intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu, xây dựng giải pháp tích hợp mật mã vào quá trình truyền tin đảm bảo an toàn thông tin trên mạng máy tính

Chia sẻ: Trần Văn Yan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:141

44
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm Bảo vệ thông tin trên kênh truyền công khai là chức năng chính của bài toán tích hợp mật mã để bảo mật thông tin trên mạng. Cốt lõi của quá trình này là can thiệp kỹ thuật mật mã nhằm mã hóa và giải mã các thông tin cần bảo vệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu, xây dựng giải pháp tích hợp mật mã vào quá trình truyền tin đảm bảo an toàn thông tin trên mạng máy tính

 1. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Nguyễn Ngọc Điệp NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MẬT MÃ VÀO QUÁ TRÌNH TRUYỀN TIN ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG MÁY TÍNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Hà Nội - 2017
 2. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Nguyễn Ngọc Điệp NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MẬT MÃ VÀO QUÁ TRÌNH TRUYỀN TIN ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG MÁY TÍNH CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN MÃ SỐ: 62.48.01.04 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HOÀNG MINH Hà Nội - 2017 ii
 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các nội dung, số liệu và kết quả nghiên cứu trình bày trong luận án là hoàn toàn trung thực và chưa có tác giả nào công bố trong bất cứ một công trình nào khác, các dữ liệu tham khảo được trích dẫn đầy đủ. Người cam đoan Nguyễn Ngọc Điệp i
 4. LỜI CẢM ƠN Luận án này được thực hiện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông. Nghiên cứu sinh xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS. TS. Hoàng Minh đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, trang bị phương pháp nghiên cứu, kiến thức khoa học để tôi hoàn thành các nội dung nghiên cứu của luận án. Nghiên cứu sinh xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy, cô của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học - Công nghệ mật mã, Học viện Kỹ thuật mật mã đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thành các nội dung nghiên cứu của luận án. Nghiên cứu sinh xin trân trọng cảm ơn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Khoa Khoa Quốc tế và Đào tạo Sau đại học là cơ sở đào tạo và đơn vị quản lý, các đồng chí Lãnh đạo Viện Khoa học - Công nghệ mật mã, nơi tôi đang công tác đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu thực hiện luận án. Tôi xin trân trọng cảm ơn các bạn bè người thân và gia đình đã cổ vũ, động viên giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành luận án. Nghiên cứu sinh ii
 5. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................ i LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................. ii MỤC LỤC ...................................................................................................................... iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT .................................................... vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ...................................................................................... viii DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................................. ix MỞ ĐẦU ..........................................................................................................................1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP CAN THIỆP MẬT MÃ VÀO HỆ THỐNG MẠNG DÙNG GIAO THỨC TCP/IP ..............................................................7 1.1. TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG ..................................7 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về an toàn thông tin .......................................................7 1.1.2. Các nguy cơ mất an toàn thông tin .........................................................................8 1.1.3. Các hình thức tấn công thông tin trên mạng ..........................................................8 1.1.4. Một số biện pháp an toàn .....................................................................................10 1.1.5. Các dịch vụ an toàn ..............................................................................................10 1.1.5.1. Dịch vụ bí mật ...................................................................................................11 1.1.5.2. Dịch vụ xác thực................................................................................................12 1.1.5.3. Dịch vụ toàn vẹn dữ liệu. ..................................................................................13 1.1.5.4. Dịch vụ không thể chối bỏ .................................................................................14 1.1.5.5. Dịch vụ kiểm soát truy nhập .............................................................................14 1.2. TÍCH HỢP MẬT MÃ VÀO HỆ THỐNG MẠNG DÙNG GIAO THỨC TCP/IP 15 1.2.1. Cấu trúc giao thức TCP/IP ...................................................................................15 1.2.2. Tích hợp mật mã vào các tầng của giao thức TCP/IP ..........................................17 1.2.2.1. Tích hợp mật mã vào tầng ứng dụng ................................................................19 1.2.2.2. Tích hợp mật mã vào tầng vận tải .....................................................................20 1.2.2.3. Tích hợp mật mã vào tầng Internet ...................................................................21 1.2.2.4. Tích hợp mật mã vào tầng truy nhập mạng ......................................................22 1.2.3. Cài đặt các dịch vụ an toàn dùng kỹ thuật mật mã ..............................................22 1.3. GIẢI PHÁP BẢO MẬT DỮ LIỆU TRÊN ĐƯỜNG TRUYỀN ............................27 1.3.1. Một số chuẩn về an toàn và bảo mật thông tin.....................................................27 1.3.2. Chuẩn về an toàn tầng vận tải SSL/TLS ..............................................................31 1.3.2.1. Giới thiệu bộ giao thức .....................................................................................31 1.3.2.2. Các thành phần trong giao thức SSL ................................................................31 1.3.3. Một số tấn công cơ bản đối với giao thức SSL ....................................................34 1.3.3.1. Tấn công quay lui phiên bản, quay lui thuật toán mã hóa. ..............................34 iii
 6. 1.3.3.2. Tấn công làm mất thông điệp ChangeCipherSpec............................................35 1.3.3.3. Tấn công quay lui thuật toán trao đổi khoá ......................................................36 1.3.3.4. Tấn công padding CBC .....................................................................................37 1.3.3.5. Lỗ hổng HeartBleed trong OpenSSL ................................................................38 1.3.4. Giải pháp tích hợp mật mã nâng cao độ an toàn và hiệu quả cho bộ giao thức SSL/TLS .........................................................................................................................40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1...............................................................................................42 CHƯƠNG II: NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI, ĐỘ AN TOÀN CỦA CÁC THAM SỐ HỆ MẬT RSA VÀ THUẬT TOÁN MÃ KHỐI .........................................44 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG ............................................................................................44 2.2. XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN THAM SỐ CHO HỆ MẬT RSA ............................46 2.2.1. Một số tiêu chuẩn tham số RSA an toàn đã được công bố ..................................47 2.2.2. Phương pháp xác định ngưỡng an toàn của Lenstra và Verheul .........................49 2.2.2.1. Ngưỡng an toàn .................................................................................................49 2.2.2.2. Độ dài modulo của hệ mật RSA ........................................................................50 2.2.2.3. Bảng tính ngưỡng an toàn và độ dài modulo an toàn cho hệ mật RSA ............51 2.2.3. Xác định ngưỡng an toàn theo quan điểm riêng ..................................................51 2.2.3.1. Luận cứ xác định đối tượng tấn công ...............................................................51 2.2.3.2. Công thức xác định các ngưỡng an toàn cho đến năm y (y2016) ..................52 2.2.4. Phương pháp mã hóa liên tiếp và tiêu chuẩn cho số công khai ...........................55 2.2.4.1. Một số công thức, định nghĩa ............................................................................55 2.2.4.2. Giải bài toán RSA bằng phương pháp mã hóa liên tiếp ...................................56 2.2.4.3. Phân tích modulo n của hệ RSA bằng phương pháp mã hóa liên tiếp .............57 2.2.4.4. Tiêu chuẩn cho tham số e ..................................................................................59 2.3. MỘT ĐỀ XUẤT MA TRẬN AN TOÀN, HIỆU QUẢ CHO TẦNG TUYẾN TÍNH TRONG CÁC MÃ PHÁP DẠNG AES ..............................................................61 2.3.1. Một số định nghĩa, khái niệm...............................................................................63 2.3.2. Phép MixColumns sử dụng ma trận dịch vòng và ma trận tựa vòng 4x4 ............64 2.3.3. Phân tích phép biến đổi MixColumns của AES ...................................................66 2.3.4. Đề xuất ma trận tuyến tính tựa vòng cho AES ....................................................68 2.3.5. Đánh giá cài đặt theo quan điểm phần mềm ........................................................71 2.3.6. Đánh giá về độ an toàn, số điểm bất động của tầng tuyến tính ............................74 2.3.7. Kết quả cài đặt thực nghiệm.................................................................................76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2...............................................................................................79 CHƯƠNG III: TÍCH HỢP MẬT MÃ TRONG GIAO THỨC VÀ BỘ PHẦN MỀM BẢO MẬT DỮ LIỆU TRÊN ĐƯỜNG TRUYỀN ........................................................81 3.1. BỘ PHẦN MỀM OPENVPN .................................................................................81 3.1.1. Giới thiệu bộ phần mềm OpenVPN .....................................................................81 3.1.2. Sơ đồ tổng quát ....................................................................................................82 3.1.3. Sơ đồ dòng dữ liệu ...............................................................................................83 iv
 7. 3.2. MỘT SỐ MODULE CHÍNH TRONG BỘ PHẦN MỀM ......................................85 3.2.1. Module VPN Daemon - Vận hành VPN theo cơ chế dịch vụ hệ thống ...............85 3.2.2. Module TUN/TAP - quản lý giao diện mạng ảo ..................................................87 3.2.3. Trao đổi khoá trong OpenVPN ............................................................................89 3.2.4. Mã hoá trong OpenVPN.......................................................................................90 3.2.5. Xác thực tính toàn vẹn gói dữ liệu trong OpenVPN ............................................90 3.2.6. Giao thức trong OpenVPN ...................................................................................91 3.3. TÍCH HỢP THAM SỐ RSA AN TOÀN VÀ THUẬT TOÁN MÃ KHỐI BC_VPN TRONG GIAO THỨC SSL/TLS. .................................................................93 3.3.1. Sử dụng tham số RSA an toàn trong giao thức SSL/TLS ....................................94 3.3.2. Tích hợp thuật toán mã khối BC_VPN vào trong bộ giao thức SSL/TLS...........98 3.3.3. Thử nghiệm, đánh giá bộ phần mềm bảo mật đường truyền PMBM_VPN. .....100 KẾT LUẬN CHƯƠNG III...........................................................................................105 KẾT LUẬN ..................................................................................................................107 A. Các kết quả Luận án đã đạt được: ...........................................................................107 B. Những đóng góp mới của luận án: ..........................................................................108 C. Hướng nghiên cứu tiếp theo: ...................................................................................108 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ .............................109 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................110 PHỤ LỤC: CÁC MODULE CHƯƠNG TRÌNH, KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ..........115 v
 8. DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT #(a) Lực lượng của a #(b) Lực lượng của b #{(X,Y)} Lực lượng của tập X, Y #S Số các phần tử của S N Vành số nguyên với phép cộng và phép nhân rút gọn theo modulo N * N Nhóm nhân cực đại của của vành N e| N N là bội của e, còn e là ước của N Gcd(a,b) Ước số chung lớn nhất của a và b Lmc(a,b) Bội số chung nhỏ nhất của a và b AES Advanced Encryption Standard Chuẩn mã hóa dữ liệu mở rộng ACL Access Control List Danh sách điều khiển truy nhập DLP Discrete Logarithm Problem Bài toán Logarith rời rạc DoS Denial of Service Tấn công từ chối dịch vụ DDoS Distributed Denial of Service Tấn công từ chối dịch vụ phân tán ECC Elliptic Curve Cryptosystem Hệ mật Elliptic ESP Encapsulating Security Payload Đóng gói mã hóa dữ liệu FPGA Field Programmable Gate Array Mảng cổng lập trình dạng trường HMAC Hash Message Authentication Hàm băm có xác thực Code KDF Key Derivation Function Hàm dẫn xuất khóa IKE Internet Key Exchange Trao đổi khóa trên Internet IDPS Intruction Detection Prevention Hệ thống phát hiện và ngăn chặn System truy cập IP Internet Protocol Giao thức liên mạng IPSec Internet Protocol Security Giao thức bảo mật IP ISO International Organization for Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế Standardization LAN Local Area Network Mạng cục bộ MDS Maximum Distance Separable Phân tách có khoảng cách cực đại MITM Man In The Middle Tấn công kẻ đứng giữa MPLS Multi Protocol Label Switching Chuyển mạch nhãn đa giao thức OSI Open System Interconnection Mô hình tương tác giữa các hệ thống mở. QoS Quality Of Service Chất lượng dịch vụ vi
 9. SPN Substitution Permutation Mạng thay thế - hoán vị Network SSL Secure Sockets Layer Giao thức bảo mật tầng Socket RSA Rivest, Shamir and Adlemen Hệ mật khóa công khai RSA TCP Transport Control Protocol Giao thức điều khiển truyền tin TLS Transport Layer Security Giao thức bảo mật tầng vận tải UDP User Datagram Protocol Giao thức gói dữ liệu người dùng VNI Virtual Networking Interface Giao diện mạng ảo VPN Virtual Private Network Mạng riêng ảo vii
 10. DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Các hình thức tấn công thông tin trên mạng máy tính ................................... 9 Hình 1.2: Cấu trúc của giao thức TCP/IP .................................................................... 16 Hình 1.3: Cấu trúc gói tin IP ........................................................................................ 17 Hình 1.4: Mô hình bảo mật thông tin dùng kỹ thuật mật mã ........................................ 23 Hình 1.5: Mô hình mã hóa khóa đối xứng .................................................................... 24 Hình 1.6: Mô hình mã hoá dùng khoá công khai.......................................................... 25 Hình 1.7: Giao thức bắt tay SSL ................................................................................... 32 Hình 1.8: Giao thức bản ghi SSL .................................................................................. 33 Hình 1.9: Tấn công ChangeCipherSpec ....................................................................... 35 Hình 1.10: Tấn công quay lui thuật toán trao đổi khóa ............................................... 37 Hình 3.1: Sơ đồ khối tổng quát của OpenVPN ............................................................. 82 Hình 3.2: Sơ đồ dòng dữ liệu được tương tác xử lý trong OpenVPN ........................... 84 Hình 3.3: Sơ đồ khối của VPN Daemon ....................................................................... 86 Hình 3.4: Sơ đồ khối hoạt động của module TUN/TAP ................................................ 88 Hình 3.5: Lưu đồ mã hoá và xác thực của OpenVPN ................................................... 91 Hình 3.6: Lưu đồ giải mã và xác thực trong OpenVPN ............................................... 91 Hình 3.7: UDP/TCP Format ......................................................................................... 92 Hình 3.8: Tích hợp tham số RSA và thuật toán mã khối trong OpenVPN .................... 93 Hình 3.9: Lưu đồ mã hoá và xác thực gói tin trong PMBM_VPN ............................... 98 Hình 3.10: Lưu đồ giải mã và xác thực gói tin trong PMBM_VPN ............................. 99 Hình 3.11: Đóng gói và bảo vệ gói tin IP trong PMBM_VPN ..................................... 99 Hình 3.12: Mô hình thử nghiệm phần mềm PMBM_VPN .......................................... 100 Hình 3.13: Cấu hình cho VPN Server ......................................................................... 102 Hình 3.14: Cấu hình cho VPN Client ......................................................................... 102 Hình 3.15: Trạng thái hiện thời của hệ thống VPN đã kết nối thành công ................ 103 Hình 3.16: Tốc độ của phần mềm PMBM_VPN (1 luồng) ......................................... 104 Hình 3.17: Tốc độ của phần mềm PMBM_VPN (4 luồng) ......................................... 104 viii
 11. DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Bảo vệ các thành phần của gói IP trong giao thức TCP/IP 18 Bảng 1.2. Các dịch vụ an toàn được cài đặt tại các tầng trong giao thức 18 TCP/IP Bảng 2.1. Bảng tính a(y) và n(y) cho lĩnh vực kinh tế - xã hội 51 của Lenstra và Verheul Bảng 2.2. Bảng tính các giá trị a(y) và n(y) cho lĩnh vực kinh tế - xã hội 54 Bảng 2.3. Bảng tính các giá trị ngưỡng an toàn theo các phương pháp 54 70 Bảng 2.4. Danh sách 16 đa thức nguyên thủy bậc 8 trên 2 Bảng 2.5. So sánh cài đặt kiểu bit-slice các ma trận MDS 4x4 74 Bảng 2.6. Kết quả cài đặt thực nghiệm thuật toán cho 1 vòng mã hóa 76 Bảng 2.7. Kết quả cài đặt thực nghiệm tốc độ mã hóa của BC_VPN 77 Bảng 2.8. Số lượng S-hộp tích cực vi sai và độ phức tạp trước thám mã vi 78 sai của AES và BC_VPN Bảng 2.9. Số lượng S-hộp tích cực vi sai và độ phức tạp trước thám mã 79 tuyến tínhcủa AES và BC_VPN Bảng 3.1. So sánh tốc độ từ PMBM_VPN client đến PMBM_VPN server 105 ix
 12. MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết của đề tài luận án Mạng máy tính là một hệ thống mở bao gồm nhiều máy tính và các thiết bị được kết nối với nhau nhằm chia sẻ tài nguyên chung và liên lạc với nhau. Mạng máy tính đã kết hợp được khả năng xử lý thông tin của các máy tính đơn lẻ và chức năng truyền thông. Các mạng máy tính ở Việt nam hiện nay chủ yếu là các mạng sử dụng hệ điều hành Windows, Linux, Unix với bộ giao thức truyền thông TCP/IP. Sự phát triển bùng nổ của Internet đã tạo điều kiện cho các loại hình xâm nhập trái phép vào các hệ thống công nghệ thông tin cả về chiều rộng (lây lan trên quy mô toàn thế giới) lẫn chiều sâu (can thiệp vào hạt nhân hệ thống đích). Mỗi ngày, các hệ thống mạng phải đối phó với hàng loạt đợt tấn công của tin tặc, khiến nhiều hệ thống bị đình trệ, tắc nghẽn và tê liệt, gây ra những tổn hại to lớn. Các phương thức tấn công ngày càng tinh vi, phức tạp có thể dẫn đến mất mát, sai lệch thông tin, thậm chí có thể làn sụp đổ hoàn toàn hệ thống thông tin của các cơ quan chính phủ, các ngân hàng, doanh nghiệp. Trong quá trình đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, hội nhập quốc tế, với sự phát triển nhanh chóng của các mạng thông tin truyền thông, các hệ thống thông tin phân tán và đặc biệt là mạng thông tin toàn cầu Internet thì nhu cầu đảm bảo an ninh an toàn thông tin càng trở lên cấp thiết. An toàn thông tin một vấn đề vừa mang tính thời sự, vừa mang tính thách thức không chỉ đối với các chuyên gia tin học mà còn đối với sự phát triển của các hệ thống thông tin toàn cầu. Đã từ lâu vấn đề bảo mật thông tin là một công việc quan trọng đối với mọi Quốc gia, nó nhằm mục đích giữ cho thông tin được an toàn bằng kỹ thuật mật mã. Khi chưa có mạng máy tính, thông tin được lưu trữ trên các máy tính được bảo vệ chủ yếu bằng các biện pháp vật lý, nghiệp vụ. Các thông tin cần giữ bí mật sẽ được mã hóa trước khi truyền trên kênh công khai. Khi các máy tính được kết nối với nhau thành mạng, do nhu cầu sử dụng tài nguyên chung và liên lạc với nhau, các thông tin trên mỗi máy tính dễ dàng bị truy nhập từ một máy tính khác. Đồng thời, 1
 13. các thông tin trao đổi trên môi trường mạng cũng dễ dàng bị đánh cắp, sửa đổi, giả mạo [51], [53], [62], [63]. An toàn mạng máy tính là tổng thể các giải pháp về mặt tổ chức và kỹ thuật nhằm ngăn cản mọi nguy cơ làm tổn hại đến hệ thống mạng. Sự cần thiết phải hội nhập các dịch vụ vào cùng một hạ tầng cơ sở mạng thống nhất (tất cả trong một) là một xu thế tất yếu. Các nhà quản lý, cung cấp dịch vụ mạng cố gắng triển khai những công nghệ mới nhất vào hạ tầng cơ sở mạng của mình, an ninh mạng trở thành một chức năng then chốt trong việc xây dựng và duy trì các mạng hiện đại của mọi tổ chức. Các nguyên tắc nền tảng để xây dựng hệ thống mạng an toàn bao gồm: tính bí mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng [7], [8], [26], [49], [53]. Tùy thuộc vào từng ứng dụng, dịch vụ và hoàn cảnh cụ thể, mà các nguyên tắc này sẽ được xác định mức độ quan trọng khác nhau. Vấn đề bảo vệ thông tin bằng mật mã đã và đang được nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm, đã có rất nhiều các nghiên cứu tạo ra các chuẩn bảo mật, các hệ mật và các giải pháp bảo mật cho hệ thống mạng. Song theo quan điểm mật mã, chúng ta không thể sử dụng các sản phẩm bảo mật thông tin của nước ngoài để bảo mật thông tin trên mạng thuộc phạm vi bí mật Nhà nước như: lĩnh vực An ninh Quốc phòng. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải chủ động tạo ra các sản phẩm bảo mật thông tin trên mạng máy tính, với các module mật mã kiểm soát hoàn toàn và độ an toàn của sản phẩm do các module mật mã quyết định. Nhận thấy sự cấp thiết, tính thời sự của lĩnh vực an toàn, bảo mật thông tin trên mạng máy tính và nhu cầu thực tế công tác, nghiên cứu sinh đã lựa chọn luận án: “Nghiên cứu, xây dựng giải pháp tích hợp mật mã vào quá trình truyền tin đảm bảo an toàn thông tin trên mạng máy tính”. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Bảo vệ thông tin trên kênh truyền công khai là chức năng chính của bài toán tích hợp mật mã để bảo mật thông tin trên mạng. Cốt lõi của quá trình này là can thiệp kỹ thuật mật mã nhằm mã hóa và giải mã các thông tin cần bảo vệ. 2
 14. Mục tiêu chính của Luận án là: - Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp tích hợp mật mã vào mô hình mạng TCP/IP để bảo mật dữ liệu trên đường truyền. - Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao tính an ninh, an toàn và hiệu quả thực thi các thuật toán mật mã trong bảo mật thông tin trên mạng. 1.3 Đối tượng nghiên cứu Mô hình, hệ thống mạng sử dụng bộ giao thức TCP/IP cần bảo đảm an ninh, an toàn. Các chuẩn giao thức bảo mật mạng, tập trung vào các giải pháp mật mã và khả năng tích hợp các thành tố mật mã vào bộ giao thức SSL/TLS để bảo mật dữ liệu trên đường truyền. 1.4 Phạm vi nghiên cứu - Luận án tập trung vào nghiên cứu, lựa chọn giải pháp tích hợp mật mã vào giao thức bảo mật dữ liệu trên đường truyền trong mô hình mạng TCP/IP. - Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi, độ an toàn của giao thức SSL/TLS, hệ mật RSA và thuật toán mã hóa dữ liệu cho bài toán bảo mật dữ liệu trên đường truyền. 1.5 Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu - Tổng hợp các kết quả nghiên cứu mới, các giải pháp về an toàn và bảo mật thông tin trên các máy tính và trên hệ thống mạng. - Trên cơ sở kiến trúc an ninh chung của mô hình OSI, các giao thức bảo mật mạng, thông qua khảo sát, phân tích, đánh giá các kết quả đã nghiên cứu từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật dữ liệu trên đường truyền. - Dựa trên phương pháp phân tích lý thuyết (sử dụng lý thuyết và kỹ thuật mật mã hiện đại), tính toán giải tích, chứng minh bằng toán học và kiểm chứng thông qua việc cài đặt, thử nghiệm thực tế để chứng minh tính đúng đắn, hiệu quả của các kết quả nghiên cứu. 3
 15. 1.6 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp tích hợp mật mã vào giao thức bảo mật dữ liệu trên đường truyền trong mô hình mạng TCP/IP để bảo mật thông tin trên mạng. Phân tích cấu trúc giao thức SSL/TLS, các điểm yếu an ninh và một số tấn công cơ bản dựa trên các điểm yếu còn tồn tại của bộ giao thức. - Nghiên cứu đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi các thuật toán mật mã, đảm bảo hiệu quả về tốc độ, độ an toàn và bảo mật cho bài toán bảo mật dữ liệu trên đường truyền. - Thiết kế và xây dựng bộ chương trình thử nghiệm giải pháp bảo mật dữ liệu trên đường truyền với thuật toán mã khối và tham số mật mã được nghiên cứu đề xuất. - Thử nghiệm, đánh giá độ an toàn và hiệu quả của bộ chương trình bảo mật dữ liệu trên đường truyền. 1.7 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn - Ý nghĩa khoa học: Quá trình nghiên cứu luận án sẽ cho thấy rõ cơ sở khoa học của việc nghiên cứu, đề xuất cải tiến thuật toán mật mã và ứng dụng một số nguyên thủy mật mã vào bài toán bảo mật thông tin trên đường truyền. - Ý nghĩa thực tiễn: Cải tiến, nâng cao tốc độ tính toán, hiệu năng thực thi các thuật toán mật mã đảm bảo tính hiệu quả, giảm thời gian tính toán và tài nguyên của hệ thống đồng thời tăng cường tính an toàn, bảo mật cho bộ giao thức SSL/TLS đáp ứng bài toán bảo mật dữ liệu trên đường truyền. Giải pháp tích hợp mật mã để bảo mật thông tin trên đường truyền của luận án cho phép chúng ta xây dựng các mạng cục bộ, mạng diện rộng có độ an toàn cao dựa trên kênh truyền Internet và các mạng công cộng khác. Hơn nữa, giải pháp này cho phép ta bảo mật được cơ bản các ứng dụng, dịch vụ truyền tin trên mạng dùng giao thức TCP/IP bao gồm cả hình ảnh động, âm thanh mà không can thiệp vào cấu trúc của ứng dụng. Điều này đã giải quyết được yêu cầu thực tế ở Việt Nam, có rất nhiều ứng dụng cần được bảo vệ thông tin nhưng chúng ta không được can thiệp mật mã vào cấu trúc của nó. 4
 16. 1.8 Giới thiệu bố cục của luận án Bố cục của luận án gồm Lời nói đầu, 3 chương nội dung, phần Kết luận, Danh mục các công trình, bài báo khoa học đã công bố của nghiên cứu sinh và phần Phụ lục của luận án. Phần mở đầu: Phân tích tình hình hiện tại, tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu và đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu. Chương 1: Tổng quan về giải pháp can thiệp mật mã vào hệ thống mạng dùng giao thức TCP/IP. Chương này hệ thống hóa các khái niệm cơ bản về an ninh an toàn trên mạng máy tính. Phân tích bộ giao thức TCP/IP và khả năng tích hợp mật mã vào các tầng trong mô hình giao thức TCP/IP để bảo mật thông tin; Phân tích bộ giao thức SSL/TLS, các thành phần cơ bản trong bộ giao thức, chỉ ra những điểm yếu mất an ninh, an toàn trong giao thức và những giải pháp khắc phục. Xác định rõ vai trò của hệ mật RSA và thuật toán mã khối trong giao thức SSL/TLS để xây dựng ứng dụng bảo mật dữ liệu trên đường truyền. Chương 2: Nâng cao hiệu quả thực thi, độ an toàn của các tham số hệ mật RSA và thuật toán mã khối. Trong chương này, luận án trình bày một số kết quả nghiên cứu đề xuất mới về tiêu chuẩn số mũ công khai trong hệ mật RSA trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và thuật toán mã hóa dữ liệu định hướng cho ứng dụng bảo mật dữ liệu trên đường truyền. - Thứ nhất, luận án đưa ra một tiêu chuẩn mới đối với số mũ công khai trong hệ mật RSA (kết quả nghiên cứu được đăng trong bài báo số 05) và cập nhật bổ sung giả thiết xác định độ dài modulo an toàn. - Thứ hai, luận án nghiên cứu đề xuất được ma trận an toàn và cài đặt hiệu quả dựa trên ma trận tựa vòng cho tầng tuyến tính trong các mã khối dạng AES (kết quả nghiên cứu được đăng trong bài báo số 06). Chương 3: Tích hợp mật mã trong giao thức và bộ phần mềm bảo mật dữ liệu trên đường truyền. 5
 17. Chương 3 tập trung phân tích mô hình, cấu trúc hoạt động của bộ phần mềm OpenVPN. Kiểm soát và từng bước làm chủ bộ phần mềm mã nguồn mở. Thực hiện các giải pháp tích hợp mật mã vào các thành phần trong bộ phần mềm OpenVPN. - Cài đặt, tích hợp bộ tham số an toàn của hệ mật RSA vào quá trình xác thực, trao đổi khóa trong bộ giao thức SSL/TLS. - Xây dựng bộ phần mềm thử nghiệm bảo mật đường truyền dựa trên công nghệ OpenVPN có tích hợp các tham số và thuật toán mã khối an toàn, hiệu quả khắc phục được một số điểm yếu của bộ giao thức SSL/TLS đã phân tích; Thử nghiệm và đánh giá tính an ninh an toàn và hiệu năng của bộ phần mềm. Phần kết luận: Trình bày những kết quả nghiên cứu chính của luận án, nêu bật các đóng góp mới của luận án và định hướng nghiên cứu tiếp theo. Phần Phụ lục: Trình bày một số kết quả cài đặt, thử nghiệm thuật toán tích hợp vào bộ phần mềm bảo mật dữ liệu trên đường truyền. 6
 18. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP CAN THIỆP MẬT MÃ VÀO HỆ THỐNG MẠNG DÙNG GIAO THỨC TCP/IP Xây dựng các hệ thống bảo mật thông tin trên mạng máy tính đòi hỏi một giải pháp tổng thể bao gồm nhiều cơ chế an toàn như điều khiển truy nhập, mã hóa dữ liệu, chữ ký số, xác thực, bảo vệ vật lý [8], [26], [49], [53],... Kỹ thuật mật mã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ thông tin trên mạng, nó cho phép chúng ta cài đặt hầu hết các dịch vụ an toàn bao gồm các dịch vụ bí mật, xác thực, toàn vẹn và không thể chối bỏ. Ngoài ra nó góp phần quan trọng trong việc cài đặt dịch vụ điều khiển truy nhập. 1.1. TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về an toàn thông tin Trong hoạt động xã hội, thông tin được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh. Trên mạng máy tính, thông tin được lưu trữ trong các thiết bị vật lý như ổ đĩa, thẻ nhớ…hoặc được truyền qua kênh công khai. Những thông tin có giá trị luôn luôn chịu những mối đe dọa của những người không được ủy quyền. Họ có thể là những kẻ tấn công bất hợp pháp hoặc những người trong nội bộ cơ quan, tổ chức có thông tin cần bảo vệ. Khái niệm “An toàn thông tin” (Information security) chỉ ra các yêu cầu đối với việc bảo vệ thông tin bao gồm: - Tính bí mật (Confidentality): Đảm bảo rằng thông tin không bị lộ hoặc bị khám phá bởi những người không được ủy quyền. - Tính xác thực (Authentication): Đảm bảo rằng người gửi và người nhận thông tin không bị mạo danh. - Tính toàn vẹn (Integrity): Đảm bảo rằng thông tin không bị thay đổi hoặc bị phá hủy bởi những người không được ủy quyền. - Tính sẵn sàng (Availibility): Đảm bảo rằng những người hợp pháp không bị từ chối truy nhập một cách không chính đáng tới thông tin và tài nguyên. Một mối đe doạ (threat) là một người, một vật, một sự kiện, hay một ý định gây ra một số nguy hiểm đối với tài nguyên, dưới dạng tính bí mật, toàn vẹn, sự khả dụng, hoặc tính sử dụng hợp pháp của tài nguyên. Một cuộc tấn công (attack) là thể 7
 19. hiện thực tế của một mối đe doạ. Các biện pháp bảo vệ (safeguard) là các điều khiển vật lý, các cơ chế, các chính sách và các thủ tục bảo vệ các tài nguyên khỏi các mối đe doạ. Những điểm có thể bị tổn thương (vulnerability) là những điểm yếu trong một cách bảo vệ, hay nơi thiếu sự bảo vệ. Sự rủi ro (risk) là độ đo đánh giá tính dễ bị tổn thương thực sự kết hợp với khả năng tấn công thành công. Độ rủi ro cao nếu giá trị của tài sản có thể bị tổn thương cao, và khả năng tấn công thành công cao. Ngược lại, độ rủi ro thấp nếu giá trị của tài sản có thể bị tổn thương thấp, và khả năng tấn công thành công thấp. Việc phân tích độ rủi ro có thể cung cấp một cách định lượng để xác định xem chi phí trong các cách bảo vệ có được đảm bảo hay không. 1.1.2. Các nguy cơ mất an toàn thông tin Do hoạt động trong môi trường mở và phân tán, thông tin được lưu thông rộng khắp và dưới rất nhiều hình thức nên mạng máy tính phải chịu nhiều mối đe doạ từ nhiều phía. Các mối đe doạ chủ yếu trực tiếp bao gồm: - Sự rò rỉ thông tin: Thông tin bị lộ hoặc bị khám phá do một người hoặc thực thể được phép. Điều này có thể liên quan đến những tấn công trực tiếp, chẳng hạn nghe trộm hoặc những kiểu theo dõi thông tin tinh tế hơn. - Vi phạm tính toàn vẹn: Tính nhất quán của dữ liệu bị tổn thương thông qua việc tạo, thay đổi trái phép hay phá hoại dữ liệu. - Từ chối dịch vụ: Việc truy nhập thông tin hoặc các tài nguyên khác bị cản trở một cách có chủ tâm. - Sử dụng trái phép: Một tài nguyên được sử dụng bởi một người không có quyền hoặc theo một cách không được phép. 1.1.3. Các hình thức tấn công thông tin trên mạng Hình 1.1 minh họa luồng thông tin được truyền từ nơi gửi (nguồn thông tin) đến nơi nhận (đích thông tin). Trên đường truyền công khai thông tin bị tấn công bởi những người không được ủy quyền nhận tin, ta gọi là kẻ tấn công. Theo [53] các hình thức tấn công thông tin trên mạng được chia làm 4 loại cơ bản sau: 8
 20. Nguồn Đích thông tin thông tin (a) Luồng bình thường Nguồn Đích Nguồn Đích thông tin thông tin thông tin thông tin (b) Ngăn chặn thông tin (c) Chặn bắt thông tin Nguồn Đích Nguồn Đích thông tin thông tin thông tin thông tin (d) Thay đổi thông tin (e) Chèn thông tin giả Hình 1.1: Các hình thức tấn công thông tin trên mạng máy tính - Ngăn chặn thông tin (Interruption): Tài nguyên thông tin bị phá hủy, không sẵn sàng phục vụ hoặc không sử dụng được. Đây là hình thức tấn công làm mất khả năng sẵn sàng phục vụ của thông tin. - Chặn bắt thông tin (Interception): Kẻ tấn công có thể truy nhập tới tài nguyên thông tin. Đây là hình thức tấn công vào tính bí mật của thông tin. - Sửa đổi thông tin (Modification): Kẻ tấn công truy nhập, chỉnh sửa thông tin trên mạng. Đây là hình thức tấn công lên tính toàn vẹn của thông tin - Chèn thông tin giả (Fabrication): Kẻ tấn công chèn thông tin và dữ liệu giả vào hệ thống. Đây là hình thức tấn công lên tính xác thực của thông tin. Nó có thể là việc chèn các thông báo giả mạo vào mạng hay thêm các bản ghi vào mạng hay các bản ghi vào tệp tin. 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2