Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 74

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

98
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 74: LUẬN VỀ KIẾM ĐẠO....Vợ chồng Đổ Cẩu Ông đi rồi, ngọn đèn đỏ vẫn còn treo tại đó. Sương mờ vẫn bao phủ đỉnh Hổ Khâu Sơn. Đèn đỏ chiếu qua sương bạc, sương nhuốm màu hồng, trông như ngàn hoa máu kết tụ..... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 74

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MÖÔI TÖ LUAÄN VEÀ KIEÁM ÑAÏO Vôï choàng Ñoå Caåu OÂng ñi roài, ngoïn ñeøn ñoû vaãn coøn treo taïi ñoù. Söông môø vaãn bao phuû ñænh Hoå Khaâu Sôn. Ñeøn ñoû chieáu qua söông baïc, söông nhuoám maøu hoàng, troâng nhö ngaøn hoa maùu keát tuï. Söông gioáng hoa, vì coù aùnh ñeøn, söông choå daøy, choå moûng khoâng ñeàu, hieän ra loám ñoám hoàng, choå ñaäm choå nhaït. Ngoaøi vuõng hoàng môø nhaït nôi ñænh thaùp, chung quanh, laø bieån toái ñen. Hoà Thieát Hoa nhìn ra xa xa, chöøng nhö muoán tìm laïi boùng hai vôï choàng kyø quaùi. Moät luùc laâu, y quay sang Tieåu Phi ñieåm moät nuï cöôøi, thoát: -Ta ñoaùn theá naøo ngöôi cuõng buoâng tha cho hoï ! Quaû nhieân ñuùng nhö vaäy ! Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Neáu ngöôi laø ta haún ngöôi ñaõ haï thuû roài ? Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi : -Gieát hoï laøm gì ? Nhaát laø moät ngöôøi sôï vôï ? Phaøm nhöõng ngöôøi sôï vôï, ít ai daùm laøm ñieàu baïi hoaïi. Hoï khoâng phaûi laø nhöõng con saâu xaõ hoäi, mình gieát hoï laøm chi ! Tieåu Phi hoûi: -Ngöôi giaûi thích ta nghe ! Hoà Thieát Hoa laïi cöôøi: -Ñeán vôï maø hoï coøn sôï, thì hoï laøm gì coù can dñaûm laøm nhöõng vieäc gì khaùc chöù ? Huoáng chi ñieàu baïi hoaïi laø ñieàu baïi hoaïi laø ñieàu nguy hieåm ? Y voã tay leân ñaàu vai Tieåu Phi roài tieáp: -Luùc ngöôi buoâng tha Ñoå Caåu OÂng, ngöôi coù löu yù ñeán saéc dieän cuûa laõo ta chaêng? Ta theo doõi laõo raát kyõ. Bình sanh ta chöa heà troâng thaáy moät göông maët naøo khoù nhìn baèng ! Chöøng nhö laõo vaãn vui cho ngöôi gieát laõo, laõo mong muoán ñöôïc cheát hôn laø ñöôïc ngöôi tha ! Laõo khoâng thích theo muï ñoù trôû veà chaêng ? Laõo sôï theo muï ñoù trôû veà theá naøo laõo cuõng bò hình phaït naëng neà, khoâng tinh thaàn cuõng xaùc thòt ! Y laïi cöôøi, roài tieáp : -Thaät ta khoâng töôûng töôïng noåi ! Tieåu Phi cöôøi nheï : -Ngöôi cho laø laõo thoï toäi, nhöng laõo laïi nghó ñoù laø höôûng thoï ! Hoà Thieát Hoa suyùt keâu to leân : -Höôûng thoï ? Quyø guïc ñaàu, ñoäi maâm haàu laø höôûng thoï aø ? 681 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñöông nhieân ! Ta hoûi ngöôi : Ñoå Ngö Baø coù thích cho ngöôi laøm vieäc ñoù chaêng? Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Taïi sao baø aáy muoán ta laøm vieäc ñoù ? Tieåu Phi cöôøi: -Ngöôi thaáy ñoù, khi naøo baø ta thích baûo ngöôi, hay baát cöù ai khaùc laøm nhö vaäy ? Bôûi, baø ta khoâng yeâu ngöôi, hay baát cöù ai khaùc ! Baø ta chæ yeâu moät Ñoå Caåu OÂng ! Vaø chæ coù ngöôøi ñöôïc baø yeâu môùi coù haân haïnh ñoäi maâm haàu, quyø guïc ñaàu beân caïnh giöôøng baø, döôùi goái baø ! Ñöôïc yeâu laø höôûng thoï chöù coøn gì nöõa ! Phuïc luïy vôï laø höôûng thoï chöù coøn gì nöõa ! Hoà Thieát Hoa thôû ra: -Theá nhöõng ngöôøi sôï vôï, cho raèng mình coù dieãm phuùc ñöôïc vôï haønh haï ! Vôï caøng haønh haï laø caøng toû ra yeâu thöông ! Tieåu Phi nghieâm gioïng: -Ñuùng ! Ngöôøi ta noùi, yeâu nhau laém môùi caén nhau ñau ! Neáu khoâng yeâu, bao giôø hoï cho ai ôû gaàn ? Neáu khoâng yeâu, khi naøo hoï ñay nghieán, hoï ray röùt nhau ? Cho neân tình yeâu phaùt loä qua hình phaït, vì yeâu hoï nhìn nhöõng hình phaït ñoù laø phaàn thöôûng ! Coù nhö vaäy hoï môùi chòu ñöïng noåi chöù ! Hoà Thieát Hoa oâm ñaàu, muoán reân tieáng lôùn laém ! Sau cuøng, y thôû daøi thoát: -Neáu taát caû caùc nöõ nhaân yeâu choàng nö muï aáy thì treân theá gian naøy, chuøa ñaâu coù ñuû ñeå chöùa hoøa thöôïng ? Tieåu Phi cuõn g thôû daøi: -Laäp luaän nhö vaäy, laø ngöôi chöa hieåu caùi tö vò cuûa nhöõng ñoâi vôï choàng ! Vaø tình caûm laø caùi gì phöùc taïp nhaát ôû treân theá gian ! Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Ngöôi hieåu ? Ngöôi laáy vôï chöa maø daùm noùi theá ? Tieåu Phi khoâng ñaùp caâu ñoù, chæ hoûi laïi: -Ngöôi cho raèng Ñoå Caåu OÂng sôï vôï ? Hoà Thieát Hoa tröøng maét: -Chöù khoâng aø ? Tieåu Phi tieáp: -Ta hoûi ngöôi, taïi sao laõo sôï muï aáy ? Khoâng leõ ngöôi chaúng thaáy laõo coù voõ coâng cao hôn vôï laõo sao ? Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Phaûi ! Ñoå Ngö Baø chæ coù thaân phaùp nguïy dò, coøn Ñoå Caåu OÂng thì coù coâng löïc cöïc kyø thaâm haäu ! Neáu caû hai ñaùnh nhau phaàn thaéng caàm chaéc veà tay Ñoå Caåu OÂng roài ! Ñaùnh thaéng vôï laøm gì laõo sôï vôï ! Tieåu Phi mæm cöôøi: 682 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Cho ngöôi bieát, Ñoå Caåu OÂng raát yeâu vôï, phaøm nam nhaân naøo quaù yeâu vôï, cuõng sôï vôï caû. Hoï sôï vì quaù yeâu, chöù chaúng phaûi sôï vì taøi cao möu ñoäc chi caû. Cho neân ngöôi ñöøng thaáy laõo sôï vôï roài cho raèng laõo khieáp tröôùc muï ta nhö teân noâ leä khieáp tröôùc chuû nhaân, laõo khoâng muoán laøm gì xuùc phaïm ñeán ngöôøi yeâu. Giaû nhö laõo coù noâ leä, thì ñuùng laø laõo noâ leä cho tình yeâu chöù chaúng phaûi thöïc söï noâ leä cho muï aáy, duø tình yeâu naèm trong caùi xaùc vó ñaïi cuûa muï. Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu: -Nguïy bieän ! Nguïy bieän ! Ta khoâng tin laø coù nhö vaäy, hoaëc giaû ngöôi giaûi thích böøa baõi, khoâng hôïp vôùi ñaïo lyù ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Sau naày, khi naøo ngöôi laáy vôï, naèm ñeâm nhôù nhöõng gì ta ñaõ noùi vôùi ngöôi trong luùc naày, ngöôi seõ tìm ta töùc khaéc, ñeå baùi phuïc ta ! Hoï vöøa ñeán Hoå Khaâu Sôn, töø coâ beù baùn hoa ñeán vôï choàng Ñoå Caåu OÂng, ngang qua Soaùi Nhaát Phaøm, hoï vaøo töû ra nguy ba löôït, hoï vaãn cöôøi noùi ñöôïc nhö thöôøng, chaúng nhöõng theá, hoï coøn ñi saâu vaøo hieåm ñòa, hoï thaûn nhieân nhö thöôøng. Quaû thaät, treân ñôøi naày coù maáy tay dö can tröôøng nhö hoï ? Giaû nhö ai khaùc, chaéc chaén laø phaûi quay trôû veà. Ñaønh raèng hoï coù moät lyù do ñi saâu vaøo, lyù do ñoù laø truy taàm tung tích boïn Toâ Dung Dung. Song hoï coøn moät lyù do khaùc, quan troïng khoâng keùm laø khoâng theå boû caùi taùc phong cuûa ngöôøi huøng. Trôû laïi laø heøn ! Do ñoù caû hai haêng haùi ñi tôùi. Vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm vieän daãn nhöõng tay lôïi haïi nhö Soaùi Nhaát Phaøm, Ñoå Caåu OÂng, Ñoå Ngö Baø ñeán ñaây, toan aùm saùt chaøng, song chaøng ñeàu thoaùt naïn. Qua hai cöûa aûi ñoù roài, coøn bao nhieâu cöûa aûi nöõa môùi thaät söï ñeán UÛng Thuùy sôn trang ? Neáu coù, nhöõng ngöôøi ôû phía tröôùc ñoù, lôïi haïi nhö theá naøo nöõa ? Phaù ñöôïc hai cöûa aûi,naøo phaûi laø vieäc taàm thöôøng ? Söùc ngöôøi coù haïn, ñaùnh lui Soaùi Nhaát Phaøm vaø vôï choàng Ñoã Caåu OÂng, Ñoå Ngö Baø, Tieåu Phi maát raát nhieàu coâng löïc. Giaû nhö, nhöõng tay keùm hôn Soaùi Nhaát Phaøm vaø Ñoå Caåu OÂng, Ñoå Ngö Baø, chöa chaéc gì chaøng thuû thaéng noåi, huoáng chi caùi chaéc laø coù khi naøo vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm goïi nhöõng tay keùm ñeán ñaây ? Ñieàu maø chaøng lo ngaïi nhaát, chaúng phaûi boïn vieän thuû cuûa Lyù Ngoïc Haøm vaø Lieãu Voâ My. Boïn Toâ Dung Dung hieän ôû trong tay vôï choàng hoï. 683 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoï laøm moïi caùch tieâu dieät chaøng. Neáu chaøng san baèng moïi trôû löïc, thì vôï choàng hoï heát phöông roài, hoï seõ duøng boïn Toâ Dung Dung uy hieáp chaøng, baét buoät chaøng tuaân theo moät vaøi ñieàu kieän naøo ñoù. Chaøng seõ xöû trí ra sao ? Nhöng, lo laø lo beân trong, caû hai cöù noùi cöù cöôøi nhö thöôøng. Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi, thoát: -Ta troâng thaáy Ñoã Ngö Baø xaùch vaønh tai Ñoã Caåu OÂng maø ñi nhö ngöôøi xaùch tai thoû, ta buoàn cöôøi quaù. Buoàn cöôøi hôn nöõa laø caùi laõo aáy laïi co chaân leân, toû veû quaù sôï! Tieåu Phi gaät ñaàu: -Cho neân, Ñoå Caåu OÂng môùi baûo, laõo khoâng sôï trôøi ngaùn ñaát, laõo xem thöôøng pheùp nöôùc, luaät vua, nhöng laõo laïi rung rung tröôùc Thieân La Ñòa Voõng ! Thieân La Ñòa Voõng laø caùi maøn löôùi töôûng töôïng, maøn löôùi tình do Ñoå Ngö Baø giaêng maéc quanh laõo, raøng buoäc laõo chaèng chòt, laõo thích ruùc mình trong maøn löôùi ñoù. Laõo cho laø toå aám cuûa laõo, nguoàn haïnh phuùc cuûa laõo ! Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu, cöôøi khoå: -Voâ luaän hoï yeâu nhau nhö theá naøo, ta vaãn thaáy hoï laø ñoâi vôï choàng quaùi dò nhaát ôû treân ñôøi ! Tröôùc hoï, khoâng ai sau hoï, chaéc chaén cuõng seõ chaúng coù ai. Tuy vaäy, cuõng thuù vò laém ñaáy ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Neáu khoâng thuù vò, khi naøo hoï baùm saùt nhau nhöø hình vôùi boùng baát luaän nôi ñaâu, tröôùc ñaùm ñoâng hay trong choã kín ? Chaøng keát luaän qua tieáng thôû daøi: -Duø sao, hoï cuõng coù nhieàu thuù vò, hôn vôï choàng Lieãu Voâ My vaø Lyù Ngoïc Haøm ! oOo Saûnh ñöôøng to quaù, daøi quaù, saûnh coù caùi veû ñaëc bieät hôn baát cöù saûnh ñöôøng naøo, ôû choã daøi quaù. Daøi thaêm thaúm, daøi khoaûng, töøng khoaûng. Nhö nhieàu khoaûng keát thaønh, nhö chaúng phaûi moät toøa khaùch saûnh duy nhaát. Qua moãi chaëng, coù moät böùc reøm truùc chaén ngang. Giöõa nhöõng khoaûng reøm, chim eùn lieäng heï nhaøng, nhanh nheïn. Coù chim, taát coù hoa. Chim coù nhieàu loaïi, hoa coù nhieàu gioáng. Tieáng chim nghe eâm tai, höông hoa ngöûi nheï muøi. Coù maáy ñoàng töû boû toùc theà, döùng chöïc nghinh tieáp khaùch. Ñoàng töû boû toùc theà ? Ñoàng töû laø nam, boû toùc theà laø nöõ, theá chuùng laø nam hay nöõ ? Khaùch cuûa chuùng laø ai ? Ñöông nhieân laø Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa. 684 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoï ñaõ ñeán saûnh ñöôøng, töùc nhieân hoï qua loït bao nhieâu caïm baãy. Hoï an toaøn ñeán ñaây. Cuoái cuøng roài hoï cuõng ñeán UÛng Thuùy sôn trang. Sau boïn ñoàng töû buoâng toùc theà, töï nhieân coù boïn Lieãu Voâ My vaø Lyù Ngoïc Haøm. Caû hai nôû nuï cöôøi aân caàn môøi khaùch. Lieãu Voâ My noùi: -Luùc ñeâm xuoáng boùng toái lan traøn, boïn toâi cöù ñi, ñi maõi khi nhìn laïi chaúng thaáy hai vò ñaâu caû ! Boïn toâi loanh quanh tìm hai vò, tìm raát laâu, chaúng gaëp hai vò, ñònh buïng coù leõ hai vò ñaõ ñeán tröôùc ñaây roài, neân caáp toác veà trang, ngôø ñaâu caùc vò cuõng chöa ñeán ! Thaät chuùng toâi lo sôï voâ cuøng ! Lyù Ngoïc Haøm tieáp: -Taïi haï toan ra lònh cho ngöôøi nhaø ñi khaép nôi tìm caùc vò, song lònh chöa kòp ñöa ra, caùc vò ñaõ ñeán roài ! May quaù ! Hoï coøn noùi nhö vaäy ñöôïc sao ? Hoï coøn thaân thieát ñöôïc sao ? Hoà Thieát Hoa töùc uaát phi thöôøng, khí uaát loàng leân, suyùt vôõ ngöïc y. Y khoâng töôûng oåi treân ñôøi naøy laïi coù nhöõng keû trô treõn ñeán möùc ñoä ñoù. Tieåu Phi bình tænh nhö chaúng coù vieäc gì xaûyra. Chaøng ñieåm nheï nuï cöôøi, ñaùp: -Boïn taïi haï maõi meâ ngaém caûnh, thaønh laïc ñöôøng. Khoâng ngôø vieäc sô suaát nhoû moïn ñoù, laïi laøm cho hai vò quaù lo laéng. Thaät loãi quaù ! Lyù Ngoïc Haøm mæm cöôøi: -Ñeâm traéng taïi Hoå Khaâu Sôn, quaû coù ñeïp hôn nhöõng nôi khaùc. Huoáng chi, Löu Höông huynh vaø Hoà huynh laø baäc nhaõ só, khi naøo laïi boû rôi moät caûnh ñeïp. Hoà Thieát Hoa khoâng daèn loøng ñöôïc buoät mieäng chen vaøo: -Thöïc ra boïn taïi haï cuõng chaúng ngoaïnthöôûng ñöôïc gì. Baát quaù, nguû moät giaác nôi chaân thaùp baaûy taàng, maø trong khi nguû, laïi naèm mô nhieàu chuyeän hay hay ! Lieãu Voâ My ñieàm nhieân: -Thì ra, Hoà huynh laøm moät cuoäc moäng du taïi Hoå Khaâu sôn ! Thuù vò thaät ! Hoà Thieát Hoa cöôøi mæa, tieáp: -Thöïc ra, cuõng chaúng phaûi laø moät giaác moäng ñeïp ñoù taåu phu nhaân ! Trong moäng, boïn taïi haï gaëp nhieàu ngöôøi muoán laáy sanh maïng cuûa boïn taïi haï ! Y döøng laïi moät chuùt, roài tieáp: -Moäng maø gaëp ngöôøi ñeán saùt haïi mình, thì moäng ñaâu coù thuù vò ? Tuy nhieân vaãn coù caùi thuù, bôûi nhöõng ngöôøi, maø boïn taïi haï gaëp trong moäng, laø nhöõng ngöôøi do caùc vò môøi ñeán ñaây ! Lieãu Voâ My thay vì nao nuùng laïi cöôøi töôi: 685 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Thuù gheâ ! Thuù gheâ ! Raát tieác boïntoâi khoâng coù moät giaác moäng nhö vaäy ? Neáu khoâng thì, coù theå chuùng ta gaëp nhau trong moäng ? Gaëp nhau trong moäng, coøn gì thuù baèng, hôû caùc vò ? Hoï ñaõ ñi qua khoûi böùc reøm thöù tö, ñeán böùc reøm thöù naêm. ÔÛ moãi böùc reøm, coù nhöõng ñoàng töû xoûa toùc theà ñöùng chöïc veùn leân, hoï ñi qua roài chuùng buoâng xuoáng. Moãi moät böùc reøm buoâng xuoáng ngaên caùch hoï xa haún hoàng traàn, caøng vaøo saâu, caøng xa hoàng traàn hôn. Hoà Thieát Hoa ñaûo aùnh maét, nhö muoán noùi chi. Lyù Ngoïc Haøm mæm cöôøi caát tieáng tröôùc: -Ngöôøi caùc vò muoángaëp saép ñeán nôi roài. Hoà Thieát Hoa nhìn sang Tieåu Phi moät thoaùng. Y khoâng noùi naéng gì. Voâ luaän y muoán noùi gì, cuõng khoâng theå noùi ra, y khoâng muoán noùi ngay baây giôø. Y nghó, chôø luùc gaëp Toâ Dung Dung roài, muoán noùi gì, seõ noùi. Tieåu Phi luoân luoân cöôøi nheï. Nuï cöôøi ñöôïc giöõ maõi, ñeå che giaáu moät taâm traïng khaån tröông. Böùc reøm tröôùc maët laïi ñöôïc veùn qua moät beân. Töø beân trong, muøi ñaøn höông boác ra, khoâng coøn bò reøm ngaên chaän, loang ra ngoaøi. Trong maøn khoùi ñaøn höông, coù moät laõo nhaân toùc traéng, ñang ngoài yeân tònh. Laõo nhaân coøn quaéc thöôùc laém, nhöng veû tieàu tuïy phaûng phaát nôi moâi nôi maét. Moät con ngöôøi coøn quaéc thöôùc song laïi keùm sinh khí, keå cuõng laï ! Hôn theá, laõo nhö chæ coøn chieác xaùc, chaúng coù linh hoàn, khoâng linh hoàn, khoâng sinh khí thì laøm gì coù sinh thuù ? Laõo soáng ñoù, coù khaùc naøo ñaõ cheát roài. Laõo soáng ñoù, ñeå chôø cheát, ñeám töøng ngaøy qua ñeám cho tôùi ñöùt ñoaïn chuoãi thöøa. Nhöng, tröôùc maët laõo coù moät thanh kieám. Kieám raát ñeïp, raát quyù thaân kieámm aøu xanhbieác, oùng aùnh nhö nöôùc ao thu. Voû kieám caån nhieàu ñaù quyù song maøu saéc cuûa ñaù bò lu môø vì theùp kieám saùng quaù. Coøn laïi bao nhieâu tinh thaàn khí löïc laõo nhaân taäp trung laïi nôi thanh kieám. Ñoâi maét nhìn thaân kieám khoâng rôøi, khoâng chôùp . Ñoâi maét lôø ñôø, bôûi mô maøng hay si daïi ? Gì thì khoâng bieát, chaéc chaén laø laõo nhaân eâm thanh kieám phi thöôøng. Trong giai ñoaïn chôø veà vôùi toå tieân, laõo queân taát caû. Tröø boû taát caû ñeå ngoài ñaây vôùi thanh kieám. Nhö vaäy, ñuû bieát laõo quyù thanh kieám hôn ngöôøi thaân ! Laõo khoâng laøm moät cöû ñoäng nhoû. Coù theå baûo laõo duy trì sinh löïc keùo daøi söï soáng ñeán nay, laø nhôø thanh kieám. Laõo nhaân laø ai ? Lyù Quan Ngö ? tay kieám vang danh thieân haï suoát maáy möôi naêm daøi ? 686 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Neáu theá thì vaøng son cuûa thôøi oanh lieät ñaõ chaøo bieät laõo ra ñi ñeå laïi cho laõo caùi uû ruû vôùi nieàm luyeán tieác xa xoâi ? Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa khoâng khoûi söõng sôø, vöøa kinh dò vöøa thöông caûm tröôùc luaân chuyeån cuûa thònh suy. Thì ra, cuoäc ñôøi laø moät taánkòch daøi, môû maøn töø luùc tröôûng thaønh vaøo saân khaáu, ñoùng heát vai troø maøn haï roài laïi trôû veà vôùi laõng queân, vôùi phuû phaøng, vôùi baát löïc cuûa ñoaïn ñaàu sô sanh vaø ñoaïn cuoái cuûa laõo nhöôïc ! Theá taïi sao con ngöôøi maõi boân xu theo danh lôïi, phí boû nhöõng ngaøy sanh ñaày hoan laïc, khoâng höôûng thuï ñeå luùc suy taøn laïi nuoái tieác caùi ñaõ qua ? Khoâng ai keùo ngöôïc baùnh xe thôøi gian trôû laïi voøng töôi saùng nhaát ñôøi mình, giöõ maõi laïi ñoù ! Nhöng ñaéc thaát cuûa laõo nhaân khoâng thaønh vaán ñeà cho Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa. Ñieàu laøm cho hoï lo laéng laø söï vaéng maët cuûa boïn Toâ Dung Dung ! Caùc naøng hieän taïi ôû ñaâu ? Chaøng toan caát tieáng hoûi, vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm ñaõ vöôït leân, vaø qua maët chaøng. Caû hai nghieâng mình laøm leã. Lyù Ngoïc Haøm thoát: -Con coù hai vò baèng höõu, khoâng quaûn ñöôøng daøi, töø phöông trôøi xa ñeán ñaây mong ñöôïc hoäi kieán vôùi gia gia. Hoï coù loøng thaønh con khoâng nôõ töø choái, maïn pheùp gia gia ñöa hoï ñeán gaëp gia gia ! Laõo nhaân khoâng ngaång ñaàu leân. Aùnh maét cuõng khoâng rôøi thanh kieám. Lyù Ngoïc Haøm tieáp: -Hai vò baèng höõu cuûa con, ngaøy thöôøng gia gia haèng ñeà caäp ñeán. Moät vò laø lhds, coøn vò kia laø Hoa Hoà Ñieäp. Baây giôø, laõo nhaân môùi ngaång ñaàu leân, nhöng aùnh maét cuûa laõo mô hoà, xa xoâi, chaúng roõ laõo coù nghe coù hieåu Lyù Ngoïc Haøm noùi gì chaêng ? Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa ngôõ ngaøng quaù, chaúng bieát coù neân noùi tieáng gì chaêng ? Lyù Ngoïc Haøm day laïi, ñieåm moät nuï cöôøi vuoát, thoát: -Maáy naêm sau naày, gia phuï maát caû nhaõn quan, thính giaùc, thaønh ra thaát leã vôùi hai vò, mong hai vò vì taïi haï, boû qua ñi cho gia phuï ! Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Boïn taïi haï naøo daùm laáy ñoù laøm ñieàu ? Hoà Thieát Hoa tieáp noái: -Boïnvaõn boái khoâng theå quaáy nhieãu tieàn boái laâu ñöôïc, vaäy xin caùo töø. Boïnhoï noùng naûy veà caùc naøng, song cuõng muoán hoûi Lyù Ngoïc Haøm maáy caâu. Hoï ñònh keùo Lyù Ngoïc Haøm ñeán moät goùc nhaø naøo ñoù, khoâng thích ôû beân caïnh moät laõo nhaân chôø cheát. 687 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhaát laø hoï giöõ leã ñoä, bôûi duø hoï muoán noùi gì, laøm gì cuõng kh6ong theå noùi khoâng theå laøm tröôùc moät ngöôøi cao tuoåi. Hoï kính laõo, troïng hieàn, duø ngöôøi kia hieän taïi chæ coøn laø caùi boùng cuûa thôøi xöa. Boãng, ñoâi moâi laõo nhaân maáp maùy, nhö noùi gì, song aâm thinh khoâng thoaùt ra. Chæ coù ñoâi moâi maáp maùy nheï thoâi, toaøn göông maët, toaøn thaân hình baát ñoäng. Laõo nhaân ñaõ bieán thaønh töôïng goã nhöõng thôù thòt ñaõ chai cöùng. Lyù Ngoïc Haøm giaûi thích: -Gia phuï quaù tòch mòch trong nhieàu naêm roài, töøng tha thieát ñöôïc hoäi kieán vôùi caùc baäc haøo kieät anh huøng, caùc vò ñeán ñaây laø moät vinh haïnh cho ngöôøi, caùc vò laïi gaáp ñi, ñieàu ñoù laøm cho ngöôøi thaát voïng phaàn naøo ! Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa cuøng nhìn nhau, ñoaïn caû hai ngoài xuoáng. Hoï coù oai löïc xoay chuyeån caøn khoân, nhöng hoï khoâng theå thaát leã vôùi moät laõo nhaân saép veà loøng ñaát laïnh. Lyù Ngoïc Haøm toû veû caûm kích: -Hai vò nhaân haäu nhö vaäy, gia phuï phaûi xuùc ñoäng phi thöôøng ! Laõo nhaân laïo maáp maùy ñoâi moâi. Troâng qua thaàn tình cuûa laõo, Tieåu Phi thaáy laõo phaûng phaát coù nieàm bi ai, maø cuõng coù veû khaån tröông. Bi ailaø phaûi, chöù sao laïi khaån tröông. Lyù Ngoïc Haøm cau maøy: -Coù leõ gia phuï coù ñieàu muoán noùi vôùi hai vò ñaây. Haén böôùc ñeán gaàn laõo nhaân, eùp tai keà mieäng laõo. Trong tö theá ñoù haén che khuaát troïn phaàn maët cuûa laõo. Ñöông nhieân, Tieåu Phi khoâng theå nghe laõo nhaân noùi gì maø chaøng cuõng chaúng thaáy ñöôïc mieäng moàm cuûa laõo nhoùp nheùp laøm sao. Chæ thaáy Lyù Ngoïc Haøm luoân luoân gaät ñaàu, sau cuøng thì haén cung kính thoát: -Phaûi ! … Phaûi ! … Con minh baïch roài ! Haén quay ñaàu laïi, ñoái dieän vôùi boïn Tieåu Phi, maët haén loä veû thoáng khoå voâ cuøng. Song haén göôïng mæm cöôøi, hoûi: -Trong maáy naêm qua, gia phuï coøn thaéc maéc moät ñieàu, coù theå baûo ñoù laø taâm nguyeän cuûa ngöôøi. Giôø ñaây hai vò hueä coá ñeán teä trang ñuùng laø dòp may cho ngöôøi thöïc hieän taâm nguyeän ñoù. Chaúng hay hai vò coù saün saøng giuùp ñôõ chaêng ? Tieåu Phi traàm truï khí, giöõ bình tònh, ñieåm nuï cöôøi nheï: -Chaúng hay tieàn boái coøn ñieàu taâm nguyeän gì chöa thoûa maõn ? Neáu vaõn boái coù theå giuùp ñöôïc, thì khi naøo laïi daùm töø khöôùc ? Lyù Ngoïc Haøm loä veû möøng rôõ: -Neáu vaäy, taïi haï tröôùc tieân xin thay maët gia phuï, caûm taï haûo yù cuûa hai vò ! Hoà Thieát Hoa khoâng daèn ñöôïc taùnh noùng naûy laâu hôn, hoûi lieàn: -Tuy nhieân, cuõng phaûi coù bieát taâm nguyeän cuûa laõo tieàn boái nhö theá naøo môùi ñöôïc chöù ? Boïn taïi haï coù ñuû söùc laøm caùi vieäc ñoù cho tieàn boái chaêng ? 688 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Lyù Ngoïc Haøm mæm cöôøi: -Taïi haï seõ cho hai vò bieát. Taïi haï minh baïch ñieàu ñoù roài ! Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Duø sao, taïi haï cuõng thöøa hieåu laø tieàn boáikhoâng cöôõng böùc boïnth phaûi laøm moät vieäc khoâng theå laøm ! Lyù Ngoïc Haøm möôøng töôïng khoâng nghe Hoà Thieát Hoa noùi gì, töø töø tieáp: -Gia phuï thaønh danh laø nhôø kieám phaùp. Cho neân, ngöôøi xem thanh kieám nhö maïng soáng cuûa ngöôøi. Suoát ñôøi chæ khi naøo ñeà caäp ñeán kieám phaùp laø ngöôøi môùi coù höùng thuù, ngoaøi ra chaúng coù moät vieäc gì khaùc laøm cho ngöôøi chuù yù caû. Do ñoù ngöôøi söu taäp taát caû nhöõng kieám phoå ñaõ coù töø coå chí kim, gia coâng nghieân cöùu. Chaúng nhöõng theá, ngöôøi coøn nghieân cöùu ñeán lai lòch cuûa nhöõng kieám khaùch thaønh danh. Dó nhieân, ngöôøi khoâng boû soùt moät cuoäc chieán naøo cuûa nhöõng vò kieám khaùch ñoù. Noùi moät caùch khaùc, laø ngöôøi chuù yù ñeán töøng thaønh tích moät cuûa moãi kieám khaùch, keå caû nhöõng laàn thaát baïi cuûa vò kieám khaùch ñoù. Tieåu Phi nhìn leân laõo moät thoaùng, thaàm nghó: -Vaên nhaân baát quaù hao phí möôøi naêm ñeøn saùch, moät phuùt teân ghi baûng vaøng. Kieám só thaønh danh ñeå laøm gì, trong khi chuyeân taâm nghieân cöùu, boû heát phuù quyù vinh hoa, nhaãn chòu nhöõng ñieàu maø ngöôøi ñôøi khoâng theå nhaãn chòu noåi. Muïc ñích ñaït ñöôïc roài, hoï thuû ñaéc ñöôïc gì ? Hay chæ röôùc laáy moät uû ruû ñeå chôø ngaøy veà trong queân laõng cuûa thôøi gian. Höø ! Hôn maáy möôi naêm thaønh danh, treân giang hoà, giôø ñaây coøn laïi nhöõng gì ? Moät thaân hình tieàu tuïy, chôø voøng tay töû thaàn môû roäng, hoát ñi quaêng vaøo ñòa nguïc ! Lyù Ngoïc Haøm tieáp noái: -Nghieân cöùu trong maáy möôi naêm, gia phuï cuõng coù phaùt hieän ra nhieàu caùi hay, caùi laï … Hoà Thieát Hoa thöïc söï khoâng thích keùo daøi moät caâu chuyeän vôùi moät ñoái töôïng maø y ñaõ chaùn chöôøng. Song daàn daàn, caâu chueän coù haáp daãn y phaàn naøo, y choáng ñoái giaûm daàn ñi, y hoûi: -Giaû nhö ? … Lyù Ngoïc Haøm mæm cöôøi tieáp: -Giaû nhö gia phuï phaùt hieän ra raèng, nhöõng kieám phaùp coù oai danh cöïc thònh nhaát treân ñôøi thöôøng laø khoâng phaûi nhöõng kieám phaùp toái aûo dieäu trong voõ hoïc. Chính gia phuï laáy laøm laï veå söï phaùt hieän ñoù. Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Taïi haï chöa ñöôïc hieåu roõ ! Lyù Ngoïc Haøm tieáp: -Nhö Ma Giaùo, giaùo phaùi coù kieám phaùp tuyeät vôøi, teân laø Vaïn Dieäu Voâ Phöông Nhieáp Hoàn Ñaïi Cöûu Thöùc, trong moãi chieâu coù möôi thöùc, traêm thöùc, bieán hoùa voâ cuøng. Neáu muoán bieãu dieãn troïn veïn kieám phaùp ñoù, phaûi thi trieån ñuùng baûy traêm hai 689 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long möôi chín thöùc. Kieám phaùp ñoù, veà lôïi haïi, veà kín ñaùo, hôn haún Löôõng Nghi kieám phaùp phaùi Voõ Ñöông. Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy ! Taïi haï nghe noùi töø nghìn naêmqua, chöa moät tay naøo coù theå nghinh tieáp ñuû baûy traêm hai möôi chín chieâu thöùc cuûa kieám phaùp Ma Giaùo. Lyù Ngoïc Haøm tieáp: -Ñöøng noùi laø nghinh tieáp ñuû baûy traêm hai möôi chín chieâu, chæ chòu ñöïng noåi baûy chieâu ñaàu cuõng laø tay khaù laém roài. Vaäy maø ngöôøi ñôøi laïi ca tuïng kieám phaùp Löôõng Nghi cuûa phaùi Voõ Ñöông, chöù chaúng ai taùn thöôûng Vaïn Dieäu Voâ Phöông Nhieáp Hoàn Ñaïi Cöûu Thöùc ! Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät luùc: -Coù theå laø do ngöôøi ñôøi ít ai muïc kích kieám phaùp kyø dieäu ñoù ! Lyù Ngoïc Haøm laïi tieáp: -Ñaønh raèng raát ít ngöôøi troâng thaáy kieám phaùp ñoù ! Nhöng thöû hoûi coù ñöôïc bao nhieâu ngöôøi troâng thaáy Löôõng Nghi kieám phaùp. Kyû luaät cuûa phaùi Voõ Ñöông raát sum nghieâm, vieäc choïn löïa moânñoà raát kyõ löôõng. Luùc moân phaùi thònh vöôïng nhaát, soá moân ñoà khoâng hôn taùm möôi moát ngöôøi. Maø khoâng phaûi taùm möôi moát ngöôøi ñoù ñeàu am töôøng Löôõng Nghi kieám phaùp. Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Ñieàu ñoù cuõng ñuùng luoân ! Bôûi chæ coù chöôûng giaùo chaân nhaân môùi ñöôïc toaøn quyeàn tuyeån choïn ngöôøi, truyeàn thuï kieám phaùp Löôõng Nghi. Vaø chính chöôûng giaùo ñích thaân chæ daïy. Cho neân duø laø ñeä töû phaùi Voõ Ñöông, cuõng chaúng phaûi taát caû tinh thoâng ñöôøng kieám voâ thöôïng ñoù ! Lyù Ngoïc Haøm tieáp: -Nhöng ngöôïc laïi Ma giaùo khoâng caàn nghieâm khaéc trong vieäc tuyeån choïn, phaøm ai nhaäp moân roài, cuõng truyeàn daïy kieám phaùp ngay, neáu muoán hoïc. Do ñoù, moân ñoø hai phaùi, luùc haï sôn coù choã sai bieät laø baát cöù ñeä töû Ma Giaùo naøo cuõng xöû duïng ñöôïc kieám, vaø chaúng phaûi baát cöù ñeä töû naøo cuûa phaùi Voõ Ñöông cuõng muùa kieám ñöôïc. Ngöôøi giang hoà taát thaáy kieám phaùp Ma Giaùo thöôøng hôn kieám phaùp Voõ Ñöông chöù? Theá taïi sao Löôõng Nghi kieám phaùp ñöôïc nhaéc nhôû nhieàu hôn ? Hoà Thieát Hoa ñöa tay sôø choùt muõi, laåm nhaåm: -Kyø quaùi thaät ! Lyù Ngoïc Haøm mæm cöôøi: -Nhöng, gia phuï laïi suy nghieäm ra caùi leõ kyø quaùi ñoù ! Hoà Thieát Hoa chôït keâu leân: -Taïi haï minh baïch roài ! Lyù Ngoïc Haøm ñieàm nhieân: -Xin thænh giaùo ! Hoà Thieát Hoa ñaùp: 690 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Kieám phaùp cuûa Ma Giaùo kyø bí, aûo dieäu quaù ngöôøi hoïc kieám ñoù, khoù taäp luyeän tinh töôøng ñuùng möùc. Hoï hoïc chöa thaønh taøi, laïi gaáp haï sôn tung hoanh ngang doïc, thaønh ra phaûi baïi, hoï baïi thì kieám phaùp cuõng maát thinh danh luoân. Do ñoù, ngöôøi giang hoà ñaùnh giaù kieám phaùp ñoù raát thaáp ! Lyù Ngoïc Haøm mæm cöôøi: -Cuõng ñuùng ñaïo lyù, song chæ ñuùng moät phaàn nhoû ! Nguyeân nhaân chuû yeáu khoâng phaûi ñuùng nhö vaäy ! Hoà Thieát Hoa troá maét: -Theá nguyeân nhaân chuû yeáu ñoù nhö theá naøo ? Lyù Ngoïc Haøm ñaùp: -Kieám laø cheát, ngöôøi laø soáng ! Ngöôøi caàm kieám, bieán caùi cheát thaønh caùi soáng , môùi bieåu hieän ñöôïc choã tinh dieäu cuûa kieám phaùp. Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Thì taïi haï cuõng vöøa neâu leân caùi yù ñoù ? Tieåu Phi baây giôø môùi chen vaøo: -Khoâng phaûi ñeä töû Ma Giaùo khoâng tinh thoâng kieám thuaät. Chæ vì taâmthuaät cuûa hoï baát chaùnh, hoï haønh söï laïi quaù thieân veà taø, cho neân moãi laàn coù tranh chaáp, danh khoâng chaùnh, danh khoâng chaùnh thì caùi khí khoâng huøng traùng. Cho neân, kieám thuaät coù caùo hoï vaãn baïi nhö thöôøng. Xua nay, coù khi naøo taø thaéng chaùnh ? Chaøng nhìn sang Lieãu Voâ My ñieåm moät nuï cöôøi, hoûi: -Taåu phu nhaân nghó taïi haï noùi ñuùng ñaïo lyù chaêng ? Lieãu Voâ My daëng haéng maáy tieáng, cöôøi nheï ñaùp: -Ñuùng ! Hai ñaáu thuû so taøi, chaúng phaûi ngöôøi coù voõ coâng cao laø thaéng. Muoán thaéng, ngöôøi phaûi coù töï tin, vaø caùi lyù chaùnh môùi taïo töï tin ñöôïc ! Neáu caùi lyù taø, thì khoù maø naém caùi côù taát thaéng ! Tieåu Phi chôùp maét gaät ñaàu : -Coøn moät ñieàu naøy nöõa. Moät ngöôøi laøm vieäc gì ñuùng caùi luùc cuûa vieäc ñoù, môùi mong thaønh coâng ñöôïc, phaûi chaêng ? Bôûi laøm vieäc ñuùng, môùi coù töï tin, laøm sai luùc, laø laøm caàu may, mô hoà ! Coù phaûi vaäy khoâng ? Lieãu Voâ My traàm ngaâm laâu laém, ñoaïn mæm cöôøi: -Toâi thöôøng nghe, khaùch giang hoà truyeàn thuyeát Löu Höông ñaùnh baïi caû nhöõng tay cao cöôøng hôn mình ! Chaúng qua Löu Höông Soaùi bieát laøm ñuùng luùc, vaø luoân luoân töï tin cho laø mình khoâng baïi. Tieåu Phi traàm gioïng: -Töï tin, khoâng phaûi baèng vaøo cô taát thaéng, maø chæ vì taïi haï nghó ñieàu mình laøm, quang minh chaùnh ñaïi, hôïp ñaïo nghóa, khoâng sôï ngöôøi ñôøi chæ trích cheâ bai. Neáu chaúng coù nieàm tin maõnh lieät, nôi chuû tröông minh chaùnh, duø taïi haï coù voõ coâng cao tuyeät ñeán ñaâu cuõng vaãn baïi nhö thöôøng vaø nhôø caùi chuû tröông minh chaùnh ñoù, taïi haï thoaùt cheát qua nhieàu tröôøng hôïp ! 691 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Lieãu Voâ My khoâng noùi gì nöõa. Lyù Ngoïc Haøm caát tieáng: -Trong maáy traêm naêm, treân giang hoà coù bieát bao chieán dòch haõi huøng coù nhieàu chieán dòch keát thuùc nghòch chieàu vôùi sôû lieäu cuûa voõ laâm, laø yeáu thaéng maïnh ! Gia phuï cho laø kyø quaùi. Giaû nhö, trong traän chieán giöõa Ma Giaùo Giaùo Chuû Ñoäc Coâ Taøn vaø Trung Nguyeân ñaïi hieäp Thieát Trung Ñöôøng, khai dieãn treân Nhaïn Ñaêng Sôn, luùc ñoù, Thieát Trung Ñöôøng chöa troøn ba möôi tuoåi, Ñoäc Coâ Taøn laïi laø tay laõo luyeän giang hoà. Ai ai chaúng cho laø Thieát Trung Ñöôøng phaûi baïi tröôùc Ñoäc Coâ Taøn ? Ngöôøi ta coøn ñaùnh caù vôùi nhau moät aên möôøi, haïn ñònh trong voøng taùm möôi chieâu, Thieát Trung Ñöôøng phaûi baïi. Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Taïi haï coù nghe noùi ñeán giai thoaïi ñoù ! Lyù Ngoïc Haøm tieáp: -Ngôø ñaâu, hoï ñaùnh nhau suoát ba ngaøy ba ñeâm, sau cuøng Thieát ñaïi hieäp bò thöông möôøi ba choã, y phuïc ñaãm maùu nhö nhuùng vaøo nöôùc. Bò thöông naëng nhö vaäy, Thieát ñaïi hieäp vaãn duøng chöôûng löïc ñaùnh ñöùt taâm maïch Giaùo chuû Ñoäc Coâ Taøn. Tröôùc khi cheát Ñoäc Coâ Taøn vaãn khoâng tin laø mình coù theå baïi ! Hoà Thieát Hoa nhöôùng cao ñoâi maøy, voã tay reo: -Thieát Trung Ñöôøng ñaïi hieäp quaû laø moät haûo haùn ! Neáu ngaøy naøo ñoù, taïi haï may maén ñöôïc hoäi dieän, chaéc chaén laø phaûi uoáng vôùi ngöôøi ñuùng ba ngaøy ba ñeâm röôïu ! Coù nhö vaäy môùi khoâng uoång kieáp soáng ! Lyù Ngoïc Haøm mæm cöôøi: -Nhöng caùi ñieàu laøm cho gia phuï kyø quaùi hôn heát laø töø ngaøn xöa ñeán nay khoâng coù moät kieám traän naøo ñaùng goïi laø voâ thöôïng chieán voâ baát thaéng caû ! Hoà Thieát Hoa troá maét: -Kieám traän ? Lyù Ngoïc Haøm gaät ñaàu: -Phaûi ! Veà kieám traän Toaøn Chaân giaùo coù Baéc Ñaåu Thaát Chaân traän, Voõ Ñöông phaùi coù Baùt Quaùi kieám traän. Tuy traän ñoà vang danh trong thieân haï, song gaëp cao thuû chaân chaùnh trong voõ laâm, nhöõng traän ñoù caàm nhö voâ duïng ! Hoà Thieát Hoa taùn ñoàng: -Lyù huynh noùi ñuùng ! Taïi haï chöa töøng nghe noùi moät ao thuû chaân chaùn h naøo bò khoân trong kieám traän ñeán ñoåi phaûi maát maïng ! Lyù Ngoïc Haøm tieáp: -Cao thuû treân giang hoà, maát maïng nôi tay kieám khaùch phaùi Voõ Ñöông thì nhieàu, song chöa coù moät ai cheát trong Baùt Quaùi kieám traän. Hoà huynh khoâng thaáy caùi ñieåm kyø quaùi ñoù aø ? Hoà Thieát Hoa ñaùp: 692 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 13. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Nghe Lyù huynh noùi, taïi haï caøng kyø quaùi hôn ! Muoán laäp thaønh kieám traän Baùt Quaùi, ít nhaát cuõng phaûi coù taùm tay kieám, cuøng lieân thuû vôùi nhau. Hôn nöõa, hoï laïi ñöôïc huaán luyeän thuaàn thuïc veà ñaáu phaùp ñoàng ñoäi, hoï phoái hôïp taát caû nhöõng aûo dieäu, taïo thaønh moät theá traän kín ñaùo voâ cuøng ! Thieát töôûng coâng hieäu moät kieám traän phaûi hôn moät ngöôøi rieâng reõ chöù ? Lyù Ngoïc Haøm mæm cöôøi: -Chaúng nhöõng rieâng moät traän Baùt Quaùi cuûa phaùi Voõ Ñöông trôû thaønh voâ hieäu ñoái vôùi moät cao1 thuû chaân chaùnh maø haàu heát nhöõng kieám traän cuûa caùc moân phaùi khaùc, cuõng khoâng tuyeät ñoái höõu hieäu. Taïi sao theá ? Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät luùc: -Coù theå vì baát cöù kieám traän lôïi haïi naøo, cuõng coù choã sô hôû ! Lyù Ngoïc Haøm hoûi: -Ñaønh raèng kieám traän coù sô hôû, nhöng kieám phaùp naøo cuõng theá duø lôïihaïi ñeán ñaâu cuõng coù sô hôû nhö thöôøng. Nhöng taïi sao kieám traän goàm nhieàu ngöôøi, laïi keùm kieám phaùp cuûa moät ngöôøi ? Hoà Thieát Hoa ñöa tay sôø choùt muõi: -Ñieàu ñoù, lònh toân coù nghieân cöùu ñeán chöù ? Lyù Ngoïc Haøm cöôøi nheï: -Nguyeân nhaân nhö theá naøy. Baùt Quaùi kieám traän tuy tuyeät dieäu song tìm cho ñuû taùm tay kieámñoàng ñeàu ñeå thuû traän, khoâng phaûi laø vieäc deã. Trong taùm ngöôøi thuû traän, neáu coù moät ngöôøi, coâng löïc khoâng ñaày ñuû, gaëp cao thuû chaân chaùnh taát deã bò phaùt hieän choã keùm, do choã keùm ñoù cuûa ñoái phöông, cao thuû coâng vaøo. Ngöôøi keùm phaûi baïi, theá traän phaûi vôõ ngay. Haén döøng laïi moät chuùt, ñoaïn tieáp: -Chaúng haïn nhö taïi haï, luyeän ñöôïc kieám phaùp voâ song, gaëp Löu Höông huynh laø cao thuû chaân chaùnh,coù noäi gia chaân löïc thaâm haäu, taïi haï phaûi baïi laø caùi chaéc ! ---------------------oOo--------------------- 693 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2