intTypePromotion=1

Luận văn cao học: Hoàn thiện hoạt động xúc tiến nhằm thúc đẩy xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường EU

Chia sẻ: Lyvanson Son | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:260

1
387
lượt xem
186
download

Luận văn cao học: Hoàn thiện hoạt động xúc tiến nhằm thúc đẩy xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường EU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đưa hàng hoá thâm nhập thị trường Liên minh châu Âu (EU) là tham vọng của hầu hết các doanh nghiệp sản xuất và nhà xuất khẩu trên thế giới. EU là khối thương mại chung lớn nhất thế giới gồm có 27 quốc gia, hoạt động giao thương buôn bán giữa các nước liên thông với nhau. Vì vậy, hàng hoá một khi thâm nhập vào được một thị trường bất kì nào trong khối sẽ dễ dàng tiếp cận được với các thị trường còn lại. Như thông tin từ Vụ châu Âu, hàng năm, tổng giá trị giao dịch...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn cao học: Hoàn thiện hoạt động xúc tiến nhằm thúc đẩy xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường EU

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C KINH T QU C DÂN TH HƯƠNG HOÀN THI N HO T NG XÚC TI N NH M THÚC Y XU T KH U C A CÁC DOANH NGHI P VI T NAM VÀO TH TRƯ NG EU Chuyên ngành: Kinh t th gi i và Quan h kinh t qu c t (Kinh t i ngo i) Mã s : 62.31.07.01 LU N ÁN TI N S KINH T Cán b hư ng d n khoa h c: 1. GS.TS. Nguy n Văn Thư ng 2. PGS. TS. inh Văn Thành HÀ N I, NĂM 2009
 2. 2 L I CAM OAN Tôi xin cam oan ây là công trình nghiên c u c l p c a riêng tôi, không sao chép t b t c tài li u nào khác. Các thông tin, s li u s d ng trong lu n án là trung th c. N u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m. Tác gi lu n án NCS Th Hương
 3. 3 M CL C TRANG PH BÌA L I CAM OAN M CL C DANH M C CÁC T VI T T T DANH M C CÁC B NG, HÌNH V VÀ H P N i dung S trang PH N M U 1 Chương 1: CƠ S LÝ LU N VÀ KINH NGHI M C A M T S NƯ C V 10 HO T NG XÚC TI N XU T KH U C A CHÍNH PH 10 1.1. M t s v n lý lu n chung v ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph 30 1.2. Vai trò c a ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph 34 1.3. Ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph m t s nư c trên th gi i và kinh nghi m i v i Vi t Nam Chương 2: TH C TR NG HO T 54 NG XÚC TI N XU T KH U HÀNG HÓA SANG TH TRƯ NG EU C A CHÍNH PH VI T NAM 55 2.1. c i m th trư ng EU và tình hình xu t kh u hàng hóa Vi t Nam sang EU 68 2.2. H th ng các t ch c xúc ti n xu t kh u c a Vi t Nam hi n nay 81 2.3. Th c tr ng ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam t năm 2000 n nay 103 2.4. ánh giá khái quát v ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hóa sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam Chương 3: 124 NH HƯ NG VÀ M T S GI I PHÁP HOÀN THI N HO T NG XÚC TI N XU T KH U HÀNG HÓA SANG TH TRƯ NG EU C A CHÍNH PH VI T NAM 124 3.1. nh hư ng phát tri n xu t kh u hàng hóa c a Vi t Nam 136 3.2. Quan i m và nh hư ng i v i ho t ng xúc ti n xu t kh u…
 4. 4 145 3.3. B i c nh kinh t trong nư c và qu c t nh hư ng n ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph Vi t Nam 154 3.4. M t s gi i pháp hoàn thi n và tăng cư ng ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hóa sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam K T LU N 170 DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH KHOA H C Ã CÔNG B C A TÁC GI 172 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 173 PH L C
 5. 5 DANH M C CÁC T VI T T T Các t vi t t t ti ng Anh STT Ký hi u Nghĩa y Ti ng Anh Ti ng Vi t 01 AJC Trung tâm xúc ti n thương m i - − u tư - Du l ch Nh t B n - ASEAN 02 APEC Asean - Pacific Economic Di n àn h p tác kinh t Châu Cooperation Á - Thái Bình Dương 03 ASEAN Association of South East Hi p h i các nư c ông Nam Á Asian Nations 04 ASEM The Asia - Europe Meeting Di n àn Á - Âu 05 ATPF Asian Trade Promotion Di n àn các T ch c xúc ti n Forum thương m i Châu Á 06 BTA Bilateral Trade Agreement Hi p nh thương m i Vi t - M 07 CEEC Central and East European Các nư c Trung và Ðông Âu Countries 08 CCPIT China’s Council for Hi ng xúc ti n thương m i Promotion of International qu c t Trung Qu c Trade 09 EC European Community C ng ng Châu Âu 10 EU European Union Liên minh Châu Âu 11 EU 15 European Union 15 G m 15 thành viên cũ c a Liên minh Châu Âu (t trư c 01/05/2004) 12 FDI Foreign Direct Investment u tư tr c ti p nư c ngoài 13 GDP Gross Domestic Product T ng s n ph m qu c n i 14 GSP General System of Ch thu quan ưu ãi ph Preferences cp 15 HACCP Hazard Analysis on Critical Tiêu chu n phân tích m i nguy
 6. 6 Control Point hi m t i i m ki m soát gi i h n tr ng y u 16 IMF International Monetary Qu ti n t qu c t Fund 17 ITC International Trade Centre Trung tâm thương m i qu c t 18 JETRO Japan External Trade T ch c ngo i thương Nh t B n Organization 19 KOTRA Korea Trade Investment T ch c xúc ti n thương m i và Promotion Agency u tư Hàn Qu c 20 MFN Most Favour Nation Ch T i hu qu c 21 ODA Official Development Vi n tr phát tri n chính th c Assistance 22 OPEC Organization of Petroleum T ch c các nư c xu t kh u d u Exporting Countries m 23 SA8000 Social Act 8000 Tiêu chu n v trách nhi m xã hi 24 SIPPO T ch c xúc ti n thương m i − Thu S 25 TPOs Trade Promotion Các t ch c xúc ti n thương m i Organizations 27 TSIs Trade Support Institutions Các th ch h tr thương m i 28 UNCTAD United Nations Conference U ban phát tri n thương m i on Trade Development c a Liên h p qu c 29 USD United States Dollar ôla M 30 VCCI Vietnam Chamber of Phòng Thương m i và Công Commerce and Industry nghi p Vi t Nam 31 VIETRAD Vietnam Trade Promotion C c xúc ti n thương m i Vi t E Agency Nam 32 WTO World Trade Organization T ch c thương m i th gi i
 7. 7 Các t vi t t t ti ng Vi t STT Ký hi u Nghĩa y 01 TM Thương m i 02 VP Văn phòng 03 XK Xu t kh u 04 XTTM Xúc ti n thương m i 06 XTXK Xúc ti n xu t kh u
 8. 8 DANH M C CÁC B NG TT Tên b ng S trang B ng 2.1 Kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam sang EU (2000 - 59 2008) B ng 2.2 Kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam sang các nư c 62 thành viên c a EU 15 B ng 2.3 T tr ng kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam sang các 63 nư c thành viên c a EU 15 B ng 2.4 Kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam sang 12 nư c 65 thành viên m i c a EU B ng 2.5 T tr ng kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam sang 12 66 nư c thành viên m i c a EU B ng 2.6 M t s m t hàng xu t kh u chính c a Vi t Nam sang 67 EU B ng 3.1 Kim ng ch và cơ c u xu t kh u c a Vi t Nam giai 128 o n 2000 - 2010 B ng 3.2 T tr ng th trư ng xu t kh u c a Vi t Nam, th i kỳ 129 2001 - 2010 DANH M C CÁC HÌNH V TT Tên hình v S trang Hình 2.1 Kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam sang EU so v i 60 t ng kim ng ch xu t kh u c a c nư c Hình 2.2 Năng l c cung c p d ch v c a các t ch c XTXK Vi t 109 Nam Hình 2.3 Mc tác ng c a thông tin c a B và S Thương 110 m i… Hình 3.1 Cơ c u xu t kh u năm 2010 c a Vi t Nam 128
 9. 9 DANH M C CÁC H P TT Tên h p S trang H p 2.1 Thi u ng b trong XTTM … 78 H p 2.2 18 m t hàng ư c h tr XTXK 83 H p 2.3 Tri n khai chi n lư c XTTM 2006 - 2010 84 H p 2.4 Tri n khai công tác XTTM năm 2008 86 H p 2.5 “Công tác XTTM n u có nh hư ng dài h n …” 114 H p 2.6 Vi t Nam chi XTTM th p nh t th gi i 119
 10. 10 DANH M C CÁC B NG, HÌNH V , SƠ VÀ H P TT Tên b ng, sơ , hình v S trang B ng 2.1 Kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam sang EU (2000 - 2008) 58 B ng 2.2 Kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam sang các nư c thành viên 62 c a EU 15 B ng 2.3 Kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam sang 12 nư c thành viên 64 m i c a EU B ng 2.4 M t s m t hàng xu t kh u chính c a Vi t Nam sang EU 66 B ng 3.1 Kim ng ch và cơ c u xu t kh u c a Vi t Nam giai o n 2000 - 128 2010 B ng 3.2 T tr ng th trư ng xu t kh u c a Vi t Nam, th i kỳ 2001 - 2010 129 Hình 2.1 Kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam sang EU so v i t ng kim 59 ng ch xu t kh u c a c nư c Hình 2.2 Năng l c cung c p d ch v c a các t ch c XTXK Vi t Nam 110 Hình 2.3 Mc tác ng c a thông tin c a B và S Thương m i … 112 Hình 3.1 Cơ c u xu t kh u năm 2010 c a Vi t Nam 144 Sơ 1.1 Tác ng c a xúc ti n xu t kh u t i phát tri n s n xu t trong 23 nư c c a m t qu c gia Sơ 1.2 Cơ c u t ch c c a C c Xúc ti n thương m i Hàn Qu c 35 Sơ 1.3 Cơ c u t ch c c a C c Xúc ti n xu t kh u Thái Lan 37 Sơ 2.1 T ch c b máy B Công Thương 68 Sơ 2.2 T ch c b máy C c xúc ti n thương m i 72 H p 2.1 Thi u ng b trong XTTM … 79 H p 2.2 18 m t hàng ư c h tr XTXK 84 H p 2.3 Tri n khai chi n lư c XTTM 2006 - 2010 85 H p 2.4 Tri n khai công tác XTTM năm 2008 87 H p 2.5 “Công tác XTTM n u có nh hư ng dài h n …” 115 H p 2.6 Vi t Nam chi XTTM th p nh t th gi i 119
 11. 11 PH N M U 1. TÍNH C P THI T C A TÀI NGHIÊN C U Trong i u ki n m c a, h i nh p kinh t qu c t , xu t kh u gi v trí trung tâm trong các ho t ng kinh t i ngo i c a nhi u qu c gia. c bi t, i v i các qu c gia theo u i chi n lư c công nghi p hoá hư ng v xu t kh u như các nư c m i công nghi p hoá (NICs) châu Á thì xu t kh u còn óng vai trò u tàu t o à cho tăng trư ng kinh t . Theo kinh nghi m c a m t s nư c như Nh t B n, Hàn Qu c, Singapore, Thái Lan, Trung Qu c, ng hành v i ho t ng xu t kh u luôn là các ho t ng xúc ti n xu t kh u nh m giúp cho xu t kh u phát tri n thu n l i và có hi u qu . K t khi th c hi n ư ng l i i m i, chuy n sang n n kinh t th trư ng m c a và ch ng h i nh p vào n n kinh t th gi i, ng và Nhà nư c ta ã có ch trương y m nh xu t kh u làm ng l c cho quá trình công nghi p hoá t nư c. y m nh xu t kh u, Chính ph cũng như các doanh nghi p Vi t Nam ã và ang áp d ng r t nhi u bi n pháp kích thích xu t kh u (ví d như chính sách khuy n khích qua thu , cung c p tín d ng ưu ãi, h tr kh o sát th trư ng, tìm ki m khách hàng, ti n hành các ho t ng marketing, ...). Trong ó, nh ng ho t ng xúc ti n xu t kh u ã ư c tăng cư ng, nhưng chúng chưa th c s tr thành công c h u hi u nh m y m nh xu t kh u. S dĩ như v y là do Vi t Nam v n chưa có s nh n th c y và úng n v xúc ti n xu t kh u trong t ng doanh nghi p, t ng ngành và trong các cơ quan qu n lý Nhà nư c. Trên th c t , nư c ta còn thi u m t m ng lư i t ch c xúc ti n xu t kh u qu c gia ho t ng có hi u qu , m t h th ng cơ s h t ng ng b ph c v cho
 12. 12 ho t ng xu t kh u và xúc ti n xu t kh u (các sàn giao d ch hàng hoá, các trung tâm h i ch , tri n lãm v i quy mô l n, phương ti n thi t b hi n i, ...). Trong th i gian qua, t c tăng trư ng xu t kh u c a Vi t Nam nhìn chung t m c cao, nhưng mang tính không n nh. Có hi n tư ng này m t ph n là do s thay i r t nhanh chóng c a th trư ng th gi i, nh ng tác ng tiêu c c c a quá trình t do hoá thương m i (gây ra s c ép c nh tranh kh c li t hơn cho các doanh nghi p Vi t Nam trư c các i th c nh tranh l n trong khu v c như các nhà xu t kh u Trung Qu c, Malaixia, Thái Lan, …), s thi u thông tin và lúng túng trong vi c tìm ki m khách hàng, thi t l p kênh phân ph i hàng xu t kh u c a các doanh nghi p. Do v y, xúc ti n xu t kh u càng tr nên quan tr ng và c p thi t hơn, giúp cho Vi t Nam vư t qua ư c nh ng khó khăn và b t c p nêu trên t o ra s n nh, phát tri n cho xu t kh u. Xét theo góc th trư ng, EU ư c ánh giá là m t th trư ng l n và nhi u ti m năng cho xu t kh u Vi t Nam, nh t là khi Liên minh này k t n p thêm 10 nư c thành viên m i. Theo s li u c a T ng c c Th ng kê, t năm 2000 n nay EU luôn gi v trí là m t trong nh ng th trư ng xu t kh u l n nh t c a Vi t Nam, kim ng ch xu t kh u sang th trư ng này m i năm chi m kho ng 20% kim ng ch xu t kh u c a c nư c [13]. Tuy nhiên, t c tăng trư ng xu t kh u chung cũng như c a h u h t các m t hàng ch l c c a Vi t Nam sang th trư ng EU như d t may, giày dép, thu s n, nông s n u ch t m c th p và không n nh. S ch ng l i này m t ph n do có nhi u doanh nghi p ã có s chuy n hư ng sang th trư ng M k t khi có Hi p nh Thương m i Vi t - M , c bi t là các doanh nghi p xu t kh u hàng
 13. 13 d t may, thu s n và giày dép. Bên c nh ó còn có nguyên nhân r t quan tr ng khác là các nhà xu t kh u Vi t Nam g p ph i nhi u khó khăn trong vi c áp ng các tiêu chu n k thu t c a EU, ti p c n các u m i phân ph i tr c ti p, thách th c b ki n bán phá giá. Vì v y, ngoài nh ng n l c c a b n thân doanh nghi p, Vi t Nam ang r t c n nh ng ho t ng xúc ti n c a Chính ph và các hi p h i ngành hàng mang tính c thù, phù h p v i c i m th trư ng và th c s h u ích h tr cho các doanh nghi p vư t qua ư c nh ng khó khăn, thách th c và xu t kh u thành công vào th trư ng EU. i u ó càng c bi t có ý nghĩa trong i u ki n EU m r ng (k t n p thêm 10 nư c thành viên m i vào 01 tháng 5 năm 2004, sau ó ngày 01 tháng 01 năm 2007 k t n p thêm 2 nư c thành viên và tr thành kh i liên k t c a 27 nư c, trong ó có n 8 nư c thu c khu v c ông Âu ã t ng là b n hàng truy n th ng c a Vi t Nam) tr thành kh i th trư ng chung l n nh t th gi i. V i nh ng lý do nêu trên, tài “Hoàn thi n ho t ng xúc ti n nh m thúc y xu t kh u c a các doanh nghi p Vi t Nam vào th trư ng EU” ã ư c ch n nghiên c u v i m c ích làm rõ cơ s lý lu n và th c tr ng c a ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam. T ó ra các gi i pháp khoa h c nh m y m nh và nâng cao hi u qu c a ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam. 2. T NG QUAN CÁC NGHIÊN C U LIÊN QUAN N TÀI Trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t , ho t ng xúc ti n thương m i qu c t nói chung và ho t ng xúc ti n xu t kh u nói riêng ã ư c quan tâm nghiên c u các nư c trên th gi i cũng như
 14. 14 Vi t Nam. Trong ó, lu n án c a Liesel Anna (2001) v i t a “Ý nghĩa xã h i c a t ch c xúc ti n xu t kh u trong ngành may m c Th Nhĩ Kỳ” ã phân tích vai trò c a ho t ng xúc ti n xu t kh u dư i khía c nh xã h i i v i ngành may m c Th Nhĩ Kỳ. Vai trò c a ho t ng xúc ti n xu t kh u cũng như các t ch c xúc ti n xu t kh u i v i thúc y xu t kh u không ư c c p trong công trình này. Công trình “Xúc ti n xu t kh u c a Chính ph cho các doanh nghi p v a và nh ” c a Nguy n Th Nhi u xu t b n năm 2003 ã h th ng hoá ư c nh ng v n lý lu n v ho t ng xúc ti n xu t kh u và phân tích, ánh giá th c ti n và xu t các gi i pháp tăng cư ng ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph i v i các doanh nghi p v a và nh Vi t Nam. ây là công trình nghiên c u khá c th v ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph Vi t Nam, tuy nhiên nh ng n i dung phân tích, ánh giá và gi i pháp xu t trong công trình này chưa có s c th hoá g n v i c trưng c a t ng th trư ng xu t kh u c a Vi t Nam. Bên c nh ó, công trình “Xúc ti n thương m i” c a Vi n Nghiên c u Thương m i (2003) c p m t cách h th ng nh ng v n mang tính lý lu n chung v ho t ng xúc ti n thương m i (bao g m c xúc ti n xu t kh u, xúc ti n nh p kh u và xúc ti n bán hàng trong nư c). M t công trình nghiên c u khá toàn di n c v cơ s lý lu n và th c ti n v ho t ng xúc ti n thương m i qu c t c a Vi t Nam trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t là lu n án c a Ph m Thu Hương có t a “Th c tr ng và các gi i pháp thúc y ho t ng xúc ti n thương m i qu c t c a Vi t Nam”. Trong ó, nh ng v n lý lu n chung v ho t ng xúc ti n thương m i qu c t c hai c p
 15. 15 vĩ mô và vi mô cũng như kinh nghi m c a m t s nư c ã ư c cp m t cách h th ng. Th c tr ng ho t ng xúc ti n thương m i qu c t c a Vi t Nam ã ư c phân tích và ánh giá m t cách sát th c d a trên cơ s d li u i u tra thông qua phi u h i, làm cơ s cho vi c xu t các gi i pháp. Công trình này ã cho ngư i c th y ư c m t b c tranh t ng th v ho t ng xúc ti n thương m i qu c t c a Vi t Nam trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t . Tuy nhiên, ây ho t ng xúc ti n xu t kh u m i ch ư c nghiên c u như m t b ph n c a ho t xúc ti n thương m i qu c t và chưa có s xem xét iv i m t th trư ng c th . Ngoài ra, ho t ng xúc ti n xu t kh u cũng ư c c p trong các tài li u c a C c Xúc ti n Thương m i Vi t Nam, các t ch c qu c t và các bài báo trong th i gian qua. Tuy nhiên, trong h u h t các nghiên c u ó, ho t ng xúc ti n xu t kh u ch ưc c p như m t trong nh ng bi n pháp thúc y xu t kh u ho c là m t n i dung c a xúc ti n thương m i qu c t nói chung, chưa có nghiên c u g n v i m t khu v c th trư ng, m t nhóm hàng/ m t hàng c th . Như v y, v cơ b n, các nghiên c u trư c ây m i ch d ng l i nh ng k t qu mang tính khái quát, t ng th chung v xúc ti n thương m i nói chung và ho t ng xúc ti n xu t kh u nói riêng, do ó chưa có k t lu n c th v nh ng thành công, h n ch trong quá trình th c hi n ho t ng xúc ti n i v i m t th trư ng, nhóm hàng c th làm cơ s cho vi c xu t các gi i pháp mang tính kh thi hơn. 3. M C ÍCH VÀ NHI M V NGHIÊN C U M c ích nghiên c u c a lu n án là t p trung phân tích, ánh giá c th th c tr ng ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th
 16. 16 trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam. T ó xu t các gi i pháp có cơ s khoa h c và th c ti n nh m hoàn thi n ho t ng xúc ti n ph c v m c tiêu thúc y xu t kh u hàng hoá Vi t Nam sang th trư ng EU. t ư c m c ích nghiên c u nêu trên, lu n án s th c hi n nh ng nhi m v sau: H th ng hoá nh ng v n lý lu n và kinh nghi m c a m t s nư c v ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph và rút ra bài h c kinh nghi m cho Vi t Nam, làm n n t ng cho vi c phân tích, ánh giá th c tr ng chương 2. Phân tích, ánh giá ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam t năm 2000 n nay. Trên cơ s n i dung phân tích cơ s lý lu n và th c ti n, lu n án xu t m t s gi i pháp hoàn thi n ho t ng xúc ti n c a Chính ph nh m thúc y xu t kh u c a các doanh nghi p Vi t Nam. 4. I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U i tư ng nghiên c u c a lu n án là ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam. Ph m vi nghiên c u c a lu n án là ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam t năm 2000 n nay, xét trên giác qu n lý Nhà nư c. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Trong quá trình làm lu n án, tác gi s d ng phương pháp lu n c a ch nghĩa duy v t bi n ch ng và ch nghĩa duy v t l ch s , ng th i s d ng k t h p các phương pháp phân tích th ng kê, phương pháp lôgic, phương pháp phân tích t ng h p.
 17. 17 Phương pháp lu n c a ch nghĩa duy v t bi n ch ng và ch nghĩa duy v t l ch s : Vi c nghiên c u ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hóa sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam ư c th c hi n m t cách toàn di n trong c giai o n t năm 2000 n nay. Các ho t ng xúc ti n xu t kh u c th c a Chính ph Vi t Nam i v i th trư ng EU ư c xem xét trong m i liên h v i nhau c v th i gian và không gian trong i u ki n Vi t Nam h i nh p kinh t qu c t . Phương pháp phân tích th ng kê: Lu n án s d ng các s li u th ng kê phù h p ph c v cho vi c phân tích ho t ng xu t kh u xúc ti n xu t kh u hàng hóa sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam. Phương pháp phân tích t ng h p: Trên cơ s phân tích t ng n i dung c th , lu n án ưa ra nh ng ánh giá khái quát chung v ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hóa sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam trong giai o n t năm 2000 n nay. Phương pháp lôgic: D a trên cơ s lý lu n và kinh nghi m qu c t ã h th ng hóa, lu n án phân tích th c tr ng ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hóa sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam và rút ra nh ng ánh giá c th . T cơ s lý lu n, kinh nghi m qu c t và nh ng ánh giá th c tr ng, lu n án ưa ra nh hư ng và xu t gi i pháp hoàn thi n ho t ng xúc ti n c a Chính ph thúc y xu t kh u hàng hóa Vi t Nam sang th trư ng EU. 6. NH NG ÓNG GÓP M I C A LU N ÁN * H th ng hóa ư c m t s v n lý lu n và th c ti n c a ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam.
 18. 18 ưa ra nh ng nh n xét, ánh giá c th v thành công, h n ch * và nguyên nhân trong ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam d a trên phân tích th c ti n. * Nêu ra nh hư ng, quan i m và nh ng gi i pháp mang tính khoa h c, phù h p v i c i m c a th trư ng EU nh m hoàn thi n và tăng cư ng ho t ng xúc ti n (bao g m thi t k n i dung, xây d ng h th ng t ch c và i u ki n th c hi n) c a Chính ph Vi t Nam thúc y xu t kh u hàng hoá c a các doanh nghi p Vi t Nam vào th trư ng EU. 7. B C C C A LU N ÁN Ngoài các trang bìa, ph n m u, k t lu n, danh m c các t vi t t t, các b ng s li u, hình v và h p, danh m c các công trình khoa h c ã công b c a tác gi , danh m c tài li u tham kh o và ph n ph l c, lu n án ư c trình bày theo ba chương như sau: Chương 1: Cơ s lý lu n và kinh nghi m c a m t s nư c v ng xúc ti n xu t kh u. Chương này có m c tiêu là xây d ng cơ ho t s lý lu n và th c ti n cho vi c phân tích các chương ti p theo c a lu n án. Trên cơ s phân nh các khái ni m có liên quan và làm rõ b n ch t c a ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph , n i dung c a chương 1 t p trung làm rõ n i dung cũng như các y u t nh hư ng n ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph . T ó kh ng nh vai trò và t m quan tr ng c a ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph Vi t Nam trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t . ng th i, kinh nghi m v ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph m t s nư c như Nh t B n, Hàn Qu c, Trung Qu c, Thái Lan,… cũng ư c c p và t ng k t bài h c cho vi c hoàn thi n ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph Vi t Nam.
 19. 19 Chương 2: Th c tr ng ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a chính ph Vi t Nam. có th ánh giá sát th c v ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam, n i dung u tiên c a chương 2 là phân tích, ánh giá v c i m th trư ng và tình hình h at ng xu t kh u hàng hoá c a Vi t Nam sang EU. N i dung ti p theo c a chương này là phân tích, ánh giá h th ng các t ch c xúc ti n xu t kh u (m ng lư i xúc ti n xu t kh u) c a Vi t Nam hi n nay và th c tr ng ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam t năm 2000 n nay. Chương 3: nh hư ng và m t s bi n pháp hoàn thi n ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam. Trên cơ s phân tích cơ s lý lu n, th c ti n cũng như nh ng ánh giá, nh n nh chương 1 và chương 2, lu n án xu t nh hư ng phát tri n xu t kh u và ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU, t ng quan b i c nh kinh t trong nư c và th gi i. ây là cơ s th c ti n và khoa h c quan tr ng cho vi c ưa ra các gi i pháp hoàn thi n ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t .
 20. 20 Chương 1 CƠ S LÝ LU N VÀ KINH NGHI M C A M T S NƯ C V HO T NG XÚC TI N XU T KH U C A CHÍNH PH 1.1. M T S VN LÝ LU N CHUNG V HO T NG XÚC TI N XU T KH U C A CHÍNH PH 1.1.1. Phân nh m t s khái ni m liên quan n ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph 1.1.1.1. Khái ni m v xúc ti n, xúc ti n thương m i và xúc ti n xu t kh u Ngay t khi xu t hi n ho t ng trao i, mua bán hàng hoá, ngư i ta ã có nh ng vi c làm nh m th c hi n ho t ng này m t cách thu n l i như i tìm ngư i mu n i, mu n mua; m i chào nh ng ngư i i qua, …T t c nh ng vi c làm như v y và tương t ngày nay trong marketing ngư i ta g i chung là ho t ng xúc ti n và ư c nh nghĩa như sau: Xúc ti n là ho t ng thông tin t i khách hàng ti m năng. ó là ho t ng trao truy n, chuy n t i t i khách hàng nh ng thông tin c n thi t v doanh nghi p, s n ph m c a doanh nghi p, phương th c ph c v và nh ng l i ích khác mà khách hàng có th thu ư c t vi c mua s n ph m hay d ch v c a doanh nghi p cũng như nh ng thông tin ph n h i l i t phía khách hàng t ó doanh nghi p tìm ra cách th c t t nh t nh m tho mãn nhu c u c a khách hàng [41, tr.5]. ây là quan ni m v xúc ti n g n li n v i vi c bán hàng c a doanh nghi p (xúc ti n bán hàng - là quan ni m truy n th ng, quan ni m h p v xúc ti n thương m i).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản