Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 75

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

75
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 75: TẠ ƠN MƯỢN KIẾM ....Tiểu Phi mỉm cười: -Lý huynh khiêm nhượng thái quá ! Hồ Thiết Hoa tiếp nối: -Trong phái Võ Đương, ít nhất cũng có năm người có công lực đáng kể ! Lý Ngọc Hàm hỏi: -Hồ huynh muốn nói đến vị chưởng giáo và bốn vị đại hộ pháp của phái Vũ Đương ?.... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 75

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MÖÔI LAÊM TAÏ ÔN MÖÔÏN KIEÁM Tieåu Phi mæm cöôøi: -Lyù huynh khieâm nhöôïng thaùi quaù ! Hoà Thieát Hoa tieáp noái: -Trong phaùi Voõ Ñöông, ít nhaát cuõng coù naêm ngöôøi coù coâng löïc ñaùng keå ! Lyù Ngoïc Haøm hoûi: -Hoà huynh muoán noùi ñeán vò chöôûng giaùo vaø boán vò ñaïi hoä phaùp cuûa phaùi Vuõ Ñöông ? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy ! Lyù Ngoïc Haøm cöôøi nheï: -Duø naêm ngöôøi ñoù tham gia kieám traän Baùt Quaùi, vaãn coøn thieáu ba vò. Thieáu moät, ñaõ laø moät yeáu toá roài, haø huoáng thieáu ba ? Tìm ba ngöôøi khaùc, mieãn cöôõng sung vaøo choã thieáu, thì kieám traän ñöông nhieân phaûi loûng leûo ! Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Thaät vaäy ! Muoán coù moät kieám traän hoaøn toaøn nghó khoù quaù chöøng ! Lyù Ngoïc Haøm tieáp: -Cho neân, kieám traän duø lôïi haïi, vaãn coù sô hôû nhö thöôøng, vaø cao thuû chaân chaùnh phaù vôõ laø söï dó nhieân ! Roài haén cöôøi nheï, tieáp luoân: -Ha huoáng boán vò ñaïi phaùp chaéc gì coù coâng löïc ngang nhau ? Vaø vò taát hoï ñeàu laø cao thuû ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Ñieàu ñaùng chuù yù laø nhöõng cao thuû tuyeät ñænh chaân chaùnh chaúng heà tham gia baát cöù kieám traän naøo. Hoï chæ baèng vaøo thöïc taøi, ñôn löïc, maø giao ñaáu, chaúng bao giôø hoï chaáp nhaän ñaáu phaùp lieân thuû ! Lyù Ngoïc Haøm voã tay: -Ñuùng nhö Löu Höông huynh noùi ! Töø ngaøy phaùi Vuõ Ñöông ñöôïc ngaøy saùng laäp ñeán nay, khoâng heà coù moät vò chöôûng giaùo c3a ñôøi naøo tham gia kieám traän ! Haén döøng laïi moät chuùt, ñoaïn laän luaän : -Moät kieám phaùp höõu danh nhö Vuõ Ñöông coøn khoâng theå coù ñuû ngöôøi phoái hôïp ñeå thaønh laäp moät kieám traän, noùi chi ñeán caùc phaùi khaùc ? Hoà Thieát Hoa cao gioïng: 694 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Caùc haï noùi treân trôøi döôùi ñaát, hôn nöûa ñeâm roài vaãn chöa bieát lònh toân coøn taâm nguyeän naøo chaúng ñöôïc thoûa maõn. Vaäy ñieàu lònh toân muoán giao phoù cho boïn naày laø chi ? Lyù Ngoïc Haøm chænh saéc thoát: -Gia phuï nghieân cöùu qua caùc kieám traän, töï mình saùng cheá moät traän phaùp, ngöôøi cho raèng khaép trong thieân haï chaún g coù moät ai phaù noåi kieám traän ñoù. Nhöng, ít nhaát cuõng phaûi coù söï chöùng minh ñeå bieát chaéc laø traän phaùp ñoù vöõng kín phi thöôøng chöù ! Do ñoù, gia phuï coøn thaéc maéc maõi ! Haén thôû daøi tieáp: -Muoán chöùng minh, phaûi coù hai ñieàu, maø hai ñieàu ñoù gaàn nhö nan giaûi. Ñieàu thöù nhaát, laø traän phaùp ñoøi hoûi moät soá ngöôøi, bôûi moät ngöôøi thì sao thaønh traän theá ñöôïc ? Gia phuï giaûm thieåu nhaân soá, coøn saùu ngöôøi. Tuy soá ngöôøi coù ít hôn so vôùi Baùt Quaùi kieám traän. Song tìm ñaâu ñuû soá ngöôøi ít ñoù ! Saùu ngöôøi phaûi coù coâng phu tuyeät ñænh, hôn nöõa phaûi ñoàng ñeàu, khoâng maûy may cheânh leäch taøi ngheä cuõng nhö chaân löïc ! Tieåu Phi hoûi: -Ñoái vôùi lònh toân, theá naøo môùi xöùng ñaùng laø moät cao thuû tuyeät ñænh ? Lyù Ngoïc Haøm traàm gioïng: -Toái thieåu phaûi ngang taøi ngang söùc vôùi baûy vò chöôûng moân baûy phaùi ñöông thôøi. Phaûi xöû duïng kieám thuaàn thuïc, chaúng haïn nhö … Tieåu Phi cöôøi nhaït: -Nhö Soaùi Nhaát Phaøm ? Lyù Ngoïc Haøm khoâng heà bieán saéc, thôû daøi: -Phaûi ! Raát tieác, cao thuû côû Soaùi laõo tieàn boái, tìm ñöôïc moät ngöôøi ñaõ laø khoù khaên roài, noùi chi ñeán vieäc tìm ñuû saùu ngöôøi ! Khoù laém ! Khoù nhö leân trôøi ñaáy, Löu Höông huynh ! Tieåu Phi chôùp maét: -Ñoái vôùi ai khaùc thì khoù khaên laø phaûi ! Chöù coøn nhö lònh toân, ñöøng noùi laø tìm ñuû saùu ngöôøi, muoán coù hôn soá ñoù, thieát töôûng cuõng deã daøng nhö thöôøng ! Lyù Ngoïc Haøm gaät ñaàu: -Löu Höông huynh noùi raát ñuùng ! Gia phuï coù raát nhieàu baèng höõu, trong soá cuõng coù maáy vò khaû dó ñöôïc xem nhö cao thuû tuyeät ñænh. Song hoï laø nhöõng caùnh chim trôøi, nay ñaây mai ñoù, tìm hoï nhö ñuoåi gioù ngaøn khôi ! Maõi ñeán hoâm nay môùi coù ñuû saùu vò. Hoà Thieát Hoa keâu leân: -Theá thì taâm nguyeän cuû alònh toân ñöôùc thoûa maõn roài ? Lyù Ngoïc Haøm mæm cöôøi: -Hoà huynh ñöøng queân ñoù môùi laø ñieàu thöù nhaát. Coøn ñieàu thöù hai. Chính ñieàu naøy môùi laø ñieàu chaùnh, khoù khaên hôn nöõa ! Hoà Thieát Hoa troá maét: 695 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -AÏ ? Lyù Ngoïc Haøm töø töø tieáp: -Coù traän roài, phaûi coù ngöôøi phaù traän, ñeå xem cho bieát traän theá coù vöõng chaéc hay lhoâng. Tìm ñaâu ra ngöôøi phaù traän ? Bôûi ngöôøi phaù traän phaûi hôn caû saùu vò kia ôû hai maët vuõ coâng vaø cô trí ? Roài haén nhìn Tieåu Phi, ñieåm moät nuï cöôøi: -Chæ coù ngöôøi taøi vaø trí kieâm toaøn, ít nhaát cuõng ngang vôùi saùu vò ñoù, môùi ñaûm ñöông caùi vieäc chöùng minh traän phaùp noåi. Löu Höông huynh nghó coù ñuùng nhö vaäy chaêng ? Tieåu Phi ñieàm nhieân hoûi laïi: -Lyù huynh coù löu yù ñeán ngöôøi naøo chöa ? Lyù Ngoïc Haøm gaät ñaàu: -Theo yù taïi haï, thì treân theá gian naày chæ coù moãi moät ngöôøi laøm noåi caùi vieäc ñoù. Ngoaøi ngöôøi aáy ra, duø coù ñi tìm khaép naêm hoà boán bieån ba soâng, thieát töôûng cuõng phí coâng voâ ích ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Ai theá ? Lyù Ngoïc Haøm nhìn thaúng vaøo maét chaøng: -Chính Löu Höông huynh ! Ñoaïn haén cöôøi nheï, tieáp: -Giaû nhö Löu Höông huynh baèng loøng xuaát thuû, thì caùi ñieàu taâm nguyeän cuûa gia phuï caàm nhö thoûa maõn roài ! Tieåu Phi vaãn khoâng bieán caûi thaàn saéc, töø töø hoûi: -Taïi haï khoâng coøn caùch naøo khaùc hôn ? Lyù Ngoïc Haøm laéc ñaàu: -Chaéc laø khoâng, Löu Höông huynh ! Hoà Thieát Hoa bieán saéc, vuït ñöùng leân, cao gioïng hoûi: -Boãng nhieân, caùc haï muoán cho haén ñoäng thuû cuøng moät luùc vôùi saùu ngöôøi côû Soaùi Nhaát Phaøm, nhö vaäy coù khaùc naøo caùc haï ñònh doàn haén vaøo töû caûnh ? Lyù Ngoïc Haøm mæm cöôøi khoâng ñaùp. Mæm cöôøim, khoâng ñaùp töùc nhieân maëc nhaän. Tieåu Phi cöôøi nhaït: -Laõo Hoà ! Ñöøng khaån tröông voâ ích. Giaû nhö sanh maïng naày coù giao oan cho taïo hoùa, thì cheát taïi UÛng Thuùy Sôn Trang cuõng laø moät vinh döï chöù ? Coøn hôn laø phaûi cheát nôi khaùc ! Hoà Thieát Hoa giaät mình, keùo chaøng ñeán moät goùc nhaø, thaáp gioïng hoûi: -Ngöôi coù chaéc laø mình thaéng khoâng ? Tieåu Phi laéc ñaàu: -Laøm sao chaéc ñöôïc ? 696 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa daäm chaân: -Khoâng naém ñöôïc caùi cô taát thaéng sao ngöôi laïi ngaên caûn ta khaån tröông. Ñöông nhieân laø ta phaûi lo ngaïi cho ngöôi chöù ! Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Söï tình ñaõ dieãn ra nhö vaäy, ngöôi coù khaån tröông cuõng voâ ích chaúng nhöõng khoâng cöùu vaõng ñöôïc gì, maø laøm cho hoï khinh thöôøng chuùng ta nhuùt nhaùt. Hoà Thieát Hoa chôùp lieàn aùnh maét maáy löôït, traàm gioïng thoát: -Neáu baây giôø, chuùng ta xoâng pha, coù theå coøn kòp thoaùt ra ngoaøi. Tieåu Phi laéc ñaàu: -Muoän roài, laõo Hoà ! oOo Reøm truùc ñöôïc veùn qua moät beân. Maáy ngöôøi noái ñuoâi caù tieán vaøo. Bao nhieâu ngöôøi ñoù, ñeàu maëc y phuïc thuaàn saéc ñen, loaïi haøng heát söùc nhuyeãn, deät baèng tô ñeïp, oùng aùnh chôùp döôùi boùng ñeøn. Haøng raát nhuyeãn, raát boùng, dôïn dôïn nhö gioøng nöôùc quanh co. Nhöng, thaân phaùp cuûa hoï khinh linh, hoï böôùc ñi caùch naøo, y phuïc khoâng heà dao ñoäng. Hoï laïi böôùc nhanh, böôùc chaân nheï nhaøng, khoâng gaây moät tieáng ñoäng. Neáu hoï khoâng laø ma quyû, coù hình khoâng theå chaát, thì haún laø hoï coù loái ñi hoûng cao khoûi maët ñaát. Ngöôøi naøo cuõng coù vuoâng luïa bao maët, thöôøng thöôøng nhöõng vuoâng khaên bao maët ñeàu coù khoeùt loå, song hoï khoâng caàn khoeùt loå, cöù ñeå nguyeân vuoâng luïa nhö vaäy. Do ñoù, khoâng nhaän ra hoï qua göông maët, boïn Tieåu Phi cuõng chaúng thaáy ñöôïc aùnh maét cuûa hoï nhö theá naøo. Ngöôøi ta cuõng coù theå nhaän nhau baèng aùnh maét, bôûi aùnh maét cuõng coù nhöõng ñaëc ñieåm cuûa noù. Hieän taïi, Tieåu Phi aø Hoà Thieát Hoa ñaønh chòu. Tuy hoï böôùc ñi ung dung, tuy hoï khoâng ñeå loä chaân töôùng, hoï vaãn bieåu loä ñöôïc moät oai khí phi phaøm, nhìn hoï laø ai ai cuõng sanh nieàm khieáp ñaûm. Ngöôøi ñi ñaàu, coù thaân voùc quaù oám laïi quaù cao. Böôùc ñi thaúng löng, voùc ngöôøi caøng cao hôn, ngöôøi ñoù xeâ dòch nhö moät ñoaïn truùc daøi xeâ dòch, beân ngoaøi coù phuû moät löôït y phuïc. Tay y caàm moät thanh kieám hình daùng coå quaùi, thanh kieám laïi baèng ñoàng, thuoäc loaïi coå kieám. Ngöôøi thöù hai cuõng oám nhöng laïi quaù thaáp. 697 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ngöôøi thö ba raát cao khoâi vó nhö moät hoä phaùp. Caû hai ñi laïi gaàn troâng nhö hai thaùi cöïc, cöïc tieåu vaø cöïc ñaïi, cöïc tröôøng vaø cöïc ñoaûn. Hai ngöôøi ñoù, cuõng caàm kieám, chôùp saùng ngôøi hieån nhieân laø nhöõng nhaân vaät hy höõu. Kieám coù hình thöùc thoâng thöôøng, chaúng ai bieát ñöôïc lai lòch, duø noù coù lai lòch phi thöôøng. Ngöôøi thöù tö coù thaân voùc taàm thöôøng, cuõng caàm tröôøng kieám thoâng thöôøng. Neáu gaëp ngöôøi ñoù nôi quan loä, chaúng ai nghó raèng mình ñaõ gaëp baäc cao nhaân. Ngöôøi thöù naêm, cuõng chaúng coù ñieåm gì ñaëc bieät,song töø luùc y böôùc vaøo thì saûnh ñöôøng nhö ngoäp saùt khí. Naêm ngöôøi ! Duø Lyù Ngoïc Haøm ñaõ noùi laø trieäu taäp ñöôïc saùu vò, song hieän taïi chæ coù naêm vò xuaát hieän. Hoà Thieát Hoa lo sôï cho Tieåu Phi. Laáy con maét nhaø voõ maø nhaän xeùt ngöôøi, y cho raèng nhöõng vò naày khoâng keùm Soaùi Nhaát Phaøm maûy may. Tieåu Phi giöõ veû bình tænh ñaùng ngôïi. Chaøng ñieåm nuï cöôøi nheï, voøng tay höôùng veà naêm ngöôøi, nghieâng mình chaøo roài thoát: -Taïi haï coù nghe noùi, taïi UÛng Thuùy sôn trang coù maáy vò cao thuû tuyeät ñænh töï nghó hoâm nay ñeán ñaây, baùi kieán caùc vò ñuùng laø moät vinh haïnh lôùn lao cho taïi haï. Ngôø ñaâu, caùc vò tieàn boái laïi ñònh giaáu maët giaù6u maøy, ñieàu ñoù laøm cho boïn taïi haï voâ cuøng thaát voïng ! Naêm ngöôøi ñoù, vaøo ñeán nôi roài, ñöùng laëng khoâng coù cöû ñoäng khoâng noùi naêng gì. Tieåu Phi mæm cöôøi, tieáp: -Caùc vò tieàn boái giaáu maët cuõng ñöôïc. Theá taïi sao laïi coøn giaáu luoân ñoâi maét ? Ngöôøi cao lôùn boãng thoát: -Chuùng ta chæ duøng caùi taâm ñieàu khieån kieám, khoâng caàn ñeán maét. AÂm thinh cuûa laõo vang leân nhö chuoâng ñoàng gioùng, chaán ñoäng caû khoâng gian toøa ñaïi saûnh nhöõng böùc reøm truùc rung ñoäng nhö coù gioù lay. Nhöõng cheùnm traø nôi maët baøn khua vang laïch caïch. Tieåu Phi gaät ñaàu: -Taïi haï bieát roõ ñieàu ñoù. Song taïi haï laáy laøm laï chaúng laø caùc vò saép ñoäng thuû roài laïi chaúng muoán bieát ñoái thuû coù maët muõi nhö theá naøo sao ? Khoâng moät ai ñaùp lôøi chaøng caû. Laâu laém Lyù Ngoïc Haøm cöôøi nheï caát tieáng: -Caùc vò tieàn boái ñoù, tröôùc ñaây, khoâng thích lieân thuû giao ñaáu, sau ñaây cuõng seõ khoâng lieân thuû giao ñaáu. Chæ coù hoâm nay duy nhaát hoâm nay thoâi. Do ñoù, caùc haï khoâng caàn phaûi bieát taát caû naêm vò laø nhöõng ai maø chæ hieåu laø hoï coù nhaõ yù hoaøn thaønh taâm nguyeän cuûa gia phuï thoâi. Tieåu Phi nheách nuï cöôøi nhaït: 698 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñuùng vaäy ! Taïi haï bieát roõ naêm vò tieàn boái ñeán quyù trang hoâm nay laø vì choå giao tình ngaøy tröôùc ñoái vôùi lònh toân. Tuy nhieân, söï vieäc hoâm nay thöïc söï ra chaúng roõ do taâm nguyeän cuûa lònh toân hay cuûa chính caùc haï ? Lyù Ngoïc Haøm bieán saéc maët: -Töï nhieân laø do taâm nguyeän cuûa gia phuï ! Tieåu Phi nhìn thaúng vaøo maët haén, töø töø thoát: -Taâm nguyeän cuûa lònh toân ? Boãng chaøng traàm gioïng hoûi: -Lyù laõo tieàn boái muoán thöïc nghieäm moät traän phaùp hay muoán haï saùt taïi haï ? Lyù Ngoïc Haøm bieán saéc maët hôn göông maët haén traéng nhôït. Haén laøm sao ñaùp troâi caâu hoûi ñoù ? Lieãu Voâ My mæm cöôøi vôùt haén lieàn: -Voâ luaän nhö theá naøo, chuùng ta phaûi nhìn nhaän laø khoâng theå phaân bieät ñöôïc hai leõ ñoù. Tieåu Phi cöôøi mæa: -AÏ ! AÙnh maét cuûa Lieãu Voâ My boãng saùng laïnh nhö aùnh theùp cuûa thanh kieám baùu. Naøng tröøng maét nhìn chaøng gaèn töøng tieáng: -Coù gì ñaâu, neáu traän phaùp thaäp phaàn chu ñaùo thì Löu Höông huynh seõ laø vaät teá thaàn ! Hay teá kieám cuõng theá ? Tieåu Phi cöôøi nhaït: -Coøn nhö traän phaùp ñeå loä sô hôû ? Lieãu Voâ My ñieàm nhieân: -Duø coù sô hôû, Löu Höông huynh ñöøng mong lôïi duïng, bôûi ñoái phöông cuûa Löu Höông huynh laø naêm tay kieám sieâu phaøm ! Tieåu Phi ngaång maët leân khoâng cöôøi daøi: -Phaûi ! Raát phaûi ! Duø traän phaùp coøn keùm khuyeát veà maët kyû thuaät duø traän phaùp khoâng thaønh hình thöùc, coù naêm vò tieàn boái ñoái chieán, taïi haï cuõng phaûi thuùc thuû ! maø treân theá gian naøy, coøn ai maø ñoái phoù cho noåi ! Lieãu Voâ My traéng trôïn gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy ! Tieåu Phi tieáp: -Theá thì caùc vò caàn chi noùi ñeán traän phaùp ? Luaän laøm chi ñeán öu khuyeát ñieåm cuûa traän phaùp ? Thaø noùi ngay ra, hoâm nay ñuùng naêm tay kieám tuyeät ñænh lieân thuû nhau quyeát haï saùt taïi haï, coù phaûi laø giaûn ñôn chaêng ? Lieãu Voâ My thaûn nhieân: -Bôûi coù choã phaân bieät neân khoâng theå giaûn ñôn. Tieåu Phi cau maøy: -AÏ ? 699 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Lieãu Voâ My tieáp: -Ñoái phoù vôùi naêm vò tieàn boái, huynh ñaøi tuy khoâng thuû thaéng song vaãn coù theå daøo taåu. Treân giang hoà con khoâng hieåu huynh ñaøi coù thuaät khinh coâng tuyeät ñænh ? Tieåu Phi cöôøi nheï: -Taåu phu nhaân quaù khen ! Lieãu Voâ My tieáp: -Cho neân, phaûi coù traän phaùp. Vaøo traän roài, huynh ñaøi coù chaáp caùnh cuõng khoâng bay thoaùt ! Tieåu Phi traàm ngaâm moät chuùt, ñoaïn thong thaû hoûi: -Taïi haï cuøng taåu phu nhaân coù oaùn cöøu gì ? Taïi sao taåu phu nhaân quyeát taâm dieät tröø taïi haï ? Lieãu Voâ My chôùp maét, laïnh luøng ñaùp: -Chuùng toâi ñaõ noùi cho huynh ñaøi hieåu roài ! Ñoù chaúng phaûi laø yù töù cuûa chuùng toâi ! Lyù Quan Ngö ngoài ñoù, ñaàu cuùi xuoáng maét vaãn nhìn vaøo thanh kieám tröôùc maët. Tieåu Phi thôû daøi, laåm nhaåm: -Voâ luaän laø yù töù cuûa ai, söï tình ñaõ theá neân chaáp nhaän laø theá. Bôûi coøn laøm sao hoûi han gì ñöôïc Lyù laõo tieàn boái ? Hoà Thieát Hoa boãng cao gioïng hoûi: -Phaùt ñoäng traän phaùp, phaûi do saùu ngöôøi laø ít nhaát, ñuùng vaäy chaêng ? Roài y ñaûo maét nhìn quanh, tieáp: -Nhöng hieän taïi chæ coù naêm vò ! Lieãu Voâ My gaät ñaàu: -Phaûi ! Hoà Thieát Hoa cöôøi mæa: -Chaéc caùc vò chöa nghó la Soaùi Nhaát Phaøm coù theå boû ñi roài ? Lieãu Voâ My ñieàm nhieân: -Coù maët hay khoâng coù maët Soaùi laõo tieàn boái ñieàu ñoù khoâng quan heä. Hoà Thieát Hoa traàm göông maët: -Khoâng quan heä ? taïi sao khoâng quan heä ? Traän phaùp coøn thieáu moät ngöôøi … Lieãu Voâ My mæm cöôøi, chaän lôøi: -Thieáu thì boå tuùc, coù sao ? Naøng khoâng löu yù ñeán Hoà Thieát Hoa, day qua naêm vò tieàn boái, nghieâng mình cuùi ñaàu laøm leã, ñoaïn thoát: -Traän phaùp ñoù vaõn boái töøng taäp luyeän, giaû nhö Soaùi laõo tieàn boái khoâng ñeán, vaõn boái xin phuï traùch phaàn vieäc cuûa ngöôøi vaéng maët. Mong caùc vò chieáu coá baûo veä cho ! Naêm vò ñoù khoâng ñaùp öùng cuõng khoâng phaûn ñoái ! Moät luùc laâu, ngöôøi cao oám hoûi: -Taïi sao choàng ngöôi khoâng ñaûm nhaän, maø laïi ñeå cho ngöôi ñöùng thay ? Lieãu Voâ My giaät mình: 700 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Vieäc ñoù … Vieäc ñoù … Ngöôøi nhoû thaáp, caát cao gioïng: -Hay laø ngöôi cho raèng kieám phaùp cuûa nhaø hoï Lyù keùm ngöôi ? Vaø truyeàn nhaân cuûa hoï Lyù khoâng ñuû taøi ñaûm ñöông phaàn vieäc ñoù ? Lieàn theo caâu noùi, chaúng bieát laõo coù yù töù gì khoa thanh kieám leân taïo muoân ngaøn ñieåm sao baïc, raøo raøo rôi xuoáng. Lieãu Voâ My nhìn nhöõng ñieåm traéng ñoù baát ñoäng maø cuõng chaúng nao nuùng. Chöøng nhö naøng thöøa hieåu ñoù chæ laø moät hö chieâu. Sao baïc rôi xuoáng tröôùc maët naøng, rôi bao nhieâu, taét baáy nhieâu. Roài, laõo oám cao hoûi: -Theá naøo ? Laõo nhoû thaáp gaät ñaàu: -Cuõng ñöôïc. Lieãu Voâ My cung kính thoát: -Ña taï ! Ña taï ! Naøng trôû laïi tröôùc maët Lyù Quan Ngö, nghieân g mình thoát: -Con muoán möôïn thanh kieám cuûa laõo nhaân gia ! Lyù Quan Ngö thoaùng ñöa aùnh maét lôø ñôø nhìn naøng, roài cuùi ñaàu xuoáng. Lieãu Voâ My vaùi: -Ña taï ôn troïng cuûa laõo nhaân gia. Naøng töï hoûi töï ñaùp, töï haønh ñoäng. Buoâng xong caâu caûm taï naøng böôùc tôùi, caàm thanh kieám leân. Chöøng nhö nôi maét cuûa laõo nhaân, nhöõng thôù thòt giaät giaät aùnh maét cuõng chôùp chôùp. Nhöng, laõo khoâng noùi moät tieáng naøo. Hoà Thieát Hoa böôùc ñeán beân caïnh Tieåu Phi. Tieåu Phi hoûi: -Ngöôi laøm gì theá ? Hoà Thieát Hoa cao gioïng: -Hoï saùu ngöôøi, thì chuùng ta sao khoâng theå hai ? Tieåu Phi cöôøi khoå: -Taïi sao phaûi caàn ñeán hai ngöôøi ? Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Bôûi hai bao giôø cuõng hôn moät. Tieåu Phi thôû daøi: -Nhöng, cheát moät bao giôø cuõng hôn hai ! Hoà Thieát Hoa naém chaët ñoâi tay, chöa kòp noùi gì, Lieãu Voâ My ñieàm nhieân caát tieáng: 701 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Hoà huynh neân nghe Löu Höông huynh laø phaûi hôn ! Moät Löu Höông huynh thì coøn hy voïng taåu thoaùt khoûi traän phaùp, neáu coù Hoà huynh moät beân, thì caùi hy voïng ñoù caàm nhö tan bieán tröôùc khi böøng loeù leân vaäy ! Hoà Thieát Hoa thoaùng ñoû maët, tröøng maét nhìn Tieåu Phi: -Ngöôi .. thöïc söï khoâng muoán cho ta cuøng ñoäng thuû song song vôùi ngöôi ? Tieåu Phi töø töø naém laáy tay y, thong thaû thoát: -Suy nghó kyõ laïi ñi, roài seõ hieåu yù töù cuûa ta ! Naém baøn tay cuûa Hoà Thieát Hoa, chaøng kín ñaùo laáy ngoùn tay veõ trong loøng baøn tay cuûa y chöõ : Cöùu. Cöùu ? Ñöông nhieân, Hoà Thieát Hoa tìm caùch cöùu boïn Toâ Dung Dung chöù naøo phaûi cöùu chaøng neáu chaøng bò khoán trong traän phaùp ? Chaøng bieát roõ, hieän taïi vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm ôû taïi ñaây, chaúng khi naøo hoï rôøi khoûi nôi ñaây trong phuùt giaây naày. Nhö vaäy, nhöõng nôi khaùc trong UÛng Thuùy sôn trang phaûi boû troáng, duø coù ngöôøi traán ñoùng, vò taát nhöõng ngöôøi ñoù laø ñoái thuû cuûa Hoà Thieát Hoa ? Neáu khoâng thöøa cô hoäi, cöùu boïn Toâ Dung Dung thì coøn ñôïi chöøng naøo thuaän tieän hôn ? Hoà Thieát Hoa thôû phaøo: -Ta minh baïch roài ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Vaäy laø toát ! Ta bieát, ngöôi khoâng theå ñeå ta thaát voïng ! Roài chaøng vieát tieáp moät chöõ : Taåu ! Chaøng muoán baûo, cöùu caùc naøng ñoù roài, laø laäp töùc taåu thoaùt khoûi UÛng Thuùy sôn trang ngay. Hoà Thieát Hoa thoaùng bieán saéc, keâu leân: -Nhöng ngöôi … Tieåu Phi gaëc gaëc baøn tay y, ñieåm nuï cöôøi traán an y: -Giaû nhö ngöôi laø haûo baèng böõu cuûa ta, thì ngöôi haõy giuùp ta chuyeân taâm chuù yù ñeán cuoäc ñaáu. Neáu ñoäng thuû maø cöù bò phaân taâm, cöù ñeå cho tính khí coá höõu chi phoái, thì coøn mong gì thuû thaéng ? Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät luùc, roài gaät ñaàu. Tay naém tay, baøn tay cuûa Tieåu Phi aám dòu laøm sao, coøn baøn tay cuûa Hoà Thieát Hoa vöøa laïnh vöøa öôùt. Y coá gaéng boùp maïnh baøn tay cuûa Tieåu Phi, nhö ñeå chuyeàn taát caû moïi yù nieàm thaàm kín phaùt sanh töø söï keát giao thaân maät qua bao nhieâu naêm daøi. Laâu laém y chöa chòu buoâng tay Tieåu Phi. Chöøng nhö y cho raèng neáu buoâng ra, laø chaúng bao giôø y coøn cô hoäi naém laïi baøn tay ñoù nöõa ! Vónh vieãn chaúng coøn cô hoäi ! 702 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi voã tay leân ñaàu vai y, caû hai nhìn nhau moät luùc, sau cuøng Tieåu Phi quay nhanh mình ñoái dieän vôùi caùc tieàn boái ñieàm nhieân thoát: -Taïi haï saün saøng. Xin caùc vò xuaát thuû ñi thoâi ! oOo Hoà Thieát Hoa khoâng thuoäc maãu ngöôøi ña saàu, ña caûm, hôn nöõa luùc naøo y cuõng tin töôûng vaøo voõ coâng cuûa Tieåu Phi song duø muoán duø khoâng, hieän taïi y cuõng nghe cay maét. Neáu coù göông maø nhìn vaøo chaéc y seõ thaáy ñoâi maét ñoû leân. Lieãu Voâ My nhìn Tieåu Phi, kheõ ñieåm moät nuï cöôøi: -Löu Höông huynh khoâng duøng vuõ khí ? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Coù nhöõng luùc, taïi haï caûm thaáy, coù vuõ khí hay khoâng coù vuõ khí, cuõng theá thoâi, chaúng quan heä gì caû, chaúng khaùc nhau chuùt naøo ! Laõo nhaân maäp luøn, boãng baät cöôøi ha haû: -Haén coù caùi gan lôùn quaù ! Tieåu Phi laïnh luøng: -Tieàn boái quaù khen ! Thöïc ra thì vaõn boái coù caùi gan raát taàm thöôøng, moãi laàn baét buoäc phaûi ñoäng thuû, laø moãi laàn rung ngöôøi nhöng chæ rung tröôùc khi ñoäng thuû. Khi ñoäng thuû roài, bao nhieâu sôï haõi ñeàu queân heát ! Queân, chöù khoâng phaûi can ñaûm, tieàn boái hieåu cho ! Baát thình lình, chaøng xuaát thuû. Ngoùn tay uoán thaønh moùc caâu, theo chieâu thöùc Song Long Ñoaït Chaâu chuïp vaøo maét Lieãu Voâ My. Bò taán coâng baát ngôø, Lieãu Voâ My khoâng phaûn öùng kòp ñaønh luøi laïi maáy böôùc, göông maët coøn loä veû kinh haõi. Ngôø ñaâu, chieâu ñoù laø hö chieâu, ñaùnh ra hö chieâu, chaøng duøng tay taû coøn tay höõu thì chaøng cuõng ñöa theo raát nhanh, duøng ngoùn caùi vaø ngoùn troû, keïp muõi kieám cuûa Lieãu Voâ My. Lieãu Voâ My nghe toaøn thaân chaán ñoäng moät caùch dò thöôøng, töø tay Tieåu Phi truyeàn sang thanh kieám moät ñaïo kình löïc ñaëc dò, ñaïo kình löïc ñoù, theo thanh kieám chuyeàn qua tay naøng, roài chaïy khaép ngöôøi. Baøn tay teâ daïi, caùnh tay teâ daïi luoân, thanh kieám khoâng coøn dính chaéc nôi tay naøng nöõa. Tieåu Phi cöôøi nheï thoát: -Ña taï phu nhaân cho möôïn kieám ! Chaøng laäp luoân hai tieáng ña taï ñeán maáy löôït nöõa. ---------------------oOo--------------------- 703 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2