïp ngöôøi hôïp caûnh hôn. Tyø Baø coâng chuùa gaät ñaàu: -Ñuùng ! Hoà Thieát Hoa laïi cöôøi vang: -Theá maø chuùng ta vaãn thích haén ! Chuùng ta cöù thích haén ! Tyø Baø coâng chuùa thôû ra: Laém luùc, ta töï hoûi, taïi laøm sao theá ? Hoà Thieát Hoa cöôøi nheï : -Taïi vì laõo Xuù Truøn xöùng ñaùng cho thieân haï thích ! Coù phaûi vaäy khoâng ? Tyø Baø coâng chuùa traâm ngaâm moät luùc. Sau cuøng, naøng baät cöôøi thoát: -Maø ngöôi cuõng xöùng ñaùng laø baèng höõu cuûa haén ! Boãng, naøng tröøng maét nhìn Hoà Thieát Hoa trong aùnh maét, nieàm kinh haõi hieän leân roõ reät. Naøng haù hoác moàm, song khoâng moät lôøi naøo thoaùt loït. Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Coâng chuùa nhìn gì ? Chaúng leõ ñöông khoâng taïi haï laïi moïc theâm moät chieác ñaàu nöõa ? Roài chính y ñöa tay sôø ñaàu. Roài y cuõng haù hoác moàm, aùnh maét ngôøi nieàm khuûng khieáp. Y nhìn söõng baøn tay y. Baøn tay nhuoäm ñoû ! Baøn tay vaáy maùu töôi ! Baøn tay vaáy maùu, maùu treân ñaàu y ! Khoâng moät veát thöông nôi ñaàu thì laøm gì coù maùu chaûy ? Hoà Thieát Hoa ngaång maët nhìn leân. Treân cao, trong vaàng caùt boác thaønh maây, coù hai boùng ñen. Hai boùng ñoù bay vaàn vaàn töø treân cao xuoáng thaáp. Chöøng nhö saép ñaùp xuoáng taïi ñoù. Hai boùng ñen laø hai con chim öng ! Maùu dó nhieân töø hai con chim öng rôi xuoáng. Chim öng, dó nhieân bò thöông. Neáu Hoà Thieát Hoa khoâng quaù chaùn naûn ñeán ñoåi baát caàn moïi söï thì y ñaõ phaùt hieän ra ñieàu ñoù ngay. Tyø Baø coâng chuùa kinh ngaïc hoûi: -Chim öng naøy töø ñaâu ñeán ? Taïi sao laïi bò thöông ? Hay laø coù ngöôøi xuaát hieän quanh vuøng phuï caän ? Naøng nöøng vôùi yù nghó coù ngöôøi quanh vuøng phuï caän. Neáu coù ngöôøi ñeán nôi naøy laø naøng coù hy voïng soáng soùt ! 582 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhöng thaàn saéc cuûa Hoà Thieát Hoa laïi traàm troïng. Y nhôù ñeán caùi cheát cuûa Baønh gia nguõ hoå. Y nhôù ñeán chim öng duøng moùng vaáu chieác röông mang ñi…. Chim öng taïi sa maïc laø nhöõng teân noâ leä cuûa Thaïch Quan AÂm ! Chôït, moät tieáng soaït vang leân. Moät con chim öng voã caùnh ñaùp xuoáng, nhanh nhö sao xeït. Ñuùng hôn, noù rôi xuoáng. Hoà Thieát Hoa böôùc tôùi quan saùt. Nôi öùc cuûa noù, giöõa khoaûng loâng traéng xaùm meàm dòu, coù moät ñoám ñoû. Buïng noù cô hoà raùch ra laøm hai. Noù bò thöông baèng nhaùt kieám. Con chim öng naøy, chaéc chaén laø ñaùp xuoáng, xung kích keû naøo ñoù, bò kieám cheùm vaøo mình. Hoà Thieát Hoa cau maøy laåm nhaåm: -Kieám phaùp tuyeät dieäu ! Tyø Baø coâng chuùa chôùp maét, nieàm hy voïn g böøng leân, hoûi: -Coù phaûi do haén khoâng ? Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu: -Khoâng phaûi ñaâu ! Neáu haén xuaát thuû, thì con chim öng naøy khoâng theå bay xa ñöôïc ! Haø huoáng haén khoâng bao giôø gieát moät con vaät ! Con chim öng thöù hai rôi xuoáng luoân. Noù cuõng bò kieám cheùm truùng. Tyø Baø coâng chuùa hoûi gaáp: -Hay moät vò baèng höõu naøo khaùc cuûa ngöôi ? Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu: -Laøm gì coù baèng höõu naøo khaùc taïi sa maïc ? Coøn Cô Baêng Nhaïn thì khoâng xöû duïng kieám ! Boãng, y mæm cöôøi, laåm nhaåm: -Voâ luaän laøm sao, hai co chim öng naøy ñeán ñuùng luùc quaù ! Tyø Baø coâng chuùa chöa hieåu roõ y muoán noùi gì ? Hoà Thieát Hoa nhaët moät con chim, quaêng tröôùc maët naøng baûo: -AÊn ñi ! Tyø Baø coâng chuùa kinh haõi: -AÊn ? Laøm sao nuoát noåi ? Hoà Thieát Hoa tröøng maét: -Neáu khoâng tính cheát, thì coá maø aên cho ñöôïc ! AÊn ñöôïc bao nhieâu, cöù aên. AÊn ñuùng caùi möùc coù theå aên ! Caøng nhieàu caøng toát ! Coâng chuùa bieát chöa ? Trong caùc loaïi thòt, thòt chim öng laø thoâ nhaát, duø coù ñem naáu nöôùng vò taát ñaõ nhai noåi loaïi thòt ñoù, noùi gì ñeán vieäc aên soáng ? 583 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tyø Baø coâng chuùa laáy dao nhoû theûo moät maûnh thòt nhaém maét, haù moàm ñöa noù vaøo, roài vöøa cau maøy vöøa nhai. Ñaõ maáy löôït naøng nhôøn nhôïn, toan nhaû ra. Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -AÊn nhö coâng chuùa thì ñeán luùc naøo môùi phuïc hoài khí löïc ? Ñaây, coâng chuùa xem, taïi haï aên nhö theá naøo ! Y caàm moät maûnht hòt, maùu coøn chaûy roøng roøng. Thoaït ñaàu y lieám heát maùu beân ngoaøi, roài y laáy dao xaét thaønh mieáng nhoû, boû vaøo mieäng nhai sô qua roài nuoát lieàn. Tyø Baø coâng chuùa tôûm quaù, khoâng daùm nhìn nöõa nhaên nhoù maët aáp uùng: -Ta … ta khoâng aên ñöôïc ! Ta nuoát khoâng troâi ! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Coâng chuù ahaõy nhaém maét laïi, roài töï taïo cho mình moät aûo töôøng laø coù cao löông myõ vò tröôùc maét, vaø chính mình ñang aên thöù ñoù ! Thòt chim öng, duø cöùng, maùu chim öng duø tanh, ñoái vôùi moät keû saép cheát vì khaùt vì ñoùi, vaãn ngon, vaãn ngoït nhö thöôøng. Vaø vaãn boå döôõng nhö thöôøng. Hoà Thieát Hoa daàn daàn khoâi phuï khí löïc, göông maët hoàng haøo trôû laïi. Coâng chuùa cuõng hoài sinh song chaäm hôn. Boãng, Hoà Thieát Hoa bieán saéc, traàm gioïng baûo: -Coâng chuùa ôû ñaây ñôïi nheù, taïi haï ñeán ñoù xem qua moät chuùt. Tyø Baø coâng chuùa khoâng chò ôû laïi moät mình. -Ta muoán ñi vôùi ngöôi ! Hoà Thieát Hoa thôû daøi, roài cöôøi khoå : -Ñöôïc ! Thì cöù ñi ! Xem ra, tröø caùi laõo Xuù Truøn, coøn ai caàm chaân coâng chuùa noåi ? Tuy nhieân, coâng chuùa haõy heát söùc thaän troïng ! Sau goø caùt, aùnh ñao chôùp chôùp, aùnh kieám ngôøi. Treân maët caùt vaøng coù daáu maùu. Maáy xaùc ngöôøi naèm la lieät, nhöng vaãn coøn hôn möôøi ñaïi haùn vaän aùo ñen vaây hai ngöôøi khaùc. Song phöông ñang khai dieãn cuoäc aùc ñaáu. Boïn ñaïi haùn coù thuû phaùp khaù kinh hoaït, ñaùnh ra nhöõng ñoøn raát hung maõnh. Teân naøo cuõng böøng böøng saùt khí nhö muoán chaët ñöùt ñoái phöông ra laøm muoân ñoaïn. Nhöng hai ngöôøi bò vaây voõ coâng cao cöôøng hôn chuùng raát nhieàu. Hoï duøng kieám, kieám phaùp cuûa hoï tung hoaønh, hoï xöû duïng kieám phaùp cuûa phaùi Hoa Sôn. Baát quaù khí löïc cuûa hoï tieâu hao, maø ñòch laïi ñoâng ngöôøi, do ñoù duø hoï chöa bò haï, hoï vaãn phaûi meät. Boãng Hoà Thieát Hoa keâu kheõ: 584 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Coâng chuùa xem, coù phaûi nhöõng teân maõ phu cuûa coâng chuùa chaêng ? Luùc ñoù caû hai naáp sau doi caùt. Hoà Thieát Hoa nhaän ra trong hai ngöôøi bò vaây coù Thaïch Ñaø thaân phaùo chaäm daàn daàn kieám phaùp lôi daàn daàn. Ngöôøi kia chính laø Vöông Xung, ñaáu phaùp coøn vöõng. Y laø ngöôøi khaùch kyø dò cuûa Quy Tö Vöông, chaïy theo Thaïch Ñaø maáy hoâm tröôùc ! Boïn maõ phu hieån nhieân laø thuoäc haï cuûa Thaïch Quan AÂm. Hoà Thieát Hoa nhìn moät luùc khoâng daèn loøng ñöôïc nöõa, traàm gioïng baûo: -Baây giôø coâng chuùa phaûi ôû ñaây ñôïi taïi haï ! Laàn naøy khoâng ñöôïc caõi lôøi taïi haï nöõa! Tyø Baø coâng chuùa caén moâi : -Neáu coù teân naøo thoaùt chaïy ngang qua ñaây, thì ta neân xuaát thuû chaêng ? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu. Baát thình lình y heùt leân moät tieáng lôùnroài nhanh nhö chôùp, voït mình tôùi. Boïn ñaïi haùn aùo ñen, ñaùnh ñaõ hôn nöûa ngaøy, hao maáy maïng môùi chieám ñöôïc öu theá thaáy coù chuùt hy voïng baét ñöôïc nhöõng ngöôøi bò chuùng truy taàm, ñeå haønh hình xöùng toäi. Ngôø ñaâu luùc saép söûa ñaùnh baïi ñoái phöông laïi coù ngöôøi can thieäp. Ngöôøi can thieäp boãng nhieân maø ñeán, nhö töø cung trôøi ñaùp xuoáng. Chuùng chöa heát kinh ngaïc moät ñaïi haùn ñaõ bò naém ñaàu quay nhanh, moät ñaïi haùn khaùc bò ñaù bay ra xa ngoaøi ba tröôïng. Moät baøn tay naém vuùt tôùi, ñaïi haùn thöù ba naùt beùt mieäng. Moät ñaïi haùn thöù tö kaïi bò keïp ñaàu nhö teân thöù nhaát. Vöøa xuaát thuû Hoà Thieát Hoa ñaõ boùp naùt ñaàu hai teân, ñaùnh beå maët moät teân, ñaù bay moät teân. Tröôùc thaàn oai ñoù, coøn ai khoâng khieáp ? Boïn ñaïi haùn coøn laïi söõng sôø queân maát phaûn öùng ! Dó nhieân, Thaïch Ñaø vaø Vöông Xung leântnh thaàn ngay aùnh kieám chôùp leân, hai ñaïi haùn nöõa ngaõ guïc. Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Ta khoâng moán gieát nhieàu, nhaát laø nhöõng keû voâ coá. Neáu caùc ngöôi quaêng ñao, ta seõ tha cheát cho ! Naøo hay, boïn ñaïi haùn coøn laïi nhö ohaùt ñieân, cuøng vung ñao nhaøo tôùi. Vöông Xung vöøa vuõ loäng thanh tröôøng kieám, vöøa heùt: -Chuùng ñieân loaïn, khoâng coøn lyù trí nöõa, giaûng giaûi vôùi chuùng voâ ích, chæ coøn caùch laø gieát heát ! Gieát heát laø xong ! Hoà Thieát Hoa thôû daøi. Hai thanh ñao bay tôùi, hai teân caàm ñao ñoû ngaàu ñoâi maét, nhö maét cho ñieân. 585 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa traøn mình qua moät beân, nhöôøng hai thanh ñao löôùt qua, roài caùnh choû beân taû haát ra, baøn tay beân höõu vöôn tôùi. Thanh ñao cuûa ñaïi haùn beân höõu ñaõ naèm goïn trong baøn tay y. Roáp ! Roáp ! Ñaïi haùn beân taû gaõy troïn moät beân söôøn ngöïc. Haén vaãn coøn hung haêng, vöøa nhaøo trôû laïi, vöøa queùt ñao ra. Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Sao chòu khoå nhö theá chöù ? Chôùp maét caû hai cuøng nhaøo xuoáng baát ñoäng ! Tyø Baø coâng chuùa ñöùng chöïc chôø, song boïn ñaïi haùn thaø cheát chöù khoâng chòu lui, naøng chôø maõi maø chaúng coù moät teân naøo thoaùt chaïy ! Naøng thôû daøi laåm nhaåm : -Neáu trong nöôùc ta coù nhöõng doõng só nhö theá naày, thì laøm gì gia ñình ta phaûi löu vong ? Naøng khoâng bieát boïn ñaïi haùn ñaõ baùn linh hoàn chuùng cho Thaïch Quan AÂm ! Chuùng coøn laø con ngöôøi, song chæ laø xaùc ngöôøi boån taùnh thì maát töø laâu ! Chuùng laø nhöõng caây thòt di ñoäng ñöôïc theá thoâi ! Cuoäc chieán khoâng ñoái phöông, ñöông nhieân ñình chæ. Thaïch Ñaø hai tay naâng kieám, thôû maïnh thôû gaáp. Göông maët vaãn laïnh nhö ngaøy naøo. Vöông Xung böôùc tôùi tröôùc Hoà Thieát Hoa, laøm leã roài thôû daøi: -Ñaïi aân khoâng theå duøng maáy tieáng caûm taï maø ñuû. Neáu hoâm nay khoâng coù Hoà ñaïi hieäp thì boïn naøy ñaõ taùng maïng roài ! Hoà Thieát Hoa nhìn y,roài nhìn Thaïch Ñaø hoûi: -Hai vò laø huynh ñeä ? Vöông Xung ñaùp: -Tình chaúng anh em, nghóa ñoàng sinh töû ! Hoà Thieát Hoa kinh ngaïc: -Nhö vaäy hai vò ñaõ nhaän ra töø laâu ? Vöông Xung gaät ñaàu : -Ngay töø hoâm ñaàu tieân ! Taïi haï löu laõng khaép boán phöông trôøi laø ñeå tìm haén ! Hai möôi naêm roài ñoù. Hoà ñaïi hieäp ! Hoà Thieát Hoa nhìn thanh tröôøng kieám trong tay y, boãng mæm cöôøi thoát: -Hai möôi naêm qua, treân giang hoà, kieám phaùo chaùnh toâng cuûa phaùi Hoa Sôn vaéng boùng. Vöøa roài caùc haï ñaùnh ra chieâu Kinh Hoàng Quaùn Nhaät troâng thaät aûo dieäu phi thöôøng ! Vöông Xung thoaùng bieán saéc, song coá göôïng cöôøi : -Hoà ñaïi hieäp quaù khen ! Hoà Thieát Hoa chôùp maét, roài nhìn thaúng vaøo maët Vöông Xung cöôøi nheï: 586 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Theo taïi haï bieát thì duø hai möôi naêm veà tröôùc luùc Hoa Sôn phaùi ñang cöïc thònh, xöû duïng ñöôïc chieâu Kinh Hoàng Quaùn Nhaät linh aûo nhö vaäy, cuõng chaúng coù maáy tay! Maø trong haøng kieám khaùch Hoa Sôn khoâng coù teânVöông Xung ! Vaäy caùc haï laø ai coù theå cho taïi haï bieát teân hoï thaät chaêng ? Vöông Xung laåm nhaåm: -Taïi haïbaát quaù chæ laø moät tieåu toát voâ danh treân choán giang hoà caùc haï haø taát … Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn, chaän laïi: -Ñeán baây giôø caùc haï vaãn chöa chòu toû thaät lai lòch sao ? Phaûi bieát, ngöôøi coøn che giaáu ñöôïc chöù kieám phaùp chaúng che giaáu ñöôïc ñaâu ! Vöông Xung traàm ngaâm moät luùc laâu, sau cuøng thôû daøi nheách nuï cöôøi khoå: -Taïi haï hoï Lieãu teân Yeân Phi … Hoà Thieát Hoa keâu leân thaát thanh: -Lieãu Yeân Phi ! Coù phaûi laø Thaàn Long Tieåu Kieám Khaùch, moät nhaân vaät ngoaøi soá Hoa Sôn thaát kieám chaêng ? Lieãu Yeân Phi cöôøi thaûm : -Naêm xöa coøn laø keû höõu duïng, chöù nay thì raâu toùc ñaõ pha maøu ! … Hoà Thieát Hoa chôùp maét lieác sang Thaïch Ñaø roài hoûi: -Caùc haï laø Lieãu ñaïi hieäp coøn vò kia … Lieãu Yeân Phi ñaõ quyeát taâm gaèn töøng tieáng: -Y laø Hoaøng Phuû Taïo, ñaïi sö huynh cuûa taïi haï ! Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Nhaân Nghóa kieám khaùch ? Ngöôøi thuû laõnh Thaát Kieám Hoa Sôn maø caùi danh nghóa hieäp chaán doäi khaép soâng hoà ? Lieãu Yeân Phi gaät ñaàu: -Phaûi ! Hoà Thieát Hoa laïi nhìn sang Thaïch Ñaø, thaáy haén ñang nhìn veà phía phöông trôøi xa thaúm, töïa hoà chaúng nghe y vaø Lieãu Yeân Phi noùi gì. Moät kieám khaùch löøng danh cuûa ngaøy xöa, giôø laïi ra thaân theå ñoù ! Ai bieát ñöôïc söï tình maø khoâng xuùc ñoäng taâm tö ? Hoà Thieát Hoa thôû ra maáy löôït, laïi hoûi: -Thaïch Quan AÂm oaùn haän gì Hoaøng Phuû ñaïihieäp maø phaûi haï thuû ñoaïn khieán ngöôøi ra thaân theå ñoù ? Lieãu Yeân Phi thôû daøi : -Coù nhieàu uaån khuùc laém. Hoà ñaïi hieäp ! Noùi ra thì daøi doøng laém, chæ xin ñaïi hieäp bieát cho laø töø ngaøy Hoaøng Phuû dñaïi ca laâm naïn nôi muï ta, trôû thaønh taøn pheá, thì cô nghieäp Hoa Sôn taïo töïu suoát maáy traêm naêm daøi cuõng tieâu tan luoân, tieâu tan nôi tay nöõ aùc ma ! Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät luùc: -Baây giôø, Lieãu ñaïi hieäp vaø Hoaøng Phuû ñaïi hieäp gaëp nhau roài, hai vò ñònh laøm gì ? 587 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Lieãu Yeân Phi cuùi ñaàu: -Taïi haï … taïi haï … Gioïng noùi cuûa y uaát ngheïn, roài leä thaûm töø töø traøo mi, laên daøi xuoáng maù. Hoà Thieát Hoa voäi chuïp tay y: -Ñaïi hieäp khoâng nghó ñeán vieäc baùo thuø ? Lieãu Yeân Phi cöôøi khoå: -Baùo thuø ! … Baùo thuø ! … Y laäp laïi hai tieáng ñoù, chaúng bieát bao nhieâu laàn, gioïng noùi mô maøng xa vaéng, trong khi ñoù, leä thaûm cöù rôi. Roài, y ruùt tay ra khoûi tay Hoà Thieát Hoa, run run gioïng: -Ñaïi hieäp coù bieát taïi sao Hoaøng Phuû ñaïi ca taïi haï cam soáng ñôøi kuaân laïc, nguyeän laø thaân laïc ñaø ? Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Taïi haï ñaõ thaáy roài, caùc haï haø taát phaûi duøng lôøi khoù, che giaáu nieàm ñau ? Lieãu Yeân Phi tieáp: -Hoaøng Phuû ñaïi ca aån laùnh mai danh, chòu moïi ñöôøng nhuïc nhaõ laø vì khoâng muoán baùo thuø. Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Taïi sao ? Lieãu Yeân Phi giaûi thích: -Chæ vì teä sö huynh bieát mình keùm theá, keùm löïc ! Nghó ñeán vieäc baùo thuø laø laøm caùi vieäc tröùng choïi ñaù. Teä sö huynh khoâng muoán vì caùi vieäc baùo thuø maø phaùi Hoa Sôn phaûi bò tieâu dieät. Nhöõng ñeä töû ñôøi sau coù toäi tình chi, maø ñeå cho chuùng phaûi cheát oan ? Tyø Baø coâng chuùa luùc ñoù ñaõ böôùc tôùi, voäi chen lôøi : -Khoâng leû phaùi Hoa Sôn ñeä töû coøn ngöôøi naøo soáng soùt ? Lieãu Yeân Phi gaät ñaàu: -Coøn chöù, nhöng chaúng ñöôïc maáy ngöôøi ! Tyø Baø coâng chuùa laïnh luøng: -Theá ra, cuõng coøn ñöôïc maáy ngöôøi ? Vaäy maø ta cöù töôûng laø ñaõ cheát heát ? Lieãu Yeân Phi thoaùng bieán saéc maët rung rung gioïng : -Coâng chuùa … Tyø Baø coâng chuùa cöôøi laïnh chaän laïi: -Naêm xöa, Hoa Sôn thaát kieám tung hoaønh trong thieân haï, oai phong bieát bao nhieâu ! Treân giang hoà, coøn ai khoâng ngöôõng moä Hoa Sôn phaùi. Ñeán ta ñaây laø ngöôøi ngoaøi nöôùc cuõng phaûi khaâm phuïc. Nhöng … nhöng … giôø ñaây … Naøng laéc ñaàu tieáp: 588 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Baây giôø thì thieân haï ñaõ queân maát phaùi Hoa Sôn roài ! Vaø ngöôøi trong phaùi Hoa Sôn coøn soáng bao nhieâu coù khaùc naøo ñaõ cheát heát ! ---------------------oOo--------------------- 589 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2