Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 98

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

177
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 98:BIẾT NGƯỜI BIẾT TA ....Nạ làm bằng cây là một việc khó, làm giống mặt người, lại khó hơn. Miệng, mũi, tai, mắt giống như sống, miệng lại điểm một nụ cười, đặc biệt hơn, là mặt có những sợi lông như mặt thật! Điều đáng sợ nơi chiếc nạ, là màu sắc. .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 98

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MÖÔI TAÙM BIEÁT NGÖÔØI BIEÁT TA Naï laøm baèng caây laø moät vieäc khoù, laøm gioáng maët ngöôøi, laïi khoù hôn. Mieäng, muõi, tai, maét gioáng nhö soáng, mieäng laïi ñieåm moät nuï cöôøi, ñaëc bieät hôn, laø maët coù nhöõng sôïi loâng nhö maët thaät! Ñieàu ñaùng sôï nôi chieác naï, laø maøu saéc. Maøu, goác laø ñoû, trong caùi ñoû coù tím, trong caùi tím coù xanh. Giöõa nhöõng maøu laãn loän ñoù, coù ñoâi maét ñuïc song laïi coù tinh quang! Thoaùng nhìn qua cuõng phaùt sôï roài, caøng nhìn laïi caøng sôï hôn! Y caàm moät thanh kieám vöøa daøi, vöøa nhoû baèng. Muõi kieám coøn vaáy maùu hoàng ? Naêm gaõ thích khaùch, naøo phaûi heøn keùm gì ? Hoà thieát Hoa, Hoaøng loã Tröïc, Ñaùi ñoäc Haønh hieäp söùc laïi coøn khoâng ñaùnh thaén g chuùng noåi, theá maø ngöôøi naøy, chæ trong thoaùng maét laïi haï saùt troïn caû naêm teân! Nhö theá, ñuû bieát kieám phaùp cuûa y quaû laø cao minh baäc nhaát treân ñôøi! Thanh y Ni chôùp maét ngôøi löûa giaän, baø cuøng quaùi nhaân laäp töùc kheùp hai ñaàu giaây, voït ngöôïc chieàu, taïo thaønh voøng troøn quanh ngöôøi ñoù. Voøng troøn kheùp laïi raát nhanh. Ngöôøi aùo ñen töïa hoà khoâng phaùt giaùc ra coù ngöôøi taán coâng moät caùch kyø laï nhö vaäy. Y tieáp tuïc nhìn naêm xaùc cheát, maét khoâng buoàn nhìn ñöôøng giaây. Voøng troøn cuûa ñöôøng giaây kheùp ñeán ngöïc y roài. Baây giôø, neáu quaùi nhaân vaø Thanh y Ni nhít moät böôùc, ñöôøng giaây xieát laïi ñoä taác, laø y bò tieän ñöùt laøm ñoâi lieàn. Vaø caùi gì phaûi ñeán ñaõ ñeán. Quaùi nhaân vaø Thnah y Ni nhít böôùc. Ñuùng ra chæ coù moät mình quaùi nhaân nhít böôùc thoâi, coøn Thanh y Ni baát quaù xoay mình cho thuaän chieàu nhö tieán tôùi. Nhöng quaùi nhaân vöøa dôïm, thanh kieám trong tay ngöôøi aùo ñen chôùp leân, y vaãn ñöùng trong voøng giaây saét. Thanh kieám chôùp, thay vì rít gioù keâu vuø, laïi keây neân moät tieáng soaït. Thì ra kieám moûng, daøi, nhoû baèng, laïi ñaâm thaúng, khoâng chaët vaøo ñöôøng giaây, chæ ñaâm vaøo böùc maøn maø quaùi nhaân duøng bao phuû beân ngoaøi che kín thaân theå... 942 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Moät tieáng ruù tieáp theo, ngöôøi trong maøn ngaõ xuoáng, chieác maøn ñuøn ñoáng, ñaày beân ngoaøi luø luø. Maùu vöôùng maøn khoâng baén ra ñöôïc, thaám nhanh, maøn öôùt nhö nhuùng nöôùc. Baát cöù ai cuõng chaët kieám xuoáng ñöôøng giaây, song ngöôøi aùo ñen khoâng laøm theá, coù leõ y bieát ñöôøng giaây raát raén chaéc, khoâng moät thanh ñao kieám naøo chaët ñöùt. Cho neân, y ñaâm ngöôøi, ngöôøi cheát laø voøng giaây khoâng xieát laïi ñöôïc. Muoán laøm ñoäng taùc ñoù cho coù hieäu quaû, ñieàu toái troïng laø thuû phaùp phaûi nhanh, phaûi chuaån. Môùi xem, ai cuõng töôûng ngöôøi aùo ñen lieàu song y khoâng lieàu, y ung dung quaù, bình tónh quaù, chöùng toû y töï tin voâ cuøng. Môùi xem, töôûng chöøng nhö chaúng phaûi kieám ñaâm maø chình ngöôøi trong maøn töï hieán lao tôùi. Sôû dó ngöôøi xem coù caûm töôûng nhö ñoù, laø vì ngöôøi aùo ñen tính toaùn raát ñuùng. Quaùi nhaân voït tôùi, hoaëc chaäm, hoaëc nhanhm thì thanh kieám tröôït ñích ngay. Kieám ñöa ra, hoaëc chaäm, hoaëc nhanh, muõi kieám tröôït ñích ngay. Neáu kieám tröôït ñích, ngöôøi aùo ñen phaûi bò ñöôøng giaây xieát ñöùt laøm hai laäp töùc. Thôøi gian tính toaùn chæ laø moät giaây thoâi, ñuû chi ngöôøi aùo ñen chuyeån nguy thaønh an, khoûi baïi, thuû thaéng. Tuy nhieân, cuõng phaûi nhìn nhaän laø taâm lyù cuûa y cuõng moät phaàn naøo keát quaû ñoù. Bôûi, quaùi nhaân vaø Thanh y Ni caàm chaéc caùi thaéng trong tay, caùi thaéng ñeán vôùi hoï nhanh hôn moät thoaùng maét, töï nhieân hoï lôi laø caûnh giaùc. Trong tröôøng hôïp ñoù, baát cöù ai cuõng ñaéc yù, vaø duø muoán duø khoâng cuõng keùm phoøng bò. Nhôø theá, ngöôøi aùo ñen thaønh coâng laø caùi chaéc. Quaùi nhaân bò böùc maøn che khuaát, laïi muø, laøm sao thaáy ñöôïc gì maø traùnh ? Coøn Thanh y Ni cuõng chuyeån yù xoay ngöôøi cho thuaän theá, neân khoâng thaáy kòp ñoái phöông nhít kieám. Laøm sao laõo ni tieáp cöùu kòp thôøi ? *** Ñeán luùc quaùi nhaân ngaõ xuoáng, Thanh y Ni môùi phaùt giaùc ra, song ñaõ muoän roài, chaúng coøn cöùu vaõn gì ñöôïc. Baø bieán ñoåi thaàn saéc troâng ñaùng sôï. Nhö cuoàng loaïn, baø nhaøo tôùi chieác maøn ñaõ ruõ xuoáng thaønh ñoáng che phuû xaùc quaùi nhaân. Baø nhö queân maát thanh tröôøng kieám kia, caùch baø khoâng hôn thöôùc, coù theå ñaâm vaøo ngöôøi baø baát cöù luùc naøo. 943 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Neáu baø coù ñeà phoøng, khoâng chaéc gì baø traùnh kòp, haø huoáng luùc naøy baø chaúng nhìn gì ngoaøi böùc baøn ñaõ ruõ xuoáng ñaát ? Ngöôøi aùo ñen nhìn baø, aùnh maét cuûa y loä veû khinh mieät roõ reät. Y laïnh luøng thoát : -Caùc ngöôi naëng tình vôùi nhau nhö vaäy, toát hôn neân tìm nôi u tòch thoaû thích yeâu nhau, hoïc voõ laøm chi maø vöôùng phaûi aân oaùn giang hoà maø tình khoâng troïn ven höôûng thoï ? Yeâu nhau nhö vaäy, moät cheát roài, moät chaéc khoù soáng coâ ñôn! Ta cuõng laøm phuùc ñöa ñöôøng caùc ngöôi chung hoäi nhua nôi aâm giôùi! Ñaõ ñieác, Thanh y Ni coù nghe gì. Duø tai coøn nguyeân veïn baø cuõng khoâng nghe. Taâm thaàn ñaâu coøn ñeå maø nghe ? Baøn tay ngöôøi aùo ñen maùy ñoäng. Boãng coù tieáng heùt to : -Döøn g tay! Ngöôøi aùo ñen döøng tay ngay. Y khoâng quay ñaàu laïi, ñieàm nhieân hoûi : -Löu höông Soaùi phaûi khoâng ? Tieåu Phi khoâng voït ñeán. Chaøng bieát roõ, coù voït ñeán cuõng chaúng laøm gì kòp, vì thuû phaùp cuûa ngöôøi aùo ñen nhanh quaù. Chaøng khoâng cöùu noåi Thanh y Ni maø chính chaøng cuõng thoï haïi. Cho neân, chaøng ñöùng taïi choã heùt leân maáy caâu. Quaû nhieân may thaät! Ngöôøi aùo ñen ngöøng tay lieàn. Khoaûng caùch giöõa song phöông hôn tröôïng, chaøng nhìn chaêm chaêm thanh tröôøng kieám trong tay y traàm gioïng ñaùp : -Chính Löu höông ñaây! Ngöôøi aùo ñen cöôøi khan : -Toát! Toát! Taïi haï bieát theá naøo cuõng coù ngaøy chuùng ta gaëp nhau. Tieåu Phi khoâng ñaùp theo caùi yù ñoù, laïi hoûi : -Caùc haï laø baøn tay ñoäc ? Ngöôøi aùo ñen giaät mình : -Baøn tay ñoäc ? Chôït tænh ngoä cöôøi lôùn : -Phaûi! Taïi haï laø "baøn tay ñoäc" ñaây! Bao nhieâu quyeàn sanh saùt treân theá gian naày ñeàu ôû trong baøn tay ñoù! Hoà thieát Hoa böïc töùc chen vaøo : -Nhöng, hieän taïi nhöõng quyeàn sanh saùt ñoù, ñaõ chuyeån sang baøn tay boïn taïi haï! Ngöôøi aùo ñen cöôøi mæa : -AÏ ? Moät tieáng aï goïn loûn, thöøa noùi leân söï khinh mieät cuûa y vôùi Hoà thieát Hoa! Hoà thieát Hoa noåi giaän : 944 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Caùc haï khoâng tin laø boïn taïi haï coù theå saùt haïi caùc haï ? Ngöôøi aùo ñen nhìn y töø ñaàu xuoáng chaân, ñoaïn hoûi : -Hai vò thoâi ? Hoà thieát Hoa traàm gioïng : -Caùc haï cho ít ? Ngöôøi aùo ñen hoûi laïi : -Moät ñaùnh moät hay hai ñaùnh moät ? Hoà thieát Hoa nhìn thoaùn g qua Tieåu Phi ñaùp : -Ñoái vôùi moät ngöôøi hung aùc nhö caùc haï, thì caàn chi phaûi toân troïng quy cuû giang hoà ? Giöõ ñaïo nghóa vôùi caùc haï, laø chuoác laáy tai haïi tröôùc khi giao thuû! Ngöôøi aùo ñen thôû daøi : -Raát tieác! Raát tieác!... Hoà thieát Hoa tröøng maét : -Raát tieác ? Tieác gì ?... Ngöôøi aùo ñen laïi thôû daøi : -Neáu laø luùc naøo khaùc, hai vò phaûi trai giôùi ba hoâm, boài boå söùc löïc, tònh döôõng tinh thaàn, laáy laïi phong ñoä huøng cöôøng, roài laïi phaûi choïn vuõ khí thích hôïp. Chuaån bò ñöôïc nhö vaäy xong, hai vò môùi coù theå duy trì ñöôïc vôùi taïi haï naêm traêm chieâu! Chöù baây giôø thì... Hoà thieát Hoa heùt : -Baây giôø thì sao ? Ngöôøi aùo ñen tieáp : -Baây giôø, ñoâi maét hai vò maát thaàn, chaân caùc vò khoâng vöõng, roõ raøng laø khí löïc tieâu hao quaù nöûa phaàn. Laïi thieáu nguû, laïi thieáu aên! Möôøi thaønh coâng löïc, baát quaù coøn laïi ñoä boán phaàn. Vôùi tình traïng ñoù maø noùi laø giao thuû, laïi hy voïng thaéng cuoäc! Thieát töôûng caùc vò ñang naèm moäng! Y laéc ñaàu, thôû daøi roài tieáp luoân : -Giao ñaáu vôùi tình traïng ñoù, caùc vò ñuùng laø baát trí! Hoà thieát Hoa tröøng maét nhìn y, ñoät nhieân cöôøi lôùn : -Caùc haï ñònh doaï khieáp nhau aø ? Caùc haï cho raèng boïn taïi haï sôï ? Ngöôøi aùo ñen ñieàm nhieân : -Hai vò tuy khoâng sôï, song taïi haï thaát voïng! Hoà thieát Hoa troá maét : -Thaát voïng ? Ngöôøi aùo ñen ngöng aùnh maét nôi thanh tröôøng kieám treân tay, töø töø tieáp : -Möôøi naêm tröôùc, trong chuyeán vieãn du ñeán vuøng Quan ngoaïi, taïi haï gaëp moät vò kieám khaùch voâ danh, beân caïnh Thieân trì Tröøng baïch Sôn. Taïi haï cuøng y ñaáu kieám suoát hai ngaøy ñeâm... 945 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñoâi maét cuûa y böøng leân nieàm cao höùng coù laãn loän phaàn naøo luyeán tieác, taâm tö voïng veà dó vaõng, moät luùc laâu, y tieáp : -Moät cuoäc chieán thích thuù voâ cuøng, suoát ñôøi taïi haï chaúng bao giôø queân! Raát tieác, thôøi gian qua, qua maõi trong möôøi naêm nay, taïi haï khoâng gaëp moät kieám thuû aøo gaây cho taïi haï moät caùi höùng nhoû! Taïi haï nghó, coù leõ roài thanh kieám naày ñeán phaûi vaát boû ñi thoâi! Hoà thieát Hoa cöôøi laïnh : -Nhö vaäy, caùc haï laø tay kieám voâ ñòch trong thieân haï roài! Ngöôøi aùo ñen khoâng buoàn chuù yù ñeán söï mæa mai cuûa Hoà thieát Hoa cöù tieáp : -Ñaõ laø kieám só, nhöng khoâng ñoái thuû, thì taâm tình tòch mòch laøm sao! Cuõng nhö ngöôøi nhaïc só daïo ñaøn giöõa sa maïc! Caùi tòch mòch ñoù, caùc vò khoâng theå töôûng töôïng noù khoù chòu nhö theá naøo! Boãng, y nhìn thaúng vaøo maët Tieåu Phi tieáp luoân : -Maõi ñeán luùc taïi haï nghe giang hoà ñoàn ñaïi veà caùc haï... Tieåu Phi mæm cöôøi : -Coù leõ caùc haï cho taïi haï laø ñoái thuû ? Ngöôøi aùo ñen tieáp : -Lôøi truyeàn thuyeát veà caùc haï raát nhieàu, taïi haï nghe khaùch giang hoà thöôøng ñeà caäp ñeán caùc haï luùc töûu haäu traø dö, qua caâu chuyeän ñaøm luaän veà coå kim haøo kieät. Thoaït ñaàu, taïi haï nghó, lôøi truyeàn thuyeát khoâng ñaùng tin laém, baát quaù, ngöôøi ta theâm thaét ít söï vieäc cho li kyø, roài voâ tình hoï ñöa caùc haï vaøo thaàn thoaïi. Nhöng... Y döøng laïi moät chuùt, nghieâm gioïng tieáp : -Giôø ñaây, gaëp caùc haï roài, taïi haï nhaän ra, trôøi sanh caùc haï laø ñeå caùc haï hoïc voõ! Tieåu Phi cöôøi nheï : -Caùc haï quaù khen! Ngöôøi aùo ñen cöù tieáp : -Nhìn thoaùng qua caùc haï, taïi haï thaáy ngay caùc haï thoâng minh maãn tueä, khí ñònh thaàn nhaân, goàm nhieàu ñaëc ñieåm taïo thaønh moät nhaân vaät phi thöôøng. Ñöôïc giao ñaáu vôùi caùc haï, keå ra cuõng laø moät caùi thuù. Song raát tieác hieän taïi... Tieåu Phi ñieàm nhieân : -Hieän taïi thì sao ? Ngöôøi aùo ñen thôû daøi : -Trong tình huoáng naøy, neáu moät mình caùc haï thì caùc haï coù theå tieáp ñöôïc vaøi traêm chieâu cuûa taïi haï. Chöù caùc haï keøm haén theo beân caïnh, chæ trong voøng traêm chieâu thoâi, taïi haï ñaùnh baïi caû hai. Chính haén laøm lieân luî ñeán caùc haï! Hoà thieát Hoa ñoû maët heùt lôùn : -Moät mình taïi haï, cuõng thöøa söùc ñaùnh baïi caùc haï! Ngöôøi aùo ñen laïnh luøng : 946 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñöøng noùi phieám caùc haï ôi! Luaän veà vuõ coâng coù theå cho raèng caùc haï laø baäc nhaát trong giang hoà, nhöng hieän taïi caû hai suy giaûm theå löïc vaø tinh thaàn nghieâm troïng, ñieàu ñoù quaù roõ reät, khoâng coøn choái caõi ñöôïc. Luùc giao ñaáu, chaúng nhöõng khoâng ai hoã trôï ñöôïc ai, traùi laïi phaûi lo laéng cho nhau, thaønh ra phaân taâm, maø phaân taâm laø söï toái kî, bò phaân taâm laø sôùm muoän gì moïi söï cuõng baát lôïi. Coù theå maát maïng ñoù! Hoà thieát Hoa cöôøi lôùn : -Voâ luaän caùc haï noùi theá naøo, hoâm nay nhaát ñònh phaûi coù cuoäc chieán, vaø hai ñaùnh moät! Caùc haï noùi ñeán ruïng löôõi, boïn naøy khoâng ñeå cho maéc möu ñaâu! Ngöôøi aùo ñen taët löôõi maõi, toû veû tieác reû. Sau cuøng, y thôû daøi thoát : -Ngaøn vaøng deã kieám, töôùng gioûi khoù tìm! Y keâu leân : -Löu höông! Löu höông! Taïi haï gieát caùc haï trong tình huoáng naøy, thöïc laø oan uoång cho caùc haï quaù chöøng ? Tieác thay ? Tieác thay ? Tieåu Phi mæm cöôøi : -Noùi nhö theá laø caùc haï khoâng theå khoâng gieát taïi haï ? Ngöôøi aùo ñen thôû ra : -Tieáp ñöôïc moät traêm naêm möôi chieâu, seõ ñöôïc buoâng tha! Caâu noùi ñoù, dó nhieân laø Hoà thieát Hoa khoâng tieâu hoaù noåi roài, y böïc, song y muoán cöôøi thaät lôùn, cho vôõ caû vuõ truï naày, neáu khoâng cöôøi, y phaûi vôõ ngöïc maát! Bình sanh, y chöa heà gaëp moät tay cuoàng ngaïo ñeán möùc ñoä ñoù. Cuõng coù ngöôøi noùi leân caâu ñoù vôùi y, song baát quaù mæa mai, thaùch thöùc chöù ñoái töôïng quaû quyeát nhö vaäy, roõ laø töï tin moät caùch ngoâng cuoàng, nhö keû ñieân töï huùc ñaàu vaøo nuùi, nuùi seõ tan ra! Vaø lieàn sau ñoù, y khoâng coøn böïc nöõa. Traùi laïi, y ñaâm lo, bôûi aùnh kieám cuûa ngöôøi aùo ñen chôùp leân, y nghe laïnh khaép cô theå lieàn. Vaø saùt khí boác böøng, vaø saùt khí keát tinh thaønh muoân ngaøn aùnh sao, laøm hoa caû maét y. Moà hoâi laïnh ñaõ ròn nôi chaân loâng, thoaùng maét, y nghe nhö mình ñaãm nöôùc. Kieám khí cuûa Soaùi nhaát Phaøm cuõng maïnh, song khoâng gieo rôïn nôi y nhö theá. Bôûi, kieám khí Soaùi baát Phaøm, baát quaù vôøn nheï cô theå y, chöù khoâng chaâm chích nhö ngaøn haït caùt saùc beùn baén vaøo ngöôøi, moãi haït caùt coù theå gieát ngöôøi. Saùt khí cuûa Soaùi baát Phaøm laø töû khí! Saùt khí cuûa ngöôøi aùo ñen, laø sanh khí, bôûi khí laø kieám, kieám laø khí, kieám gaây thöông toån, khí cuõng gaây thöông toån cho ñoái phöông nhö thöôøng! Khí hoã trôï cho kieám linh hoaït, kieám töông teá khí sanh uy maïnh hôn! Thoaït tieân, kieám khí böùc ñoâi maét Hoà thieát Hoa, roài böùc ñeán tai ñeán muõi, doàn aùp löïc nôi mieäng, toaøn thaân, laøm cho y khoâng noùi ñöôïc, cöû ñoäng ñöôïc! 947 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Trong phuùt choác, y bò kieám khí bao truøm, thaønh baát ñoäng. Ngöôøi aùo ñen chöa xuaát chieâu, chæ cöû kieám leân thoâi, Hoà thieát Hoa ñaõ thaáy mình keùm theá roài! Giaû nhö ñoái phöông xuaát chieâu lieàn, thì y laøm sao phaûn öùng kòp ? Kieám vöøa cöû leân, ngöôøi aùo ñen laïi haï kieám, chæ xuoáng ñaát. Caàm kieám nhö vaäy laø khoâng taán coâng, maø cuõng khoâng phoøng thuû. Töø ñaàu ñeán chaân, nôi naøo cuõng troáng traûi. Moät ngöôøi khoâng bieát vuõ coâng, cuõng ñaùnh truùng deã daøng. Ngöôøi aùo ñen quaû thaät khinh ñòch! Khoâng! Loái thuû ñoù raát kyø dieäu, bôûi ñoái phöông ñeå loä nhieàu sô hôû quaù, Hoà thieát Hoa khoù choïn moät nôi coâng vaøo. Khoâng daùm coâng, bôûi Hoà thieát Hoa chöa bieát kieám cuûa ñoái phöông seõ bieán hoaù nhö theá naøo ? Boãng, Tieåu Phi thôû daøi, buoâng nheï : -Raát tieác! Raát tieác! Ngöôøi aùo ñen laïnh luøng nhìn chaøng khoâng noùi gì. Tieåu Phi laïi cöôøi tieáp : -Caùc haï laøm cho taïi haï thaát voïng voâ cuøng! Ngöôøi aùo ñen khoâng coøn giöõ ñöôïc bình tónh nöõa : -Thaát voïng ? Tieåu Phi laéc ñaàu : -Taïi haï ñinh ninh raèng kieám phaùp cuûa caùc haï phaûi cao minh huyeàn dieäu laém! Baây giôø, troâng vaøo tö theá cuûa caùc haï, taïi haï phaûi thaát voïng! Tö theá chi maø loä quaù nhieàu sô hôû ? Tröôùc moät tö theá ñoù, baát cöù ai cuõng thaáy roõ laø mình naém chaéc caùi cô taát thaéng! Thaéng moät ñoái phöông coøn keùm quaù, thaät khoâng vinh chuùt naøo! Ngöôøi aùo ñen höø moät tieáng : -Thaéng, bao giôø cuõng coù lôïi hôn baïi, caàn gì phaûi coù vinh ? Caùc haï cho raèng taïi haï loä nhieàu sô hôû ñeå coâng kích, thì cöù vaøo! Cöù xuaát thuû! Tieåu Phi laéc ñaàu luoân : -Taïi haï baát nhaãn laém ñoù, caùc haï ôi! Chaéc chaén laø khoâng theå xuaát thuû roài! Ngöôøi aùo ñen cöôøi laïnh : -Coù leõ caùc haï thaáy caùi tö theá cuûa taïi haï coù quaù nhieàu sô hôû, neân hoang mang, chaúng bieát phaûi xuaát thuû nhö theá naøo ? Roài y tieáp luoân : -Neáu moät ñaáu moät, caùc haï coù theå baèng vaøo thuaät khinh coâng, thöïc nghieäm moät chieâu, ñeå bieát ñöôïc caùi loái söû duïng kieám cuûa taïi haï. Song, hai ñaáu moät, caùc haï khoâng theå khoâng coá kî cho ñoàng baïn, caùc haï thoaùt ñöôïc roài, maø ñoàng baïn chaäm chaân hôn thì khoå! Phaûi biaát, caùc haï khoâng ñaéc thuûm thanh tröôøng kieám naøy seõ thoïc vaøo yeát haàu cuûa y, ñoù laø caùi chaéc! Ñöông nhieân Tieåu Phi bieát roõ caùi ñaïo lyù ñoù. 948 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Chaúng qua, chaøng thaáy thaàn saéc cuûa Hoà thieát Hoa thaát thöôøng quaù, neân baét buoäc phaûi noùi theá, ñeå traán ñònh y maø thoâi. Phaøm con ngöôøi gaëp caûnh khaån tröông, laém luùc nhôø keùo daøi caâu chuyeän maø taâm hoàn laéng dòu laïi, khi bình tònh nhö thöôøng thì tinh thaàn chieán ñaáu vöõng, coù nhö vaäy môùi mong naém caùi cô taát thaéng. Ngöôøi aùo ñen chôùp aùnh maét saùng laïnh, ñieåm nheï moät nuï cöôøi tieáp noái : -Caùi taâm yù cuûa caùc haï, taïi haï ñaõ hieåu roài! Chaúng qua caùc haï lo ngaïi cho ñoàng baïn thoâi! Neáu laø luùc bình thöôøng, y khoâng ñeán noãi taùn loaïn taâm tö nhö vaäy! Trong phuùt giaây naày, y khoâng giöõ ñöôïc bình tónh, laø vì aûnh höôûng cuûa caùi tao ngoä vöøa qua, do ñoù, kieám khí cuûa taïi haï deã len loûi vaøo cô theå y, thaønh thöû voán ñaõ baát ñònh saün, y laïi bò dao ñoäng maïnh hôn, cho neân y ñöùng ñoù, maø coù khaùc naøo y ñaõ cheát roài ? Hoà thieát Hoa trôïn tröøng ñoái maét, moät ñoâi maét thaát thaàn, ñoàng thôøi y caûm thaáy laïnh ngöôøi hôn, bôûi moà hoâi ñoå ra töøng gioït lôùn, töø ñaâu rôi xuoáng aùo, ñoàm ñoäp, ñoàm ñoäp. Thanh ñao trong tay y naëng quaù, naëng nhö vaät ngaøn caân. Duø y coù vaän duïng toaøn löïc, löïc baát toøng taâm, khoâng laøm sao y caát muõi ñao leân cao noåi. *** Taïi sao theá ? Y töøng giao ñaáu traêm traän, y töøng taïi thaønh tích qua nhieàu côn aùc chieán, sao baây giôø y nhu nhöôïc nhö theá ? Tieåu Phi khoâng ñeán noãi khieáp ñaûm nhö y, song chaøng coù caûm töôûng laø mình ñoái dieän vôùi moät aùc quyû, moät hung thaàn chöù chaúng phaûi laø ngöôøi. Thanh tröôøng kieám cuûa ngöôøi aùo ñen toaû ra moät thöù saùt khí maø bình sanh chaøng chöa töøng gaëp! Moät thöù saùt khí ma quaùi! Saùt khí, kieám, ngöôøi nhö hoãn hôïp laïi thaønh moät khoái, caùi khoái ñoù caøng phuùt caøng lôùn ra, caøng taêng gia aùp löïc. Caùi khoái ñoù, coù theå xuyeân thuûng nuùi maø ñi ra, khoâng caàn voøng quanh. Caùi khoái ñoù, laïi kieân coá quaù, ñöøng mong duøng moät phöông phaùp gì phaù vôõ ? Tieåu Phi thaàm keâu khoå. Chaøng bieát mình ñaõ gaëp moät tay kieám ma, vaø chính mình tìm, chöù chaúng phaûi ñoái phöông tìm ? Tìm moät tay kieám ma ñeå ñaáu kieám, laø tìm moät caùi cheát! Baát trí! Bôûi quaù khinh thöôøng, bôûi khoâng öôùc löôïng ñöôïc kieám thuaät sieâu vieät maø con ngöôøi taäp luyeän suaát ñôøi cuõng khoâng ñaït ñeán giôùi haïn ñoù! 949 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baát hanh! Bôûi chaøng töï tìm caùi baïi, bôûi chaøng quaù töï tin maø thaønh lao ñaàu vaøo töû ñòa! Tröôùc kia, qua nhieàu laàn nguy, chaøng cho laø ñôøi chaøng toaøn haïnh ngoä. Nguy ñeán vôùi chaøng, chaøng giaûi töø ñöôïc. Baây giôø chaøng ñi tìm nguy, tìm ñeå mình thaáy roc laø mình voâ löïc giaûi tröø! Phuùc haïnh giaõ töø chaøng roài! Thöïc ra, neáu laø luùc thöôøng, chaøng khoâng ñeán noãi thaàm keâu khoå. Con ngöôøi traûi qua ñoùi khaùt, lao nhoïc quaù ñoä cô theå chiu aûnh höôûng naëng cuûa thieáu thoán, töï nhieân nghó löïc phaûi keùm giaûm, deã bò uy hieáp. Hieän taïi, chaøng coøn ñieåm chaân khí naøo, sau côn aùc ñaáu vôùi Thuyû maãu aâm Cô ? Ñaõ vaäy, chaøng coøn gaëp moät kình ñòch, côõ AÂm cô trôû leân! Laøm sao chaøng khoâng bò vaàng saùt khí ñoù uy hieáp ? Ñoâi maét traéng ñuïc cuûa ngöôøi aùo ñen, ñoät baén ra hai ñaïo thanh quang, chieáu saùng röïc. Hai ñaïo tinh quang xanh rôøn ñoù, nhö hai ngoïn löûa, Tieåu Phi coù laø baèng saét, saét cuõng phaûi bò nung meàm, thaønh chaát loûng. Chaøng hy voïng Thanh y Ni vuøng daäy, ñeå cuøng chaøng, moät tröôùc, moät sau hieäp coâng. Coù nhö theá, may ra coøn xoay chieàu cuïc dieän ñöôïc. Nhöng, Thanh y Ni luùc ñoù, ruõ ngöôøi beân ñoáng maøn phuû ngoaøi quaùi nhaân. Baø coøn soáng ñoù, song baø chæ laø moät caùi xaùc baát ñoäng! Huoáng chi chaøng khoâng laøm sao cho baø chuù yù, bôûi baø vöøa caâm, vöøa ñieác, ñoâi maét tuy coøn, song ñoâi maét baén theo moät coùng ngöôøi beân kia theá giôùi. Boãng, muõi tröôøng kieám caát leân, roài veõ thaønh moät voøng troøn trong khoâng gian. Ñoàng thôøi ngöôøi aùo ñen laïnh luøng thoát : -Taïi haï khoâng ngôø caùi chaân giaù trò cuûa caùc vò quaù thaáp, döôùi xa caùi möùc taïi haï töôûng töôïng! Xem ra, vôùi cia nhít tay, taïi haï coù theå doàn caùc vò vaøo töû ñòa! Tieåu Phi ngöng aùnh maét treân thanh kieám nôi tay y, chuaån bò phi thaân tung boång mình leân. Ngöôøi aùo ñen khoa tieáp moät voøng kieám, taïo moät böùc maøn kieám aûnh, ngaên chaën loái phi thaân cuûa chaøng. Kieám rít gioù, vuø vuø, laïnh rôïn. Duø Tieåu Phi coù phöông phaùp phaù theá kieám ñoù song chaøng khoâng coøn chaân löïc thöïc hieän phöông phaùp! Vöøa luùc ñoù, coù ai ñoù quaùt to : -Döøng laïi! Tieáp theo tieáng quaùt, tieáng gioù kieám ñang vang vuø vuø, boãng ngöng baët. Tröôøng kieám cuûa ngöôøi aùo ñen döøng, muõi kieám chæ thaúng vaøo khoaûng giöõa ñoâi maøy Tieåu Phi. 950 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ngöôøi aùo ñen laïnh luøng thoát : -Taïi sao taïi ha döøng tay ? Baát quaù taïi haï muoán bieát ngöôøi naøo ñoù daùm quaùt thaùo nhö vaäy, laø ai, chöù chaúng phaûi taïi haï ngaùn sôï. Caùc haï neân hieåu, nhaùt kieám naøy coøn nguyeân tö theá, vaø noù coù theå saùt haï caùc haï trong baát cöù phuùt giaây naøo! Tieåu Phi tôï hoà khoâng nghe noùi gì. Chaøng nhìn söõng ngöôøi môùi ñeán, ngöôøi ñoù ñöùng sau löng y, caùch khoâng xa laém. Ngöôøi ñoù caát tieáng : -Ngöôi khoâng theå naøo troâng thaáy ta ñöôïc ñaâu! Bôûi neáu ngöôi nhuùt nhít, ta seõ laáy maïng soáng cuûa ngöôi ngay. Gioïng noùi trong treûo, nghe raát eâm tai, song haøm chöùa moät saùt cô khieán ñoái phöông thaáy eâm tai cuõng phaûi rôïn ngöôøi. Khoâng ai tin raèng ngöôøi coù gòong noùi ñoù coù theå gieát ngöôøi ñöôïc, bôûi gioïng noùi raát dòu, raát nheï. Tuy nhieân, caùi yù chí cöông quyeát ñöôïc bieåu hieän quaù roõ qua aâm thinh, chính caùi thaûn nhieân cuûa aâm thinh chöùng minh ñieàu ñoù. Dó nhieân moät nöõ nhaân vöøa phaùt thoaïi. Ngöôøi aùo ñen tröøng maét nhìn Tieåu Phi, Tieåu Phi laïi loä veû vöøa kinh ngaïc, vöøa hoan hæ. Chaøng cöôøi hì hì, thoát : -Caùc haï neân tin coâ nöông ñoù noùi thaät! Taïi haï baûo chöùng laø naøng khoâng heà noùi ñuøa ñaâu! Ngöôøi aùo ñen cöôøi laïnh : -Giaû nhö taïi haï khoâng tin ? Tieåu Phi ñieàm nhieân : -Neáu caùc haï thaáy naøng caàm vaät gì nôi tay, haún phaûi tin ngay! AÙnh maét ñang saùng ngôøi, vuït bieán thaønh traéng ñuïc, ngöôøi aùo ñen gaèn töøng tieáng : -Voâ luaän laø naøng caàm vaät gì nôi tay, taïi haï vaãn coù theå saùt haïi caùc haï baát cöù phuùt giaây naøo. Tieåu Phi khích : -Nhöng taïi sao caùc haï khoâng nhìn thöû xem, xem cho bieát laø vaät gì trong tay naøng? Hieän taïi, chaân khí cuûa ngöôøi aùo ñen doàn tuï nôi thanh kieám, neáu y quay ñaàu veà phía haäu, chaân khí phaân taùn ngay, vaø chieâu kieám caàm nhö voâ hieäu. Tieåu Phi seõ nhaân cô hoäi ñoù, taán coâng lieàn. Ngôø ñaâu, ngöôøi aùo ñen bieát roõ möu ñònh cuûa chaøng, laïnh luøng thoát : -Caùc haï mong taïi haï quay ñaàu, laø nuoâi moäng ñoù! Chaúng phaûi laø moät giaác moäng maø laø moät söï thöïc! Tieåu Phi mæa mai : -Caùc haï nghe naøng doaï nhö vaäy, neân khoâng daùm quay ñaàu phaûi khoâng ? 951 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ngöôøi aùo ñen bóu moâi : -Hieän taïi kieám khí bao boïc quanh caùc haï, chaû khaùc naøo maûng löôùi phuû truøm con caù, hay moät caùi chum nhoát con ruøa. Neáu taïi haï khoâng quay ñaàu, thì vónh vieãn caùc haï khoâng coøn sanh loä! Duø cho naøng thuû saün hai möôi baûy muõi Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh, duø taát caû muõi ñinh baén vaøo mình taïi haï, nhaùt kieám naøy vaãn saùt haïi ñöôïc caùc haï nhö thöôøng. Tieåu Phi mæm cöôøi : -Thì ra, caùc haï ñaõ ñoaùn ñöôïc laø naøng caàm vaät gì nôi tay roài! Ngöôøi aùo ñen laïi höø moät tieáng : -Neáu khoâng naém Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh trong tay, khi naøo naøng daùm to tieáng haêm doaï taïi haï ? Tieåu Phi vuït cöôøi lôùn : -Laàm! Caùct haï laàm to! Naøng chaúng caàm vaät gì nôi tay caû ? Baát quaù, naøng chaúng caàm vaät gì nôi tay caû, neáu caùc haï maéc möu naøng thì thaät laø oan uoång! Ngöôøi aùo ñen giaät mình : -Coù vaät hay khoâng vaät nôi tay naøng, taïi haï khoâng caàn quay laïi xem, cuõng bieát ñöôïc! Tieåu Phi aï leân moät tieáng : -Caùc haï coù moät con maét phía sau löng ? Ngöôøi aùo ñen cao gioïng : -Taïi haï cöù ñaâm muõi kieám tôùi, laø bieát ngay naøng tay khoâng hay caàm vaät gì! Tieåu Phi cöôøi nheï : -Giaû nhö naøng coù caàm Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh thaät, caùc haï duø ñaâm kieám tôùi cuõng baèng thöøa. Bôûi ñoàng thôøi caùc haï xuaát thuû, Leâ hoa Ñinh cuõng bay ra caém phaäp vaøo ngöôøi caùc haï. Caùc haï coù thoaùt cheát ñaâu ? Ngöôøi aùo ñen laïnh luøng : -Cuøng cheát vôùi Löu höông laø moät vinh haïnh ñoù, chaúng khaùc naøo boû voán ñi buoân, gaëp moái, ñöôïc lôøi to! Tieåu Phi mæm cöôøi : -Tuy nhieân, caùc haï neân bieát, kieám nhanh cuõng khoâng nhanh baèng Leâ hoa Ñinh! Kieám chöa chaïm mình taïi haï, laø Leâ hoa Ñinh ñaõ chaïm löng caùc haï roài! Tröôùc khi ñöôïc lôøi, caùc haï ñaõ maát voán! Neáu caùc haï caàm chaéc phaùt taøi thì cöù xuaát thuû! Ngöôøi aùo ñen laïi giaät mình : -Neáu taïi haï khoâng xuaát thuû ? Tieåu Phi ñieàm nhieân : -Thì naøng cuõng khoâng baén Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh ra! Giaû nhö caùc haï muoán chaïy ñi, thì cöù tuyø tieän, khoâng ai ngaên trôû caùc haï ñaâu! Ngöôøi aùo ñen chôùp maét : -Laøm sao bieát ñöôïc naøng... 952 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi chaän lôøi : -Caùc haï cöù chaïy ñi! Taïi haï baûo chöùng laø naøng khoâng xuaát thuû! Ngöôøi aùo ñen höø laïnh : -Baûo chöùng ? Baûo chöùng nhö theá naøo ? Laøm sao tin ñöôïc caùc haï ? Tieåu Phi thôû daøi : -Caùc haï khoâng tin, thì cöù xuaát thuû ! Caùc haï khoâng xuaát thuû, thì phaûi tin! Chæ coù hai caùch ñoù thoâi, ngoaøi ra chaúng coøn laøm sao hôn! Ngöôøi aùo ñen vuït cöôøi lôùn : -Neáu khoâng tin Löu höông Soaùi, thì treân theá gian naày, taïi haï coøn tin ay ñöôïc ? Y gaät ñaàu tieáp : -Taïm bieät hoâm nay! Seõ gaëp laïi nhau sau naøy! Tieåu Phi thaûn nhieân : -Laàn sau caùc haï neân gaén moät con maét ôû sau löng nheù! Ngöôøi aùo ñen cao gioïng : -Taïi haï hy coïng vaùt haï baûo troïng thaân theå, nuoâi döôïng tinh thaàn, giöõ sao cho trong voøng ba thaùng tôùi ñaây, ñöøng ñau oám, ñöøng cheát thoâi! Chöù neáu caùc haï coù beà gì, thì taïi haï thaát voïng laém! Y böôùc ñi thaät. Y ñi song chaúng heà quay ñaàu nhìn veà phía sau, trong thoaùng maét maát dang. *** Nöõ nhaân ñöùng phía sau ngöôøi aùo ñen, chính laø Toâ dung Dung! Göông maët xanh rôøn, moà hoâi laïnh öôùt ñaàm mình naøng. Ñuùng laø naøng tay khoâng! Chaúng coù Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh, chaúng coù vaät gì khaùc. Tieåu Phi böôùc tôùi, dìu naøng, sôï naøng ngaõ xuoáng baát ngôø. Chaøng dòu gioïng thoát : -Dung muoäi ñeán ñuùng luùc ñoù! Ñuùng quaù! Toâ dung Dung coøn rung ngöôøi, moâi rung rung, naøng khoâng noùi ñöôïc tieáng naøo! Tieåu Phi tieáp : -Chaúng coù gì ñaùng sôï, Dung muoäi! Duø coù ñaùng sôï, caùi gì ñoù cuõng qua roài! Phaûi coá gaéng laém naøng môùi cöôøi ñöôïc, nuï cöôøi coù veû mieãn cöôõng quaù! -Toâi chaúng sôï gì khaùc hôn laø sôï haén quay ñaàu laïi. Tieåu Phi thoát : -Chæ caàn Dung muoäi ñeán laø ñöôïc roài, coù Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh hay khoâng cuõng chaúng quan heä gì! Tieåu Phi giaûi thích : -Haén khoâng noùi khoaùt ñaâu! Duø Dung muoäi coù caàm Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh nôi tay, haén vaãn haï saùt ñöôïc ngu huynh nhö thöôøng, neáu muoán! Kieám khí cuûa haén bao truøm ngu huynh, kín ñaùo nhö moät voû kieân coá nhö töôøng saét. Coù ñieàu, ngu nhuynh bieát 953 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
 13. Long Hoå Phong Vaân Coå Long chaéc laø haén chaúng daùm xuaát thuû! Maø cuõng chaúng daùm quay ñaàu. Bôûi neáu haén muoán soáng, haén khoâng theå laøm moät cuoäc thöïc nghieäm vôùi giaù sanh maïng! Toâ dung Dung hoûi : -Taïi sao haén khoâng daùm quay ñaàu laïi ? Tieåu Phi mæm cöôøi : -Bôûi haén sôï nhaát laø maéc löøa ? Quay ñaàu laïi laø haén phaùt hieän ra haén maéc löøa ? Maãu ngöôøi ñoù, khoâng khi naøo tieâu hoaù noåi moät tröôøng hôïp bò löøa! Bieát laø maéc löøa, haén coù theå ñieân ñöôïc. Cho neân haén khoâng quay ñaàu, ñeå khoûi thaáy moät söï thaät! Toâ dung Dung cau maøy : -Quay ñaàu laïi roài, haï sat Löu huynh, khoâng ñöôïc sao ? Thieát töôûng coù muoän maøng gì ñaâu ? Tieåu Phi laéc ñaàu : -Quay nhìn laïi, laø haén voâ phöông ñoäng thuû! Toâ dung Dung troá maét : -Taïi sao ? Tieåu Phi mæm cöôøi : -Coù hai lyù do. Neáu Dung muoäi coù Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh nôi tay, thöøa dòp ñoù, Dung muoäi baén ra, haén cheát. Haén quay ñaàu, chaéc chaén Dung muoäi phaûi xuaát thuû. Coøn nhö, Dung muoäi khoâng coù Leâ hoa Ñinh, trong khi haén quay ñaàu, caùi taâm thaàn cuûa haén phaân taùn, kieám khí cuõng phaân taùn theo, ngu huynh ñöôïc giaûi thoaùt khoûi voøng aùp löïc cuûa kieám khí ngu huynh taán coâng lieàn. Laøm sao haén thoaùt cheát ? Laøm sao haén daùm quay ñaàu ? ---------------------oOo--------------------- 954 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2