intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch dựa trên phương pháp khai thác ý kiến khách hàng trực tiếp

Chia sẻ: Buctranhdo Buctranhdo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:141

5
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu với mục tiêu nhằm nghiên cứu và đề xuất mô hình kiến trúc của hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch, tiếp cận dựa trên phương pháp khai thác ý kiến khách hàng trực tuyến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch dựa trên phương pháp khai thác ý kiến khách hàng trực tiếp

 1. 2356789 
 2. 88 56 6 9 1  ! "" 766#$ 5 56% &'(9)5*5+, 7567 -.,59/ 
 3. 9./ 1 9)0%$15$7$067 26 7 5) (   .37645 5 *56567.2 1    3689:9;
 4. 2356789 
 5.  9! 1 " ########$$% &&######## '()  * +,!-9./ 01 '' 23194 5 934 1 9.6*)7)')6' 8 ' . - " 9:;>?@>:ABCDEFGHDEIGHDJGKLMGNO 1 " (PQFRSTUVUVW 3X'YZ [?\]^E\_>?`a>b:cd:efA ghijkh[5lmn6 ohiYpq4  3rosog
 6. 0 2346789
 7.  000!"#$%&'(#$%)'(*(+ 0 ,-./$01234,5#671238*2(/2"9:4)$0(#(#;2
 8. ABCDEFGHIFJCEBK ?  ? LBMCFNCOFPBQEA?  
 9. 00 2346789 
 10. 0!"#$%&'()*"+ ,-./01,+2345,67,8,9":;6$?2"@6 AB6CDE5 F'()GH(EIE
 11. J-H"JKL,6#&
 12. JKM+,N. 9@OPQ2,6#&
 13. JKM+RA>*":J"STE" #)6C $U"J+V9EAWB'X"#$>06H$5 F'()YZ[37\]^H,KT+6#=TH2IEOWEW _0!`aM+AL,6#&
 14. JKM+RA>*":6Hb8 cT+deZfg!!ha!e!i!hdjk2T'l*_mk!h V2D9EAWWB'X. F'()"@EU6MHOWEWT>HL,6#&
 15. JKM+,N.9@OPQ":2(nU7W2E2"obE0j "C
 16. 000 234634 678 4 2
 17. 678 42  234 634  234   234   234 8  2! "# $%&'(&)*&+,-+&.+/-+&01&./233333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334 5%&678&.29:&-;+29-&8%&'?:&+@2&-;+29-&8
 18. " 6n4s $%$%&tR-;&S:[-&-;+29-&8
 19. 01 3454546789
 20.  79  9444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443 ! " 9 # $ #7 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443% 3454&4'(9 )*) *9 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2