Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 59

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

92
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 59: KHI NGƯỜI KHI TA ....Hồ Thiết Hoa mỉm cười: -Nào phải là một sự khinh miệt ? Hơn thế nữa kia ! Có thể bảo là điều sỉ nhục. Cho nên Hắc Trân Châu cô nương nổi giận, quyết định cho vị công tử đa tình của chúng ta điên đầu một phen ! Có đúng thế không ? .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 59

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MÖÔI CHÍN KHI NGÖÔØI KHI TA Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Naøo phaûi laø moät söï khinh mieät ? Hôn theá nöõa kia ! Coù theå baûo laø ñieàu sæ nhuïc. Cho neân Haéc Traân Chaâu coâ nöông noåi giaän, quyeát ñònh cho vò coâng töû ña tình cuûa chuùng ta ñieân ñaàu moät phen ! Coù ñuùng theá khoâng ? Tyø Baø coâng chuùa tieáp: -Haéc Traân Chaâu coâ nöông laïi sôï chia tay laàn naøy, khoâng coøn gaëp nhau nöõa, neân nghó ra ñieàu ñoù, ñeå baét buoäc chaøng coâng töû ña tình phaûi phaûi vöôït sa maïc, tìm boùng hoàng ! Hoà Thieát Hoa voã tay: -Ñuùng quaù ! Thuù vò quaù ! Ñaïo Soaùi Löu Höông ôi ! Ngöôi coù thaáy laø thuù vò chaêng? Tieåu Phi höø moät tieáng: -Neáu caùi löôõi cuûa ngöôi ruïng luoân, thì ñoù môùi laø thuù vò ! Cô Baêng Nhaïn thôû daøi: -Treû con thì bao giôø cuõng vaãn laø treû con, khoâng laøm sao gioáng ngöôøi lôùn ñöôïc ! Treû con chaúng laøm sao thaáu ñaùo noåi taâm cuûa ngöôøi lôùn ! Tyø Baø coâng chuùa cöôøi laïnh: -Treû con muoán bieát taâm tình cuûa ngöôøi lôùn nhö theá naøo, chaúng hay ngöôøi lôùn coù theå giaûi baøy cho nghe chaêng ? Tieåu Phi cau maøy: -Boïn taïi haï ñinh ninh laø trong bieán coá taïi Quy Tö quoác coù Haéc Traân Chaâu nhuùng tay vaøo. Cho neân, bieát ñöôïc Nhaát Ñieåm Hoàng coù quan heä vôùi taïi haï, naøng duï daãn Nhaát Ñieåm Hoàng ñeán taän sa maïc ! Cô Baêng Nhaïn tieáp: -Baây giôø, boïn taïi haï bieát ñöôïc Haéc Traân Chaâu khoâng maûy may lieân quan ñeán vuï soaùn nghòch taïi Quyù quoác, thì ngöôøi chuû trì chaùnh bieán, neân phaûi laø Thaïch Quan AÂm ! Nhöng, taïi sao Thaïch Quan AÂm … Tieåu Phi chaän lôøi: -Theo taïi haï … Tyø Baø coâng chuùa laïi caát tieáng: -Ñoù laø taâm söï cuûa haïng ngöôøi phaûi khoâng ? Chaúng bieát ngöôøi lôùn thaáy khoù hieåu nhö theá naøo, chöù boïn treû con nhö ta thì xem raát ñôn giaûn ! Moät ñöa treû leân ba vaãn coù theå hieåu ! Hieåu deã daøng ! 522 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi cuøng Cô Baêng Nhaïn, cuøng moät loaït neâu yù kieán: -Taïi haï töôûng … Tyø Baø coâng chuùa khoaùt tay, khoâng cho noùi: -Caùi vieäc môøi ba vò … thaân nhaân cuûa Ñaïo Soaùi Löu Höông ñeán ñaây, coù leõ thuoäc haï cuûa naøng ñeàu bieát roõ. Maø nhieàu ngöôøi bieát, thì söï tình khoâng coøn bí maät nöõa. Ñöông nhieân Thaïch Quan AÂm cuõng bieát ñöôïc, bôûi baø aáy cuõng coù thuoäc haï khaù ñoâng ! Baø ta coá taïo ra moät ngaãu nhieân, ñeå laøm cho Ñaïo Soaùi Löu Höông tin laø ba vò thaânn haân hieän ôû trong tay baø. Roài Ñaïo Soaùi Löu Höông khoâng daùm quyeát lieät choáng ñoái baø ta, vì lieäng chuoät sôï beå ñoà ! Cô Baêng Nhaïn lieác maét sang Tieåu Phi nheách nuï cöôøi khoå: -Bao nhieâu ñieàu, xem ra thì phöùc taïp voâ cuøng, song treû con giaûi thích roài laïi bieán thaønh nhö troø treû ! Tyø Baø coâng chuùa khoâng löu yù ñeán söï chaâm chích cuûa haén tieáp luoân: -Baø ta sôï Ñaïo Soaùi Löu Höông khoâng ñuû tin, neân duï Nhaát Ñieåm Hoàng ñeán sa maïc luoân. Chính baø ta duï daãn chöù khoâng phaûi Haéc Traân Chaâu löøa Nhaát Ñieåm Hoàng. Vì caùc vò tieân sanh ngöôøi lôùn cöù töôûng chæ coù moät mình Haéc Traân Chaâu bieát ñöôïc söï lieân heä giöõa Nhaát Ñieåm Hoàng vaø Ñaïo Soaùi Löu Höông, neân cöù cho laø Haéc Traân Chaâu chuû trì cuoäc chaùnh bieán taïi Quy Tö quoác, vaø töø ñoù maø suy luaän ra, ñinh ninh laø boïn Toâ coâ nöông bò hoï quaûn thuùc, caùc vò ngöôøi lôùn voâ hình trung, maéc möu ngay ! Nhaän thaáy Cô Baêng Nhaïn vaø Tieåu Phi loä veû kinh ngaïc, Tyø Baø coâng chuùa ñaéc yù laïi tieáp: -Caùc ngöôi thaáy ñoù, söï tình ñôn giaûn quaù, chaúng qua caùc ngöôi coù oùc phöùc taïp, gaëp vieäc gì cuõng cho laø phöùc taïp, roài suy luaän vu vô cuoái cuøng thaønh mô hoà khoù hieåu. Tieåu Phi cöôøi khoå: -Cöù theo lôøi coâng chuùa thì phaûi coù moät ngöôøi naøo khaùc, bieát roõ söï lieân heä giöõa taïi haï vaø Nhaát Ñieåm Hoàng, roài lôïi duïng söï lieân heä ñoù ñöa taát caû vaøo troøng ? Tyø Baø coâng chuùa cöôøi mæa: -Baây giôø, ngöôi môùi minh baïch sao ? Tieåu Phi cau maøy: -Nhöng ngöôøi bieát ñöôïc söï lieân heä ñoù, ngoaøi Haéc Traân Chaâu ra, chæ coù moät, maø moät ñoù laïi cheát roài ! Tyø Baø coâng chuùa cöôøi laïnh: -Gaëp Ñaïo Soaùi Löu Höông, bieát ñaâu ngöôøi cheát khoâng soáng laïi ? Noùi eân caâu ñoù, naøng coù yù choïc töùc Tieåu Phi. Nhöng Tieåu Phi coù caûm giaùc laø mình vöøa höùng moät muõi teân. Chaøng suyùt nhaûy döïng leân. Vöøa luùc ñoù coù tieáng ngöïa vang reàn, voïng ñeán caên leàu. 523 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Sa maïc nôi naøo cuõng lôïp caùt, caùt laø vaät meàm, voù ngöïa vang leân laø ngöïa ñaõ ñeán raát gaàn. Voù ngöïa vuït im baët. Tieáp theo ñoù, coù tieáng keâu la vang doäi ! Tieáng keâu la vui veû, nhö hoan ngheânh moät con ngöôøi troïng yeáu ñöôïc toaøn theå kính neå. Hoà Thieát Hoa saùng maét leân: -Hay laø Haéc Traân Chaâu trôû veà ? Boïn Tieåu Phi voït mình ra khoûi leàu. Beân ngoaøi coù ba con ngöïa, coøn nguyeân yeân cöông, buïi caùt baùm ñaày mình. Ngöïa duøng treân sa maïc, phaûi laø ngöïa toát gioûi chòu ñöïng, song trong ba con ngöïa ñaõ coù hai meät laû, ngaõ nhaøo, boït traéng suøi ra nôi moõm, xem chöøng nhö saép cheát ñeán nôi. Taïi sa maïc, ngöôøi ta quyù ngöïa hôn sanh maïng, song hieän taïi, chaúng ai buoàn chaïy ñeán chaêm soùc ba con ngöïa. Taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñöùng quanh moät chieác leàu ngöôøi naøo cuõng phaán khôûi tinh thaàn. Hieån nhieân, ba kî só vöøa roài, ñaõ ñöôïc hoï ñöa vaøo trong caên leàu ñoù. Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa böôùc tôùi nhìn vaøo. Moät ngöôøi trong leàu, thaáy caû hai, roài böôùc ra nghinh ñoùn. Ngöôøi ñoù nghieâng mình cöôøi vuoát: -Boán vò baèng höõu cuûa coâng töû, boïn tieåu nhaân ñaõ an trí xong xuoâi, hieän taïi, hoï ñaõ nghæ ngôi. Vì coù khaùch xa ñeán baát ngôø, cho neân töôùng quaân khoâng theå boû khaùch ñeán haàu röôïu caùc vò. Xin coâng töû thöù cho ! Boán baèng höõu cuûa Tieåu Phi laø Nhaát Ñieåm Hoàng, Khuùc Voâ Dung, Lieãu Yeân Phi vaø Hoaøng Phuû Cao. Coøn töôùng quaân chính laø gaõ raâu xanh. Hoà Thieát Hoa aï moät tieáng: -Theá ra, caùc vò ñang coù khaùch xa ! Chaúng hay, khaùch laø ai ? Ngöôøi ñoù mæm cöôøi: -Coâng töû khoâng nhaän ra ñaâu ! Hoà Thieát Hoa cau maøy: -AÏ ? Ngöôøi ñoù laïi cöôøi: -Thöïc söï thì … hoï cuõng chaúng phaûi laø khaùch. Hoï laø coá chuû cuûa boïn tieåu nhaân ! Hoà Thieát Hoa troá maét: -Coá chuû ? Ngöôøi thueâ muôùn ? Ngöôøi ñoù thôû daøi : 524 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Töø luùc laõo Vöông gia cheát ñi, beà sinh hoaït ñaõ trôû thaønh moät vaán ñeà cho boïn tieåu nhaân, do ñoù boïn tieåu nhaân baét buoäc phaûi laøm taát caû söï vieäc, töø linh tinh ñeán lôùn lao, ñeå duy trì cuïc dieän. Hoà Thieát Hoa ñoäng tính hieáu kyø, hæ: -Hoï thueâ caùc vò laøm gì ñaáy ? Ngöôøi ñoù ñaùp: -Vieäc boïn tieåu nhaân laøm, gioáng nhö caùc tieâu cuïc taïi Trung Nguyeân laøm. Nhöng, caùi vieäc do boïn tieåu nhaân laøm vöøa qua khoâng quan troïng laém, vaû laïi ñaõ xong töø hai hoâm tröôùc. Hoà Thieát Hoa muoán hoûi tieáp, song Tieåu Phi thaáy haénloä veû khoù khaên, neân ngaên y laïi ñoaïn cöôøi nheï, thoát: -Neáu vaäy, huynh ñaøi lo lieäu tieáp ñaõi khaùch, ñeå boïn taïi haï töï chieáu coá nhau cuõng ñöôïc roài. oOo Trôû laïi leàu roài Hoà Thieát Hoa coøn laåm nhaåm: -Chuùng ta laø baèng höõu tieåu vöông gia chuùng, maø chuùng khoâng troïng baèng ba ngöôøi khaùch ñoù ! Hoï laø ai chöù ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Hoï laø ai coù quan heä gì ñeán boïn mình ? Tuy noùi theá, chaøng vaãn cho laø kyø quaùi. Voâ luaän taïi ñòa phöông naøo, coå ngöïa ñoù vaãn quyù nhö thöôøng. Vaø ñöông nhieân laø hieám coù. Vaäy maø chaúng ai quan taâm ñeán ! Hoï boû cheát chuùng, khoâng luyeán tieác chuùt naøo. Coøn caùi vieäc hoï thueâ boïn naøy laøm, coù theå laø hoï thuø lao cao giaù laém. Vaø neáu laø cao giaù, haún coâng vieäc phaûi quan troïng. Vaäy, vieäc ñoù laø vieäc gì ? Vieäc gì maø bí maät theá ? Chaøng khoâng noùi ra lôøi, song Cô Baêng Nhaïn ñoaùn ñöôïc taâm töôûng cuûa chaøng. Boãng Cô Baêng Nhaïn thoát: -Ta ñi xem Nhaát Ñieåm Hoàng ra sao ! Tieåu Phi traàm gioïng: -Caån thaän nheù ! Ñi xem Nhaát Ñieåm Hoàng taïi sao laïi phaûi caån thaän ? Hoà Thieát Hoa chôùp maét: -Ta cuõng muoán ñi ! Cô Baêng Nhaïn laéc ñaàu: -Ngöôi khoûi lo ! Ngöôi coøn ôû ñaây uoáng röôïu kia maø ! 525 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Ñöøng giaáu ta ! Soáng chung vôùi caùc ngöôi hai ba möôi naêm roài, ta khoâng bieát caùc ngöôi sao ? Laøm gì ta khoâng bieát ñöôïc chuû yù cuûa caùc ngöôi ? Tieåu Phi thoaùng nhìn qua Cô Baêng Nhaïn, cöôøi khoå : -Ngöôøi lôùn, vieäc gì cuõng coù theå giaáu treû con, nhöng neáu tìm caùch löøa chuùng, ngaên chaän chuùng noâ ñuøa thì nhaát ñònh laø chuùng phaùt giaùc ngay ! Ti61t hôn ngöôi neân daãn treû con cuøng ñi theo cho chuùng vui chôi ! Tyø Baø coâng chuùa can thieäp lieàn: -Ngöôi chöa laøm cha, chöa coù vôï, maø laïi coù kinh nghieäm doã treû khaù ñaáy ! Vöøa luùc ñoù, voù ngöïa laïi vang leân. Voù ngöïa vang treân caùt, nhö tieáng saám, ít nhaát cuõng coù boán naêm traêm ngöôøi saép ñeán nôi. Vaø tieáng voù ngöïa baët ñi nhanh choùng, chöøng nhö ñoaøn kî só phaùt hieän ra tröôùc maët coù ngöôøi neân döøng laïi. Döøng roài laïi chaïy tôùi lieàn. Chaïy tôùi, khoâng phaûi chaïy luoân, maø laø ñeå bao vaây quanh vò töôùng quaân raâu xanh. Cô Baêng Nhaïn traàm gioïng: -Boïn naày haún ñuoåi theo ba ngöôøi kia ! Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñoù laø caùi chaéc ! Ba ngöôøi ñoù khoâng tieác ngöïa quyù, chæ vì hoï chaïy cheát. Ngöïa duø cheát, hoï chaïy thoaùt ñöôïc thì thoâi ! Hoà Thieát Hoa ñaõ ra beân ngoaøi roài. Boïn chieán só cuûa gaõ raâu xanh ñaõ hôøm saün. Teân laép vaøo giaây cung ñao ruùt khoûi voû, giôùi bò cöïc kyø nghieâm chænh. Buïi caùt boác mòt muø boán phía. Moät ñoaøn kî maõ nhö vaäy, di ñoäng treân sa maïc, ñöông nhieân phaûi cuoán buïi lôïp trôøi. Cuoái cuøng, khoâng coøn moät tieáng chaân ngöïa. Taát caû ñaõ ñöùng laïi roài. Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Saép coù cuoäc ñaùnh nhau, sao gaõ raâu xanh chöa tìm ñeán boïn ta ? Khoâng leõ haén khinh thöôøng chuùng ta ? Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Haén laømsao bieát ñöôïc ngöôi thích gaùnh vaùc vieäc thieân haï ! Moät kî só giuïc ngöïa, löôùt tôùi, cao gioïng hoûi: -Quyù vò laø quaân binh nöôùc naøo ? Coù thaáy ba ngöôøi côûi ngöïa chaïy ñeán ñaây chaêng? Coù tieáng ñaùp gaáp, cuõng cao gioïng: -Caùc vò laø nhöõng ngöôøi töø nöôùc naøo ñeán ñaây ? Taïi sao laïi daøn traän tröôùc ñoaøn quaân cuûa chuùng ta ? Ngöôøi kia heùt: 526 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ta laø tuøy töôùng cuûa Thaùi Toång quaûn, Maãn ñaïi töôùng quaân xöù Quy Tö,theo daáu veát ba teân troïng phaïm cuûa Quoác Vöông. Neáu caùc vò baèng loøng trao traû ba teân ñoù,thì seõ ñöôïc troïng thöôûng. Baèng cöù che chôû, giaáu dieám chuùng, thì trong choác laùt nöõa ñaây, ñaïi quaân ñeán sôï caùc vò khoù tranh caùihoïa töû dieät ! Coù hoái cuõng khoâng kòp ! Tyø Baø coâng chuùa rung gioïng: --Khoâng xong ! Coù leõ chuùng ñuoåi theo phuï vöông ta ! Naøng vuït chaïy veà phía caên leàu cuûa ba vò khaùch vöøa chaïy vöøa keâu to: -Phuï vöông ! Phuï vöông ! Coù phaûi phuï vöông chaêng ? Töø trong leàu, moät ngöôøi böôùc ra. Ngöôøi ñoù laø Quy Tö Vöông. Boïn Tieåu Phi vöøa kinh haõi vöøa hoan hæ, Quy Tö Vöông thaáy hoï, möøng hôn phuïc vò. Laõo voã tay reo leân: -Khoâng ngôø caùc vò taát caû coù maët taïi ñaây ! Toát quaù ! Toát quaù ! Tyø Baø coâng chuùa saø vaøo loøng laõo, cöôøi ra nöôùc maét: -Taïi sao phuï vöông moät mình chaïy ñeán ñaây ? Quy Tö Vöông mæm cöôøi: -Cha con ta gaáp gì noùi chuyeän nhaø ? Hieän taïi … Laõo nhìn sang Tieåu Phi hoûi: -Boån vöông muoán ñoái thoaïi vôùi chuùng chaúng hay caùc vò coù theå hoä veä boån vöông chaêng ? Tieåu Phi nghieâng mình cöôøi nheï : -Tuaân maïng vöông gia sai khieán ! Quy Tö Vöông gaät ñaàu: -Hay laém ! Hay laém ! oOo Ngaøy tröôùc, Quy Tö Vöông coù veû baïc nhöôïc, nhuùt nhaùt, song baây giôø laõo phaán khôûi tinh thaàn, saéc maët hoàng haøo, chöøng nhö laõo bieán ñoåi thaønh moät con ngöôøi khaùc bieät. Chaøng heát söùc kyø quaùi, song luùc naày chaúng phaûi luùc hoûi chyeän doâng daøi. Ba ngöôøi coäng theâm gaõ raâu xanh, phaân nhau hoä veä hai beân, ñöa Quy Tö Vöông ñeán tröôùc maët traän. Naêm con göïa töø töø tieán tôùi. Beân kia boïn voõ só ñang to tieáng keâu goïi, ñang muùa tay ñaù chaân, dieäu voõ döông oai, boãng thaáy naêm ngöôøi xuaát hieän. Baát giaùc kinh haõi caâm moàm, ñöùng laëng. Quy Tö Vöông tröøng maét nhìn chuùng, traàmgioïng hoûi: -Caùc ngöôi coøn nhaän ra boån vöông chaêng ? 527 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Boïn voõ só, tröôùc kia laø veä só cuûa Quy Tö Vöông, gaëp coá chuû, duø sao cuõng theïn. Chuùng ñoû maët aáp uùng: -Vöông gia ly quoác ñaõ laâu, tieåu thaàn … Quy Tö Vöông cöôøi nheï : -Caùc ngöôi boû rôi boånvöông, song boånvöông khoâng queân caùc ngöôi ! Boïn voõ só ñoû maët: -Tieåu thaàn voán laø quaân só, chòu maïng leänh cuûa töôùng soaùi, ñaâu daùm baát tuaân kyû luaät ? Giaû nhö coù toäi , thì caùi toäi ño khoâng do yù muoán ! Quy Tö Vöông gaät ñaàu: -Ñöôïc ! Boån vöông bieát caùi khoù cuûa caùc ngöôi, khoûi caàn phaûi bieän hoä, haõy goïi Maãn Coâng Khueâ vaø Hoàng Hoïc Haùn ñeán ñaây ñoái thoaïi vôùi boån vöông ! Boïn voõ só cuùi ñaàu : -Xin tuaân leänh ! Chuùng ñi lieàn. Khoâng laâu laém chuùng trôû laïi vôùi maáy ngöôøi nöõa. Taát caû ñeàu côûi ngöïa. Ñi ñaàu laø Maãn töôùng quaân, keá ñoù laø Hoàng töôùng coâng, sau cuøng laø Ngoâ Cuùc Hieân. Ngoâ Cuùc Hieân vöøa troâng thaáy Tieåu Phi, vuït bieán saéc maët. Y töï hoûi laøm sao chaøng thoaùt khoûi tay Thaïch Quan AÂm ñeå baát ngôø coù maët taïi nôi naøy. Tieåu Phi traùi laïi ñieåm nheï moät nuï cöôøi. Chaéc chaén hoï coù nhieàu ñieàu phaûi noùi vôùi nhau laém, song tröôùc quaân só, hoï khoâng tieän ñaøm thoaïi. Göông maët cuûa qtv raát hieàn töø khi ñoái dieän vôùi boïn voõ só, giôø ñaây trôû neân nghieâm laïnh voâ cuøng. Laõ traàm gioïng thoát: -Maãn Hoàng Khueâ ! Hoàng Hoïc Haùn ! Boån vöông chöa töøng khinh baïc caùc ngöôi taïi sao caùc ngöôi laïi gaây neân caùi loaïn quoác gia, ñaïo laøm toâi nhö caùc ngöôi ñaùng cho ngöôøi ñôøi cheâ traùch laém ñaáy. Caùc ngöôi coù cheát ñi, cuõng chöa buø toäi lôùn ! Maãn töôùng quaân, voán maët ñen, maøu ñen bieán ra ñoû, coøn Hoàng Hoïc Haùn thì thaûn nhieân nhö thöôøng. Laõo ngaång maët leân khoâng cöôøi ha haû: -Ngoâi vöông chaúng phaûi töï trôøi daønh rieâng bieät cho moät ngöôøi phaøm ai coù ñöùc, coù taøi, laø xöùng ñaùng. Chuùng ta nghó caùi tình ngaøy tröôùc, duø sao thì cuõng laø vò chuû cuõ, neân khoâng nôõ laøm gì thöông toån ñeán taùnh maïng cuûa cöïu vöông, ñeå cöïu vöông soáng soùt nhöõng ngaøy taøn ! Quy Tö Vöông soâi giaän: -Trôøi khoâng hai maët nhaät, ñaát chaúng coù hai vua, tröø boån vöông ra, coøn ai nöõa maø caùc ngöôi goïi laø taân vöông ? Hoàng töôùng coâng gaät ñaàu: 528 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñuùng vaäy, trôøi khoâng hai maët nhaät, ñaát chaúng coù hai vua, cho neân vua môùi leân ngai roài, laø vua cuõ bieán thaønh daân giaû. Thieát töôûng cöïu vöông neân quyø xuoáng maø xöng thaàn, may ra ñöôïc dung thöù maø soáng soùt nhöõng ngaøy thöøa thaûi. Quy Tö Vöông vuït cöôøi leân ha haû: -Taân vöông ? Boån vöông hoûi, taân vöông cuûa caùc ngöôi hieän giôø ôû ñaâu ? Hoàng töôùng coâng thoaùng bieán saéc, ñaùp göôïng: -Trong cung chöù ôû ñaâu ? Taân vöông ñang chôø chuùng ta aùp giaûi ngöôi veà nöôùc, cho taân vöông trò toäi ñaáy ! Y khoâng coøn goïi Quy Tö Vöông laø cöïu vöông nöõa. Y baét ñaàu ñeå loä chaân töôùng gian thaàn roõ reät. Quy Tö Vöông cöôøi vang: -Boån vöông coù toäi gì ? Hoàng töôùng coâng göôïng ñaùp: -Caùi toäi khoâng kheùo trò chính ! Quy Tö Vöông khoâng ñaùp caâu ñoù, ñöa tay chæ moät vaät nôi tay gaõ raâu xanh, baûo: -Ngöôi coù thaáy vaät chi ñaáy khoâng ? Vaät ñoù laø moät chieác hoäp baèng goã ñaøn höông. Gaõ raâu xanh theo lònh Quy TiöVöông, quaêng chieác hoäp ñoù sang Hoàng Töôùng coâng. Y ñöa tay ñoùn baét môû ra nhìn. Boãng y bieán saéc maët, tay rung rung, rung ñeán ñoä khoâng coøn caàm chieác hoäp ñöôïc nöõa, chieác hoäp rôi xuoáng ñaát, keâu bòch moät tieáng. Töø trong chieác hoäp, moät chieác ñaàu laâu laên ra, long loùc. Gaõ raâu xanh nhaûy xuoáng ngöïa, böôùc tôùi vaøi böôùc, laáy tröôøng baøo vôùt chieác ñaàu laâu leân, beâu cao. Quy Tö Vöông heùt lôùn: -Teân phaûn taëc cöôùp ngoâi laø An Thích sôn, hia hoâm tröôùc, ñaõ ñeàn toäi, ñaàu laâu cuûa loaïn thaàn tröôùc maét caùc ngöôi ñoù caùc ngöôi haõy nhìn kyõ. Nhöõng ai a tuøng vôùi haén, giuùp haén laøm caùi vieäc soaùn nghòch ngay baây giôø, quyø xuoáng nhaän toäi, boån vöông seõ giaûm toäi cho. Baèng ngoan coá choáng ñoái vôùi boån vöông thì caùi nghóa quaân thaàn caàm nhö ñoaïn tuyeät, nghóa tuyeät laø tình tuyeät, caùc ngöôi khoâng traùch boån vöông ñöôïc ! Quaân só heùt vang reàn caû moät goùc trôøi. Dó nhieân, chuùng hoan hoâ caùi ñöùc bao dung cuûa vua. Ngoâ Cuùc Hieân haáp taáp quaùt to: -Laõo bòa chuyeän laøm giao ñoäng quaân taâm, caùc ngöôi ñöøng laàm möu laõo ! Hoàng töôùng coâng ñaûo maét nhìn boïn quaân só, cao gioïng phuï hoïa: -Phaûi ñoù ! Laõo bòa chuyeän ! Hieän taïi, ai cuõng boû rôi laõo, laõo lo baûo veä baûn thaân coøn chöa xong, noùi chi ñeán vieäc khoâi phuïc cô ñoà ! Quy Tö Vöông cöôøi lôùn: 529 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Caùc ngöôi cöù töôûng laø boån vöông chæ lo troán naïn, möu caàu söï an toaøn cho baûn thaân maø thoâi aø ? Cho caùc ngöôi bieát, boån vöông ñaõ ngaàm phaùt ñoäng naêm ñaïo quaân, taát caû ñaõ veà ñeán xöù sôû caùch ñaây ba hoâm roài ! Maãn töôùng quaân höø moät tieáng: -Naêm ñaïo quaân ! Laùo ! Laøm gì coù naêm ñaïo quaân ? Gaõ raâu xanh ñaõ leân löng ngöïa, luùc ñoù cao gioïng thoát: -trong naêm ñaïo quaân, coù boán daïo do caùc laân quoác phaùi sang tieáp trôï, coøn moät ñaïo, do ngöôøi anh em cuûa ta ñieàu ñoäng khoâng leõ caùc vò khoâng tin ? Thuoäc haï cuûa Maãn töôùng quaân haàu heát ñeàu bieát gaõ raâu xanh laø moät ngöôøi coù thinh theá khaù lôùn taïi sa maïc, neân baét ñaàu tin laø chieác ñaàu laâu khoâng phaûi giaû. Do ñoù, loøng quaân giao ñoäng. Maãn töôùng quaân heùt: -Thieát giaùp ñaâu ? Mau baét hoân vöông troùi laïi cho boån soaùi ! Lònh phaùt ra raát oai, song khoâng ai tuaân lònh. Chæ coù aáy teân töû só cuûa y vung ñao nhaøo tôùi. Nhöng chuùng nhaøo tôùi ñeå laøm gì ? Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Ñaõ ñeán luùc chuùng ta laøm aên roài ñoù, laõo Xuù Truøn vaø Töû Coâng Keâ aï ! Y voã ngöïa, löôùt tôùi. Y vöôn hai tay ra. Hai teân töû so cuûa Maãn töôùng quaân ñaõ naèm doïc döôùi naùch y. Hai teân coøn laïi hoaûng hoàn, chöa kòp phaûn öùng, Hoà Thieát Hoa duøng hai gaõ döôùi naùch laøm vuõ khí moãi tay naém moä teân, quaät ñaàu chuùng vaøo mình hai teân ñoù. Hai tieáng boáp vang leân, boán xaùc ngöôøi naèm baát ñoäng treân caùt. Ñoàng thôøi gian, gaõ raâu xanh vung ñao löôùt ngöïa tôùi. Hai teân quaân beân caùnh ñòch ñöùng gaàn, ñaõ bay ñaâu döôùi aùnh tröôøng ñao vöøa queùt qua. Maãn töôùng quaân coøn hoø heùt coå voõ quaân só löôùt tôùi, maëc duø chaúng maáy ngöôøi tuaân lònh, Hoàng töôùng coâng thaáy söï vieäc hoûng beùt roài, toan thoaùt chaïy. Boãng, moät ngöôøi laïnh luøng hoûi: -Caùc haï ñònh ñi ñaâu ? Hoàng töôùng coâng giaät mình, quay ñaàu laïi. Cô Baêng Nhaïn ñaõ ñöùng saùt beân y, khoâng roõ haén ñeán ñoù töø luùc naøo laïnh luøng nhìn y. Y run run gioïng thoát: -Traùng só buoâng tha cho taïi haï ñi ! Seõ coù vaïn löôïng vaøng ñaùp taï ! Cô Baêng Nhaïn caøng laïnh luøng hôn: -Vaøng, taïi haï coù quaù nhieàu, nhieàu ñeán ñoåi khoâng bieát phaûi laøm sao cho heát. Caùc haï cho theâm vaøng, laø laøm khoå taïi haï ñoù ! Hoàng töôùng coâng taêng giaù: 530 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Traùng só cheá ít ? Vaäy möôøi vaïn löôïng, ñöôïc khoâng ? Y noùi theá, nhöng baøn tay ñaõ nhít ñoäng. Moät muõi chuûy thuû naém goïn trong tay y, muõi chuûy thuû bay tôùi. Cô Baêng Nhaïn cöôøi hì hì: -Ngöôi ñoäng khaåu thì con khaù, chöù ñoäng htuû thì baäy laém ñaáy ! Khoâng ai thaáy cöû ñoäng nhö theá naøo. Thanh chuûy thuû ñaõ veà tay haén, baøn tay kia coøn thöøa,haén vôùi sang chuïp Hoàng töôùng coâng ñöa leân cao, khoûi xa löng ngöïa, quaùt: -Ñoùng laáy haén ñaây ! Cô Baêng Nhaïn quaêng maïnh. Ngöôi anh em cuûa gaõ raâu xanh höùng laáy Hoàng töôùng coâng, mang vaøo leàu. Maãn töôùng quaân laø con nhaø voõ khoâng leõ khieáp heøn van xin tha thöù, vung ñao böôùc tôùi cheùm vaøo ngöôøi Hoà Thieát Hoa. Hoà Thieát Hoa khoâng heà nhìn ñeán nöûa maët, haát tay leân. Thanh ñao ñaõ qua tay y. ñoàng thôøi tay kia taùt maïnh vaøo maët hoï Maãn. Maãn töôùng coâng thaáy ngaøn sao chôùp maét roài hoân meâ lieàn. Qv hoâ to : -Boån vöông ñaõ phuïc ñaïi vò, keû naøo quaêng ñao laø soáng, choáng ñoái laø cheát ! Haèng loaït tieáng laùch caùch, loaûng xoaûng vang leân maët caùt thoaùng maét lôïp nhöõng thanh ñao. Thuoäc haï cuûa Maãn töôùng quaân quy haøng taát soá ! Boãn g Hoà Thieát Hoa keâu leân: -Laõo Xuù truøn ñaâu roài ? Sao chaúng thaáy haén ? oOo Treân sa maïc, gioù chöa veà, song coù hai vaàng caùt xoaùy ñi long loùc, moät tröôùc moät sau, hieån nhieân, vaàng sau ñuoåi theo vaàng tröôùc. Neáu laéng tai nghe, taát nhaän ra tieáng voù ngöïa. Chaïy tröôùc laø Ngoâ Cuùc Hieân. Chaïy sau laø Tieåu Phi. Thì ra, Ngoâ Cuùc Hieân thaáy cuïc dieän xoay chieàu, baát lôïi roõ raøng neân chuoàn tröôùc. Tieåu Phi löu yù ñeán laõo ta, voït theo ngay. Nhöng Tieåu Phi khoâng ngôø cuoäc saên ñuoåi nhö theá naày, neân khoâng choïn ngöïa hay maø côûi ra maët traän vôùi Quy Tö Vöông, bôûi ñieàu ñoù coù caàn thieát chi ? Thaønh ra, ai trao cho chaøng ngöïa chi cuõng ñöôïc chaøng nhaän ngay. Coøn Ngoâ Cuùc Hieân thì laïi khaùc, laõo ta luoân luoân ôû trong chuaån bò, neân duøng ngöïa hay. Do ñoù, Tieåu Phi phaûi vaát vaû voâ cuøng, chaïy ñaõ laâu maø khoâng baét kòp. 531 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Khoaûng caùch giöõa song phöông xa daàn, xa daàn. Ngoâ Cuùc Hieân boû chaøng laïi sau xa. Boãng, Tieåu Phi huù leân moät tieáng daøi, roài ngaõ nhaøo töø löng ngöïa xuoáng caùt. Khoâng ! Chaøng khoâng töï ngaõ thaät söï. Chaøng töï rôøi löng ngöïa, nhaøo xuoáng laáy theá. Voït ñi chaøng boû ngöïa giôû thuaât khinh coâng chaïy ñua vôùi ngöïa. Chaøng lao mình vun vuùt, nhö sao xeït. Thoaùng maét, chaøng thu heïp khoaûng caùch, vaø chaøng ñaõ baét kòp Ngoâ Cuùc Hieân. Ngoâ Cuùc Hieân khaån caáp ra maët, goïi to: -Löu Höông ! Chuùng ta khoâng oaùn khoâng thuø, böùc nhau laøm chi cho khoå theá ? Tieåu Phi khoâng ñaùp. Chaøng bieát, Ngoâ Cuùc Hieân tìm caùch cho chaøng khai khaåu, neáu chaøng môû mieäng noùi naêng, laø chaân khí phaân taùn, chaäm laïi ngay. Ngoâ Cuùc Hieân nghe tieáng y phuïc phaát gioù phía sau, caøng phuùt caøng gaàn. Laõo xuaát moà hoâi laïnh öôùt ñaàu. Boãng laõo tung mình leân khoâng, xoay chieàu voït qua ngang Tieåu Phi, chaïy veà höôùng nghòch. Laõo öùc ñoaùn, ñang ñaø tieán tôùi, nhaát ñònh Tieåu Phi khoâng thu theá kòp ñeå chuyeån höôùng. Vaø khi chaøng quay mình ñöôïc roài, laõo ñaõ chaïy khaù xa. Laõo tính sai moät nöôùc côø, bôûi laõo chöa ñaùnh giaù ñuùng möùc thuaät khinh coâng cuûa Tieåu Phi. Tieåu Phi vaãn baùm saùt phía sau, y phuïc phaát gioù nghe caøng phuùt caøng gaàn. Ngoâ Cuùc Hieân baát thình lình vaãy tay. Moät vaàng khoùi tím töø maët caùt boác leân, theo gioù, queùt cuoán ñeán Tieåu Phi. oOo Baây giôø Hoà Thieát Hoa ñaõ bieát, Tieåu Phi ñuoåi theo Ngoâ Cuùc Hieân. Vaø y cuõng bieát luoân, coâng taùc cuûa gaõ raâu xanh ba hoâm tröôùc laø giuùp Quy Tö Vöông phuïc quoác. Quy Tö Vöông truyeàn lònh baøy tieäc röôïu. Chính laõo ñích thaân môøi töøng cheùn. Chaøng nhö Hoà Thieát Hoa lo nghó ñeán ñaâu. Quy Tö Vöông mæm cöôøi: -Caùc haï khoâng yeân loøng veà lònh höõu ? Treân coõi ñôøi naøy, coù ai choáng noåi lònh höõu? Hoà Thieát Hoa thôû daøi: 532 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Taïi haï heát söùc kyø quaùi. Voâ luaän laø haén ñuoåi theo ai, chæ theo kòp vaø baét ñöôïc lieàn. Nhöng, haén ñi ñaõ laâu roài ! Quy Tö Vöông mæm cöôøi: -Boån vöông coù theå baûo chöùng, khoâng vieäc gì xaûy ra cho lònh höõu ñaâu ! Caùc haï yeân trí, uoáng röôïu ! ---------------------oOo--------------------- 533 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2