Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 92

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

183
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 92: TÂM LÝ BIẾN ĐỔI ....Thủy Mẫu Âm Cơ trở lại đây, không lục soát thạch thất liền. Tiểu Phi tạm thời chưa đến đổi nguy hại. Song, bà trở lại đây có nghĩa là cục diện tại hồ đã kết thúc rồi. Bà an toàn trở lại, thì đối phương hẳn không an toàn rồi. Đối phương của bà là bọn Hồ Thiết Hoa. Thế cả ba đã bị bà hạ hết rồi sao ? .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 92

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MÖÔI HAI TAÂM LYÙ BIEÁN ÑOÅI Thuûy Maãu AÂm Cô trôû laïi ñaây, khoâng luïc soaùt thaïch thaát lieàn. Tieåu Phi taïm thôøi chöa ñeán ñoåi nguy haïi. Song, baø trôû laïi ñaây coù nghóa laø cuïc dieän taïi hoà ñaõ keát thuùc roài. Baø an toaøn trôû laïi, thì ñoái phöông haún khoâng an toaøn roài. Ñoái phöông cuûa baø laø boïn Hoà Thieát Hoa. Theá caû ba ñaõ bò baø haï heát roài sao ? Tieåu Phi nghó ñeán ñieàu ñoù, laïi khaån tröông leân. Ba ngöôøi ñoù bò haï roài, chaøng coøn ôû ñaây laøm gì ? Chaøng khoâng theå ôû maõi trong tuû, maø chaøng cuõng khoâng daùm chaïy ñi ! Ñaõ theá chaøng laïi bieát chaéc, sôùm muoän gì baø cuõng môû tuû thay aùo. Sôùm muoän gì, chaøng cuõng bò phaùt hieän. Ai ôû trong nhöõng tröôøng hôïp chaøng, haún phaûi ñieân leân vì lo roài ! Song Tieåu Phi coá giöõ bình tænh, bôûi chaøng nghó, coù lo roái khaån caáp cuõng chaúng ích gì. Chaøng nhaát ñònh chôø cô hoäi. Ñeán phuùt cuoái cuøng, neáu khoâng coù cô hoäi toát, thì ñaønh cho vieäc gì xaûy ra, cöù xaûy ra gaëp vieäc laøm sao, chaøng seõ tuøy cô öùng phoù. Nhöng cô hoäi chaøng ñôïi ñoù chaéc coù chaêng ? Chaøng khoâng maûy may hy voïng, tuy vaäy vaãn coá chôø. Khoâng chôø thì chaøng coøn laøm ñöôïc gì hôn ? Moät luùc sau Cung Nam Yeán trôû laïi. Trong thieân haï, baát cöù trong moân phaùi naøo, moân ñoà vaøo phoøng sö phoù, tröôùc heát phaûi baåm baùo gaëp maët roài, phaûi vaán an, ngoài ñöùng coù toân ty, noùi naêng coù leã ñoä. Voõ laâm khoâng caâu chaáp tieåu tieát, song kyû luaät phaûi ñöôïc toân troïng. Haø huoáng taïi nôi Thaàn Thuûy Cung, quy cuõ heát söùc laø sum nghieâm ! Nhöng Cung Nam Yeán töø beân ngoaøi ñi thaúng vaøo, khoâng caàn leân tieáng, vaøo roài ñeán thaúng chieác giöôøng nôùi Thuûy Maãu AÂm Cô ñang naèm. Naøng ñieàm nhieân ngoài xuoáng giöôøng, nhö vôï vaøo phoøng cuûa choàng. AÂm Cô cuõng chaúng noùi gì. Cung Nam Yeán caát tieáng tröôùc: -Toâi cho nhoát ba ngöôøi ñoù roài ! Chôø luùc hoï tænh laïi, toâi seõ giao cho Tam thô hoûi cung hoï ! Moät ñeä töû coù theå duøng gioïng ñoù, ñoái thoaïi vôùi sö phoù chaêng ? Vaäy maø AÂm Cô chaúng traùch cöù ! 869 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi thôû phaøo ! Theá laø boïn Hoà Thieát Hoa chöa cheát. Hoï chæ bò baét, bò giam thoâi ! Ñaønh laø nguy vaãn coøn nguy, song hoï chöa cheát laø coøn hy voïng ! Bieát ñaâu, ñeán giaây phuùt cuoái cuøng, hoï coù cô hoäi thoaùt naïn ? Cung Nam Yeán tieáp: -Nhöng, Cöûu muoäi cho raèng, giao cho Tam thô dieàu tra, coù theå laø söï tình khoâng oån ! AÂm Cô hoûi: -Taïi sao khoâng oån ? Cung Nam Yeán giaûi thích: -Cöûu muoäi cho raèng, ba ngöôøi ñoù noùi thaät, vaø ñuùng laø hoï ñeán ñaây tìm ngöôøi. Nhö vaäy quaû coù ngöôøi vaøo cung tröôùc hoï ! AÂm Cô buoâng goïn: -AÏ. Cung Nam Yeán gaät ñaàu: -Cöûu muoäi cho bieát, vöøa roài coù thaáy boùng ngöôøi caïnh am, gaàn hoà song Tam thô quaû quyeát laø khoâng. Do ñoù, Cöûu muoäi nghi ngôø, coù gì bí aån trong vuï naøy ! AÂm Cô chæ cöôøi laïnh, khoâng ñaùp. Tieåu Phi ñaâm lo cho thieáu phuï aùo traéng. Neáu AÂm Cô phaùt hieän ra chaøng, thì thieáu phuï phaûi cheát laø caùi chaéc ! Neáu ñuùng nhö vaäy, laø chaøng laøm haïi baø ! Chaøng cheát, ñaùng toäi, baø cheát, oan cho baø quaù ! Laâu laém, AÂm Cô hoûi: -Ngöôi nghó raèng hoï vaøo ñaây laø ñeå tìm ai ? Cung Nam Yeán traàm laëng giaây laâu, ñoaïn ñaùp vôùi gioïng cay ñaéng: -Hoï laø khaùch giang hoà, coù thieáu chi baèng höõu ? Toâi coøn bieát hoï tìm ai ? Hay ñuùng hôn, toâi laøm sao bieát ñöôïc ai ñaõ vaøo ñaây ? AÂm Cô chöøng nhö quaù quen vôùi gioïng cay ñaéng ñoù ! Baø thaûn nhieân hoûi tieáp: -Ngöôi nhaän ra Hoaøng Loã Tröïc ? Cung Nam Yeán ñay nghieán: -Taïi sao toâi phaûi nhaän ra laõo ta ? AÂm Cô vaãn khoâng traùch thaùi ñoä gaàn nhö choáng ñoái cuûa naøng. Baø thaûn nhieân tieáp: -Nhöng laõo ta nhaän ra ngöôi ! Cung Nam Yeán bæu moâi -AÏ ? AÂm Cô tieáp: -Chaúng leõ ngöôi khoâng bieát Hoaøng Loã Tröïc laø baèng höõu ñoäc nhaát vaø chí thaân trong ñôøi cuûa haén ? Cung Nam Yeán cöôøi laïnh: 870 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Toâi laøm sao bieát ñöôïc chöù ? Haén coù phaûi laø tình nhaân cuûa toâi ? Haén coù noùi gì vôùi toâi maø toâi bieát ñöôïc vieäc rieâng tö cuûa haén ? AÂm Cô vuït ngoài ngay daäy, chuïp toùc cuûa Cung Nam Yeán xaúng gioïng: -Ta bieát, ngöôi giaáu ta nhieàu vieäc ! Coù phaûi vaäy chaêng ? Cung Nam Yeán caén moâi, khoâng ñaùp. AÂm Cô rít leân: -Ñeâm qua, ngöôi laøm gì ? Sau khi ngöôi gaëp haén roài, ngöôi ñi ñaâu maõi ñeán ñeâm nay, ngöôi môùi trôû laïi ? Baøvöøa noùi, vöøa ngoaùy tay, quaán toùc naøng, baø ghòt maïnh. Cung Nam Yeán ñau quaù, rôùm leä, nhöng laïi nheách moâi cöôøi. Roài naøng mæa mai: -Baø ghen ? Moät ñeä töû goïi sö phoù nhö theá sao ? Theá ra, hoï soã saøng vôùi nhau quaù ! Hoï böøa baõi quaù. AÂm Cô höø moät tieáng lôùn: -Ta ghen ? Ghen gì ? Cung Nam Yeán vaãn cöôøi: -Baø sôï toâi coù lieân quan vôùi haén, baø ôi ! Nhö vaäy laø baø ghen coøn gì nöõa maø hoûi ! AÂm Cô cöôøi. Gioïng cöôøi cuûa baø coù veû göôïng gaïo, gioïng cöôøi maát bình tænh thaáy roõ. Baø hoûi: -Ngöôi vôùi haén coù lieân quan gì maø ta phaûi lo laéng chöù ? Cung Nam Yeán bóu moâi: -Ai caám toâi lieân quan vôùi haén ? Taïi sao toâi khoâng theå lieân quan vôùi haén ? Toâi laø nöõ, haén laø nam, nam tìm nöõ, nöõ thích nam, ñoù laø leõ thöôøng maø ! Ñoù laø söï chaùnh thöôøng maø ! Khoâng phaûi vaäy sao, baø ? Baøn tay Thuûy Maãu AÂm Cô rung leân baø buoâng toùc naøng, baø rung gioïng heùt: -Nhöng ngöôi chöa laøm vieäc ñoù, phaûi vaäy chaêng ? Cung Nam Yeán haát môù toùc ra tröôùc maët, vuoát vuoát cho suoâng, laåm nhaåm: -Haén laø moät nam nhaân haáp daãn quaù ! Gaàn haén, ai ai cuõng phaûi meâ ly, thaûo naøo maø baø chaúng nhôù nhung haén tha thieát ! Haén gaây nhieàu thích thuù quaù maø ! Haén laø tay tuyeät vôøi ! Haén kheùo haønh ñoäng quaù maø ! … AÂm Cô bieán saéc: -Ngöôi thaät söï … ngöôi ñaõ … Cung Nam Yeán mô maøng : -Kyø quaùi thaät, nhöõng ñoäng taùc haén daønh cho toâi, gioáng nhöõn ñoäng taùc cuûa baø quaù chöøng ! Baøn tay haén sôø moù ñeán ñaâu, toâi coù caûm töôûng laø chính baø sôø moù, chính toâi gaàn baø chöù khoâng phaûi gaàn haén ! Tuy nhieân, haén coù nhieàu ñoäng taùc kheùo quaù, laøm cho toâi meâ ly ! Meâ ly thaät söï, baø ôi ! 871 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long AÂm Cô maïnh tay taùt vaøo maët naøng, heùt: -Caám ! Caám ! Khoâng cho ngöôi noùi nöõa ! Cung Nam Yeán khoâng caâm. Naøng ñöa tay xoa maù, naøng cöôi leân khanh khaùch, naøng thoát oang oang: -Baø ghen ! Toâi bieát maø ! Baø ghen ! Naøng voøng tay quanh coå baø, aùp saùt maët vaøo maù baø, naøng caén nheï vaøo vaønh tai baø, reân ræ: -Toâi thích thaáy baø ghen ! Baø vì toâi maø ghen, laø toâi coù theå cheát cho baø ! Toâi coù theå laøm baát cöù vieäc gì cho baø ! Ghen ñi ! Ghen nöõa ñi baø ! AÂm Cô ngoài söõng nhö hình goã. Ñoâi maét cuûa baø öôn öôùt. Baø u buoàn ra maët, nheï gioïng traùch: -Sao ngöôi laøm theá ? Taïi sao ? Cung Nam Yeán höø moät tieáng: -Taïi toâi khoâng chòu noåi chöù sao ? Toâi heát söùc chòu roài ! Toâi muoán ñieân ! Toâi phaûi baùo cöøu ! AÂm Cô cau maøy: -Baùo cöøu ? Cung Nam Yeán tieáp luoân: -Cöù moãi laàn toâi ñeán vôùi baø laø toâi caûm töôûng baø vì thaáy toâi gioáng haén, cho neân aâu yeám thieát tha vôùi toâi quaù ñoä, baø möôïn caùi xaùc cuûa toâi thay theá cho haén, baø aáp yeâu toâi nhöng baø mô laø aáp yeâu haén ! Toâi nghó voøng tay cuûa baø oâm quanh toâi, coù phaûi laø baø hoïc caùi voøng tay cuûa haén oâm baø khoâng ? Baø oâm toâi ai caám baø töôûng töôïng laø ñang oâm haén ? AÂm Cô chaän laïi: -Ngöôi giaøu töôûng töôïng quaù chöøng ! Cung Nam Yeán cöù tieáp: -Toâi baùo thuø ! Toâi baùo thuø cho toâi, cho caû baø nöõa ! AÂm Cô rung gioïng: -Cho ta ? Cung Nam Yeán gaät ñaàu: -Phaûi ! Haén boû rôi baø ! Haén ñoaïn queân baø, trong khi baø tha thieát nhôù haén ! Baø yeâu haén, haén phuõ phaøng baø ! Haén lôïi duïng tình yeâu cuûa baø, böùc hieáp baø, baét buoäc baø phaûi ñeå cho haén ra ñi ! Thuûy Maãu AÂm Cô khoâng noùi gì leä thaûm traøo ra laên thaønh doøng treân maù. Tieåu Phi khoâng töôûng noåi moät con ngöôøi ñaõ ñaït ñeán möùc sieâu huyeàn trong voõ hoïc, laïi ñieân ñaûo vì tình, hôn theá thöù tình maø baø laâm luïy ñaây laïi thuoäc loaïi baát chaùnh thöôøng. Baây giôø chaøng minh baïch söï tình laém roài. 872 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thuûy Maãu AÂm Cô laø moät nöõ nhaân coù taâm tính baát chaùnh thöôøng tình duïc cuûa baø quaùi dò, baø raát gheùt nam nhaân, laïi thieân veà nöõ nhaân, baø bò moät thöù tình ñoàng chi phoái. Chæ coù nöõ nhaân môùi laøm thoûa maõn tình duïc cuûa baø, baø khoâng caàn duøng ñeán nam nhaân, baø khoâng caàn söï phoái hoân aâm döông. Cho neân, baø thu nhaän toaøn laø nöõ ñeä töû, naøng naøo cuõng xinh ñeïp, baø cho moãi naøng ôû rieâng moät ngoâi nhaø, töø phoøng baø ñeán caùc ngoâi nhaø ñoù, coù moät heä thoáng ñòa ñaïo bi maät, khi naøo baø caàn naøng naøo, baø theo ñòa bí maät ñoù maø ñeán, nhöõng naøng kia khoân g heà hay bieát. Ngaøy tröôùc, Toâ Dung Dung ñeán thaêm thieáu phuï aùo traéng, thieáu phuï aân caàn caên daën naøng, khoâng ñöôïc ñi loaïn, chæ vì khoâng muoán cho Thuûy Maãu AÂm Cô troâng thaáy naøng, neáu baø thaáy Toâ Dung Dung, thì traùnh sao khoûi baø tìm caùch thoûa maõn duïc tính vôùi naøng ? Moät nöõ nhaân coù loaïi tình duïc baát chaùnh thöôøng nhö vaäy laïi coù taøi cao, ñuùng laø moät tai hoïa cho nhöõng ngöôøi ñoàng phaùi. Huøng Nöông Töû ngaøy tröôùc, vaøo Thaàn Thuûy Cung, haún coù caûi trang laø nöõ nhaân, do ñoù Thuûy Maãu AÂm Cô ñaâm meâ laõo, kòp ñeán khi phaùt hieän laõo laø nam nhaân, thì söï vieäc ñaõ muoän roài. Huoáng chi, Huøng Nöông Töû duø laø nam, song cöû ñoäng nhö nöõ, do ñoù, laõo vöøa thoûa maõn tình duïc quaùi dò cuûa AÂm Cô, vöøa giao hôïp vôùi ba ta nhö ñoâi tình nhaân thoâng thöôøng. Ñöôïc thoûa maõn moät phaàn, AÂm Cô coøn meâ maån, huoáng chi ñöôïc ve vuoát caû hai maët aâm laãn döông ? Thaønh ra baø meâ Huøng Nöông Töû nhö ñieáu ñoå, vaø söï caåu hôïp cuûa caû hai ñöa ñeán moät keát quaû, Tö Ñoà Tònh ra ñôøi. Nhöng, khi naøo Huøng Nöông Töû laïi cam soáng caûnh kyø quaùi ñoù suoát ñôøi ? Duø sao, laõo cuõng laø moät nam nhaân, coù chí khí, khi naøo laõo maõi naáp mình döôùi ñuõng quaàn cuûa Thuûy Maãu AÂm Cô maõi maõi. Laõo ñoøi ñi, laõo böùc baùch Thuûy Maãu AÂm Cô phaûi ñeå cho laõo ñi. AÂm Cô khoâng muoán ai bieát mình coù thöù tính duïc laï ñôøi, neân chaúng daùm cöôõng eùp Huøng Nöông Töû ôû laïi, ôû ñaâu, aõo seõ khaùm phaù ra nhieàu vieäc theâm phieàn, neân ñaønh ñeå laõo ñi vôùi ñieàu kieän laø vónh vieãn laõo khoâng ñöôïc ñaët chaân trôû laïi Thaàn Thuûy Cung. Sau khi laõo ñi roài AÂm Cô töôûng nhôù thieát tha, baø môùi tìm moät naøng, gioáng laõo nhö khuoân ñuùc, thu nhaän laøm ñeä töû tieáp tuïc tính duïc quaùi dò ñoù vôùi naøng, ñeå mô maøng ñeán Huøng Nöông Töû qua xaùc thaân naøng. Vaø naøng ñoù chính laø Cung Nam Yeán. Bôûi duïc tính baát chaùnh thöôøng, baø phaûi coù nhöõng haønh ñoäng baát chaùnh thöôøng. Baây giôø, Tieåu Phi ñaõ khaùm phaù ra ñieàu bí maät cuûa Thuûy Maãu AÂm Cô. Nhöng, khaùm phaù ñöôïc ñieàu ñoù, chaøng seõ laøm gì vôùi keát quaû ñoù ? Chaøng ñaâu phaûi laø Huøng Nöông Töû, thì laøm sao chaøng uy hieáp baø ta, buoäc baø ta buoâng loûng tay cho chaøng ? 873 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Khaùm phaù ñöôïc bí maät cuûa AÂm Cô, chung quy chaøng vaãn laâm nguy nhö thöôøng, söï khaùm phaù duø thaønh coâng, ñieàu ñoù khoâng cöùu vaõn maûy may tình hình. Vaø chung quy cuõng chæ chôø cheát ! oOo Cung Nam Yeán leø löôõi lieám töøng haït leä cuûa Thuûy Maãu AÂm Cô. Naøng aùo saùt ngöïc naøng vaøo ngöïc baø, duøng ñoâi nhuõ hoa chaø chaø vaøo ngöïc baø, coá kheâu gôïi. Nhöng, AÂm Cô xoâ nheï naøng ra, buoâng goïn: -Ñeå khi khaùc. Hieän taïi ta meät laém roài, ta caàn nghæ ngôi ! Ngöôi haõy lui ra ñi ! Cung Nam Yeán thaát voïng caén moâi moät chuùt hoûi: -Baø … baø khoâng muoán … AÂm Cô laéc ñaàu: -Ta meät quaù, taâm thaàn ta taùn loaïn, khoâng coøn muoán gì caû ! Cung Nam Yeán traàm ngaâm moät chuùt, baát thình lình, nhaûy xuoáng giöôøng, chaïy bay ra ao, nhaûy luoân xuoáng nöôùc. Nhìn theo boùng Cung Nam Yeán moät luùc, Thuûy Maãu AÂm Cô böôùc xuoáng giöôøng, ñi thaúng ñeán chieác tuû. Tuû aùo cuûa baø laø moät goäp ñaù, duïc saâu vaøo, thaønh hình thöùc chieác tuû cuõng coù cöûa, cöûa baèng ñaù baát quaù beân treân noùc tuû, coù maáy ñöôøng nöùt, ñuû cho khoâng khí ra vaøo … Baø töø töø böôùc tôùi, Tieåu Phi hoài hoäp voâ cuøng. Phuùt giaây quyeát ñònh saép ñeán ! Chaøng cheát hay chaøng thoaùt naïn ? Khoâng maûy may hy voïng thoaùt naïn roài ! Theá thì ñaùnh lieàu, chöù bieát sao ? Nhöng, Thuûy Maãu AÂm Cô khoâng keùo caùnh cöûa ra. Baø ñöùng tröôùc caùnh cöûa tuû moät luùc laâu roài ñöa tay ñaåy caùnh cöûa ñoùng kín laïi, khoùa chaéc beân ngoaøi. Theá laø Tieåu Phi bò nhoát trong tuû baèng ñaù ! Voâ luaän laø ai, bò nhoát trong, cuõng khoâng mong gì phaù vôõ tuû maø ra noåi. Chaøng ruøng mình, caàm chaéc laø phaûi cheát ruïc trong ñoù ! Baø ñaõ phaùt hieän ra trong tuû coù ngöôøi ? Neáu theá sao baø khoâng goïi ngöôøi ra ngoaøi, laïi nhoát kín ? Cuõng may noùc tuû coù maáy khe hôû, neáu khoâng chaøng phaûi cheát ngoäp laø caùi chaéc. Nhöng chaøng ôû trong tuû ñeán bao giôø ! Chæ khi naøo Thuûy Maãu AÂm Cô caàn thay aùo, baø môùi môû tuû, maø luùc ñoù, chaøng laøm sao thoaùt ñi ? Chaøng thaàm keâu khoå. Boãng, beân ngoaøi, AÂm Cô caát tieáng: -Ngöôi ñaõ phaùt theä, vónh vieãn khoâng trôû laïi ñaây, sao ngöôi coøn trôû laïi ? Gioïng noùi cuûa baø haøm chöùa nieàm oaùn ñoäc naëng, Tieåu Phi giaät mình, thöùc ngoä ngay laø baø laàm. 874 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baø ñaõ nhaän ra trong tuû aùo, coù ngöôøi aån naáp. Baø nghó laø Huøng Nöông Töû ñaõ trôû laïi. Baø chöa thaát roõ ngöôøi, song baø nghó nhö vaäy, bôûi ngoaøi Huøng Nöông Töû ra, coøn keû thöù hai naøo bieát ñöôøng vaøo taän phoøng nguû cuûa baø ? Tieåu Phi khoâng bieát phaûi öùng phoù laøm sao tröôùc söï vieäc nhö theá naày ! AÂm Cô tieáp: -Ngöôi cuõng bieát laø ta khoâng muoán thaáy maët ngöôi nöõa chöù ! Tieåu Phi thaàm nghó: -Thaûo naøo, baø ta chaúng khoùa ngay cöûa tuû khi phaùt hieän coù ngöôøi ôû trong ? Baø khoùa cöûa tuû vì baø khoâng muoán troâng thaáy maët laõo ta ! AÂm Cô laïi tieáp: -Ngöôi coù bieát taïi sao ta ñuoåi Cung Nam Yeán ñi khoûi phoøng chaêng ? Baø caêm haän, tieáp: -Ta khoâng muoán troâng thaáy ngöôi ! Noù coøn nhoû tuoåi quaù, ngöôøi löøa gaït noù laøm chi ? Ngöôi laøm haïi cuoäc ñôøi noù roài ñoù ! Ngöôi töôûng laøm theá laø gaây söï thöông taâm cho ta aø ? Ngöôi laøm khoå cho ta trong bao nhieâu naêm qua, chöa ñuû sao, laïi coøn trôû veà ñaây toan laøm khoå ta theâm ! Tieåu Phi khoâng daùm noùi gì, chæ thôû daøi. Chaøng sôï noùi ra, baø chaän gioïng, bieát laø khoâng phaûi Huøng Nöông Töû ! AÂm Cô höø moät tieáng: -Ñöøng than vaõn, thôû daøi ! Nhöõng lôøi ñöôøng maät, ta khoâng nghe ñaâu, ñöøng toan meâ hoaëc ta nhö ngaøy naøo vónh vieãn ta khoâng tha thöù ngöôi ! Ngöôi neân bieát ta haän suoát ñôøi ! Ba cao gioïng tieáp noái: -Ngöôi ñaõ queân lôøi theà ngaøy tröôùc daùm trôû laïi ñaây, ta khoâng bao giôø nieäm tình xöa maø tha thöù cho ngöôi ! Ñöøng hy voïng, voâ ích ! Tieåu Phi ñaõ nhôù gioïng noùi cuûa Huøng Nöông Töû, nhaïi theo gioïng ñoù hoûi: -Baø nhaát ñònh boû ta cheát trong naày sao ? Gioïng nhaùi khoâng gioáng laém ! Song bao nhieâu naêm qua khoâng gaëp maët, dó nhieân moãi ngöôøi phaûi coù thay ñoåi, khoâng ít thì nhieàu cho neân AÂm Cô khoâng nhaän ra söï sai bieät ñöôïc. Baø cöôøi laïnh hoûi laïi: -Ngöôi töôûng ta coøn meàm loøng nhö naêm naøo aø ? Ngöôi töôûng ta seõ buoâng tha cho ngöôi ñi nhö naêm naøo aø ? Tieåu Phi taëc löôõi: -Duø sao, baø cuõng cho ta thaáy maët baø moät laàn cuoái chöù ? AÂm Cô traàm ngaâm moät luùc: -Ngöôi ñoøi thaáy maët ta ñeå laøm gì ? Tieåu Phi ñaùp: 875 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chæ vì ta … AÂm Cô vuït cao gioïng: -Ngöôi khoûi noùi gì caû: Voâ luaän laø ngöôi noùi gì, ta cuõng khoâng tin ! Tieåu Phi thôû daøi: -Baø sôï thaáy maët ta roài, baø laïi khoâng theå xuoáng tay phaûi khoâng ? Chaøng raát hieåu taâm lyù nöõ nhaân, neáu chaøng caøng muoán baø thaáy maët, thì baø caøng cöï tuyeät. Baø phaûi laøm cao laø leõ töï nhieân. AÂm Cô gaèn gioïng: -Voâ luaän ngöôi noùi laøm sao, ta vaãn nhaát ñònh khoâng nhìn laïi maët ngöôi ! Tieåu Phi laïi thôû daøi: -Ít nhaát, baø cuõng cho ta bieát laø con noù cheát caùch naøo chöù ? Tònh nhi ñoù, con chuùng ñoù, baø ? AÂm Cô traàm laëng moät luùc laâu, ñoaïn thoát vôùi gioïng u buoàn: -Chaúng bao giôø noù bieát, ta laø meï noù ! Tieåu Phi cöôøi khoå: -Thì ñaõ haún roài ! Khi naøo baø cho noù bieát nhö vaäy ! Bôûi vì, baø laø moät thaønh nöõ, maø thaùnh nöõ thì laøm gì coù choàng roài sanh con ! Coøn ta, ta vaãn giöõ ñuùng lôøi theà naêm xöa, khoâng tieát loä cho con noù bieát lai lòch cuûa noù ! Ta noùi, meï noù ñaõ cheát töø laâu, coøn ta, ta laø caäu ruoät cuûa noù ! AÂm Cô vaãn vôùi gioïng u buoàn, tieáp: -Ñieàu tai haïi laø noù cöù töôûng ta saùt haïi meï noù, noù muoán baùo thuø ! Tieåu Phi laïi thôû daøi, laàn thöù ba chaøng thôû daøi: -Ñaùng thöông haïi cho noù quaù chöøng ! Chaúng leõ noù khoâng bieát laø khoâng bao giôø noù coù cô hoäi baùo thuø sao ? AÂm Cô tieáp: -Noù cöù tìm cô hoäi ! Maõi ñeán khi aùc taêng Voâ Hoa vaøo cung thuaät phaùp, noù laïi bieát Voâ Hoa laø ñeä töû phaùi Thieáu Laâm, moät phaùi coù caùi danh voïng lôùn treân giang hoà, noù muoán möôïn tay Voâ Hoa ñoái phoù ta. Do ñoù, noù töï hieán thaân cho Voâ Hoa ñònh duøng saéc, duï daãn gaõ aùc taêng ! Tieåu Phi chôït tænh ngoä ! Töø tröôùc, chaøng cöù töôûng Tö Ñoà Tònh laø moät thieáu nöõ daâm ñaõng ! Ngôø ñaâu, beân trong söï tình, coù moät uaån khuùc ñaùng thöông ! AÂm Cô tieáp: -Noù ñònh lôïi duïng Voâ Hoa, song Voâ Hoa aïi lôïi duïng ngöôïc laïi noù. Haén baûo noù laáy caép Thieân Nhaát Thaàn Thuûy trao cho haén sau ñoù, haèn seõ giuùp noù haï saùt ta ! Ngôø ñaâu laáy ñöôïc Thieân Nhaát Thaàn Thuûy roài Voâ Hoa chuoàn ñi boû rôi noù. Noù co thai, sôï ta phaùt giaùc ra seõ trò toäi noù, noù sôï neân töï töû ! Gioïng baø seàn seät, ñoâi maét öôn öôùt. Baø tieáp : 876 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Noù coù bieát ñaâu, voâ luaän laøm sao ta cuõng khoâng gieát noù ñöôïc ! Ñeán luùc cheát, noù vaãn chaúng bieát ta laø meï cuûa noù ! Tieåu Phi traàm gioïng: -Nhö vaäy laø baø bieát roõ söï tình ? AÂm Cô ñaùp : Töï nhieân ta phaûi bieát ! Tieåu Phi daèn töøng tieáng: -Ñaõ bieát nhö vaäy, sao baø coøn nghi ngöôøi ngoaøi troäm Thieân Nhaát Thaàn Thuûy ? AÂm Cô höø moät tieáng: -Ta khoâng nghi ngôø cho ai caû. Baát quaù, ta phaûi daøn caûnh tìm moät keû naøo ñoù chòu toäi thay cho con, coù nhö vaäy, noù môùi trong traéng ñöôïc ! Ngöôi cuõng bieát chöù. Söï tình ñoù, laøm sao ta daùm ñeå tieát loä phong thanh ra ngoaøi ! Tieåu Phi coá yù hoûi: -Baø ñoå toäi cho ai ? AÂm Cô buoâng goïn: -Löu Höông ! Tieåu Phi cöôøi khoå: -Baø tìm ñuùng ngöôøi laém ñoù ! AÂm Cô tieáp: -Ta chæ coù theå ñoå toäi cho haén, bôûi treân theá gian naøy, ngoaøi haén ra, chaúng coøn ai laøm noåi vieäc ñoù ! Neáu ta ñoå toäi cho keû khaùc thì trong giang hoà, coøn ai tin ñöôïc chöù ! Baø khoâng coù veû gì hoái haän caû, duø baø ñaõ gieo moät oan uoång taøy trôøi cho ngöôøi voâ coá ! Hôn nöõa, baø coù veû ñaéc yù phi thöôøng ! Tieåu Phi hôi töùc, hoûi: -Vì baûo veä thanh danh Thaàn Thuûy Cung, baø khoâng ngaïi haõm haïi keû voâ coá aø ? AÂm Cô cao gioïng: -Ñeå baûo veä thanh danh cho Thaàn Thuûy Cung, ta coù theå laøm baát cöù vieäc gì, duø baát nhaân, duø thaát ñöùc ! Baø döøng laïi moät chuùt boãng thôû daøi, tieáp vôùi gioïng u buoàn: -Haø huoáng tröø ngöôøi ra, taát caû nam nhaân treân theá gian naày, ta xem nhö choù, nhö heo ! Cheát moät Löu Höông, coù nghóa gì ! Ñoái vôùi ta söï vieäc ñoù, duø coù cheát haøng traêm haøng ngaøn Löu Höông, ta vaãn thaûn nhieân nhö thöôøng ! Tieåu Phi thaàm keâu khoå thoát lô löûng: -Nhö vaäy, chaúng phaûi vì haén thaát öôùc maø baø muoán gieát haén ? AÂm Cô ñaùp: -Ñuùng vaäy ! Haén thaát öôùc laø haén phaûi cheát ! Haén giöõ lôøi öôùc heïn ñeán ñaây, cuõng cheát luoân ! Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc, hoûi: -Baø coù nhôù moät naøng teân Lieãu Voâ My chöù ? 877 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long AÂm Cô ñieàm nhieân: -Nhôù chöù ! Naøng aáy laø ñeä töû cuûa Thaïch Quan AÂm ! Tieåu Phi cöôøi nheï moät tieáng : -Theá aø ? Boãng AÂm Cô hoûi: -Sao ngöôi bieát naøng ? Tieåu Phi laïi cöôøi: -Baø ñöøng ghen ! Ta naøo quen bieát vôùi naøng ? Baát quaù, gaàn ñaây naøng ñaõ aøm moät vieäc chaán ñoäng giang hoà, do ñoù ta môùi bieát teân naøng. AÂm Cô höø moät tieáng: -Moät vieäc chaán ñoäng giang hoà ? Vieäc gì theá ? Tieåu Phi tieáp: -Vì naøng caàn thuoác giaûi ñoïc nôi baø, neân ñaõ saùt haïi Löu Höông roài ! AÂm Cô laïi höø moät tieáng: -Giaûi ñoäc cho naøng ? Naøng truùng ñoäc gì ? Ñeán löôït Tieåu Phi kinh ngaïc: -Ba khoâng bieát ? AÂm Cô laïnh luøng: -Ta bieát laø naøng chaúng truùng ñoäc gì caû ! Tieåu Phi söõng sôø. Thì ra, Lieãu Voâ My bòa chuyeän ñöa chaøng vaøo troøng moät laàn nöõa ! Thì ra, chaøng ñoaùn khoâng laàm ! Naøng vaøo Trung Nguyeân, laø do lònh Thaïch Quan AÂm, ñeå laøm moät gian teá, theo doõi voõ laâm ! Hai laàn bò löøa ! Chaøng töùc uaát coù theå cheát ñöôïc ! Bình sanh chaøng töï haøo laø khoâng heà maéc möu moät nöõ nhaân naøo ! Baây giôø, chaøng nhö ôû trong tay töû thaàn ! Vaø söï vieäc do Lieãu Voâ My an baøy ! Thuûy Maãu AÂm Cô vuït hoûi: -Ngöôi coù bieát laø ta seõ ñoái phoù vôùi ngöôi nhö theá naøo khoâng ? Tieåu Phi cöôøi khoå: -Ta hy voïng baø cho ngöôøi khuaân chieác tuû naøy, quaêng xuoáng hoà. AÂm Cô thôû daøi: -Ngöôi thoâng minh ñoù ! Raát tieác, nhöõng keû thoâng minh thöôøng coù nhöõng haønh ñoäng ngu xuaån ! Tieåu Phi keâu khoå quaù chöøng. Chaøng haèn hoïc: -Thöïc tình baø khoâng muoán cho ta thaáy maët baø ? AÂm Cô traàm ngaâm moät luùc laâu, boãng baø cöôøi laïnh thoát: -Löu Höông ! Taán kòch ñeán ñaây keå nhö keát thuùc ! 878 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baø cao gioïng hoûi: -Ngöôi bieát quaù nhieàu bí maät cuûa ta, ngöôi coøn hy voïng ta buoâng tha ngöôi nöõa sao ? Tieåu Phi laïnh ngöôøi. Chaøng thôû daøu , than : -! Thì ra, baø ñaõ bieát roài ! AÂm Cô traàm gioïng: -Thöïc söï, ngöôi ñaõ löøa ñöôïc ta, nhöng ñaùng leõ ra ngöôi ñöøng noùi ra laø Löu Höông ñaõ bò Lieãu Voâ My saùt haïi ! Duø coù thaät laø Lieãu Voâ My coù saùt haïi Löu Höông, khoâng bao giôø naøng daùm ñeå söï tình taåu laäu ra cho ngöôøi ngoaøi bieát ! Löu Höông tuy khoâng haún laø con ngöôøi toát, song vaãn co nhieàu baèng höõu treân giang hoà, raát nhieàu ! Lieãu Voâ My khoâng sôï thieân haï tìm naøng baùo thuø hay sao ? Tieåu Phi laïi thôû daøi: -Taïi haï nhaän mình coøn keùm baø raát xa ! Baø thoâng minh hôn taïi haï töôûng ! AÂm Cô tieáp: -Ta bieát roõ, côû ngöôøi nhö Lieãu Voâ My, khoâng hy voïng gì saùt haïi noåi ngöôi ! Boãng Tieåu Phi cöôøi lôùn: -Do ñoù, baø khoâng daùm thaû taïi haï ra ! Baø cuõng sôï taïi haï luoân ! Chaúng khi naøo baø daùm quyeát ñaáu sanh töû vôùi taïi haï ! ---------------------oOo--------------------- 879 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2