Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 68

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

72
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 68: ANH HÙNG BẤT LỰC ....Tay bất động, nửa thân mình tê dại, Hồ Thiết Hoa ngã người trên ghế giương tròn mắt nhìn Tiểu Phi. Vợ chồng Lý Ngọc Hàm hết sức kinh ngạc. Liễu Vô My hỏi : -Hương soái sợ rượu có độc ? .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 68

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ SAÙU MÖÔI TAÙM ANH HUØNG BAÁT LÖÏC Tay baát ñoäng, nöûa thaân mình teâ daïi, Hoà Thieát Hoa ngaõ ngöôøi treân gheá giöông troøn maét nhìn Tieåu Phi. Vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm heát söùc kinh ngaïc. Lieãu Voâ My hoûi : -Höông soaùi sôï röôïu coù ñoäc ? Tieåu Phi thôû daøi : -Duø röôïu khoâng ñoäc, than theå haén cuõng ñaõ nhieãm ñoäc roài! Lyù Ngoïc Haøm giaät mình : -Hoà huynh vöøa roài coù uoáng röôïu ? Tieåu Phi laéc ñaàu : -Röôïu khoâng haïi haén! Chính baøn tay haén haïi haén! Baây giôø, moïi ngöôøi nhaän ra baøn tay cuûa Hoà Thieát Hoa söng vuø. Choã söng aån öôùt coù boác hôi ñen. Lyù Ngoïc Haøm bieán saéc : -Hoà huynh laøm sao truùng ñoäc ? Hoà Thieát Hoa ñöa tay kia vuoát choùp muõi cöôøi khoå : -Coù leõ taïi haï gaëp quyû! Tieåu Phi hoûi : -Coù phaûi ngöôi duøng baøn tay ñoù, moi maáy muõi Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh chaêng ? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu : -Phaûi! Tieåu Phi thôû daøi : -Ñuùng roài! Ngöôi töôûng baøn tay laønh laën khoâng veát traày, ñoäc khoâng nhieãm ñöôïc! Ngôø ñaâu ñoäc töø muõi ñinh, len qua keõ moùng tay vaøo da thòt! Ngöôi bò haïi laø leõ ñöông nhieân! Lyù Ngoïc Haøm caõi : -Cöù theo taïi haï bieát, thì Bao vuõ Leâ hoa Ñinh khoâng heà coù taåm ñoäc, bôûi noù thöøa söùc gieát ngöôøi, ai truùng phaûi noù laø caàm chaéc caùi cheát! Tieåu Phi cöôøi khoå : -Lyù huynh noùi ñuùng! Song vò baèng höõu naøo ñoù, sôï vaät khoâng ñuû gieát noåi taïi haï, neân taåm theâm ñoäc, maø laø loaïi tuyeät ñoäc! Lyù Ngoïc Haøm vaø Lieãu Voâ My cuøng nhìn nhau, khoâng noùi tieáng naøo. 618 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoï ñöa ngoïn ñeøn ñeán gaàn ñoáng Leâ hoa Ñinh. Lieãu Voâ My laáy caây traâm treân toùc xuoáng, vít moät muõi ñinh leân quan saùt moät luùc. Lyù Ngoïc Haøm cuõng quan saùt vôùi vôï. Göông maët hoï traàm troïng voâ cuøng! Hoà Thieát Hoa ñaëng haéng maáy tieáng hoûi : -Coù ñoäc khoâng ? Lyù Ngoïc Haøm vaø Lieãu Voâ My nhìn nhau. Lieãu Voâ My gaät ñaàu : -Coù! Tieåu Phi thoát : -Töø laâu, taïi haï nghe noùi Lyù laõo tieàn boái am töôøng y thuaät, duø khoâng duøng ñoäc haïi ngöôøi, song vaãn gia taâm nghieân cöùu. Lyù huynh gaàn ñeøn aét phaûi saùng, chaéc kieán thöùc cao minh hôn ngöôøi! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi : -Cho neân, hai vò cho laø ñinh coù ñoäc, thì haún nhieân laø söï thöïc roài! Tieåu Phi tieáp : -Do ñoù, taïi haï muoán thænh giaùo Lyù huynh, chaúng hay Leâ hoa Ñinh ñöôïc taåm chaát ñoäc gì ? Lyù Ngoïc Haøm thôû ra : -Ñoäc coù raát nhieàu loaïi treân ñôøi. Ñeán gia phuï, chöa chaéc gì ñaõ hieåu heát! Tieåu Phi söõng sôø! Hoà Thieát Hoa tröøngmaét : -Nhö vaäy, laø khoâng phöông giaûi cöùu taïi haï roài ? Lieãu Voâ My göôïng cöôøi : -Naøo ai noùi laø voâ phöông ? Hoà Thieát Hoa traàm gioïng : -Hai vò taát phaûi daáu dieám taïi haï ? Taïi haï naøo phaûi laø treû nít ? Hai vò khoâng bieát laø chaát ñoäc gì, thì laøm sao hoaù giaûi ñöôïc maø baûo laø chaúng voâ phöông ? Lyù Ngoïc Haøm vaø Lieãu Voâ My laïi nhìn nhau, khoâng ai thoát ñöôïc lôøi naøo! Boãng, Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn : -Laøm gì caùc vò sòu maët nhö ñöa ñaùm tang theá ? ít nhaát hieän giôø tai haï vaãn chöa haún laø cheát maø! Ñem röôïu ra ñaây! Uoáng cho say moät laàn! Laàn cuoái cuøng! Coù cheát cuøng thaønh con ma say hôn laø con ma khaùt! Coøn laïi moät tay, y ñöa baøn tay chuïp bình röôïu. Tieåu Phi giöõ nhanh tay laïi. Hoà Thieát Hoa gaét : -Coøn laïi maáy phuùt giaây, sao ngöôi khoâng ñeå cho ta thoaû thích ? Ta cheát roài, ngaøy ngaøy ngöôi ñem röôïu töôùi moä ta, khoâng coù ích gì ? Tieåu Phi höø moät tieáng : 619 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ta ñieåm huyeät, nhoát ñoäc khí nôi caùnh tay. Neáu ngöôi ñöøng uoáng röôïu, thì ñoäc khí khoâng phaùt taùc... Moät khaéc thôøi gian ngöôi ñöôïc yeân! Hoà Thieát Hoa cöôøi laïnh : -Roài moät khaéc sau ñoù ? Cho duø laø möôøi hai khaéc ñi nöõa lieäu trong khoaûng thôøi gian ñoù, ngöôi tìm giaûi döôïc cho ta ñöôïc chaêng ? Tieåu Phi cuùi thaáp ñaàu moät chuùt : -Voâ luaän laøm sao, hy voïng vaän hôn tuyeät voïng! Hoà Thieát Hoa baät cöôøi ha haû : -Hay! Baèng höõu ôi! Huynh ñeä ôi! Ñöøng vì ta maø caàu khaån ai! Cöù cho ta uoáng röôïu ñi! Ta uoáng röôïu vaøo, laø nhaát ñònh khoâng theå cheát! Boãng, y laáy trong chieác giaày ra moät ngoïn ñoaûn kieám, cöôøi lôùn roài tieáp : -Ngöôi xem! Giaûi döôïc cuûa ta ñaây! Phöông phaùp naøy hay nhaát! Tieåu Phi keâu leân : -Ngöôi ñònh... Hoà Thieát Hoa caøng cöôøi vang : -Ngöôøi ta thöôøn g noùi, bò raén ñoäc caén, traùng só chaët tay. Coù gì laï ñaâu, ngöôi keâu leân laøm quaùi gì ? Tieåu Phi nhìn aùnh theùp, ñoå moà hoâi laïnh öôùt ñaàu. Hoà Thieát Hoa khoâng heà bieán ñoåi thaàn saéc. Lyù Ngoïc Haøm thôû daøi : -Hoà huynh ñuùng laø baäc traùng só! Baát quaù... Lieãu Voâ My chaën lôøi : -Baát quaù ca ca muoán ñôïi ñuùng möôøi hai khaéc thôøi gian! Hoà Thieát Hoa traàm gioïng : -Ñeå laøm gì ? Lieãu Voâ My ñaùp : -Chæ vì toâi nghó ñeán moät caùch giaûi ñoäc cho caùt haï! Naøng khoâng ñôïi ai noùi gì, lieác maét sang Lyù Ngoïc Haøm roài tieáp : -Ca ca queân vò tieàn boái coù baûy moùng tay roài chaêng ? Lyù Ngoïc Haøm saùng maét : -Ñuùng! Hieàn muoâi nhaéc, ngu ca môùi nhôù! Hai hoâm tröôùc ñaây, Töù bieåu ñeä coù ñeà caäp ñeán vi tieàn boái ñoù, cho bieát laø ngöôøi hieän ôû taïi Coå Tuøng trang, ngöôøi cuøng Huøng laõo baù gaây cuoäc röôïu ñaõ baûy ngaøy ñeâm, chöa ai thaéng ai baïi. Neáu vò tieàn boái aáy coøn ñoù, thì Hoà huynh caàm nhö ñöôïc cöùu! Lieãu Voâ My mæm cöôøi : -Cuoäc röôïu chöa keát thuùc, ñöông nhieân ngöôøi coøn ôû ñoù! Huøng laõo baù khi naøo ñeå cho ñi ñaâu ? Hoà Thieát Hoa hoûi lieàn : 620 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Coå tuøng trang ôû taïi ñòa phöông naøo ? Huøng laõo baù laø ai ? Vò tieàn boái baûy moùng tay laø nhaân vaät nhö theá naøo ? Taïi sao taïi haï khoâng heà nghe ai noùi ñeán hoï ? Lyù Ngoïc Haøm ñaùp : -Huøng laõo baù duø laø baèng höõu cuûa gia phuï vaø nhieàu vò tieàn boái khaùc, song khoâng phaûi laø khaùch giang hoà, Hoà huynh laøm gì nghe noùi ñeán laõo nhaân ñoù ? Lieãu Voâ My tieáp : -Coøn nhö vò tieàn boái coù baûy moùng tay ñoù, thì nhaát ñònh Hoà huynh coù nghe ñaïi danh. Baát quaù trong maáy naêm gaàn ñaây, vì moät chuyeän thöông taâm, ngöôøi khoâng muoán ai nhaéc ñeán teân hoï thoâi! Lyù Ngoïc Haøm cöôøi nheï : -Vò tieàn boái ñoù raát nhieät tình, song taùnh laïi raát coå quaùi. Neáu bieát boïn taïi haï noùi leùn ñeán teân hoï, thì chaúng bao giôø dung tha vôï choàng taïi haï. Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi : -Laõo aáy coù taùnh coå quaùi, taïi haï laïi khoâng quen bieát, thieát töôûng chuùng ta coù ñi tìm laõo, cuõng chæ voâ ích thoâi! Ñi maø bò laõo aáy töø khöôùc, thaø ôû ñaây chôø cheát coøn hôn! Lieãu Voâ My voäi thoát : -Caàn gì Hoà huynh phaûi ñi ? Vôï choàng toâi ñi cuõng ñuû roài! Baát quaù toâi laøm maáy moùn cho Hoà huynh aên, ôû nhaø ñaây, chôø boïn toâi trôû laïi! Nhaøng nhìn thoaùng qua Lyù Ngoïc Haøm tieáp : -Laõo aáy thích gì, ca ca bieát chöù ? Tìm moùn laõo thích, ñöa ñeán ñöông nhieân laø laõo phaûi thích! Chaéc chaén laõo khoâng söøng soä ñaâu! Lyù Ngoïc Haøm mæm cöôøi : -Ñuùng vaäy! Chuùng ta neân ñi gaáp. Tuy Coå tuøng Trang caùch ñaây khoâng xa, nhöng cuõng chaúng gaàn laém! Haø huoáng, chuùng ta coøn tìm caùi thích hieán cho laõo! Hoà Thieát Hoa thôû daøi : -Hai vò coù nhieät tình nhö theá, neáu taïi haï ngaên caûn thì khoâng thaønh thaät chuùt naøo! Nhöng... Y nhìn sang Tieåu Phi tieáp : -Laõo xuù Truøn! Ngöôi ñi theo hai vò ñi! Lieãu Voâ My voäi khoaùt tay : -Khoûi! Khoûi! Löu höông huynh coøn phaûi... Naøng döøng laïi, troá maét nhìn Tieåu Phi tuy ngoài nghieâm chænh taïi choã, song thaân mình rung, maët bieán saéc vaøng. Hoà Thieát Hoa kinh haõi, rung gioïng hoûi gaáp : -Ngöôi... ngöôi... Y chöa hoûi gì, Tieåu phi ñaõ ngaõ xuoáng! Lyù Ngoïc Haøm, Lieãu Voâ My löôùt tôùi naân g chaøng. Fuø coù lôùp y phuïc beân ngoaøi ngaên caùch. Caû hai nghe noùng suyùt boûng tay. Hoà Thieát Hoa voït mình tôùi, laép baép hoûi : 621 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi... khoâng leõ ngöôi cuõng truùng ñoäc ? Tieåu Phi laéc ñaàu : Hoà Thieát Hoa cau maøy : -Khoâng truùng ñoäc thì vieäc gì theá ? Lyù huynh, xem haén taïi sao nhö vaäy ?... Nhanh leân... Tieåu Phi caén raêng, göôïng ñieåm moät nuï cöôøi : -Bình sanh, ngöôi khoâng heà thaáy con ngöôøi sanh beänh laàn naøo aø ? Haø taát phaûi boàn choàn la heùt ? Hoà Thieát Hoa troá maét : -Ngöôi maïnh nhö traâu, bao nhieâu naêm qua roài, ta coù thaáy ngöôi sanh bònh laàn naøo ñaâu ? Taïi sao boãng nhieân laïi sanh bònh ? Tieåu Phi cöôøi khoå : -Laàn naøy, ta nhieãm bònh thöïc söï, maø bònh laïi ñeán khoâng hôïp luùc! Hoà Thieát Hoa chuaån bò chaët tay, cöôøi noùi nhö thöôøng, chaúng maûy may lo laéng. Ñoù laø vieäc cuûa y. Nhöng, baây giôø baèng höõu cuûa y laâm nguy, y lo ngaïi ñeán xuaát haïn öôùt mình. Y rung gioïng keâu leân : -Bình sanh khoâng bònh, neáu coù bònh laø phaûi naëng, Lyù huynh... Lieãu Voâ My oân toàn baûo : -Hoà huynh khoâng quaù khaån tröông laøm chi! Toâi thaáy gaàn ñaây Löu höông huynh lao luî voâ cuøng, beân trong tinh thaàn tieâu hao, beân ngoaøi phong söông daõi daàu, vöøa roài laïi bò chaán ñoäng vì tình traïng cuûa Hoà huynh, do ñoù phaûi sanh bònh baát thöôøng! Tieåu Phi gaät ñaàu : -Ñuùng vaäy!... Bònh naøy... keå ra cuõng khoâng ñaùng ngaïi laém ? Hai vò cöù ñi!... Caùi vieäc tìm thuoác giaûi ñoäc laø vieäc toái troïng!... Chaøng noùi laø khoâng ñaùng lo ngaïi song chaøng coá gaéng môû mieäng, roõ raøng coá gaéng laém môùi noùi ñöôïc moät caâu. Hoà Thieát Hoa cao gioïng : -Tình traïng cuûa taïi haï khoâng ñaùng ngaïi! Hai vò neân chieáu coá ñeán haén tröôùc! Tieåu Phi cau maøy : -Ñöøng noùi nhaûm! Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng, heùt vang : -Neáu ngöôi khoâng ñeå hai vò lo cho ngöôi tröôùc, duø coù mang thuoác veà, ta nhaát ñònh khoâng duøng! Tieåu Phi noåi giaän : -Ngöôi soáng ñeán ngaàn ñoù tuoåi, laïi khoâng bieát theá naøo khinh, theá naøo laø troïng aø ? Bònh cuûa ta, duø coù ñôïi thuoác ba ngaøy, cuõng chaúng sao! Coøn ngöôi, neáu chaäm treã nöûa khaéc laø maát maïng. Chaøng coá göôïng ñöùng leân, nhöng vöøa ñöùng laø ngaõ xuoáng lieàn. 622 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa laïi haáp taáp ñôõ chaøng. Y khoâng noùi gì ñöôïc, chæ daäm chaâm loä veû böïc töùc! Lyù Ngoïc Haøm cöôøi daøi : -Caùc vò coù nghóa khí ñaùng phuïc! Baát quaù... Lieãu Voâ My tieáp : -Baát quaù, vôùi chöùng bònh ñoù, Löu Höông huynh khoâng neân soâi ñoäng tính khí. Do ñoù chuùng ta khoâng theå caõi lôøi Löu höông huynh ñöôïc, neáu caõi laø Löu höông huynh noåi noùng lieàn. Cuõng may coøn moät ít Thaïch Sa Taùn ñaây, loaïi thuoác ñoù, trò bònh naøy, raát coù coâng hieäu! Lyù Ngoïc Haøm noái theo : -Phaûi ñaáy! Cöù caùch moät khaéc thôøi gian, Löu höông huynh uoáng moät goùi. Tuy khoâng hoaøn toaøn laønh bònh, song chaúng sôï bieán chöùng. Ñôïi vôï choàng taïi haï veà haüng hay! *** Ngaøy daøi nhö naêm! Hieän taïi, Hoà Thieát Hoa cho laø caâu ñoù raát ñuùng! Bao nhieâu vieäc ñaõ qua trong ñeâm ? Huoáng chi toaøn laø vieäc troïng ñaïi ? Thoaït tieân Lieãu Voâ My baïo bònh. Roài keû voâ danh tìm ñeán toan aùm saùt ñaàu ñoäc. Hieän giôø thì Hoà Thieát Hoa truùng ñoäc, saép söûa chaët moät caùnh tay, Tieåu Phi laïi oám ñau naèm giöôøng. Bao nhieâu söï vieäc, doàn trong moät ñeâm, vaø caàn phaûi giaûi quyeát gaáp! Moät ñeâm vöøa cheát vöøa soáng, vöøa ñau, vöøa töùc, vöøa buoàn thöông tuûi haän! Moät ñeâm phieàn phöùc baèng moät cuoäc ñôøi. Hoà Thieát Hoa coá ñöa thuoác cho Tieåu Phi. Nhöng chaøng quôø quaïng theá naøo, cheùn Thaïch sa taùn ñoå xuoáng neàn, roài chaøng nguû luoân nhö cheát. Hoà Thieát Hoa nghe ñoùi, goïi nhaø haøng mang thöùc aên ñeán. Tieåu nhò ñònh noùi laáy loøng, cöôøi vuoát : -Röôïu hoâm qua, khaùch quan khen ngon, nhaø haøng coøn moät voø, loaïi Sôn Taây, chính goác ñaáy! Khoâng nhaéc röôïu coøn khaù, nhaéc ñeán röôïu roài, tieåu nhò voâ tình kheâu gôïi nieàm oaùn ñoäc nôi Hoà Thieát Hoa. Y nhaûy döïng leân, duø moät caùnh tay teâ daïi. Y heùt : -Ta coù phaûi laø quyû röôïu ñaâu, vöøa môû maét laø noác röôïu ? Tieåu nhò cuït höùng, laïi kinh haõi, chaïy bay ñi, phuùt choác mang côm ñeán. Tieåu Phi nguû moät giaác raát laâu, maõi ñeán chieàu môùi thöùc daäy. Hoà Thieát Hoa ñinh ninh laø chaøn g mô maøng, thaáy chaøng tænh laïi y thôû phaøo hoûi : -Ngöôi nghe trong ngöôøi ra sao ? 623 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi cöôøi, chöa noùi gì, Hoà Thieát Hoa tieáp : -Ñöøng lo cho ta. Chaát ñoäc ñoù, khoâng ñoäc laém. Baát quaù ta bò ngöôi ñieåm huyeät, cöû ñoäng khoù khaên moät chuùt, chöù ta vaãn aên uoáng ñöôïc nhö thöôøng. Hoaøng hoân xuoáng, trong phoøng, boùng toái ñaõ len vaøo. Hoà Thieát Hoa ñoát ñeøn, cho Tieåu Phi aên chaùo. Tay Tieåu Phi coøn rung, caàm khoâng noåi cheùn chaùo. Hoà Thieát Hoa tuy cöôøi noùi, song taâm tö traàm troïng phi thöôøng. Tieåu phi hoûi : -Hoï chöa trôû laïi ? Hoà Thieát Hoa nhìn trôøi ñeâm qua cöûa soå, traàm ngaâm moät luùc thoát : -Treân giang hoà, laøm gì coù vò tieàn boái coù baûy ngoùn tay ? Ta khoâng nghó ra vaäy! Tuy tröôùc kia coù caùi laõo Thaát chæ Thaàn oâng, song chaúng phaûi laõo coù baûy ngoùn, maø chæ vì baøn tay höõu coù hai ngoùn nhaùnh, thaønh ra baøn tay ñoù coù ñeán baûy ngoùn. Coäng caû hai tay, laõo coù ñuùng möôøi hai ngoùn. Ngöôøi ñoù, chaúng nhöõng khoâng raønh y thuaät, laïi cheát töø laâu... Tieåu Phi hoûi : -Nhö vaäy laø ngöôi cho raèng vôï choàng hoï bòa chuyeän ? Hoà Thieát Hoa nöûa thöøa nhaän, nöûa phuû nhaän : -Taïi sao hoï bòa chuyeän ? Tieåu Phi thôû daøi, nhaém maét laïi. Hoà Thieát Hoa cöôøi nheï : -Ta mong hoï trôû laïi sôùm ? Neáu khoâng thì... ngöôøi baèng höõu trong ñeâm vöøa qua coøn löu luyeán chuùng ta, chuùng ta chæ coøn caùch noäp maïng cho y laøm thòt! Tieåu Phi chöa roõ caûm giaùc theá naøo, Hoà Thieát Hoa thoát caâu ñoù roài, nghe laïnh khaép mình. Tieåu Phi khoâng caàm noåi moät caùi cheùn, coøn y thì hoûng moät caùnh tay. Thích khaùch trôû laïi, caû hai nhö mieáng thòt tröôùc con dao ñoà teå! Thích khaùch quyeát gieát hoï, thaát baïi laàn ñaàu, ñöông nhieân phaûi trôû laïi laàn hai, laàn ba... Luùc Hoà Thieát Hoa nghe Tieåu Phi neâu leân yù nghó ñoù chöa daùm nghó gì roõ reät. Daàn daàn y caøng thaáy coù lyù, y caøng sôï. Baây giôø, y sôï thaät, sôï nhieàu laém roài. Y böôùc ñeán cöûa soå ñoùng laïi. Tieåu Phi thôû daøi : -Neáu y ñeán, ngöôi ñoùng cöûa maø ngaên chaën ñöôïc y hay sao ? Hoà Thieát Hoa söõng sôø. Moà hoâi laïnh ñoå ra öôùt mình, y vaãn chöa hay. Traêng vaø sao chöa hieän, moät côn möa laát phaát ñaõ baét ñaàu rôi. Moïi tieáng ñoäng cuûa ngaøy, daàn daàn taét laëng, chæ coøn tieáng möa, möa daäp xuoáng maét ñaát, möa bay vaøo caùnh cöûa soå. 624 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Möa xuoáng caøng luùc caøng nhanh leân, caøng naëng haït hôn. Sau cuøng, möa nhanh quaù, naëng haït quaù, nghe nhö troáng traän noåi lieân hoài, giuïc cuoäc chieán khai dieãn gaáp! Maùu trong ngöôøi cuõng chaûy roän hôn leân! Trong luùc ñoù, neáu coù khaùch daï haønh xeâ dòch, duø gaây tieáng ñoäng maïnh cuõng chaúng bò phaùt giaùc, bôûi côn möa che chôû troïn veïn. Ngoaøi tieáng möa, coøn coù tieáng gioù loäng ñuøa caønh. Tieáng ñoäng naøo laïi khoâng bò chìm ? Huoáng chi khaùch daï haønh giaûm thieåu tieáng ñoäng toái ña ? Möa ñeâm, laø cô hoäi thuaän tieän nhaát cho khaùch daï haønh! Hoà Thieát Hoa vuït môû cöûa soå, giöông troøn maét nhìn ra ngoaøi. Caây ngoâ ñoàng nôi saân, chao chao theo gioù, caønh rung nhö ngaøn boùng quyû ñnag nhaûy muùa chaäp chôøn. Moïi ngöôøi nhö ñoàng höôùng maët veà ñoù. Boãng, moät tieáng soaït vang leân, moät boùng ñen löôùt qua ngang beân ngoaøi cöûa soå. Hoà Thieát Hoa giaät mình, roài baät cöôøi khan! Boùng ñoù chính laø moät con meøo. Tieåu Phi haáp taáp keâu leân : -Coù ngöôøi ñeán aø ? Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå : -Meøo! Chöa coù ngöôøi! Y noùi vôùi gioïng thaûn nhieân, nhöng loøng rôïn leân maáy löôït! Caû hai tieáu ngaïo giöõa voøng sanh töû qua bao nhieâu naêm roài. Tröôùc maét hoï, chaúng coù moät ai, keå caû töû thaàn! Hoï chöa heà cau maët. Giôø ñaây, hoï nhö treû nít sôï ma, duø ma chöa hieän. Nhöng, ma töôûng töôïng ñaùng sôï hôn ma thaät! Moät con meøo nhaûy , ñuû laøm cho hoï ñoå moà hoâi laïnh. Anh huøng oâm bònh, döôùi boùng ñeøn môø, döôùi ñeâm möa, chôø cöøu nhaân! Chôø nhö theå ta chôø cheát! Chôø cheát trong khi hoï chöa muoán cheát! Neáu khoùc ñöôïc, hoï khoùc ngay! *** Möa rôi beân ngoaøi. Ñeøn chao leo leùt beân trong! Hai möôi baûy muõi Leâ hoa Ñinh coøn treân baøn chôùp chôùp laïnh luøng. Hai möôi baûy muõi ñinh, ñang thò oai tröôùc maët Hoà Thieát Hoa. Boãng y saùng maét, moät yù nieäm chôït hieän. aùm khí haõm haïi y, aùm khí cuõng baûo veä ñöôïc y chöù ? aùm khí ñaõ ôû trong tay, taïi sao khoâng lôïi duïng ? Y coøn laïi moät caùnh tay, song caùnh tay ñoù cuõng khoâng phaûi laø voâ duïng. 625 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baøn tay vaãn linh hoaït, chöù coù phaûi baát ñoäng ñaâu ? Töø nhi\oû y thöôøng luyeän taäp caùch phoùng tuï tieãn, ñoàng tieàn, y khaù thaønh thuïc veà thuû phaùp ñoù. Song, voán laø ngöôøi chính tröïc quang minh, y khoâng heà daáu tieãn trong tay aùo, hoaëc mang oáng ñoàng theo mình. Baây giô trong tröôøng hôïp baát khaû khaùng, baét buoäc y phaûi giôû ñeán thuû ñoaïn ñoù. Y laáy ñuõa, keïp töøng chieác ñinh, boû vaøo hoäp. Laøm xong caùi vieäc ñoù, y thôû phaøo laåm nhaåm : -Xong! Baây giôø tieåu töû coù muoán ñeán, cöù ñeán! Boãng, moät tieáng soaït vang leân. Laïi moät boùng ñen löôùt ngang qua cöûa soå. Laàn naøy, Hoà Thieát Hoa traán ñònh taâm thaàn, nhìn kyõ, nhaän ra cuõng chæ laø moät con meøo hoang. Nhöng laàn naøy, con meøo thay vì chaïy luoân, laïi trôû laïi voït vaøo phoøng. Hoà Thieát Hoa cöôøi nheï maéng : -Hoå lìa röøng, choù cuõng khi! Con meøo quyû naøy cuõng bieát khinh ngöôøi trong côn baát löïc nöõa aø ? Y khoaùt tay ñuoåi con meøo. Con meøo khoâng chaïy ñi, noù nhaûy leân maët baøn, laøm chieác baøn dao ñoäng, ngoïn ñeøn rôi xuoáng. Hoà Thieát Hoa ñöa tay ñôõ laáy caây ñeøn. Y phaùt hieän ra con meøo chæ coøn thoi thoùp thôû, noù saép cheát trong phuùt giaây. Nôi coå con meøo, coù coät moät maûnh giaáy. Töï nhieân Hoà Thieát Hoa gôõ maûnh giaáy, ñoïc : -Ñaïo soaùi löu Höông! Löu Höông! Ngöôi thaáy chaêng ? Hieän taïi ngöôi chaúng khaùc con meøo naøy! Ngöôi coøn nuoâi hy voïng soáng soùt ñöôïc sao ? *** Hoà Thieát Hoa vöøa kinh haõi, vöøa phaãn noä. Neáu khoâng coá daèn, y ñaõ theùt maéng aàm leân roài. Baát quaù, y sôï laøm kinh ñoäng ñeán Tieåu Phi. Y caén raêng, doàn côn phaãn uaát xuoáng taän ñaùy loøng. Maûnh giaáy ñoù, laø caùi lònh cuûa Dieâm vöông, lònh caàu hoàn. Nhöng duø laø Dieâm vöông coù laøm nhö vaäy ñi nöõa, Dieâm vöông cuõng voâ leã vì buoâng gioïng khinh ngöôøi, caùi gioïng maø keû quang minh khoâng theå duøng. Caùi gioïng cuûa keû tieåu nhaân luùc ñaéc thôøi, thaéng theá. Giaû nhö Tieåu Phi ñoïc maûnh giaáy ñoù, chaøng seõ coù tö vò nhö theá naøo ? Hoà Thieát Hoa bieát roõ, giaáy ñeán roài, thì ngöôøi cuõng saép söûa ñeán nôi. Mad coù leõ ngöôøi cuõng ñaõ ñeán roài, ñeán cuøng luùc vôùi con vaät. Vaø laàn naøy, hoï khoâng ñeán môø aùm, hoï seõ goïi y vaø Tieåu Phi, thaùch ñaáu coâng khai. Daùm thaùch ñaáu coâng khai, vì hoï bieát y vaø Tieåu Phi ñaõ maát khaùng löïc hoaøn toaøn. Thaùch ñaáu coâng khai ñeå chöùng toû hoï coù taøi cao hôn y vaø Tieåu Phi. 626 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Treân gianghoà, coù ai bieát ñöôïc laø hoï giôû thuû ñoaïn khieáp nhöôïc, chaët chaân ngöôøi roài baûo ngöôøi chaïy ñua ? Meøo naèm treân maët baøn, thoi thoùp. Tieåu Phi naèm treân giöôøng, tho thoùp. Ñoät nhieân, Hoà Thieát Hoa khoâng nhìn vaät, khoâng nhìn ngöôøi nöõa, chuïp nhanh chieác hoäp, nhay qua cöûa soå ra ngoaøi. Ñôïi beân trong, sao baèng ñôïi beân ngoaøi ? Khoaùng ñaït hôn, deã thaáy hôn. Huoáng chi, ñôïi beân trong cuõng cheát, ñôïi beân ngoaøi cuõng cheát. Laøm sao cuõng cheát, thaø cheát khoaùng ñaït hôn! Hoà Thieát Hoa laøm nhö vaäy laø keùm suy nghó. Neáu trong khi y ra ngoaøi, coù ngöôøi leûn vaøo phoøng, haï saùt Tieåu Phi thì sao ? Ñoù laø ñieàu ñaùng traùch. Giaû nhö y ôû beân ngoaøi, may maén haï ñöôïc keû kia, maø beân trong Tieåu Phi bò haï saùt, y phaûi laøm sao ? Y soáng ñöôïc trong khi Tieåu Phi cheát sao ? Y ra ngoaøi, ñi quanh khu vöïc cao gioïng goïi : -Baèng höõu ñaõ ñeán cöù xuaát hieän, cuøng Hoà naøy chôi nhau moät ñoä, xem ai cao ai thaáp nhö vaäy chaúng khoaùi hôn sao ? aån naáp laøm chi maát maët anh huøng ? Noùi lôùn sôï kinh ñoäng Tieåu Phi, noùi nhoû sôï keû kia khoâng nghe loït. Cho neân, y böïc töùc chaúng bieát phaûi laøm sao, ñaønh ñöùng laïi daäm chaân. Ngôø ñaâu, coù tieáng cöôø töø nôi naøo ñoù ñöa ñeán. Moät ngöôøi, caát tieáng sau traøng cöôøi : -Ta chôø ngöôi taïi ñaây, chöù aån naáp ñaâu ? Chæ taïi ngöôi khoâng troâng thaáy ta thoâi! Hoà Thieát Hoa quay phaét mình, ñoái dieän höôùng ñoù, ñoaïn nhuùn chaân voït ñeán nôi. Nôi ñoù, laø maùi nhaø ñoái dieän, nôi ñoù coù moät ngöôøi vaän y phuïc ñen, ñaàu bao khaên ñen kín maët. Ngöôøi ñoù cöôøi laïnh : -Muoán ñoäng thuû thì ñeán gaàn ñaây! Hoà Thieát Hoa voït tôùi, ngöôøi ñoù ñaõ thoaùt ra ngoaøi xa hôn taùm tröôïng. Haén ñöùng nhìn Hoà Thieát Hoa cöôøi laïnh, cöôøi thaønh tieáng cho y nghe, chöù y coù thaáy ñöôïc nuï cöôøi qua löôït khaên che ñaâu ? Hoï chaïy, hoï ñuoåi daàn daàn, hoï xuoáng ñaát, hoï rôøi xa khaùch saïn. Khoaûng caùch chæ ñoä baûy taùm tröôïng, song Hoà Thieát Hoa khoâng laøm sao thu heïp noåi. Khoaûng caùch ñoù, khoâng xa cho ngöôøi ñuoåi, nhöng laïi raát xa neáu y phoùng aùm khí. Ñaõ chaéc gì trong khoaûng caùch ñoù, aùm khi laøm neân vieäc ? Huoáng chi aùm khí laø caùi ñieåm töïa cuoái cuøng cuûa y, khi naøo y daùm khinh duøng ? Tröø luùc nguy hieåm nhaát! Duøng ñeán noù, laø huyû hoaïi noù, neáu chöa phaûi luùc toái caàn, khi naøo Hoà Thieát Hoa daùm huyû hoaïi noù ? Huyû hoaïi roài, ñòch voâ haïi y môùi laøm sao ? 627 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñuoåi khoâng kòp keû kia, chaúng phaûi thuaät khinh coâng keùm hôn keû kia. Hoà Thieát Hoa hieän taïi chæ coøn laïi nöûa phaàn löïc vôùi moät caùnh tay teâ daïi, ñöông nhieân phaûi thaát theá. Ñuoåi khoâng kòp, daàn daàn Hoà Thieát Hoa thaáy mình bò boû rôi laïi sau xa. Ngöôøi aùo ñen ñoät nhieân boû ñöôøng, nhay leân noùc nhaø. Roài nhay xuoáng, loanh quanh trong caùc ñöôøng nhoû. Thaân phaùp haén aûo dieäu phi thöôøng, nhö con caù löôïn mình trong moät chuøm reã caây chaèn chòt. Hoà Thieát Hoa hoûi : -Ngöôi muoán gieát ta, haõy ñöùng laïi ñoù, chôø ta ñeán maø gieát, sao laïi chaïy maõi ? Ngöôøi ñoù cöôøi laïnh : -Ta chöa muoán gieát ngay thì sao ? Hoà Thieát Hoa voït qua moät ñaàu töôøng, ñaùp xuoáng beân kia, ñuùng luùc moät laõo gaùnh gaùnh mì ñi tôùi. Chaéc chaén laø song phöông phaûi chaïm nhau. Bôûi Hoà Thieát Hoa khoâng laøm sao thu theá ñöôïc, caùi theá cuûa y ñaõ nhanh, trong khi gaõ gaùnh mì voâ tình, song phöông phaûi chaïm nhau laø caùi chaéc. Moät loaït tieáng ñuû loaïi vang leân : raét, boáp, xoaûng... Gaùnh mì baät vaêng ra xa, ñoà vaät baén töù tung. Môõ daàu rôi vaõi, trôn tröôït, Hoà Thieát Hoa khoâng theå giöõ mình cho khoûi ngaõ... ---------------------oOo--------------------- 628 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2