Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 85

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

77
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 85: NHÂN VI TÀI TỬ....Thuật khinh công của người đó cao siêu vô tưởng. Tiểu Phi cũng phải kinh ngạc. Hồ Thiết Hoa trầm giọng: -Mình không tìm họ gây sự, họ lại tìm đến mình. Tiểu Phi biết Hồ Thiết Hoa dùng tiếng họ là ám chỉ lão nhân thần bí, dĩ nhiên gồm luôn cả Hoàng Lỗ Trực. .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 85

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ TAÙM MÖÔI LAÊM NHAÂN VI TAØI TÖÛ Thuaät khinh coâng cuûa ngöôøi ñoù cao sieâu voâ töôûng. Tieåu Phi cuõng phaûi kinh ngaïc. Hoà Thieát Hoa traàm gioïng: -Mình khoâng tìm hoï gaây söï, hoï laïi tìm ñeán mình. Tieåu Phi bieát Hoà Thieát Hoa duøng tieáng hoï laø aùm chæ laõo nhaân thaàn bí, dó nhieân goàm luoân caû Hoaøng Loã Tröïc. Nhöng, chaøng hoaøi nghi ñaùp: -Ta xem khoâng phaûi hoï ñaâu! Hoà Thieát Hoa höø kheõ: -Lyù do? Tieåu Phi thoát: -Laõo aáy töï giaáu haønh tung, sôï khoâng caån maät laøm gì daùm khieâu khích chuùng ta? Hoà Thieát Hoa laïi höø moät tieáng: -Khoâng phaûi laõo thì coøn ai nöõa? Ngöôi phaûi bieát, thaân phaän ñoù, chaúng phaûi moãi ai treân giang hoà cuõng coù ñöôïc. Tieåu Phi cöôøi nheï: -Vaø ngöôi phaûi bieát, vuøng naøy thuoäc Thaàn Thuyû Cung ñaáy! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Ngöôi caøng neân bieát hôn nöõa, ngöôøi ñoù laø nam nhaân, ñaõ laø nam nhaân thì ñöông nhieân khoâng theå laø moân haï cuûa Thaàn Thuyû Cung roài. Khoâng leõ ngöôi laïi khoâng nhaän ra y laø nam hay nöõ nöõa sao? Hoï noùi chuyeän, thaân phaùp cuûa hoï chaäm laïi phaàn naøo. Vaø ngöôøi chaïy tröôùc boû hoï laïi sau khoaûng caùch khaù xa. Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Nhanh leân! Tieåu Phi laéc ñaàu: -Caàn gì? Y ñaõ tìm ñeán chuùng ta, töï nhieân y phaûi ñôïi, chaïy gaáp laøm chi cho meät? Ñuùng nhö lôøi chaøng lieäu, ngöôøi chaïy tröôùc chaäm chaân laïi. Y döøng chaân treân noùc moät ngoâi nhaø thaáp. Y ñöa tay vaãy hoï. Tieåu Phi boãng thoát: -Ngöôi trôû laïi gaáp, chieáu coá Toâ Dung Dung. Bieát ñaâu chuùng chaúng aùp duïng keá Ñieäu Hoå Ly Sôn? 800 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa muoán bieát con ngöôøi coù thuaät khinh coâng ñoù laø ai, neân khoâng muoán trôû laïi. Nhöng Tieåu Phi ñaõ gia taêng toác löïc, boû y ltaïi choã. Thaønh thöû, y khoâng coøn laøm sao hôn, ñaønh trôû laïi, vöøa chaïy vöøa caøu nhaøu: -Ñi chung vôùi nhau, haén cöù höôûng caùi khoaùi, ta chæ nhaän caùi taàm thöôøng. Chaùn quaù! *** Ñeâm ñaõ xuoáng saâu, ñeøn trong khaùch saïn taét gaàn heát, chæ coøn laïi moät vaøi phoøng khaùch troï thöùc khuya, aùnh ñeøn le loùi chieáu ra ngoaøi. Trong hai gian phoøng coøn aùnh ñeøn, thì moät laø gian cuûa Tieåu Phi. Luùc ngöôøi laï maët goïi, Hoà Thieát Hoa vaø Tieåu Phi chaïy ra ngoaøi queân taét ñeøn. Toâ Dung Dung chieám gian phoøng beân caïnh, saùt vaùch vôùi phoøng cuûa Tieåu Phi. Xa xa hôn laø ba gian phoøng cuûa ba ngöôøi maø hoï gaëp treân ñöôøng, ñeøn trong ba phoøng ñoù cuõng taét luoân. Töø trong ñoù, tieáng ngaùy vang leân voïng ra ñeàu ñeàu. Ngoaøi tieáng ngaùy, chaúng coù moät tieáng ñoäng naøo khaùc. Nhöng, khi Hoà Thieát Hoa trôû laïi, ba gian phoøng ñoù laïi saùng röïc. Nhö vaäy, laø ba gaõ töûu quyû ñaõ thöùc daäy vaø ñoát ñeøn leân. ÔÛ beân ngoaøi nhìn vaøo, Hoà Thieát Hoa thaáy nhieàu boùng ngöôøi dao ñoäng do aùnh ñeøn roïi leân vaùch giaáy khung cöûa soå. Chuyeän gì xaûy ra trong ñoù? Taïi sao ñang nguû, nöûa ñeâm hoï thöùc daäy, roài hoï nhoán nhaùo nhö theá? Trong gian phoøng cuûa Toâ Dung Dung im laëng hoaøn toaøn, chaúng ñoäng tònh naøo khaùc laï. Suy nghó moät chuùt, Hoà Thieát Hoa ñi voøng ra phía sau, voït mình leân noùc, nhìn vaøo gian phoøng cuûa ba teân töûu quyû. Y ñaõ hieåu, boïn naøy chaúng phaûi laø nhöõng ngöôøi toát, nhöng nöûa ñeâm chuùng coù thöïc hieän moät möu toan gì, chaéc chaén ñòa ñieåm hoaït ñoäng cuûa boïn chuùng khoâng phaûi taïi nôi trieàn nuùi, vaø chuùng döøng chaân taïi khaùch saïn, haún nhieân coù moät muïc ñích khaùc. Hoà Thieát Hoa thaàm nghó: -Ta baát chaáp caùc ngöôi laøm gì, gaëp ta roài laø caùc ngöôi caàm nhö truùng ñoäc, cheát laø caùi chaéc. Khoâng laâu laém, ñeøn trong gian phoøng beân taû chôït taét. Hai boùng ngöôøi nhoùn goùt ñi. Hoï coï ngoùn tay vaøo khung cöûa soå gian phoøng giöõa, thaáp gioïng thoát: -Canh ba roài! Ngöôøi trong phoøng cöôøi nheï ñaùp: -Boïn ta chuaån bò xong, ñang ñôïi caùc vò ñaây! Caâu noùi vöøa döùt, hai ngöôøi khieâng moät chieác bao lôùn böôùc ra. Hai ngöôøi sau, baûo hai ngöôøi tröôùc: 801 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Caùc vò tieáp nhaän bao naøy, mang hoä moät luùc, chuùng toâi moûi ruïng tay roài ñaây. Hai ngöôøi tröôùc höø moät tieáng: -Môùi laøm vieäc coù moät chuùt laø keâu meät roài. Roõ laø ñoà voâ duïng! Tuy noùi theá, song chuùng vaãn ñöa tay tieáp nhaän chieác bao. Ngôø ñaâu, hai ngöôøi sau vöøa raûnh, lieàn giuõ oáng tay aùo. Trong tay aùo, moät thanh ñao rôi ra, hoï chuïp chuoâi, ñaâm muõi ñao vaøo coå hai ngöôøi tröôùc. Ñoäng taùc cuûa hoï nhanh quaù, vieäc laøm cuûa hoï laïi ngoaøi söï töôûng töôïng cuûa Hoà Thieát Hoa, y söõng sôø. Hoï ñeán ñaây, hoï khoâng ñeå gieát ai, khoâng ñeå laøm gì khaùc. Hoï töï töông saùt! Theá laø nghóa gì? Vöøa luùc ñoù, töø gian phoøng beân höõu, hai ngöôøi böôùc ra. Troâng thaáy tình hình ñoù, caû hai kinh haõi, voäi luøi laïi, moät böôùc, tay ñaët leân chuoâi ñao, cao gioïng hoâ: -Loâi laõo tam, ngöôi muoán gì? Loâi laõo tam ñang lau maùu vaáy nôi ñao vaøo ñeá giaày, baät cöôøi hì hì: -Ta khoâng laøm gì caû? Baát quaù, ta thaáy boán ngöôøi chia phaàn thì duø sao chia cuõng haáp daãn hôn laø phaûi chia cho saùu ngöôøi. Do ñoù, thay vì chia saùu, ta ñaõ tröø bôùt hai ngöôøi thoâi. Hai ngöôøi vöøa ra ñoù, cuøng nhìn nhau cöôøi. Loâi laõo tam tieáp: -Duø haï xong boïn naøy, chuùng ta phaûi ñeà phoøng boïn khaùc. Coù theå chuùng saép ñeán nôi. Vaäy mình phaûi ñi gaáp. Hoà Thieát Hoa bieát ngay boïn naøy laø cöôùp bieån, vì tranh aên neân cuoãm taøi vaät chaïy ñi, roài sôï coù ngöôøi ñuoåi theo, boïn chuùng troán ñeán ñaây. Chieác bao bò khuaáy ñoäng, tieáng loác coác loong coong vang leân, chaúng roõ laø nhöõng vaät gì trong ñoù chaïm vaøo nhau. Nhöng, chuùng daùm gieát ñoàng boïn ñeå höôûng phaàn chia nhieàu hôn, haún nhöõng vaät ñoù phaûi coù giaù trò laém. Hoà Thieát Hoa nghe tay chaân ngöùa ngaùy voâ cuøng. Y nghó: -Neáu khoâng bieát ñöôïc chieác bao ñöïng nhöõng vaät gì, chaéc ñeâm nay ta khoâng laøm sao chôïp maét noåi. Loâi laõo tam vöøa nhaác boång chieác bao leân, Hoà Thieát Hoa toan nhaûy xuoáng chaën ñaàu. Baát ngôø, moät boùng traéng xuaát hieän. Boïn Loâi laõo tam kinh haõi phi thöôøng. Hoà Thieát Hoa cuõng kinh haõi khoâng keùm boïn Loâi laõo tam, vì ngöôøi vöøa ñeán coù thuaät khinh coâng heát söùc cao. Y khoâng töôûng laø taïi moät trieàn nuùi laïi coù nhieàu cao thuû cuøng xuaát hieän. Nhö vaäy, haún nôi ñaây phaûi coù moät vaät gì ñaëc bieät laêm, cho neân ñòa phöông môùi thu huùt nhieàu nhaân vaät voõ laâm. Ñieàu laï luøng laø hoï ñeán ñoàng thôøi gian. 802 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ngöôøi môùi ñeán laø moät nöõ nhaân thaân phaùp nheï nhaøng, toùc raát daøi, chöøng nhö coøn treû maø cuõng raát ñeïp. Raát tieác, Hoà Thieát Hoa khoâng troâng roõ maët naøng. Sôû dó y bieát nöõ nhaân ñoù ñeïp laø vì boïn Loâi laõo tam coøn sôï haõi nhö thöôøng, song aùnh maét laïi meâ man ñaém ñuoái... Moät nöõ nhaân gaây neân tình traïng ñoù, neáu khoâng ñeïp thì laøm sao maø laïi laøm ñaém ñuoái ñoái phöông? Nöõ nhaân aùo traéng hoûi: -Hai xaùc cheát naèm kia, coù phaûi laø thaønh tích cuûa caùc ngöôi chaêng? Gioïng naøng raát nheï, song laïnh luøng quaù. Loâi laõo taâm ñaõ laáy laïi bình tónh, mæm cöôøi ñaùp: -Hoï cheát vì boïn taïi haï, hay vì ai, ñieàu ñoù khoâng coù lieân quan chi ñeán coâ nöông ñaâu. Moät ngöôøi ñeïp nhö coâ nöông, chaúng leõ laïi ngöûa tay nhaän löông haøng thaùng taïi nha moân ñeå laøm caùi vieäc ñieåu tra aùn maïng? Nöõ nhaân aùo traéng khoâng heà phaùt caùu, ñieàm nhieân thoát: -Ñaønh laø haønh ñoäng cuûa caùc ngöôi khoâng lieân quan gì ñeán ta, song neáu ôû ñòa phöông khaùc, ñöøng noùi laø ngöôi gieát hai ngöôøi, duø cho caùc ngöôi gieát haøng chuïc, haøng traêm ngöôøi, ta cuõng chaúng quan taâm. Traùi laïi, ôû ñaây thì khaùc... Loâi laõo tam hoûi: -Khaùc nhö theá naøo? Nöõ nhaân aùo traéng tieáp: -Taïi ñaây, khoâng ai ñöôïc gieát ngöôøi! Loâi laõo tam cöôøi mæa: -Nhöng baây giôø thì söï ñaõ roài, coâ nöông nghó sao? Thoaït ñaàu, haén sôï. Daàn daàn, haén thaáy nöõ nhaân chaúng coù veû gì ñaëc bieät ngoaøi saéc ñeïp meâ hoàn, haén laáy laïi can ñaûm, neân thaûn nhieân ñoái ñaùp vôùi naøng. Thöïc ra, haén cuõng ngaùn naøng, bôûi moät ngöôøi coù thuaät khinh coâng cao nhö vaäy, haún phaûi coù baûn lónh tuyeät vôøi. Nhöng haén coù nhöôïc ñieåm laø ñoái vôùi ngöôøi ñeïp, bao giôø caûnh giaùc cuõng keùm. Do ñoù, haén khinh thöôøng ñoái phöông. Haén coù bieát ñaâu, nhöõng nöõ nhaân ñeïp thöôøng daãn duï nam nhaân vaøo troøng deã daøng. Nöõ nhaân aùo traéng ñaùp: -Tröôùc söï ñaõ roài, ngöôi chæ coøn hai caùch! Loâi laõo tam ñieàm nhieân: -Hai caùch ñoù nhö theá naøo? Nöõ nhaân tieáp: -Caùch thöù nhaát, ngöôi aên hai xaùc ñoù, chaúng nhöõng aên heát xöông thòt, ngöôi laïi coøn phaûi leø löôõi lieám cho saïch maùu rôi vaõi treân neàn. Loâi laõo tam cöôøi lôùn : -Taïi haï coù theå aên baát cöù moùn gì, nhöng laïi kieâng aên thòt ngöôøi cheát. 803 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Boãng haén ngöng cöôøi, chöøng nhö haén phaùt hieän ra khoâng theå ñuøa vôùi nöõ nhaân ñöôïc. Hoà Thieát Hoa duø khoâng thaáy roõ maët maøy nöõ nhaân, vaãn bieát roõ naøng bieán saéc, bôûi Loâi laõo tam khoâng daùm cöôøi nöõa. Tuy bieán saéc, naøng vaãn nheï gioïng, tieáp: -Neáu ngöôi khoâng aên ñöôïc thòt ngöôøi cheát, thì choïn caùch thöù hai. Loâi laõo tam maát bình tónh thaáy roõ: -Caùch thöù hai nhö theá naøo? Nöõ nhaân laïnh luøng: -Caùch thöù hai raát giaûn ñôn, ngöôi chæ coù vieäc theo ta. Thoát xong, naøng nheï nhaøng xoay ngöôøi, nhuùn chaân nhaûy leân bôø töôøng. Ñeâm saâu, gaàn vuøng nuùi, khoâng khí laïnh. Gioù ñeâm töø xa thoåi ñeán mang theâm caùi laïnh boán phöông doàn veà ñaây. Trong boùng ñeâm, taø aùo traéng phaát phô bay nhö caùnh thieân nga, troâng naøng luùc ñoù coù veû thaàn bí voâ cuøng. Boïn Loâi laõo tam boán ngöôøi do döï moät chuùt roài voït mình chaïy theo naøng. Vaãn khoâng ñoäng tònh naøo ôû trong gian phoøng cuûa Toâ Dung Dung. Chöøng nhö naøng nguû say. Töøng bò ñòch cho vaøo troøng maáy löôït, Hoà Thieát Hoa baây giôø caûnh giaùc hôn tröôùc. Y bieát roõ boån phaän cuûa y laø baûo veä an toaøn cho Toâ Dung Dung. Vaïn nhaát naøng coù beà naøo, y laøm sao nhìn maët Tieåu Phi. Y bieát, y tuyeät ñoái phaûi coù maët taïi ñaây, maõi ñeán luùc Tieåu Phi trôû veà, khoâng theå vì lyù do gì maø rôøi ñi nöûa böôùc. Song söï vieäc vöøa xaûy ra khích ñoäng tính hieáu kyø cuûa y maõnh lieät, y thaáy caàn phaûi hieåu veà haønh tung cuûa nöõ nhaân thaàn bí ñoù. Hôn nöõa, trong chieác bao ñoù, coù nhöõng vaät gì, y muoán bieát laém. Neáu khoâng chaïy theo nöõ nhaân, tìm hieåu nhöõng ñieàu muoán bieát, chaéc y phaûi ñieân maát. Y ñaén ño, do döï. Tuy y vuoát choùp muõi, vuoát maõi choùp muõi ñoû moïng leân, nhöng vaãn chöa quyeát ñònh nhö theá naøo. Ngôø ñaâu, vöøa luùc ñoù, Toâ Dung Dung loù ñaàu ra nôi khung cöûa soå, ñöa tay vaãy y. Hoà Thieát Hoa nhaûy xuoáng lieàn. Y thôû phaøo: -Thì ra coâ nöông chöa nguû! Toâ Dung Dung mæm cöôøi: -Caùc ngöôi uoáng röôïu xong, vaøo phoøng thôû nhö traâu, ñeán keû ñieác cuõng phaûi nghe, ta laøm sao nguû ñöôïc? Ñeâm nay, khaùch saïn naøy naùo nhieät quaù chöøng! Hoà Thieát Hoa buoâng goïn: -Thì ra coâ nöông ñaõ thaáy heát? Toâ Dung Dung gaät ñaàu: -Caùc ngöôi ñuoåi theo moät keû laï, sau ñoù moät ngöôøi trôû veà. Neáu laø luùc naøo khaùc, chaéc Hoà Thieát Hoa noùi ñuøa moät vaøi caâu cho naøng theïn ñoû maët, hoaëc giaû cho naøng lo sôï veà Tieåu Phi maø cuoáng cuoàng leân. Nhöng luùc naøy, y coù vieäc quan taâm hôn, neân khoâng coøn caùi thuù ñuøa côït. 804 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Y hoûi: -Coâ nöông ñaõ thaáy nhöõng gì ñaõ xaûy ra ôû gian phoøng beân caïnh chöù? Toâ Dung Dung chôùp maét, khoâng ñaùp chæ hoûi laïi: -Ngöôi moán ñi theo hoï, doø xeùt haønh tung cuûa hoï, phaûi vaäy khoâng? Hoà Thieát Hoa möøng rôõ: -Coâ nöông cuõng muoán ñi? Theá thì chuùng ta cuøng ñi! Toâ Dung Dung laéc ñaàu: -Rieâng ta, ta khoâng ñi ñöôïc ñaâu. Bôûi neáu nöõ nhaân ñoù troâng thaáy ta thì nhieàu phieàn phöùc phaùt sinh laø caùi chaéc. Ngöôi ñi thì chaúng sao caû. Hoà Thieát Hoa hoûi: -Taïi sao? Toâ Dung Dung ñaùp: -Vì naøng nhaän ra ta, coøn ngöôi thì xa laï ñoái vôùi naøng! Hoà Thieát Hoa hoûi doàn: -Coâ nöông coù quen bieát naøng? Coâ nöông nhaän ra naøng? Naøng laø ai? Toâ Dung Dung gaät ñaàu: -Ta bieát naøng. Naøng laø Cung Nam Yeán, ngaøy tröôùc coù ñeán tìm Löu Höông do leänh cuûa Thaàn Thuyû Cung. Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Thaûo naøo maø naøng aáy chaúng coù voõ coâng sieâu ñaúng! Thì ra ngaøng laø ñoà ñeä cuûa Thuyû Maãu AÂm Cô! Toâ Dung Dung laïi hoûi: -Ngöôi muoán theo doõi naøng? Hoà Thieát Hoa ñöa tay vuoát choùp muõi: -Nhöng coâ nöông... Toâ Dung Dung khoaùt tay: -Ngöôi muoán ñi, cöù yeân trí maø ñi. Ta chaúng phaûi laø treû con, chaúng leõ ta khoâng bieát chieáu coá laáy ta? Hoà Thieát Hoa saùng maét: -Coâ nöông thoâng minh quaù! Vaäy maø laõo Xuù Truøn cöù quaûn thuùc coâ nöông maõi, sôï ñeå coâ nöông ra ñöôøng roài ñeå thieân haï hieáp ñaùp. Y thoát leân, laøm Toâ Dung Dung theïn ñoû maët. Laäp töùc y chaøo Toâ Dung Dung roài voït mình ñi lieàn. *** Nhöng chaäm maát roài, Hoà Thieát Hoa khoâng thaáy boùng hình nöõ nhaân vaø boïn Loâi laõo taâm ñaâu caû. Y bieát roõ Nam Cung Yeán duø coù thuaät khinh coâng raát cao, song naøng coøn phaûi ñôïi boïn Loâi laõo tam, maø boïn Loâi laõo tam thì chæ laø nhöõng keû bình 805 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long thöôøng, nhö vaäy, hoï chöa ñi xa, vaø y coøn hy voïng baét kòp hoï. Tuy nhieân, hoï maát daïng roài, Hoà Thieát Hoa coøn bieát hoï ñi veà höôùng naøo maø theo. Reõ veà beân taû, laø ñöôøng phoá, reõ sang beân höõu laø con loä caùi, phía tröôùc maët laø höôùng Tieåu Phi ñang ñuoåi theo boùng ngöôøi thaàn bí. Y nghó, neáu chaïy veà phía tröôùc, maëc duø khoâng gaëp Nam Cung Yeán, ít nhaát y cuõng gaëp Tieåu Phi. Nhìn phía tröôùc, Hoà Thieát Hoa khoâgn thaáy moät loái thoâng naøo, chæ coù nhöõng ngoâi nhaø döïng chaén ngang, chaèng chòt. Ñeøn nhaø ñaõ taét, ngöôøi trong thaønh sôï nhaát laø hoaû hoaïn neân chaúng ai daùm ñeå ñeøn chaùy maø nguû. Laï luøng thay, ñang luùc moïi nhaø ñeàu taét ñeøn, moïi ngöôøi ñeàu nguû say, phía tröôùc laïi coù moät nôi coøn aùnh saùng, vaø töø nôi ñoù, coù tieáng ñoäng khaùc laï. Hoà Thieát Hoa voït mình ñeán ñoù, nhaän ra nôi coù aùnh saùng laø moät cöûa hieäu queân taét. Beân caïnh quan taøi, coù maáy ngöôøi ñang neän buùa ñoùng ñinh. Theá laø coù ngöôøi cheát. Ai cheát? Trong moät thò traán, ngöôøi ñoâng, haèng ngaøy coù keû cheát, ñieàu ñoù coù chi laï ñaâu? Theá maø Hoà Thieát Hoa chuù yù. Giöõa ñeâm, cöûa hieäu quan taøi söûa chöõ quan taøi, chuaån bò saün saøng, theá laø coù ngöôøi cheát giöõa ñeâm. Caùi cheát ñoù, laøm cho Hoà Thieát Hoa lieân töôûng ñeán hai ngöôøi bò Loâi laõo tam gieát. Nhöng ôû ñaây, hoï chuaån bò ñuùng boán coã quan taøi. Moät coã ñöôïc ñaäy naép roài, coâng nhaân ñang ñoùng ñinh. Coøn ba coã kia, trong moãi coã coù moät xaùc cheát. *** Hoà Thieát Hoa caáp toác phi thaân ñeán nôi. Söï xuaát hieän thình lình cuûa y laøm cho hai gaõ coâng nhaân kinh hoaûng, chuùng neän buùa vaøo ñinh, ñinh baén ra ngoaøi. Hoà Thieát Hoa khoâng quan taâm ñeán chuùng, böôùc tôùi gaàn caùc coã quan taøi, quan saùt nhöõng xaùc cheát. Baát giaùc, y keâu leân thaát thanh: -Thì ra, chính laø boïn chuùng! Boïn chuùng, laø boïn Loâi laõo tam. Trong khi Hoà Thieát Hoa söûng soát, hai gaõ coâng nhaân voäi quyø xuoáng tröôùc maët y van caàu thaûm thieát: -Ñaïi gia tha toäi! Boïn tieåu nhaân chaúng lieân quan gì trong vuï naøy! Thaáy hai gaõ bieán saéc maët, Hoà Thieát Hoa bieát laø chuùng ngôø y laø baèng höõu cuûa boïn Loâi laõo tam. Y cöôøi to: -Ta bieát, caùc ngöôi chaúng lieân quan ñeán vuï naøy, song söï tình ra laøm sao, caùc ngöôi cöù noùi thaät cho ta hieåu hay khoâng? 806 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ngöôøi lôùn tuoåi trong hai coâng nhaân ñoù kìm gan noùi: -Boïn tieåu nhaân ñang nguû, boãng coù moät naøng tieân goïi thöùc daäy, baûo boïn tieåu nhaân chuaån bò boán coã quan taøi, vaø chôø lònh naøng... Hoà Thieát Hoa laïi hoûi: -Naøng vaän aùo traéng? Gaõ coâng nhaân gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy, boïn tieåu nhaân khoâng laï luøng gì, bôûi caùi ngheà naøy laø theá, baát cöù trong thôøi khaéc naøo, giöõa ñeâm, giöõa ngaøy, cuõng coù ngöôøi ñeán mua haøng. Phaøm con ngöôøi ta, cheát laø cheát, coù ai traùnh ñeâm choïn ngaøy maø cheát ñaâu? Cho neân boïn tieåu nhaân bò ñaùnh thöùc ñang luùc nguû ngon laø thöôøng. Hôn nöõa, duø boïn tieåu nhaân coù laï luøng cuõng chaúng daùm laï luøng, bôûi trong nuùi coù raát nhieàu tieân nöõ nhö naøng aáy. Caõi lôøi hoï laø nguy. Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Khoâng phaûi tieân nöõ ñaâu. Ñoù laø quyû nöôùc . Naøng laø moät con quyû nöôùc töø döôùi nöôùc chui leân. Gaõ coâng nhaân coøn sôï haõi tieáp: -Vò tieân... quyû... coâ nöông ñoù sau khi daën boïn tieåu nhaân roài, boû ñi moät luùc, trôû laïi vôùi boán vò haûo haùn. Xem ra naøng khoâng coù aùc yù gì ñoái vôùi boán vò haûo haùn ñoù, moät trong boán ngöôøi trao cho tieåu nhaân hai möôi löôïng baïc. Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Haén coù noùi gì chaêng? Gaõ coâng nhaân tieáp: -Haûo haùn ñoù loä veû haân hoan thoát: ta ñeán ñaây, mua quan taøi cho baèng höõu ta. Baùn ñöôïc moät coã quan taøi moãi ngaøy laø sanh yù thònh vöôïng laém,huoáng hoà boãng döng moät luùc baùn ñöôïc nhöõng boán coã. Ngôø ñaâu... Coù leõ ñoaïn cuoái söï vieäc haõi huøng quaù, gaõ sôï, hai haøm raêng ñaùnh coäp coäp vaøo nhau, gaõ khoâng theå thuaät tieáp. Hoà Thieát Hoa nhìn boïn Loâi laõo tam, baây giôø chæ coøn laø xaùc cheát, hoàn chôi vôi taän nôi naøo, theá thì coøn gì chua xoùt baèng, mæa mai baèng? Hoà Thieùt Hoa nghó khoâng bieát neân khoùc hay neân cöôøi. Y thöø ngöôøi ra ñoù, khoâng hoûi nöõa, gaõ coâng nhaân bôùt sôï roài, laïi tieáp: -Sau khi haûo haùn ñoù trao tieàn xong, vò coâ nöông thoát: caùch thöù hai laø caùc ngöôi theo ta, theo ñeå chui vaøo quan taøi, chaúng coøn gì ñôn giaûn hôn. Boïn tieåu nhaân kinh hoaøng, chaúng hieåu hoï coù vieäc gì, vaø cuõng chaúng bieát taïi sao coâ nöông ñoù vöøa thoát xong, caû boán haûo haùn cuøng ngaõ xuoáng. Gaõ rung ngöôøi, lí nhí tieáp: -Bình sinh tieåu nhaân chöa thaáy ai cheát mau nhö vaäy, cheát nhö ñuøa, nhö ñoùng kòch, caû boán ngöôøi vöøa ñöùng ñoù, coøn soáng ñoù boãng ngaõ xuoáng roài ñi luoân, ñi eâm thaám. 807 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa söõng sôø. Moät phuùt sau, y hoûi: -Roài sao ñoù? Gaõ coâng nhaân thôû daøi: -Boán xaùc cheát naèm ñoù, vò coâ nöông kia bieán maát. Gaõ tieáp : -Söï vieäc naøy thuaät laïi cho thieân haï nghe coù ai tin ñöôïc chaêng. Cho neân boïn tieåu nhaân phaûi caáp toác taåm lieäm xaùc cheát, caáp toác mai taùng, chaúng khaùc naøo mình laøm neân toäi loãi, roài lo phi tang vaäy. Gaõ van caàu: -Xin ñaïi gia... ñaïi gia... Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå: -Ngöôi yeân trí, ta khoâng laøm khoù deã cho ngöôi ñaâu. Baát quaù ta hoûi ngöôi veà chieác bao boá to lôùn maø hoï mang theo ñoù, ngöôi coù thaáy chaêng? Baây giôø chieác bao ñoù ôû ñaâu? Gaõ coâng nhaân ñaùp: -Chöøng nhö vò coâ nöông ñoù mang ñi roài thì phaûi. Luùc hoï ñeán coù chieác bao, luùc vò coâ nöông ñoù ñi, chieác bao maát luoân, tieåu nhaân vì sôï quaù neân khoâng ñeå yù... Hoà Thieát Hoa thoaït ñi lieàn, khoâng caàn nghe tieáp. *** Beân caïnh moät ngoâi mieáu hoang nhoû, coù maáy daõy baøn gheá. Nôi ñaây laø moät tröôøng hoïc, nhöng vò sö phoù khoâng ôû haún taïi mieáu ñeán giôø daïy thì tôùi, heát giôø daïy laïi ñi. Hieän taïi, veà ñeâm ñöông nhieân trong ñoù chaúng coù boùng ngöôøi, song laïi coù aùnh deøn. Ñeøn leo leùt troâng heát söùc ruøng rôïn. Tieåu Phi ñuoåi theo boùng ngöôøi bí maät, ñeán ñoù roài, ngöôøi bí maät döøng chaân laïi. Baây giôø Tieåu Phi môùi troâng thaáy ngöôøi ñoù. Moät laõo nhaân voùc oám, raâu vaø toùc ñeàu baïc traéng. Laõo quay mình laïi, ñieåm moät nuï cöôøi: -Löu Höông! Laõo phu thaønh thöïc khen Höông Soaùi coù thuaät khinh coâng cao dieäu treân ñôøi naøy, chaúng coù ai saùnh baèng. Tieåu Phi voøng tay: -Tieàn boái quaù khen! Boãng, chaøng cöôøi luoân maáy tieáng, tieáp: -Trong theá gian, neáu coù moät ngöôøi chaïy tröôùc maø taïi haï ñuoåi theo sau khoâng kòp, ngöôøi ñoù, ngoaøi Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñaùi laõo tieàn boái ra thì coøn ai nöõa? Laõo nhaân baät cöôøi ha haû: 808 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Laõo phu ñuøa Höông Soaùi moät chuùt cho vui, chöù laøm gì laõo phu daùm saùnh taøi vôùi Höông Soaùi. Laõo phu muoán noùi chuyeän vôùi Höông Soaùi, song khaùch saïn laø nôi ñoâng ngöôøi, khoâng tieän gaëp maët vôùi Löu Höông. Do ñoù, laõo phu tìm caùch ñöa Höông Soaùi ñeán ñaây. Thöïc söï thì, Vaïn Lyù Ñoäc haønh cuõng muoán thöû xem thuaät khinh coâng cuûa Tieåu Phi coù ñuùng nhö ngöôøi ñôøi ca tuïng chaøng, do ñoù laõo môùi giôû heát toác löï chaïy ñi. Chöù neáu khoâng thì, laõo coù theå chaäm chaân laïi, chôø chaøng roài ñöa chaøng töø töø ñeán nôi naøo maø chaúng ñöôïc, caàn chi phaûi chaïy troái cheát? ---------------------oOo--------------------- 809 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2