Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 70

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

91
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 70: CÁI NGHỀ GIẾT NGƯỜI ....Yết hầu của người áo đen sôi ụt ụt. Hắn không còn nói được lời gì. Điều bí mật hắn sắp tiết lộ với Tiểu Phi, bị tiếng ụt ụt dồn trở lại tận đáy lòng. .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ Long...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 70

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MÖÔI CAÙI NGHEÀ GIEÁT NGÖÔØI Yeát haàu cuûa ngöôøi aùo ñen soâi uït uït. Haén khoâng coøn noùi ñöôïc lôøi gì. Ñieàu bí maät haén saép tieát loä vôùi Tieåu Phi, bò tieáng uït uït doàn trôû laïi taän ñaùy loøng. Beân ngoaøi, Lyù Ngoïc Haøm goïi to leân, goïi roái rít: -Löu Höông huynh ! Löu Höông huynh ! Coù thoï thöông chaêng ? Tieáng goïi vöøa döùt, Lyù Ngoïc Haøm vaø Lieãu Voâ My bay qua cöûa soå vaøo phoøng. Lieãu Voâ My caáp toác baät moài löûa leân, thaáy Tieåu Phi ngoài söøng söïng treân giöôøng. Caû hai cuøng thôû phaøo cuøng thoát: -Taï ôn trôøi ñaát ! Vôï choàng taïi haï may maén ñaõ veà kòp. Caû hai öôùt ñaãm moà hoâi, thaàn tình heát söùc lao nhoïc. Hieån nhieân caû hai quaù vaát vaû suoát ngaøy ñeâm treân ñöôøng daøi vaûng phaûn . Tieåu Phi nhìn caû hai moät luùc, ñoaïn thôû daøi töø töø thoát: -Ñuùng vaäy ! Hai vò trôû veà raát kòp luùc ! oOo Lieãu Voâ My ñoát ñeøn tröøng maét nhìn gaõ aùo ñen naèm treân neàn phoøng hoûi: -Vôï choàng toâi muoán xem haén laø ai, taïi sao haén khoå taâm ñeo ñuoåi Löu Höông huynh, quyeát aùm toaùn cho kyø ñöôïc ! Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Raát tieác vónh vieãn khoâng coøn laøm sao bieát ñöôïc nguyeân nhaân naøo khieán haén ñeán ñaây ! Lieãu Voâ My traàm gioïng: -Taïi sao ? Tieåu Phi cöôøi khoå: -Taïi vì ngöôøi cheát khoâng theå noùi naêng ñöôïc ! Lieãu Voâ My giaät mình, traàm laëng giaây laâu, roài thôû daøi : -Phaûi ! Ñaùng leõ toâi khoâng neân gieát haén ! Chæ vì boãng nhieân toâi thaáy coù ngöôøi vung kieám caïnh giöôøng Löu Höông huynh, hôn nöõa toâi cuõng chaúng bieát Löu Höông huynh ñaõ laønh bònh roài ! Torng côn khaån caáp toâi queân maát laø laøm hoûng caùi dòp cho haén noùi naêng ! Lyù Ngoïc Haøm cau maøy, thôû ra: 638 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngu ca bieát, hieàn muoäi haønh ñoäng khinh xuaát quaù chöøng ! Coù moät ngaøy naøo ñoù hieàn muoäi phaûi hoái haän vì laàm to ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Taåu phu nhaân chaúng coù gì ñaùng traùch ! Lieãu Voâ My cuùi ñaàu: -Höông Soaùi noùi nhö theá chöù laøm sao toâi traùnh khoûi phaàn traùch nhieäm ? Mong raèng … Tieåu Phi chaän lôøi: -Taåu phu nhaân cöùu maïng taïi haï, taïi haï caûm kích voâ cuøng, daùm ñaâu coù yù gì khaùc ? Xin ñöøng noùi ñeán vieäc ñoù nöõa ! Cho taïi haï ñöôïc yeân taâm. Lyù Ngoïc Haøm mæm cöôøi : -Khoâng ngôø bònh cuûa Löu Höông huynh laïi choùng laønh theá ! Ñuùng laø ngöôøi toát luoân luoân ñöôïc aân treân phuø hoä ! Tieåu Phi cuõng cöôøi: -Noùi ra raát laø hoang ñöôøng, song söï thaät laø vaäy ! Chaúng roõ taïi sao, taïi haï nguû troïn moät ngaøy, khi thöùc daäy nghe trong mình raát khoeû, töôûng chöøng mình maéc phaûi moät chöùng ma, muoán ñau thì ñau, muoán maïnh thì maïnh. Thaät taïi haï aùy naùy voâ cuøng, laøm cho hai vò vaát vaû suoát ngaøy ñeâm taïi haï loãi quaù ! Lieãu Voâ My voäi laät vuoâng vaûi che maët cuûa ngöôøi aùo ñen ra, caêm haän gaèn töøn g tieáng: -Löu Höông huynh coù nhaän ra haén laø ai chaêng ? Döôùi aùnh ñeøn, ngöôøi aùo ñen baøy göông maët thaät, moät göông maët xanh nhaït, tuy veû kinh haõi haõy coøn ñoïng ñoù, song phaûng phaát neùt taøn khoác nôi giöõa ñoâi maøy. Tieåu Phi thôû daøi: -Chaúng nhöõng khoâng nhaän ra, taïi haï bình sanh chöa heà gaëp haén laàn naøo ! Lyù Ngoïc Haøm cau maøy: -Theá taïi sao haén aùm toaùn Löu Höông huynh ? Khoâng leõ sau löng haén coù ngöôøi chöû söû ? Tieåu Phi khoâng ñaùp. Chaøng ruùt thanh kieám coøn caém treân goái, ñöa gaàn aùnh ñeøn quan saùt moät luùc, roài thôû ra maáy tieáng thoát: -Moät vaät gieát ngöôøi raát toát ! Lyù Ngoïc Haøm gaät ñaàu: -Ñuùng ! So vôùi caùc thanh kieám thoâng duïng treân giang hoà, noù daøi hôn ba taác, nhöng noù laïi moûng hôn,, laïi nhoû thaân hôn. Coù leõ noù coøn daøi vaø moûng hôn loaïi Tuyeát Xa kieám cuûa Nam Haûi kieám phaùi ! Coù theå gaõ kia am töôøng kieám phaùp Nam Haûi, neân xöû duïng loaïi kieám ñoù ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Lyù huynh giaûi thích raønh reõ, khoâng hoå laø truyeàn nhaân moät ñaïi kieám khaùch ! 639 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Lyù Ngoïc Haøm thoát maáy lôøi khieâm toán. Tieåu Phi tieáp: -Ngöôøi duøng kieám taïi haï chöa gaëp maët laàn naøo, song thanh kieám thì taïi haï coù thaáy qua ! Lyù Ngoïc Haøm chôùp maét : -AÏ ? Tieåu Phi tieáp: -Lyù huynh coù nghe noùi ñeán moät nhaân vaät mang teân Trung Nguyeân Nhaât Ñieåm Hoàng chöù ? Lyù Ngoïc Haøm giaät mình: -Ngöôøi haønh ngheà aùm toaùn thueâ ? Giang hoà coù caâu truyeàn thuyeát veà haén gieát ngöôøi khoâng maùu, d6aùu kieám löu laïi chæ moät chaám ñoû ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Chính haén ! Lyù Ngoïc Haøm traàm gioïng: -Bình luaän veà kieám phaùp cuûa caùc danh gia, gia phuï coù ñeà caäp ñeán haén ! Gia phuï cho raèng kieám phaùp cuûa haén raát ñoäc ñaùo, coù theå tranh hôn keùmvôùi kieám phaùp cuûa Huyeát Y Nhaân Tieát ñaïi hieäp ! Raát tieác haén laø con ngöôøi quaù cao ngaïo, haønh söï laïi taøn ñoäc, thaønh ra töøc oøng chaùnh, haén reõ vaøo con ñöôøng taø ! Töø thieân coå, bao giôø taø cuõng khoâng thaéng chaùnh ! Cho neân duø haén coù thieân tö ñænh goä, duø haén coù coá gaéng luyeän taäp, chung quy vaãn khoâng ñaït ñeán caùi ñænh tuyeät vôøi ! Tieåu Phi thôû daøi: -Lyù laõo tieàn boái luaän raát cao minh ! Phaøm nhöõng ai hoïc kieám phaùp, cuõng phaûi xem lyù luaän ñoù laø thöôùc ngoïc, khuoân vaøng ! Lyù Ngoïc Haøm tieáp: -Taâm chaùnh, thì kieám chaùnh ! Taâm taø thì kieám taø ! Caùi ñaïo lyù ñoù, muoân ñôøi chöa heà di dòch ! Lieãu Voâ My chôït hoûi: -Teân thích khaùch naøy, chaúng leõ ñoàng daïng vôùi Trung Nguyeân Nhaât Ñieåm Hoàng ? Tieåu Phi ñaùp: -Taát caû ñeàu cho thaáy ñoàng daïng, tröø moät ñieåm, ñieåm ñoù laø chuoâi kieám ! Lieãu Voâ My chôùp maét: -Neáu vaäy, gaõ thích khaùch naøy do Nhaât Ñieåm Hoàng phaùi ñeán ? Tieåu Phi cöôøi nheï: -Chaéc chaén laø khoâng phaûi y roài ! Lieãu Voâ My caén nheï moâi mô maøng: -Theá thì yù töù cuûa Löu Höông huynh … Tieåu Phi chaän laïi: 640 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Theo yù nghó cuûa taïi haï laø thích khaùch töï caù nhaân haén khoâng maûy may lieân quan ñeán taïi haï, bình sanh haén cuõng chaúng bieát maët bieát teân taïi haï sôû dó haén ñeán ñaây, haønh thích taïi haï laø haén bò mua chuoäc. Lieãu Voâ My traàm ngaâm moät luùc, roài gaät ñaàu: -Ñuùng ! Kieám gioáng laø haønh ñoäng gioáng ! Haén laø ñoàng nghieäp cuûa Nhaât Ñieåm Hoàng ! Laáy caùi ngheà nghieäp gieát möôùn sinh nhai ! Lyù Ngoïc Haøm cau maøy: -Sao laïi coù nhieàu ngöôøi laøm ngheà gieát möôùn theá ? Quaû thaät treân giang hoà coù haïng ngöôøi nhö theá sao ? Tieåu Phi thôû daøi: -Chæ sôï söï thaät laø vaäy ñoù, Lyù huynh ! Boãng, chaøng môû aùo ngöôøi aùo ñen, haén chaúng mang moät vaät gì coù theå chöùng minh lai lòch cuûa haén ! Nhöng, Tieåu Phi vaãn tìm ñöôïc caùi muoán tìm. Hai vaät, chöù chaúng phaûi moät vaät. Hai vaät ñoù, laø taám chi phieáu vaø chieác baøi ñoàng. Chi phieáu thuoäc loaïi thoâng duïng, baát cöù taïi ñòa phöông naøo cuõng coùtheå ñöa ra ñoåi laáy baïc. Chieác ñoàng baøi coù hình thöùc raát coå quaùi. Tieåu Phi mæm cöôøi, thoát: -Hai möôi vaïn löôïng ! Moät söï nghieäp to ! Chaúng traùch soá baïc lôùn dao ñoäng caùi taâm con ngöôøi deã daøng, neân haén chaáp nhaän gieát taïi haï laø phaûi. Ñöøng noùi chi haén, chính taïi haï ñaây, cuõng thaáy ham soá baïc to nhö vaäy ! Ham ñeán ñoä taïi haï töï gieát taïi haï ñeå laáy soá baïc vaãn ñöôïc nhö thöôøng ! Chaøng taëc löôõi, tieáp: -Ngôø ñaâu, caùi giaù sanh maïng cuûa taïi haï laïi quaù ñaét nhö theá ! Lyù Ngoïc Haøm thôû daøi: -Maø keû naøo ñoù, daùm phí hai möôi vaïn löôïng ñeå tröø dieät Löu Höông huynh, keå ra moái thuø cuûa haén ñoái vôùi Löu Höông huynh phaûi saâu naëng laém ! Lieãu Voâ My chen vaøo: -Toâi hieåu ngöôøi ñoù laø ai ! Tieåu Phi nhìn naøng: -AÏ ? Lieãu Voâ My tieáo: -Ñaønh raèng ngaân phieáu ñoù thuoäc loaïi thoâng thöôøng, song chaúng phaûibaát cöù moät hieäu ñoåi baïc naøo cuõng coù saün moät soá lôùn nhö vaäy. Coù theå phaùt ra ngaân phieáu, ñaõ chæ daãn haén ñeán phaûi ñeán nôi naøo ñoù, laõnh tieàn moät nôi ñaëc bieät. Vaø taïi choã phaùt ngaân phieáu haún coù ghi roõ ñieàu ñoù. Baây giôø, chuùng ta cöù ñeán thaúng nguoàn goác ngaân ohieáu, truy cöùu. 641 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi mæm cöôøi: -Baát taát phaûi laøm vaäy ! Lieãu Voâ My trôïn troøn ñoâi maét: -Taïi sao ? Khoâng leõ Löu Höông huynh ñaõ bieát ngöôøi ñoù laø ai roài ? Tieåu Phi ñaùp: -Giaû nhö taïi haï muoán mua chuoäc moät ngöôøi, thì tuyeät ñoái khoâng heà duøng ngaân phieáu coù phuø hieäu cuûa taïi haï. Do ñoù, duø chuùng ta coù caát coâng ñi tra cöùu, baát quaù cuõng chæ thaáy moät caùi teân naøo khaùc nôi tröông muïc, vaø ñöông nhieân caùi teân ñoù khoâng lieân quan ñeán teân gieát möôùn naày. Huoáng chi, ñi tra cöùu nhö theá, laø voâ tình rôi vaøo keá cuûa ngöôøi naøo ñoù, tìm moïi caùch meâ hoaëc chuùng ta, ñeå ñaùnh laïc höông cuoät truy taàm nguoàn goác. Lieãu Voâ My traàm ngaâm moät luùc laâu, roài thôû daøi: -Phaûi ! Löu Höông huynh coù lyù. Tieåu Phi cöôøi nheï: -Hieän taïi, ít nhaát taïi haï cuõng tìm ñöôïc moät ñieåm …. Lieãu Voâ My haáp taáp hoûi: -Ñieåm chi ? Tieåu Phi thoát : -Taïi haï thaáy, ngöôøi naøo ñoù, haún phaûi laø moät phuù oâng, maø laø haïng phuù oâng ñaëc bieät, daùm tuøy tieän chi ra moät luùc hai möôi vaïn löôïng, haïng phuù oâng ñoù treân ñôøi naøy, khoâng phaûi laø nhieàu … Lyù Ngoïc Haøm suy nghó moät luùc, vuït hoûi: -Coøn chieác baøi ñoàng ? Vaät ñoù coù hieäu duïng gì ? Moät maët chieác ñoàng baøi coù chaïm möôøi ba thanh kieám bao boïc chaèng chòt moät baøn tay. Hình kieám chaïm treân maët chieác baøi, gioáng nhö thanh kieám do thích khaùch xöû duïng. Maët beân kia, chæ coù moät chöõ voûn veïn. Chöõ Baùt ! Lyù Ngoïc Haøm cau maøy: -Möôøi ba thanh kieám ? YÙ töù gì chöù ? Lieãu Voâ My saùn g maét leân, voã tay: -Toâi minh baïch roài ! Lyù Ngoïc Haøm laåm nhaåm: -Möôøi ba thanh kieám, töôïng tröng möôøi ba ngöôøi ? Lieãu Voâ My gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy ! Möôøi ba ngöôøi naày laø toå hôïp cuûa nhöõng keû chuyeân haønh ngheà gieát möôùn. Coøn baøn tay, laø vò chæ huy, vò ñaàu naõo. Teân thích khaùch naøy, mang chieác baøi coù chöõ baùt, töùc nhieân haén ñöùng haøng thöù taùm trong toå hôïp cuûa chuùng. Naøng day qua Tieåu Phi, ñieåm moät nuï cöôøi tieáp: 642 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Trung Nguyeân Nhaât Ñieåm Hoàng laø ngöôøi thöù nhöùt trong nhoùm naày, chaéc nhö vaäy ñoù, Löu Höông huynh ! Tieåu Phi thôû daøi: -Xem ra, yù kieán cuûa taåu phu nhaân raát ñuùng lyù ! Lieãu Voâ My tieáp: -Ñieàu ñaùng sôï laø baøn tay ñoù. Nhaân vaät naøo qua söï töôïng tröng cuûa baøn tay ? Tuy y khoâng xuaát hieän, song haún ôû trong boùng toái, ngaàm theo doõi haønh ñoäng cuûa thuoäc haï ! Y kinh doanh söï nghieäp qua caùi ngheà gieát möôùn cuûa möôøi ba thuoäc haï ! Lyù Ngoïc Haøm chöøng nhö coù bieán saéc: -Trôøi ! Treân giang hoà laïi coù moät toå hôïp, moät taäp ñoaøn chuyeân gieát möôùn ? Ñaùng sôï thaät ! Lieãu Voâ My thôû ra: -Ñoù laø ñieàu ñaùng sôï nhaát trong nhöõng ñieàu ñaùng sôï töø traêm naêm qua ! Tieåu Phi khoâng noùi gì, song chaøng caûm thaáy khoù chòu laøm sao. Laâu laém, chaøng laïnh luøng buoâng: -Cho neân, gieát ngöôøi xong, chuùng chaúng heà troán traùnh taän phöông trôøi naøo ! Maø duø chuùng coù yù ñònh troán ñi, vò taát thoaùt khoûi baøn tay ñoù ! Bôûi, vaøo taäp ñoaøn gieát möôùn, soáng thì nhôø taäp ñoaøn, cheát cuõng phaûi cheát taïi taäp ñoaøn. Taäp ñoaøn khoâng bao giôø chaáp nhaän söï ly khai, duø ly khai chaùnh ñaùng. Chaúng qua, vò thuû laõnh giöõ ñuùng caùi chuû tröông phoøng gian baûo maät. Thuoäc haï ly khai roài, trong moät côn cao höùng naøo ñoù, tieát loä ra thì taäp ñoaøn coøn laøm aên theá naøo ñöôïc nöõa ? Baây giôø, Tieåu Phi môùi hieåu taïi sao Nhaât Ñieåm Hoàng coù aùnh maét aâm traàm, thaàn tình öu uaát. Chaøng hoái tieác mình khoâng sôùm töôûng ñeán ñieàu ñoù ! Nhöng, Lieãu Voâ My vuït cöôøi: -Tuy nhieân, baây giôø thì taäp ñoaøn ñoù khoâng coøn ñaùng sôï nöõa. Lyù Ngoïc Haøm cau maøy: -Taïi sao ? Lieãu Voâ My ñieàm nhieân: -Bôûi, khoâng coøn bao laâu nöõa, baøn tay kia seõ loït trong moät khoùa tay ! Lyù Ngoïc Haøm suy nghó moät chuùt, baät cöôøi: -Phaûi ! Chuùng ñaõ ñuïng chaïm ñeán Löu Höông huynh roài khi naøo Löu Höông huynh laïi buoâng tha chuùng ? Lieãu Voâ My tieáp: -Ngaân phieáu, roài cuõng phaûi qua tay con ngöôøi chuû naõo. Tra cöùu ñöôïc ngöôøi chuû naõo, laø bieát ai chi tieàn. Vaø keû chi tieàn laø ngöôøi möôùn gieát Löu Höông huynh ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Taïi haï khoâng noùng tìm ngöôøi ñoù ! 643 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Lieãu Voâ My voán kheùo traán ñònh taâm thaàn, hieän taïi cuõng phaûi kinh ngaïc : -Taïi sao ? Tieåu Phi thoát: -Con ngöôøi ñoù, ñeán caùi vieäc gieát keû thuø, cuõng chaúng daùm ra tay, töï ra tay, thì coøn gì heøn hôn chöù ? Taïi haï coù gaëp y, chæ theâm giaän maø thoâi. Tìm moät con ngöôøi heøn, laøm chi cho maát thì giôø ? Trong khi taïi haï caàn daønh thì giôø ñoù, ñeán baùi kieán vò ñeä nhaát ñaïi kieám khaùch ñöông thôøi. Taïi haï thích laøm vieäc gì mang laïi nieàm thoáng khoaùi hôn laø laøm vieäc thoûa maõn töï aùi, duø laø vieäc tröø loaïi keû thuø. Cho hoï soáng theâm moät thôøi gian ñaõ sao ? Chaøng nhìn sang Lieãu Voâ My, tieáp: -Haø huoáng, ngöôøi ñoù coøn ñeán tìm taïi haï nöõa, taïi haï caàn chi phaûi ñi tìm haén trong khi bieát laø haén seõ ñeán ! Lieãu Voâ My nhoeûn mieäng cöôøi töôi: -Vaø ñieàu quan troïng nhaát laø gaëp maët Toâ coâ nöông ! Chính vieäc ñoù môùi ñaùng cho Löu Höông huynh tha thieát ! Tieåu Phi vaø Lieãu Voâ My cuøng cöôøi. Nhöng, Lyù Ngoïc Haøm laïi bieán saéc. Haén keâu leân: -Hoà huynh ! Coøn Hoà huynh ñaâu ? Chöøng nhö ñeán baây giôø, haén môùi nhôù Hoà Thieát Hoa. Vaø haén phaùt hieän ra Hoà Thieát Hoa vaéng maët. Haén haáp taáp, nhöng Tieåu Phi ñieàm nhieân. Chaøng töø töø thoát: -Vöøa roài, haén phaùt hieän ra moät ngöôøi khaû nghi, haén theo doõi ngöôøi ñoù. Lieãu Voâ My keâu leân thaát thanh: -Hoà huynh hö moät caùnh tay, tai sao khinh suaát ñuoåi theo ñòch ? Tieåu Phi buoâng goïn: -Chaúng sao ! Lieãu Voâ My cau maët: -Chaúng sao ? Löu Höông huynh khoâng sôï Hoà huynh thaát cô aø ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Taïi haï nghó chaúng ñeán ñoåi naøo ! Nhaát ñònh haén khoâng vieäc gì ñaâu ! Lieãu Voâ My hoûi: -Taïi sao ? Tieåu Phi giaûi thích: -Ngöôøi ta chæ muoán saùt haïi taïi haï, chöù chaúng ai muoán gieát haén. Cho neân, vieäc haén ñuoåi theo ngöôøi naøo ñoù, laø d0uùng hteo caùi keá ñieäu hoå ly sôn. Ngöôøi aáy duï hoaëc chohaén taïm xa rôøi nôi ñaây, ñeå deã beà haønh söï. Lieãu Voâ My toû veû lo laéng: 644 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Nhöng … Nhöng ñeán baây giôø, Hoà huynh cuõng chöa trôû laïi. Tieåu Phi cöôøi nheï: -Hoaëc giaû, haén ñang uoáng röôïu ñaâu ñoù, hoaëc giaû, haénlaïc ñöôøng. Lieãu Voâ My traàm gioïng: -Löu Höông huynh thaûn nhieân nhö vaäy ñöôïc aø ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Taïi haï thaûn nhieân ñöôïc laø vì taïi haï ñaõ nghe tieáng haén. oOo Beân ngoaøi, Hoà Thieát Hoa reo leân oang oang: -Ñaây roài ! Nhaø naày ñaây ! Moät gioïng giaø nua noái tieáp: -Coù laàm nöõa hay khoâng ñaáy ? Hoà Thieát Hoa ñaùp: -Nhaát ñònh laø khoâng laàm ! Caâu noùi vöøa buoâng döùt, y voït ngöôøi vaøo, nhö con meøo bò ñuoåi. Tieáng hoan hoâ vang leân: -Thì ra caùc vò ñaõ trôû veà. Chính Hoà Thieát Hoa thoát leân, möøng cho vôï choàng cuûa Lyù Ngoïc Haøm. Boãng, y tröøng maét hoûi: -Sao ngöôi ngoài leân noåi, hôû laõo Xuù truøn ? Tieåu Phi chöa kòp ñaùp, beân ngoaøi gioïng giaø nua voïng vaøo: -Löu Höông Soaùi coù sao khoâng ? Tieåu Phi sôø choùt muõi: -Ña taï caùc haï quan taâm ! Taïi sao caùc haï khoâng vaøo ñaây ? Ngöôøi beân ngoaøi ñaùp: -Laõo phu ñònh vaøo gaëp maët Höông Soaùi, neân môùi theo Hoà ñaïi hieäp ñeán ñaây, song ñeán roài nghó laïi, khoâng neân vaøo. Tieåu Phi traàm gioïng: -Lyù do ? Ngöôøi beân ngoaøi cöôøi moät tieáng: -Vaøo ñoù, gaëp Höông Soaùi roài, ít nhaát laõo phu cuõng phaûi vaäp ñaàu baûy löôït, laõo phu quaù giaø, giaø maø laïy tröôùc moät ngöôøi, xem sao tieän ? Thoâi, mieãn cho vaäy, sau naøy laõo phu seõ nghó caùch baùo ñaùp ñaïi aân cuûa Höông Soaùi vaø ñeán luùc ñoù thì maëc tình chuùng ta ñaøm ñaïo ! Tieáng cuoái cuøng cuûa caâu ñoù vang leân, xa ngoaøi maáy tröôïng roài. Tieåu Phi kinh ngaïc, nhìn sang Hoà Thieát Hoa: -Ngöôøi ñoù laø ai ? Ta thi aân vôùi y töø luùc naøo ? 645 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa thaûn nhieân: -Vôùi caù nhaân laõo, ngöôi chaúng coù laøm ôn caùi quaùi gì. Song vôùi Caùi bang thì ôn ngöôi raát lôùn. Tieåu Phi keâu leân: -Y laø ñeä töû Caùi bang ? Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Khoâng phaûi ñeä töû, maø laø tröôûng laõo, Nhaäm Töø coøn keùm thaân phaän ñoái vôùi laõo nöõa ñaáy ! Tieåu Phi chôùp maét: -Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñaùi laõo tieàn boái ? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Chöù coøn ai nöõa ? Tieåu Phi hoûi gaáp: -Laøm sao ngöôi nhaän ra vò laõo tieàn boái ñoù ? Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Theá treân ñôøi naøy chæ coù moãi moät mình ngöôi môùi bieát ñöôïc caû thieân haï ? Y baät cöôøi, roài tieáp: -Giaû nhö ngöôi khoâng ñoá kî thì ta seõ cho ngöôi bieát moät vieäc nöõa. Ta coù gaëp moät ngöôøi, chính ngöôøi cuõng muoán gaëp ngöôøi ñoù. Tieåu Phi troá maét : -AÏ ! Hoà Thieát Hoa buoâng goïn: -Hoïa My Ñieåu ! Tieåu Phi quaêng moät vaät gì vaøo mieäng ñang haù roäng cuûa y. Y khoâng coøn noùi ñöôïc tieáng naøo nöõa. Tieåu Phi tieáp nhanh: -Thuoác cuûa Lyù huynh vaø taåu phu nhaân vaát vaû ñi tìm, mang veà cho ngöôi ñaáy ! Haõy uoáng ñi, roài leân giöôøng naèm, nguû moät giaác. Khi naøo thöùc daäy, seõ noùi chuyeän. oOo Ñeâm laïi qua, ngaøy laïi trôû veà, len leùn trôû veà töø töø trôû veà. Ñeâm taøn, ngaøy ñeán, moïi hoaït ñoäng laïi baét ñaàu töø ñoaïn boû dôû chieàu qua. Ñoaøn ngöôøi tieáp tuïc haønh trình. Vì caàn nguû, neân hoï khoâng ngoài chung xe vôùi nhau nhö tröôùc. Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa phaûi ñeå cho vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm töï do, caû hai ñoåi xe. Hoà Thieát Hoa khoâng nguû ñöôïc. Xe vöøa laên baùnh, y tröøng maét nhìn Tieåu Phi, söøng soä: 646 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Taïi sao ngöôi khoâng cho ta noùi ? Ngöôi coù söï gì muoán giaáu luoân caû ngöôøi ta ? Tieåu Phi hoûi: -Ta giaáu ai ? Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Ngöôi töôûng hoï khoâng thaáy caùi yù cuûa ngöôøi aø ? Hoï ñeå chuùng ta ngoài rieâng moät coå xe, aø taïo caùi dòp cho chuùng ta muoán noùi trôøi traêng gì vôùi nhau thì noùi ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Taïi sao ngöôi khoâng nghó laø chính hoï muoán coù dòp noùi trôøi noùi traêng rieâng vôùi nhau ? Hoà Thieát Hoa troá maét: -Hoï coù gì rieâng tö caàn phaûi noùi vôùi nhau trong luùc naøy ? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Hoï khoâng noùi gì vôùi nhau thì hoï suy ñoaùn xem ñaõ hieåu ñöôïc nhieàu hay ít ! Hoà Thieát Hoa laïi höø moät tieáng: -Hieåu caùi gì maø nhieàu hay ít ? Tieåu Phi tieáp: -Hieåu caùi troø ñuøa cuûa hoï ! Hay nguïy keá cuõng ñöôïc ! Hoà Thieát Hoa suyùt nhaûy döïng leân: -Hoï xem ngöôi nhö baènghöõu, môøi ngöôøi aên, bao ngöôi uoáng laïi aân caàn thænh ngöôøi veà nhaø laøm thöôïng khaùch. Coù keû ñeán aùm saùt ngöôi, hoï haï thuû ñoaïn ngay. Baây giôø ngöôi cho laø ngöôøi ta ñuøa, ngöôøi ta coù nguïy keá ñoái vôùi ngöôi ! Ta hoûi ngöôøi, hoï coù lôïi gì ? Hoï haïi ngöôi ñeå ñoaït caùi gì cuûa ngöôi ? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Ta coù gì ñeå hoï ñoaït ñaâu ? Ta chæ coù sanh maïng. Vaø hoï muoán ñoaït sanh maïng cuûa ta doù ! Hoà Thieát Hoa tröøng maét, moät luùc laâu, baät cöôøi, roài laéc ñaàu, thoát: -Ta xem ngöôi coøn ña nghi hôn Taøo Thaùo ! Chæ caàn ngöôøi ta nhìn ngöôi nöûa maét laø ngöôi töôûng ngöôøi ñoù coù chuû yù gì vôùi ngöôi roài ! Tieåu Phi hoûi: -Ngöôi haõy suy nghó kyõ, neáu boïn Toâ Dung Dung ôû laïi Uûng Thuùy sôn trang thì taïi sao hoï xuaát ngoaïi du ngoaïn ? Taáu xaûo laøm sao, hoï laïi gaëp chuùng ta ! Treân ñôøi naày, coù theå naøo coù nhöõng taáu xaûo laï luøng nhö vaäy ñöôïc chaêng ? Hoà Thieát Hoa traàm gioïng: -Giaû nhö hoï coù nhaõ yù ñi tìm ngöôi ? Tieåu Phi cöôøi nheï: -Neáu coù nhaõ yù, taïi sao hoï khoâng noùi roõ ra ? Hoà Thieát Hoa vuoát choùt muõi, cau maøy: -Khoâng leõ ngöôi cho raèng Dung nhi bò hoï cöôùp laïi, mang veà quaûn thuùc taïi nhaø ? Tieåu Phi gaät ñaàu: 647 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngoaøi caùi vieäc ñoù ra, coøn ñieàu naøy nöõa. Ta thoï bònh, chaúng moät ai hay bieát ngoaøi hoï vaø ngöôi. Theá taïi sao thích khaùch bieát ñöôïc maø tìm ñeán ? Hoà Thieát Hoa vaãn caûi: -Bieát ñaâu, thích khaùch coù rình raäp beân ngoaøi luùc ñoù, nghe loït ? Bieát ñaâu tieåu nhò trong khaùch saïn beùp xeùp ? ---------------------oOo--------------------- 648 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2