intTypePromotion=1

Lựa chọn bài tập phát triển thể lực cho nữ sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
21
lượt xem
1
download

Lựa chọn bài tập phát triển thể lực cho nữ sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phỏng vấn. Chúng tôi đã lựa chọn được 18 bài tập phát triển thể lực cho nữ sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng. Kết quả thực nghiệm trên thực tế đã cho thấy 18 bài tập mà chúng tôi lựa chọn đã phát huy được những hiệu quả nhất định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lựa chọn bài tập phát triển thể lực cho nữ sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng

  1. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC 57 Löïa choïn baøi taäp phaùt trieån theå löïc cho nöõ sinh vieân naêm nhaát Hoïc vieän Ngaân haøng ThS. Leâ Tuaán Q TOÙM TAÉT: ABSTRACT: Söû duïng phöông phaùp phaân tích vaø toång hôïp taøi Using methods of analyzing and synthesizing lieäu, phoûng vaán. Chuùng toâi ñaõ löïa choïn ñöôïc 18 baøi documents, interviews. We have selected 18 taäp phaùt trieån theå löïc cho nöõ sinh vieân naêm nhaát physical development exercises for the first year Hoïc vieän Ngaân haøng. Keát quaû thöïc nghieäm treân students at Banking Academy. Experimental thöïc teá ñaõ cho thaáy 18 baøi taäp maø chuùng toâi löïa results in practice have shown that 18 exercises choïn ñaõ phaùt huy ñöôïc nhöõng hieäu quaû nhaát ñònh. that we selected have brought certain effects. Töø khoùa: Nghieân cöùu, baøi taäp, theå löïc, giaùo Keywords: Research, exercises, fitness, physi- duïc theå chaát, sinh vieân... cal education, students... 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ - Muïc ñích: Phaùt trieån söùc nhanh cho ngöôøi taäp. Hoïc vieän Ngaân haøng (HVNH) laø moät tröôøng kinh - Yeâu caàu: Thöïc hieän BT vôùi toác ñoä toái ña. teá. Traûi qua hôn 55 naêm ñaøo taïo vaø phaùt trieån, ngaøy - Khoái löôïng: 2 - 3 laàn, nghæ 1 - 2'/laàn. nay nhaø tröôøng ñaõ trôû thaønh moät tröôøng ñaàu ngaønh BT 2: Chaïy 60m (s) treân caû nöôùc veà lónh vöïc Taøi chính - Ngaân haøng. Thöïc - Muïc ñích: Phaùt trieån söùc nhanh cho ngöôøi taäp. teá coâng taùc giaûng daïy taïi tröôøng chuùng toâi nhaän thaáy, - Yeâu caàu: Thöïc hieän BT vôùi 80 - 90% söùc. trong caùc giôø hoïc GDTC vaãn coøn coù nhieàu sinh vieân - Khoái löôïng: 2 - 3 laàn, nghæ 2-3'/laàn. (SV) theå hieän toá chaát theå löïc (TCTL) coøn yeáu keùm BT 3: Chaïy 100m (s) ñaëc bieät laø nöõ SV. Vì vaäy daãn tôùi khoâng hoaøn thaønh - Muïc ñích: Phaùt trieån söùc nhanh cho ngöôøi taäp. chæ tieâu ñeà ra cuûa moân hoïc, ñieàu naøy ít nhieàu aûnh - Yeâu caàu: Thöïc hieän BT vôùi 80-90% söùc. höôûng ñeán keát quaû hoïc taäp cuûa SV vaø keát quaû moân hoïc GDTC. Xuaát phaùt töø vaán ñeà neâu treân, vôùi mong - Khoái löôïng: 1 - 2 laàn. muoán ñoùng goùp moät phaàn vaøo vieäc phaùt trieån theå löïc BT 4: Naâng cao ñuøi 10” coù tín hieäu chaïy nhanh 5 - cho SV, cuõng nhö naâng cao chaát löôïng moân hoïc 6 böôùc GDTC, chuùng toâi tieán haønh nghieân cöùu “Löïa choïn - Muïc ñích: Phaùt trieån söùc nhanh phaûn öùng vaän baøi taäp phaùt trieån theå löïc cho nöõ sinh vieân naêm nhaát ñoäng cho ngöôøi taäp. Hoïc vieän Ngaân haøng”. - Yeâu caàu: Thöïc hieän BT vôùi toác ñoä toái ña. Quaù trình nghieân cöùu chuùng toâi söû duïng caùc phöông - Khoái löôïng: 5 laàn, nghæ 1'/laàn. phaùp sau: phaân tích vaø toång hôïp taøi lieäu, phoûng vaán toïa * Nhoùm BT phaùt trieån söùc maïnh: ñaøm, quan saùt sö phaïm, kieåm tra sö phaïm, thöïc nghieäm BT 1: Baät xa taïi choã (cm) sö phaïm vaø toaùn hoïc thoáng keâ. - Muïc ñích: Nhaèm reøn luyeän söùc maïnh chi döôùi vaø ñaëc bieät laø söùc maïnh boät phaùt cho ngöôøi taäp. 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU - Yeâu caàu: Baät heát söùc vaø ñuùng luaät. 2.1. Löïa choïn baøi taäp phaùt trieån theå löïc cho nöõ - Khoái löôïng: 3 - 5 laàn. sinh vieân naêm nhaát Hoïc vieän Ngaân haøng BT 2: Baät coùc 20m Treân cô sôû toång hôïp phaân tích caùc nguoàn taøi lieäu, - Muïc ñích: Phaùt trieån söùc maïnh chi döôùi cho ngöôøi phoûng vaán yù kieán cuûa caùc chuyeân gia trong lónh vöïc taäp. TDTT, chuùng toâi ñaõ löïa choïn ñöôïc 18 baøi taäp (BT) phaùt - Yeâu caàu: Baät heát söùc vaø bieân ñoä ñoäng taùc toái ña. trieån theå löïc cho nöõ SV naêm nhaát HVNH vaø chia thaønh - Khoái löôïng: 3 laàn x 20m, nghæ 3'/laàn. 4 nhoùm toá chaát cô baûn goàm: BT 3: Baät nhaûy vôùi tay chaïm boùng * Nhoùm BT phaùt trieån söùc nhanh: - Muïc ñích: Phaùt trieån söùc maïnh chi döôùi cho ngöôøi BT 1: Chaïy 30m (s) taäp. KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 3/2020
  2. 58 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC - Yeâu caàu: Chaïy ñaø nhanh, giaäm nhaûy tích cöïc. BT 2: Chaïy ngang saân taäp 20m (s) - Khoái löôïng: Moãi ngöôøi thöïc hieän 10 - 15 laàn - Muïc ñích: Phaùt trieån toá chaát meàm deûo, kheùo leùo BT 4: Naèm saáp choáng ñaåy (laàn) cho ngöôøi taäp. - Muïc ñích: Phaùt trieån söùc maïnh chi treân cho ngöôøi - Yeâu caàu: Thöïc hieän BT vôùi toác ñoä toái ña. taäp. - Khoái löôïng: 3 - 5 laàn, nghæ 2 - 3/laàn. - Yeâu caàu: Thöïc hieän BT vôùi toác ñoä toái ña. BT 3: Chaïy leân vaø chaïy luøi laïi 20m (laàn) - Khoái löôïng: 2 - 3 toå, nghæ 2 - 3/toå. - Muïc ñích: Phaùt trieån toá chaát meàm deûo, kheùo leùo BT 5: Naèm ngöûa gaäp buïng (laàn/30 giaây) cho ngöôøi taäp. - Muïc ñích: Phaùt trieån söùc maïnh cô buïng cho ngöôøi - Yeâu caàu: Thöïc hieän BT vôùi toác ñoä toái ña. taäp. - Khoái löôïng: 2 - 3 laàn, nghæ 2 - 3/laàn. - Yeâu caàu: Thöïc hieän BT vôùi toác ñoä toái ña. BT 4: Troø chôi "cöôùp boùng" - Khoái löôïng: 2 - 3 toå, nghæ 2 - 3/toå. - Muïc ñích: Phaùt trieån toá chaát meàm deûo, kheùo leùo BT 6: Loø coø 1 chaân 20m (laàn) cho ngöôøi taäp. - Muïc ñích: Phaùt trieån söùc maïnh chi döôùi cho ngöôøi - Yeâu caàu: Khoâng ñöôïc xuaát phaùt tröôùc leänh, daãn taäp. boùng vaø cöôùp boùng ñuùng luaät. - Yeâu caàu: Baät ruùt chaân leân cao keát hôïp ñaùnh xoác - Khoái löôïng: chôi 3 hieäp. tay. Thöïc hieän vôùi bieân ñoä toái ña. 2.2. Ñaùnh giaù hieäu quaû baøi taäp phaùt trieån theå löïc - Khoái löôïng: 2 - 3 laàn x 20m, nghæ 3'/laàn. cho nöõ sinh vieân naêm nhaát Hoïc vieän Ngaân haøng BT 7: Baät buïc ñoåi chaân (laàn) Ñeà taøi tieán haønh toå chöùc thöïc nghieäm (TN) treân - Muïc ñích: Phaùt trieån söùc maïnh chi döôùi cho ngöôøi 600 nöõ SV khoùa 22 HVNH vaøo hoïc kì 1 naêm hoïc 2019 taäp. - 2020. Ñoái töôïng TN ñöôïc chia ngaãu nhieân laøm hai - Yeâu caàu: Baät thaúng ngöôøi, keát hôïp vôùi ñaùnh xoác nhoùm: Nhoùm TN goàm 300 nöõ SV taäp luyeän theo caùc hai tay. Khi baät duoãi thaúng chaân. BT maø ñeà taøi ñaõ löïa choïn; Nhoùm ñoái chöùng (ÑC) laø - Khoái löôïng: 40 - 50 laàn x 3 toå. 300 nöõ SV taäp luyeän theo caùc BT voán coù töø tröôùc cuûa boä moân. * Nhoùm BT phaùt trieån söùc beàn: 2.2.1. Keát quaû kieåm tra tröôùc thöïc nghieäm sö phaïm BT 1: Chaïy 800m (s) Ñeå kieåm ñònh tính ñoàng ñeàu giöõa hai nhoùm, ñeà taøi - Muïc ñích: Phaùt trieån söùc beàn cho ngöôøi taäp. söû duïng 6 tieâu chí ñaùnh giaù möùc ñoä taêng tröôûng theå löïc - Chuaån bò: Ñöôøng chaïy. cuûa SV theo tieâu chuaån ñaùnh giaù theå löïc SV cuûa Boä - Khoái löôïng: 1 laàn. Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo. Ñoù laø: Löïc boùp tay thuaän (kg); BT 2: Chaïy bieán toác (50m nhanh - 50m chaäm) cöï ly Naèm ngöûa gaäp buïng (laàn); Baät xa taïi choã (cm); Chaïy 800m 30m xuaát phaùt cao (XPC) (s); Chaïy con thoi 4 x 10m - Muïc ñích: Phaùt trieån söùc beàn toác ñoä cho ngöôøi taäp. (s); Chaïy tuøy söùc 5 phuùt (m). - Yeâu caàu: Bieát phaân phoái söùc vaø chaïy heát cöï ly (80- Soá lieäu ban ñaàu ñöôïc laáy vaøo tuaàn ñaàu tieân ñôït 2 90% söùc). Hoïc kyø 1 naêm hoïc 2019 - 2020. Keát quaû ñöôïc trình baøy - Khoái löôïng: 1 laàn. taïi baûng 1. BT 3: Chaïy tuøy söùc 5 phuùt (1 laàn) Keát quaû taïi baûng 1 cho thaáy: - Muïc ñích: Phaùt trieån söùc beàn cho ngöôøi taäp. Tröôùc TN, trình ñoä theå löïc cuûa hai nhoùm tuy coù söï - Yeâu caàu: Bieát phaân phoái söùc vaø chaïy heát cöï ly (80 khaùc bieät, nhöng chæ laø ngaãu nhieân vaø khoâng coù yù - 90% söùc). nghóa thoáng keâ. Caùc chæ tieâu kieåm tra ñeàu coù ttính < - Khoái löôïng: 1 laàn. tbaûng (vôùi p > 0.05) vaø X2tính < X2baûng (vôùi p > 0.05), ôû ngöôõng xaùc xuaát. * Nhoùm BT phaùt trieån meàm deûo, kheùo leùo: Sau thôøi gian TN, ñeà taøi tieán haønh kieåm nghieäm BT 1: Chaïy zích zaéc luoàn coïc 20m hieäu quaû caùc BT ñaõ löïa choïn baèng vieäc kieåm tra trình - Muïc ñích: Phaùt trieån toá chaát meàm deûo, kheùo leùo ñoä theå löïc cuûa caû 2 nhoùm TN vaø ÑC vôùi caùc chæ soá nhö cho ngöôøi taäp. ñaõ löïa choïn tröôùc TN. - Yeâu caàu: Thöïc hieän BT vôùi toác ñoä toái ña vaø khoâng 2.2.2. Keát quaû kieåm tra sau thöïc nghieäm sö phaïm laøm ñoå coïc. Sau 1 hoïc kì TN, ñeà taøi tieán haønh kieåm nghieäm - Khoái löôïng: 3 - 5 laàn. hieäu quaû caùc BT ñaõ löïa choïn baèng vieäc kieåm tra theå SOÁ 3/2020 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  3. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 1. So saùnh theå löïc ôû töøng chæ tieâu cuûa nhoùm TN vaø nhoùm ÑC, tröôùc TN 59 Möùc ñaït TB Xeáp loaïi Tieâu chí Nhoùm Toát Ñaït Chöa ñaït σ t p χ2 p SL % SL % SL % Löïc boùp tay thuaän TN n=300 26.65 3.55 40 13.33 159 53.00 101 33.67 0.045 > 0.05 0.070 > 0.05 (kg)” ÑC n=300 26.92 3.81 41 13.67 161 53.67 98 32.67 Naèm ngöûa gaäp buïng TN n=300 15.9 4.12 44 14.67 163 54.33 93 31.00 0.649 > 0.05 0.029 > 0.05 (laàn)” ÑC n=300 16.3 4.20 43 14.33 165 55.00 92 30.67 Baät xa taïi choã TN n=300 153.6 11.04 47 15.67 167 55.67 86 28.67 0.365 > 0.05 0.028 > 0.05 (cm)” ÑC n=300 154.1 10.77 48 16.00 165 55.00 87 29.00 Chaïy 30m XPC TN n=300 6.69 0.66 52 17.33 169 56.33 79 26.33 0.238 > 0.05 0.047 > 0.05 (s)” ÑC n=300 6.68 0.82 54 18.00 168 56.00 78 26.00 Chaïy con thoi 4 x TN n=300 13.04 0.91 43 14.33 157 52.33 100 33.33 0.884 > 0.05 0.035 > 0.05 10m (s)” ÑC n=300 13.01 0.59 44 14.67 158 52.67 98 32.67 Chaïy tuyø söùc 5 TN n=300 672.5 10.5 37 12.33 155 51.67 108 36.00 0.561 > 0.05 0.018 > 0.05 phuùt (m)” ÑC n=300 671.9 9.83 38 12.67 155 51.67 107 35.67 Baûng 2. So saùnh theå löïc ôû töøng chæ tieâu cuûa nhoùm TN Möùc ñaït TB Xeáp loaïi Tieâu chí Nhoùm Toát Ñaït Chöa ñaït σ t p χ2 p SL % SL % SL % Löïc boùp tay TN n=300 28.54 2.81 90 30.00 189 63.00 21 7.00 2.613 < 0.05 47.459 < 0.05 thuaän (kg) ÑC n=300 26.98 3.03 49 16.33 171 57.00 80 26.67 Naèm ngöûa gaäp TN n=300 19.5 5.16 91 30.33 185 61.67 24 8.00 2.955 < 0.05 49.208 < 0.05 buïng (laàn) ÑC n=300 17.2 3.47 43 14.33 175 58.33 82 27.33 Baät xa taïi choã TN n=300 165.3 4.92 97 32.33 188 62.67 15 5.00 3.072 < 0.05 57.78 < 0.05 (cm) ÑC n=300 155 5.05 51 17.00 171 57.00 78 26.00 Chaïy 30m XPC TN n=300 5.79 0.08 110 36.67 176 58.67 14 4.67 2.937 < 0.05 51.882 < 0.05 (s) ÑC n=300 6.62 0.32 59 19.67 172 57.33 69 23.00 Chaïy con thoi 4 x TN n=300 12.58 0.36 108 36.00 179 59.67 13 4.33 4.562 < 0.05 77.588 < 0.05 10m (s) ÑC n=300 12.89 0.81 49 16.33 164 54.67 87 29.00 Chaïy tuyø söùc 5 TN n=300 895.5 10.02 95 31.67 177 59.00 28 9.33 4.880 < 0.05 60.25 < 0.05 phuùt (m) ÑC n=300 677.8 13.05 42 14.00 160 53.33 98 32.67 löïc cuûa caû 2 nhoùm TN vaø ÑC vôùi caùc chæ soá nhö ñaõ löïa quaû nhaát ñònh trong vieâc naâng cao theå löïc cho nöõ SV choïn tröôùc TN. naêm nhaát HVNH. Keát quaû kieåm tra sau TN ñöôïc trình baøy taïi baûng 2. Keát quaû TN cho thaáy, caùc chæ soá theå löïc cuûa nhoùm 3. KEÁT LUAÄN TN (nhoùm thöïc hieän caùc BT maø ñeà taøi ñaõ löïa choïn) ñaõ Thoâng qua nghieân cöùu, ñaõ löïa choïn ñöôïc 18 BT coù söï taêng tröôûng roõ reät, noåi troäi hôn so vôùi nhoùm ÑC phaùt trieån theå löïc cho nöõ SV naêm nhaát HVNH. Quaù sau thôøi gian TN (Caùc tieâu chí so saùnh ñeàu coù ttính > trình TN ñaõ chöùng minh caùc BT ñaït nhöõng hieäu quaû tbaûng, vôùi p < 0.05 vaø X2tính > X2baûng vôùi p < 0.05). Ñieàu nhaát ñònh trong vieäc naâng cao theå löïc cho nöõ SV naêm ñoù chöùng toû caùc BT maø chuùng toâi löïa choïn ñaõ coù hieäu thöù HVNH. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo. Quyeát ñònh soá 53/2008/QÑ- BGDÑT veà vieäc ñaùnh giaù, xeáp loaïi theå löïc hoïc sinh, sinh vieân. 2. Chæ thò 36/CT TW cuûa Ban Bí thö Trung öông Ñaûng veà coâng taùc TDTT trong giai ñoaïn môùi 24/3/1994. 3. Hoäi nghò Khoa hoïc Giaùo duïc theå chaát vaø Y teá tröôøng hoïc ñöôïc Boä Giaùo duïc vaø ñaøo taïo phoái hôïp vôùi Tröôøng Ñaïi hoïc Vinh toå chöùc töø ngaøy 12 - 13/01. Nguoàn baøi baùo: Baøi baùo ñöôïc trích töø ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc caáp Hoïc vieän: “Löïa choïn baøi taäp phaùt trieån theå löïc cho nöõ sinh vieân naêm nhaát hoïc vieän ngaân haøng”, Leâ Tuaán, Hoïc vieän Ngaân haøng, 2020. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 14/3/2020; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 18/5/2020; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 12/6/2020) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 3/2020
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2