Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 93

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

189
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 93: ĐÁNH NHAU DƯỚI NƯỚC ....Âm Cơ cười lạnh: -Ngươi đừng mong khiêu khích ta ! Giết ngươi là cái việc dễ dàng như ta phất bàn tay ! Tại sao ta phải vất vả quần với ngươi cho phí sức ? Tiểu Phi thốt: -Có một việc, chẳng bao giờ bà biết được, nếu bà không thả tại hạ ra. vĩnh viễn bà không biết được ! Âm Cơ lấy làm lạ : -Việc gì ? .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 93

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MÖÔI BA ÑAÙNH NHAU DÖÔÙI NÖÔÙC AÂm Cô cöôøi laïnh: -Ngöôi ñöøng mong khieâu khích ta ! Gieát ngöôi laø caùi vieäc deã daøng nhö ta phaát baøn tay ! Taïi sao ta phaûi vaát vaû quaàn vôùi ngöôi cho phí söùc ? Tieåu Phi thoát: -Coù moät vieäc, chaúng bao giôø baø bieát ñöôïc, neáu baø khoâng thaû taïi haï ra. vónh vieãn baø khoâng bieát ñöôïc ! AÂm Cô laáy laøm laï : -Vieäc gì ? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Huøng Nöông Töû khoâng ôû trong chieác tuû naày, thì laõo ôû ñaâu ? Ñieàu bí maät ñoù, chæ coù moãi moät mình taïi haï bieát ! Treân theá gian naøy, chaúng coù keû thöù hai naøo bieát ! Maø duø coù bieát, keû ñoù chaúng bao giôø noùi vôùi baø ! Chaøng thoát vôùi gioïng thaûn nhieân, thöïc ra, chaøng hoài hoäp voâ cuøng. Chaøng ñang lo sôï. Neáu Thuûy Maãu AÂm Cô khoâng hieáu kyø, thì chaøng caàm chaéc caùi cheát roài ! Chaøng thaùo moà hoâi laïnh ! Bôûi, ñoù laø caùi cô hoäi toái haäu cuûa chaøng. Mieãn laø AÂm Cô baèng loøng môû cöûa tuû cho chaøng böôùc ra thoâi ! Böôùc ra laø coù hy voïng thoaùt naïn, coøn hôn bò nhoát nhö theá laø voâ voïng. Ngôø ñaâu, Thuûy Maãu AÂm Cô khoâng hoûi, maø cuõng khoâng noùi gì ! Laâu laém, chaøng nghe chieác tuû nhích ñoäng, nhöng raát kheõ. Keá tieáp, coù tieáng môû moät vaät gì ñoù, chöøng nhö moät caùnh cöûa bí maät. Baø öôùm thöû chieác tuû. Baø goïi ñoà ñeä beân trong caùnh cöûa ñoù ! Baø caát tieáng: -Khieâng caùi tuû naày, boû giöõa ñaùy hoà ! Maïng lònh ñoù, heát söùc kyø quaùi ñoái vôùi ngöôøi nhaän leänh ! Taïi sao baø laïi baûo quaêng chieác tuû aùo cuûa baø xuoáng hoà ? Boïn ñeä töû hoaøi nghi song coù naøng naøo daùm hoûi gì ? Chuùng ñaùp: -Vaâng ! AÂm Cô thoát: -Voâ luaän trong tuû coù tieáng ñoäng gì, caùc ngöôi cuõng khoâng ñöôïc nghe, bieát chöa ? 880 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Boïn ñeä töû laïi ñaùp: -Vaâng ! Tieåu Phi lieàu khoâng noùi naêng gì caû. Caøhng bieát Thuûy Maãu AÂm Cô muoán sao laø laøm vaäy, noùi roài laø laøm lieàn, chaúng bao giôø ñoåi yù. Nhö vaäy, chaøng coøn noùi laøm chi nöõa ? Baát quaù, chaøng giaän cho soá phaän mình quaù ñen thoâi ! Treân ñôøi, neáu coù moät nöõ nhaân khoâng hieáu kyø, ñieàu ñoù phaûi laø moät söï laï. Bình sanh, Tieåu Phi chöa heà gaëp, maø coù theå chaøng cuõng khoâng töôûng laø coù ! Baây giôø, chaøng khoâng caàn töôûng, chaøng cuõng gaëp moät ngöôøi ! Roài chieác tuû cuõng ñöôïc khuaân ñi. Khoâng laâu laém, Tieåu Phi thaáy nöôùc chaûy vaøo, dó nhieân qua khe hôû beân treân noùc tuû. Chaøng bò dìm nöôùc, nhö öôùc nguyeän ! Nhöng laø caùi öôùc nguyeän thöû thaùch ! Nöôùc laàn naày khoâng gieo caûm giaùc maùt laïnh cho chaøng. Chaøng coøn thì giôø ñaâu nghó ñeán caùi maùt laïnh ñoù maø nghe qua caûm giaùc ? Nöôùc seõ laáy taùnh maïng chaøng ! Chaøng coù theå traàm mình suoát ngaøy trong nöôùc, nhöng phaûi ñöôïc töï do cöû ñoäng. ÔÛ trong moät caùi tuû kín con ngöôøi coù taøi naêng cuõng baèng thöøa. Caù cuõng cheát, ñöøng noùi laø ngöôøi ! Chaøng cheát nhö vaäy, coøn ai bieát taïi sao chaøng cheát ? Maø coù ai bieát chaøng cheát ñaâu ? Thieân haï seõ cho raèng chaøng maát tích ! Theá thoâi ! Baát giaùc, chaøng thôû daøi, laåm nhaåm: -Nöôùc ! Nöôùc ! Ta coù ñoái xöû baát nhaân baát nghóa vôùi ngöôi ñaâu ! Taïi sao ngöôi baát nghóa vôùi ta ? Chaøng goïi nöôùc baèng Thuûy huynh ! AÙp löïc cuûa nöôùc caøng luùc caøng naëng, Tieåu Phi khoâng nhìnthaáy gì song chaøng vieát chaéc tuû ñaõ vaøo saâu loøng hoà roài. Boãng, aùp löïc cuûa nöôùc nheï laïi. Roài nöôùc töø ôû trong tuû ruùt ra. Chieác tuû ñöôïc khuaân trôû vaøo phoøng baø. Thuûy Maãu AÂm Cô baûo: -Ñeå ñoù, roài ñi heát ñi ! Bình ! Chieác tuû ñöôïc ñaët xuoáng maët neàn. Chuùng ñaët maïnh tay quaù, gaàn nhö buoâng laøm Tieåu Phi bò doäi. Boïn ñeä töû ruùt lui roài beân ngoaøi khoâng coøn tieáng ñoäng naøo. Chaøng nghe roõ tieáng thôû daøi cuûa Thuûy Maãu AÂm Cô, caøng phuùt caøng gaáp. Ñieàu ñoù, chöùng toû baø bò khích ñoäng maïnh. Tieåu Phi mæm cöôøi, cao gioïng: 881 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Taïi haï bieát, theá naøo baø cuõng thay ñoåi chuû yù ! Neáu taïi haï cheát ñi, vónh vieãn baø chaúng bieát Huøng Nöông Töû ôû ñaâi ! Thuûy Maãu AÂm Cô hoûi coäc loác: -Haén ôû ñaâu ? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Coù theå laõo ñaõ cheát ! Coù theå laõo coøn soáng ! Coù theå laõo ôû taän phöông trôøi, coù theå laõo ôû quanh ñaây ! Baø muoán taïi haï cho baø bieát, chæ coøn coù moãi moät caùch thoâi ! AÂm Cô cöôøi laïnh: -Cho ngöôi ra khoûi tuû ? Tieåu Phi vaãn ñieàm nhieân: -Tuy taïi haï khoâng laøm ngheà thöông maïi, song ít nhaát cuõng bieát trong ngheà ñoù, phaûi coù qua coù laïi, nghóa laø coù caàn mua môùi coù baùn, coù baùn laø vì coù ngöôøi mua, ñoù laø coâng ñaïo ! Caùi tin, taïi haï saép cho baø bieát ñaây, quyù giaù voâ cuøng, song khoâng quyù baèng sinh maïng moät Löu Höông. Baø phaûi ñoåi moät Löu Höông laáy caùi tin ñoù, chaéc baø khoâng muoán ! Maø taïi haï thì chaúng caàn tieàn ! AÂm Cô chaän laïi: -Chöù ngöôi muoán sao ? Tieåu Phi tieáp: -Thaû taïi haï ra suoâng nhö vaäy laø baø loã, laø moät vieäc baát coâng bình ! Taïi haï muoán coâng bình, ñeà nghò theâm moät cuoäc ñaáu giöõa baø vaø taïi haï, ñeå buø vaøo choã baø thieät haïi! Baø thaû taïi haï ra, neáu baø thaáy thieät haïi, neáu baø hoái tieác, baø coù theå saùt haïi taïi haï trôû laïi. AÂm Cô laïnh luøng: -Coù giao ñaáu, laø ngöôi caàm chaéc caùi cheát ! Tieåu Phi cöôøi lôùn: -Baø cho raèng taïi haï sôï cheát ? Laøm ngöôøi, ai khoâng phaûi cheát, cho neân duø phaûi cheát, cuõng choïn caùi cheát söôùng chöù ! Taïi haï soáng sung söôùng quaù roài, taïi haï höôûng quaù nhieàu roài ! Taïi haï muoán cheát oanh oanh lieät lieät ! AÂm Cô khoâng noùi gì. Tieåu Phi tieáp: -Neáu baø khoâng daùm ñoäng thuû thì thoâi vaäy ! Taïi haï khoâng theå cöôõng eùp baø. Neáu taïi haï ñoåi laïi laø baø tuyeät ñoái chaúng bao giôø taïi haï cho Löu Höông ra khoûi tuû. AÂm Cô khoâng noùi gì. Moät tieáng caùch vang leân, beân ngoaøi chieác tuû. AÂm Cô laïnh luøng thoát: -Cöûa tuû môû roài ñoù ! Ngöôi böôùc ra ñi ! Nhöng ngöôi neân nhôù böôùc ra ngoaøi laø böôùc ñeán caùi cheát, moät caùi cheát vöøa gaáp vöøa thaûm ! Tieåu Phi thôû phaøo, laåm nhaåm: 882 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Taï ôn trôøi ! Taï ôn ñaát ! Chung quy baø vaãn coøn laø nöõ nhaân ! Baø vaãn coøn moät ñieåm hieáu kyø ! Moät nöõ nhaân maát caû hieáu kyø veà tung tích cuûa ngöôøi tình, thì thieân haï phaûi ñaïi loaïn ! AÂm Cô cao gioïng: -Haén thöïc söï ñaõ cheát hay coøn soáng ? Haén thöïc söï ôû ñaâu baây giôø ? Tieåu Phi ñieàm nhieân hoûi: -Ba hy voïng laõo cheát ? Ba hy voïng laõo soáng ? Baø … Chaøng vöøa thoát, vöøa xoâ caùnh cöûa tuû böôùc ra. Thoát ñeán ñoù, boãng chaøng ngöng laïi, chaøng söõng sôø. AÂm Cô tröôùc maët, khoâng gioáng AÂm Cô luùc ñaàu ! AÂm Cô luùc ñaàu laø con ngöôøi ñoäc boä trong voõ laâm, laø cung chuû Thaàn Thuûy Cung. Moãi cöû ñoäng, moãi lôøi noùi ñeàu coù oainphong, thaàn saéc luoân luoân toû loä töï tin. Ñöùng tröôùc maët baø, khoâng ai khoâng sanh loøng toân kính. AÂm Cô baây giôø, la moät nöõ nhaân bình thöôøng, nhö ngaøn muoân nöõ nhaân khaùc, nhö baát cöù nöõ nhaân naøo khaùc. Ñoâi maét saùng nhö sao, giôø mô maøng vôùi tình caûm daâng traøo, veû oai nghieâm ñöôøng beä bieán thaønh khaån tröông khích ñoäng. Toùc baø roái buø leân, y phuïc baø nhaøu naùt. Ñieàu ñaùng löu yù nhaát laø ñoâi tay baø rung cöïc ñoä ! Tieåu Phi khoâng löôøng noåi baø bieán ñoåi nhanh choùng nhö vaäy, bieán ñoåi quan troïng nhö vaäy ! Moït cung chuû oai huøng, bieán thaønh moât nöõ nhaân bình thöôøng ! Moät con ngöôøi bieán ñoåi quan troïng vaø nhanh choùng nhö vaäy, haún trong khoaûng thôøi gian ngaén ñoù, ñaõ traûi qua nhöõng thoáng khoå phi thöôøng ! Tieåu Phi baát nhaãn, buoâng tieáng thôû daøi thoát: -Khoâng ngôø baø daønh cho laõo aáy moät moái tình thaâm haäu nhö vaäy ! Nhö laõo bieát ñöôïc tình baø, coù leõ cuoäc ñôøi cuûa laõo ñaõ chuyeån höôùng töø laâu ! Höôùng veà con ñöôøng saùng ! Raât tieác, vónh vieãn laõo khoâng laøm sao hieåu ñöôïc ! … Thuûy Maãu AÂm Cô naém chaëc hai tay : -Haén … haén vónh vieãn .. Tieåu Phi laïi thôû daøi: -Neáu laõo bieát ñöôïc treân theá gia naøny coøn coù ngöôøi yeâu laõo ñeán möùc ñoä daùm cheát soáng côùi laõo, thì chaéc chaén laø laõo chöa voäi ra ñi ! Baø ñoái xöû vôùi laõo nhö vaäy, laõo laïi ñaùp taï baø baèng moät thaùi ñoä löûng lôø, laõo coù ra ñi, ñoù cuõng laø söï thöôøng, bôûi laõo phaûi ra ñi, laõo coøn maët luõi naøo ôû laïi döông traàn nhìn baø ? Thuûy Maãu AÂm Cô rung chuyeån toaøn thaân. Boãng baø cöôøi laïnh, hoûi: -Ngöôi ñònh duøng lôøi uûy mò nhieãu loaïn taâm thaàn ta, cho ta huûy boû söï giao thuû ? Tieåu Phi mæm cöôøi: 883 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Thöïc söï, taïi haï cuõng coù yù ñoù vaäy, baø aï ! Nhöng töø bao laâu nay, taïi haï khoâng nôõ löøa gaït moät ngöôøi ñang oaèn oaïi vì nieàm thöông taâm daøy voø, nhaát laø ngöôøi ñoù laïi laø moät nöõ nhaân ! AÂm Cô run rungioïng: -Coù phaûi ngöôi gieát haén ? Tieåu Phi cöôøi khoå: -Baø nghi taïi haï ? Chaøng thôû daøi tieáp: -Ai gieát laõo baây giôø baø cuõng chöa nghó ra aø ? AÂm Cô laïi rung ñoäng toaøn thaân. Cô hoà baø khoâng ñöùng vöõng ! Trong phuùt giaây naøy, baø phaûng phaát trôû neân giaø, quaù giaø. Gioïng baø aûm ñaïm voâ cuøng: -Beù con ! Beù con ! Taïi sao ngöôi laøm theá ? Tieåu Phi gaèn töøng tieáng: -Taïi sao naøng laøm theá, baø phaûi hieåu, caàn gì baø hoûi naøng hay hoûi ai ? AÂm Cô quôø quaïng ñoâi tay, nhö tìm moät vaät gì, baùm víu vaøo cho khoûi ngaõ. Coù leõ bình sanh, ñaây laø laàn ñaàu, baø bò khích ñoäng maïnh, hôn haún höùng moät laøn seùt queùt ngang ñaàu ! Baø khoâng chòu noåi söï khích ñoäng, thöû hoûi treân ñôøi coù ai ñuû söùc löïc chòu noåi ? Tình caûnh cuûa baø ñaùng thöông thaät, raát tieác tình caûm cuûa baø thuoäc loaïi baát chaùnh thöôøng, thaønh ra, thöông thì coù thöông, maø taùn ñoàng thì Tieåu Phi khoâng taùn ñoàng ñöôïc ! Coù bao giôø ai chaáp nhaän moät söï hoang ñöôøng ? Vaø söï tình cuûa baø ñuùng laø moät chuyeän hoang ñöôøng ! Khoâng taùn ñoàng, chaøng neân cöôøi baø chaêng ? Chaøng thôû daøi tieáp: -Taïi haï khoâng heà nghó laø phaûi nhieãu loaïn taâm thaàn baø, nhöng taïi haï bieát chaéc trong hieän tình, baø khoâng muoán cuøng ai giao thuû. Maø taïi haï thì cuõng chaúng thích thöøa côn nguy cuûa ngöôøi ! Bôûi, baø ñaõ maát bình tænh roài laø baø laâm nguy,nguy vì baø phaûi giao ñaáu moät maát moät coøn vôùi taïi haï ! Boãng, AÂm Cô vöôn mình, ñöùng thaúng löng, laïnh luøng thoát: -Gieát ngöôi, khoâng caàn ñôïi deán luùc taâm tình laéng dòu ! Ngöôi cöù xuaát thuû ! Tieåu Phi hoûi: -Hieän taïi, baø coù theå giao ñaáu ñöôïc sao ? AÂm Cô cöôøi laïnh: -Ngöôi khoûi phaûi lo cho ta ! Haõy lo cho ngöôi laø hôn ! Chæ caàn ngöôi chòu noåi ñuùng möôøi chieâu cuûa ta thoâi laø ngöôi cuõng xöùng ñaùng ñöôïc ngöôøi ñôøi taëng caùi tieáng huøng ! Tieåu Phi mæm cöôøi: 884 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Baø coù caùi khaåu khí cao ngaïo quaù ! Caâu noùi buoâng döùt, chaøng lao mình tôùi, nhö muõi teân rôøi ñöôøng giaây cung. Chaøng bieát, muoánthaéng ñoái phöông, chæ coøn coù caùch laø haønh ñoäng nhanh, caøng nhanh caøng coù nhieàu hy voïng ! Haønh ñoäng nhanh, chaøng môùi daønh ñöôïc tieân cô. Chieám ñöôïc tieân cô, chaøng môùi hy voïng thaéng theá. Do ñoù, chaøng xuaát thuû vôùi toác ñoä khoâng theå töôûng. Ngôø ñaâu, chaøng vöøa tieán coâng, AÂm Cô vaãy baøn tay, moät ñaïo kình löïc kyø dò töø baøn tay baø vuùt ra ngaên chaën chaøng nhö böùc töôøng chaén ngang loái tieán. Kình löïc ñoù, nhö soùng cuoän, löôïn tröôùc qua, löôïn sau tôùi, tôùi nhanh tôùi lieân tuïc. Soùng bieån traøn bôø chöa maïnh chöa nhanh baèng ! Ñöøng noùi laø daønh tieân cô. Tieåu Phi coù muoán ñeán gaàn baø cuõng khoâng ñöôïc ! Chaøng ñinh ninh laø Thuûy Maãu AÂm Cô vaø Thaïch Quan AÂm ñoàng nhaát daïng, chæ baèng vaøo thaân phaùp nguïy dò vaø chieâu thöùc kyø bí maø uy hieáp ñoái phöông, cho neân chaøng môùi aùp duïng ñaáu phaùp thaàn toác ñònh daønh tieân cô. Cuõng nhôø ñaáu phaùp ñoù, chaøng thaéng Thaïch Quan AÂm. Ngôø ñaâu, voõ coâng cuûa Thuûy Maãu AÂm Cô quaû laø ñoäc ñaùo treân giang hoà, khoâng gioáng vôùi voõ coâng cuûa baát cöù moân phaùi naøo. Ñieàu ñoù raát deã hieåu. Bôûi haàu heát anh huøng trong thieân haï ñeàu luyeän voõ treân maët ñaát. Rieâng baø, baø laïi taäp luyeän döôùi nöôùc ! Cho neân, löïc löôïng cuûa baø cuõng nhö nhöõng löïc löôïng cuûa nöôùc. Tuy nhu hoøa song kín ñaùo, tuy meàm song kieân coá hôn nuùi, aùp löïc cuûa nöôùc, treân ñôøi coù vaät gì ngaên chaën noåi ! Moâït gioït nöôùc, coù theå xoi luûng theàm nhaø, moät bieån nöôùc coù theå cuoán baêng toøa nuùi lôùn ! Noùi chi ñeán laâu ñai, thaønh quaùch nhaø cöûa, xoùm laøng ? Töø coå chí kim, noùi ñeán caùi hoïa, khoâng ai khoâng sôï hoïa hoàng thuûy ! Nöôùc coù theå vaøo loït baát cöù nôi naøo, mieãn nôi ñoù khoâng laø khoái ! Neáu laø khoái, nöôùc laïi cuoán ñi ! Löïc löôïng cuûa nöôùc laø löïc löôïng voâ ñòch ! Tieåu Phi phaùt giaùc ra, nöôùc laø moât vaät ñaùng sôï nhaát ôû treân ñôøi ! Nöôùc laø caùi gì voá tình nhaát treân ñôøi ! Thuûy Maãu AÂm Cô xuaát thuû voâ tình, thaân hình cuûa baø vaãn y nguyeân chöa heà bieán caûi. Kình löïc cuûa baø cuoán ñeán, doàn böùc Tieåu Phi, cô hoà chaøng khoâng thôû noåi. Chaøng thay ñoåi thaân phaùp maáy löôït, song vôùi tö theá naøo cuõng vaäy, chaøng khoâng laøm sao löôùt tôùi ñöôïc moät böôùc ! Thay vì duøng coâng löïc löôùt tôùi, chaøng laïi duøng 885 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long coâng löïc chòu chaân laïi moät choã, cho khoûi bò kình löïc ñoái phöông hoát ñi, quaêng veà phía haäu … Chaøng coá gaéng caùch naøo cuõng khoâng laøm sao ñeán gaàn AÂm Cô ñöôïc. Caøhng thôû daøi: -Baây giôø, taïi haï môùi bieát taïi sao treân giang hoà ai ai cuõng sôï baø ! Voâ luaän laø ai, giao thuû vôùi baø ñöøng mong chieám ñöôïc öu theá, chöù coøn caùi vieäc thaéng cuoäc thì laïi laø ñieàu laøm ôû trong moäng. Chaøng noùi xong, laïi bieán ñoåi thaân phaùp, bieán ñoåi luoân baûy taùm löôït. Chaøng bieát, coù ñaùnh ra moät chieâu thöùc naøo, chuùng quy cuõng chæ laø laøm moät vieäc thöøa, song chaøng cöù ñaùnh, cöù ñoåi theá ñaùnh ra lieàn lieàn. Ñaùnh bieát laø voâ ích, taïi sao chaøng ñaùnh maõi ? Chaúng qua, chaøng baét buoäc phaûi ñaùnh, neáu chaøng döøng thaân phaùp, thuû phaùp thì aùp löïc töø Thuûy Maãu AÂm Cô cuoán tôùi eùp doàn chaøng khoù chòu voâ cuøng. AÂm Cô laïnh luøng hoûi: -Ngöôi ñaõ ñaùnh ra ñöôïc bao nhieâu chieâu roài, coù bieát khoâng ? Boán möôi baûy chieâu ñoù. Nhö vaäy, ta ñaõ nhöôøng ngöôi ñuùng boán möôi baûy chieâu, khoâng heà hoaøn thuû. Ngöôi thaáy ñaõ ñuû chöa ? Xuaát thuû boán möôi baûy chieâu maø ñoái phöông khoâng ph3n coâng, ngöôi coøn xöû duïng bao nhieâu chieâu nöõa ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Ñuû roài ! Ñuû laém roài ! Baø xuaát thuû ñi ! Thuûy Maãu AÂm Cô hoûi: -Ngöôi coù theå chòu ñöïng ñöôïc maáy chieâu ? Tieåu Phi laéc ñaàu: -Laøm sao bieát ñöôïc ñieàu ñoù, hôû baø ? Coù theå laø taïi haï khoâng chòu noåi moät chieâu, coù theå taïi haï chòu noåi baûy taùm traêm chieâu ! AÂm Cô cöôøi laïnh: -Neáu ngöôi chòu noåi baûy taùm chieâu cuûa ta, khoâng caàn ñuû möôøi chieâu, ta cuõng cho ngöôi ñi thong thaû ! Tieåu Phi ñieàm nhieân -Baø khoâng hoái haän chöù ? Thuûy Maãu AÂm Cô quaùt: -Tieåu töû ngoâng cuoàng, tieáp nhaän chieâu thöù nhaát cuûa ta ñaây ! Baøn tay vung leân, baø ñaùnh ra moät chöôûng. Tröôùc chieâu chöôûng voâ cuøng lôïi haïi ñoù, ñoái phöông khoâng theå nghinh ñoøn, maø cuõng khoâng phöông thoaùi traùnh. Cuõng nhö moät ngöôøi bò quaêng töø bôø ra giöõa doøng soáng, neáu luøi laïi laø chaúng khaùc naøo buoâng troâi theo doøng ñeå cuoái cuøng bò nöôùc cuoán veà bieån caû. Chæ coøn caùch laø löôùt tôùi. 886 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Löôùt tôùi ñeå vaøo bôø, löôùt khoâng noåi cuõng phaûi coá löôùt bôûi chæ coøn coù caùch duy nhaát ñoù thoâi. Nhöng, löôùt tôùi, tuy coù hy voïng soáng soùt, chaøng laøm sao löôùt noåi ! Moät ngöôøi rôi xuoáng bieån, coù ai thaû mình ra khôi khi thaáy bôø ? Töï nhieân, phaûi loäi vaøo bôø ! Loäi vaøo bôø laø laøm caùi vieäc con daõ traøng xe caùt. Soùng bieån traøn vaøo, cuoán ngöôøi ñoù theo, nöôùc dôïn nhoài leân doäi laïi, soùng thaùo trôû laïi khôi. Trong caùi ñöa vaøo ñaåy ra ñoù, ngöôøi aáy thay vì vaøo gaàn bôø, laïi chöøng nhö bò ñaåy ra xa hôn, xa daàn daàn, chaúng nhöõng caøng phuùt caøng xa bôø, laïi coøn meät laû ! Tieåu Phi raønh thuûy tính töï nhieân, chaøng bieát roõ ñieàu ñoù laém ! Vaäy maø chaøng laïi luøi ! Taïi sao chaøng luøi ? Chaøng maát duõng khí, tieán tôùi caàu sanh sao ? Tuy khoâng hy voïng song chaúng coøn caùch naøo hôn. Taïi sao chaøng khoâng laøm theo caùch ñoù, maø laïi luøi ? Loøng chaøng ñaõ laïnh roài, chaøng buoâng troâi yù chí phaán ñaáu. Chaøng khoâng muoán laøm moät vieäc voâ ích ! Nhö con dieàu ñöùt daây, chaøng bò chöôûng löïc cuûa Thuûy Maãu AÂm Cô ñaùnh bay khoûi voøng chieán. Thuûy Maãu AÂm Cô khoâng töôûng noåi laø söï tình keát thuùc nhö vaäy ! Luyeän ñöôïc voõ coâng ñeán möùc hoûa haàn nhö baø, chaúng khaùc naøo moät tay cao côø ! Ñi moät con côø ngöôøi ñoù coù theå öùc ñoä ñoái thuû seõ duøng theá côø naøo öùng phoù laïi. Hôn theá, y coøn öùc ñoä ñöôïc maáy böôùc keá tieáp cuûa ñoái thuû. Nhöng, caàn nhaát laø ñoái phöông phaûi ñi moät nöôùc côø roài suy theo ñoù, y öùc ñoä maáy nöôùc keá tieáp môùi ñöôïc. Baø nghó, baø ñaùnh ra moät chieâu, Tieåu Phi seõ phaûn coâng, do caùch phaûn coâng cuûa chaøng, baø seõ ñoaùn ra sôû hoïc cuûa chaøng. Ñoaùn ñöôïc sôû hoïc cuûa chaøng, baø môùi tìm ra phöông phaùp chieán thaéng. Vaø baø cuõng öùc ñoä luoân ít nhaát Tieåu Phi cuõng coù theå caàm cöï vôùi baø ñoä baûy taùm chieâu. Sôû hoïc cuûa chaøng, baø ñaõ bieát roài phaàn naøo, song baø coøn doø laïi, do hieäu quaû baø vöøa phaùt ra. Ngôø ñaâu, baø vöøa xuaát thuû, Tieåu Phi khoâng phaûn öùng, laïi buoâng troâi cho thaân hình bò chöôûng löïc cuûa baø cuoán ñi ra xa. Chaøng khoâng phaûn öùng, baø laøm sao ñaùnh tieáp nhöõng chieâu khaùc nhö ñaõ döï ñònh ? Chaúng nhöõng baø khoâng töôûng noåi coù söï vieäc chaøng buoâng troâi nhö vaäy, maø baø con thaát voïng ! Thaát voïng vì baø tính sai ! Thöïc ra, taâm thaàn cuûa baø coù taùn loaïn qua caâu chuyeän do Tieåu Phi vöøa keå. Song, chaúng phaûi vì theá maø chöôûng löïc cuûa baø phaûi suy giaûm, keùm coâng hieäu. 887 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chöôûng löïc cuûa baø vaãn lôïi haïi nhö thöôøng. Nhö moät ngöôøi naøo khaùc ôû ñòa vò cuûa Tieåu Phi chaéc chaén laø ngöôøi ñoù phaûi löùott ôùi, phaûn coâng. Vaø, nhö vaäy laø laàm keá baø roài. Bôûi, moät khi loït vaøo voøng aùp löïc cuûa chöôûng kình do baø tung ra, nhö tung löôùi thì ñöøng mong thoaùt khoûi söï keàm haõm cuûa baø ! Töø xöa ñeán nay, coù con caù naøo xa vaøo löôùi roài, laïi thoaùt ñöôïc khoûi löôùi. Tröø ra, maõng löôùi khoâng kieân coá tröø ra ngö phuû khoâng laønh ngheà ! Nhöng, ngö phuû laø Thuûy Maãu AÂm Cô ! Thì maõng löôùi ñöông nhieân phaûi kieân coá! Con caù khoâng sa löôùi, ngö phuû thaát voïng ! Maõng löôùi tung ra raát voâ coâng ! Coù moät ñieàu, AÂm Cô khoâng nghó ñeán, thuaät khinh coâng cao dieäu cuûa Tieåu Phi. Noùi laø chaøng bò chöôûng löïc cuûa baø baén bay ñi, khoâng ñuùng laém ! Söï thöïc thì, chaøng nöông theo chöôûng löïc ñoù, giôû thuaät khinh coân voït mình ñi. Moät tieáng uøm vang leân, chaøng ñaõ bò chìm trong ao maát daïng. Nhaûy xuoáng nöôùc roài, chaøng loäi nhanh, nöôùc duø trong chaøng loäi nhanh quaù, nhanh nhö teân baén trong khoâng gian, thoaùng maét chaøng nhö tan bieán trong nöôùc , khoâng coøn taêm hôi ñaâu caû. AÂm Cô cöôøi laïnh moät tieáng, nhaûy theo lieàn. Hoaït ñoäng döôùi nöôùc, Tieåu Phi vaãn nhanh nheïn nhö treân maët ñaát. Song Thuûy Maãu AÂm Cô cuõng chaúng phaûi laø tay keùm ! Coù theå baûo baø laø tay voâ ñòch veà thuûy chieân, chieán ngay döôùi nöôùc goïi laø thuûy chieán, chöù duøng thuyeàn, ñaùnh nhau treân maët nöôùc, vaãn coøn choã töïa mình, baát quaù ñieåm töïa chuyeån ñoäng chöù khoâng baát ñoäng nhö treân maët ñaát thoâi ! Nhöng loäi trong nöôùc, caàn nhaát laø ñöøng cho vaät gì vöôùng baän moäi cöû ñoäng. Con caù neáu laáy moät vaät gì, coät vaøo ñuoâi où, töï nhieân noù loäi raát khoù khaên, vaø khoâng nhanh laø caùi chaéc. Con ngöôøi xuoáng nöôùc, duøng hai chaân, nhö caù coù ñuoâi. Hai chaân cuûa Tieåu Phi mang giaøy, coù khaùc naøo ñuoâi caù coù coät vaät ? Giaøy thaám nöôùc, giaøy boïc nöôùc beân trong duø sao cuõng laø moät trôû ngaên cho hoaït ñoäng trong nöôùc ! Tieåu Phi caûm thaáy khoù khaên voâ cuøng, ñoâi chaân nhö ñeo vaät ngaøn caân naëng. Tuy nhieân chaøng khoâng khaån caáp. Bôûi chaøng bieát duø coù hoaït ñoäng ñöôïc nhanh hôn nhö yù muoán cuõng khoâng thoaùt ñi ñöôïc. Khoâng thoaùt ñi ñöôïc, chaøng coøn khaån caáp laøm gì ? Khoâng khaån caáp, khoâng hy voïng thoaùt ñi ñöôïc, chaøng khoâng tìm caùch thoaùt ñi. Nhaûy xuoáng ao chaøng coù duïng yù khai chieán ngay ôû trong loøng ao. Treân caïn chaøn khoâng laø ñoái thuû cuûa AÂm Cô, song döôùi nöôùc, chaøng con hy voïng. Duø sao coâng löïc cuûa moät con ngöôøi cuõng phaûi keùm phaàn linh dieäu hôn khi giao ñaáu trong nöôùc. 888 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nöôùc laøm chaäm laïi moïi phaùt huy coâng löïc, chaøng coù thöøa thôøi gian öùng phoù ! Chæ coù nöôùc, môùi laøm giaûm löïc löôïng cuûa nöôùc ! Maët hoà ñang bình laëng, boãng noåi soùng ñuøng ñuøng, nhö côn baõo vöøa queùt qua. Nhöng laï moät ñieàu, hoà noåi soùng, khoâng gian laïi ngöøng bình laëng. Soùng noåi laïon leân, nhaáp nhoâ coù, löôïn coù, löôïn laïi nghòch chieàu löôïn töø trung taâm hoà vaøo bôø, löôïn töø bôø doäi ra löôïn vaøo boán phía, löôïn töø boán phía traû laïi trung taâm, taïo caùi nhaáp nhoâ nhö goø nhoïn goø baèng, cao coù, thaáp coù. Soùng khoâng do gioù taïo thì soùng töø ñaùy nöôùc cuoän leân. Nôi ñaùy nöôùc, ñang coù hai con giao long ñang tranh giaønh ñòa theá. Khuaáy ñoäng maët hoà nhö vaäy, haún hai con giao long ñang töû ñaáu, thaéng laø laøm dòa chuû, baïi laø ruû kieáp tu vi ! Soùng daäy ñuøng ñuøng, laøm kinh ñoäng boïn ñeä töû Thaàn Thuûy Cung, chuùng keùo nhau ñöùng caïnh bôø hoà ! Hoà, töø nhieàu naêm qua yeân laëng nhö tôø giaáy traûi, Thaàn Thuûy Cung cho raèng ñoù laø moät hoà thaàn ! Sao baây giôø trôû thaønh hoà ma, vôùi soùng daäy ñuøng ñuøng ! Coù luùc, nöôùc töø ñaùy baén leân, leân thaønh böïng, nhö nhöõng maûnh töôøng. Döông quang chieáu vaøo, phaûn aùnh muoân maøu, troâng ñeïp phi thöôøng ! Nöôùc döïng leân thaønh töôøng, chôùp maét bieán maát. Roài boït nöôùc soâi uøng uïc, traøo leân maët hoà, boït vôõ ra, taïo thaønh nhöõng tieáng keâu boâng boác, nhö quaû boùng noå lieân tuïc. Phaûi coù moät con yeâu, con ma naøo ñoù, ñang khuaáy ñoäng döôùi ñaùy hoà, neáu khoâng thì chaúng coù moät giaûi thích naøo khaùc cho hieän töôïng kyø quaùi naày ! Hieän töôïng ñoù, thöïc ra, voâ cuøng ñeïp maët, song yeâu khí toûa roäng trong khoâng gian, coøn thieáu nöõ naøo baïo daïn thöôûng thöùc caùi ñeïp ruøng rôïn ñoù ? Bôûi caùc naøng nhaát ñònh laø coù ma ! Coù quyû ! C1où yeâu ! Tin chaéc laø coù ma quyû, hoaëc yeâu, thì coøn naøng naøo ñuû can ñaûm nhìn moät söï theå do loaøi ñoù taïo neân ? Boïn ñeä töû Thaàn Thuûy Cung phaàn ñoâng, ñöôïc Thuûy Maãu AÂm Cô thu nhaän ngay töø luùc thô aáu, töï nhieân phaûi haáp thuï caùi ngaïo khí cuûa sö toân, chuùng xem mình laø sieâu loaïi, soâng moät loái soáng khaùc haún ngöôøi ñôøi baát cöù caùi gì coù veû phaøm tuïc chuùng ñeàu traùnh xa, chuùng vöôn mình leân ñeå trôû thaønh nhöõng phaàn töû phi thöôøng, töø tình caûm ñeán nhaän xeùt. Bình sanh, chuùng naøo bieát yeâu laø quaùi gì, haän laø caùi chi ? Veà caùi sôï, cuõng theá ! Chaúng khi naøo chuùng bieát sôï gì, sôï ai, keå caû trôøi laån ñaát, ngoaøi moät sö phoù cuûa chuùng. Bôûi sö phoù cuûa chuùng laø ñoäc toân ! Theá maø laàn naøy chuùng sôï ! Chuùng linh caûm moät tai hoïa to lôùn ñang chôøn vôøn treân ñaàu chuùng, chöïc giaùng xuoáng ! 889 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Vaø caùi tai hoïa ñoù, chuùng khoâng ñuû söùc hoùa giaûi ! Chuùng cho raèng taát caû ñeàu suïp ñoå, saép söûa suïp ñoå, chaéc chaén suïp ñoå ! Trong caùi suïp ñoå ñoù, thaân xaùc chuùng choân vuøi … Cung Nam Yeán chaïy ñeán nôi. Ñoâi maét cuûa naøng ngôøi ngaán leä. Naøng toû veû bi thöông toät ñoä, nhìn caûnh töôïng treân maët hoà, naøng kinh haõi ñeán ngaây ngöôøi. Naøng kinh haõi quaù chöøng, ñeán ñoåi leä cuõng ngöøng chaûy luoân ? Naøng xuaát hieän, caùc thieáu nöõ kia vaây quanh lieàn. Nhieàu naøng haáp taáp cuøng hoûi moät löôït: -Vieäc gì theá ? Vieäc gì xaûy ra ? Cung Nam Yeán cuõng sôï haõi khoâng keùm chuùng. Song, trong tröôøng hôïp naøy, naøng caàn phaûi laøm tænh, ñeå traán an caùc naøng kia. Naøng coá laáy gioïng thaûn nhieân ñaùp: -Chaúng coù gì ñaùng ngaïi, ñöøng lo roái leân nhö vaäy. Baát quaù gioù … Caû boïn kia nhao nhao leân: -Gioù ? Ñaâu coù gioù ? Moät naøng ñeà nghò: -Ñi xem cho bieát caùi gì theá ! Hay laø töù thô ñeán tìm sö phuï hoûi xem … Cung Nam Yeán do döï moät chuùt: -Tam thô ñaâu ? Moät naøng ñaùp: -Tam thô vaø Cöûu muoäi ñang hoûi cung ba ngöôøi ñoù ! Cung Nam Yeán caén moâi. Cuoái cuøng naøng quyeát ñònh. Laáy tö theá, toan nhaûy xuoáng hoà ! Boãng, soùng lôùn daäy ñuøng ñuøng, soùng ñaùnh aàm aàm vaøo bôø, nhö coù baõo duøa, maëc duø luùc ñoù chaúng coù moät ngoïn gioù nheï. Soùng traøn bôø, töøng löôïn, töøng löôïn. Cung Nam Yeán sôï bò soùng cuoán xuoáng hoà, caáp toác luøi laïi. Naøng ngaây ngöôøi nhìnsoùng hoà cuoán traøn lieântuïc, maõnh lieät, moät luùc laâu, chaïy bay veà phía caèn nhaø daønh cho naøng. ÔÛ moãi caên nhaø khaùc, ñòa ñaïo moät chieàu, töø phoøng cuûa AÂm Cô ñeán ñeä töû, chöù khoâng ngöôïc laïi bao giôø, cho neân AÂm Cô ñeán vôùi ñeä töû naøo cuõng tuøy yù baø coøn caùc ñeä töû khoâng bao giôø töï yù ñeán vôùi baø ! Rieâng taïi caên nhaø Cung Nam Yeán, ñòa ñaïo ñöôïc thieát laäp hai chieàu. Nhôø vaäy, naøng muoán ñeán vôùi sö phoù luùc naøo cuõng ñöôïc, ñeán baèng loái bí maät. Dó nhieân, ñeán coâng khai, coù khi naøo naøng duøng heä thoáng bí maät ñoù ! Hieän taïi, naøng theo ñöôøng bí maät ñeán phoøng Thuûy Maãu AÂm Cô. Nôi ñoù, coù boán thieáu nöõ, naøng naøo cuõng bieán saéc maët traéng nhôït. 890 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Töø nôi ñoù, chuùng khoâng theå nhìn thaáy nhöõn gì ñaõ dieãn ra taïi hoà. Song chuùng nghe roõ tieáng chuyeån ñoäng, vang aàm aàm nhö ñang coù thieân baêng ñòa chaán. Chuùng kinh khieáp voâ töôûng. Cung Nam Yeán hoûi gaáp: -Sö phoù ñaâu ? Boïn thieáu nöõ giaät mình, ñaùp: -Khoâng bieát ñöôïc ! Cung Nam Yeán noåi giaän: -Caùc ngöôi ôû ñaây sao laïi khoâng bieát ? Boïn thieáu nöõ phaân traàn: -Laõo nhaân gia baûo boïn toâi khieâng chieác tuû aùo ñeán hoà, roài laïi baûo chuùng toâi khieâng trôû veà. Sau ñoù, baûo boïn toâi neân ñi luoân. Ñeán luùc nghe tieáng ñoäng aàm aàm, chuùng toâi trôû vaøo ñaây, laõo nhaân gia ñi ñaâu maát … Cung Nam Yeán cau maøy: -Coù ngöôøi naøo laï vaøo ñaây chaêng ? Boïn thieáu nöõ aáp uùng: -Khoâng ! … Khoâng thaáy … ai caû ! Trong boïn, coù moät naøng bò Tieåu Phi ñieåm huyeät. Chính Thuûy Maãu AÂm Cô giaûi huyeät cho naøng. Nhöng laøm sao naøng daùm tieät loä ñieàu gì ôû trong tröôøng hôïp aáy ! Cung Nam Yeán daäm chaân, ñoaïn quay mình chaïy ra ngoaøi nhaûy xuoáng hoà. Nöôùc tieáp tuïc cuoán traøn. Nöôùc cöù tieáp tuïc döïng leân thaønh nhöõng thaønh töôøng, cao haèng tröôïng. Naøng coù nhaõn löïc khaù hôn caùc baïn ñoàng moân, naøng thaønh töïu cao hôn chuùng raát nhieàu, neân tr6ng thaáy roõ hai ngöôøi giao ñaáu trong nhöõng maõng töôøng nöôùc ñoù. Ñuùng ra neáu hoï ñaùnh nhau döôùi ñaùy hoà, chaéc naøng cuõng chöa nhaän ñònh ñöôïc. Baây giôø, thì hoï ñaõ rôøi ñaùy hoà, leân cao hôn, gaàn nhö saùt maët nöôùc. Goà, duø nhoû, ít nhaát cuõng coù maáy möôi tröôïng dieän tích. Hai ñaáu thuû quaàn nhau, khaép dieän tích ñoù. Khi Cung Nam Yeán phaùt hieän ra hoï, thì hoï ñang ôû taïi goùc höõu. Nhöng thoaùng maét, hoï ñaõ chuyeån qua goùc taû roài ! Hoï di ñoäng raát nhanh, chöù chaúng phaûi aûo dieäu bieán hoùa gì. Nöôùc hoà dao ñoäng, cuõng chaúng phaûi do chieâu thöùc nguïy di cuûa hoï maø phaùt sanh. Nöôùc hoà dao ñoäng, do hoï loäi tôùi loäi lui nhanh quaù, nöôùc khoângkòp laéng dòu, choã hoï vöøa ñi qua soùng dôïn chöa tan, hoï trôû laïi lieàn, soùng nhoài theâm. Soùng chuoàng leân soùng, boài boå lieân tuïc, thaønh rung chuyeån aàm aàm. Neáu hoï ñaáu nhau treân caïn, duø coù aùp löïc nhö theá naøo, khoâng gian khoâng chuyeån ñoäng kinh ngöôøi nhö theá ! 891 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
 13. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chaúng qua, nöôùc duø loûng, vaãn laø moät vaät höõu hình, do ñoù, phaûi coù tieáng ñoäng maïnh. Hai ñöa beù, taém hoà, ñuøa soùng giôõn nhau, coøn gaây tieáng ñoäng aàm aàm, huoáng hoà hai cao thuû gaây neân soùng ! Roài vì nöôùc dôïn, nöôùc xoay, nöôùc töø laâu duø ñoïng baây giôø bò ñaûo loän, chính caùi ñaûo loän cuûa nöôùc, do hoï gaây ra, laïi cuoán, ñaåy hoï, thaønh thaân phaùp hoï nhanh hôn, hoï di ñoäng nhanh hôn, nöôùc bò ñaûo loän nhanh hôn, trong caùi voøng laån quaån nöôùc ñaåy hoï, hoï ñuøa nöôùc, caû hai khuaáy ñoäng hoà vang leân aàm aàm kinh khuûng !Thöïc ra, trong luùc naày, hoï muoán ngöøng, cuõng khoâng laøm sao ngöøng ñöôïc ! ---------------------oOo--------------------- 892 Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2