Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 80

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

71
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 80: CÁI TỘI BẠO TÀN....Tiểu Phi gật đầu: đúng vậy ! Rồi chàng tiếp theo liền: -Những nàng đó không hề tưởng tượng một sự việc như vậy có thể xảy ra, cho nên chúng không đề phòng. Nếu chẳng thế, một mình nàng làm sao giết hết bọn chúng trong khoảng khắc ?.... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 80

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ TAÙM MÖÔI CAÙI TOÄI BAÏO TAØN Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy ! Roài chaøng tieáp theo lieàn: -Nhöõng naøng ñoù khoâng heà töôûng töôïng moät söï vieäc nhö vaäy coù theå xaûy ra, cho neân chuùng khoâng ñeà phoøng. Neáu chaúng theá, moät mình naøng laøm sao gieát heát boïn chuùng trong khoaûng khaéc ? Lyù Ngoïc Haøm hoûi: -Ngöôi cho raèng vì thaân caän vôùi Thaïch Quan AÂm, naøng môùi coù yù gieát ngöôi ? Phaûi vaäy chaêng ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Ta khoâng thaáy lyù do naøo khaùc ! Lyù Ngoïc Haøm laïi hoûi: -Coøn ta ? Tieåu Phi thôû daøi: -Ta chæ sôï raèng ngöôi laàm naøng. Ngöôi bò naøng lôïi duïng ! Bieát ñaâu naøng khoâng vaâng lònh Thaïch Quan AÂm, ñeán Giang Nam laøm noäi tuyeán trong voõ laâm, giuùp ba ta vieäc naày vieäc noï ? Ñeå deã beà hoaït ñoäng naøng laáy ngöôi laøm choàng, möôïn chieâu baøi thieáu phu nhaân UÛng Thuùy sôn trang ñeå che chôû thaân phaän thöïc söï cuûa moät keû gian teá ! Lyù Ngoïc Haøm hoûi tieáp: -Neáu naøng laø ñoàng ñaûng cuûa Thaïch Quan AÂm, taïi sao naøng giaûi ñoäc cho boïn Hoà Thieát Hoa ? Tieåu Phi ñaùp: -Taïi vì luùc ñoù, naøng thaáy ta ñaõ haï saùt Thaïch Quan AÂm roài, ñaïi cuoäc cuûa baø aáy caàm nhö hoûng, naøng khoâng coøn hy voïng gì nöõa, do ñoù, naûy sinh ra caùi yù cöùu boïn Hoà Thieát Hoa ñeå taïo moät maûnh ñaát ruùt lui neáu sau naày caàn thoaùi boä. Huoáng chi, gieát boïn Hoà Thieát Hoa, naøng chaúng thu hoaïch moät lôïi ích naøo caû, thì gieát laøm gì ? Lyù Ngoïc Haøm vuït cöôøi lôùn, cöôøi cuoàng daïi. Trong tieáng cöôøi coù nieàm bi phaãn, oaùn haän roõ reät. Ñoaïn haén thoát: -Löu Höông ! Löu Höông ! Ngöôi quaù thoâng minh ! Raát tieác laø ngöôi thoâng minh quaù ñoä ! Tieåu Phi giaät mình: 750 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ta ñoaùn sai ? Lyù Ngoïc Haøm run run gioïng: -Khoâng ! Traêm laàn khoâng ! Ngaøn laàn khoâng ! Ngöôi ñoaùn khoâng sai ! Coù ñieàu, söï thoâng minh cuûa ngöôi khoâng coøn quan heä nöõa ! Chôït haén heùt to: -Chæ vì, ngöôi phaûi cheát ! Ngöôi khoâng cheát khoâng ñöôïc ! Hoaëc giaû chính caùc naøng naày phaûi cheát thay ngöôi ! Hoà Thieát Hoa bieán saéc: -Ngöôi ñieân aø ? Lyù Ngoïc Haøm rít leân: -Phaûi ! Ta ñieân ! Ñích xaùc laø ta ñieân ! ÔÛ vaøo tröôøng hôïp ta, coù leõ ngöôi coøn ñieân hôn ta ! Haén rung tay ñaùng sôï, coù theå haén aán nuùt cô quan cuûa chieác hoäp baát cöù phuùt giaây naøo. Coøn ai daùm khích thích haén nöõa ? Nhöng, Hoà Thieát Hoa baát chaáp ñieàu ñoù, Lyù Ngoïc Haøm heùt to, y cuõng heùt to: -Cho ñeán baây giôø, ngöôi cuõng coøn che chôû cho naøng ? Lyù Ngoïc Haøm vaãn cao gioïng : -Ñöông nhieân ! Hoà Thieát Hoa soâi giaän cöïc ñoä : -Theá ngöôi chöa chòu tin naøng laø ñeä töû cuûa nöõ ñaïi aùc ma ñoù aø ? Lieãu Voâ My voán cuùi ñaàu, luùc ñoù vuït ngaãng maët leân, caát tieáng oang oang: -Phaûi ! Ta laø ñeä töû cuûa Thaïch Quan AÂm ! Song ta chaúng heà löøa doái chaøng ! Ta luoân luoân ñoái xöû toát vôùi chaøng ! Hoà Thieát Hoa giaät mình. Thì ra, naøng thöøa nhaän. Y nhìn tröøng tröøng Lyù Ngoïc Haøm, hoûi: -Trong thieân haï, khoâng coøn moät nöõ nhaân naøo xöùng ñaùng laøm vôï ngöôi sao ? Ñaõ bieát naøng laø gian teá, do Thaïch Quan AÂm phaùi ñeán Giang Nam laøm noäi tuyeán maø ngöôi vaãn keát duyeân vôùi naøng, theá laø nghóa gì ? Lieãu Voâ My naém caùnh tay Lyù Ngoïc Haøm ngaàm baûo haén im laëng. Ñoaïn naøng hoûi: -Caùc ngöôi ñaõ noùi nhieàu, noùi toaøn nhöõng lôøi aùc ñoäc. Baây giôø, ta noùi ñöôïc chöa ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Ta chôø nghe ñaây ! Lieãu Voâ My tieáp: -Trong soá ñeä töû cuûa Thaïch Quan AÂm, chæ coù ta vaø Khuùc Voâ Dung ñöôïc ngöôøi thu nhaän vaø nuoâi döôõng töø aáu thô ñeán tröôûng thaønh. Hai chuùng ta laø nhöõng ñöùa beù moà coâi, ñeán cha meï laø ai, ôû ñaâu chuùng ta cuõng chaúng bieát. Baø ñaët teân cho boïn ta, vaø ta chæ bieát laø hoï Lieãu, teân Voâ My. 751 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi hoûi chaän: -Caùi teân Khuùc Voâ Dung, coù phaûi laø vì dung maïo bò huûy dieät maø thaønh chaên g ? Lieãu Voâ My gaät ñaàu: -Phaûi, tröôùc kia, boïn ta coù caùi teân khaùc. Naøng laø Khuùc Voâ Tö, ta laø Lieãu Voâ ÖÙc ! Tieåu Phi thôû daøi, laåm nhaåm: -Voâ Tö ! … Voâ ÖÙc ! … Voâ Hoa ! … Lieãu Voâ My tieáp : -Baø muoán chuùng ñöøng baän taâm tö, ñöøn g bao giôø hoài öùc veà dó vaõng. Nhöng chuùng ta laø nhöõng con ngöôøi baèng xöông baèng thòt, coù tö töôûng, coù kyù öùc, laøm sao queân ñöôïc nguoàn goác, laøm sao khoâng muoán bieát meï, cha ? Baø khoâng chòu noùi cho bieát cha meï chuùng ta laø ai, ôû ñaâu, moãi laàn chuùng ta hoûi, baø phaùt caùu ! Tieåu Phi taëc löôõi: -Ta töøng muïc kích loái cö xöû cuûa baø ñoái vôùi haøng moân ñoà ! Lieãu Voâ My laïi tieáp: -Tuy nhieân, ta vaø Khuùc Voâ Dung keå nhö ñöôïc baø öu ñaõi nhaát trong boïn ñoàng moân. Baát quaù Khuùc Voâ Dung coù taùnh coâ tòch, gaàn nhö baát caän nhaân tình, cöông cöôøng, thaúng thaén, khoâng kheùo chuoát ngoùt, vuoát ve, khaùc vôùi ta … Hoà Thieát Hoa cöôøi laïnh chaän lôøi: -Ngöôi thì kheùo xu phuï laø caùi chaéc roài ! Lôøi noùi cuûa ngöôi ngoït hôn maät, trôn hôn daàu, bôûi caùi ngoït, caùi trôn ñoù, ñöôïc trau doài ñuùng möùc, trôû thaønh moät kyõ thuaät tinh vi ! Lieãu Voâ My khoâng löu yù ñeán Hoà Thieát Hoa, ñeå maëc y muoán noùi chi cöù noùi, naøng tieáp luoân: -Trong con maét cuûa ngöôøi ngoaøi, Thaïch Quan AÂm chaúng khaùc naøo moät töôïng hình baèng goã, da. Song ñaõ laø ngöôøi xöông thòt, coù tim, coù maùu, ñöông nhieân baø cuõng coù nhöôïc ñieåm nhö thöôøng. Tieåu Phi keâu kheõ: -Theá aø ? Lieãu Voâ My tieáp: -Coù luùc, baø öu tö, phieàn naõo, coù luùc baø tòch mòch khoå ñau, nhöõng luùc ñoù, baø uoáng thaät nhieàu röôïu, möôïn röôïu giaûi saàu. Vaø baø phaûi say laø thöôøng ! … Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Ñoù laø moät tính toát ! Ta raát hoan nghinh nhöõng ngöôøi thích röôïu ! Lieãu Voâ My tieáp: -Ta laø ngöôøi thaân caän nhaát cuûa baø, do ñoù ta thöôøng haàu röôïu beân caïnh baø.moät hoâm, baø say quaù ñoä, maát caû deø daët, tieát loä vôùi ta moät ñieàu bí maät. Tieåu Phi vôø ñieàm nhieân: -Ñieàu chi maø ngöôi cho laø bí maät ? Lieãu Voâ My tieáp: 752 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Thoaït tieân baø noùi raèng, chính baø ñaõ saùt haïi cha meï Khuùc Voâ Dung. Tieåu Phi giaät mình: -Khoâng leõ muoán thu nhaän con cuûa ngöôøi laøm moân ñeä maø baø ñaønh gieát ngöôøi ? Lieãu Voâ My gaät ñaàu: -Ñuùng nhö ngöôi vöøa noùi !Naøng loä veû kích ñoäng hoài öùc vieäc xa xöa, gioïng naøng coù phaàn naøo seàn seät, tuy maét chöa öôùt leä. Naøng traàm ngaâm moät luùc, noái tieáp: -Nghe baø noùi, ta kinh haõi. Ta nghó, coù theå cha meï ta cuõng ñoàng chung soá phaän vôùi cha meï Khuùc Voâ Dung ! Hoà Thieát Hoa böïc töùc thay cho naøng: -Sao ngöôi khoâng thöøa dòp baø ta say maø hoûi luoân ? Lieãu Voâ My cöôøi khoå : -Hoûi chöù ! Taïi sao ta boû qua ! Dòp may ngaøn naêm moät thuôû maø baø cho vieát thaân theá ta khaùc bieät vôùi Khuùc Voâ Dung. Ta laø ñöùa con bò boû rôi. Chính baø cuõng chaúng bieát cha meï ta laø ai. Ta hoûi, baø laïi oâm ta maø khoùc ! Baø cuõng tuûi thaân laø keû coâ ñoäc treân ñôøi naøy, vaø baø xem ta nhö con cuûa baø … Hoà Thieát Hoa hoûi chaän: -Ngöôi tin ngay maáy gioït nöôùc maét cuûa baø aø ? Lieãu Voâ My thôû daøi: -Ta tin theá naøo ñöôïc ? Vì khoâng coù chöùng cöù, ta khoâng daùm caùo toá vôùi Khuùc Voâ Dung. Bôûi, caùo toá cho naøng bieát söï tình, coù khaùc naøo ta haïi naøng ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy ! Neáu Thaïch Quan AÂm, phaùt hieän ra Khuùc Voâ Dung bieát ñöôïc ñieàu ñoù, khi naøo baø ta ñeå cho naøng soáng ? Lieãu Voâ My tieáp: -Keà töø ñeâm ñoù, ta beân ngoaøi cöù giöõ thaùi ñoä nhö thöôøng, song beân trong ta coù moät chuû tröông, ta bieán ñoåi thaønh moät con ngöôøi môùi. Ta nhaän thaáy khoù thaân caän vôùi baø nhö tröôùc ! Naøng traàm buoàn göông maët tieáp: -Khuùc Voâ Dung coøn bieán ñoåi hôn ta nhieàu, ñieàu ñoù ta khoâng hieåu taïi sao. Caøng lôùn leân, naøng caøng xa rôøi Thaïch Quan AÂm, naøng caøng laïnh luøng, traàm maëc, tænh mòch. Traùi laïi, naøng caøng toû veû cao quyù, naøng ñeïp haún ra, chính ta laø gaùi, thaáy naøng ta cuõng phaûi meâ ! Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Raát tieác chuùng ta khoâng thaáy ñöôïc dung maïo thaät cuûa naøng ! Lieãu Voâ My traàm gioïng tieáp: -Taïo vaät ñoá hoàng nhan ! Thaïch Quan AÂm ganh vôùi nhan saéc Khuùc Voâ Dung, ñaønh ñoaïn huûy dieät göông maët ñeïp cuûa naøng ! Hoà Thieát Hoa keâu to: 753 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi bieát roõ chính Thaïch Quan AÂm haï thuû ? Lieãu Voâ My gaät ñaàu: -Bieát chöù ! Naøng nghieán raêng, tieáp luoân: -Sau khi bieát ñöôïc ñieàu ñoù, ta caûm thaáy khoâng theå soáng gaàn Thaïch Quan AÂm nöõa. Trong khi ñoù, baø heát söùc an uûi ta, traán an ta, baûo ta cöù yeân trí, chaúng bao giôø baø taøn ñoäc vôùi ta, nhö ñoái vôùi caùc moân ñoà khaùc. Nhöng, trong con maét ta, baø ñaõ bieán thaønh ñoäc xaø maát roài. Ta khoâng laøm sao chòu ñöïng noåi moät tia nhìn cuûa baø, duø laø moät caùi nhìn aám dòu. Ta sôï trong caùi aám dòu ñoù, coù caùi gì gheâ gôùm laém ! Tieåu Phi chôùp maét: -Roài ngöôi troán ñi ? Lieãu Voâ My laéc ñaàu: -Ta khoâng troán. Neáu ta boû troán ñi, thì laøm sao coøn soáng ñeán ngaøy nay ! Bôûi chaúng moät ai troán khoûi tay baø ! Tieåu Phi cau maøy: -Theá ngöôi … Lieãu Voâ My tieáp luoân : -Ta chæ noùi vôùi baø laø ta ñaõ lôùn roài, ta caàn xuaát ngoaïi, tieáp xuùc vôùi ngöôøi ñôøi, hoïc hoûi kinh nghieäm. Chöù soáng maõi nôi thaâm sôn cuøng coác, ta coøn bieát gì veà söï ñôøi ? Tieåu Phi laïi hoûi: -Baø ta noùi laøm sao ? Lieãu Voâ My ñaùp: -Baø chaúng noùi chi heát, chæ hoûi ta muoán ñi luùc naøo. Tieåu Phi troá maét: -Baø ta chaáp thuaän cho ngöôi ñi ? Lieãu Voâ My tieáp: -Ta cho baø bieát, saùng hoâm sau, ta leân ñöôøng. Thöïc tình, ta khoâng muoán löu laïi sôn coác theâm moät phuùt giaây naøo nöõa. Song, chaúng leõ ta ñi ngay ! Cho neân, ta ñaønh ôû laïi ñoù, ñeán ngaøy sau. Baø suy nghó raát laâu roài traàm gioïng thoát: “Ñöôïc roài ! Ñeâm nay ta seõ thieát tieäc tieãn haønh ngöôi !” Chính ta cuõng khoâng ngôø laø baø ta ñaùp öùng deã daøng nhö vaäy. Dó nhieân ta phaûi möøng ! Tieåu Phi thôû daøi: -Chæ sôï ngöôi möøng quaù sôùm ! Lieãu Voâ My tieáp: -Ñeâm ñoù, quaû nhieân baø chuaån bò tieäc röôïu ñaøng hoaøng. Ta, duø sao cuõng nhôø baø nuoâi döôõng ñeán lôùn khoân, aân tình saâu ñaäm, tröôùc phuùt chia ly, traùnh sao khoûi ngaäm nguøi thöông caûm ? Huoáng chi, thaáy baø deå daõi ñoái vôùi ta, ta muoán ñi, baø cho ñi ngay, nieàm khích ñoäng ñöông nhieân buøng daäy maõnh lieät, cho neân, ñeâm ñoù, ta troïn vui vôùi baø beân tieäc röôïu. 754 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa nhaän ra gioïng noùi cuûa naøng daàn daàn coù aùc yù, duø söï vieäc ñaõ qua roài, baát quaù naøng thuaät laïi thoâi, vaäy maø y vaãn khaån tröông thay cho naøng. Y noùng naûy, hoûi: -Qua ngaøy sau ? Lieãu Voâ My laïnh luøng nhö voâ tri giaùc, voâ tình caûm, ñieàm nhieân tieáp: -Qua ngaøy sau, baø tieãn ñöa ta ra khoûi sôn coác, ñeå cho ta ñi thong thaû. Hoà Thieát Hoa troá maét: -Thaät vaäy ? Lieãu Voâ My traàm ngaâm moät luùc, thaàn saéc vaãn laïnh luøng, khoâng loä moät caûm nghó naøo hieän leân göông maët. Nhöng, neáu ñeå yù moät chuùt thì thaáy saéc dieän bieán ñoåi traéng nhôït hôn luùc ñaàu. Trong aùnh maét, thoaùng hieän nieàm oaùn ñoäc. Naøng töø töø tieáp: -Baø cho ta ñi deã daøng, thong thaû, vì baø ñaõ tieân ñoaùn theá naøo ta cuõng trôû veà ! Veà vôùi baø ! Hoà Thieát Hoa keâu kheõ: -Taïi sao ? Lieãu Voâ My ñaùp: -Ñi ñöôïc naêm traêm daëm ñöôøng, ta nghe buïng ñau nhö töøng ñoaïn ruoät ñöùt rôøi ra. Ta coù caûm töôûng haèng traêm, haøng ngaøn ñoäc xaø ñang caén xeù beân trong ! Taát caû nguõ taïng ñeàu ñau ... Hoà Thieát Hoa rôïn ngöôøi, buoät mieäng thoát: -Ñoäc ! Röôïu coù ñoäc ! Lieãu Voâ My nghieán raêng : -Ñuùng ! Röôïu coù ñoäc ! Cho neân, baø bieát ta phaûi trôû laïi, ñeå van caàu baø. Neáu khoâng trôû laïi, ta phaûi cheát giöõa sa maïc ! Xaùc ta seõ laøm moài cho öng, soùi ! Hoà Thieát Hoa noåi giaän: -Ñaõ chaáp nhaän cho ñi, sao baø ta coøn boû ñoäc vaøo röôïu ? Lieãu Voâ My caêm hôøn: -Baø muoán cho ta thaáy, baø lôïi haïi nhö theá naøo. Baø muoán ta vónh vieãn laøm noâ leä cho baø, chaúng phuùt giaây naøo daùm phaûn boäi baø ! Baø raát thích troâng thaáy ngöôøi quyø goái, van xin, caàu khaån. Ñoái vôùi ta laø keû thaân caän nhaát, baø cuõng muoán vaäy nhö thöôøng ! Hoà Thieát Hoa thôû daøi, laåm nhaåm: -Cuõng may ! Baø ta ñaõ ra ngöôøi thieân coå ! Lieãu Voâ My tieáp: -Duø baø nham hieåm, taøn ñoäc, chung quy vaãn laø con ngöôøi, chöù chöa phaûi laø thaùnh, cho neân baø vaãn sô soùt nhö thöôøng ! Hoà Thieát Hoa hoûi: 755 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Baø sô soùt ñieàu gì ? Lieãu Voâ My tieáp: -Nhöõng luùc say röôïu, baø tieát loä vôùi ta quaù nhieàu bí maät. Hoà Thieát Hoa chuù yù: -Khoâng leõ baø tieát loä caû phöông phaùp giaûi ñoäc ? Lieãu Voâ My laïnh gioïng: -Laø moân ñeä cuûa baø, ñöông nhieân ta phaûi coù hoïc qua caùc caùch haï ñoäc vaø giaûi ñoäc, neáu khoâng thì laøm sao ta cöùu caùc ngöôi ñöôïc ? Hoà Thieát Hoa ñöa tay vuoát choùt muõi, khoâng noùi moät tieáng naøo. Tieåu Phi thoát: -Tuy nhieân, chaát ñoäc trong röôïu do baø ta cho ngöôi uoáng, haún phaûi laø moät loaïi ñoäc ngöôi chöa töøng bieát caùch giaûi tröø. Hôøn nöõa raát coù theå ngöôi cuõng chaúng bieát ñoù laø loaïi ñoäc gì. Ñaõ khoâng bieát loaïi ñoäc, thì laøm sao giaûi ñoäc ? Lieãu Voâ My ñaùp: -Ta bieát roõ nhö vaäy. Nhöng, baø thöôøng noùi vôùi ta ma tuùy tuy laø chaát ñoäc, coù luùc cuõng laøm dòu ñöôïc côn ñau cuûa con ngöôøi, vì ma tuùy laøm cho con ngöôøi meâ meâ tænh tænh, coù theå queân ñi côn ñau. Cho neân, ta coù ñaùnh caép cuûa baø moät ít, giaáu trong mình phoøng khi baø haï ñoäc thuû. Tieåu Phi mæm cöôøi: -Nhöng con ngöôøi cöù phieâu phöôûng maõi vì tuùy, thì coù khaùc gì ñaõ cheát roài ! Lieãu Voâ My gaät ñaàu: -Ngöôi noùi ñuùng ! Duøng ma tuùy trò ñoäc, cuõng nhö duøng röôïu ñoäc cho qua côn ghieàn, bôûi khi côn ghieàn böøng daäy, coøn ai chòu noåi. Thaø xoa dòu côn ghieàn ñi, duø coù nhieãm ñoäc, sau ñoù haún lo trò ñoäc ! Tieåu Phi thôû ra: -Bôûi theá, ngöôi trôû thaønh noâ leä cuûa chaát ma tuùy ! Lieãu Voâ My cuùi ñaàu, naøng khoâng muoán ai troâng thaáy maët ! Treân göông maët naøng, nieàm thoáng khoå hieän ra quaù roõ ! Toâ Dung Dung, Toáng Ñieàm Nhi vaø Lyù Hoàng Tuï rôùm leä. Haéc Traân Chaâu cuõng bi thaûm voâ cuøng. Ai ai cuõng thöông caûm cho Lieãu Voâ My huoáng chi hoï cuøng laø nöõ nhaân nieàm caûm thoâng raát naåy nôû. Nöõ nhaân, khoù thaønh baïn thaân vôùi nhau, song hoï deã ñoàng tình vôùi nhau laém. Hoï giao du vôùi nhau, xem thì hôn ruoät raø, song hoï deå xa rôøi nhau vì ñoá kî. Hoï deå caûm maø cuõng deã khích. Toâ Dung Dung thôû daøi: -Trong maáy naêm qua haún coâ nöông khoå sôû laém ! 756 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Naøng khoâng goïi baèng tieáng ngöôi hoaëc baèng tieáng phu nhaân, maø laïi goïi laø coâ nöông, ñeå ñöôïc gaàn nhau hôn bôûi duø sao thì phu nhaân vaø coâ nöông cuõng coù laøn ranh ngaên caùch. Hoà Thieát Hoa traàm gioïng: -Caùi ñeâm taïi khaùch saïn, ngöôi reân ræ ñoù, chaéc laø gaëp luùc chaát ñoäc phaùt taùc, chöù khoâng phaûi giaû taïo ? Lieãu Voâ My gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy ! Nhöõng laàn ñau tröôùc, ta duøng ma tuùy laø nghe deã chòu lieàn. Song laàn ñoù, ta duøng ñeán hai phaân löôïng ma tuùy, chaúng bieát taïi sao laïi khoâng thaáy coâng hieäu! Tieåu Phi thoát: -Ngöôi duøng maõi ma tuùy thaønh quen. Ma tuùy maát hieäu löïc, khoâng taïo noåi aûnh höôûng nhö luùc ñaàu, thì laøm sao öùc cheá noåi côn ñau ? Hoà Thieát Hoa laïi hoûi: -Neáu vaäy, hoâm ñoù ai duøng Baïo Vuõ Leâ Hoa Chaâm toan aùm toaùn chuùng ta ? Lieãu Voâ My traàm ngaâm moät chuùt: -Chính ta ! Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Ai ôû trong phoøng reân la, ai ôû ngoaøi phoùng aùm khí ? Ngöôi coù thuaät phaân thaân aø ? Lieãu Voâ My ñaùp: -Trong luùc ñau, ta nghe caùc ngöôi rôøi khoûi phoøng, ta coá göôïng ñau, baûo moät lieãu ñaàu thay ta, tieáp tuïc reân la, coøn ta thì len leùn ra ngoaøi. Hoà Thieát Hoa tieáp: -Roài ngöôi quaêng chieác hoäp beân ngoaøi röøng, haún sôï chuùng ta phaùt hieän tang vaät ! Lieãu Voâ My gaät ñaàu: -ÖØ ! Hoà Thieát Hoa hoûi: -Caùc ngöôi cuõng khoâng ñi tìm laõo nhaân baûy ngoùn tay, bôûi laøm gì coù con ngöôøi ñoù? Phaûi vaäy khoâng ? Lieãu Voâ My cöôøi nheï: -Chaúng nhöõng khoâng coù laõo nhaân baûy ngoùn ñeán Huøng laõo baù cuõng chæ laø moät nhaân vaät töôûng töôïng ! Hoà Thieát Hoa laïi tieáp: -Caùc ngöôi bòa chuyeän ñeå vaéng maët ñuùng luùc caùi teân do caùc ngöôi thueâ moät vaïn löôïng ñeán haønh thích Löu Höông. Neáu khoâng coù vieäc ñoù thì caùc ngöôi caàn gì phaûi ñi ñaâu ? Lieãu Voâ My gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy ! Hoà Thieát Hoa tieáp: 757 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngôø ñaâu, teân ñoù bò Löu Höông cheá ngöï. Caùc ngöôi sôï baïi loä aâm möu, neân gieát haén ñeå dieät khaåu ! Lieãu Voâ My gaät ñaàu: -Ñuùng luoân ! Hoà Thieát Hoa höôùng sang Tieåu Phi, mæm cöôøi: -Baây giôø ta hoaøn toaøn phuïc ngöôi ! Ngöôi lieäu vieäc nhö thaàn ! Chaúng keùm Gia Caùt Khoång Minh ngaøy tröôùc ! Lieãu Voâ My loä veû kinh dò hoûi: -Caùc vieäc ñoù, boïn ngöôi ñaõ bieát tröôùc ? Tieåu Phi thôû daøi: -Coù moät ñieàu ta chöa hieåu noåi, laø taïi sao caùc ngöôi muoán gieát ta ! Ngöôi khoâng vì Thaïch Quan AÂm gieát ta ñeå baùo thuø cho baø, thì nguyeân nhaân naøo thuùc ñaåy ngöôi möu toan vieäc ñoù ? Lieãu Voâ My suy nghó moät luùc laâu, ñoaïn töø töø ñaùp: -Vì caù nhaân ta ! Tieåu Phi troá maét: -Vì caù nhaân ngöôi ? Ngöôi coù moái thuø gì vôùi ta ? Lieãu Voâ My ñieàm nhieân: -Ta vôùi ngöôi, khoâng coù cöøu oaùn gì nhau. Song trong hai chuùng ta phaûi coù moät cheát ! Tieåu Phi söõng soát: -Taïi sao ? Lieãu Voâ My traàm gioïng: -Trong maáy luùc gaàn ñaây, chaát ñoäc trong mình ta phaùt taùc kòch lieät hôn tröôùc kia raát nhieàu. Do ñoù, ta caàn coù raát nhieàu ma tuùy. Ta mang theo mình coù moät hoäp, vaø ta ñaõ duøng heát roài. Neáu muoán coù moät soá löôïng ñuû caàn duøng cho nhöõng ngaøy saép ñeán, taát phaûi vaát vaû laém. Treân giang hoà, coøn bieát nôi naøo coù ma tuùy maø tìm ? Ta nghó, duø ta khoâng cheát do Thaïch Quan AÂm, ta vaãn phaûi cheát do ma tuùy ! Tieåu Phi gaät ñaàu: -Söï thaät phaûi vaäy ! Lieãu Voâ My tieáp: -Ta khoå, cuõng chaúng sao, chaøng khoå ta chòu laøm sao noåi ? Chaøng vì ta hao phí bao nhieâu tieàn, bieát bao nhieâu taâm löïc ! Lyù Ngoïc Haøm bieán saéc, caén raêng: -Ñieàu ñoù,Lieãu muoäi baát taát phaûi noùi ! Lieãu Voâ My loä veû theâ thaûm: -Söï tình ñaõ nhö theá naøy roài, ta caàn phaûi noùi heát ! Ta muoán noùi heát ! Caâu noùi ñoù, dó nhieân höôùng veà Tieåu Phi, bôûi naøng xöng ta. Nhöng caùi yù ngaàm göûi qua Lyù Ngoïc Haøm. 758 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Ñaùng leõ, ngöôi neân noùi sôùm hôn ! Lieãu Voâ My tieáp: -Cöù theo ta bieát, bình sanh Thaïch Quan AÂm chæ sôï duy nhaát moät ngöôøi. Ngöôøi ñoù laø khaéc tinh cuûa baø. Bao nhieâu taøi naêng cuûa baø tröôùc maët ngöôøi ñoù chaúng coøn giaù trò gì caû ! Hoà Thieát Hoa keâu leân: -AÏ ? Treân theá gian naøy, laïi coù haïng ngöôøi nhö theá sao ? Ngöôi ñoù laø ai ? Lieãu Voâ My khoâng ñaùp ngay caâu hoûi, chæ tieáp: -Theo ta nghó ngöôøi ñoù coù theå giaûi tröø moïi loaïi ñoäc do Thaïch Quan AÂm cheá ra. Hoà Thieát Hoa gaät guø: -Ñaùng leõ ngöôi neân tìm ngöôøi ñoù, ngay töø luùc phaùt hieän chaát ñoäc ñaõ nhieãm vaøo cô theå ! Lieãu Voâ My thoát: -Ta cuõng coù nghó nhö ngöôi vöøa noùi, song ta khoâng daùm tìm ñeán ngöôøi ñoù. Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Ngöôi sôï gì chöù ? Lieãu Voâ My ñaùp: -Ngöôøi ñoù coù voõ coâng raát cao, coù theå baûo laø khoâng coù moät ngöôøi naøo treân theá gian naøy khaû dó goïi laø ñoái thuû cuûa y. Taùnh tình cuûa y laïi cöïc kyø coå quaùi. Vui buoàn, möøng giaän baát thöôøng, khoâng phaân thieän aùc, baát chaáp phaûi quaáy , cao höùng theá naøo laøm theo theá aáy. Y gieát ngöôøi deã daøng hôn chuùng ta ngaét moät laù caây ! Hoà Thieát Hoa cöôøi laïnh: -Sao ta nghe ngöôi noùi maø baét ham ! Ta muoán gaëp ngay ngöôøi ñoù ! ---------------------oOo--------------------- 759 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2