intTypePromotion=1

Lựa chọn màu như thế nào

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
108
lượt xem
43
download

Lựa chọn màu như thế nào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là những nhà thiết kế, công việc của chúng tôi là làm cho mọi thứ trở nên đẹp hơn Là những nhà thiết kế, công việc của chúng tôi là làm cho mọi thứ trở nên đẹp hơn, dù sản phẩm là một logo hay bản thiết kế giới thiệu sản phẩm ngũ cốc bữa sáng, dù dự án lớn hay nhỏ thì lý do duy nhất khiến chúng tôi làm là mang lại thành công hay tiếng tăm cho các khách hàng của mình. Các công ty dùng ngân sách của họ để quảng cáo và xúc tiến bán hàng để...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lựa chọn màu như thế nào

  1. L a ch n màu như th nào Là nh ng nhà thi t k , công vi c c a chúng tôi là làm cho m i th tr nên p hơn Là nh ng nhà thi t k , công vi c c a chúng tôi là làm cho m i th tr nên p hơn, dù s n ph m là m t logo hay b n thi t k gi i thi u s n ph m ngũ c c b a sáng, dù d án l n hay nh thì lý do duy nh t khi n chúng tôi làm là mang l i thành công hay ti ng tăm cho các khách hàng c a mình. Các công ty dùng ngân sách c a h qu ng cáo và xúc ti n bán hàng hi v ng cu i năm mang l i ư c doanh thu như d tính. Vì công vi c c a chúng tôi có quy t nh m t ph n thành công c a các công ty nên c n ph i nghiên c u k v cách dùng màu và ph i chúng sao cho phù h p. Bài vi t này tôi t p trung quan tâm t i các màu s c. B n có th t ư c nhi u l i ích n u b n l a ch n màu h p lý, còn ngư c l i thì b n s làm cho d án th t b i. Hãy nh r ng màu s c có m t nh hư ng r t l n trong cu c s ng c a chúng ta. B i chúng có th làm thay i tâm tr ng c a con ngư i, thu hút ngay ư c s chú ý dù ch thoáng qua, tuy nhiên màu s c cũng có th ngăn c n vi c mua hàng n u truy n t i thông i p không phù h p. Dù b n có th t bi t i u này, nhưng ch tóm t t và làm m i nh ng ký c c a b n, tôi mu n b n tham kh o bài báo “Ý nghĩa các màu s c ” c a tác gi Ian Roberts. Tuy là m t b n tóm t t nhưng nó r t có ý nghĩa trong vi c gi i thích v nh ng c m xúc và ý nghĩa c a màu s c. Bài báo cho bi t rõ hơn v nh ng công ty và các s n ph m nào nên s d ng nh ng màu s c riêng và t i sao nh ng màu này ã ư c l a ch n c áo. N u
  2. b n không có th i gian c nó, tôi s g i ý ng n g n: Nh ng màu sáng kích thích th giác trong khi nh ng màu t i thì mang nét huy n o và tr m tĩnh. Dù i u ó ph c t p hơn nhưng vì m c ích c a chúng ta, tôi nghĩ ây là s kh i ut t p. Trư c khi tri n khai m i d án, hãy hi u rõ v công ty b n ang làm vi c. C n hi u m c ích, nh hư ng và cơ s khách hàng c a h . Hãy bi t nh ang bán gì và ai mua hàng c a h . Hãy tìm hi u s thích c a ngư i l a ch n màu. B i vì dù chúng ta có thi t k t t và dùng màu p th nào thì quy t nh cu i cùng luôn thu c v khách hàng. Lúc này, b n ã có ư c ý tư ng v th hi u màu s c chung c a khách hàng cũng là lúc b n có m t s ph i màu phù h p v i m c ích và công vi c kinh doanh c a h . Có 4 cách ph i màu r t hi u qu sau ây. Cách ph i màu ơn s c ơn gi n B ng t “mono” mang nghĩa ơn l , t này c p t i m t màu ơn và nh ng bão hòa c a nó. Hãy ví d b ng màu vàng, màu tr ng (có bão hòa 0%), vàng nh t ( bão hò a 10-30%),… là nh ng màu ư c bao g m. Các màu này em l i m t giao di n nh t quán, và mang l i n tư ng p n u ư c s d ng nhi u bão hòa khác nhau m t cách khéo léo.
  3. Tương t như cách ph i màu ơn s c, ngư i ta không khuy n khích s d ng m t màu ơn trong qu ng cáo. Rõ ràng là hi m th y có công ty nào ch s d ng m t màu, v y nên b n thư ng k t h p cách ph i màu này v i màu en m giành ư c s thu hút và có th ư c s d ng trên các logo, thư tin t c và tài li u lưu c a công ty. Màu tương ng: Hãy quan sát bánh xe màu cùng 12 m ng màu như hình bên c nh. Nh ng màu tương ng ph n nào gi ng như ngôi nhà c a b n v i nhà hàng xóm cùng nhà bên c nh c a h . T t c các nhà này u n m trên cùng m t m t ư ng và thông thư ng b n ch chung tư ng, i u này t o nên ngôi nhà b n có cùng i m chung. Màu tương ng liên quan n màu sát c nh nhau trên bánh xe màu và có cùng các s c thái. Thông thư ng, ch n 3 m ng màu c nh nhau trên bánh xe màu s khi n m t hài hòa, gây n tư ng và h p d n ngư i xem. H u h t ngư i ta s d ng nh ng màu này trên t p qu ng cáo , tuy nhiên cũng có th b sung thêm màu en và m t màu tương ph n có chút “ cách i u”.
  4. Màu b sung: M t l n n a, hãy tư ng tư ng v màu tương ng trên bánh xe màu. Nh ng màu b sung là các màu i ngư c nhau. Nh s h tr c a bánh xe màu, b n có th nhanh chóng l a ư c màu b sung và tương ph n v i màu g c. Nh ng màu như th có th s d ng trong qu ng cáo, vì chúng luôn phù h p v i banner, gi i thi u s n ph m, bi n qu ng cáo, các m u qu ng cáo ho c c nh ng logo công ty. Vì k t qu c a s ph i màu này là thu hút s chú ý và góp ph n t o tương ph n cũng như s hài hòa trong các cách thi t k phong phú, song b n cũng có th t cho mình nh ng cơ h i khám khác cho mình b ng cách b sung thêm hai màu en và tr ng giành ư c s n ph m ph i màu th t hài hòa và thu hút. ây ch là vi c l a ch n r t cơ b n v màu s c v i m c ích mang l i s hài hòa cho b n thi t k c a b n. Tuy nhiên i u này ph thu c r t nhi u vào nh ng h n ch c a s sao chép, v n ngân sách và hao phí th i gian tri n khai các d ch v c a b n. Song l i r t khuy n khích n m gi các khách hàng phù h p v i m i quy t nh mà b n n m ch c h p tác nh ng ư c mu n và t m nhìn trong d án c a b n cũng như v th chi n th ng c a mình.
  5. Các quy t c cơ b n v dàn trang và màu s c có kh năng n i b t hơn so v i ph n còn l i, m t trang c n ph i vư t ra ngoài khuôn m u, phá b các nguyên t c cũng như ng d ng m t s th thu t m i khác v i truy n th ng. Tuy nhiên, b n ph i hi u rõ căn b n và n n t ng c a b t c nguyên t c nào trư c khi phá b nó. Trư c tiên chúng ta hãy cùng bàn v v n dàn trang trên trang web. Quy t c – Quá nhi u h p khi n trang web c a b n m t th m m M t nhà thi t k ã nói r ng trình thi t k th hi n ngay t vi c s d ng các ư ng k và h p trên trang web. B n s quy t nh s d ng m t ho c hai h p hay t ư ng k vào gi a các c t khi quan sát trang web và nh n th y c n ph i có m t s th mang tính sáng t o cũng như h p d n hơn so v i nh ng th t nh t v a m i ư c th c hi n – ó chính là th i i m b n th hi n s sáng t o c a mình. Tuy nhiên, hãy nh ng quá l m d ng trư c khi s d ng t t c các h p có trong ph n m m c a b n. B i b t c i u gì quá u không t t, cho dù ch c ch n r ng các ư ng k và h p là cách hay nh n m nh vào thông tin quan tr ng. Nhưng n u b n nh dùng nó trong t t c các trang web ho c t g n như m i th vào trong h p thì trang web c a b n s tr nên r i r m. Quy t c – ng chia trang web thành hai ph n Chia trang web thành ba ph n là cách t t nh t truy n t i ư c s h ng thú và i m i trong tài li u. Sau ó, hãy t nh ng i tư ng quan tr ng nh t như tiêu , hình nh và các y u t hi n th u ho c cu i t ng ph n trên trang web.
  6. Và gi là màu s c trên trang web. Quy t c – Các màu s c tương ph n giúp c trang web d hơn B t c nhà thi t k nào cũng u bi t r ng s tương ph n h p lý gi a ch và n n s giúp c ch và tài li u d hơn. Thông thư ng, ch màu t i ư c vi t trên n n sáng ho c ngư c l i. M c dù cách dùng ch màu sáng trên n n t i là d c, nhưng nên h n ch dùng k thu t này. B i th c t ã ch ng minh r ng m t s b m i hơn khi c lư ng ch l n trên n n t i so v i các cách t o s tương ph n khác. Quy t c – S d ng h n ch màu s c gây n tư ng, các nhà thi t k thư ng ch n dùng nhi u màu trên b n thi t k c a mình. Tuy nhiên, n tư ng ó s không còn n u màu s c xu t hi n m i nơi trên trang web. Vì v y, nguyên t c ngón tay cái ây chính là hãy dùng màu cho các t a và các t ng quan tr ng nh t trong t a t o ư c n tư ng t i a. Quy t c – Không dùng các màu b sung Các màu i di n nhau trên bánh xe màu ư c g i là các màu b sung. Ví d , màu xanh i di n v i da cam trên bánh xe màu. Do ó, khi t chúng c nh nhau có th gây nh c m t ngư i xem vì r t khó nhìn c hai màu này cùng lúc. Ngoài ra, nh ng màu b sung có th tr i nhau khi ng cùng nhau. Quy t c – Không dùng màu che khu t hơn 40% ch
  7. B t kỳ màu nào t i hơn màu ch 40% u khi n khó c ch hơn. Tuy nhiên, b n cũng có th thay i quy t c này b ng cách tính ư c t i c a màu s dùng. Ví d , màu xanh l c có th t i hơn nên không làm n i b t ư c ch b ng màu xanh dương. Vì v y, mu n có k t qu t t nh t, hãy xem cu n Pantone dành cho nh ng s c thái màu khác nhau th y ư c m i màu s c i v i các màn hình khác nhau. Ngoài ra, cu n Pantone cũng s giúp b n nh n bi t màu nào là c ư c hay không c ư c v i c ch xuôi l n ch ngư c trên màn hình.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2