Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 79

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

77
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 79: MỘT GÚT TRĂM MỐI ....Hồ Thiết Hoa cười khổ: -Phải ! Tại hạ họ Hồ. Tại hạ là Hồ Thiết Hoa. Không ngờ cô nương còn nhận ra tại hạ ! Thiếu nữ đang chơi cờ, vội bỏ quân cờ, đứng lên. Và tất cả mấy nàng cùng trố mắt nhìn y..... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 79

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MÖÔI CHÍN MOÄT GUÙT TRAÊM MOÁI Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå: -Phaûi ! Taïi haï hoï Hoà. Taïi haï laø Hoà Thieát Hoa. Khoâng ngôø coâ nöông coøn nhaän ra taïi haï ! Thieáu nöõ ñang chôi côø, voäi boû quaân côø, ñöùng leân. Vaø taát caû maáy naøng cuøng troá maét nhìn y. Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Taïi haï bieát, coâ nöông laø Toâ Dung Dung. Taïi haï bieát hai vò laø Lyù Hoàng Tuï vaø Toáng Ñieàm Nhi. Coøn moät vò nöõa laø Haéc Traân Chaâu. Ngoaøi Haéc Traân Chaâu, ba coâ nöông kia khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi xa laï cuûa taïi haï, taïi haï bieát ba vò töø luùc thô aáu, ngaøy nay vò naøo cuõng ñaõ tröôûng thaønh ! Lyù Hoàng Tuï vuït hoûi: -Laøm ngöôøi ai cuõng tröôûng thaønh chöù ! Sanh ra laø nhoû, theo naêm thaùng lôùn leân, lôùn ñeå roài giaø, giaø ñeå ly khai nhaân theá ! Coù ñuùng vaäy chaêng ? Taïi sao naøng noùi theá ? Hoà Thieát Hoa thôû daøi luoân: -Taïi haï mong moûi gaëp caù vò, song khi gaëp nhau thì raát tieác laø khoâng hôïp thôøi gian, khoâng hôïp caûnh ! Hoï gaëp nhau, moät ñaøng ôû beân ngoaøi ñòa thaát, moät ñaøng ôû beân trong ñòa thaát. Noùi laø ñòa thaát, baát quaù laø moät ñaàu ñòa ñaïo ñöôïc môû roäng ra cho thaønh gian nhaø. Khoâng coù cöûa, chæ coù chaán song ngaên ñòa thaát rieâng bieät vôùi ñòa ñaïo. Bình coâ nöông ñöa Hoà Thieát Hoa ñeán tröôùc chaán song, mæm cöôøi thoát: -Song phöông laø baèng höõu, vaäy cöù noùi chuyeän vôùi nhau ñi, noùi cho khuaây noåi loøng. Naøng vöøa thoát, vöøa aán goùt chaân xuoáng choã ñöùng. Chaán song nghieâng chieàu, ñoàng thôøi Hoà Thieát Hoa bò tung boãng leân. Y bò haát vaøo beân trong ñòa thaát, chaán song trôû veà vò trí cuõ lieàn. Lyù Hoàng Tuï vaø Toáng Ñieàm Nhi voäi böôùc tôùi, naâng Hoà Thieát Hoa leân thaùo nhöõng ñöôøng daây da traâu quanh mình y. Ñoaïn caû hai naøng cuøng hoûi: -laøm sao ngöôi laïi sa vaøo caïm baãy naày ? Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå: -Chính taïi haï ñang muoán hoûi caùc vò caâu ñoù ! Toáng Ñieàm Nhi giaønh ñaùp tröôùc. 739 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhöng naøng noùi khoù nghe quaù, neân li nhí moät luùc roài phaûi ñeå cho Lyù Hoàng Tuï giaûi thích. Lyù Hoàng Tuï toùm taét: -Chuùng ta ñeán sa maïc cho bieát phong caûnh nhö theá naøo, sau ñoù trôû veà Trung Nguyeân, ñònh tìm Löu Höông. Doïc ñöôøng, gaëp vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm. Hoà Thieát Hoa troá maét: -Caùc vò quen vôï choàng hoï ? Lyù Hoàn g Tuï laéc ñaàu : -Naøo ai quen vôùi vôï choàng hoï ? Baát quaù hoâm ñoù, boïn ta ñeán Khoaùi YÙ laâu tìm Tieåu Maïnh Thöôøng hoûi tin töùc. Vôï choàng hoï ñaõ coù maët taïi ñoù. Hoà Thieát Hoa thaàm keâu khoå: -Hoï coù maët taïi ñoù, chaúng phaûi do moät söï taáu xaûo ñaâu ! Chính hoï coá yù ñeán ñoù, chôø ñoùn caùc vò. Lyù Hoàng Tuï tieáp: -Boïn ta nhaän ra, hoï cuõng laø nhöõng con ngöôøi khaù, hôn nöõa, hoï laø gioøng doõi theá gia, cho neân khoâng nghi ngôø hoï laø nhöõng phaàn töû baïi hoaïi. Boãng, naøng döøng laïi nhìn Hoà Thieát Hoa, roài tieáp: -Ngöôi cuõng bieát laø ñi ñöôøng, phaûi gaëp ngöôøi laï, coù leõ naøo moãi laàn gaëp ngöôøi laï, laø phaûi ñeà phoøng ? Bôûi, mình coù laøm gì neân toäi maø sôï ngöôøi ñôøi theo doõi ! Coù ñuùng theá khoâng ? Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå: -Ñöông nhieân roài ! Huoáng chi, chuùng ta ñaâu coù thoâng minh baèng Löu Höông, moãi vieäc moãi nhaän xeùt tinh teá ? Lyù Hoàng Tuï ñaùp: -Cho neân, boïn ta vaø boïn hoï hieäp nhau cuøng ñi. Chính hoï ñeà nghò ñieàu ñoù, vaø boïn ta chaáp thuaän lieàn. Ngôø ñaâu, nhaân luùc boïn ta khoâng ñeà phoøng, hoï boû thuoác meâ vaøo bình traø … Naøng traàm gioïng tieáp : -Khi tænh laïi, boïn ta thaáy mình ôû ñaây ! Thaät ta khoâng töôûng laø töû ñeä theá gia coù haønh ñoäng ñeâ tieän nhö vaäy ! Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Trong tröôøng hôïp ñoù, tth cuõng khoâng töôûng noåi ! Lyù Hoàng Tuï traàm ngaâm moät chuùt: -Cho ñeán baây giôø, boïn ta cuõng chaúng bieát duïng yù cuûa hoï nhö theá naøo. Bôûi, töø luùc bò giam taïi ñaây, boïn ta khoâng heà gaëp maët hoï ! Naøng ñöa tay chæ Toáng Ñieàm Nhi, tieáp: -Tieåu quyû ñoù, khoâng ngaøy naøo laø khoâng maéng, khoâng ngaøy naøo laø khoâng gaây naùo ñoäng ! Nhöng, chaúng moät ai trong trang quan taâm ñeán chuùng ta. Khoâng nhöõng theá, 740 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long töø ngaøy vaøo ñaây, boïn ta chaúng thaáy moät ngöôøi naøo ngoaøi Binh coâ nöông caû. Boïn ta môùi veõ hình ruøa, treâu töùc hoï. Naøng cöôøi mæa tieáp: -Hoï ñuùng laø nhöõng con ruøa ! Hoï co ñaàu ruùt coå nhö ruøa ! Roài naøng thôû daøi, hoûi: -Ngöôi thöû nghó xem, chuû yù cuûa hoï nhö theá naøo ? Hoà Thieát Hoa khoå sôû traøn loøng, coøn bieát ñaùp laøm sao ? Toâ Dung Dung boãng hoûi: -Ngöôi coù gaëp Löu Höông chöù ? Tuy hoûi nhö vaäy, nhöng naøng khoâng nhìn Hoà Thieát Hoa. Hoà Thieát Hoa traùi laïi nhìn naøng, y chöa kòp ñaùp, naøng nhö noùn naûy hoûi laïi moät laàn nöõa, vaø laàn naøy, naøng nhìn chaêm ch8am Hoà Thieát Hoa. AÙnh maét naøng saùng quaù, Hoà Thieát Hoa laøm sao daùm giaáu dieám ñieàu gì ? Nhöng, coù theå y noùi söï thaät ñöôïc chaêng ? Y ñaùp cho xuoâi: -Taïi haï coù gaëp haén ! Toâ Dung Dung hoûi doàn: -Haén hieän giôø ôû ñaâu ? Hoà Thieát Hoa cuùi thaáp ñaàu moät chuùt: -Taïi haï … taïi haï khoâng ñöôïc roõ laém ! Toâ Dung Dung böôùc ñeán tröôùc maët y, gaèn töøng tieáng: -Nhaát ñònh laø ngöôi bieát ! Ta hy voïng ngöôi ñöøng giaáu ta ! Voâ luaän laø söï vieäc gì xaûy ñeán cho haén, ngöôi neân cho boïn ta bieát ! Boïn ta coù quyeàn bieát ! Gioïng noùi, eâm dòu luùc ñaàu, daàn daàn bieán haún, cuoái cuøng coù veû cöông quyeát laï luøng. Qua gioïng noùi cuûa naøng, Hoà Thieát Hoa nhaän ra naøng khaån tröông phi thöôøng. Chöøng nhö naøng tieân ñoaùn moät söï baát töôøng gì ñaõ xaûy ñeán cho Tieåu Phi. Song, laøm sao Hoà Thieát Hoa nôõ ñem ñieàu hung hieåm cuûa Tieåu Phi tieát loä vôùi caùc naøng ? Raát tieác, y khoâng coù taøi trang söùc söï vieäc bieát giaáu caùi ñaùng giaáu, bieát bòa caùi caàn bòa. Thaønh ra, y nghó khoâng noùi chi laø hôn. Nhöng, vì y im laëng, caùc naøng laïi nghi ngôø theâm. Toâ Dung Dung bieán saéc. Naøng maát thaêng baèng, khoâng keàm vöõng thaân hình, ñaûo ñaûo roài ngaõ xuoáng. Toáng Ñieàm Nhi vaø Lyù Hoàng Tuï hoái haû böôùc tôùi, dìu naøng leân. Haéc Traân Chaâu quaùt kheõ, voït mình tôùi chuïp tay vaøo yeát haàu Hoà Thieát Hoa. Maët traéng naøng traéng nhôït, gioïng naøng run run, song ñoâi maét saùng röïc. Naøng tröøng maét thoát: 741 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi khoâng noùi thaät, ta gieát ngöôi ! Toâ Dung Dung goïi: -Buoâng haén ra ! Buoâng ñi ! Haén khoâng coù aùc yù ñaâu ! Haéc Traân Chaâu höø moät tieáng: -Theá taïi sao haén khoâng chòu noùi ? Haén giaáu vieäc gì ! Coù gì ñaùng cho haén giaáu ? Toâ Dung Dung khoùc. Gioïng naøng theâ thaûm voâ cuøng: -Ta bieát, haén khoâng noùi, laø ñeå traùnh cho chuùng ta moät söï thöông taâm ! Naøng thoát xong, laïi khoùc lôùn hôn. Ba naøng kia böùc röùc khoù chòu quaù, song coøn laøm gì hôn ? Hoï ñaønh laáy maét nhìn Hoà Thieát Hoa ! Ñoät nhieân, moät boùng ngöôøi lao vuùt ñeán, nhö con nhaïn töø ngang trôøi bay xuoáng. Ngöôøi ñoù, chính laø Lyù Ngoïc Haøm. Troâng thaáy haén, boán naøng nghe löûa chaùy trong taâm, maét saùng röïc nieàm caêm phaån. Lyù Hoàng Tuï cao gioïng: -AÙc taëc coøn daùm vaùc maët chöôøng ra tröôùc maét chuùng ta nöõa sao ? Toáng Ñieàm Nhi rung troïn thaân hình: -Ngöôi ñaõ laøm gì Löu Höông cuûa chuùng ta ? Haéc Traân Chaâu thoát nhö heùt: -Ngöôi neân gieát ta gaáp ñi. Neáu khoâng, chính ngöôi phaûi maát maïng vôùi ta ! Hoà Thieát Hoa gaàm leân nhö hoå: -AÙc taëc daùm lieàu moät traän soáng cheát vôùi ta khoâng ? Boán ngöôøi cuøng thoát moãi ngöôøi moät caâu cay cuù, song chöøng nhö Lyù Ngoïc Haøm chaúng nghe gì. Thaàn saéc cuûa haén bi thöông cöïc ñoä, hôn haún caùc naøng. Thaàn saéc cuûa haén bieán ñoåi ñaùng sôï ! Ñoâi maét cuûa haén keùo gaân ñoû chaèng chòt, thaân hình haén rung leân baàn baät. Hoà Thieát Hoa heát söùc kyø quaùi, queân maát söï caêm hôøn, tìm hieåu taïi sao Lyù Ngoïc Haøm bieán ñoåi quaùi dò nhö theá ! Roài Lieãu Voâ My laïi ñeán. Naøng coøn theâ thaûm hôn Lyù Ngoïc Haøm maáy phaàn. Naøng loä veû sôï haõi ra maët. Naøng chaïy ñeán tröôùc maët Lyù Ngoïc Haøm oâm chaàm laáy haén, rung rung gioïng thoát: -Tieåu muoäi haïi Lyù ca ! Taïi tieåu muoäi taát caû ! Tieåu muoäi haïi Lyù ca ! Lyù Ngoïc Haøm khoâng noùi tieáng naøo. Haén ñöa tay vuoát toùc Lieãu Voâ My, nieàm thoáng khoå hieän ra nôi aùnh maét, treân ñoâi maøy, taïi vaøn h moâi. Chöøng nhö haén luyeán tieác moät caùi gì ñoù, hoaëc ñaõ xaûy ra roài, hoaëc chöa xaûy ra nhöng saép xaûy ra. Lieãu Voâ My buoâng haén, roài ruùt moät thanh chuûy thuû trong tay aùo ra, caàm chaéc nôi tay. 742 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Naøng xoay muõi chuûy thuû, nhaém ngay ngöïc, khoaûng tim cuûa naøng ñaâm vaøo. Lyù Ngoïc Haøm nhö ñieân loaïn,oâm naøng ngaên chaän haønh ñoäng ñoù, höø moät tieáng: -Taïi sao Lieãu muoäi laøm theá ? Buoâng vuõ khí xuoáng neàn ñi ! Lieãu Voâ My ñoå leä nhö suoái traøn, thoát: -Tieåu muoäi laøm khoå Lyù ca quaù nhieàu, töø laâu laém roài. Haõy ñeå cho tieåu muoäi cheát, tieåu muoäi cheát roài, chaúng ai traùch cöù oaùn hôøn gì Lyù ca nöõa ! Lyù Ngoïc Haøm daäm chaân: -Lieãu muoäi cheát roài, ngu huynh soáng ñôn ñoäc ñöôïc sao ? Lieãu Voâ My rung ngöôøi moät luùc, baøn tay loûng ngoùn, thanh chuûy thuû rôi xuoáng neàn ñaù, baät keâu moät tieáng keng. Naøng oâm cöùng Lyù Ngoïc Haøm, khoùc lôùn. Hoà Thieát Hoa söõng sôø. Y laøm sao bieát ñöôïc söï tình naøo khieán cho caû hai ñi töø caùi theá chuû ñoän g ñeán caûnh tuyeät voïng chaùn cheâ nhö vaäy. Hoaëc giaû, caû hai ñoùng kòch vui chaêng ? Khoùc moät luùc, Lieãu Voâ My reân ræ: -Thöïc ra, tieåu muoäi laøm sao xa Lyù ca ñöôïc ? Baát quaù, tieåu muoäi nhaänthaáy Lyù ca hy sinh cho tieåu muoäi nhieàu quaù, cho neân tieåu muoäi khoâng muoán Lyù ca laïi chòu khoå chung vôùi tieåu muoäi ! Lyù Ngoïc Haøm dòu gioïng an uûi naøng: -Töø ngaøy Lieãu muoäi ñeán ñaây, khoâng phuùt giaây naøo ngu huynh khoâng caûm thaáy khoaùi laïc, coù gì laø ñau khoå ? Sao Lieãu muoäi noùi theá ? Lieãu Voâ My ngöng khoùc: -Hay laø chuùng ta cuøng troán ñi ? Troán ñeán moät ñòa phöông naøo ñoù, xa haún nhaân loaïi, vónh vieãn khoâng coøn lieân heä vôùi ngöôøi ñôøi ? Lyù Ngoïc Haøm hoûi: -Hay laø Lieãu muoäi … Lieãu Voâ My mæm cöôøi. Trong tröôøng hôïp naøy, naøng cöôøi ñöôïc, keå cuõng laï luøng. Naøng thoát: -Coù theå laø tieåu muoäi coøn soáng theâm ñöôïc maáy thaùng nöõa, trong maáy thaùng ñoù … Lyù Ngoïc Haøm chaän lôøi naøng, nheï gioïng thoát: -Voâ luaän laøm sao, ngu huynh khoâng muoán Lieãu muoäi cheát. Ngu huynh muoán Lieãu muoäi soáng vónh vieãn vôùi ngu huynh ! Lieãu Voâ My mô maøng: -Nhöng hieän taïi thì … Lyù Ngoïc Haøm chaän laïi: -Hieän taïi mình cuõng chöa ñeán noåi tuyeät voïng maø ! Ít nhaát, mình cuõng coøn ñöôïc naêm ngöôøi chöù ! Hoà Thieát Hoa caøng nghe,c aøng muø môø, caøng muø môø caøng kyø quaùi. 743 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Taïi sao Lieãu Voâ My muoán cheát ? Taïi sao naøng muoán troán ñi ? Taïi sao hoï vöøa tuyeät voïng vöøa hy voïng ? Boãng, Lyù Ngoïc Haøm heùt leân moät tieáng: -Ñöùng laïi ! Neáu ngöôi böôùc tôùi moät böôùc, ta seõ gieát taát caû boïn naøy ! Chaúng roõ töø luùc naøo, haén caàm chieác hoäp Baïo Vuõ Leâ Hoa chaâm vaø chieác hoäp höôùng veà boïn Hoà Thieát Hoa vaø Toâ Dung Dung. Thöøa moät tay, haén naém chaët tay Lieãu Voâ My, sôï naøng bay bieán maát. Nôi baäc thang ñi xuoáng ñòa thaát, coù tieáng ai ñoù thôû daøi, voïng ñeán, keá tieáp laø moät caâu hoûi, aâm thinh traàm buoàn voâ cuøng: -Ñeán bay giôø, ngöôi cuõng chöa chòu nhìn vaøo thöïc teá nöõa sao ? Taïi sao ngöôi töï laøm khoå cho mình nhö theá ? AÂm thinh ñoù ñuùng laø cuûa Tieåu Phi. Chaøng ñaõ ñeán ñaây, theá laø chaøng chöa cheát. Ai cöùu chaøng ? Hoà Thieát Hoa vöøa kinh haõi vöøa möøng rôõ, goïi to: -Phaûi Löu Höông ñoù khoâng ? Y hoûi, chaúng rieâng gì cho y, maø cho luoân caû boán naøng. Y hoûi roài caû y vaø boán naøng khoâng caàn nghe chaøng ñaùp, bôûi hoï ñaõ thaáy chaøng roài. Tieåu Phi ñaõ xuoáng ñeán naác thang cuoái cuøa ñòa ñaïo, song chaøng ñöùng taïi ñoù, khi nghe Lyù Ngoïc Haøm quaùt chaän. Chaøn g nhaän ra trong tay Lyù Ngoïc Haøm, coù chieác hoäp Baïo Vuõ Leâ Hoa chaâm,vaø chaøng thöøa hieåu chieác hoäp ñoù lôïi haïi nhö theá naøo. Toøa thaïch thaát raát nhoû, heïp, naêm ngöôøi ôû trong ñoù, nhö taäp trung laïi moät ñieåm, hai möôi baûy muõi chaâm bay ra, chaúng moät ai coù hy voïng traùnh neù ñöôïc. Duø cho ôû taïi moät khoaûng troáng, chöa chaéc gì hoï traùnh thoaùt, huoáng hoà ôû nôi raát heïp ? Chaøng khoâng böôùc tôùi, Lyù Ngoïc Haøm khoâng laøm gì naêm ngöôøi trong thaïch thaát. Hoà Thieát Hoa nhaûy döïng leân, baät cöôøi ha haû: -Laõo Xuù truøn ! Quaû nhieân ngöôi chöa cheát ! Ta bieát ! Chaúng khi naøo ngöôi cheát ! Ngöôi khoâng theå cheát, ñoù laø caùi chaéc roài ! Trong thieân haï, coù ai saùt haïi noåi ngöôi ? Tieåu Phi cöôøi nheï, nhöng lieàn theo ñoù, chaøng thôû daøi, bieán nuï cöôøi thaønh nuï cöôøi khoå : -Neáu chaúng nhôø coù ngöôøi ñeán cöùu, thì Löu Höông naøy ñaõ veà vôùi toå tieân roài ! Hoà Thieát Hoa chôùp maét: -Thaät coù ngöôøi ñeán cöùu ngöôi ? Ai theá ? Tieåu Phi laéc ñaàu : -Ngöôi khoâng ñoaùn noåi ñaâu ! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Ñöông nhieân ! Cho neân, ta môùi hoûi ngöôi ! 744 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi laïi thôû daøi: -Ngöôi khoâng theå naøo ñoaùn ra, bôûi chính ta cuõng khoâng töôûng noåi kia maø. Cho ngöôi bieát, ngöôøi cöùu ta chính laø Lyù Quan Ngö laõo tieàn boái ! Hoà Thieát Hoa haù hoác moàm, giöông troøn maét nhìn Tieåu Phi moät luùc, chöøng nhö y cho raèng Tieåu Phi ñuøa. Sau cuøng, y laåm nhaåm: -Con gieát ngöôøi, cha cöùu ngöôøi ? Theá laø nghóa gì ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Nhöng söï thaät laø vaäy ! Chaøng döøng laïi moät chuùt: -Laõo chaúng hieåu gì veà söï vieäc ñoù, laõo chaúng bao giôø muoán gieát ta. Taát caû ñeàu do bò hieàn theâ cuûa Lyù Ngoïc Haøm ! Chính Lieãu phu nhaân an baøy keá hoaïch ! Thaûo naøo ! Luùc Lyù Quan Nhö van caàu caùc vò tieàn boái, Lieãu Voâ My coù noùi vôùi haén laø haén quaù vì naøng, haén lo lieäu moïi vieäc cho naøng, keå caû hy sinh taùnh maïng cuûa haén. Hoà Thieát Hoa keâu leân: -Theá ra, Soaùi Nhaát Phaøm vaø caùc vò tieàn boái kia, khoâng phaûi do Lyù Quan Ngö môøi ñeán ? Tieåu Phi laéc ñaàu: -Lyù coâng töû maïo lònh cha, con maø thay lôøi cha, thì coøn ai chaúng tin, nhaát laø con cuûa moät vò ñaïi laõo anh huøng ? Hoà Thieát Hoa troá maét: -Taïi sao luùc ñaàu, Lyù Quan Ngö khoâng phuû nhaän ? Tieåu Phi ñaùp: -Baûy naêm veà tröôùc, vì khoâng caån thaän trong vieäc luyeän coâng, ñeå cho chaân khí nghòch haønh, thaønh taåu hoûa nhaäp ma, khoâng noùi naêng gì ñöôïc suoát thôøi gian daøi. Hôn theá, thaân theå laïi cöùng ñô ! Hoà Thieát Hoa caøng kyø quaùi: -Thaân theå cöùng ñô, laøm sao laõo ñi ñöùng ñöôïc maø cöùu ngöôi ? Tieåu Phi laïi thôû daøi: -Bình sanh, Lyù laõo tieàn boái giöõ söï chính tröïc, luoân luoân quyù troïng ñaïo nghóa giang hoà, cho neân ngoài baát ñoäng moät choã, nhìn söï baát coâng dieãn ra tröôùc maét, hôn theá, thaáy coù ngöôøi möôïn danh nghóa cuûa laõo maø haønh ñoäng, duø ngöôøi ñoù laø con, laø daâu, laõo töùc uaát leân. Töùc uaát ñeå laøm gì, khi laõo khoâng cöû ñoäng ñöôïc, khoâng noùi naêng ñöôïc ? Hoà Thieát Hoa chôùp maét: -Vì laõo töùc uaát, khí phaãn boác maïnh, xung phaù caùc nôi beá taéc, roài cöû ñoäng ñöôïc ? Tieåu Phi mæm cöôøi: 745 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñuùng vaäy, laõo bò khích ñoäng maõnh lieät ! Khích ñoäng ñeán rung chuyeån toaøn thaân! Hoà Thieát Hoa cöôøi vang: -Ngöôi khoûi thuaät laïi phaàn cuoái, ta hieåu roài ! Tieåu Phi gaät guø: -AÏ ! Hoà Thieát Hoa tieáp: -Lieãu Voâ My toan ñaâm muõi kieám vaøo ngöïc ngöôi, boãng thaáy Lyù laõo tieàn boái cöû ñoäng ñöôïc, noùi naêng ñöôïc, töï nhieân kinh haõi. Baát cöù ai coù aâm möu gì, khi thaáy aâm möu baïi loä, cuõng phaûi kinh haõi ! Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñuùng ! Hoà Thieát Hoa tieáp luoân: -Nhöng khi hoaøn hoàn, naøng muoán gieát ngöôi, bôûi moät lieàu thì ba baûy cuõng lieàu. Song naêm vò tieàn boái kia khi naøo ñeå cho naøng haï thuû. Luùc ñoù, Lyù Ngoïc Haøm cuõng bay hoàn baït vía luoân. Do ñoù, haén chaïy xuoáng ñaây ! Ngöôi ñuoåi theo lieàn ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Ngöôi ñoaùn gaàn ñuùng söï thaät ! Keå ra cuõng khaù ñoù ! Hoà Thieát Hoa hoûi: -Ngöôi ñaõ ñuoåi theo haén ñeán ñaây sao khoâng daãn luoân naêm vò bò haén löøa cuøng theo ngöôi ? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Vieäc cuûa mình töï mình lo lieäu, môùi hôïp lyù hôn, nhôø ñeán ngöôøi ngoaøi laøm gì ? Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Lieäu moät mình ngöôi giaûi quyeát noåi khoâng ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Theo ta thaáy, treân theá gian naøy, chaúng coù vieäc gì khoâng theå giaûi quyeát ñöôïc ! Ít nhaát, cuõng ñeán phuùt giaây naøy. Töø giôø veà sau, thì chöa bieát sao maø noùi ! Nhöõng vieäc ñoù, neân ñeå sau naøy seõ noùi vôùi nhau môùi phaûi, song caû hai noùi maõi, noùi khoâng ngöøng. Chöøng nhö hoï queân maát, ñaây laø ñaâu, hoï ñang ôû trong hoaøn caûnh naøo. Hoï cuõng khoâng buoàn löu yù ñeán Lyù Ngoïc Haøm vaø Lieãu Voâ My nhìn hoï ñaêm ñaêm nhö hoå rình moài. Boïn Toâ Dung Dung heát söùc kyø quaùi cho caû hai. Ñieàu laøm cho maáy naøng thöông taâm hôn heát laø Tieåu Phi khoâng nhìn ra caùc naøng, khoâng noùi vôùi caùc naøng tieáng naøo. Traùi laïi chaøng maõi meâ noùi chuyeän vôùi Hoà Thieát Hoa, nhö sôï khoâng coøn ñuû thôøi gian noùi vôùi nhau. Nhöng, sau cuøng Toâ Dung Dung chôït hieåu. 746 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Naøng hieåu Tieåu Phi ñang tìm caùch laøm phaân taùn söï chuù yù cuûa Lyù Ngoïc Haøm. Neáu Lyù Ngoïc Haøm lôi caûnh giaùc moät chuùt laø Tieåu Phi ñoaït chieác hoäp ngay, thuû phaùp cuûa chaøng Toâ Dung Dung coøn laï gì ? Treân theá gian naøy, khoâng ai nhanh tay hôn chaøng ! Nhöng, Lyù Ngoïc Haøm nhìn Tieåu Phi khoâng nhaùy maét. Baøn tay haén naém chaët chieác hoäp, trong tö theá saün saøng phaùt ñoäng. Voâ luaän Tieåu Phi noùi gì, haén khoâng nghe. Tuy nhieân, neáu Tieåu Phi nhít ñoäng baøn tay laø haén nhít ñoäng baøn tay lieàn. Toâ Dung Dung thaàm keâu khoå. Naøng nghó, cöôùp chieác hoäp trong tay Lyù Ngoïc Haøm laø laøm caùi vieäc ñöa tay vaøo mieäng coïp, beû raêng. Boãng, Lyù Ngoïc Haøm cao gioïng: -Caùc ngöôi döùt chuyeän chöa ? Hoà Thieát Hoa cöôøi laïnh: -Theá ngöôi coù gì muoán noùi ? Ñöôïc ! Song, tröôùc khi muoán noùi gì haõy nghe ta hoûi ñaây: Caùc ngöôi coù cöøu haän vôùi Löu Höông nhö theá naøo ? Taïi sao caùc ngöôi muoán gieát haén ? Lyù Ngoïc Haøm vuït thôû daøi ñaùp: -Ta vôùi haén khoâng oaùn xam, khoâng thuø gaàn, gieát haén chaúng qua söï tình baát ñaéc dó maø thoâi ! Hoà Thieát Hoa noåi giaän: -Ngöôi noùi deã nghe quaù ! Xem caùi vieäc gieát ngöôøi nhö gieát moät con vaät ! Lyù Ngoïc Haøm laïi thôû daøi: -Coù nhöõng vieäc, ta bieát chaéc chaúng bao giôø ngöôi hieåu noåi ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Coù nhöõng vieäc ta nghó maõi vaãn chaúng thoâng ! Vaø baây giôø thì ta baét ñaàu thoâng ! Lyù Ngoïc Haøm ñieàm nhieân : -AÏ ! Tieåu Phi hoûi: -Ñaõ buoâng tha ta roài, sao laïi coøn muoán gieát ta ! Ñoù laø ñieàu ta khoù nghó nhaát ! Roài chaøng cöôøi, tieáp luoân: -Sau naày ta môùi hieåu ! Bôûi vì thöïc söï, chaúng phaûi caùc ngöôi cöùu ta ! Lieãu Voâ My chaän laïi : -Ngöôi … chaúng laø hoâm ñoù, taïi sôn coác cuûa Thaïch Quan AÂm, ngöôi … Tieåu Phi vaãn cöôøi: -Phaûi ! Ta laøm gì queân maø ngöôi phaûi nhaéc ? Ta nhôù roõ ngaøy ñoù, ngöôi gieát ngöôøi quaù nhieàu. Nhöng ta cuõng ñaõ ra khoûi nôi giam roài ! Duø ngöôi khoâng gieát boïnñeä töû Thaïch Quan AÂm, ta cuõng thoaùt ñi ñöôïc nhö thöôøng ! Lieãu Voâ My cöôøi laïnh: 747 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi khoâng thöøa nhaän, ta coøn bieát noùi gì hôn ! Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Ngöôi khoâng cöùu ta, song ta vaãn caûm kích ngöôi, chæ vì neáu khoâng coù ngöôi ra tay thì cha con Quy Tö Vöông cuøng Hoà Thieát Hoa vaø Cô Baêng Nhaïn phaûi cheát bôûi röôïu ñoäc cuûa Thaïch Quan AÂm ! Lieãu Voâ My cöôøi mæa: -Ngöôi coøn nhôù ñöôïc vieäc ñoù, keå ra cuõng hay ! Tieåu Phi tieáp: -Khi naøo ta queân ñöôïc vieäc ñoù ! Bôûi ta heát söùc kyø quaùi, caùc ngöôi gaëp boïn Toâ Dung Dung roài, lieàn ra sa maïc. Ra sa maïc moät sôùm moät chieàu, saïi sao ngöôi bieát ngay sôn coác cuûa Thaïch Quan AÂm maø ñeán ? Sôn coác, thuoäc vuøng bí maät, ñöôøng quanh co, chaèng chòt keû naøo laï taát phaûi laïc loái ngay ! Taïi sao caùc ngöôi xaâm nhaäp deã daøng nhö thieân haï ñi treân con ñöôøng quen thuoäc ? Coù phaûi laø kyø quaùi khoâng ? Hoà Thieát Hoa chôùp maét: -Ñuùng ! Baây giôø ta môùi nghó ra, thaät laø kyø quaùi ! Tieåu Phi tieáp: -Chöa heát ! Caùch duøng ñoäc cuûa Thaïch Quan AÂm raát tinh vi. Ñoäc do baø ta cheá ra treân ñôøi naøy chaúng coù ai giaûi tröø noåi. Baø thaáy cha con Quy Tö Vöông vaø boïn Hoà Thieát Hoa uoáng röôïu ñoäc cuûa baø roài, baø yeân taâm boû ñi, bôûi tin töôûng chaúng coù ai cöùu hoï ñöôïc ! Chaøng nhìn thaúng vaøo aùnh maét Lieãu Voâ My töø töø tieáp luoân: -Nhöng, ngöôi laïi giaûi ñoäc cho hoï quaù deã daøng ! Bôûi thaáy ngöôi taøi quaù,ta phaûi kyø quaøi ! Hoà Thieát Hoa laïi chôùp maét, keâu leân: -Ñuùng ! Neáu naøng khoâng bieát ñoäc taùnh trong cheùn röôïu, thì laøm sao naøng giaûi tröø ñöôïc ? Lieãu Voâ My naém cheùo aùo cuûa naøng, ñoâi tay voø cheùo aùo ñeán nhaàu leân maø naøng khoâng hay bieát chi caû. Naøng rung rung gioïng: -Ngöôi ñaõ nghó ra taïi sao roài ? Tieåu Phi cöôøi nhaït: -Hai söï kieän ñoù, ñuùng ra thaät laø nan giaûi. Song ngöôi haønh söï coù ñeå phaàn naøo sô xuaát, nhôø caùi sô xuaát ñoù, ta suy ra thaân phaän ngöôi. Bieát ñöôïc thaân phaän ngöôi roài, ta hieåu ngay hai söï kieän ñoù ! Lieãu Voâ My caøng naém chaët ñoâi tay, baøn tay bieán saéc traéng nhôït laïi rung maõi. Naøng hoûi: -Ngöôi … ñaõ bieát thaân phaän ta ? Tieåu Phi mæm cöôøi: 748 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Tröôùc heát, ta hoûi ngöôi, moät keû chöa töøng ñeán sôn coác cuûa Thaïch Quan AÂm laàn naøo, keû ñoù coù theå quen ñöôøng thuoäc loái, ñi ra, trôû vaøo deã daøng ñöôïc chaêng ? Lieãu Voâ My caén moâi suyùt baät maùu: -Khoâng ! Tieåu Phi tieáp: -Moät keû khoâng bieát phaân löôïng vaø taùnh chaát cuûa loaïi ñoäc trong röôïu keû ñoù coù theå giaûi ñoäc ñöôïc chaêng ? Lieãu Voâ My caén moâi moät löôït nöõa: -Khoâng ! Tieåu Phi gaät guø : Vaäy thì, neáu khoâng phaûi laø ngöôøi thaân caän cuûa Thaïch Quan AÂm nhaát ñònh khoâng theå ra vaøo sôn coác deã daøng, maø cuõng chaúng bieát noát phaân löôïng vaø taùnh chaát cuûa loaïi ñoäc trong röôïu ! Boãng, Lieãu Voâ My baät cöôøi vang. Naøng cöôøi maõi, caøng luùc caøng cöôøi lôùn. Hoà Thieát Hoa noùng naûy, hoûi: -Maø naøng laø ai ? Thöïc söï laø ai ? Tieåu Phi thôû daøi: -Ngöôi chöa ñoaùn ra aø ? Naøng laø ñeä töû Thaïch Quan AÂm ! Ñuùng nhö Tieåu Phi suy luaän Lieãu Voâ My laø ñeä töû cuûa Thaïch Quan AÂm. Hoà Thieát Hoa nghe Tieåu Phi tieát loä roài, giaät baén mình saéc maët thoaùng bieán. Lyù Ngoïc Haøm coøn bieán saéc hôn Hoà Thieát Hoa. Haén heùt to : -Neáu naøng laø ñeä töû Thaïch Quan AÂm, taïi sao hoâm ñoù, naøng saùt haïi baïn ñoàng moân? Tieåu Phi cöôøi laïnh: -Thaïch Quan AÂm caàm chaéc ngoâi vò Quoác Vöông Quy Tö veà tay roài, neáu coøn quaù nhieàu ñeä töû thì phieàn luïy laém. Ñeå chuùng ôû laïi sôn coác cuõng khoâng oån. Maø mang taát caû theo baø veà Quy Tö quoác thì caøng baát tieän hôn. Lyù Ngoïc Haøm rung rung gioïng: -Ngöôi cho raèng Thaïch Quan AÂm ra lònh cho naøng saùt haïi toaøn theå baïn ñoàng moân ? ---------------------oOo--------------------- 749 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2