Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 86

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

93
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 86: CÁI THẾ ĐỘC HÀNH ....TiTiểu Phi mỉm cười, nhưng rồi chàng lại cau mày thốt: -Tiền bối tỵ hiềm nơi khách sạn đông người, có phải... Đái Độc Hành gật đầu: -Bên cạnh phòng của Hương Soái có mấy người lão phu theo dõi họ, đến đây không ngờ lại gặp Hương Soái! Tiểu Phi hỏi: -Như vậy, tiền bối nên cảm kích họ mới phải. Nhưng chẳng hay họ là ai, họ đã làm những gì, khiến tiền bối chiếu cố đến họ?.... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 86

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ TAÙM MÖÔI SAÙU CAÙI THEÁ ÑOÄC HAØNH Tieåu Phi mæm cöôøi, nhöng roài chaøng laïi cau maøy thoát: -Tieàn boái tî hieàm nôi khaùch saïn ñoâng ngöôøi, coù phaûi... Ñaùi Ñoäc Haønh gaät ñaàu: -Beân caïnh phoøng cuûa Höông Soaùi coù maáy ngöôøi laõo phu theo doõi hoï, ñeán ñaây khoâng ngôø laïi gaëp Höông Soaùi! Tieåu Phi hoûi: -Nhö vaäy, tieàn boái neân caûm kích hoï môùi phaûi. Nhöng chaúng hay hoï laø ai, hoï ñaõ laøm nhöõng gì, khieán tieàn boái chieáu coá ñeán hoï? Ñaùi Ñoäc Haønh cöôøi nheï: -Taùnh khí cuûa laõo phu, xöa nay laø theá, hay can thieäp vaøo vieäc baát bình, caàn gì boïn hoï coù chaïm ñeán laõo phu. Roài laõo traàm gioïng tieáp: -Boïn ñoù, tuy laø nhöõng tieåu toát voâ danh treân giang hoà, song gaàn ñaây, chuùng coù nhöõng haønh ñoäng ñaùng haän, laõo phu nhaát ñònh khoâng tha thöù chuùng. Laõo khoâng noùi, chuùng haønh ñoäng nhö theá naøo laøm laõo haän. Tieåu Phi chæ chôø nghe chöù khoâng hoûi. Bình sinh chaøng khoâng thích hoûi ai vieäc chi, neáu vieäc ñoù chaúng lieân quan vôùi chaøng. Ñaùi Ñoäc Haønh tieáp: -Laõo phu theo ñeán ñaây, gaëp chuùng roài, song laïi chöa haï thuû, coù leõ Höông Soaùi laáy laøm laï? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy, tieàn boái! Ñaùi Ñoäc Haønh thôû daøi: -Boïn chuùng chöøng nhö ma ñöa loái, quyû daãn ñöôøng, nôi naøo chuùng khoâng ñeán, laïi ñeán ñòa phöông naøy. Höông Soaùi coù bieát khoâng, quanh vuøng phuï caän naøy, khoâng ai ñöôïc laøm caùi vieäc saùt nhaân. Tieåu Phi laïi gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy, tieàn boái! Taïi haï coù nghe Thaàn Thuyû Cung, chöøng nhö chu vi laø traêm daëm, trong voøng traêm daëm, neáu ai gieát ngöôøi thì ngöôøi ñoù phaûi ñeàn maïng cho keû bò gieát. Ñaùi Ñoäc Haønh mæm cöôøi: 810 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñaønh laø theá, song laõo phu ñaâu coù ngaùn baø? Baát quaù, laõo phu laø nam, baø laø nöõ, nam ñaâu theå giao ñaáu vôùi nöõ? Huoáng chi, laõo phu ñaõ ñeán töøng naøy tuoåi roài, leõ naøo coøn noâng noåi, sanh chuyeän vôùi nöõ nhaân? Caùi tính quaät cöôøng cuûa laõo, caøng giaø laïi caøng toû roõ con ngöôøi ñoù duø gaàn ñaát xa trôøi, cuõng chaúng heà chòu khuaát phuïc tröôùc moät ai. Töï nhieân, laõo cuõng khoâng chòu toû veû ngaùn ai, thaø cheát chöù chaúng nhaän keùm. Tieåu Phi cöôøi thaàm, nhöng laïi phuï hoaï theo laõo: -Tieàn boái coù lyù! Cuøng nöõ nhaân sanh chuyeän, thì sao ñaùng maët nam nhaân? Ñaùi Ñoäc Haønh cöôøi töôi: -Laõo phu muoán môøi Höông Soaùi uoáng cheùn röôïu, song nghó laïi thaân phaän mình, thuoäc haïng khaát caùi, vaøo haïng quaân heøn, thì khoâng xöùng vôùi Höông Soaùi, vaøo hieäu sang thì laïi quaù phaän laõo phu, cho neân baát ñaéc dó phaûi taïm möôïn nôi naøy tieáp khaùch quyù, vaø mong raèng ngaøy mai, vò sö phoù cuûa ngoâi tröôøng naøy khoâng phaùt hieän moät daáu veát gì cuûa chuùng ta! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Tieàn boái coù chuaån bò thòt choù aø? Taïi haï xin cho tieàn boái bieát taïi haï khoâng aên ñöôïc thöù thòt aáy ñaâu nheù. Ñaùi Ñoäc Haønh voã tay leân vai chaøng, baät cöôøi lôùn: -Höông Soaùi nghe giang hoà truyeàn thuyeát laø boïn khaát caùi thích thòt choù? Khoâng ñaâu, giôùi khaát caùi cuõng nhö moïi ngöôøi khaùc, vaãn coù ngöôøi thích loaïi thòt ñoù, coù ngöôøi khoâng vaø laõo phu laø moät trong soá ngöôøi khoâng thích. *** Caây ñeøn saùp ñaõ taøn phaân nöûa, voø röôïu ñöôïc môû naép ra, treân baøn coù maáy bao giaáy daàu, ñöïng thöùc nhaém. Môùi hoâm naøo ñaây, laõo khoâng muoán hoäi dieän vôùi Tieåu Phi, sao baây giôø laõo môøi chaøng uoáng röôïu? Trong maáy hoâm vöøa qua, coù vieäc gì laøm cho laõo caûi bieán chuû yù. Ñoät nhieân, Tieåu Phi phaùt hieän ra chaúng phaûi tình côø maø laõo gaëp chaøng. Nhaát ñònh laø laõo theo doõi chaøng, tìm chaøng. Maø chöøng nhö moät söï vieäc gì quan troïng laém. Uoáng xong vaøi cheùn röôïu, Tieåu Phi hoûi: -Chaéc tieàn boái ñaõ bieát tröôùc laø Thaàn Thuyû Cung ñang gaây phieàn phöùc cho taïi haï. Do ñoù, duø laøm gì taïi haï cuõng ñeán ñaây, vaø tieàn boái ñeán tröôùc, chôø ñoùn taïi haï? Coù theå laø tieàn boái cuõng chuaån bò tieáp trôï taïi haï moät tay? Ñaùi Ñoäc Haønh giaät mình. Nhöng laáy ngay bình tónh, naâng cao cheùn röôïu cöôøi lôùn: -Ngöôøi ta baûo raèng, Höông Soaùi thoâng minh toät baäc, laïi coù caùi gan baèng saét. Quaû thaät nhö vaäy. Ñeán Thaàn Thuyû Cung laø laøm moät vieäc maïo hieåm, hieåu ñöôïc yù nguyeän cuûa laõo phu laø thoâng minh xuaát chuùng. Tieåu Phi mæm cöôøi: 811 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Heä thoáng thoâng tin cuûa Caùi Bang tuyeät dieäu nhaát traàn ñôøi maø tieàn boái laïi troïng ñaïo nghóa giang hoà, khieán ai cuõng kính phuïc. Nhöng vieäc naøy thì... Ñaùi Ñoäc Haønh chaën lôøi: -Laõo phu thöøa hieåu, vieäc naøy ngöôøi ngoaøi khoâng ai can thieäp ñöôïc. Cho neân laõo phu chæ muoán thoâng baùo cho Höông Soaùi bieát moät tin töùc, goïi laø ñaùp laïi phaàn naøo ôn troïng cuûa Höông Soaùi ñoái vôùi Caùi bang. Tieåu Phi nghieâng mình: -Tieàn boái noùi quaù lôøi! Ñaùi Ñoäc Haønh tieáp: -Vieäc maø laõo phu saép noùi cho Höông Soaùi bieát coù lieân quan ñeán teân nghieät ñoà Nam Cung Linh. Tieåu Phi cau maøy: -Voâ Hoa? Ñaùi Ñoäc Haønh ñaët cheùn röôïu xuoáng maët baøn, thôû daøi maáy tieáng roài thoát: -Phaûi! Chính Voâ Hoa! Haén khoâng giöõ gìn quy cuû vaøo Thaàn Thuyû Cung, daãn duï moät tieåu coâ nöông laøm ñieàu daâm oâ. Söï vieäc ñoù chaéc Höông Soaùi cuõng bieát roõ... Tieåu Phi gaät ñaàu: -Song taïi haï khoâng heà tieát loä vôùi ai. Theá do ñaâu tieàn boái bieát ñöôïc? Ñaùi Ñoäc haønh ñaùp: -Höông Soaùi coù caùi taâm toát ñeïp laø giaáu vieäc xaáu cho ngöôøi, chæ neâu vieäc toát cuûa ngöôøi, coát gaây danh döï cho hoï, ñoù laø moät ñöùc tính cao quyù, ñaùng kính. Tuy nhieân, thieân voøng khoâi, khoâi sô nhi baát laäu, ñieàu bí maät gì cuoái cuøng roài cuõng phaûi bò phôi loä tröôùc theá nhaân. Laõo taëc löôõi tieáp: -Toäi aùc cuûa Nam Cung Linh raát nhieàu, song haén ñaõ cheát roài, thì caàm nhö döùt khoaùt. Caùc vò tröôûng laõo trong Caùi Bang sôû dó laáy leã bang chuû mai taùng haén laø vì caùc vò aáy nghó raèng khoâng neân bieåu döông caùi xaáu cuûa mình cho ngöôøi ngoaøi bieát ñöôïc. Thöïc laø moät ñieàu khoù khaên, gaây khoå sôû cho ngöôøi trong bang voâ cuøng. Chaéc Höông Soaùi cuõng löôïng xaù! Tieåu Phi gaät ñaàu: -Taïi haï hieåu. Ñaùi Ñoäc Haønh tieáp: -Ñeä töû boån bang kieåm ñieåm nhöõng vaät duïng cuûa Nam Cung Linh tröôùc khi mai taùng, thaáy coù moät con caù goã baèng caây... Tieåu Phi cau maøy: -Moät con caù goã? Ñaùi Ñoäc Haønh gaät ñaàu: 812 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Phaûi! Moät con caù goã, hay laø caùi moõ baèng goã, cuûa ngöôøi xuaát gia duøng. Ñeä töû Caùi Bang khoâng heà tu phaät thì laøm sao coù moõ kinh? Do ñoù, taát caû ñeàu nghó raèng ñoù laø vaät cuûa Voâ Hoa. Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy! Ñaùi Ñoäc Haønh tieáp: -Troïn ñôøi, Nam Cung Linh bò aùc taêng Voâ Hoa haõm haïi maõi, cho neân, taát caû ñeàu caêm haän... Laõo thôû daøi, tieáp: -Phaûi bieát, thuôû nhoû, Nam Cung Linh laø keû hieàn löông thuaàn haäu, caùc vò tröôûng laõo ñeàu yeâu meán. Tieåu Phi laïi gaät ñaàu. Nhöng chaøng thaàm nghó: -Thoùi thöôøng, ai cuõng theá, coù con, chaùu luùc nhoû hieàn löông, lôùn leân, laøm ñieàu baïi hoaïi, haún phaûi cho raèng ñöùa beù bò keû xaáu duï daãn vaøo ñöôøng hö. Ñaùi Ñoäc Haønh tieáp: -Vöông tröôûng laõo laø ngöôøi deã bò khích ñoäng hôn heát trong boïn, chuïp chieác moõ kinh, quaêng xuoáng ñaát. Chieác moõ kia vôõ tan, trong chieác moõ coù moät maûnh giaáy. Hay ñuùng hôn moät quyeån soå nhoû. Tieåu Phi laáy laøm laï: -Moät quyeån soå nhoû? Soå ñoù coù ghi chuù nhöõn g gì? Ñaùi Ñoäc Haønh tieáp: -Quyeån soå khoâng ghi chuù taâm phaùp voõ coâng, maø laø moät söï bí maät lôùn lao. Laõo phu khoâng thích tìm hieåu vieäc rieâng tö cuûa ngöôøi, toan ñoát ñi, nhöng Vöông tröôûng laõo khoâng ñoàng yù, cho raèng ñieàu bí maät ñoù coù lieân quan troïng ñaïi vôùi Caùi Bang, phaûi xem qua cho bieát. Caùi Bang coù quy cuû nghieâm maät laø khoâng ñöôïc tìm hieåu vieäc rieâng tö cuûa ai. Neáu hoï baét buoäc ai phaïm quy cuû, haún quan troïng laém. Ñaùi Ñoäc Haønh giaûi thích, töï nhieân Tieåu Phi thoâng caûm ñieàu ñoù ngay. Laõo uoáng moät hôùp röôïu, tieáp: -Quyeån soå ghi chuù nhöõng söï bí maät cuûa Voâ Hoa. Laõo phu heát söùc laáy laøm laï taïi sao Voâ Hoa laïi ghi chuù nhöõng vieäc laøm baïi hoaïi trong ñôøi haén. Tieåu Phi cöôøi nheï: -Tieàn boái cho raèng baïi hoaïi, song Voâ Hoa laïi raát ñaéc yù vôùi nhöõng vieäc laøm ñoù. Haén khoâng theå khoe khoang vôùi ñôøi thì haén ghi cheùp laïi, ñeå thaáy khoaùi moãi laàn ñoïc ñeán! Ñaùi Ñoäc haønh mæm cöôøi: -Höông Soaùi raát am töôøng taâm lyù cuûa nhöõng keû baïi hoaïi. Thaûo naøo maø Höông Soaùi hieåu thaáu baát cöù aâm möu naøo cuûa chuùng. 813 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi khieâm toán, nghieâng mình noùi nhuùn maáy tieáng, ñoaïn hoûi: -Nhöõng ñieàu Voâ Hoa ghi chuù ôû quyeån soå ñoù, haún coù lieân quan ñeán Thaàn Thuyû Cung chöù? Ñaùi Ñoäc Haønh gaät ñaàu: -Chínhg vì theá laõo phu ñeán ñaây, mong gaëp Höông Soaùi. Tieåu Phi traàm ngaâm moät chuùt: -Tieàn boái tìm taïi haï ñeå trao quyeån soå ñoù cho taïi haï? Ñeán löôït Ñaùi Ñoäc Haønh suy nghó. Giaây laùt, laõo ñaùp: -Boån yù cuûa laõo phu theá laø song Voâ Hoa ñaõ xöng laø Dieäu Taêng. Nhieàu danh moân, theá gia treân giang hoà, töï cho laø moät vinh haïnh neáu nghinh tieáp ñöôïc haén laøm khaùch. Nhôø theá, haén bieát raát nhieàu bí maät veà caùc vò thieân kim tieåu thô. Neáu quyeån soå ñoù ñöôïc tieát loä treân giang hoà, thì chaúng bieát bao nhieâu gia ñình seõ phaûi tan vôõ. Vaø bao nhieâu nöõ nhaân hoå theïn maø töï töû. Cho neân, laõo phu ñaõ ñoát quyeån soå ñoù roài. Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñoát laø phaûi! Ñaùi Ñoäc Haønh tieáp: -Trong quyeån soå ñoù, haén coù ghi chuù moät ñoaïn lieân quan ñeán Thaàn Thuyû Cung, laõo phu coù ñoïc qua vaø nhôù roõ. Vì haén laø nam nhaân duy nhaát vaøo loït nôi ñoù, neân haén ghi chuù söï vieäc heát söùc tæ mæ, xem nhö moät thaønh tích lôùn lao trong ñôøi. Tieåu Phi traân troïng: -Vaõn boái xin nghe! Ñaùi Ñoäc Haønh tieáp: -Quaû thaät, haén thoâng minh xuaát chuùng. Haén thuyeát phaùp hay ñeán ñoä Thaàn Thuyû Cung cuõng khaâm phuïc haén vaø kính neå haén voâ cuøng. Höông Soaùi cuõng bieát Thaàn Thuyû Cung chuû suøng ñaïo laém chöù! Tieåu Phi gaät ñaàu: -Taïi haï coù nghe giang hoà noùi ñeán ñieàu ñoù! Ñaùi Ñoäc Haønh tieáp: -Haén vaøo cung, möôïn vieäc thuyeát phaùp ñeå coù dòp doø daãm Thieân Nhaát Thaàn Thuyû. Tieåu Phi thôû daøi: -Moät ñoäc thuyû toái thöôïng. Laøm cho ngöôøi cheát song chaúng löu laïi moät chöùng tích nhoû. Ñaùi Ñoäc Haønh tieáp: -Vaøo trong ñoù roài, haén khoâng coù dòp ñaùnh caép ñöôïc ñoäc thuyû ñoù. Vì cung chuû öôùc thuùc ñeä töû voâ cuøng nghieâm maät. Voâ Hoa khoâng laøm sao tieáp caän chuùng ñeå thaêm doø. Tieåu Phi keâu kheõ: -A! 814 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñaùi Ñoäc haønh tieáp: -Tuy haén coù ñeán Thaàn Thuyû Cung song söï thöïc thì haén khoâng heà löu truù taïi ñoù. Ñeán giôø ngoï moãi ngaøy, cung chuû cho ngöôøi vôøi haén vaøo cung thuyeát phaùp. Xong cuoäc thuyeát phaùp roài, coù ngöôøi ñöa haén ra khoûi coác lieàn. Haén muoán ôû laïi moät vaøi giaây cuõng khoâng ñöôïc, duø haén ñöôïc cung chuû leã troïng. Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc: -Nhöõng ai trong cung tieáp caän haén? Ñaùi Ñoäc Haønh tieáp: -Ñöa vaø röôùc haén moãi ngaøy, coù boán nöõ ñeä töû. Boán naøng ñoù giaùm saùt laãn nhau, duø coù moät naøng naøo muoán giuùp haén caùi gì, cuõng khoâng laøm sao giuùp maø khoâng bò ba naøng kia phaùt hieän. Voâ Hoa töï nghó laø haén khoâng coøn maûy may hi voïng gì. Ngôø ñaâu, moät hoâm haén phaùt hieän ra trong boán naøng, coù moät naøng nhìn leùn haén maø cöôøi. Tieåu Phi thôû daøi: -Vò coâ nöông ñoù haún laø Tö Ñoà Tònh! Ñaùi Ñoäc Haønh gaät ñaàu: -Chính naøng! Luùc ñoù Voâ Hoa laøm gì maø bieát ñöôïc teân cuûa naøng, haén chæ nhaän ra trong aùnh maét cuûa naøng aån öôùc moät tình caûm ñaëc bieät vôùi haén. Tuy nhieân, caû hai chöa noùi vôùi nhau moät tieáng naøo. Tieåu Phi cöôøi khoå: -Veà vaán ñeà caâu duï nöõ nhaân, ñoái vôùi Voâ Hoa laø moät vieäc quaù deã daøng. Phaûi nhìn nhaän haén coù kyõ thuaät tinh vi. Ñaùi Ñoäc haønh mæm cöôøi: -Duø haén coù kyõ thuaät tinh vi, thieáu cô hoäi thì haén cuõng chaúng laøm gì ñöôïc! -Ñuùng vaäy! Song haén cuõng thöøa thuû ñoaïn taïo cô hoäi. Ñaùi Ñoäc haønh traàm gioïng: -Caùi baïi hoaïi cuûa haén do ñoù maø phaùt sinh. Laõo tieáp: -Cöù theo nhöõng gì haén ghi cheùp trong quyeån soå, thì Thaàn Thuyû Cung laø moät sôn coác. Trong coá, coù hoa ñuû loaïi, nôû ñuû muøa, chaúng khaùc naøo ñoäng Ñaøo Nguyeân. Döôøi nhöõng taøng caây maùt meû, coù nhieàu ngoâi nhaø, cao thaáp khaùc nhau, boïn nöõ ñeä töû ôû trong nhöõng ngoâi nhaø ñoù. Tieåu Phi thaàm nghó: -Theá laø Toâ Dung Dung noùi ñuùng. Coøn Lieãu Voâ My? Ñòa phöông do naøng taû laø nôi naøo? Ñaùi Ñoäc Haønh tieáp: -Trong sôn coác, coù thaùc nöôùc, nöôùc ñoå nhö böùc maøn, nöôùc ñoïng thaønh ao lôùn, trong ao coù taûng ñaù to, loù khoûi maët nöôùc. Chính nôi ñoù, Voâ Hoa thuyeát phaùp haøng ngaøy. Laõo tieáp luoân: 815 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Vaøo coác, haén ñeán thaúng phieán ñaù ñoù, ngoài xuoáng, thuyeát phaùp, xong cuõng töø ñoù trôû ra, khoâng heà ñöôïc ñi ñaâu. Haén coù muoán cuõng chaúng laøm sao thöïc hieän yù muoán. Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc: -Haén coù laømg gì chaêng? Ñaùi Ñoäc haønh gaät ñaàu: -Khi naøo haén chòu cuùi ñaàu tröôùc ñònh meänh. Dó nhieân haén coù cô möu naøo ñoù. Moät hoâm, haén vôø saåy chaân, rôi xuoáng ao. Haén laø moät cao thuû voõ laâm, khoâng ai tin ñöôïc haén töï nhieân maø ngaõ. Song treân maët ñaù, reâu xanh phuû ñaày, raát trôn tröôït, vaû laïi moãi ngaøy ñeán ñoù thuyeát phaùp, coù söï gì buoäc haén giöõ mình maõi ñaâu maø khoûi phaûi ngaõ. Cho neân, haén rôi xuoáng nöôùc roài, ai ai cuõng töôûng sô yù thaät söï, chöù khoâng deø laø möu keá cuûa haén. Tieåu Phi cöôøi khoå, laïi nghó: -Chính ta cuõng phaûi laàm haén, huoáng hoà caùc ñeä töû Thaàn Thuyû Cung? Ta bò gaït thì treân ñôøi naøy coøn ai khoâng bò haén gaït? Ñaùi Ñoäc Haønh tieáp: -Haén öôùt ñaãm mình, cuoäc thuyeát phaùp phaûi dôû dang cho ngaøy ñoù. Tröôùc heát haén phaûi hô löûa cho y phuïc khoâ, hoaëc giaû phaûi thay y phuïc khaùc. Cung chuû cho ngöôøi ñöa haén xuoáng chaân nuùi, nôi ñoù coù moät ngoâi mieáu nhoû. Ngöôøi ñöa ñöôøng cho haén, ñoát cho haén moät ñoáng löûa. Tieåu Phi thoát: -Muoán hô cho y phuïc, ít nhaát cuõng maát nöûa khaéc thôøi gian. Ñaùi Ñoäc haønh gaät ñaàu: -Luùc ñoù, chính Tö Ñoà Tònh ôû caïnh haén, cuøng ñi vôùi naøng, coù maáy naøng khaùc. Sau khi ñoát löûa roài, caùc naøng boû haén laïi ñoù, ruùt lui. Tröôùc khi ruùt lui, chuùng khoaù cöûa mieáu, thaønh thöû Voâ Hoa khoâng laøm gì ñöôïc ngoaøi vieäc hong y phuïc cho khoâ. Ngôø ñaâu, moät luùc sau, Tö Ñoà Tònh töø trong böùc maøn böôùc ra. Voâ Hoa khoâng caàn duøng ngoân ngöõ meâ hoaëc naøng. Chính naøng töï nguyeän hieán thaân cho haén. Voâ Hoa ghi chuù söï vieäc naøy boäc loä roõ reät söï ñaéc yù cuûa haén. Tieåu Phi laåm nhaåm: -Tö Ñoà Tònh töø sau böùc maøn böôùc tôùi, haún beân döôùi neân mieáu coù ñòa ñaïo... Ñaùi Ñoäc Haønh khoâng noùi gì veà yù kieán cuûa chaøng, chæ tieáp tuïc: -Chöøng nhö Tö Ñoà Tònh laø moät ñeä töû thaân caän trong soá ñeä töû ñöôïc cung chuû tin caäy nhaát. Naøng khuynh taâm ñoái vôùi Voâ Hoa, coøn haén thì khoâng thöïc söï yeâu naøng. Baát quaù, haén lôïi duïng naøng laøm moät phöông tieän ñeå thöïc hieän möu ñoà. Cuoái cuøng, naøng troäm moät bình Thieân Nhaát Thaàn Thuyû trao cho haén. Tieåu Phi kinh ngaïc: -Giaûn ñôn nhö vaäy aø? Ñaùi Ñoäc Haønh gaät ñaàu: 816 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Haén cuõng khoâng töôûng laø thaønh coâng deã daøng nhö vaäy. Chæ hai hoâm sau, Tö Ñoà Tònh trao bình ñoäc thuyû cho haén. Luùc ñöa haén ra khoûi sôn coác, nghe noùi thaàn thuyû raát ñoäc, laïnh nhö giaù baêng... Laõo thôû daøi tieáp: -Tö Ñoà Tònh töï nguyeän hieán thaân, nhö vaäy coù khaùc naøo moät daâm phuï, maø daâm phuï coøn daùm gieát choàng ñeå ñöôïc töï do thoâng gian, thì laøm gì naøng khoâng troäm noåi moät bình Thieân Nhaát Thaàn Thuyû? Tieåu Phi cau maøy: -Moät ñeä töû thaân tín cuûa cung chuû maø laø moät daâm nöõ ñöôïc sao? Cung chuû khoâng hieåu roõ taùnh neát cuûa ñeä töû aø? Ñaùi Ñoäc Haønh thôû daøi: -Nhaø Phaät goïi ñoù laø nghieäp chöôùng! Tieåu Phi laéc ñaàu: -Theo taïi haï nghó, söï tình coù nhieàu bí aån chöù khoâng ñôn giaûn nhö vaäy ñaâu! Ñaùi Ñoäc Haønh thoát: -Voâ luaän nhö theá naøo, söï vieäc vaãn ñaõ xaûy ra roài. Laõo phu thuaät laïi ñeå giuùp Höông Soaùi hieåu roõ söï tình trong Thaàn Thuyû Cung laø theá ñoù. Laõo mæm cöôøi tieáp: -Quyeån soå ñoù, Voâ Hoa ghi cheùp söï vieäc cuûa haén laøm, coù ñeà moät mình haén ñoïc. Thænh thoaûng laïi nhöõng ñieàu ñaõ laøm, thieát töôûng phaûi ñuùng söï thaäh. Theo laõo phu nghó, ñeán Thaàn Thuyû Cung, haén ôû taïi trong loøng nuùi, hoaëc döôùi trieàn nuùi, hoaëc quanh caùi ao choã haén thuyeát phaùp, cho neân luùc Voâ Hoa giaûng kinh, cung chuû nghe roõ caû. Vöøa luùc ñoù, caû hai cuøng ñöùng leân. Beân ngoaøi, coù tieáng y phuï phaát trong gioù. Moät ngöôøi cöôøi lôùn thoát voïng vaøo: -Coù röôïu, coù thòt, laïi khoâng goïi taïi haï. Ñaùi laõo tieàn boái sao lao xem reû khinh ngöôøi troïng theá! *** Chính Hoà Thieát Hoa ñeán. Nhöng, y khoâng maøng ñeán vieäc aên uoáng, y caàn noùi, noùi gaáp. Tieåu Phi nghe y thuaät laïi nhöõng dieãn bieán vöøa roài, ñöa tay vuoát choùp muõi moät luùc laâu. Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Ñöøng vuoát muõi voâ ích. Toâ Dung Dung chaúng vieäc gì ñaâu. Naøng khoân kheùo hôn ngöôi töôûng nhieàu. Ngöôi khoûi phaûi lo cho naøng. Tieåu Phi thoát: -Saùu ngöôøi cheát ñoù, chaéc chaén laø khoâng phaûi nhöõng tay höõu danh treân giang hoà roài. Ñaùi Ñoäc Haønh tieáp: 817 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñuùng vaäy! Chuùng laø nhöõng keû taàm thöôøng. Thöïc ra, laõo phu cuõng khoâng phaûi theo doõi chuùng maø ñeán, baát quaù ñeán ñaây roài môùi gaëp chuùng. Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Chuùng khoâng ñaùng cho tieàn boái quan taâm. Tieàn boái khoâng giaûi thích boïn taïi haï cuõng thaáy roõ. Tieåu Phi mô maøng: -Vaäy laø Cung Nam Yeán rôøi coác haønh söï, chaúng phaûi vì boïn ñoù. Chæ taïi chuùng ñeán soá, neân xui xeûo gaëp naøng. Ñaùi Ñoäc haønh hoûi: -Laøm sao bieát chaéc nhö vaäy? Hoà Thieát Hoa cöôøi vang: -Tieàn boái khoâng hieåu yù cuûa haén aø? Ñaùi Ñoäc Haønh cöôøi nheï. Hoà Thieát Hoa tieáp: -Cung Nam Yeán ñaïi dieän cho Thuyû Maãu AÂm Cô, tìm moät vò ñaïi taøi nhö Höông Soaùi, haún naøng cuõng laø moät nhaân vaät troïng yeáu trong cung. Naøng rôøi khoûi coác haønh söï haún phaûi coù moät nhieäm vuï lôùn, chöù naøo phaûi ñeå ñoái phoù vôùi boïn voâ danh tieåu toát. Tieåu Phi tröøng maét nhìn Hoà Thieát Hoa: -Hoâm nay, ta nhaän thaáy ngöôi uoáng ít, traùi laïi noùi nhieàu. Ñaùi Ñoäc Haønh chen vaøo: -Song Hoà ñaïi hieäp laïi noùi ñuùng lyù. Moät ngöôøi ñöôïc sai phaùi ñi tìm Höông Soaùi, taát phaûi coù thaân phaän cao. Nhaát ñònh naøng aáy khoâng vì vieäc ñoái phoù vôùi saùu gaõ kia maø xuaát ngoaïi. Naøng phaûi coù moät nhieäm vuï khaùc, quan troïng hôn. Hoà Thieát Hoa tieáp: -Xem ñoù, ñuû bieát Cung Nam Yeán rôøi sôn coác laø ñeå ñoái phoù vôùi Löu Höông roài, song taïi sao hoï bieát ñöôïc laø Löu Höông ñaõ ñeán ñaây? Tieåu Phi traàm ngaâm nghó ngôïi, chaúng noùi gì. Ñaùi Ñoäc Haønh thu doïn bình röôïu, cheùn röôïu, cho vaøo moät chieác bao, taét ngoïn ñeøn, thoát: -Moät ngoïn ñeøn leo leùt giöõa ñeâm khuya, deã daãn duï ngöôøi löu yù. Hoà ñaïi hieäp tìm ñeán ñaây ñöôïc, thì ngöôøi khaùc cuõng tìm ñeán ñöôïc. Chuùng ta thay ñoåi ñòa ñieåm roài uoáng röôïu sau. Tieåu Phi böôùc ra ñeán cöûa, ñoät nhieân döøng chaân laïi. Hoà Thieát Hoa cuõng nhìn ra ngoaøi. Xa xa, coù hai boùng ngöôøi. Hai ngöôøi ñoù thaân phaùp raát nhanh, ngöôøi beân taû luøn maäp. Hoà Thieát Hoa boãng thôû daøi. Y nghó bình sinh y töï cho mình coù thuaät khinh coâng raát cao, song so vôùi Tieåu Phi vaãn coøn keùm coûi moät baäc. Roài y laïi gaëp Ñaùi Ñoäc 818 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Haønh, baây giôø ñeán hai boùng ngöôøi kia. Khoâng keå vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm, Lieãu Voâ My. Treân ñôøi, sao coù laém ngöôøi gioûi khinh coâng hôn y nhö theá. Ñaùi Ñoäc haønh ra hieäu cho Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa, roài caû ba rôøi cöûa soå beân hoâng thoaùt ñi, beân ngoaøi cöûa soå laø moät goø cao, coû moïc chaèng chòt. Hoï ñi khoâng xa, baát quaù ra ngoaøi, hoï tìm choã aån naáp, chôø hai boùng ngöôøi kia, xem cho bieát laø nhöõng ai. *** Ñuùng laø hai ngöôøi ñoù chaïy thaúng ñeán hoïc ñöôøng. Chöøng nhö chuùng ñaõ ñeán ñaây nhieàu laàn. Chuùng chaïy ñi ung dung khoâng caàn nhìn loái, khoâng caàn nhaän höôùng, vaãn ñeán nhö thöôøng, vaø ñeán nhanh. Ñeán roài, chuùng khoâng caàn nhìn ngang, nhìn doïc, nhö chuû nhaø, taát caû ñeàu quen thuoäc töø bao nhieâu naêm nay... Ngöôøi luøn thaáp chôït keâu leân: -Sao cöûa naøy khoâng ñoùng? Ngöôøi kia cöôøi nheï: -Treû nít, hoïc xong buoåi gaáp veà nhaø, coù teân naøo nhôù ñeán vieäc gì khaùc? Queân ñoùng, laø vieäc thöôøng! Ngöôøi luøn traàm gioïng: -Treû nít voâ tö, theá coøn vò sö phoù cuûa chuùng? Vöông tieân sinh voán laø ngöôøi caån thaän kia maø! Ngöôøi cao laïi cöôøi nheï, chaën lôøi: -Coù leõ hoâm nay, laõo ta bò boïn treû laøm cho ñieân ñaàu, neân chaúng coøn caån thaän nöõa. Huoáng chi, taïi hoïc ñöôøng, coù gì ñaùng giaù maø sôï maát? ---------------------oOo--------------------- 819 Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2