Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 83

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

68
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 83: TÁC PHONG TIỀN BỐI ....Tiểu Phi trầm ngâm một lúc, đoạn thốt: -Thế là tẩu phu nhân cũng không thấy mặt Thuỷ Mẫu Âm Cơ! Liễu Vô My thở dài: -Bất quá, tôi đoán người phát ra thanh âm đó là ba ta chứ thực sự, tôi nào có thấy ai đâu? Đến cả những môn hạ của bà, tôi cũng không gặp một người nào cả! Hồ Thiết Hoa hỏi: -Rồi tẩu phu nhân trở về như thế nào? .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 83

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ TAÙM MÖÔI BA TAÙC PHONG TIEÀN BOÁI Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc, ñoaïn thoát: -Theá laø taåu phu nhaân cuõng khoâng thaáy maët Thuyû Maãu AÂm Cô! Lieãu Voâ My thôû daøi: -Baát quaù, toâi ñoaùn ngöôøi phaùt ra thanh aâm ñoù laø ba ta chöù thöïc söï, toâi naøo coù thaáy ai ñaâu? Ñeán caû nhöõng moân haï cuûa baø, toâi cuõng khoâng gaëp moät ngöôøi naøo caû! Hoà Thieát Hoa hoûi: -Roài taåu phu nhaân trôû veà nhö theá naøo? Lieãu Voâ My thoát: -Toâi khoâng coøn yù thöùc thôøi gian, neân chaúng roõ laø mình van caàu ñöôïc bao laâu, boãng ngöûi phaûi moät muøi gì laï laém, muøi naøy thì thôm, dòu, phaûng phaát nhö muøi hoa ñoàng noäi, nhö söõa meï... Ngöûi phaûi muøi ñoù, baát giaùc toâi nguû lieàn. Hoà Thieát Hoa chôùp maét: -Vaø luùc tænh laïi, taåu phu nhaân laïi thaáy mình ôû trong am Boà Ñeà? Lieãu Voâ My gaät ñaàu: -Phaûi! Naøng traàm gioïng, tieáp: -Luùc toâi tænh laïi, y phuïc ñaõ khoâ, laõo ni ngoài ñoái dieän vôùi toâi, tay caàm cheùn traø toâi ñaõ uoáng tröôùc ñoù. Toâi coù caûm töôûng laø baø khoâng heà hay bieát nhöõng gì ñaõ xaûy ñeán cho toâi. Laàn naøy thì baø caâm, baø ñieác neân toâi khoâng ñoái thoaïi vôùi baø ñöôïc. Toáng Ñieàm Nhi vaãn coøn sôï nhö thöôøng: -Phu nhaân cho raèng mình naèm moäng? Lieãu Voâ My mô maøng: -Chöù coøn gì nöõa! Tuy ñuùng laø söï thaät, song chính mình laø ngöôøi trong caûnh, cuõng chaúng laøm sao tin ñöôïc laø söï thaät! Lyù Hoàng Tuï nheách nuï cöôøi khoå: -Toâi khoâng coøn höùng ñeán Thaàn Thuyû Cung roài! Toáng Ñieàm Nhi nhìn sang Toâ Dung Dung hoûi: -Theá laø nghóa laø sao? Thaàn Thuyû Cung thöïc söï coù boä maët nhö theá naøo? Naøng hoûi Toâ Dung Dung, song khoâng hy voïng nghe naøng ñaùp. Bôûi naøng bieát roõ, Toâ Dung Dung khoâng theå ñaùp ñöôïc! *** 779 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Moïi ngöôøi yeân laëng moät luùc laâu. Moïi ngöôøi ñeàu nghó veà Thaàn Thuyû Cung. Moät tieân caûnh nhö Toâ Dung Dung ñaõ taû, hay moät ñòa nguïc nhö Lieãu Voâ My vöøa thuaät? Hoà Thieát Hoa vuoát choùp muõi laåm nhaåm: -Coù theå laø hai vò ñeán hai ñòa phöông khaùc nhau! Lieãu Voâ My laéc ñaàu: -Treân ñôøi naøy, chæ coù moät Thaàn Thuyû Cung, laøm gì coù hai ñòa phöông khaùc nhau! Toâ Dung Dung quaû quyeát: -Nôi toâi ñeán, chaéc chaén laø Thaàn Thuyû Cung! Naøng khaúng ñònh nhö vaäy, nhö xaùc nhaän laø cö sôû cuûa naøng, khoâng laàm ñöôïc. Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Neáu nghe ai khaùc noùi, duø noùi ñuùng söï thaät, taïi haï nhaát ñònh khoâng tin. Nhöng chính hai vò noùi ra thì thaät laø khoù nghó. Chæ sôï... Boãng y döøng laïi, tröøng maét nhìn Lieãu Voâ My, hoûi: -Taåu phu nhaân ñeán ñoù, khoâng gaëp moät ngöôøi naøo caû, theá laøm sao bieát ñöôïc laø mình ñaõ ñeán Thaàn Thuyû Cung? Lyù Hoàng Tuï aø moät tieáng: -Phaûi ñoù! Coù gì chöùng minh laõo ni trong Boá Ñeà am ñöa phu nhaân ñeán Thaàn Thuyû Cung? Toâ Dung Dung phuï hoaï: -Ai noùi vôùi phu nhaân, muoán ñeán Thaàn Thuyû Cung tröôùc heát phaûi qua ngang Boà Ñeà am? Bieát ñaâu ngöôøi ta khoâng bòa chuyeän vôùi moät duïng yù naøo ñoù? Lieãu Voâ My troá maét: -Coâ nöông cho laø toâi maéc löøa? Toâ Dung Dung gaät ñaàu: -Coù theå nhö vaäy laém! Roài naøng keå tieáp: -Ngöôøi ñoù haún coù cöøu haän gì ñoái vôùi Löu Höông, cho neân coá yù bòa chuyeän, vaø laõo ni taïi Boà Ñeà am, laø moät ñoàng loaõ cuûa y! Hoà Thieát Hoa voã tay: -Haún nhö vaäy roài! Hoï laøm t eá laø buoäc taåu phu nhaân tìm moïi caùch gieát Löu h Höông. Thöïc ra thì hoï chaúng ñöa taåu phu nhaân ñeán Thaàn Thuyû Cung! Lyù Hoàng Tuï tieáp: -Phu nhaân uoáng cheùn traø xong laø meâ man lieàn, hoï ñöa phu nhaân ñi ñeán ñaâu, laïi chaúng ñöôïc, phu nhaân coøn bieát gì ñaâu? Lieãu Voâ My traàm ngaâm moät luùc: -Caùc vò cuõng co lyù laém! Lyù Hoàng Tuï mæm cöôøi: 780 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Töï nhieân coù coù lyù roài! Coù theå phu nhaân vaøo moät ñòa ñoäng ôû ngay döôùi Boà Ñeà am, vaø ngöôøi baûo phu nhaân chaët ñaàu Löu Höông khoâng ai khaùc hôn laõo ni coâ. Lieãu Voâ My thôû daøi: -Tuy nhieân, vaán ñeà ñaõ lieân quan ñeán sinh maïng cuûa toâi, leõ naøo toâi khinh thöôøng ñeán ñoä ai noùi sao, toâi nghe vaäy? Haún toâi phaûi suy nghó kyõ tröôùc khi haønh ñoäng chöù? Ngöôøi chæ ñöôøng cho toâi, ñaùng ñöôïc tin caäy laém! Hoà Thieát Hoa cöôøi haéc haéc: -Tin caäy! Caøng tin caäy, caøng deã laàm! Ngöôøi ta bieát laø taåu phu nhaân tin caäy, neân môùi bòa chuyeän chöù. Neáu khoâng, thì bòa laøm gì? Lieãu Voâ My cuùi ñaàu: -Nhöng ngöôøi ñoù... khoâng heà noùi ngoa! Bình sinh khoâng heà man traù vôùi moät ai! Hoà Thieát Hoa bóu moâi: -A? Töø laâu roài, taïi haï khoâng gaëp maãu ngöôøi chaân thaønh nhö vaäy! Taïi haï muoán bieát ngöôøi ñoù quaù. Ngöôøi ñoù laø ai hôû taåu phu nhaân? Lieãu Voâ My thoát: -Laõo nhaân gia laø moät nhaân vaät coù oai voïng hieån haùch trong voõ laâm, teân Hoaøng Loã Tröïc, ngoaïi hieäu Quaân Töû Kieám, chaéc caùc vò cuõng coù nghe noùi ñeán nhaân vaät ñoù chöù? Hoà Thieát Hoa söõng sôø. Y coøn noùi gì ñöôïc nöõa? Bôûi treân theá gian naøy, neáu coù moät ngöôøi khoâng noùi ngoa, thì ngöôøi ñoù laø Quaân Töû Kieám Hoaøng Loã Tröïc! Lyù Hoàng Tuï thôû daøi: -Töôûng laø ai, chöù Hoaøng laõo kieám khaùch noùi laø phaûi tin. Laõo aáy bình sinh raát thaønh thöïc, chaúng nhöõng ñoái vôùi baèng höõu, maø ñoái vôùi keû thuø vaãn khoâng moät tieáng ngoa! Toáng Ñieàm Nhi voã tay: -Lyù coâ nöông chuùng ta laïi saép môû caùi tuû kieán vaên cho chuùng ta thaáy caùi voán hoïc thöùc yeân thaâm roài ñoù! Naøng noùi baèng tieáng quan thoaïi, song gioïng noùi khoù nghe voâ cuøng, coøn saëc muøi Quaûng Ñoâng lô lôù. Töï nhieân, Lieãu Voâ My chaúng hieåu gì caû! Naøng khoâng hieåu Toáng Ñieàm Nhi noùi gì, song naøng hieåu roõ caâu noùi cuûa Lyù Hoàng Tuï. Naøng heát söùc laáy laøm laï, töï hoûi: -Xem ra, Lyù coâ nöông coøn nhoû tuoåi quaù, coù leõ luùc Quaân Töû Kieám Hoaøng laõo anh huøng xuaát theá haønh hieäp, thì naøng chöa môû maét chaøo ñôøi maø taïi sao naøng bieát raønh veà lai lòch vaø haønh vi cuûa vò tieàn boái ñoù? Naøng laáy laøm laï cuõng phaûi, bôûi naøng coù ngôø ñaâu, Lyù Hoàng Tuï chaúng nhöõng bieát veà moät Hoaøng Loã Tröïc maø thoâi, taát caû nhöõng nhaân vaät coå kim trong voõ laâm, Lyù Hoàng Tuï ñeàu bieát roõ töø nhöõng caù tính nhoû nhaët cuûa hoï. Hoà Thieát Hoa troá maét: 781 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Coâ nöông noùi raèng Hoaøng laõo kieám khaùch khoâng heà noùi ngoa caû vôùi keû thuø, ñieàu ñoù taïi haï chaúng hieåu noåi! Lyù Hoàng Tuï mæm cöôøi: -Giaû nhö trong luùc giao ñaáu vôùi keû thuø, ñoái phöông hoûi laõo söû duïng moân coâng gì, chieâu thöùc gì, laõo noùi ngay vaø noùi thöïc. Theo ngöôi, ngöôi coù theå laøm nhö laõo chaêng? Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Ai daïi gì cho ñoái phöông bieát thöïc löïc mình chöù? Nhöng taïi sao laõo aáy quaù khaúng khaùi nhö vaäy? Lyù Hoàng Tuï ñieàm nhieân: -Ñoù laø caùi tính trôøi sinh, khoâng ai giaûi thích ñöôïc. Cuõng nhôø caùi tính ñoù maø haøo kieät giang hoà taëng laõo danh hieäu Quaân Töû Kieám, vaø cuõng vì caùi tính ñoù, bình sinh laõo gaëp chaúng bieát bao nhieâu hieåm nguy, suyùt maát maïng cuõng chaúng bieát bao nhieâu laàn. Chöa giao ñaáu thöïc söï maø ñoái thuû bieát roõ ruoät gan cuûa mình thì laøm sao maø chaúng baïi? Luaän veà taøi trong thieân haï, chaúng coù tay kieám naøo saùnh ñöôïc vôùi laõo. Song vì nhöôïc ñieåm ñoù, laõo phaûi thaát baïi laém laàn trong ñôøi! Lieãu Voâ My tieáp: -Tuy ñoù laø nhöôïc ñieåm, song thöïc ra chính laø moät öu ñieåm, bôûi ngöôøi ñöông thôøi ai ai cuõng caûm meán laõo, cho neân laõo coù raát nhieàu baèng höõu treân giang hoà. Coù theå baûo laø haàu heát caùc vò tieàn boái ñeàu laø baèng höõu cuûa laõo. Vì meán troïng laõo, luùc giao ñaáu, ruûi laõo coù sa cô, chaúng ai nôõ loøng naøo ñaùnh laõo troïng thöông. Naøng thôû daøi tieáp luoân: -Caùc vò thöû noùi, moät nhaân vaät nhö vaäy, chæ ñöôøng cho toâi, baûo sao toâi chaúng tin? Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå: -Nhö theá, thì caùi nôi taåu phu nhaân ñaõ ñeán ñuùng laø Thaàn Thuyû Cung roài. Toâ Dung Dung traàm ngaâm moät chuùt: -Raát tieác laø toâi chaúng roõ Hoaøng laõo anh huøng hieän ôû ñaâu, neáu bieát ñöôïc chaéc toâi phaûi ñeán xin ngöôøi chæ giaùo moät vaøi ñieàu. Tieåu Phi töø laâu ñeå maëc cho moïi ngöôøi noùi chuyeän vôùi nhau, khoâng heà chen vaøo. Baây giôø, chaøng cöôøi nheï maáy tieáng, ñoaïn thoát: -Toâ muoäi muoán thænh giaùo laõo aáy ñieàu chi, xin cöù noùi, raát coù theå laø Hoaøng laõo anh huøng vaãn nghe loït nhö thöôøng! Toâ Dung Dung tröøng maét nhìn chaøng: -Khoâng leõ laõo aáy ôû quanh ñaây? Saùt moät beân chuùng ta? Tieåu Phi chæ cöôøi, chöù khoâng noùi chi caû. Töø treân ñaàu baäc thang, coù tieáng ñaëng haéng voïng xuoáng. Moïi ngöôøi nhìn ra, thaáy ba nhaân vaät taïi ñoù. *** 782 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ba ngöôøi ñoù, vaän aùo roäng maøu ñen, beân hoâng luûng laúng moät thanh kieám. Hoà Thieát Hoa nhaän ra chính laø nhöõng vò vöøa roài coù ñoäng thuû vôùi Tieåu Phi. Baát quaù, baây giôø hoï ñaõ vaát boû vuoâng sa che maët, hoï coù thaùi ñoä traàm tònh voâ cuøng. Dó nhieân, töôùng maïo hoï phaûi khaùc nhau. Ngöôøi ñi ñaàu, maøy thanh maét saùng, maët troøn, ngaøy nay tuy tuoåi veà chieàu, song phaûng phaát caùi veû myõ nam töû cuûa thôøi xa xöa. Trong aùnh maét cuûa laõo nhaân, nieàm phaãn noä coøn vöông nheï, ñieàu ñoù chöùng toû laõo coù tính khí noùng naûy vaø cöông tröïc, thaáy baát bình laø noåi giaän ngay. Ngöôøi ñoù chính laø Ngoïc Kieám Trieäu Thaïch. Ngöôøi thöù hai coù taàm voùc cao, thaân hình quaéc thöôùc, trong caùi veû nghieâm trang coù aån öôùc saéc töø hoaø. Hieän taïi, ñoâi maøy hôi cau laïi, coù leõ laõo ñang öu tö veà moät ñieàu gì. Ngöôøi cuoái cuøng khoâng cao laém, maø cuõng chaúng thaáp laém, dung maïo bình thöôøng, nhö moät ngöôøi raát thöôøng trong nhaân loaïi. Chæ coù laõo thöù ba naøy, laø khoâng bieåu loä moät phong thaùi cuûa baäc ñaïi kieám khaùch. Laõo laïnh luøng quaù, laïnh ñaùng sôï, neân ít ngöôøi daùm tieáp caän laõo. Vôï choàng Lyù Ngoïc haøm thaáy ba laõo nhaân xuaát hieän, voäi vaøng quyø xuoáng, ñaàu cuùi thaáp, chaúng daùm nhìn ai. Ba ngöôøi khoâng nhìn hai vôï choàng ñeán nöûa maét, chæ höôùng sang Tieåu Phi, voøng tay chaøo. Ngoïc Kieám Tieâu Thaïch thôû daøi, caát tieáng tröôùc: -Laõo phu bò tieåu töû löøa doái, suyùt laøm moät ñieàu ñaïi haän, thöïc voâ cuøng hoå theïn vôùi Höông Soaùi. Tieåu Phi laäp töùc nghieâng mình ñaùp leã: -Tieàn boái quaù lôøi! Taïi haï laø haïng haäu sanh, laøm gì daùm coù yù xem thöôøng caùc vò maø thaàm oaùn traùch? Laõo nhaân cao thôû ra: -Bình sinh, laõo töï phuï laø chaúng bao giôø coù haønh ñoäng phuõ phaøng ñoái vôùi baát kyø ai, song laàn naøy... laàn naøy laïi keùm saùng suoát, ñeán noãi coù thaùi ñoä hoà ñoà, mong Höông Soaùi boû qua cho! Tieåu Phi luoân luoân keâu leân: -Taïi haï naøo daùm voâ leã! Tieâu Thaïch daäm chaân: -Laõo phu khoâng coøn daùm gaëp maët ai nöõa, song neáu boû ñi nhö theá naøy thì coøn ra gì nöõa? Cho neân , laõo phu phaûi vaøo ñaây taï toäi cuøng Höông Soaùi. Hoà Thieát Hoa heát söùc caêm haän hoï, song thaáy hoï baát chaáp thaân phaän tröôûng thöôïng, haï mình chòu loãi vôùi Tieåu Phi, y thaùn phuïc voâ cuøng, nieàm haän tieâu tan ngay. 783 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Y nghó, gaëp vieäc phaûi, daùm laøm maïnh, khi hoà ñoà, laøm quaáy, daùm nhaän söï quaáy, khoâng heà ngoan coá yû mình laø baäc cao quyù caâu neä ñoái xöû phuõ phaøng vôùi lôùp haäu sanh, nhö vaäy môùi ñaùng laøm göông cho moân haï, ñeä töû. Tieåu Phi duø sao cuõng laø keû döôùi, khi naøo laïi daùm coù yù nghó gì baát nghóa ñoái vôùi haïng ngöôøi ñaùng toân kính, nghe caùc vò tieàn boái noùi theá, chaøng heát söùc aùy naùy, haáp taáp nghieâng mình thoát: -Caùc vò ñöøng nhaéc ñeán vieäc ñaõ roài, thöïc ra thì chính taïi haï môùi laø keû coù toäi, vì ñaõ daùm ngang nhieân nghinh chieán vôùi caùc vò. Ñeå khuaát laáp vieäc ñoù, chaøng hoûi: -Chaúng hay tình huoáng hieän taïi cuûa Lyù laõo tieàn boái nhö theá naøo? Tieâu Thaïch thôû daøi: -Hoaøng thieân chöa phuï ngöôøi ngay, Quan Ngö huynh trong caùi hoaï gaëp caùi phuùc, tuy nhieân moät ngöôøi mang bònh suoát naêm daøi thaùng taän, naøo phaûi moät sôùm moät chieàu maø khoâi phuïc nguyeân traïng ñöôïc? Vì quaù giaän, chaân khí xung maïch, giaûi tröø ñöôïc bònh cuõ, song do töùc giaän cöïc ñoä laøm chaán ñoäng toaøn thaân, thaønh ra, bònh cuõ ñöôïc tröø, laïi sinh bònh môùi. Boïn laõo phu ñaõ hieäp löïc tieáp trôï chaân khí, song khoâng laøm sao chöõa trò ngay cho laønh maïnh. Quan Ngö huynh caàn phaûi tónh döôõng trong moät thôøi gian, môùi an khang ñöôïc nhö ngaøy naøo. Tieåu Phi laïi hoûi: -Coøn Thieát Sôn ñaïo tröôûng? Tieâu Thaïch traàm buoàn göông maët: -Thieát Sôn ñaïo huynh ñaõ cao tuoåi roài, söùc chòu ñöïng khoâng coøn kieân cöôøng nhö thuôû thieáu thôøi, neân thöông theá gaây aûnh höôûng naëng neà, cuõng may trong luùc naøy laïi coù maët laõo Laêng Phi Caùc. Laõo aáy laø moät tay y thuaät tinh kyø, nhôø aûo chieâu dieäu neân Thieát Sôn ñaïo huynh chaúng ñeán noãi naøo. Lyù Ngoïc Haøm ñoå leä nhö suoái tuoân traøo, Lieãu Voâ My khoùc ñeán khaûn tieáng. Caû hai vaäp ñaàu saùt neàn, reàn ró: -Boïn vaõn boái ñaùng cheát. Ñaùng cheát traêm ngaøn laàn! Hoï khoâng leân tieáng, coøn khi hoï leân tieáng roài, coù khaùc naøo hoï nhaéc kheùo caùc vò tieàn boái laø coù maët hoï taïi ñaây? Ngöôøi ta ñaõ queân cho hoï, sao hoï chaúng bieát thaân, laïi coøn ra veû bieát aên naên, nhaän toäi? Khoâng nhaän toäi thì chaïy toäi ñöôïc aø? Tieâu Thaïch soâi giaän, quay qua hoï heùt leân: -Caùc ngöôi coøn can ñaûm lyø maët taïi ñaây nöõa sao? Ñeán caû boïn ta maø caùc ngöôi vaãn daùm löøa ñöôïc nhö thöôøng, lieäu treân ñôøi naøy caùc ngöôi coøn ngaùn ai nöõa chöù? Thaät laø caùc ngöôi khinh thöôøng caû gia phaùp hoï Lyù. Öng Thuyù sôn trang vì caùc ngöôi maø maát caùi huy hoaøng thuôû naøo. Buoàn thay cho toå toâng caùc ngöôi. Lyù Ngoïc Haøm eùp saùt ñaàu döôùi neàn, rung rung gioïng: 784 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Vaõn boái bieát toäi mình khoâng theå ñöôïc ai dung tha maø chính vaõn boái cuõng khoâng töï tha thöù cho mình ñöôïc. Vaõn boái töï xöû laáy mình, mong caàu caùc vò tha thöù cho naøng, naøng thöïc ra thì naøng khoâng lieân quan gì trong vuï naøy caû. Tieâu Thaïch noåi giaän: -Naøng khoâng lieân quan thì ai lieân quan? Chính naøng laø ñaàu moái suy baïi cuûa Öng Thuyù sôn trang, ngöôi coøn muoán cho naøng soáng nöõa sao? Ngöôi coøn maët muõi naøo nhìn laïi toå tieân ngöôi nôi suoái vaøng? Lieãu Voâ My thoát qua nöùc nôû: -Phaûi ñoù, tieàn boái, toäi do toâi gaây neân, chính toâi laø ñaàu moái söï vieäc. Chaøng chaúng lieân quan chi caû, xin caùc vò tha thöù cho chaøng. Boïn Toâ Dung Dung ñoäng nieàm traéc aån, muoán can thieäp xin hoä hai vôï choàng, song chaúng bieát phaûi noùi laøm sao cho caùc vò chaáp thuaän. Ngôø ñaâu, laõo nhaân cao voùc thôû daøi, dòu gioïng thoát: -Caùc ngöôi khoâng neân quaù bi thöông. Boïn ta nhaän söï uyû thaùc cuûa Quan Ngö, ñeán ñaây ñeå chieáu gia phaùp trò toäi caùc ngöôi. Song vöøa roài, boïn ta coù nghe caùc ngöôi toû baøy taâm söï, nghó cuõng ñaùng thöông tình. Theá naøo roài boïn ta cuõng seõ noùi hoä cho caùc ngöôi maáy tieáng tröôùc maët Quan Ngö. Tieâu Thaïch daäm chaân: -Vöøa roài, laõo phu coù noùi laø phaûi giaùo huaán chuùng, sao baây giôø huynh ñaøi laïi noùi vôùi chuùng nhö theá? Laõo nhaân cao voùc laïi thôû daøi: -Xem ra, chuùng coù veû aên naên hoái haän laém roài, mình coøn doàn chuùng laøm chi vaøo taän böôùc cuøng nöõa? Toâ Dung Dung vaø boïn Lyù Hoàng Tuï cuøng nhìn nhau, ñieåm moät nuï cöôøi. Baây giôø thì caû ha naøng ñaõ bieát roõ, laõo nhaân caâo voùc ñoù chính laø Quaân Töû Kieám Hoaøng Loã Tröïc. Laõo khoâng vì vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm caàu tình tröôùc Lyù Quan Ngö sao ñöôïc? Bôûi, söï vieäc hoâm nay, laõo coù moät phaàn traùch nhieäm kia maø. *** Trong ba laõo nhaân, Toâ Dung Dung ñaõ bieát hai roài, Ngoïc Kieám Tieâu Thaïch vaø Quaân Töû Kieám Hoaøng Loã Tröïc. Coøn laõo nhaân thöù ba, ngöôøi coù dung maïo raát bình thöôøng kia? Ñöøng noùi laø boïn Toâ Dung Dung, ñeán caû Tieåu Phi cuõng chaúng bieát lai lòch laõo. Nieân kyû cuûa laõo suyùt soaùi vôùi Tieâu Thaïch vaø Hoaøn Loã Tröïc, nhöng coâng löïc vaø kieám thuaät cuûa laõo qua cuoäc so kieám vöøa roài, Tieåu Phi bieát chaéc laø voâ cuøng thaâm haäu, tinh kyø hôn haún boïn Tieâu Thaïch vaø Hoaøng Loã Tröïc. 785 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Haø huoáng, laõo laø baèng höõu chí thaân cuûa Lyù Quan Ngö, ñöông nhieân laõo phaûi laø ngöôøi coù danh lôùn treân giang hoà. Moät ngöôøi coù kieám thuaät tuyeät vôøi, coâng löïc thaâm haäu, laïi coù dung maïo raát bình thöôøng, chaúng bieåu loä moät neùt ñaëc bieät naøo caû, ñieàu ñoù phaûi keå ra laï luøng nhaát. Tieåu Phi coá moi kyù öùc, thöû ñoaùn ngöôøi ñoù laø ai, song chaøng khoâng laøm sao ñoaùn noåi. Hieän taïi, laõo quay mình nhìn moâng lung, xuaát thaàn, chaøng chaúng roõ laõo suy nghó ñeán söï vieäc gì. Thaønh thöû, Tieåu Phi muoán hoûi maáy caâu, song khoân g daùm goïi. Maø Tieâu Thaïch vaø Hoaøng Loã Tröïc hoaëc voâ tình hay coá yù, khoâng chòu giôùi thieäu laõo vôùi Tieåu Phi. Thaáy laõo nhaân coù veû thaàn bí quaù, Tieåu Phi ñoäng tính hieáu kyø, vaø caøng laøm chaøng muoán bieát lai lòch cuûa laõo. Chaøng toan ñaùnh baøi hoûi, hoûi ai cuõng ñöôïc, hoaëc Tieâu Thaïch, hoaëc Hoaøng Loã Tröïc, vöøa luùc ñoù, Hoaøng Loã Tröïc ñöa tay chæ Toâ Dung Dung, hoûi Tieåu Phi: -Vò coâ nöông ñoù... Toâ Dung Dung nghieâng mình, ñaùp thay Tieåu Phi: -Vaõn boái laø Toâ Dung Dung! Thöøa dòp ñoù, naøng neâu luoân ñieàu laøm cho naøng aám öùc: -Vaõn boái coù ñieàu naøy, muoán thænh giaùo nôi tieàn boái! Hoaøng Loã Tröïc cöôøi nheï: -Coâ nöông cöù noùi. Toâ Dung Dung traàm ngaâm moät chuùt, ñoaïn caát tieáng: -Tieàn boái bieát ñích xaùc Boà Ñeà am laø nôi tieáp daãn vaøo Thaàn Thuyû Cung? Hoaøng Loã Tröïc gaät ñaàu: -Phaûi! Laõo laïi traàm ngaâm moät chuùt, roài tieáp: -Luùc Voâ My hoûi laõo phu, thöïc tình laõo phu chaúng bieát naøng muoán ñeán Thuyû Thaàn Cung laøm gì. Baát quaù, laõo phu nghó raèng naøng nhoû tuoåi, khoâng khoûi coù tính hieáu kyø, do ñoù naøng ñònh ñeán ñaáy xem cho bieát... Toâ Dung Dung laïi hoûi: -Tieàn boài coù bieát lai lòch cuûa vò laõo ni taïi Boà Ñeà am chaêng? Hoaøng Loã Tröïc ñaùp : -Vì sö thaùi caâm vaø ñieác ñoù ñaùng ñöôïc keå laø moät kyø nhaân trong thieân haï. Töø bao laâu nay, chaúng moät ai bieát ñöôïc lai lòch cuûa baø, maø chaúng ai nghe baø noùi moät caâu, moät tieáng! Toâ Dung Dung cau maøy: -Baø thöïc taøn pheá, hay baø giaû vôø? Hoaøng Loã Tröïc thôû daøi: 786 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Moät ngöôøi giaû vôø caâm ñeán maáy möôi naêm daøi, nghó ra haún cuõng coù moät nieàm thöông taâm lôùn laém. Tröôùc moái thöông taâm cuûa moät ngöôøi, coøn ai kính neå? Cho neân, laõo phu troïng nieàm ñau khoå cuûa baø, khoâng tìm hieåu vieäc rieâng tö cuûa baø, do ñoù khoâng truy cöùu xem thöïc traïng taøn pheá cuûa baø thaät hay giaû. Toâ Dung Dung traàm göông maët: -Tieàn boái xöû söï thaät laø ñaùng kính. Vaõn boái heát söùc theïn vì tính toø moø cuûa mình. Naøng im laëng luoân, chaúng hoûi gì nöõa. Naøng khoâng hoûi Hoaøng Loã Tröïc hoûi: -Khoâng leõ Toâ coâ nöông chæ hoûi laõo phu moät ñieàu quaù ñôn giaûn nhö vaäy? Toâ Dung Dung traàm ngaâm moät luùc, roài cung kính thoát: -Coøn moät ñieàu nöõa, toâi muoán thính giaûo tieàn boái luoân! Hoaøng Loã Tröïc gaät ñaàu: -Theá taïi sao coâ nöông laïi im laëng? Toâ Dung Dung ñaùp: -Chæ vì, toâi sôï tieàn boái khoâng chòu noùi ra cho ngöôøi ngoaøi hieåu bieát. Coøn nhö tieàn boái chòu noùi roài, nhaát ñònh laø tieàn boái noùi ñuùng söï thaät. Caùi khoù khaên laø ôû choã ñoù, cho neân toâi ñaén ño, do döï, khoâng daùm hoûi. Nghe naøng noùi theá, Hoà Thieát Hoa cöôøi thaàm. Y nghó: -Thaûo naøo Löu Höông Ñaïo Soaùi chaúng sai phaùi naøng ñi do thaùm taïi Thaàn Thuyû Cung. Naøng coù bieät taøi ñaët nhöõng caâu hoûi, caùi kyõ thuaät ñoù, treân ñôøi naøy maáy keû coù ñöôïc? Naøng noùi raèng chaúng daùm hoûi, song coù khaùc naøo naøng ñaõ hoûi? Tuy naøng chöa neâu yù kieán, song naøng ñaõ böùc ñoái töôïng phaûi ñaùp lieàn, ñoái töôïng khoù loøng choái boû. Quaû nhieân, Hoaøng Loã Tröïc mæm cöôøi: -Coâ nöông hoûi taïi sao laõo phu bieát ñöôïc ñieàu ñoù? Toâ Dung Dung chæ cöôøi khoâng ñaùp. Hoaøng Loã Tröïc tieáp: -Söï thöïc thì vieäc ñoù, laõo phu nghe ngöôøi ta noùi laïi. Voâ tình chung, laõo nhìn thoaùng quaù vò kieám khaùch thaàn bí, roài laõo tieáp luoân: -Laõo phu tin raèng ngöôøi noùi vôùi laõo phu vieäc ñoù, chaúng heà bòa chuyeän, bôûi bình sinh, y khoâng giaáu dieám laõo phu baát cöù moät vieäc gì, cuõng nhö chaúng khi naøo y bòa chuyeän vôùi laõo phu. Toâ Dung Dung chôùp maét: -Ngöôøi ñoù ñuùng laø hoàng phaán tri kyû cuûa tieàn boái! Buoâng caâu ñoù, naøng coá yù nhaán maïnh maáy tieáng hoàng phaán tri kyû, coá löu yù moïi ngöôøi. Haún nhieân laø khoâng phaûi tri kyû trong haïng phaán traéng maët hoàng roài. Dó nhieân, Hoaøng Loã Tröïc phaûi caûi chính. 787 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Laõo ñaùp lôùn: -Coâ nöông ñuøa ñaáy thoâi, laõo phu naøo phaûi laø ngöôøi trong giôùi tìm hoa maø coù tri kyû thuoäc haøng hoàng phaán? Toâ Dung Dung saùng maét: -Neáu theá thì ngöôøi ñoù haún laø nam nhaân: -Hoaøng Loã Tröïc gaät ñaàu: -Phaûi! Toâ Dung Dung truy tieáp: -Cöù theo toâi bieát, thì trong thieân haï, chaúng moät nam nhaân naøo hieåu ñöôïc söï bí maät taïi Thaàn Thuyû Cung. Nhö vaäy, vò nam nhaân baèng höõu cuûa tieàn boái laøm sao thaáu ñaùo söï tình? Hoaøng Loã Tröïc traàm ngaâm moät luùc, ñoaïn nheách nuï cöôøi khan: -Neáu coâ nöông hoûi ñieàu chi thuoäc veà caù nhaân, laõo phu thì bieát laøm sao ñöôïc, laõo phu noùi laøm vaäy. Chöù nhö veà vieäc naøy, coù lieân quan ñeán ngöôøi khaùc, laõo phu khoâng daùm töï chuyeän, xin coâ nöông thöù cho vaäy! Laõo laïi nhìn thoaùng qua vò kieám khaùch thaàn bí kia moät löôït nöõa, ñoaïn voøng tay: -Laõo phu ñaõ caïn lôøi, vaäy xin caùo töø taát caû! Tieâu Thaïch cau maøy, cao gioïng: -Hoaøng huynh! Söï tình naøy, Hoaøng huynh khoâng ngoù ngaøng ñeán sao? Hoaøng Loã Tröïc ñaõ ñeán baäc thang roài, mæm cöôøi ñaùp: -Söï tình thuoäc phaïm vi phuï töû ngöôøi ta, ngoaïi nhaân ngoù ngaøng theá naøo ñöôïc? Duø giôø ñaây, Quan Ngö huynh coøn bònh, song naêm ba hoâm nöõa, bònh tình seõ döùt, chöøng ñoù hoï lieäu lyù vôùi nhau, laõo phu caàn gì phaûi gaùnh vaùc vieäc cuûa ngöôøi ta? Thoát xong caâu noùi, Hoaøng Loã Tröïc ñaõ ñi xa roài. Tieâu Thaïch daäm chaân, böôùc theo lieàn. Nhöng ñi ñöôïc vaøi böôùc, laõo quay ñaàu laïi, tröøng maét nhìn Lyù Ngoïc haøm, thoát: -ít nhaát cuõng trong hai hoâm, ngöôi khoâng neân tìm caùch gaëp maët phuï thaân ngöôi, traùnh cho laõo ta uaát öùc trôû laïi. Ñôïi khi naøo laõo qua côn nguy, seõ ñeán gaëp laõo. Toát hôn heát, ngöôi haõy ly khai nôi naøy, taïm trong moät thôøi gian, neáu ngöôi coøn muoán cho phuï thaân ngöôi soáng soùt. *** Tuøng Haïc Laâu laø moät ngoâi töûu quaùn, quaùn höõu danh, huoáng chi moïi ngöôøi ñeàu ñoùi? Vaø Hoà Thieát Hoa töï nhieân buoâng tình theo röôïu, cheùn ñaày uoáng maõi ñeå boõ noãi theøm khaùt. Vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm duø coù vaøng ñuùt mieäng cuõng nuoát khoâng troâi. Caû ai heát söùc theïn hoaø mình cuøng boïn hoï. 788 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Caû hai khoâng muoán theo hoï, bôûi coøn maët muõi naøo ñi chung vôùi hoï, song Lyù Hoàng Tuï baûo: -Hai vò coù theå ñi nôi khaùc ñöôïc chaêng? Chuùng toâi khoâng bieát Boà Ñeà am thöïc söï ôû ñaâu, ñöông nhieân hai vò phaûi daãn ñöôøng chöù? Khoâng leõ hai vò chaúng muoán giuùp ñôõ boïn toâi? Noùi nhö theá, ñeå ñaët ra moät lyù do cho hai vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm ñôõ ngöôïng, chöù thöïc tình, hoï coù caàn ai daãn ñöôøng? Nhöõng ngöôøi nhö hoï, bình sinh coù caàn ai daãn daét? Duø löông taâm coù theïn, vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm cuõng ñöôïc an uûi phaàn naøo, vì ñi theo hoï, laø giuùp ích cho hoï, chöù naøo phaûi tuyø tieän maø theo, khi caû hai töï thaáy mình quaù ñeâ heøn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù taâm hoàn cao caû? Toáng Ñieàm Nhi cuõng noùi vaøo, ñeå traán an Lieãu Voâ My, baûo raèng ñeán Thaàn Thuyû Cung roài, nhaát ñònh Tieåu Phi cuõng laáy ñöôïc giaûi döôïc cho. Nhöng, ngöôøi lo laéng nhaát trong ñoaøn chính laø Tieåu Phi. Bôûi, ñeán Thaàn Thuyû Cung laø moät vieäc khoù, laáy ñöôïc thuoác giaûi ñoäc coøn laø moät vieäc khoù hôn nhieàu. ---------------------oOo--------------------- 789 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2