intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Dự báo tuổi thọ sử dụng của cầu bê tông cốt thép ven biển Việt Nam do xâm nhập clo

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:167

44
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của luận án là nghiên cứu về sự xâm nhập clo gây ra ăn mòn cốt thép đối với các cầu bê tông cốt thép ven biển. Các nội dung chính của luận án: Xác định các tham số của quá trình xâm nhập clo vào trong bê tông như: Hệ số khuếch tán clo D; Nồng độ clo trên bề mặt bê tông Cs; Ngưỡng nồng độ clo gây ăn mòn thép Cth. Xây dựng phương pháp và mô hình dự báo tuổi thọ sử dụng cho các công trình cầu bê tông cốt thép ở ven biển Việt Nam theo sự xâm nhập clo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Dự báo tuổi thọ sử dụng của cầu bê tông cốt thép ven biển Việt Nam do xâm nhập clo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> <br /> ĐÀO VĂN DINH<br /> <br /> DỰ BÁO TUỔI THỌ SỬ DỤNG CỦA<br /> CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP VEN BIỂN<br /> VIỆT NAM DO XÂM NHẬP CLO<br /> CHUY£N NGµNH : Kü THUËT X¢Y DùNG C¤NG TR×NH §ÆC BIÖT<br /> M· Sè<br /> <br /> : 62.58.02.06<br /> <br /> LUËN ¸N TIÕN SÜ Kü THUËT<br /> <br /> Ng­êi H­íng dÉn khoa häc:<br /> 1. GS.TS PHẠM DUY HỮU<br /> 2. PGS.TS BÙI TRỌNG CẦU<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> i<br /> <br /> L I CAM ðOAN<br /> Tôi xin cam ñoan lu n án này là công trình nghiên c u c a cá nhân tôi.<br /> Các k t qu nêu trong lu n văn là trung th c và chưa ñư c công b trong các<br /> công trình khác.<br /> HÀ N I NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 2014<br /> TÁC GI<br /> <br /> ðÀO VĂN DINH<br /> <br /> ii<br /> <br /> L I C M ƠN<br /> Lu n án ñư c th c hi n dư i s hư ng d n tr c ti p c a GS.TS Ph m<br /> Duy H u và PGS.TS Bùi Tr ng C u. Tôi xin chân thành c m ơn các th y<br /> hư ng d n ñã ch d n t n tình và ñã ñóng góp các ý ki n quý báu ñ giúp tôi<br /> th c hi n lu n án này.<br /> Tôi xin c m ơn các quý th y cô trong b môn Công Trình Giao Thông<br /> Thành Ph và Công trình Th y, ñ c bi t là GS.TS Nguy n Vi t Trung ñã giúp<br /> ñ tôi r t nhi u trong quá trình h c t p nghiên c u.<br /> Tôi xin trân tr ng c m ơn PGS.TS Tr n Quang Vinh ñã ñóng góp các ý<br /> ki n cho lu n án.<br /> Tôi xin trân tr ng c m ơn Phòng ðào t o sau ð i h c trư ng ð i h c<br /> Giao Thông V n t i ñã t o ñi u ki n thu n l i cho tôi trong quá trình h c t p<br /> nghiên c u.<br /> Tôi cũng xin trân tr ng c m ơn Ban Giám Hi u trư ng ð i h c Giao<br /> Thông V n t i, lãnh ñ o khoa Công Trình ñã t o ñi u ki n ñ tôi ñư c h c t p<br /> và nghiên c u.<br /> Cu i cùng tôi bày t c m ơn các ñ ng nghi p, gia ñình ngư i thân ñã<br /> giúp ñ tôi trong quá trình h c t p, nghiên c u.<br /> HÀ N I NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 2014<br /> TÁC GI<br /> <br /> ðÀO VĂN DINH<br /> <br /> iii<br /> <br /> M CL C<br /> L i cam ñoan ................................................................................................................... i<br /> L i c m ơn ...................................................................................................................... ii<br /> M c l c...........................................................................................................................iii<br /> Danh m c các b ng bi u ............................................................................................... vi<br /> Danh m c các hình v ..................................................................................................vii<br /> Danh m c các ch vi t t t, các ký hi u ........................................................................ ix<br /> M ð U ........................................................................................................................ 1<br /> CHƯƠNG 1. T NG QUAN CÁC NGHIÊN C U V TU I TH S D NG<br /> C A C U BÊ TÔNG C T THÉP DO XÂM NH P CLO TRÊN TH GI I<br /> VÀ VI T NAM.............................................................................................................. 6<br /> 1.1<br /> <br /> M ñ u .................................................................................................. 6<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Các nghiên c u v ñ b n và tu i th s d ng trên th gi i ................ 8<br /> <br /> 1.2.1 Các nghiên c u v lý thuy t ñ b n c a bê tông ........................... 8<br /> 1.2.2 Các nghiên c u v cơ ch xâm nh p clo vào trong bê tông......... 10<br /> 1.2.3 Các nghiên c u cơ ch ăn mòn c t thép....................................... 13<br /> 1.2.4 Các thí nghi m v s c kháng xâm nh p clo c a bê tông ............. 21<br /> 1.2.5 Các nghiên c u v h s khu ch tán ............................................ 30<br /> 1.2.6 Các nghiên c u v th i gian kh i ñ u ăn mòn và th i gian lan<br /> truy n ăn mòn, tu i th s d ng............................................................... 32<br /> 1.3<br /> <br /> Các nghiên c u trong nư c................................................................. 35<br /> <br /> 1.4<br /> <br /> Nh n xét và hư ng nghiên c u c a lu n án ....................................... 37<br /> <br /> 1.5<br /> <br /> M c tiêu c a lu n án........................................................................... 38<br /> <br /> 1.6<br /> <br /> N i dung và phương pháp nghiên c u ............................................... 38<br /> <br /> 1.6.1 N i dung nghiên c u .................................................................... 38<br /> 1.6.2 Phương pháp nghiên c u .............................................................. 38<br /> CHƯƠNG 2. NGHIÊN C U XÁC ð NH H<br /> <br /> S<br /> <br /> KHU CH TÁN CLO<br /> <br /> TRONG BÊ TÔNG ..................................................................................................... 39<br /> 2.1<br /> <br /> Gi i thi u chung ................................................................................. 39<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Thí nghi m và xác ñ nh h s khu ch tán clo trong bê tông .............. 40<br /> <br /> 2.2.1 Thí nghi m th m nhanh clo ASTM C1202 .................................. 40<br /> 2.2.2 K t qu thí nghi m th m nhanh clo ASTM C1202 ..................... 48<br /> <br /> iv<br /> <br /> 2.2.3 Xây d ng công th c xác ñ nh h s khu ch tán clo t k t qu<br /> thí nghi m C1202 ..................................................................................... 49<br /> 2.2.4 Áp d ng phương trình DC1202 tính h s khu ch tán clo t k t<br /> qu thí nghi m C1202 .............................................................................. 50<br /> 2.3<br /> <br /> T ng k t các k t qu d báo h s khu ch tán trên th gi i .............. 51<br /> <br /> 2.3.1 D báo h s khu ch tán (D28) t t l nư c trên xi măng .......... 52<br /> 2.3.2<br /> <br /> nh hư ng c a nhi t ñ ñ n h s khu ch tán ............................ 52<br /> <br /> 2.3.3<br /> <br /> nh hư ng c a th i gian ñ n h s khu ch tán ........................... 53<br /> <br /> 2.3.4<br /> <br /> nh hư ng c a mu i silic ñ n h s khu ch tán ......................... 55<br /> <br /> 2.3.5<br /> <br /> nh hư ng c a ñ<br /> <br /> 2.3.6<br /> <br /> nh hư ng c a n t ñ n h s khu ch tán .................................... 57<br /> <br /> m ñ n h s khu ch tán ............................... 57<br /> <br /> 2.3.7 H s khu ch tán bi u ki n .......................................................... 58<br /> 2.3.8 Tính h s khu ch tán theo d báo và theo công th c kinh<br /> nghi m ...................................................................................................... 59<br /> 2.4<br /> <br /> So sánh các k t qu tính toán và th o lu n ......................................... 60<br /> <br /> 2.4.1 So sánh k t qu tính h s khu ch tán D...................................... 60<br /> 2.4.2 Phân tích, nh n xét k t qu tính h s khu ch tán D ................... 63<br /> 2.5<br /> <br /> K t lu n chương 2 .............................................................................. 63<br /> <br /> CHƯƠNG 3. XÂY D NG MÔ HÌNH D BÁO TU I TH S D NG C U<br /> BÊ TÔNG C T THÉP VEN BI N VI T NAM DO XÂM NH P CLO ............. 65<br /> 3.1<br /> <br /> Gi i thi u chung ................................................................................. 65<br /> <br /> 3.1.1 Khái ni m tu i th s d ng .......................................................... 66<br /> 3.1.2 Tu i th s d ng theo tác ñ ng c a s xâm nh p clo trong môi<br /> trư ng bi n ............................................................................................... 67<br /> 3.2<br /> <br /> Xây d ng mô hình d báo th i gian kh i ñ u ăn mòn ....................... 71<br /> <br /> 3.2.1 T ng quát...................................................................................... 71<br /> 3.2.2 Các tham s c a mô hình ............................................................. 71<br /> 3.2.3 Xây d ng mô hình d báo th i gian kh i ñ u ăn mòn ................ 80<br /> 3.2.4 Xây d ng chương trình tính th i gian kh i ñ u ăn mòn b ng<br /> Mathlab ..................................................................................................... 88<br /> 3.3<br /> <br /> Xây d ng mô hình d báo th i gian lan truy n ăn mòn ..................... 88<br /> <br /> 3.3.1 Các v n ñ chung ......................................................................... 88<br /> 3.3.2 Xem xét các mô hình hi n có ....................................................... 89<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2