Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 91

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

207
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 91: TA SỐNG NGƯƠI CHẾT ....Thủy Mẫu Âm Cơ đưa tay chỉ Hồ Thiết Hoa: -Còn gã đó ? Hồ Thiết Hoa trừng mắt nhìn Cung Nam Yến thầm đắc ý, nghĩ: -Nếu ngươi biết được lai lịch võ công của ta, ta bội phục ngươi lắm lắm ! Cung Nam Yến trầm ngâm một chút , rồi từ từ thốt: .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 91

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MÖÔI MOÁT TA SOÁNG NGÖÔI CHEÁT Thuûy Maãu AÂm Cô ñöa tay chæ Hoà Thieát Hoa: -Coøn gaõ ñoù ? Hoà Thieát Hoa tröøng maét nhìn Cung Nam Yeán thaàm ñaéc yù, nghó: -Neáu ngöôi bieát ñöôïc lai lòch voõ coâng cuûa ta, ta boäi phuïc ngöôi laém laém ! Cung Nam Yeán traàm ngaâm moät chuùt , roài töø töø thoát: -Haén cuõng nhö Löu Höông treân giang hoà khoâng moät ai bieát lai lòch voõ coâng cuûa caû hai. Thieân haï chæ bieát hoï xuaát thaân töø theá gia danh toäc, chuoäng voõ coâng töø nhoû, ngöôøi trong gia ñình coù thænh raát nhieàu voõ sö giaùo huaán hoï, song taøi naêng cuûa hoï khoâng maûy may lieân quan ñeán nhöõng gì caùc voõ sö ñoù daïy hoï. Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu cöôøi nheï: -Ñuùng nhö vaäy ! Cung Nam Yeán tieáp: -Cho neân, luùc ñoù ai ai cuõng hoaøi nghi laø trong gia ñình hoï, coù chöùa chaáp moät vò cao nhaân aån tích mai danh naøo ñoù, ngaàm chæ ñieåm cho hoï. Cuõng coù ngöôøi ñaët giaû thuyeát hoï may maén gaëp moät quyeån bí kieáp voõ coâng naøo cuûa tieàn nhaân löu laïi. Hoà Thieát Hoa cöôøi: -Bieát ñöôïc maáy ñieàu ñoù, keå ra cuõng chaúng phaûi deã daøng ! Cung Nam Yeán khoâng ñeå yù ñeán y, cöù tieáp: -Haén vôùi Löu Höông cuøng lôùn leân, cuøng soáng chung moät baàu khoâng khí, song voõ coâng cuûa hai laïi baát ñoàng. Haén chuyeân veà cöông vaø maõnh, möôïng töôïng voõ coâng cuûa Thieát Huyeát Ñaïi Kyø moân naêm xöa ! Hoà Thieát Hoa khoâng coøn cöôøi ñöôïc nöõa. Baây giôø thì y loä veû kinh sôï ra maët. Cung Nam Yeán khoâng buoàn nhìn y nöûa maét, cöù tieáp: -Sau khi Thieát Trung Ñöông chaán höng Thieát Huyeát Ñaïi Kyø moân moät hoâm cha con Daï Ñeá ñeán thaêm vaø môøi moät ngöôøi trong Ñaïi Kyø moân laø Xích Tuùc Haùn tieàn boái vaân du haûi ngoaïi. Maáy vò ñoù, coù ñi ngang qua queâ quaùn cuûa haén. Suy theo ñoù, coù theå laäp luaän raèng, voõ coâng cuûa Löu Höông do Daï Ñeá ñaõ truyeàn daïy, coøn haén thì ñöôïc Xích Tuùc Haùn reøn luyeän. Hoà Thieát Hoa thôû daøi laåm nhaåm: -Laàn naøy, coâ nöông ñoaùn khoâng truùng laém song cuõng chaúng sai bao nhieâu. Thaûo naøo maø khaùch giang hoà chaúng ngaùn ngöôøi trong Thaàn Thuûy Cung ! Coâ nöông quaû thaät coù moät kieán thöùc saâu roäng ñaáy ! 857 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nghe noùi ñeán Daï Ñeá vaø Thieát Huyeát Ñaïi Kyø moân, Thuûy Maãu AÂm Cô thoaùng giaät mình. Baø traàm ngaâm moät luùc laâu, roài hoûi: -Ba ngöôøi ñoù ñeán ñaây laøm gì ? Cöûu muoäi nghieâng mình ñaùp: -Hoï baûo laø hoï ñeán ñaây tìm ngöôøi ! Thieáu phuï aùo traéng tieáp: -Ñeä töû coù cho hoï bieát, khoâng heà coù ngoaïi nhaân xuaát nhaäp ra coác, nhöng hoï khoâng tin ! Thuûy Maãu AÂm Cô cöôøi laïnh: -Roài hoï muoán gì nöõa ? Hoà Thieát Hoa ñaùp chaän : -Caùc vò coù muoán taïi haï noùi ra söï thaät chaêng ? Cung Nam Yeán thaûn nhieân: -Cöù noùi ! Hoà Thieát Hoa cöôøi nheï: -Boïn taïi haï ñeán ñaây tìm ngöôøi, song ngöôøi khoâng coù ôû ñaây giôø boïn taïi haï muoán ñi ! Cung Nam Yeán traàm gioïng: -Ngöôi thoâng minh ñaáy, song taïi ñaây, caùi thoâng minh cuûa ngöôi caàm nhö thöøa. Bôû töø xöa ñeán nay, vaøo cung laø ñöôïc, rôøi cung laø ñöøng mong ! Ngöôi muoán vaøo, khoâng ai ngaên trôû, ngöôi muoán ra ñieàu ñoù coøn khoù hôn leân trôøi ! Thuûy Maãu AÂm Cô vuït thoát: -Cho hoï bieát, voâ luaän hoï duøng phöông phaùp naøo, neáu hoï ñaùnh ta ngaõ xuoáng Thaùnh Thuûy Lieân Ñaøi cuûa boån cung, thì caùc ngöôi ñeå yeân cho hoï ñi ! Cung Nam Yeán day qua Hoà Thieát Hoa: -Caùc ngöôi chæ caàn … Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Boïn taïi haï coù ñieác ñaâu, caàn gì coâ nöông phaûi laäp laïi nhöõng gì baø aáy noùi ? Ñaùi Ñoäc Haønh höø moät tieáng: -Coù ñieàu nhöõng lôøi baø aáy noùi, tin ñöôïc hay khoâng ? Cung Nam Yeán traàm gioïng: -Lôøi noùi cuûa Cung chuû, chaéc nhö nuùi, ngaøn ñôøi khoâng caûi bieán. Hoà Thieát Hoa vaø Ñaùi Ñoäc Haønh cuøng nhìn nhau, ngöôøi naøo cuõng loä veû haân hoan nôi maët. Thuûy Maãu AÂm Cô ngoài treân böûu toïa, maø böûu toïa laø moät caây nöôùc töø ñaùy hoà soi leân thaønh hình, baø ngoài treân ñoù vöõng nhö thaùi sôn naèm treân maët ñaát. Muoán ngoài vöõng treân moät vaät loûng nhö vaäy phaûi bieát caû hai moân khinh coâng vaø khí coâng, phaûi reøn luyeän hai moân ñoù ñeán möùc hoûa haàu. 858 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Xem ñoù, ñuû bieát caùi möùc thaønh töïu veà voõ coâng cuûa baø ñaõ cao nhö theá naøo. Hoà Thieát Hoa, Ñaùi Ñoäc Haønh duø cao ngaïo ñeán ñaâu cuõng töï nhaänchöa phaûi laø ñoái thuû cuûa baø. Neáu coù xaûy ra cuoäc ñoäng thuû, hoï khoâng mong gì thuû thaéng. Vaø hoï thaáy roõ, hoâm nay döõ nhieàu laønh ít, hy voïng thoaùt khoûi Thaàn Thuûy Cung moät caùch an toaøn, raát moûng manh. Töø luùc Thuûy Maãu AÂm Cô xuaát hieän nhaän thaáy taøi naêng cuûa baø, hoï caàm chaéc caùi cheát trong tay roài. Baây giôø baø ra ñieàu kieän ñoù, coù khaùc naøo baø môû sanh loä cho hoï ? Bôûi hoï nghó, ba ngöôøi hôïp söùc laïi, chaúng leõ khoâng ñaùnh ngaõ moät caây nöôùc ? Hoà Thieát Hoa sôï baø ñoåi yù, neân cöôøi laïnh khích kheùo: -Ngöôøi ta ñaõ muoán nhö vaäy, maø mình khoâng coù phöông phaùp gì caû, thì laøm sao ? Ñaùi Ñoäc Haønh taëc löôõi: -Coù phöông phaùp hay khoâng, chuùng ta cuõng phaûi vaâng theo yù cuûa chuû nhaân ! Ñaõ laø khaùch cuûa ngöôøi, chuùng ta phaûi tuøy theo söï baøy boá cuûa ngöôøi ! Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Neáu theá, chuùng ta neân thöông löôïng vôùi nhau, xem coù phöong phaùp gì chaêng ! Y nhìn thoaùng qua Cung Nam Yeán, tieáp: -Chaúng roõ ngöôøi ta coù cho mình thöông löôïng vôùi nhau chaêng ? Thuûy Maãu AÂm Cô vaãy tay. Cung Nam Yeán laïnh luøng: -Cöù ñi thöông löôïng vôùi nhau ñi, coù ñieàu ta cho caùc ngöôi bieát tröôùc laø duø coù thöông löôïng cuõng voâ ích thoâi ! Hoà Thieát Hoa keùo Hoaøng Loã Tröïc vaø Ñaùi Ñoäc Haønh veà moät goùc xa xa. Y mæm cöôøi thoát: -Xem ra, caùi muï Thuûy Maãu AÂm Cô khoâng thaâm ñoäc nhö thieân haï töôûng ! Muï kieâu caêng quaù, theá naøo muï cuõng thaát baïi ! Hoaøng Loã Tröïc cau maøy: -Ñöøng töôûng deã maø ham ! Muï daùm thaùch nhö vaäy, haún phaûi coù caùi gì vöõng chaéc, gaây nieàm tin taát thaéng cho muï chöù ! Ñaùi Ñoäc Haønh cöôøi nheï: -Hoaøng laõo ca ñöøng quaù khoa tröông ngöôøi ngoaøi maø laøm maát nhueä khí cuûa chuùng ta ! Thieát nghó, caû ba chuùng ta cuøng hieäp löïc laïi duø baø ta vaø caû caùi truõ nöôùc ñoù baèng saét, baø cuõng phaûi rôi ñaøi nhö thöôøng ! Hoaøng Loã Tröïc nghó maõi, vaãn khoâng hieåu noåi Thuûy Maãu AÂm Cô baèng vaøo ñaâu maø thaùch thöùc nhö vaäy. Laõo coù taùnh caån thaän, tuy tröôùc moät söï vieäc deã daøng, laõo vaãn khoâng daùm khinh xuaát haønh ñoäng. Laõo thoát: 859 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Saét laø vaät chaát, baø ta khoâng laø saét, töùc nhieân baø ta soáng, soáng laø cöû ñoäng ñöôïc, soáng laø coù taâm cô coù möu trí, taøi ba ! Neáu caû ba chuùng ta cuøng xoâng tôùi, ñaùnh baø, baø neù traùnh, chuùng ta seõ chôi vôi cuoái cuøng rôi xuoáng hoà, chöù coøn choã ñöùng ñaâu nöõa maø tieáp tuïc taán coâng ? Laõo döøng laïi moät chuùt, roøi tieáp: -Duø khoâng bò baø ta baét, chuùng ta coøn maët muõi naøo thöïc nghieäm laàn thöù hai ? Ñaùi Ñoäc Haønh cau maøy: -Cuõng coù lyù ! Hoaøng Loã Tröïc tieáp: -Cho neân theo ngu yù cuûa laõo phu, thì chuùng ta tuyeät ñoái khoâng neân ñoàng thôøi coâng kích. Neáu ba ngöôøi cuøng vaøo, löïc löôïng coù maïnh thaät, nhöng kích khoâng truùng sau ñoù … Ñaùi Ñoäc Haønh chaän laïi: -Neáu phaân taùn ra, moãi ngöôøi chuùn g ta laïi quaù yeáu laøm sao ñaùnh ngaõ baø aáy ? Hoaøng Loã Tröïc mæm cöôøi: -Tröôùc maét, laõo phu duøng kieám, hoùa caùi moáng daøi, taán coâng baø tröôùc, xem ba ñoái phoù nhö theá naøo, roài Hoà laõo ñeä tieáp noái theo, baø traùnh neù chieâu coâng cuûa laõo phu, thì thaân phaùp phaûi bieán ñoåi, khí löïc coù phaân taùn phaàn naøo, khí löïc hao, phaûn öùng phaûi chaäm. Hoà laõo ñeä coù hy voïng kích truùng. Giaû nhö Hoà laõo ñeä ñaùnh huït, thì Ñaùi huynh tieáp theo lieàn, luùc ñoù baø ñaõ chòu hai laàn bieán hoùa thaân phaùp, hao laàn tieâu hao khí löïc. Ñaùi huynh coù nhieàu hy voïng thaønh coâng hôn Hoà laõo ñeä ! Ñaùi Ñoäc Haønh voã tay: -Hay ! Phöông phaùp ñoù thích ñaùng laém roài ! Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu: -Phöông phaùp ñoù khoâng oån ! Ñaùi Ñoäc Haønh troá maét: -Taïi sao ? Hoà Thieát Hoa giaûi thích: -Chaân löïc cuûa baø ta treân haún chuùng ta, ñoù laø caùi chaéc. Luùc chuùng ta taán coâng baø, chuùng lô löõng treân khoâng, chaúng coù choã töïa, coøn baø duø ngoài treân caây nöôùc, nöôùc meàm vaãn coù öu theá hôn chuùng ta nhieàu. Tai haïi hôn nöõa, thay vì hieäp ba laøm moät chuùng ta laïi phaân ra rieâng reû, cöù moãi laàn moät ngöôøi xoâng vaøo baø ta ngoài yeân moät choã tung chöôûng kình ñaùnh ra, thöû hoûi moãi ngöôøi trong chuùng ta coù ai khoûi bò rôi xuoáng hoà chaêng ? Hoaøng Loã Tröïc bieán saéc: -Quaû ñuùng vaäy ! Baø ta khoâng caàn bieán hoùa thaân phaùp, cöù ngoài moät choã duøng Tieân Thieân chöôûng löïc ñaùnh ra, chuùng ta khoâng theå naøo choáng traû noåi ! Ñaùi Ñoäc Haønh nhìn Hoà Thieát Hoa, mæm cöôøi: -Laõo ñeä ñaõ noùi ñöôïc nhö vaäy, taát coù nghó ra moät phöông phaùp khaùc chöù ? 860 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa thaáp gioïng: -Phöông phaùp hay nhaát laø chuùng ta ba ngöôøi, cuøng xoâng leân moät löôït, nhöng khoâng kích baø ta, phaàn taïi haï ñaùnh vaøo caây nöôùc, coøn hai vò vôø ñaùnh baø ñeå hoä veä cho taïi haï, chöù khoâng thöïc söï ñaùnh baø. Y mæm cöôøi, tieáp: -Neáu caây nöôùc ngaõ roài, baø ta coøn ngoài vaøo ñaâu ñöôïc nöõa ? Hoaøng Loã Tröïc möøng ra maët: -Hay ! Ñaùi Ñoäc Haønh chuïo tay Hoà Thieát Hoa daët daët: -Laõo phu ñi khaép soâng hoà maáy möôi naêm daøi, chöa thaáy moät thanh nieân naøo coù cô trí baèng Hoà laõo ñeä ! Hoaøng Loã Tröïc gaät ñaàu: -Hoà laõo ñeä quaû laø tay trí duõng song toaøn ! Treân ñôøi naày, ít ai saùnh kòp ! Ñaùi Ñoäc Haønh tieáp: -Caùi keá ñoù laø muoán ñaùnh ngöôøi, tröôùc heát ñaùnh ngöïa, ngöïa ngaõ thì ngöôøi cuõng ngaõ luoân ! Hoï caøng nghó, caøng nhaän ra phöông phaùp ñoù hoaøn toaøn kyø dieäu nhaát. Thuûy Maãu AÂm Cô duø coù taøi xoay chuyeån caøn khoân, chaéc chaén laø phaûi baïi. Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi : -Caùi chuû yù ñoù, thöïc ra thì taïi haï chaúng bao giôø coù ñöôïc, song trong maáy thaùng say naày, soáng chung vôùi laõo Xuù Truøn haøng ngaøy nghe haén noùi, troâng thaáy haén laøm, laâu daàn taïi haï nhieãm theo haén luoân ! Hoaøng Loã Tröïc giaät mình: -Laõo Xuù truøn laø ai ? Ñaùi Ñoäc Haønh cöôøi lôùn: -Ngöôøi ñoù chaéc thuùi laém, neân môùi coù ngoaïi hieäu laï luøng nhö vaäy ! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Laõo Xuù truøn khaùc thì thuùi, rieâng laõo Xuù Truøn naày thì thôm voâ cuøng ! oOo Töø luùc Thuûy Maãu AÂm Cô vaø Cung Nam Yeán xuaát hieän, Tieåu Phi ñaõ phaùt hieän ra moät con ñöôøng haàm nöôùc aên thoâng ñeán hoà. Nöôùc trong con ñöôøng haàm bí maät ñoù raát trong, ñöùng taïi ñaàu nhìn vaøo, thaáy roõ suoát con ñöôøng, ñeán taän ñaàu kia. Baát quaù, con ñöôøng quaù daøi, vaø chöøng nhö khoâng thaúng, neân Tieåu Phi chaúng thaáy gì. Beân trong ñöôøng khoâng coù moät boùng ngöôøi, song Tieåu Phi bieát chaéc laø phaûi coù ngöôøi, chính ngöôøi ñoù ñieàu ñoäng cô quan cho nöôùc voït ra giöõa hoà, phun leân thaønh caây nöôùc. 861 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cung Nam Yeán, choác choác nhìn veà phía ñoù, choác choác vaãy tay baâng quô, nhöng thöïc ra ñeå cho lònh ngaàm. Lònh, ñoù laø moät aùm hieäu, baèng caùch cöû ñoäng tay cuûa Cung Nam Yeán, ngöôøi ñoù haønh ñoäng theo lònh naøng. Tieåu Phi lo sôï cho söï an toaøn cuûa boïn Hoà Thieát Hoa, Ñaùi Ñoäc Haønh vaø Hoaøng Loã Tröïc, muoán cöùu hoï, chæ coøn coù caùch laø tìm cho ra söï bí maät cuûa Thuûy Maãu AÂm Cô ñeå laøm aùp löïc vôùi baø. Ngoaøi caùch ñoù ra, khoâng coøn moät phöông phaùp naøo khaùc. Neáu chaøng khoâng thaønh coâng, laø taát caû phaûi cheát, luoân caû caøhng. Baây giôø, chaøng coù xuaát hieän, cuõng chaúng cöùu vaûng ñöôïc gì. Cho neân, chaøng khoâng theå boû qua cô hoäi. Bieát ñöôïc loái thoâng vaøo saâu trong cung baèng moïi giaù, chaøng phaûi lôïi duïng loái thoâng ñoù. Chaøng ñaùnh lieàu loäi nhanh tôùi gaàn mieäng ñöôøng nöôùc. Baát thình lình, moät muõi Phaân Thuûy Thích töø moät nôi naøo ñoù lao vuùt ñeán chaøng. Moät muõi Phaân Thuûy Thích laøm gì gaây thöông toån cho Tieåu Phi ? Song ñieàu tai haïi laø söï kieän ñoù chöùng toû haønh tung chaøng ñaõ bò baïi loä roài ! Bò ngöôøi trong cung phaùt giaùc, chaøng voâ phöông thöïc hieän keá hoaïch, chaún g nhöõng boïn Hoà Thieát Hoa bò haïi, chaøng bò haïi maø thieáu phuï aùo traéng cuõng bò lieân luïy luoân ! Duø chaøng xuaát chaøng xuaát thuû saùt haïi ngöôøi phoùng muõi Phaân Thuûy Thích, lieäu gieát ngöôøi ñoù roài, chaøng bò phaùt giaùc chaêng ? Bình sanh, chaøng coù taùnh caån thaän, baát cöù trong haønh ñoäng naøo, chaøng cuõng deø daët, ñaén ño, caân nhaéc kyõ caøng. Khoâng ngôø, laàn naày saép thaønh coâng roài, laïi ñeå loä hôù heânh, moät laàn hôù heânh thoâi, cuõng ñuû laøm chaøng maát maïng ! oOo Thuûy Maãu AÂm Cô vaãn ngoài baát ñoäng treân caây nöôùc. Chöøng nhö baø coù theå ngoài ñoù, luoân ba hoâm, naêm hoâm, ngoài vaãn vöõng nhö thaùi sôn. Baø thaûn nhieân chôø ñôïi. Song Cung Nam Yeán laïi khoâng thaûn nhieân nhö baø. Naøng chôø maõi khoâng thaát boïn Hoà Thieát Hoa haønh ñoäng noùng naûy hoûi: -Caùc ngöôi ñaõ thöông löôïng xong chöa ? Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Xong roài ! Cung Nam Yeán chôùp maét cöôøi laïnh: -Ba ngöôøi coù tìm ra moät dieäu keá naøo chaêng ? 862 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Naøng nhìn Hoaøng Loã Tröïc , luùc hoûi caâu ñoù. Hoaøng Loã Tröïc laø ngöôøi thaúng thaén, muoán laøm gì, laø noùi tröôùc cho ñoái phöông bieát. Cung Nam Yeán bieát vaäy, neân lôïi duïng caùi chaát quaân töû cuûa laõo mong tìm hieåu dieäu keá cuûa hoï. Quaû nhieân, Hoaøng Loã Tröïc ñaùp: -Boïn taïi haï ñònh … Laõo saép noùi keá hoaïch cho Cung Nam Yeán nghe. Song Hoà Thieát Hoa vaø Ñaùi Ñoäc Haønh khoâng heïn maø ñoàng cao gioïng chaän laïi: -Chuùng ta ñaõ noùi quaù nhieàu lôøi roài, khoâng caàn phaûi noùi theâm nöõa ! Ñoäng thuû laø hôn ! Hoï ñaõ chuaån bò saün saøng, hoï cho nhau bieát aùm hieäu ñeå haønh ñoäng. Hoà Thieát Hoa phaát tay. Caû ba cuøng nhít ñoäng ñoâi vai, cuøng tung boång mình leân khoâng uoán caàu voàng vuùt ñeán Thuûy Maãu AÂm Cô. AÙnh kieám, aùnh ñao ngôøi leân veõ thaønh moáng daøi queùt trong khoâng gian. Thuûy Maãu AÂm Cô ngoài treân truï nöôùc truï cao ñoä ba tröôïng töø truï nöôùc ñeán bôø hoà, khoaûng caùch ñoä saùu tröôïng. Boïn Ñaùi Ñoäc Haønh duø coù thuaät khinh coâng cao tuyeät song chaéc gì hoï vöôït noåi khoaûng caùch ñoù ? Hoï cuõng bieát vaäy, cho neân thay vì voït thaúng ñeánn Thuûy Maãu AÂm Cô, hoï ñaùp xuoáng taûng ñaù taïi trung gian khoaûng caùch, roài töø ñoù, hoï laáy ñaø voït luoân. Nhö vaäy, hoï chæ coøn ñoä ba tröôïng laø ñeán Thuûy Maãu AÂm Cô, maø ba tröôïng ñoái vôùi hoï coù nghóa gì ! Hoï caàm chaéc caùi thaéng trong tay, tinh thaàn hoï leân baùch hoäi. Hoï phaùt huy voõ coâng cao ñoä. Hoï löôùt ñi raát nhanh, thaân phaùp voâ cuøng ñeïp maét, xa xa troâng chaúng khaùc ba vò thieân thaàn töø ngang trôøi bay ñeán. Boïn ñeä töû Thaàn Thuûy Cung phaûi khen thaàm. Nhöng Thuûy Maãu AÂm Cô vaãn ngoài baát ñoäng. Ba ngöôøi coøn caùch baø ñoä baûy taùm thöôùc. Boãng Hoà Thieát Hoa huù voïng leân moät tieáng daøi. Y chuyeån bieán thaân phaùp ngay. Thay vì voït thaúng ñeán Thuûy Maãu AÂm Cô y vung ñao cheùm ngang caây nöôùc beân döôùi choã ngoài cuûa Thuûy Maãu AÂm Cô. Vöøa luùc ñoù, Thuûy Maãu AÂm Cô traàm thaân mình xuoáng moät chuùt, baøn tay baø aán maïnh nôi ñaàu caây nöôùc. Ba voøi nhoû voït leï. Baø voøi nöôùc, tuy nhoû, song aùp löïc raát maïnh, gia dó Thuûy Maãu AÂm Cô chuyeàn noäi löïc sang, neân voït ñi nhö ba muõi teân. Ba muõi teân nöôùc vöøa nhanh vöøa maïnh vöøa chuaån, moãi muõi teân lao thaúng vaøo moät ngöôøi. 863 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Boïn Hoà Thieát Hoa khoâng töôûng noåi coù söï theå laøm gì hoï traùnh kòp ? Hoï thaáy moät ñaïo ngaân quang chôùp leân, lieàn theo ñoù, ngöïc hoï bò moät löïc ñaïo maõnh lieät phi thöôøng ñaäp vaøo, ñoàng thôøi toaøn thaân theå hoï, taû höõu, tieàn haäu, thöôïng haï, cuõng bò moät löïc ñaïo nhö theá ñaäp vaøo. Caû ba caûm thaáy yeáu haàu ngheït, maøn ñeâm buoâng tröôùc maét, hoï meâ man, ngaõ lieàn. oOo Duø sao, coøn nöôùc coøn taùt, khi naøo voâ phöông roài thì, thuùc thuû, Tieåu Phi linh hoaït hôn con caù, chæ laùch mình qua moät chuùt, chaøng traùnh muõi Phaân Thuûy Thích deã daøng. Ngöôøi kích chaøng ñöông nhieân laø moät thieáu nöõ, ñeä töû Thaàn Thuûy Cung, voõ coâng raát cao, naøng laõnh hieäm vuï ôû döôùi nöôùc töùc nhieân, naøng thaïo thuûy taùnh, naøng hoaït ñoäng trong nöôùc, deã daøng nhö treân ñaát. Naøng xöû duïng Phaân Thuûy Thích heát söùc thuaàn thuïc, nöôùc, laø vaät höõu theå, khoâng phaûi nhö khoâng khí treân ñaát, nöôùc khoâng ngaên trôû maûy may thuû phaùp cuûa naøng. Naøng traàm coå tay xuoáng moät chuùt, Phaân Thuûy Thích caûi bieán phöông höôùng lieàn. Nhöng ngoïn thích chöa nhích tôùi, naøng nghe ngöùa ngaùy ôû beân phía caùnh tay, töø caùnh tay choû trô ra baøn tay, roài toaøn thaân teâ daïi luoân. Tieåu Phi ñaõ ñieåm vaøo huyeät khuùc trì cuûa naøng. Naøng khoâng töôûng noåi ñoái phöông haønh ñoäng nhanh ñeán ñoä ñoù, buoät mieäng keâu to, song chaúng moät lôøi naøo thoaùt loït bôûi mieäng naøng vöøa haù ra nöôùc traøn aäp vaøo lieàn. Tieåu Phi duøng hai tay naém cöùng naøng, coøn hai chaân ñaïp nhanh vaøo nöôùc nhö caù quaït ñuoâi, voït vaøo con ñöôøng nöôùc bí maät. Thieáu nöõ ñoät nhieân vaéng boùng, Thuûy Maãu AÂm Cô trôû laïi, haún phaûi nghi ngôø coù keû qua ñaây,vaøo taän caám cung. Vaø nhö vaäy, haønh tung cuûa chaøng laïi bò loä. Bieát theá Tieåu Phi phaûi lieàu, bôû chaúng coøn caùch naøo khaùc hôn. Chaøng phaûi maïo hieåm naém cô hoäi trong tay, nhaát ñònh khoâng theå boû maát, neáu chaøng tranh thuû ñöôïc thôøi gian, thì coù nhieàu hy voïng thay ñoåi theá côø. Tranh thuû thôøi gian laø loït vaøo caám cung tìm bí maät cuûa Thuûy Maãu AÂm Cô, tröôùc khi baø trôû laïi. Chaøng hy voïng boïn Hoà Thieát Hoa caàm chaân baø ñöôïc laâu hôn. Trong tình huoáng ñoù, moãi phuùt giaây coù giaù trò ngaøn vaøng vaø sanh maïng caû naêm ngöôøi ñeàu do moät ñoàn g tieàn gieo saáp ngöûa. Naêm maïng laø Hoà Thieát Hoa, Hoaøng Loã Tröïc, Ñaùi Ñoäc Haønh chaøng vaø thieáu phuï aùo traéng coâ cuûa Toâ Dung Dung. Khoâng keå xa hôn coøn coù boïn Toâ Dung Dung, Lyù Hoàng Tuï, Toáng Ñieàm Nhi, neáu Cung Nam Yeán ñeà nghò Thuûy Maãu AÂm Cô truy cöùu. 864 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Qua ba khuùc quanh, Tieåu Phi ñeán taän ñaàu con ñöôøng bí maät. Xa xa, chaøng thaáy aùnh ñeøn. Töï nhieân, chaøng hieåu nôi ñoù, haún coù ngöôøi traán thuû. Chaøng ñöa thieáu nöõ bò chaøng cheá ngöï, leân treân maët nöôùc. oOo Phaàn ñoâng khaùch giang hoà, ñeà caäp ñeán Thaàn Thuûy Cung ñeàu duøng trí töôûng töôïng, phaùt hoïa haøng traêm haøng ngaøn hình thaùi, töø laâu laém roài, chaúng moät ai vaøo loït neân thöïc traïng caám cung nhö theá naøo, vaãn coøn trong voøng huyeàn bí. Do ñoù, caám cung trôû thaønh moät tieân phuû, thaàn ñoäng do trí töôûng töôïng cuûa ngöôøi ñôøi. Chung quy, caám cung thuoäc veà thaàn thoaïi qua nhieàu giaû thuyeát. Coù ñieàu, maø ai ai cuõng chaéc chaén, laø nôi ñoù voâ cuøng hieåm nguy voâ soá caïm baãy gieát ngöôøi. Caám cung hieän ra tröôùc maét Tieåu Phi raát bình thöôøng. Baát quaù chæ laø moät toøa maät thaát, baèng ñaù, khoâng hoa leä, khoâng huy hoaøng. Thuûy Maãu AÂm Cô khoâng thuoäc haïng ngöôøi thích höôûng thuï. Cho neân, söï trang trí taïi ñaây, heát söùc giaûn ñôn, tuy nhieân, baát cöù vaät gì, cuõng ñeàu tinh khieát phi thöôøng. Ñaàu con ñöôøng nöôùc laø moät caùi ao nhoû, ao taïc ngay trong ñaù, quanh bôø ao, coù nhöõng moâ ñaù cao, ñaù khoâng ñieàu khaéc thaønh hình daùng kieåu caùc h. Baát quaù, chæ ñöôïc ñeõo goït cho trôn boùng baäy thoâi ! Luùc ñoù, beân bôø tieåu ao coù hai thieáu nöõ, ñang keùo tô. Tô ñoù, möôøng töôïng tô taèm, maø cuõng gioáng tô baïc, xem vöøa meàm vöøa chaéc. Tô ñoù, duøng heät y phuïc cho ngöôøi trong cung. Boãng nhieân thaáy xaùc baïn ñoàng moân noåi leân maët nöôùc, caû hai giaät mình, laäp töùc nhaûy xuoáng, loâi xaùc ñoù vaøo bôø. Chuùng quen neáp soáng traàm tòch ôû ñaây, neáp soáng bình thaûn quaù, thôøi gian troâi qua ñeàu ñeàu, voâ söï, gaëp bieán coá, chuùng khoâng bieát phaûi öùng phoù nhö theá naøo. Töï nhieân, chuùng laøm sao bieát ñöôïc döôùi nöôùc coøn coù ngöôøi ! Vaø töï nhieân, Tieåu Phi ñieåm huyeät chuùng deã daøng. Chaøng mang luoân ba thieáu nöõ vaøo bôø, chuùng naèm yeân chaøng nhìn chuùng nheï ñieåm nuï cöôøi, dòu gioïng thoát: -Taïi haï khoâng coù yù laøm haïi caùc coâ nöông, baát quaù caùc coâ nöông chòu khoù naèm ñaây moät luùc ! Chaøng coù thaùi ñoä hieàn töø quaù, duø ai laâm caûnh haûi huøng cuõng phaûi yeân taâm trôû laïi nhanh choùng. 865 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ba thieáu nöõ, maët bieán saéc, song aùnh maét khoâng coøn veû kinh hoaøng nöõa. Chuùng nhìn chaøng, töï hoûi, thanh nieân ñeïo trai naøy laø ai, töø ñaâu ñeán, laøm sao loït vaøo ñaây, ñeán ñeå laøm gì. Chaøng chæ noùi baáy nhieâu ñoù thoâi, vaäy maø chaøng vaãn gaây ñöôïc nieàm tin töôûng nôi chuùng, ñuû bieát lôøi noùi cuûa chaøng ñoái vôùi nöõ nhaân, coù ma löïc phi thöôøng ! Trong thaïch thaát, coù moät chieác giöôøng, moät chieác gheá, moär chieác tuû aùo khoâng lôùn laém. Ngoaøi ra, chæ coøn moät caùi buïc nhoû, duøng ñeå ngoài hôn laø ñöïng ñoà vaät. Loái trang trí ñoù chöùng toû neáp soáng heát söùc ñôn giaûn cuûa Thuûy Maãu AÂm Cô, gaàn nhö baø töï khaéc khoå mình laáy mình. Coù vaøo ñeán ñaây roài, môùi bieát nhöõng giaû thuyeát veà baø do giang hoà ñaët ra, ñeàu sai, sai raát xa. Moät con ngöôøi coù loái soáng ñôn giaûn, khaéc khoå, laøm gì coù bí maät coù nhöôïc ñieåm ? Tieåu Phi tìm maõi, chaúng thaáy nôi naøo thuaän tieän giaáu ba thieáu nöõ. Chaøng suy nghó moät luùc laâu, boãng giaûi huyeät ñaïo cho moät naøng ñoaïn cöôøi nheï hoûi: -Coâ nöông coù bieát nôùi naøo kín ñaùo, ñeå taïi haï taïm an trí coâ nöông chaêng ? Neáu keû naøo hoûi nhö vaäy, chaéc chaén caùc naøng khoâng chòu noùi roài. Song, Tieåu Phi coù veû thaønh khaån quaù naøng xem chaøng möôøng töôïng moät baïn thaân, vaø chaøng ñang thaân maät hoûi chuyeän, chöù chaúng phaûi laø moät keû ñòch. Hôn nöõa, naøng nghó raèng chaøng hoûi nhö vaäy laø vì quaù quan taâm ñeán naøng, naøng caûm meán ngay. Naøng hoûi: -Ngöôi coù thaáy ngoïn ñeøn treo ñoái dieän vôùi böùc töôøng ñoù chaêng ? Tieåu Phi hoûi laïi: -Ngoïn ñeøn beân caïnh tuû aùo ? Thieáu nöõ gaät ñaàu: -Phaûi ! Ngöôi cöù ñaåy ngoïn ñeøn ñoù sang phía taû, töùc thì, moät caùnh cöûa hieän ra, ngöôi ñöa boïn ta vaøo ñoù, chaéc chaén chaúng ai troâng thaáy. Tieåu Phi traàm ngaâm moät chuùt, roài dòu gioïng hoûi: -Nôi ñoù coù ñöôïc an toaøn khoâng ? Thieáu nöõ ñaùp: -Raát ít ngöôøi ñeán ñaáy laém ! Tieåu Phi gaät guø: -Ña taï coâ nöông ! Sau naày neáu coâ nöông ly khai Thaàn Thuûy Cung, coâ nöông cöù tìm taïi haï. Nhaát ñònh taïi haï seõ ñöa coâ nöông ñeán moät nôi coù nhieàu thích thuù ! Thieáu nöõ cöôøi töôi, maët öûng hoàng: -Ña taï ngöôi ! Naøng coøn giöõ nguyeân nuï cöôøi, trong khi Tieåu Phi nhanh tay ñieåm huyeät naøng trôû laïi. 866 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long oOo Ñuùng nhö lôøi thieáu nöõ ñoù thoát, Tieåu Phi tìm ñöôïc caùnh cöûa vaø an trí ba naøng beân trong. Tieåu Phi nghó, coù theå hoûi theâm thieáu nöõ ñoù maáy ñieàu nöõa, hoûi bao nhieâu, naøng ñaùp baáy nhieâu, ñieàu ñoù chaøng chaéc laém roài. Song hoûi chuyeän daây döa laïi maát thì giôø, Thuûy Maãu AÂm Cô trôû laïi kòp thì nguy cho chaøng. Maø cuõng nguy luoân cho caùc naøng. Bình sanh, chaøng khoâng muoán haïi ai, huoáng hoà ñeå lieân luïy cho ai ? Chaøng coøn bieát theâm, hoûi nhieâu caùc naøn g seõ nghi ngôø, caùc naøng maát caû söï tín nhieäm nôi chaøng ! Bôûi duø sao, caùc naøng cuõng ñang tín nhieäm chaøng chuùng ñang coù aán töôïng toát veà chaøng, khi naøo chaøng laïi phaù huûy caùi aán töôïng ñoù ? Chaøng nhìn quanh thaïch thaát, töï hoûi baét ñaàu cuoäc luïc soaùt taïi ñaâu ? Döôùi goái ? Trong chaên, maøn ? Döôi giöôøng ? Ai khaùc thì coøn coù theå giaáu vaät noï ôû trong nhöõng nôi ñoù. Coøn Thuûy Maãu AÂm Cô thì khoâng. Chaøng daùm quaû quyeát nhö vaäy ! Chæ coøn coù chieác tuû aùo ! May ra, trong ñoù, chaøng coù theå tìm gaëp moât vaøi vaät ñuùng yù mong muoán. Chaøng lieàn môû caùnh cöûa tuû. Beân trong chaúng coù gì, ngoaøi y phuïc cuûa baø ! Caøhng thaát voïng. Boãng chaøng saùng maét leân ! Moät boä y phuïc nam nhaân ñeå laãn loän trong y phuïc cuûa Thuûy Maãu AÂm Cô. Nôi ñaây, laøm gì coù nam nhaân, maø y phuïc nam nhaân ? Khoâng leõ Thaàn Thuûy Cung chöùa chaáp nam nhaân ? Vaø khoâng leû ñoù laø ñieàu bí maät cuûa baø ? Tieåu Phi khoâng muoán tin nhö vaäy. Song, laøm sao giaûi thích boä y phuïc nam nhaân kia ? Vöøa luùc ñoù, coù tieáng ñoäng nôi maët ao. Tieåu Phi giaät mình, bieát laø Thuûy Maãu AÂm Cô trôû laïi roài ! Chaøng nhìn ra maët ao. Ñuùng laø Thuûy Maãu AÂm Cô. Baø böôùc ñi treân maët nöôùc deã daøng nhö ñi treân maët ñaát. Thuaät ñeà khí cuûa baø quaû ñaõ ñeán möùc ñoä tuyeät vôøi. Taøi ngheä cuûa baø raát cao, Thaïch Quan AÂm coøn keùm baø maáy böïc. Tieåu Phi nghó, chaøng laâu laém môùi laø ñòch thuû cuûa baø ! Baø trôû laïi thình lình quaù, nhanh choùng qua, theá naày thì chaøng phaû cheát nôi tay baø roài ! 867 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Neáu baø phaùt giaùc ra söï vaéng maët cuûa ba thieáu nöõ, chaéc chaén laø baø phaûi tìm. Vaø dó nhieân, baø kieåm soaùt chieác tuû tröôùc. Maø chieác tuû laø choã duy nhaát chaøng chui vaøo ñoù ñeå naáp, bôûi chaúng coøn choã naøo khaùc nöõa ! Nhö vaäy laø baø phaùt giaùc ra chaøng ! Nhö vaäy laø chaøng phaûi cheát ! Bieát laø seõ bò phaùt giaùc, chaøng cuõng phaûi chui vaøo ñoù, bôûi chaúng leû ñöùng yø taïi choã? Vaøo ñoù, coù cheát cuõng chaäm hôn ñöùng beân ngoaøi. Chaøng chui vaøo lieàn. Chaøng haáp taáp theá naøo, laïi kheùp caùnh cöûa khoâng kín. Baây giôø chaøng khoâng laøm gì kòp nöõa, bôûi Thuûy Maãu AÂm Cô ñaõ vaøo nhaø roài. Chaøng ñaønh ñeå caùnh cöûa tuû hôû nhö vaäy. Töø trong tuû, chaøng nhìn qua khe hôû. Thuûy Maãu AÂm Cô khoâng ñeå yù ñeán söï vaéng maët cuûa ba thieáu nöõ. Ba2 ñi thaúng ñeán chieác giöôøng buoâng mình naèm xuoáng maét ngoù leân traàn nhaø, veû tö löï hieän roû nôi göông maët. Baø cuõng khoâng heà nhìn sang chieác tuû. ---------------------oOo--------------------- 868 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2