Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 99

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

279
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 99: Bất bại tướng quân ....Tiểu Phi mỉm cười tiếp luôn : -Hắn mất ưu thế, ngu huynh chiếm lại tiên cơ, chế ngự hắn liền. Phàm cao thủ tranh đấu, chỉ một sơ hở nhỏ, chỉ một phút giây thôi cũng đủ xoay cục diện, chuyển thế cờ. Hắn biết rõ, nên chẳng dám liều " .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 99

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MÖÔI CHÍN BAÁT BAÏI TÖÔÙNG QUAÂN Tieåu Phi mæm cöôøi tieáp luoân : -Haén maát öu theá, ngu huynh chieám laïi tieân cô, cheá ngöï haén lieàn. Phaøm cao thuû tranh ñaáu, chæ moät sô hôû nhoû, chæ moät phuùt giaây thoâi cuõng ñuû xoay cuïc dieän, chuyeån theá côø. Haén bieát roõ, neân chaúng daùm lieàu. Toâ Dung Dung gaät guø : -Tieåu muoäi hieåu roài! Baát cöù ai, gaëp Höông soaùi, cuõng khoå caû! Tieåu Phi voøng tay ñuøa : -Coâ nöông quaù khen! Toâ Dung Dung treâu laïi : -Neáu Toâ Dung Dung naøy ñeán chaäm, hoaëc khoâng ñeán, chæ sôï caùi gan cuûa Höông soaùi toùp laïi baèng ñaàu ngoùn tay! Tieåu Phi cöôøi hì hì : -Haún nhö vaäy roài! Song khi naøo coâ nöông laïi ñeå maát luoân taïi haï! Toâ Dung Dung lieác xeùo chaøng, ñoâi maét daøi hôn thöôùc. Roài naøng tieáp : -Luùc ñoù, Löu Höông huynh coù veû ung dung, bình tónh quaù, thaønh thöû toâi cöù töôûng trong tay mình coù hoäp aùm khí thaät söï vaäy ñoù! Löu Höông huynh töï tin ñaùng phuïc! Tieåu Phi ñieàm nhieân : -Thöïc söï thì luùc ñoù, thaàn kinh cuûa ngu huynh caêng thaúng cöïc ñoä. Dung muoäi phaûi bieát, trong tình huoáng cuûa ngu huynh, neáu baét buoäc phaûi ñoäng thuû vôùi baát kyø ai thì ñöøng mong noùi laø vôùi haén ngu huynh cuõng thaûm baïi laø caùi chaéc! Vöøa luùc ñoù, Thanh Y Ni ñöùng leân. Tieåu Phi luoân luoân löu yù ñeán baø, song chaøng khoâng heà laøm gì khuaáy ñoäng ñeán baø, ñeå maëc baø khoùc cho vôi nieàm löu luyeán. Chaøng hieåu, caùi gì traøn ñaày quaù, phaûi traøn, ngaên chaän laïi laø noù ñoå vôõ, noù noå tung. Baø ñau khoå cöïc ñoä, ñeå cho baø khoùc laø phöông phaùp hay nhaát, coù khoùc môùi vôi nieàm ñau. Khoùc moät luùc, taâm tình laéng dòu laø baø ngöng khoùc, voäi gì khuyeân baø döùt ? Caøng khuyeân döùt, baø caøng khoùc theâm. Lôøi khuyeân trong tröôøng hôïp naøy, chæ coù taùc duïng laø khích ñoäng hôn thoâi! Huoáng chi, baø ñaõ ñieác, laïi caâm ? Thì chaøng coøn khuyeân theá naøo ñöôïc ? 955 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baø ñöùng leân roài, nhìn chaøng moät luùc, ñoaïn thoát : -Ta yeâu caàu ngöôi moät vieäc! Thì ra, baø khoâng caâm! Baø noùi ñöôïc, baø noùi vôùi chaøng, töùc nhieân chaøng traû lôøi, baø chôø nghe. Theá laø cuõng khoâng ñieác! Nhöng Tieåu Phi khoâng laáy laøm laï. Chöøng nhö chaøng ñaõ bieát tröôùc ñieàu ñoù! Chaøng ñieàm nhieân ñaùp : -Baø cöù noùi! Thanh Y Ni tieáp : -Ta bieát, caùc ngöôi heát söùc kyø quaùi, muoán hieåu y laø ai ? Taïi sao y daáu mình trong maøn döôùi buït thôø! Taïi sao y khoâng muoán nhìn ai, hay ñeå cho ai troâng thaáy y! Coù ñuùng vaäy khoâng ? Tieåu Phi ñieàm nhieân : -Moãi ngöôøi ñeàu coù moät söï bí maät rieâng bieät. Khoâng moät ngoaïi nhaân naøo coù quyeàn bieát ñeán bí maät cuûa ai caû! Hieáu kyø khoâng ñuùng luùc, ñuùng vieäc, laø phi quaân töû! Thanh Y Ni gaät ñaàu : -Cho neân, ta van caàu caùc ngöôi, ñöøng tìm hieåu söï bí maät ñoù. Vónh vieãn caùc ngöôi khoâng neân giôû taám maøn leân, xem maït ngöôøi beân döôùi! Vónh vieãn khoâng cho ai sôø moù ñeán böùc maøn! Tieåu Phi khoâng do döï : -Taïi haï baûo chöùng vôùi sö baø, boïn naøy khoâng heà hieáu kyø vôùi taùnh caùch haï ñaúng! Bình sanh chaúng moät ngöôøi naøo trong boïn thích tìm hieåu vieäc rieâng tö cuûa keû khaùc! Thanh Y Ni thôû phaøo maáy tieáng, möo maøng moät luùc, ñoaïn töø töø thoát : -Ta bieát, ngöôi laø moät chaùnh nhaân quaân töû, ta coù theå ñaët troïn nieàm tin nôi ngöôi. Ta chuùc phoù ngöôi, sau khi ta cheát roài, ngöôi noåi löûa thieâu hoaù xaùc hai boïn ta, sau ñso ngöôi nhaët maáy ñoát xöông taøn quaêng xuoáng suoái! Ngoïn suoái trong Thaàn thuyû Cung ñaáy nheù! Baø thoát ñeán ñoù, kheõ ñieåm moät nuï cöôøi. Duø nuï cöôøi coù veû chua chaùt, vaãn laø moät nuï cöôøi, coù leõ laø nuï cöôøi duy nhaát, suoát thôøi gian daøi ñaõ qua. Baø tieáp : -Soáng, chuùng ta bò ñaøy xa Thaàn thuyû Cung, thì cheát, chuùng ta cuõng ñöôïc trôû veà trung khu Thaàn thuyû Cung! Baø khoùc nhieàu quaù, göông maët xöông söng phuø leân, moät göông maët taøn khoác ñoù, laïi ñieåm xuyeát moät nuï cöôøi! Troâng baø quaùi dò ñaùng sôï! Tieåu Phi ruøng mình : -Khoâng leõ baø muoán... 956 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thanh Y Ni khoaùt tay chaën laïi : -Ta vôùi ngöôi voán khoâng quen bieát, môùi gaëp nhau laàn ñaàu, laïi nhôø ngöôi nhö theá, keå ra cuõng quaù ñaùng! Song, ta tin ngöôi laø con ngöôøi thaønh phaùc, chaân chaùnh, neân khoâng ngaàn ngaïi toû loï taâm nguyeän vôùi ngöôi! Ta khoâng laøm sao baùo ñaùp aân troïng cuûa ngöôi, thì aâm linh ta seõ phuø hoä ngöôi moïi maët treân tröôøng ñôøi! Tieåu Phi khích ñoäng taâm tình, traàm laëng khoâng noùi gì. Thanh Y Ni chaáp tay nghieâng mình, nieäm phaät hieäu, roài quay mình. Tieåu Phi khoâng thaáy baø ñoägn taùc nhö theá naøo, chæ nghe moät tieáng bòch. Baø ñaõ ngaõ xuoáng, böùc maøn phuû thaønh moät ñoáng, beân döôùi ñoáng maøn coù xaùc cuûa quaùi nhaân. Tieåu Phi thôû daøi, nghieâng mình tieãn ñöa moät linh hoàn tìm veà vôùi moät linh hoàn, beân kia theá giôùi! Toâ Dung Dung khoùc. Naøng thoát qua thoån thöùc : -Vò ñaïi sö ñoù ña tình, con ngöôøi ña caûm quaù chöøng! Troâng vaøo göông maët taøn khoác ñoù, ai töôûng noåi beân trong coù moät quaû tim meàm ? Boãng Hoà Thieát Hoa thôû phì, roài keâu leân thaát thanh : -Dung coâ nöông! Coâ nöông ñeán luùc naøo theá ? Coøn haén ? Haén ñaâu ? Haén laø ngöôøi aùo ñen! Toâ Dung Dung kinh ngaïc : -Ngöôi coù nguû khoâng ? Hoà Thieát Hoa ngô ngaùc : -Taïi haï... taïi haï... Y xuaát haïn öôùt ñaàu, caøu nhaøu : -Vieäc gì chöù ? Taïi sao chöù ? Taïi sao mình laïi naèm moäng ? Tieåu Phi töø töø thoát : -Bôûi ngöôi naèm moäng, neân ta khoâng daùm laøm kinh ñoäng ngöôi, sôï ngöôi vôõ moäng. Baây giôø, ngöôi tænh moäng roài, thì thoâi, nhöõng gì ngöôi ñaõ thaáy trong moäng, haõy queân ñi! Cuõng may, söï kieän vöøa roài, khoâng ñeán noãi gaây moät caûm xuùc maõnh lieät nôi y. Giaû nhö y maát caû khí löïc, khoâng coøn moät phaûn khaùng nhoû moïn naøo tröôùc kieám khí cuûa ngöôøi aùo ñen, coù theå y laâm vaøo tình traïng taåu hoaû nhaäp ma, ñeå vónh vieãn trôû thaønh pheá nhaân chôø cheát! Vaø baây giôø, y phaûi queân, queân taát caû, chöù neáu khoâng thì y coøn giöõ aùm aûnh maõi, sau naøy neáu coù giao thuû vôùi ai, y seõ maát haún nieàm töï tin. Giao thuû maø maát nieàm töï tin, coù khaùc naøo chôø baïi ? Laâu laém, Tieåu Phi sôø choùt muõi, hoûi : -Baây giôø ngöôi queân heát roài chöù ? Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät luùc, ñoaïn baät cöôøi lôùn : 957 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Queân heát roài! *** Hoï tìm nhaùnh khoâ, laù khoâ, chaát ñoáng leân xaùc ngöôøi, roài hoï noåi löûa. Nieàm bí maät beân döôùi, boác thaønh khoùi, bay leân, vónh vieãn theo luoân hai linh hoàn... Hoà Thieát Hoa nhìn vaøo ñoáng löûa laàm nhaåm : -Quaùi nhaân thöïc söï laø ai ? Sö muoäi cuûa laõo ni aùo xanh ? Tình nhaân cuûa baø ? Coù leõ göông maët bò phaù huyû, neân khoâng muoán ai troâng thaáy ? Toâ Dung Dung muoán noùi gì ñoù, song suy nghó moät chuùt, naøng nín laëng. Vöøa roài, coù ngoïn gioù boác moät cheùo maøn leân, chöøng nhö naøng nhìn thaáy ngöôøi trong maøn. Ñuùng hôn, naøng thaáy moät baøn tay! Moät baøn tay! Dó nhieân phaûi laø baøn tay ngöôøi, vì beân trong maøn, laø moät con ngöôøi. Song baøn tay laïi gioáng chaân thuù! Moùng tay daøi quaù, löng baøn tay laïi nhieàu loâng! Loâng ñen xì! Khoâng leõ Thanh Y Ni laïi quyeán luyeán vôùi moät con thuù thoâng tình ? Yeâu moät con daõ thuù ? Trôøi! Tình aùi vôùi nghieäp chöôùng, chæ caùch nhau moät ñöôøng tô ? Beân naøy ñöôøng tô, laø chaùnh ñaùng, laø phuùc haïnh, beân kia sôïi tô laø ngang traùi, laø oan nghieät ? Toâ Dung Dung khoâng daùm noùi, ñaõ ñaønh, maø naøng cuõng khoâng daùm töôûng ñeán nöõa ? Haø huoáng ñaõ chaéc gì naøng ñoaùn ñuùng, bôûi treân ñôøi coù thieáu chi ngöôøi coù baøn tay gioáng chaân daõ thuù, loâng ñen xoàm xaøm ? Löûa ñaõ cao ngoïn. Bí maät daàn tan bieán qua söùc tieâu dieät cuûa löûa. Vaø nieàm nghi vaán cuûa Toâ Dung Dung vónh vieãn khoâng coù giaûi ñaùp ? *** Nhaát Ñieåm Hoàng, Khuùc voâ Dung laïi ra ñi khoâng moät ai coù theå löu hoï laïi. Hoï sanh ra trong coâ ñoäc, hoï lôùn leân trong coâ ñoäc, hoï vónh vieãn soáng vôùi coâ ñoäc ñeå cuoái cuøng cheát vôùi coâ ñoäc. Ñieàu an uûi Tieåu Phi nhaát laø hai keû coâ ñoäc hoïp nhau. Nieàm coâ ñoäc cuûa hoï, ñôõ coâ ñôn hôn! Ñaùi Ñoäc Haønh naøi næ ñöôïc ñöa hoï moät ñoaïn ñöôøng. Sôû dó laõo muoán theá, laø vì laõo cuõng coâ ñoäc nhö hoï. Chæ coù nhöõng keû coâ ñoäc môùi hieåu nhau taän töôøng, vaø hoï deã thaân nhau, deã caûm nhau! 958 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Coøn Hoaøng Loã Tröïc ? Laõo quyeát ôû laïi ñoù ñeán khi naøo tìm ñöôïc thi theå Huøng Nöông Töû. Khoâng bao giôø laõo queân ñöôïc ñoaïn giao tình vôùi Huøng Nöông Töû. Soáng khoâng baûo veä ñöôïc nhau, thì ít nhaát moät cheát ñi, ngöôøi coøn laïi phaûi lo mai taùng thi haøi! Tieåu Phi trao xöông taøn cuûa Thanh Y Ni vaø quaùi nhaân cho Hoaøng Loã Tröïc, nhôø laõo laøm caùi vieäc ñöôïc uyû thaùc. Toáng Ñieàm Nhi oaùn haän voâ cuøng, song chaúng bieát oaùn haän ai. Vì mô maøng moät luùc laâu, naøng boû maát moät cô hoäi nhieät naùo. Naøng caâm laëng, maët traàm traàm. Toâ Dung Dung an uûi : -Khoâng muïc kích ñöôïc nhieät naùo, cuõng laø ñieàu ñaùng haän thaät, song ngöôi thöøa hieåu laø treân ñôøi, coù nhöõng vieäc, chuùng ta neân traùnh nhìn. Traùnh ñöôïc laïi caøng hay! Trong khi ñoù, Lyù hoàng Tuï thuaät sô löôïc söï tình : -Doïc ñöôøng, ñôït chöùng cuûa Lieãu voâ My ñoät nhieân phaùt taùc. Töï nhieân, naøng khoâng theå tieáp tuïc haønh trình, vaø Lyù ngoïc Haøm cuõng phaûi ôû laïi vôùi naøng. Hoï ôû trong ngoâi nhaø moät tieàu phu. Tieåu Phi bieát roc, Lieãu voâ My khoâng vì chaát ñoäc phaùt taùc maø löu laïi. Coù leõ naøng sôï ñieàu bí maät cuûa naøng bò khaùm phaù, vaø naøng khoâng muoán gaëp laïi chaøng. Chaøng ñem ñieàu ñoù, noùi cho moïi ngöôøi nghe. Lyù hoàng Tuï chôùp maét : -Höông huynh noùi raèng naøng khoâng truùng ñoäc ? Naøng duï daãn Höông huynh vaøo Thaàn thuyû Cung ? Naøng laøm vaäy laø ñeå baùo thuø cho Thaïch quan AÂm ? Tieåu Phi gaät ñaàu : -Ñuùng vaäy! Lyù hoàng Tuï laïi hoûi : -Neáu vaäy, chaéc chaén naøng vaø Lyù ngoïc Haøm khoâng coøn ôû taïi nhaø tieàu phu, chuùng ta trôû laïi ñoù laøm gì ? Tieâu Phi thôû daøi : -Bò gaït, chaúng phaûi chæ coù moät boïn ta thoâi! Coøn Lyù ngoïc haøm nöõa! Duø theá naøo, boïn ta cuõng phaûi tìm haén! Khoâng laâu laém, hoï ñeán nôi. Nôi ñoù, laø moät gian nhaø caây, beân caïnh khu röøng, döôùi chaân nuùi. Giöõa saân nhaø, moät tieàu phu tuoåi cuõng cao, thaân hình coøn cöôøng traùng, ñang ñeå traàn löng, boå cuûi. Tuy khoâng bieát vuõ coâng, nhôø quen tay cöû ñoäng, raát ñeàu, raát ñeïp. Buùa neän nheï nhaøng, song cuûi teùt ra nhanh choùng. Lyù hoàng Tuï böôùc tôùi, cöôøi nheï hoûi : -Caûm phieàn ñaïi ca cho bieát, hai vò baèng höõu cuûa chuùng toâi coù coøn ôû chaêng ? 959 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu phu khoâng loä moät caûm tình naøo treân göông maët, haén cuõng chaúng nhìn naøng, chæ nheï gaät ñaàu, roài tieáp tuïc boå cuûi. Lyù hoàng Tuï thoát lôøi caûm taï, Tieåu Phi ñöa maét ra hieäu vôùi naøng, roài caû hai vaøo nhaø, gaëp ngay Lyù ngoïc Haøm. Trong nhaø, coù moät chieác baøn, Lyù ngoïc Haøm ñang ngoài beân caïnh baøn, uoáng röôïu moät mình. Maët haén xanh nhôït, thoaùng nhìn qua cuõng bieát haén thieáu nguû. Haén uoáng leân mieân, uoáng caïn cheùn ñaày, roùt ñaày cheùn caïn uoáng, roùt nhö sôï khoâng coù dòp uoáng roùt nöõa. Gian nhaø thieáu aùnh saùng, tuy giöõa ngaøy, beân ngoaøi döông quang choùi loïi, beân trong chæ saùng lôø môø. Boïn Tieåu Phi böôùc vaøo, Lyù ngoïc Haøm ngaång nhìn leân roài cuùi ñaàu tieáp tuïc uoáng. Haén coù veû xa laï ñoái vôùi boïn Tieåu Phi. Tieåu Phi böôùc vaøo, keùo gheá ngoài ñoái dieän vôùi haén, nhìn haén moät luùc laâu hoûi : -Taåu phu nhaân ñaâu ? Chöøng nhö phaûi nghó maáy phuùt môùi hieåu ñöôïc Tieåu Phi noùi gì, Lyù ngoïc Haøm vuït cöôøi leân roài thaáp gioïng thoát : -Naøng ñang nguû. Caùc vò khoâng neân laøm kinh ñoäng ñeán naøng. Baây giôø, Tieåu Phi môùi ñeå yù ñeán moät chieâc giöôøng ñaët nôi goùc nhaø, treân giöông quaû coù moät ngöôøi ñang nguû. Baát quaù, ngöôøi ñoù truøm chaên phuû ñaàu neân chaøng khoâng nhaän dieän ñöôïc. Hoà Thieát Hoa böôùc tôùi, vôù voäi bình röôïu. Ngôø ñaâu, Lyù ngoïc Haøm giaät bình laïi, hoûi : -Muoán uoáng, sao khoâng ñi mua maø uoáng! Röôïu coøn ít quaù, caùc haï uoáng heát, coøn gì cho taïi haï ? Hoà Thieát Hoa söõng sôø! Xöa kia, haén khaúng khaùi bao nhieâu, hieáu höõu bao nhieâu, sao baây giôø haén buûn xæn, keo kieät theá ? Laâu laém, Tieåu Phi thoát : -Boïn taïi haï mong Lyù coâng töû thöù cho, thuoác giaûi, boïn taïi haï khoâng tìm ñöôïc cho taåu phu nhaân! Lyù Ngoïc Haøm khoâng nhìn ai : -AÏ ? Tieåu Phi traàm gioïng tieáp : -Khoâng tìm ñöôïc, khoâng phaûi laø khoâng coù thuoác. Chaúng qua Thuyû maãu aâm Cô cho bieát, taåu phu nhaân khoâng coù truùng ñoäc! Chaøng ñinh ninh laø Lyù ngoïc Haøm seõ kinh ngaïc laém. Ngôø ñaâu, haén vaãn ñieàm nhieân ñeán laïnh luøn g. Laâu laém, haén laïi cöôøi moät tieáng, haén thoát : 960 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Naøng coù bònh ?... Toát laém!... Toát laém!... Tieåu Phi chôït nhaän ra, tieáng cöôøi cuûa haén quaùi dò quaù chöøng. Noùi laø cöôøi chöù möôøng töôïng laø tieáng khoùc! Chaøng khoâng hieåu noåi taâm yù cuûa Lyù ngoïc Haøm hieän taïi nhö theá naøo. Vaø chaøng phaûi coù thaùi ñoä naøo ñaây ? Nghieâm gioïng caûnh caùo haén ? Cho haén bieát söï thaät ? Trôû maët xuaát thuû ? Hay boû luoân söï vieäc ? Chaøng bình sanh khoâng muoán nhôù ñieàu quaáy cuûa ai ñeå roài cöøu haän. Haø huoáng, duø sao thì chaøng vaãn bình an, khoâng thöông toânt maûy may! Phe phaùi cuûa Thaïch quan AÂm, ñeán ñaây caàm nhö bò huyû dieät roài, chaøng caàn gì phaûi ñi xa hôn nöõa ? Lieãu voâ My laø nöõ nhaân, hieän taïi, keå nhö laâm vaøo caûnh cuøng, taïi sao chaøng khoâng ñeå cho naøng moät maûnh ñaát dung thaân ? Chaøng ñöùng leân, ñieåm moät nuï cöôøi, thoát : -Nhieäm vuï cuûa taïi haï ñaõ troøn, tieän ñaây xin caùo töø Lyù coâng töû! Nhöng, Toáng ñieàm Nhi naøo chòu caùi loái ñoái xöû eâm thaám nhö chaøng ? Naøng gaét leân : -Sao ñöôïc deã daøng nhö vaäy chöù ? Toâi phaûi tìm hieåu cho minh baïch. Naøng löôùt tôùi, toác chieác chaên leân. Lieãu voâ My naèm ñoù, maët vaøng nhö ngheä, ñoâi maét nhaém nghieàn. Khoâng coøn moät thôù thòt naøo nôi göông maët ñoù. Hieän taïi, chæ laø moät löôït da boïc xöông! Moät göông maët khoâng coøn sinh khí. Vaøi con kieán ñang boø nôi vaønh tai naøng. Toâ Dung Dung troá maét nhìn Toáng ñieàm Nhi, roài nhìn Lieãu voâ My. Hoà Thieát Hoa keâu lôùn : -Naøng ñaõ cheát! Lyù ngoïc Haøm laéc ñaàu, cöôøi nheø nheï : -Naøng khoâng cheát! Naøng ñang nguû, naøng nguû say, caùc vò ñöøng laøm kinh ñoäng naøng! Hoà Thieát Hoa thôû daøi, bieát laø Lyù ngoïc Haøm vì quaù yeâu, thaønh maát lyù trí. Coù theå roài sau naøy haén cuõng ñieân luoân. *** AÙnh ñeøn khoâng saùng laém, bôûi nôi ñaây laø moät ngoâi töûu quaùn quaù nhoû. Vaøo quaùn roài, tuy ñang ñoùi, hoï cuõng chaúng aên ñöôïc gì, bôûi caùi caûnh vöøa roài coøn löu aùm aûnh nôi taâm tö hoï raát naëng. Coù leõ tröø Tieåu Phi ra, moïi ngöôøi ñeàu rôùm leä, khoâng nhieàu thì ít. 961 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi khoâng khoùc, vì chaøng ñaõ chöùng kieán quaù nhieàu caûnh thöông taâm, chaøng quaù quen roài, chaøng coù caûm töôûng laø döôùi traàn theá naày, chæ toaøn laø caûnh khoå, thì hôi ñaâu gaëp moãi vieäc laïi moãi rôi leä ? Lyù hoàng Tuï coøn ñoû maét, laåm nhaåm : -Thaät toäi, khoâng ngôø naøng töï saùt! Khoâng ngôø thaät!... Toâ Dung Dung thôû daøi : -Cuõng coù theå naøng cheát vì chaát ñoäc, chöù khoâng phaûi vì töï saùt. Lyù hoàng Tuï laéc ñaàu : -Khoâng theå coù vieäc naøng cheát vì ñoäc. Toâi tin laø Thuyû maãu aâm Cô chaúng bòa chuyeän. AÂm cô nhaát ñònh cheát, thì baø aáy coøn löøa ai laøm chi nöõa ? Roài naøng thôû daøi tieáp : -Voâ luaän laøm sao, söï thöïc thì Lieãu voâ My khoâng löøa chuùng ta... Toáng ñieàm Nhi cuõng thôû daøi : -Thöông haïi cho Lyù ngoïc Haøm! Haén daùm ngoài ñoù, uoáng röôïu maõi, ngaøy naøy qua ngaøy khaùc, chôø naøng tænh laïi! Toâ Dung Dung thoát : -Duø haén thöông taâm nhö theá naøo, thôøi gian laø vò thuoác chöõa beänh raát hay, roài haén cuõng seõ nguoâi ngoa... Ai noùi gì maëc ai, Tieåu Phi ngoài thöø moät choã. Hoà Thieát Hoa voã tay vaøo vai chaøng hoûi : -Taâm söï cuûa ngöôi ñaõ troøn veïn, ngöôi laïi thaéng ñöôïc Thaàn thuyû Cung chuû laø tay cao cöôøng baäc nhaát thieân haï, ñaùng lyù ngöôi phaûi vui chöù, côù sao ngöôi laïi laàm laàm lì lì nhö theá ? Tieåu Phi nheách nuï cöôøi khoå khoâng. Hoà Thieát Hoa tieáp : -Ta hieåu, ngöôi töï cho mình coù loãi trong caùi cheát cuûa Lieãu voâ My. Ñöøng töï quy traùch nhieäm vaøo mình, naøng aáy khoâng cheát do ngöôi ñaâu! Tieåu Phi thôû daøi : -Voâ luaän nhö theá naøo, trong chuyeán ñi naày, chuùng ta thu löôïm toaøn thaéng. Hoà Thieát Hoa naâng cao cheùn röôïu cao gioïng : -Theá thì chuùng ta phaûi töï thöôûng coâng, vieäc gì qua roài, cöù ñeå cho qua ñi, ñôøi ngöôøi khoâng ñöôïc bao nhieâu laâu, taïi sao chuùng ta cöù bi hoaøi maõi ? Vöøa luùc ñoù, moät thieáu nöõ vaän aùo xanh böôùc vaøo. Naøng mang moät chieác maâm raát lôùn, naøng khoâng ñeïp laém, song cuõng chaúng xaáu laém. Treân chieác maâm, coù moät bình röôïu raát lôùn, naøng ñaët chieác maâm ñoù xuoáng baøn, tröôùc maët Hoà Thieát Hoa, roài quay mình trôû ra, chaúng nhìn y nöûa maét. Hoà Thieát Hoa nhö gaëp quyû, tieâu hoàn laïc phaùch. Tieåu Phi nhìn y, baät cöôøi vang : 962 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi muoán ôû laïi ñaây moät thôøi gian chaêng ? Hoà Thieát Hoa sôø choùt muõi, ngaây ngöôøi moät luùc laâu. Boãng, y phaùt hieän ñoâi maét to saùng ñang nhìn y choøng choïc. Y khoâng höôùng veà Tieåu Phi, maø laïi höôùng veà ñoâi maét ñoù, baät cöôøi thoát : -Duøng moät phöông phaùp maø gaït ngöôøi ñeán hai laàn, ngöôøi ñoù coøn laàm nöõa, thì thaät laø ngu quaù! ---------------------HEÁT--------------------- 963 Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2